De oorlog. 69"" Jaargang. Maandag 30 Oótobér i§!6 No. 15282 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. J..G5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertcntien voor, het eerstvolgend nummer moeten des middag3 vóór oen uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau r Lange Haven No- 141 (hoek Korte Haven). Kennisgeving. Burgemeester en "Wethouders van Schie dam; bronigten ter kennis van de ingezetenen, dat het Kohier van het. te heffen School geld,voor meer uitgebreid lager onderwijs in de Gemeente Schiedam, dienst 1916—*17 door den gemeenteraad vastgesteld in zijne vergadering van den 17 October 1916 en den 24 October 1916, door heeren Gede puteerde Staten 'dezer provincie goedge keurd, aan den ontvanger der gemeente ter im'oïïlering is uitgereikt en m afschrift gedurende vijf maanden, tei rekenen van heden, op do Secretarie lier gemeente voor ©eai iéder ter lezing is ncdergelegii. Wordende voorts oen ieder aangemaand, zijnen aanslag op do bepaalde termijnen. 1e voldoen, op straffe van vervolging vol gens de wet. En is hiervan,afkondiging geschied, waar- het behoort, den 30 October. Burgemeester en Weihouders voornoemd, M. D. IIONNERLAGE-GRETE. JDe Secretaris V. SICKENGA'. 15/28 BUITENLAND Yan het Westelijke front. Duitsch logerberjcht. Leger-prins Rupprecht van Bei, ei-on: De na krachtig vuur tusschcn Gueu- decourt en Lesboeufs zich ontwikkelende aanvallen dor Engelschen zijn. meereudeels door onze artillerio onderdrukt. Waar zij konden wonden uitgevoerd, zijn do aanval len met groote verhezen afgeslagen. Daar bij zijn twee gepantserde automobielen door granaat treffers vernield. Later drongen ten 0. van Lesboeufs twee vijandelijke com pagnieën in onze voorste loopgraaf. Daar wordt nog gevochten. Leger-Duitseh© kroonprlh s: Op den oostelijken oever va,n de Maris'kon al leen het artilleriegcvecht oanigen tijd aan merkelijke kracht ontwikkelen. Fransch leger beric ht. B© Franschon hebben «enige vorderingen gemaakt in de streek van Sailly-Saillisel en gevangenen gemaakt. Ten Koorden van Verdun voortzetting van dejli ,artilleriestrijd zonder infanterie- gevechten. Niets te melden1 van het overige front. Engolsch leger bericht. -Bjj de krijgsverrichtingen op gisteren (Za terdag) ten N.O. van Lesboeufs zijn 140 gevangenen gemaakt. Avmiidcommuniqué lieden (Zond a<r J och ten 1, zijn wij weer ten N.O. Van Lesboeufs gevorderd. Wijl vermees terden weer een. vijandelijke loopgraaf. De vijand bombardeerde verschillende gedeel ten Van oiis front ten Z. van do Anero hevig-, Elders behalve een tusschenpo&zénd bom Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar ,'t Engelsch van RAFAÊL SABATINI, 46) - dfierbij-keek Asad scherp op, on Safer- ©1-Bahr begreep met een beklemd hart, dat er intriges tegen hem gespannen wer den, en dat er alle moeite gedaan was, om inlichtingen te verkrijgen, die tot zijn val moesten leiden. „Is dat zoo?" vroeg Asad, van zijn zoon naar zijn onderbevelhebber kijkend met dien loerenden blik, die een slechte en wreede uitdrukking aan zijn gelaat gaf. Sakr-el-Bahr sloeg een hoogen toon aan. Hij keek Asad uitdagend aan. „En als het zoo was, Heer?" vroeg hij. „Ik vraag u of heit zoo is." „Ja, maar, aw wijsheid kennende, ver trouwde ik mijn ooren niet," zei Sakr-el- Bahr. „Wat beteokent hot, wat Qllunani ge zegd heeft? Krijg