De oorlog. 63"" Jaargang, Zaterdag 28 October 1916. no. 15281 0 lit Bummer Maat' uit ME Mi Eerste Blad. DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, mü. uitzondering van. Zon- en Feestdagen. Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardïngen fL 1.25,-franco per post fit. 1.65. Prijs per weeK: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adverientiën voor het eerstvolgend nummer mloeten des middags vóór een uur aan' het Bureau bezorgd rijn. Bureau: Lange Havcp No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 1.-6 regels fL 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groole letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën hg abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs "an 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Nov. a. s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datnm verschij nende nummers gratis. BUITENLAND Van het Westelijke front. Duitsch legerberielKt. Legergroep Rupprecht van Bei oren: Bij hevige artillerie-actie ontston den benoorden de Soman© slechts gevechten lusschen verirenhmgsafdeclingen. Op dein Zuidelijken Som me-oever werd cm aanval dor Franschen op den sector FresmesMazancnurlChaulnes door ons spervuur verhinderd. Leger-D u i ts ch© kroonprins: De arülteriestrijd was den geheelen dag op den oostelijken Maasoever, tusschen de Cöto de Podvro en Woêvne zoer hevig. In den na middag vielen de Franschen onz'o stellingen ten oosten van het fort Douaumont aanzij werden echter met Verlies afgeslagen. Fransch legerhericht (Aan do Soonme afwisselende artilleriebe schieting. Onze projectielen deden een muni tiedepot springen in de streek Geudemont AblaincourL I Ten noorden van Verdun voerden de Franschen hedennacht delail-operaties nit in den sector ten westen .en ton zuiden .van h<rt fort Vaux. Zijl maakten oen handendta] gevangenen en wonnen eenig terrein. De Duitschcrs boimhardeenden hevig de Fran- sdio stellingen bij Douaumont en Chenois. Verder niets bijzonders. In den nacht van 26 op 27 Oct. wierpen Framsche vliegers veertig bommen op het station van Grandpré, acht op "Challe,range, derfig op Duilscbe kampen bij Fretoy-le- Chateau en Avricourt (ten noorden) van 'Las- signyj, waar twee branden werden gecon stateerd. In dienzelfden nacht wierpen tien Fran- sche vliegers 240 zware bommien op het sta tion Van Condans en dertig dergelijke pro jectielen op het station van Couroelle, Ei- werden vele treffers gemaakt. Een ander Fransch vliegtuig wierp zes bommen óp het emplacement van Pagny-sur-Moselle. Engejsch legorbericdi'L "Zware regenval. De vijandelijke artil lerie is actief ten zuiden van de An fire, •s Vijands loopgraven daar zijn met succes aangevallen. ran usee iivsiiciij&e iruui» üuifsch legerbericlht. Legergroep-prins Leopold Van Beieren: Aan de Sczara herhaalden de Russen nog tweemaal hunne vergecfsche Rpmaa uit het laatst der 16e eeuw, maat 't Engelsch yan RAFAËLI SABATINI. 