De oorlog. 69"* Jaargang, Vrijdag 27 Oétober 1916 No. 15280 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, toet uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs peer kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardinger 5. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vleardingen 10 ont. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. 1 Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). 1 Prijs der Advertentiën: Van 16 regels £L 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per nagel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs '•an 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Nov. a. s., voor minstens 3 maanden op de „Sehled'amsehe Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. BUITENLAND Tan het Westelijke front. i Duitsch legjerbericKt Leger groep-Rup precht van Bei eren: Onze artillerie beschoot de loop graven en batterijen van; den vijand aan bedde zijden van ile Soamme. Onze stellingen benoorden de rivier wer den door do tegenstanders krachtig onder vuur genomen, als inleiding tot Engelsche aanvallen ten noorden van Gourcelette, Le Sars, Gueudecourt en Les. Boeufs. Geen do nor aanvallen gelukte; zij kostten den aan vallers slechts offers. Leger-Duitsche kroonprins: De eergisteren ondernomen Fransche aanval ten N.-O. van Verdun wend door nevelach tig weer begunstigd; de aanvallers drongen over do stukgeschoten loopgraven tot liet fort en het dorp Douaumont door. Het brandende fort was Hoor do bezetting ont ruimd. Onze troepen namen grootenideels eerst op gegeven bevel en tegenstrevend de dichtbij gelegen, noordelijker en voorafgc- reedgemaakte stellingen in. In die stellingen werden alle verdere Fransche aanvallen afgeslagen, vooral de hevige aanvallen op het fort. Vaux. Fransch legerberiöht Aan het front van Verdun' is de toe stand onveranderd. De Duitschêrs beproef den, in den nacht geen tegenaanvallen, zij beperkten zich tot een hevige beschieting van de sectoren Vaux en Douaumont Overal elders ging de nacht kalm voorbij1. Edn Duitsch vliegtuig word neergescho ten in de streek van Vauquois, dicht bij de Fransche 'knies door de Fransche auto-ka- inomnen'. Een Fransche vlieger beschoot met zijn mitrailleur op 100 M. van den grond een Duitsche artillerie-Colonne, op den wteg ConfLansEtaint Hij bracht daar door verwarring onder do geleiders, die vluchtten, met achterlating hunner bespan ningan. Eixgelsch legerberidKt Met succes zijn raids ondernomen tegen vijandelijke loopgraven bij Monchy en ten noordoosten van Atrecht. Er weid groote schade aangericht en cr werden gevange nen gemaakt. Tan het Oostelijke front. i Duitsch leger bericht Legergroep-Leopold van Beie retn: Ton Noorden van het Madziol-moei deden do Russen gisteren (Woensdag; zon- oer succes een gas-aanval. Met hetzelfde middel bereidden zij ten N.-O. vufi Goro- Roman uit het laitst der 16e eeuw, amx 't Engelsch van RAFAEL SABATINI, 44; 1 „Dat Wen ik pok niet. Maar uhvj deel van de afspraak was, mij weer naar huis te zenden." i „De duivel mag Weten waar ik een te huis kan vindeiv ik Weet niet, waar het na al die jaren is. Als u mij Wegzend^, zal Ik een zhVerveling worden." j „Wal moet ik anders met je doen?" „Ik heb evenzeer genoeg van Christenen en Christendom als u zelf, toen de Mu zelmannen de galei namen, Waarop u werk- tet. Ik ben een man van talenten,, Sir 01._.Sakr-ol-Bahr. Geen beter zeeman stuurde ooit een schip uit een Engelsche haven en ik heb' allerlei gevechten bijge woond en weet, hoe het op zee- toegaat Kunt u hier niets met mjj doen?" - „Wil je evenals ik een renegaat wor- ,den?", Zijn loon Was bitter. „Me dunkt dat renegaat een Woord is, dat afhangt aan Welke zijde men dient. Ik zeg liever, dat ik Wensch over tq gaan tot het geloof van; Mohammed."'