ik bevolen van, of sta ik onder Othmani? Als dat zoo is, goed, geef dan Othmani mijn plaats, geef hém lilet be vel over en de verantwoording voor het leven der Getoovjgen, die met hem strij den." Hij eindigde met ©en verontwaar digd snuiven. „Gij zijt heel spoedig vertoornd," be: rispte Asad hem, nog loerend. j,En bij het hoofd van Allah', wie zal loochenen, dat ik daar recht toe heb? Moet ik een onderneming als deze, waarvan ik terugkeer beladen met buit, die de vrucht van een jaax vechten kón zijn, vol brengen, om gevraagd te worden "door een baaideloozen knaap, waarom ik me niet door .Othmani heb (aten leiden,?." hardement en mijnwerpersvuur niets van beleekenis. - Gisteren (Zaterdag) hebben onze vlieglui- gen, ondanks een sterken wind, vele nult'g-^ verkenningen gedaan. Een van onze vlieg tuigen wordt vermist. Van het Oostelijke front. Duitsch legerberioht. Van Zaterdag: i Front-prins Leopold va/i Beie ren: Na een tweedaagsche artilleriebeschie ting v|an de stellingen ten Wj. van Lusk. gingen d© Russen gisteren over tot den aan val f>ij Satorczy. De aanval werd volkomen afgeslagen, met zw'are vérliezen Voor den vijand. Front-aartshertog Karei: Aan beide zijden van Doraa Walra drongen de O.-H. troepen ia de Russische stelling en namen verschillende hoogten in storm. Acht officieren en 500 man werden gevangen ge nomen. Van Zondag: 1 Front-Leopold van B'eieren: Bij- na de geboete linie aam de Slochod werd d oor d© Russen ore'ter levendig vuur gehou den, dat ten Wj. Van Lusk zeer hevig Womlt. Een uit het woudgebied ten 0. van Sgelwof ondernomen Russisch© aanval wend in ons gordijnvuur gefnuikt Legefr-aartshertdg Karei: Aan het Oostelijke front lot Zevenbergen niet nieuws. Russisch legerberioht. Aan de rivier do Stavok, bij haar samen vloeiing1 met de Stochod, in de streek van het Acq> Sitovitsje, het dorp Hoedka Mi- rinska en in do streek ran Bolitsk geslaagae verkenningen wan onze eolaireurs. Aan b©t overige front op tal van plaatsen artillerievuur pn gevechten met handgra naten. Van het Zuidelijke front. Ilier en daar artillerlestrijd. Slecht weer op het geheel© gevechtsterrein. Yan het Koemeensche front. Duitsch legerberioht. Ten zuiden Van den,pas van Tómösvor is bij de aanvallend© beweging AzUga be reikt. In weerwil van den taaien tegenstand van jden Vijand zijn in de richting van Cam- polung en bok Verder westelijk vorderin gen gemaakt. 1 Bij'd© legergroep Maokenson is de toe stand piet veranderd. Dos tent ij k'sch legerberioht Ten Westen van Orsovva namen wij in een verraséeaiden 'aanval de die plaats bte- heerschende hoogten. Ten Zuiden van den Yb eroes Trcny (Roo- do Toien).pas ten Noorden van Kimpo] lung etn ten Zuiden van Predieal Wonnen] de Oostenrijksch-Hoingaarsche en Duitschc strijdkrachten in verbitterde gevechten ter rein. f Roemeensche legerbcr ich ten. Van Zaterdag: Noordelijk en 'N.W. front: Bij Tulg'hes en Bicaz' schermutselingen en geschutge- vechten. IVij hebben 4 officieren en 190 soldaten gevangengenomen. Hij richtte zich in zijn volle lengte* op, cn stond daar gloeiend van toorn, die geheel voorgewend was. Hij moest hier opstuiven, en de verdenking vernietigen met groote woorden en. breed gebaar. „Waarheen zou Othmani mij geleid heb ben?" vroeg hij minachtend. „Zou liij mij tot meer gevoerd hebben, Idan ik heden aan uw voeten heb gelegd? Wat ik