45; SaJcr-el-Bahr knielde neer en boog pdedh- tig Voor zijn vorst. „De zegen van Allah en zijn vrede zijn met u, Heer," luidde zijn groet. En Asad, bukkend om die schitterende figuur in zijn armen te drukken, gaf hem een welkomstgroet, die de glurende Fen- 1 zileh haar tanden deed knarsen achter hel gebeeldhouwde traliewerk, dat haar ver borg. „'Allah en onze Heet Mohamed zijn ge loofd, dat gij in gezondheid teruggekeerd zijt, mijn zoon. Mijn oude hai'L is reeds Verblijd, geworden door het bericht van Uw ojverwinningen ia dienst van hel Geloof." Daarop volgde de uitstalling van al de schatten, die den Hollander ontnomen wa ren, en hoewel Asad's verwachtingen reeds sterk gespannen waren door Otbmani's ver haal, werden zij nog verre overtroffen door hetgeen hij nu voor zich! zag uitgespreid. Eindelijk werd alles haar de schatkamers .verwezen^ en Tsanmnni werd opgedragen, het bedrag op te maken 011 het- aandeel té bepalen van. ieder, die* ei' bij "betrokken was - want in zulk© ondernemingen war rem allen deelgenooteu, van- den Dey zélf, die den staat yertegenwioordigde, tot den aanvallen. De aanstormende compagnieën werden( door het vuur van ile bezétting der loopgraven teruggedreven. Meer naar het zuiden, bij den Wedsrua- mend namen Silezische landweer-troepen een Russische voorstelling; zij namen een officier en 88 man' gevangen. Aan het front ten W. Van Lusk duurt het sterke Russische artillerievuur in den sector van Kiselin. voort.' Te middernacht werd een aanval gedaan, die voor onze versperringen, in ons vuur, misjUkto. Legergroep-aartshertog Karei: In het zuidelijk deel ilea- Bosch-Karpathea mislukten nieuwe Russisch-Roemeensöhe aanvallen. Russiselr legorborioKt Kleine afdeel in gen Duitschers dolen een aanval op de Russische stellingen ten zui den van Riga; zij werden afgeslagen. Onder dekking van hevig artillerie-vuur deed ecu vijandelijke afdeeling ter steriele van ongeveer een bataljon, oen aanval op Russische troepen aan den westelijken oever van do Sczara in de buurt vajn het dorp Golowitsji cm noodzaakt bon terug te trek ken naar den oostelijken oever "der rivier. In de Wond-Karpathen. in do streek ten zuiden van Rafailof en ,len westen van Wcirokhta verhinderden de Russen door hun •vuur pogingen van den vijand om tot den -aanval oiver t© gaan Tan het Zuidelijke front. De legerberichten gewagen slechts van artillerie-actie, die op het Karstplateau in hevigheid toeneemt. Tan het Roemeensche front. Duitsch legerbericbl. Vijandelijke aanvallen aan de oostgrens van Zevenbergen werden afgeslagen. Ten Zuiden van Predal en in de rich ting van Kampoeloeng gingen onze aanval lende troepen vooruit. In de Dobroedsja wordt de vervolging van den verslagen en terugtrekkenden vijand voortgezet. De verbonden troepen bereikten do streek van Hareova (aan den Donau, 40 K.M. ten noorden van Cerna- voda). Bulgaarsch legerbericbl. Aan do kust van de Zwarte Zee rust. In do Dobroedsja zetten do verbonden troepen de vervolging van dén verslagen vijand voort. Wij hebben de stad Hars ova genomen. Roemeonsch leger bericht. Noordelijk- en N.W. fronl: Bij Tul- ghes en Bicaz hebben wij hevige vijande lijke aanvallen afgeslagen. Bij Hugies heeft onze artillerie een vijandelijk vliegtuig neer geschoten. In het Trotus-dai is een hevige vijan delijke aanval afgeslagen. 