9 De oorlog. 69" Jaargang, Dinsdag 3! October 1916 &NO. 15283 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering vaa Zoo- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Ylaardingen fL 1.25, franco per post fl-, 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardiagen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentie» voor het eerstvolgend nummeir moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn- Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). f Prijs der Advertentiën: Van 16 regels 0. 0.9*2; iedere regel meer y"" 20 oenta Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan 2511 gratis aan het Bureau, te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs ■"an 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND Tan het Westelijke front. i Duitsch legerberidhti Legergroep-Rupprecht v. Beie ren: Op vele plaatsen, van het front ten noorden van de Sornme, was door den vij and een, door ons krachtig beantwoord, vuur gericht Bij ©en aanval uit de Linie Le&boeufs-Morval slaagde de vijand er in zijn wig in onze voorst© loopgraven ten oosten van Lesboeufs naar het zuiden toe in gering© mate te verbroeden; aan alle ander© punten waar hij, door ons versper- riugjsvuur belemmerd, trachtte vooruil te kmnen, werd hij bloedig afgeslagen. Aan den zuidelijken oever van de Sornme werden de hoeve La Maisonnette en de van daar naar Biaches zioh uitstrekkend© Framsche stellingen, in vurig elan, door het uit Berlijners en Brandenburgers bestaande regiment na 359 in storm geno men. Deze aanval was doende door vliegers uitnemend gesteunde artillerie krachtig voorbereid. Er werden 412 gevangenen ge maakt, onder wie 15 officieren. LegergroepDuitsche kroon prins: Aan het noordelijk front van. Ver dun duurt het artillerievuur voort Fransch legerbericht. Fransche troepen namen, ten Noorden van de Som me, Duitsche loopgraven ten 'N.W. van Sailly-Sallisel, Een andere, goed geleide operatie, bracht de F ranschen tot jWj dkerk van Saflly. Een 60 tal ge vangenen bleven in Fransche handen. (Tem Z. van de Soni me herhaalden lie Duitsehers jden geheelen nacht de aanval len bp de Fransche stellingen tussahen Biaches en de streek ten Z. van La Maison nette, door krachtige artilleriebeschieting, voorafgegaan. De aanvallen werden telkens met zware verliezen VOor de Duitsehers af geslagen. Tijdens een dier buitengewoon hevig© pogingen, slaagden de Duitsehers er in, door ta dringen tot de voorste Fran sche loopgraven-linie ten N. van La Maison nette; Zij konden voet vatten in de gebou wen van die hoev©. Alle Duitsche pogingen omi de Fransdher» te verdrijven van den top van hoogt© 97, zijn door het Fransche vuur mislukt. Op den rechter Maasoever wordt de artillerie-strijd overt het geheel© fromt(voort gezet, doch met minder hevigheid Sn de streek van Douaumont. Geen mfanterie- actie. Overal elders was de nacht kalm. Naar hun gewoonte en om zich te .wxe- Jken pvfer de nederlaag bij Veniun, be schieten 'de Duitsche^ op heftige wijze de stad Reims. Enkel© slachtoffers onder de burgers werden gedood. Ëngelseh legorbericiht (Gedurende den nacht werden twee wel ge slaagde raids ondernomen tegen de vijan delijke 'loopgraven ten westen #van Wyt- schaiete en. ten oosten van Boesinghe. De Duitsehers leden zware verliezen; een aantal gevangenen werden binnengebracht. Bij het Kanaal van La Basse© ivterden Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelach yan RAFAEL SABATINI. 47; jAsad dankte den jongen Mo-risco voor zijn nieuws, gdlastte, dat hij gehuisvest èn verzorgd zou worden, en beloofde hem een groot aandeel in den buit, indien het goudsóhip genomen werd. Daarop zond hij om Sakr-el-Bahr, terwijl Marzak, die bij het onderhoud tegenwoordig was geweest, met het verhaal naar zijn moeder ging, en zag, dat zij in toom uitbarstte, toen hij er bijvoegde, dat Sakr-tebBaKr geroe pen was om met dezen nieuwen tocht belast te worden, hetgeen bewees, dat al haar listige toespelingen en dringende waarschuwingen vergeefsoh© moeite ge weest waren. Met Marzak vlak achter haar, stoof zij als een furie in de donkere kanier, waar Asad rustte. 