ge daan heb, spreekt duidelijk genoeg voor zichzelf. Wat hij wilde, dat ik doen zou, had noodlottig kunnen, ofloopen. gn als dat zoo gebeurd was, bad de blaam dan Othmani getroffen? Neen, bij Allah 1 maar ntjj'. En op mij rust dan ook de roem, en laat niemand wagen, dien itf twijfel te trekken." Dit waren gewaagde woorden, k>m tot den tyran Asad te spreken, en nog ge waagder was de toon, de .lichte, harde oogen, die bliksems schoten, dn het ge baar van minachting, waarmee fcij werden uitgesproken. Maar er was geen twijfel aan zijn overmacht over den Pey. Hjer kreeg hij het bewijs ervan. Asad sidderde bijrua voor rijn toom. De loerende blik verdween van pijn gelaat, om plaats to maken poor een uitdrukking van schrik. 1 „Nu, nu, Sakr-el-Bahr, wat oen loon!", riep hij'. Sakr-el-Bahr, die de deur der verzoening voor het gezicht van den Dey bad dichtge- worpen, opende haar nu weer. Iüj werd dadelijk onderdanig. „Vergeef mij," zei hij. „Laak de toewij ding* van uw dienaar, aan u en aan het Geloof, dat hij dient, zonder zijn leven te teb'en. Op dezen zelfden tocht werd ik bijna _doodelijk gewond. Het bleek© liltee- kea is een stomme getuige van mijn ijver. Waar zijn uw,- litteekens, Marzak'?" Jdayzak sidderde po? deze plotselinge Erijs dar Advertentiën: Yan 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. t Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs ■"•an 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. In het Trotus-dal hebben Vrij Piskool Cupin aangevallen en heroverd. De vij and is 'in wanorde gevlucht In het Uzul-dal hebben wij den vijand: aangevallen en teruggedreven, 10 officie ren en 900 soldaten gevangen genomen en 3 ma'cbinego'w-jereu alsmede veel gew-ereii en krijgstuig buitgemaakt j Bij Oltuz hebben wij den vijand terug) gedreven. In het Prahova-dal is een door ons ge dane tegenaanval niet geslaagd. j In de streek vain Dragoslavete hebber! wij door een tegenaanval dien vijandelijkan] rechtervleugel teruggeslagen, 300 gevang^ nen gemaakt, 5 machinegeweren en 3 schansmortieron genomen. Ten Oosten van'de Olt hebben Wij vij andelijke aanvallen afgeslagen. In het Jiul-dal hébben Wjj den vijand, die ten" westen van de Jiul was opgerukt, krachtig aangevallen en gdhleel o-vferivonr nen. Ons offensief in deze streek duur# 'voort Tot dusver hebben Hvij 450 Beieren gevangen genomen en 16 machinegeweren met bespanning en 30 kanonnen buit gfe- maakt De vijand heeft 1000 dooden laten liggen. 1 i j 'Yan Zondag: t f In het Buzcu-dal heeft slecht wieer ik! operaties belemmerd. Te Tablabutzi, Bra4 tocea en Preduius is de toestand onveran derd. i In het Prakova-dal hébben Wrij door af- sluilingsvuur den aanval van den vijanjdj die over CUbuceLul en Barlului (ten. N. van Azug'a) oprukte, gestuit. Wij bezetten den berg Umghia Mare, In de streek van Drago SlaVele .hebi hen 'wij aanvallen van den vijand tegen, het centrum en den rechtervleugel afgesla gen en zijn wrij aan'den linkervleugel op geschoten. i t Ten Oi. van de Olt valt de vijand and met sterke strijdkrachten aan. Het gevecht duurt voo-rt. 1 In het Jiul-dal zetten jwij den aanval voort en vervolgen Wrij den terugtrekken-! den vijand. Wij hebben hvteer 10 officie ren en 250 Beiersche soldaten gevangen ge nomen. De tweede-luitenant der reservé Patruscölu heeft met de afdeeMn® ander! zijn lieve! twee