1 In liet UzuI-daJ duurt onze. opmarsch voort. Wij hebben 1 officier en 82 sol daten gevangen genomen en hebben een machinegeweer buit gemaakt. Aan de grens bij Vrancea, in het vBuzeu- dal, bij Tabla Butzi,' Bralocoa en Prede- lus is de toestand onveranderd. De vijand heeft een kevïgen aanval gedaan op den berg Clabucetuïa Zugei. minsten zeeroover, die op de schepen van bet Geloof gediend had, en ieder had zijn aandeel in den buit, grootor of. kleiner, naar mate van zijn rang, terwijl het twin tigste van het geheel aan Sakr-el-Bahr zelf toekwam. In don voorhof bleven alleen Asad, Mar- zak en de soldaten, en Sakr-el-Bahr met Ali en Jasper. Toen stelde Sakr-en-Bahr zijn nieuwen officier aan den Dey voor, als iemand, op wien do genade van Allah was nedergedaald, een groot strijder en een bekwaam, zeeman, die zijn talenten en zijn leven aan den dienst van den Islam gewijd had, die door Sakr-el-Bahr was aan genomen, en nu voor Asad stond, om jn zijn ambt bevestigd te worden. Marzak viel hem brommend in de rede, en liep uit, dat er reeds te veel vroegere Christenhonden in de gelederen van de strijders van het Geloof waren, en dat het onverstandig was, hun aantal te ver meerderen en vermetel van Sakr-el-Bahr, om dit uit zichzelf te doen. Sakr-el-Bahr keek hem aan met oogen, waarin minachting en verrassing vermengd waren. „Zegt ge, dat het vermetel is een be keerde voor den "banier van onzen Hjëer Mohamed te winnen?'' vroeg hij. „Ga ©n lees het Heilig© Boek en zie wat daar iederen geloovig© als plicht wordt voor geschreven. En bedenk, o zoon van Asad, dat, wanneer gij met uw «klein verstand verachting werpt op hen, die Allah.' geze gend en geleid heeft uit den nacht, waarin zij doolden, paar; den schitterenden middag Ten Z.W. - van Predeal is een gevecht gaande. In de streek van Dxagoslavelo hebben wij een hevigen aanval in het Pravatz-dal, dat met lijken van vijanden bedekt is, afge slagen. Ten Westen van de Olt hebben wij vijan delijke aanvallen afgeslagen. Bij Gin zijn \vij naar den Zuidelijken uitgang van den pas teruggetrokken. Zuidelijk front: Aan den Donau en jn d© Dobroedsja is de toestand onver anderd. Roemenië bedreigd. Karl Rüsnci; schrijft in de „Lokal Anz.": ,.Ik heb den 25ea doorgebracht tusschen de puinhoopen van het doip Pre deal en de gevechtsstellingen in omge ving, waarin de Roemenen een hevigen 'tegenstand hadden geboden, en die nü in onze handen zijn. De indruk, dien de Roe meensche verdedigingswerken bieden, doet erkennen welk een groot werk hier door onze tegenstanders is lot stand gebracht, ten einde Pïedeal tot steunpunt ran den eersten rang te maken. Tevens wordt het nu eerst duidelijk hoe krachtig het vuur der verbonden artillerie geweest is, waardoor het gelukte deze voor den verdediger zoo gunstig gelegen werken letterlijk tot puin te schieten, en een toestand te scheppen, waardoor de infanterie-aanval, met betrek kelijk zeer geringe verliezen mogelijk werd gemaakt. De hoofdverdedigingswerken be stonden uit breede op den heuvelrand aan gelegde vaste aardwerken ten westen van den straatweg, die naar den pas en de groote stations leidt. Aan de oostzijde is alle grond omgeploegd door de granaat trechters, waarin honderden menschen ver splinterd en begraven zijn. Het station bood ondanks de vernielende werking onzer be schieting toch nog een laatste verblijf voor de Roemeensche bezetting; toen door een aanval oostelijk van Pïedeal de tegenstan ders naar het doip „werden teruggedreven, ontstond langs den spoorweg en in de deels vernielde vertrekken van het station een wild handgemeen. Uit alles blijkt, dat de Roemenen niets onbeproefd hebben gela ten om Predeal te behouden en den weg naar het zuiden te versperren. Heden trek ken onze colonnes en geschut door Predeal naar het zuiden." De bijzondere correspondent van. d© „Tagliche Rundschau" meldt, dat de re geering van