. „Over te gaan tot het geloof van zee roof en plundering op zee;, bedoel je", r zei Sakr-el-Bahr. t „Och; da&rvopfr zou ik me niet'behoe ven te bekeuren, W|a,nt dat alles deed. ikj ditsja een aanval voor, die met verlies weid afgeslagen. In dien sector Zubilno Satarzy, ten W. van Lusk, deden in den avond de Russische bataljons een aanval zonder artillerie-voor bereiding. In ons dadelijk ondernomen spervuur, werden de aanvadscolonnes neer geschoten. Front-aartshertog Karei: Tus- schen do Gouden Bysztryza en ile oostelijke hellingen van het Kelemen gebergte wer Jon vijandelijke aanvallen afgeslagen. Oostenrijksch legerbericht Frontaartshertog Karei: In den Drielandenhoek zijn op de hoogten aan de Magra Russische aanvallen afopr'agen. FroritLeopold van Beieren: Ge lijkluidend bericht ongeveer als het Duiteche. Russischlegerberidht In do richting van Solotsjefsk in de streek van Zoyjena namen kleine vijande lijke afdoelingen het offensief, maar ze wer den telkens teruggeslagen. In de Woud-Karpathen deed de vijand, ter sterkte van ongeveer twee compagnieën, een aanval op een 'hoogte ongeveer 8 werst ten fioordwesten van den Capoel. Hij wen! door ons vuur tot staan gebracht. Van het Roemeensehe front,. Duitsch legerhericht. Aan het oostelijk front van Zevenbergen verdreven in het Trotus-dal de Oosten- rijksch-Hongaarsche troepen, op de hoogten ten Z. van Par Oituz de Beiersche troe pen de Roemeniërs. Aan de straatwegen van Sinaia en Kem- poeloeng wonnen wij bij een aanval terrein! Front-Mackensen. De operaties in de Dobroedsja gaan voort. Welke beteeke» nis do Roemeniërs hechten ahn hun neder laag, blijkt hieruit, dat? zij de groote Do- naubrug bij Czernawoda in de lucht deden vliegen. Onze luchtschepen wierpen in den nacht van 24 op 25 October bommen op de spoorvveginrichtingen bij Feteste (W. van Cornatvoda). Oostenrijksch legerber-icht. Ten noorden van Kempoelong (Cumpo- lung) zijn Roemeensehe tegenstooten afge slagen. Ten zuiden van den Predealpas gaan onze Ilonvedtroepen met succes vooruit. In het Bereczkergebergte zuiverden de Beieren een gienskam. Om Cz en PatrÏ3 wierpen de Oostenrijkseh-Hongaarsche troepen, reeds op Roemeensch gebied strijdend, den vijand op verschillende plaatsen terug. Bulgaarsch legerhericht. Aan de Zwarte Zeekust heerscht rust. Aan het geneele front in de Dobroedsja is de vijand in overhaasten terugtocht naar Tulcoa, Braila en Harsova. De vervolging duurt voort. Gisteren namen we 15 officie ren en 771 man _ge vangen en vermeester den we 15 mitrailleurs. Aan het Donaufront niets bijzonders. Roemeensch legerhericht. Ten westen van Tulghes artillerie-actie. vroeger ook," zei kapitein Leigh openhar tig. „Ik vraag slechts om pndier een an dere vlag te dienen." „Je moet sterken drank afschaffen," zei Sakr-el-Bahr. „Daar zijn ander© dingen voor in de plaats", zei Leigh. I Sakr-el-Bahr dacht na. Het voorstel