batterijen, h'ouwitsersi vap 10.5 c.M. van het 21ste Bedersche regiment artillerie genomen. De stukken zijn dade lijk tegen den vijand gebruikt en beWezen groote diensten. Wij namen vierder 4 ma- cliine-géWeren on vele caissons. In de streek van Orsowla heeft de vijand na een hevig bombardement in de rich ting van Yarful en Cocosului aangeval len, maar is afgeslagen. Op het Zuidelijke front is de toestand onvcxaudcnl, 1 i Bulgaarsch legerber,ic.ht. Van Zaterdag: In de Dobroedsja jvordt de yoryblgipg vraag, en Sakr-el-Bahr lachte ley-ea "ver achtelijk. „Ga zitten," verzocht Asad hem. ?,Ik hen onrechtvaardig geweest."- „Gij zijt de bron yan rechtvaardigheid, lieer, zooals deze bekentenis bewijst zei do zeeroover. Hij ging weer zitten met de beenen onder zich gekruist. „Ik wil u, bekennen, dat, nu ik op dezen tocht zoo dicht bij Engeland was gekomen,ik; be sloot te landen en daar iemand gevangen te nemen, die mij jaren geleden onrecht heeft gedaan, en tusschen wien en mij een rekening te verélfenen was. Ik breidde mijn plan in zoover, pit, dat ik twiee ge vangenen in plaats van één medenam. Deze gevangenen," ging hij voort, mtj oordeel, dat het oogenblik van reactie ih Asad's denkwijze gunstig was voor, fret toestaan van het verzoek, dat "hij doen wilde, „zijn niet met de anderen in het bagno. Zij zijn nog opgesloten op hef btefgemaakto schip'-' „En waarom is dat?'-' yroeg 'Asad, maar nu zonder argwaan. „Omdat, Heer, ik een gunst te vragen heb, als belooning voor; den dienst, dien ik bewezen heb.'-' „Vraag, mijn zoon.'-' „Vergun mij, deze gevangenen yöor mij zelf te houden." 'Asad keek hem aah, Jicht fronsend. On danks zichzelf, ondanks zijn genegenheid voor Sakr-el-Bahr en zijn .wenseh, Sljun tevreden 'te .stellén, begon het hem- door Fenzileh toegediende vergift weer te wer ken. „Mijn toestemming hebt ge," zei hij. „Maar niet die van de wet, m de wet zegt, dat geen zeeroover ook maar een stuive" waarde van dert buit zal afne men, voordat de* verdeeling is opgemaakt en ziji aandeel hem is toegewezen/-'.-was van den vijand jroortgezet. Onze afdee- lingea stelden overal pen overhaasten, on- geregelden aftocht van den vijand vast in de richting van de bruggen bij llirasovo, Braila en Toultcha. De brug bij llirasovo is in den pchtend vpn 26 dezer vernield. Onze vooruitgeschoven afdeelïngen heb ben de linie jOstrovoBadahgaghgebiel ter- reikt In de loop der laatste twee dagen heb ben wij meer dan 800 gevangenen ge maakt Wij namen 7 kanonnen, 5 munitie wagens, een voorraad munitie en een groot aantal voertuigen. Langs den Donau hier en daar geweer vuur. Wj hebben een der eilanden ten oosten van Silistra bezet Yan Zondag: Aan het Roemeensche front in Üe Do broedsja wordt de vervolging van den vijand voortgezet. Er zijn weer 500 gevan genen gemaakt, bovendien is een inroep telefonisten van het 4de Siberische leger corps gevangen genomen, Yan het Balkanfront. Duitsch legerberioht Aan het Macedonische front zijn ten zuidoosten van Kenali en in de bocht van de Tsjcma vijandelijk© aanvallen op bloedige wijze mislukt. Fransch legeyb'exicht Aan den linkeroever van de Stroema hebben de Engelschen tegenaanvallen van de Bulgaren in de streek ten noorden van Ormanli afgeslagen. Aan de uitmonding van de Tserna heb ben de Servische troepen nieuwe vorderin gen gemaakt De Franschen hebben zich in een