Roemenië de ontruiming van allo kleine en groote steden in Walachije gelast en gedeeltelijk doorgezel heeft. Uit Boekarest worden alio zaken van waard© van den staat naar Odessa weggevoerd. De rijke bewoners van Boekarest verlaten bij drommen de hoofdstad om' naar het binnenland van Rusland te vluchten. Tan het Balkanfront. Bulgaarsch legerberiöKt Do toestand is onveranderd. De dag is betrekkelijk rustig voorbijgegaan,. Tusschen het Prespa- en het Doiran-meer zwak geschutvuur. Aan den voet van den Belasica Planina rust. Op het Stroema-font zwak geschutvuur. Aan, do kust van de Egeïsche Zee zijn do hoogten van Orfano door de vijande lijke vloot beschoten. van liet Geloof, dal gij" -dan smaad werpt op mij en op uw] eigen moeder, wat nog het minste is, en dat gij den gezegenden "naam van Allah lastert, wat den weg be wandelen is, die naar den afgrond.voert." Boos, .maar verslagen en tof zwijgen ge Dracht, ging Marzak "een slap' achter uit, en stond, op zijn lip bijtend, naar den roever te loeren; terwijl Asad knikte "en goedkeurend glimlachte. „Gij zijt in waarheid Volleerd in het ware geloof', Sakr-el-Bahr/'* zei hij. „Gij zijt de vader zoowel der wijsheid als van don moed." En daarop heette hij Leigh welkom, dien hij in de gelederen der geloovigen in lijfde onder den naam van Jasper-Reis. Daarna werden de renegaat en Ali bei den heengezonden, evenals de soldaten; die, na hun plaats adder Asad verlaten to hebben, zich op wacht opstelden bij do poort. Toen klapte de Dey in zijn handen, en aan do slaven, 'die op dit toeken toe ken toeschoten, gaf hij beyel. spijzen te brengen, en hij verzocht Sakr-el-Bahr naast hem op de divan te gaan zitten. Er word water gebracht, dat zij zich konden was- ,schen.Daarna plaatsten de slaven ©en schotel geurig gestoofd vleesrh en eieren met 'olijVen, citroenen en .specerijen voor hen. 1 Asad Krak'het brood met een eerbiedig uitgesproken „Bismillah!" en slak zijn vin gers in den aarden schotel, aldus Sakr-el- Bahr en Marzak voorgaande, en terwijl zij aten, noodigde hij den eerste uit zelf zijn avonturen te vertellen. Toen hij dat gedaan, &id, |en jAsad Ijémlaog Fransch legerberïcht Geen gebeurtenissen van belang. Het slechte weer blijft het krijgsbedrijf belem meren. D© strijd om Monastir. - De Atheensche correspondent van de „Daily Telegraph" seint d.d. Woensdag: D© slag voor Monastir duurt voort, maar de versterkingen die de vijand aanhoudend krijgt, maken, het uiterst moeilijk vooruit te komen. De druk van het Roemeensche leger heeft geen Bnlgaarsche strijdkrachten aan het Macedonische front kunnen onttrekken, en nu hebben de tegenslagen der Roemcniêrs de Bulgaren in staat gesteld, versterkingen van den Donau naar Monastir te zenden. Ofschoon er geen vrees bestaat, dat die versterkingen zoo groot zijn, dal de vijand in bet vak van Monastir tot het offensief zal kunnen overgaan, wordt onze opmarsch toch steeds moeilijker. Het is mogelijk, dat de aankomst van Italiaanséhe troepen, als die tenminste voldoende sterk zijn, de Ser viërs zal helpen. Ter Zee. Een inval'in bet Kanaal. De Duitsehe marinestaf meldt: In den nacht Van 26 op '27 October deden Duitselie torpedobooten uit de Duit sch© Baai door de straat van Dover tot aan do lijn FolkestoneBoulogne een aan val in bet Kanaal. Volgens het rapport van den commandant der torpedobooten, Mi- chelsen, werden, gedeeltelijk