1 „Wat hoor ik, Heer?" riep zij, in toon en manier meer een Europeesche feeks dan ©en onderworpen Oostersche slavin. „Zal 'Sakr-el-Bahr belast worden mei deze expeditie tegen het goudschip Van Spanje?" Liggend op zijn divan zag hij "haar-van het hoofd tot de voeten met een kwijnend oog aan. „Weet ge iemand, die beter geschikt is om te slagen?" vroeg hij. „Ik weet iemand, dien het de plicht van mijn Heer is, te kiezen boven dien vreem den gelukzoeker. Een, die vólkomen trouw en volkomen te vertrouwen is. Een die niet tracht yopc zich, zelf een deel yan door ons bommen geworpen op grocprn Duitsche werklieden, die zware verliezen leden. Er rialt niets anders te berichten dan he vig© artillericactie bij Hébuterne en Auohy. Van het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Legergroep-prins Leopold van /Beieren: Russische krachtige aanvallen, door hevige artilleriebeschieting ingeleid, wenden ondernomen ten W. van Prestowtsjy on kort daarop ook oostelijk van Szehvow tegen prize stellingen. Beide aanvallen Wer den onder zware verliezen in ons afweer- vuur afgeslagen. Legergroep-aartshertog Karei: In. de bosch-Xarpalhen en in het ten Z. daaraan sluitende Hongaarsoh-Roemeensche grensgebergte hcerschten, ten gevolge van het regenachtige weder, afgezien Vafi pa- 1 rouil Ie-geVech tenrust. Russisch legerbericht. Er valt niets belangrijks mede te doelen. Van het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericKti Doordat het uitzicht belemmerd was, trad do vijand gisteren in de kuststreek min der in actie dan in de voorafgaande dagen. Italiaansch legerbericht. In het Travignolo-drü (Avisio) sloegen de Italianen een vijandelijken aanval op de noordelijke hellingen van den Colbri- con af. Aan de Boven-Cordevole ten zuidoosten van. Settsass bezette een ItaJiaansche afdoe- ling na een onverhoedschen aanval ©en voor uitgeschoven vijandelijke stelling en bood daar later het hoofd aan een tegenaan val van den vijand. Artillerie-actie aan de Boven-But en het Giulia-front. Aan*de stations Opcina, Na- brasina en Dottogliana meer dan gewon© beweging van aankomende treinen. Van het Boemeensche front, Duitsch legerbericht.. Ten Z.O. van den Rooden Torenpas werd het succes van de Hatioveranen en Meck- lenburgers uitgebreid, verschillende krach tig verdedigde Roemeensche hoogtestellin- gen werden in storm genomen. Bij de laat ste gevechten werden 18 officieren en meer dan 700 man gevangen genomen. Ten Z.W. van den Szurduk-pas drongen de Roemenièrs een onzer, zijcolonnes terug. In do Noord-Dobrifedsja zijn onze ver volgende afdeelingen im voeling gekomen met Russische infanten© en cavalerie. Oostenrijksch legerbericht. Legerfront van aartshertog Karei: Bij Orsova géén nieuws. Ten* zuidwesten van den Szurdukpas drong do vijand één onzer gevechtsgroepen eenige kilometers achteruit. Ten zuidoosten van Veréstotonyer (Roo- detóren-pas) breidden wij onze vorderin gen uit. Ten noorden van Kampolung werden aan vallen de, Roemenen afgeslagen. den buit achter te houden, welke geno men is in- naam van den Islam." „Bah!" «zei Asad. „Praat j© nog over die twee slaven? En wie maggglie kampioen van je wel zijn?" „Marzak," antwoordde zij heftig, een arm uitstrekkend om haar zoon vooruit te bren gen. „Moet 'hij zijn jeugd hier verbeuzelen in weelde en luiheid? Gisteren nog bespot te die kerel hem, omdat hij geen litfcee- kens heeft Kan hij tittoekens .opdoen in den boomgaard van de Rasbah bier? Moet hij tevreden zijn met die, welke hij krijgt van een doom,- pi moet lij loeren eeni krijgsman en aaanvoerder te worden van de kinderen des Geloofs, oipdat hij tee-» -«den kan in .'zijn vaders voetstampen?"» „Of hij daarin treden zal", zei Asad, „moot d© Sultan in Stamboel, de Ver heven Porto, beslissen. .Wij zijn hier slechts1 zijn vice-regent" „Maar zal de Grogjte Sultan hem aan wijzen, om u to o|p te volgen, als gij hem niet hebt uitgerust, pm'het te doen? Ik «roep schande over 11, yader van Marzak, dat het u ontbreekt aalt rechtmaiigien trots op (uw eigen, zoon." „Moge Allah mij geduld met u gevenj Heli ik niet gezegd, dat hij nog te jong is.'