schitterend gevecht van het dorp Gar- dilovo meester gemaakt. Meer naar links tusschen Kenali- en de Tsjerna heeft een Fransch regiment een loopgraafstelsel van den vijand genomen. Op den linkervleugel blijft de artüleriestrijd zeer' levendig. Ter Zee. De duikboot- en mijnenoorlog. Lloyds meldde Zaterdag, (lat het stoom schip „Bygdo" (2345 ton) van Christiania gezonken is; de .bemannning is gered. Het s.s. „Fritzö" ,van Lerwick naar Lon den, is naar iCuxbaven gebracht. Do stoomtrawler „Fuchia" is gezonken; de bemanning is napr Diritsehland ge bracht. Een Lloydsbericht Van gisteren deelt me de het m den grond boren Van het Noorsche stoomschip „Pan", waarvan de bemanning aan wal is gebracht, van het Noorsche zeilschip „Kathinka", vim het Zweedsche stoomschip „Jonköping" en van het Engelsclie stoomschip „Sparfca". Van het laatste schip is de bemanning nange bracht. - Uit Kopenhagen "wondt gemeld, dat de Deanische driemastedhoener 'met een lading plankeu en delen Van Canada naar Tunis onderweg was, in do Middellandscho Zee door pen duikboot in don grond is ge hoord. De bemanning is gered. Uit Londen: f 1 i Het Russische 'zeilstóhip „IngersoU" m het ernstige antwoord. „De Vet?'-' sprak Sakr-el-Bahr. „Maar gij zijt de wet, verheven Heer." -„Neen, mijn zoon. De wet staat boven den Dey, die er zichzelf aan onderwerpen moet, zal hij rechtvaardig zijn en zijn hoog ambt waardig. En de wet, die ik heb aangehaald, geldt zelfs, als de "zeeroover de Dey zelf is. Deze slaven van u moeten onmiddellijk naar het bagno gezonden wor den hij de anderen, óm morgen op- do markt verkocht te worden. Zorg, dat hot gebeurt, Sakr-el-Bahr Deze wilde zijn pleidooi hervatten, maar zijn oog viel op het begoerige, bJeeke ge zicht van Marzak en de schitterende oogen vol verwachting, waaruit zooveel hoop op zijn val sprak. Hij hield zich in en boog het hoofd met geveinsde onverschillig heid. i „Noem gij hun prijs dan en ik zal dien dadelijk in Uw schatkist storten." Maar Asad schudde het hoofd. „Het is niet aan mij bun prijs te bepalen, maar aan de koopers," antwoordde "hij. „Ik zou den prijs te hoog kunnen stellen en dat zou onbillijk tegenover u zijn. of te laag, en dat zou onbillijk jegens anderen zijn, dié hen wilden koopen. Lever hen over aan het bagno." „Het zal geschieden,'' zei Sakr-el-Bahr, die niet verder durfde aanhouden en zijn teleurstelling verborgen hield. Zeer spoedig daarna vertrok hij, tot het volbrengen van zijn last, maar gaf bevel, dat Rosamundo en Lionel yan de anderen afgescheiden moesten blijven tof het uur van den verkoop op, mprgen, wanneet zij hun plaats bij de overigen moesten in nemen. 1 Nadat Olivier heen was èegjaan, bleef Marzak nog bij yijn .vader, en spoedig daarna yoegde Eeazileh ïich feij ben in het Deensehe stoomschip „Sif- zijn ge zonken. Gisteren werd uit Athene aan de „Daily, News" geseind: Een Duitsche duikboot heeft het stoom schip „Angeliki" (5500 ton) In den grond geboord, dat 300 vrijwilligere! van-liet leger van Veniz.elraa nboord had. Dertig zijn er vuri ronken. De ramp gebaarde gisteravond om 9 uur op .712 mijl buiten den Piraeus. Hel schip is niet gewaarschuwd. Daar door ontstond het vermoeien dat het op een mijn was geloopen. Het schip is op strand gezet. Men. vreest dat bet aantal slacht offers giooter is dan boven aangegeven ïs. Diverse berichten. Nieuwe