onmiddellijk voor de vijandelijke havens, elf voorpost- stoomschepen en twee of drie torpedoja gers of torpedobooten in den grond ge boord. Enkele leden van de equipages wer den gered of krijgsgevangen gemaakt. Verscheiden andere wachtschepen en min stens twee torpedojagers werden door tor- pedoschoten of artillerie-vuur zwaar be schadigd. i Verder werd het Engelsch© mail-stoom schip „Queen" ten zuiden van Folkestone, in den grond geboord, nadat aan de be manning tijd was gegeven om h,et schip te verlaten. Bij1 het Varne-vuurschip in hot Kanaal hoerschte een 'zeer druk verkeer van hos pitaalschepen. i De Duitsehe torpedobooten zijn behou den en zonder eenig verlies teruggekeerd naar de Duitsehe wateren. De Britsche admiraliteit meldt hier over 1 Gisteren(Donderdag)avond trachtten tien vijandelijke torpedojagers oen aanval te doen op den Engc'sclien transportdienst in het Kanaal. De poging mislukte. Een ledig transportschip weid in den grond gehooid. De bemanning werd gered. Twee vijande lijke torpedojagers weiden in don grond geboord en de rest op de vlucht gedro- pedojager verloren is gegaan. Negen man van de equipage werden gered. Een an dere torpedojager werd getorpedeerd en ge raakt© aan den grond. 1 eens met waardeeren.de en vriendelijke woorden geprezen Iiad, deed Marzak hem een vraag. „Was hot juist om deze twee Engelschc slaven, dat ge die gevaarlijke reis naar dat verre land hebt ondernomen?" „Dat was slechts een deel van mijn voornemen," was het kalme antwoord. „Ik ging ere op zee te zwei-ven in dienst ran pen Profeet, waarvan de uitkomst van mijn reis het hew5js geeft." „Go wist niet, dat die Hollondsche koop vaarder Uw weg kruisen zou," zei Mar zak met precies dezelfde woorden, die zijn moeder hem had ingegeven. „Wist ik dat niet?" vroeg Sakr-el-Bahr, en hij glimlachte vertrouwend, zoo ver trouwend, dat Asad bijna de woorden niet behoefde te booren, die de toespeling zoo slim logenstraften. „Had ik geen vertrou wen in Allah, den Aljtvijze, den Alweten de?" t „Goed geantwoord, biji den Koran!" Asad stemde Van harte met hem in, des te meer, omdat een verdenking ©r door te niet gedaan, weid, die hij yóór alles te niet gedaan wilde zien. Maar Marzak gaf zich nog niet gewon nen. Hij was goed geschoold door zijn arglistige Sicdliaansche moeder. „Toch is er iets in dit alles, dat ik 'niet hegrijp," mompelde hij met voorgewende zachtheid. 1 „Bij Allah zijn alle dingen mogelijk 1" zei Sakr-el-Bahr op ongeloovigen toon, alsof hij wilde zeggen niet zonder ©en zweem yan spotdat het ongelooflijk was, dat en De duikboot- en mijnenoorlog. Lloyds meldt -. Het Engelsche ss. „Rowanmore" (10.320 ton, van de Johnston-lijn te Liverpool) en het Noorsche s.s. „Skog" (1124 ton), zijn in den grond geboord. Wollf's bureau meldt: Duitsehe duikbooten hebben de volgende vijandelijke schepen in den grond geboord; do „Lotusere", (Engelsch 3911 ton), gela den met 7000 ton steenkolen voor -Ar changel; „Erika" (Russisch, 2430 ton), ge laden met 3500 ton steenkolen van Leitb! naar Archangel, „Bruntingham" (Engelsch, 2617 ton), met nüjnhout van Archangel naar Engeland. Laatstgenoemde stoomsche pen zijn onderscheidelijk den 2den enden 4den October in den grond geboord. Naar uit Stavanger gemeld wordt, Is het s.s. „Lysland", uit Bergen, met ijzererts van Kirkebö naar Middlesbrough onderweg, Donderdag op veertig' zeemijlen ten