-1 „Op zijn leeftijd Waart g© zelf op zee, en diende onder den girooten Otehiali." '„Op zijn leeftijd Was ik, door d'e gumsS van Allah, grooter en sterker dan hij is. Ik heb hötri te lief, om hem heen te la ten gaan en hem misschien te verliezen* voordat hij volwja^sen is," Aan de oostelijke grens van Hongarije verflauwde de geveohtsactie. Roemeensch legerbericht Noordelijk -en noordwestelijk front: Van Tulghes tot Bicaz was door hot slechte weder geen enkele operatie mo gelijk. In het Prahova-dal sloegen de Roemenen twee vijandelijke aanvallen in de richting van Clobucetul en Aiulu (ten noorden van Azuga) af. In de streek van Dragoslavele maakten de Roemenen eenige vorderingen. Ten oosten van de 011 wordt de actie belemmerd door het slecht© weder. In het Jiu-dal zetten de Roemenen de vervolging voort Zij namen nog 312 solda ten gevangen en maalden vier mitrailleurs buit. In de huurt van Orsova hevig bombarde ment. Zuidelijk front; De toestand is de zelfde gebleven. Van het Balkanfront. Duitscih legerbericht." Aan het Macedonische* front deden, na krachtige artil leric-voorbereidingen, gisteren herhaaldelijk Servische en Fransche troe pen aan de Tsjema, eerst in smalle, daarna m breeder wordende fronten, aanvallen op- do Duitsch-Bulgaarsche stellingen. In ons spervuur, en ten noordoosten van Veljeselo door tegenaanvallen, mislukten die aanval len volkomen. Eveneens mislukten vijiandelijke aanval len bij Kenali en Gradosmica. Fransch legerbericht In |d© streek van de Tsjema, en op den linkervleugel der geallieerden wordt de ar til lenestrrjid met hevigheid voortgezet. Ten noorden van Velyselo leveren de Serviërs, door Fransche artillerie gesteund, een he vig gevecht met de Duvtsch-Bulgaarsahe troepen; zij konden eenige voordeelen boe ken. De strijd wordt levendig en met vol harding aan beide zijden voortgezet. Een Duitsch vliegtuig werd neergescho ten in de linie der geallieerden. Engelsch legerbericht. De EngeLsche troepen aan het Doiian- front brachten door een welgeslaagden aan val ten noordoosten van Macukovo aan de Duitsehers en Bulgaren zware verliezen toë. Ten noorden van het Doiran-meet werd een vijandelijke aeroplane" Raar beneden ge schoten. 1 Ten westen van Demirhissar werden met succes bommen geworpen op een transport park van den vijand. In don fitankasns. Russisch legerbericht. In de streek ten besten van Petra-K aleh an Tsjoehur-Norshen, ten noorden van Bit lis, geslaagde opeiaties van Russische ver- kenners. In de richting Ilamadan verdreven do Russen don vijand uit tie dorpen. AJaneta- kiid, Lndjöbatsji, Ooetsjtepe, Hatamab'aid Krynd en Mazroh. Ter Zee, De duikboot, en mijnenoorlog. Lloyds meldt: Naar men meent is net „Zie hem aan",, (beval zij. „Hij is oenl man, Asad, op zulk ©en zoon zou ©en an der troseh zijn. Is het nu geen tijd hem een zWaard aan te gorden en hem hel) achterdek van een yan uwio galaten |tc| doen betreden?" 1 j „Ja, vader, ja!" smeekte Marzak Zelf, „Wat?" brulde de oud© Moor. „Is het zoo? En wil je nu-degen dien Spanjaard er op los "gaan? Welke kennis bob je diet j© geschikt maakt voor zulk een taak?" „Welke kennis kan hjj hebben, nu, zijhj vader zich nooit de moeite gegeven heeft, hem wat te leeren?" antwoordde Fenzi- leh. „Schimpt ge op wat tekortkomingen) die slechts he| gevolg -j&êl van Jietgeem \nj verzuimd hebt" „Ik zal 'geduld met je hebben", izeil Asad, die alle toekeken gaf dat hij het verloor. „Ik wil j© alleen vragen, of j© hem in staat acht een overwinning, voor den Islam ie behalen? Antwoord me" nu zonder omwegen." „Oprecht antwoord ik n, dat hij het niet is. En even opia at zeg ik u-, dat het hoog tijd is, dat hij het Wel was. Uw, plicht is, hem op dezen tocht te intern gaan-, ops dat hij' het werk kan leeren, dat voor hem is weggelegd." Asad dacht -een oogenblik na Toen aat- ytoordde hij langzaam: „Het zfij.zooc gij zult met Sakr-el-Bahr meegaan, .