Pruisische minister Van oorlog. De Duitsche keizer heeft den minister; van oorlof, luitenant-,generaal Wild van Hohenborn, het bevel over een legerkorps op het Westelijke gevechtsterrein opgedra gen en den bevelhebber van het 14e re serve-korps, luitenant-generaal von Stein, tot koninklijk Pruisisch minister van' oorlog en staatsminister benoemd. - Deze verandering heeft zoo zegt een officióele mededeeÜng haar aanleiding gevonden in de overweging,- dat de over de militaire maatregelen in bet vaderland be slissende ministers over de behoeften van het veldleger, die in toenemend© mate den door-slag geven, door. een veelomvattende ervaring als troopenaanvoerder moet zijn ingelicht. 1 Bölcke. f 1 De vermaarde Duitsche vlieger, kapitein Bölcke, is Volgens een Wolff-barifllil, j.l. Za terdag met 'een auder vliegluig in botsing gekomen en bij do daarop gevolgde me- dendaling met dcodolijken rifloop achter de Duitsche linie;, verongelukt. Den 27en October had hij zijn 40ste vijandelijk© vliegtuig naar beneden ge schoten. 1 BINNENLAND. Audiënties. De gewone audiëntie van den minister; van oorlog zal ,Donderdag.a.s. en die van den minister van financiën zal Vrijdag as. niet plaats hebben. Art. 192 van de Grondwet. De Bond van Nederlandscho Onderwij zers, het Nederlandsch Onderwijzers Ge nootschap en do VerCeniging van Hoof den van Scholen, hoewel in onderdoeleoi verschillend, staande tegenover de voort gestelde wijzigingen in zake art. 192 dei| Grondwet, hebben besloten tot samenwer king voor zoover betreft do actie tegen' de onveranderde aanneming van het voor gestelde artikel. Gezamenlijk zullen zij zich richten tot afdeelingen ton leden hun ner vereenigington, om in da pers en, op nog te beleggen Vergaderingen krachtig) tegen het ontwerp te ageeren en alle be langhebbenden en belangstellenden bij gpedi volksonderwijs wakkerte schudden. Hef 'den voorhof do vrouw, die,' zoKWds velen zeiden, die Frankische manieren san Satan in Algiers had 'gebracht. HOOFDSTUK VIII. Moedor en Zoon. Yroeg in den morgen - zoo vroeg, dat de Shehad nauwelijksopgezegd was kwam Biskaine-el-Borak bij den Dey, Hjj was juist geland toet eeai galei, die een Spaansche visschersvloot was tegengeko men, aan boord waarvan een jónge Mo- risco*) zich bevond, die over zee, naai; Algiers weid gebracht. Dp tjjding, waar van deze man de brenger was, was zóó belangrijk, dat de slaven twintig ujm zon der lusschenpoozcn aan de riemen van Bis- kaine's galei gewerkt' hadden, om haas spoedig binnen te brengen. De Morisco had een neef niouw-ehris- ten als hjj zelf en naar het schéén, evenals hij zelf, nog een Mobamedaan ro zijn hart die een betrekking had bjj de Spaansche .schatkist in Malaga. Het was --ad de dezen man bekend, dat een galei werd uitgerust, om het goud, bestemid yboi; de soldij der Spaansche troepen in Napels daarheen te vervoeren. Uit zuinigheid zou, deze galei geen escorte krijgen, maan had bevel, langs de kust yan Europa te blij ven, waar zij veilig zou zijn voor, een overval door zeeroovors. Mén berekende, dat zij in ©en week gereed zou zijn, om zee te kiezen, en de Morisco was onmiddel lijk vertrokken, om zijn Algerijns#© bree ders te waarschuwen, dat zij de galeien konden afwachten en hémen. i i Christen-geworden Mphamedaan. DEaoö. msolgel^r COUR«NT,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1