Z.W. van Skudesniis door de Duitsehe duikboot „U. 30" ia den grond geboord. De beman ning is door de7 duikboot opgenomen en goed behandeld. Drie granaten en een tor pedo zijn op de „Lysland" afgevuurd. Een door seinen geroepen duikboot heeft dc bemanning van de „Lysland" overgeno men. Volgens „Oslandenes Dagblad" (Dene marken), is een driemastschoener uitRud- kobing den 25sten dezer in de Noordzee door een Duilscbe duikboot in den grond geboord. De bemanning is gered. Uit Christiania wordt aan de „Voss. Zlg." geseind, dat sedert 1 September, bij de jacht van Duitsehe kruisers op contraban de, 56 Noorsche stoomschepen van meer dan 79.000 bruto register-ton inhoud, met een verlies voor de verzekeringsmaatschap pijen van meer dan 51 milliocn kronen, wegens transport van contrabande in den grond werden geboord. Diverse berichten. De Duitsehe Rijksdag; De Duitsehe Rijksdag heeft gisteren maf een korte behandeling verwerpen bet voor ste! van de „Soe. dem. ArbeitsgemeinJ schaft" tot schorsing van het strafproceaj tegen Liebknecht aanhangig bij d'en krijgs raad en" van Üe voorloopige hechtenis! voor den duur vau de zittingsperiode !Vóór stemden de beidie soc.-dcm. fracties en dc Polen» - r Graaf Ituder 11, staatssecretaris van finan ciën, diende daarop de aanvraag in voofl ■een nieuWI oorlogscredfet van 12 millG ard mark. In de toelichting verklaarde hij dat bet totaal der tot dusverre toegesta ne kredieten 52 milliard "bedraagt Van de tot dusver voor den oorlog be steede sommen, dïe op 250 milliard' gei schat kunnen worden, zonder do vernielt do goederen >en do nenteverplichtingan tal tekenen, bedraagt Duitschland's aandeel) een derde, dat dhr Entcntc-mogendhetf den twéé derd'en 1 Het nieuw© kredifct van 12 milliard MEi •werd in alle drie lezingen met algemeen no stemmen, behalvto die van de ledes( iets in de wereld zou zijtn, dal Marzak niet kón begrijpen. De jongen boog toestemmend. „Zeg mijl, machtige Sakr-el-Bahr," vroeg bij, „hoe het kwam, dat gij, toen gij die verre kusten bereikt hadt, tevreden waart mot sleohls twee slaven, terwijl gij ér mol uw volgelin-, gen en de gunst van den Alziend© gemak kelijk vijftig maal ijooveel hadt kunnen nemen." En hij keelc onschuldig in het donkere, stoere gelaat van den "zeeroover, terwijl Asad nadenkend, liet voorhoofd fronste, wa'die gedachte was ook reeds bij hem opgekomen. Hel werd noodzakelijk, dat Sakr-el-Bahr ging liegen, om zich schoon t© wasschen. Hier konden jfoeu mooi klin kende woorden van Geloof helpen. Een uitleg was onvermijdelijk, en hij wist, dat hij er" geen'kon geven, die niet wat mank,' ging- I „Och, wat dat aangaat," zei hij, ..deze gevangenen werden gevat -in het eerste huis, waar wij kwamen, en hun gevangen neming „veroorzaakte wat rumoer. Daar enboven was 't avond, toon wij landden, cm ik durfde het leven van mrjn volgelingen niet wagen, door ze verder van het schip te voeren en een dorp pan te rallen, dat als het tegenstand geboden had, onzen terugkeer zou hebben afgesneden.'' De wolk bleef op Asad's voorhoofd, zoo- als Marzak slim opmerkte. „Toch stelde Othmani u voor, een sla pend dorp) dat niets van uw tegenwoor digheid af wist, te overvallen, cm gij hefet geweigerd." 1 t I IWfirM wvolg&k,, SCHIEDAP 1SCHE COURANT in» tt..4 try4» Tl 4*i. ,1 jf. JL Jto- P-w-U.l.- j VV7U, IVIAJIL UtlL VUll lAM"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1