van den schelm trof oen gevoelige snaar ins zjjti hart. Hij <zou goed doen, een man van zijn eigen volk naast zich ijq hebben, al Was het maar een schurk als diere. „Het zij zoo", zei hij eindelijk. „Je ver dient opgehangen te Worden ondanks al le beloften, die ik je god aan, heb. Maar dat komt er niet pp aan. Zoodra je Mu zelman geworden bent, zal ik je ih mijn dienst nemen, voort oppig als een vani mijn luitenants, en zoolang je mij trouw blijft, Jasper, zal alles goed' gaan. Maar bij het eerste bewijs van verraad wordt je opgehangen, vriend." De .schelmachtige schipper, boog zicli diep in zijn ontroering, nam Sakr-el-Bahr's hand en bracht die aan zijn lippen. „Afgesproken", zei hij. „U hebt mij ge nade betoond, hoewel ik het niet aan u verdiend heb. Vrees niet voor mijn trouw. Mijn leven behoort u, en hoeWpl liet niet veel Waard is, kunt u ei' mede doen wat ilfc." i ndanks hem zelf drukte Sakr-el-Bahr de hand van den schurk vaster, en Jas per sloop Weer weg van de campagne, voor1 ditmaal diep getroffen door een goe dertierenheid, die hij .wist dat onverdiend Was, maar di© hij zwoer te ztillen ver dienen'. 4 u Wil Om Wij namen den berg Kerelharao ten zuiden van Bicaz. In het Trotusdal is de toestand onveranderd, In het Uzdal is de vijand te ruggeslagen naar het westen tot den Na- soli heuvel. In het Oituz-daJ duurt de actie over de grens voort. Wij namen een officier en 137 soldaten gevangen. Resumeerend is aan de westgrens van Moldavië na hevige gevechten de vijand overal teruggeslagen over de grens. Hij heeft nu nog slechts kleine gebieden tus- schen Sultza en Trotus bezet en een onbe- teekenend deel van het Uz-dal. Zijn ver liezen zijn zeer groot. In het Buzeu-dal bij Tabla, Butzi, 'Bratocca en Predelus geen nieuws. De actie duurt voort. Ten zuiden van Rredeal zijn vijandelijke aanvallen af geslagen. In de streek van Dragoslanele sloegen we hevige vijandelijke aanvallen af. In het Olt-dal geen nieuws. In het Jiul-dal maakt de vijand vorderingen in het westelijk deel van het dal. Generaal Dragaiita, leger commandant, is gewond, 'oen hij hier de opesratien leidde. Bij Orso.a artillerieduel. Aan den Donau cenig artillerievuur. Van de Dobroedsja geen nieuws. Rus sisch legerhericht. De Roemeensehe troepen slaagden er in in het noorden het opdringen rran overmach tige vijandelijke strijdkrachten tot staan te brengen. 1 Aan het Dobroedsja-front verzwakt hot vijandelijk opdringen iets. In do Dobroedsja. De „Lokal Anz." verneemt uit Sofia, dat de Roemenen het gewicht der stel lingen bij Rasova, Cobodina en Toezla in ziende, deze in den iaateten winter met alle middelen der moderne veldversterkings- kunst hadden aangelegd; 120 bataljons wa ren voor de verdediging besteld, ai. 50.000 Roemenen, 20.000 Serviërs en 50 bataljons Russen. In een diiedaagschon strijd werden deze stellingen, ondanks hevigen tegen-' stand, veroverd. Het gelukte onzen batal jons eerst den linkervleugel der Roemenen terug te werpen, terwijl de sterk uitge bouwde sleutelstellingen bij Cobadina op den 21en October werden gei- men. Nadat die gedeelten der Roemeensehe stellingen waren gevallen, waren de overige stellingen, waarin de vijand nog weerstand bood, on houdbaar geworden. De Russen en Roeme nen moesten over de geheele linie den te rugtocht aanvaarden, die deels op een vlucht geleek. De overwinning der ver genen groeit gestadig aan en groote voor- b'ondenen is volkomen. Het aantal gevaïi- raden oorlogsmateriaal vielen den overwin naars in handen. 