«mijn zoon." „Met Sakr-el-Bahr?" riep Fenzileh ont steld. t „Ik kan geen beter leermeester voor hem vinden." - 1 „Zal uw zoon medegaan als dienaar wan Engelsch© s.s. Marina" (5204 ton), gezon ken- De Amerikaansche consul te Qüeenstown heeft aan het departement van buitenland- scho zaken gerapporteerd, dat het s s. „Ma ri.ria", een uit Éngelschen en -Amerikanen besLaande bemanning had - Het-schip is zonder voorafgaande waar schuwing door geschutvuur in den grond gpboord. Een nader onderzoek zal,,onver w'ijld worden ingesteld om uit te maken of de beloften van Duitschland,a,m de Ver Staten zijn geschonden. Volgens een telegram uit Newport News in Virginia, waren er h0 Amerikanen aan boord van. de „Marina*toen het schip den 21sten Sept. va ndaar vertrok. Lloyd's maakt bekend, dat het Oieksche as. „Germame" (2573 ton), op 28 dezer door een. Duitsche duikboot in den grond is geboord.' De bemanning is gered De bemanning van het Fransche vis echiejsjsviaartuig „Slamat Charles", to Ply mouth aan land gekomen, meldt, dat haar schip in den grond is gehoon! Het Zweedscbe motorschip „Elly", op 22 October van Oregrund naar Rauno ver trokken, is door een Duitsche duikboot in den grond geboord. De bemanning is gered. Naar de Zweedsche Walen' uit Kristianïa vernemen, is de schoener „Ellen", die met mijnhout naar Engeland onderweg was, in de Noordzee door ©en Duitsche duikboot in den grond gebomd. De bemanning is in Noorwegen ontscheept. 1 Do „Angeliki". Uit Athene wordt aan de „Daily Tele graph" gemeld Ongetwijfeld is men op de Duitsche duik boot, die do „Angeliki" torpedeerde, van te .voren op de hoogte geweest van' de identiteit der meeste passagiers. Daaruit blijkt, dat ondanks de door de geallieerden getroffen maatregelen, de vijand nog over doeltreffende inlichtingen uit Athene be schikt. De ontroering en verontwaardiging in IV raenus en in Venizelistische kringen in de hoofdstad is groot, maar volgens de „lles- perini" zijn koningsgezinde kringen van oor deel, dat mén te doen heeft met een recht matige daad van Duitechland tegen zijn Gxieksche vijanden. Een uur voordat de „Angeliki" uit Pi raeus vertrok, was de Grioksehe kustvaar der „Antigone", eveneens voor Salomki be stemd, uitgevaren. Dit stoomschip is door de Duitsche duikboot aangehouden endoor- zocht, maar mocht daagna ongehinderd doorvaren. 1 Diverse berichten. In Oostenrijk. In politieke kringen te Weenen verwacht men dan von Körber, de nieuwe minister president, den Rijksraad reeds in December zal bijeenroepen, in de eerste plaats om een delegatie te kiezen, de oorlogskredicten goed te keuren en over de volksvoeding te beraadslagen. In Januari verwacht men do bijeenkomst der delegaties en, nadat ©en ander?" t „Als de leerling," verbeterde Asad- „Wat anders?" 1 „Als ik ©en man was, o fontein mijner zied," zei zijl, „en ik had een zoon, dan zou niemand dan ik zijn leermeester zijn. Bt zou hem zoo kneden en vormen, dal hij een tweede ik werd. Dat, Heer, is uw plicht jegens Marzak. Vertrouw zijn op leiding niet aan een ander toe, aan iemand, dien ik, ondanks uw liefdo voor hom, niet kan vertrouwen. Ga zelf mee op dezen tocht, «n, neem Marzak mee ate uw lui tenant." t Asad fronst© het voorhoofd. „Ik word te oud," zei hij. „Ik beu sinds twee jaren niet op zee geweest. Wie kan zeggen, dat ik niet de kunst-van overwinnen hel; ver leerd. Neen, ween." Hij schudde hot hoofd ©n zijn gelaat werd zacht en peinzend. „Sakr-el-Bahr heeft het bevel ditmaal on als Marzak gaat, dan gaat hij met hom." „Heerbegon zij, en hield toen op. Een Nubiër kwam Sakr-el-Bahr aandienen, die in den voorhof op de bevelen van zijn heer wachtte. Asad stond onmiddellijk op, eni hoewel Fenzileh hem nog durfde te genhouden, schudde hij haar ongeduldig af en ging heen. Zij keek den vertrekkende na met toom in haar mooi©, donkere oogen, een toorn, die bijna door tranen werd verduisterd, en toen hij door de