1 De geallieerden en Roemenië. In het Lagerhuis verklaarde Engelands eerste minister Asguith in antwoord op een vraag van Sir Edward Carson betref fende den toestand in Roemenië: Ik acht het niet 'mogelijk noch gewenscht thans HOOFDSTUK ,V|I. 1 1 i M a r z a k-b e n-A sad. meer te zeggen, dan dat de militaire toe stand van Roemenie de meeat ernstige aan dacht heeft van de Britscho regeering en van al de geallieerden. Zij hebben reeds voor weken alle mogelijke maatregelen ge nomen en nemen deze nog om onze dap pere kameraden in Roemenie te ondersten nen in den schitterenden -strijd dien zij voeren. Ik hoop dat we niet onnoodig pes simistische opvattingen zullen hebben Zoo wel iri Frankrijk als Rusland. GiootBut tannic en Italië worden er geconcentreerde maatregelen genomen, waarbij ieder van ons alles doet wat in zijn macht staat om Roemenië in zijn strijd voor de onaf hankelijkheid te steunen. Tan het Balkanfront. Duitsch legerhericht Ten Z. van het PTesba-moer heeft de Bul- gaarsche cavalerie voeling gekregen met vijandelijke afdeel ingen. Bij Rrapa, aan de Tsjerna, en ten N. van Groenitsje werden Servische aanvallen af geslagen. Bulgaarsch legerberiöht Aan het ^Macedonische front is de toestand onveranderd. Ten zuiden van het Rresba-meer gevechten met zwakke, vijande lijke afdeel ingen. Aan het Iront tussehen het Rresba-meer en de, Aegeïseiie kust mets belangrijks behalve zwak artillerievuur. Aan de kust van de Aegeïsche Zee heersdhl rust Fransch legerberiöht Tem N. van den berg Starkof verdre ven. de Serviërs Duitscfo-Bulgaarsdhe troe pen; zij maakten zich meester van een ver sterkte hoogte, aan de samenvloeiing van de Tsjema en de Strisniva, waarbij zij 180 ge yangemen maakten. Ten Z. W. van het Presba-meor bozette de cavalerie der geallieerden, door .infante rie gesteund, op 24 dezer het front van Zweovla, benevens de rlorpen Goloborda en Loisica. Aan de .rest van het front belette de mist de operaties; Ter Zee. De duikboot- en mijnen- oorlog. De Engelsche admiraliteit meldt: De Engelsche mijnveger „Genista" is door een vijandelijke duikboot in den grond ge boord. Allo officieren en 73 rnan zijn om gekomen; 12 zijn gered. Lloyds meldt Het Noorsche ss. „Venus II" (784 ton), het Deensche ss. „AI£" (2175 ton), de Em- «eglsche schoener „Tweed", bot Belgische ss. „Comtesse de Flaadre" (1810 ton/, liet Noorsche ss. „Dag" (963 ton), de Engel sche schoener „Twig" en het Noorsche stoomschip „Sola" (3057 ton), zijn in den grond geboord. i Het Noorsche gezantschap te Parijs seint: De geheele bemanning van de „Venus II" js gered. s Volgens een te Christiania ontvangen te legram uit Newcastle is do stoomboot „Djdo", met dwarsliggers naar Engeland onderweg, in den grond gehooid. De beman ning is gered en naar Newcasntle gebracht. oen tulband van goudlaken, kwam Sakr-el Bahr. In de nauwere straten, met liun wil- en geel-gepleisterde huizen, die slechts glad de muren vertoonden zonder raanr, alleen hier en daar verbroken door een enkelen spleet, om Jicht en lucht door te laten, stonden de toeschouwers opeen gepakt oj> de drempels, om niet doodgedrukt te wor den dooi de kaïnieelon, wier Jast aan weers zijden zoo yer uitstak, dat zij die nauwe straten geheel vulden. Maar de meer open ruimten, zooals het strand aan beide kan ten jyan do haven, liet plein voor de sla venmarkt, -en do toegangen tot Asad's ver sterkt paleis, waren dicht bezet mot een bonte juichende menigte. Er waren statige Moeren ia wijde mantels naast liolfnaakte negers luit Sus on Draa; magere, geduldige Arabieren'fin hun emettelooze, witte djel- labas, e tonden schouder aan schouder met Berbers luit de hooglanden in zwarte, ko- melsiiaren {mantels; cr waren Turken uit de Levant, en Joodsch© vluchtelingen uit Spanje, opzichtig gekleed in Europ»e«che dracht, die hier geduld werden, omdat zij aan "de Mooren verhonden waren door ge meenschappelijk lijden en gemeenschappe lijke (ballingschap uit het land, dat eens het hunne was. j Onder de gloejend© Afrikaanscihe zon stond deze menigte opeengepakt, om Sakr- el-Bahr'te verwelkomenen dal deed zij mot (zulk een donderend gejuich, dal de etibo fcrvan in de Kasbah op.den heuvel weerklonk, pm zijn nadering aan te kondi gen. 1 Toen jbij evenwel het paleis bereikte, was (de stoet tot meer dan de helft ge slonken. Bij de slavenmarkt wa's hij ver deeld, fan de zeeroovers, aangevoerd door Othmani, Ihaddenj de gevangenen wegge- jbiteht ria$B hjet hjagnp, te®# des teflnte- Do „Dido" was 332 ton groot en behoor de te Sandres thuis. Volgens een. telegram aan de reederij van den Noorschen driemaster „London" (184 ton) in Thuro, is dit schip in de Noordzee door een Duitse he duikboot in brand ge stoken. De bemanning is gered. "De schoener was met mijnhout naar Hartlepool onder weg. i De „Bystrïdza". Het „Bcrl, Tagebl." meldt, dat volgens „Skockhohns Tidrunge" de kapitein van het in de IJszee getorpedeerde Roemeensehe rtoomsdnp „lïystndza" te Droatheim is aangekomen. Hij deelde mede dat de lading van zijn schip uit 4500 ton munitie en oorlogsmtaei'iaaf bestond, geladen te Brest en bestemd voor Roemenie. BINNENLAND. Gonnlaire dl*tut Bij Kon. liesluit van 12 dezer is de lieer J. M. L. Maduro erkend en toegelaten als consul-generaal van Guatemala op Cu rasao. I Djambi>P*Iembaug. De correspondent te Soerabaja van de „N. R. Ct" seint: liet 9c bataljon uit Tjimalu maakt zich met gTooten spoed gereed naar Djambi te vertrekken. s Gedenkraam voor Jan Pietersz. Copgelstock De Koningin-Moeder heeft voor bet tot stand komen van het huldeblijk voor den popularren Veerman van den Bnel. oen bijdrage van f 00 geschonken. Het woningvraagstuk te Botterdam. De raadsleden, de heerea B. Richters Bzn., H, Diemer, P. F. M. Thijssen, K. A. Waxmenhoven, dr. A. H, M. J. van Rooy. en G. A. v. d. Wilde, heblien bij den ge meenteraad het volgende voorstel inge diend v De gemeenteraad besluit: I. den bouw van goedkoope woningen te bevorderen door: a. de reductie bij verkoop van grond aan woningbouwvereenigmgen belangrijk to vorhoogon, zoodat de grond tegen netto f3 per M3. verkrijgbaar is; b. do kosten van gemeentelijk toezicht, (3/4 pet.) te laten vallen; c. onder nader te bepalen voorwaarden renteloozo voorschotten aan bouwvereeni- gingen te veileenen, waar do bouw duur der is dan i n normale tijden, tot een maxi mum van do helft dier hoogere kosten cn, niet meer dan 10 pet. van de totale' bouw som; d. pogingen in het werk te stellen, waar door de annuïteit door verlenging van haar, duur of verlaging van