deur in de brandende zon getreden was, heqrschte er stilte in de koele duistere kamer een stilte, die slechts verstoord werd door den verwijder den, klank van een zilveren lach van de die over de buitenlandsche politiek van gedachten hebben gewisseld, opnieuw een bijeenroopmg van den Rijksraad. Kapitein Bólcke. f Generaal v. Below, opperbevelhebber van. een leger, heeft*het volgende „in memo- rum" voor kapitein Blockc gepubliceerd: „Midden m de hevigsten aanval viel den 28sten October onoverwonnen, ten gevolge \nn beschadiging van zijn vliegtuig, de koene iliegerkapitem Oswald Bolcke, chef van een „Jagdstaffel", ridder van de orde ,,Pour te mérite". Diep getroffen slaan vrij en met ons bet geheele Duitsche volk aan de baar van dezen zegerijken, onvergehjkolijken held. Het leven en het sterven van dezen on verschrokken dapperen strijder, die ontel bare malen met doodsverachting tussehen hornol en aarde zijn leven op het spel, zette, vpor de eer van het vaderland, wijst ons voorwaarts. Met tiots, bewondering en dankbaarheid zullen wij steeds den haam van onzen 1 Bijkfco noemen Zijn niets ontziend© aan- tillende geest blijve voortleven in ons ge heel© leger BINNENLAND. Hofberichten, De Koningin-Moeder zal zich Donderdag li ij tie begrafenis ,vpn den ^grootmeester »an Haas Iluis.'jhr. De Ranitz, laten ver tegenwoordigen floor den hofmaarschalk, jhi jtnr. R. E \V. van Woede. Andlenttes. De gewone audiënties (Van de ministère x an (koloniën, van marine en van justitie, rul'en (leze w cr-k_niet plaats hebben Coöperatieve meelfabriek. Naar wij vernemen zal de Coöperatieve. Meelfabriek van den Nederianidschen Bak- kerslxind, die, bij haar fabriek te 's-Her- togenbosch, een paar maanden geleden llie 'ter firma Kakeboeke te Middelburg kocht, een kantoor vestigen te Rotterdam, Waar de algemecne zaken worden bghandel! Een deel van het personeel der firma Kake- beeke zal op dit kantoor werkzaam zijn. LandstormlSchtlnjr 1916 d. Dd cpjier be vel hebber heeft bepaald, dat allo onder-officieren,korporaals en solda ten van de landstormhchting 1916 il (voor malige militielichtm.g 1909), met inlxigrip van wielrijdere, hospitaal soldaten en zie kendragers, on 7 en 8 November naar de landvieerbata!jonswaartoe zij behooren, zullen, moeten overgaan. Inltjvlng lichting 1916, Br het tijdvak Van 15 December 1916 zullen worden ingelijfd de dienstpüiehtigen der lichting 1916, toegewezen aan het regi-, ment genietooepen, met bestemming voor opleiding tot milicien-telegrafist of telepho nist en werkzaam hetzij bij de posterijen en telegrafie, hetzij bij d© spoorwegmaat schappijen, mindere vrouwen uit den harem van den Doy, Dat geluid prikkelde haar gespannen zenuwen. Zij stond met een vloek op en klapte in haar handen. Bi antwoord daarop verscheen ©en He- germ, slank en gespierd als een worstclaar- sler, en naakt tot het middel; do ring in haar oor**'het toeken van slavernij was van massief goud. 1 „Laat ze ophouden met dat gegiciiel," gebood zij om haar boosheid wat op te luchten. „Zeg haar, dat ze met den zweep, krijgen, als ze mij nog eens storen." De negerin ging heen, en het werd stil; want de andere, mindere vrouwen van don harem gehoorzaamden meer aan de Levdem van Fenzileh dan aan die van den Deyf zelf. 1 Toon trok zij haar zoon naar het lat werk, op den voorhof uitzag, 'een scherm, van waar achter zij alles konden sneu en hooren, wat daar buiten gebeurde, Asad sprak en lichtte Sakr-el-Bahr in om trent hetgeen hij gehoord liad, en »wat. er te doen, viel. 1 „Wanneer kunt ge wieer zee kiezen eindigde hij. i( „Zoodra, de dienst Van Allah en gij zelf hot eisoht," was het onmiddellijk antwoord. „Het js goed, mijn zoon." Asad légde zijn liand op den schouder •van zijn. bevel hebber, geheel gewonnen door die bereid willigheid. „Het best© is re02gen bij -zons opgang uit te zeilen. Zoo lang zult ge noodig hebben om u voor de reis gereed te maken," 1 u v. - (IVoxdf vervolg, IMEDAIV1SCHE COURANT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1