rentestand wordt verminderd; e. te beproeven, de 95 pet. voorschot door het rjjk verhoogd te zien; II. wanneer bovenstaande maatregelen, binnen drie maanden den bouw van ten minste voorshands duizend huizen, over, len |den heuvel opgingen. Ondier de groote poort (van do Kasbah stapten zij in den uitgesirekten (voorhof, om 111 tWco rijen on gesteld te worden, waarna hun geleiders, lieu kleden knielen. Zij werden slechts ge volgd [door een veertig zeeroovers als eero- wadit (van den aanvoerden'. Zij plaatsten zidh ,aan weerszijden van de poort, na (Asad- ed-Din diep gegioet te hebben. De Dey zat fin de schaduw van een zeil op ©en divan fin gezelschap van zijn vizier Tsa- ïnanni pn van Miu-zak, 011 bewaakt door oen half dozijn soldaten, wier donkere klee ding een sprekenden achtergrond vormde voor 't groen en goud Van zijn mot juwee- leu bezet kleed. In zijn witten tulband schit terde een lialve maan van smaragd. Het gelaat van den Dey stond somber, ou peinzend, toen hij die lange rij belaste kameelen zag 'aankomen.. Zijn gedachten waren nog vervuld van den twijfel pan Saki'jei Bahr, die Fenzaleli's listige woor den en nog listiger zwijgen in hein hadden gewekt. Maai' op liet' zien van den be velhebber zelf klaarde zijn gezicht plot seling op, zijn ooge» stihfiteöen en'hij stond op, om liem welkom te heeten, zoo als een rader zijn zoon zou, doen, die gevaren had doorstaan in .een dienst, dio hun lieiden lief was. Sakr-el-Bahr was aan de poort afgestegen, en trad den voor hof te voet binnen. Groo f en i ndrukwjekkend, het hooM omhoog, trad hij met groote waardigheid naar den voet van den divan, gevolgd door Ali en een man met een ge zicht zoo Bruin aLs inakoitiehbut, met tul band en rooden baard, in. wien het oonige moeite kostte den schurkachtfigen Jaspeit Leigh to herkennen, nu, in de ivolledigo waponuitrusÜQg lyian den waren renc^uat' UCorit vervolgd^ SiEiEEiAniSCHIE COUFlIIH I v- „Nu?" i i i Er Waren niet minder dan! veertig kar meden noodig, om de lading; van den, HoIIandschen koopvaarder van de haven naar do Kashall te vervoeren, ejn de op tocht zorgvuldig geregeld door Sqkr-el Bahr, die do Waarde kende van zulke ver tooningen, om indruk op het volk 1e ma ken was zooals keg nooit gezien was in de nauwe straten gan 'Algiers l>ij den terugkeer van een rooftocht. Hij was ten volle den .grootsten Muzelmanschen vero veraar waardig, die de zeeën bevoer, hem, die niet tevreden met de kalme, Middei- landsehe Zee, zich gewaagd had op deni wijden Oceaan. Vooraan marcheerden! een honderdtal van zijn zeeroovers in, hun- korte kaftans van iedere denkbare kleur, hun middel omwonden door opzichtige sjerpen, sommigen van hen droegen een! waar magazijn van wapenen bij zich; ve len hadden harnassen nam en hoven op hun tulband zag men bij ©enigen den gldim- menden piek yan een helm. Aóhter hen kwamen somber tin met ketenen beladen de honderd gevangenen, die aan boord van den Hollander gemaakt waren, voort gedreven Hoor de zweepen der zeeroovers, die naast hen Jièpen. Toen kwam- weer een regiment zeeroovers, en achter dezen de )ango rij statige kameélen, die langzaam voortstapten, geleid door schreeuwende Sa- hara-bewoners. Daarna volgden nog meer zeeroovers, en toen, gezeten op, een wit •Arabisch paard, hjet Ejoofjl opvrondea, mqt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1