De oorlog. eS"** laargang. Woensdag I November I9lë DE ZEEVALK. êi li 'J1- Deze courant verschijnt dagelijks, met-uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post fl. 1.65. Prgs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een nar aan het Bureau bezorgd zijn- BureauLange Haven Ho. 141 (hoek Korte Haven). Ergs dec Ad verton tién: Van 1—-6 regels £L 0.92; iedere regel meer 20 oeais. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zg innemen. Advertentiên bjj abonnement op voordoelige voorwaarden. Tarieven hiervan zjto gratis aan het Bureau te bekomen. Dageljjbs worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per* advertentie, bij vo. uitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 9 maal berekend. Intercommunale Telefoon Xo. 103. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouder^ van Schie dam; brengen ter kennis van de ingezetenen dat door den raad dier gemeente in zijne openbare vergadering van den 27sten Oc tober j.L, zijn benoemd inde Raadscom missie belast om Burgemeester en Wet houders bij te staan dn de uitvoering van de Distribütiewet, onder voorzitterschap van dan Burgemeester: tot leden de heerm i C. KOjRPÉL, i 1 C. H. SC-HEFFE.RS, B. VAN DER ZEE. En is hiervan afkondiging geschied, Waan het behoort, den Isten. November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. 17. HONNERLAGE GRETE. 16/24 BUITENLAND Tan het Westelijke front. Fransrh legerberidKt Het was gisteren- betrekkelijk stil op het gehoele front Alleen had een artilleriege-. vecht plaats bij Sailiy en het Kosdh van St. Pierre Faast. Engelsch legerberidlit. Veldmaarschalk Haig bericht Onze' artil lerie en loopgraafmortieren bombardeerden de vijandelijke linie in de omlgeving van het Hohenzollern reduit en het La B&ssée-ka- naal. Krachtige artillerie-adtie van den vy- "ana Dij Hébuterne, Lil'den sector van Yperen en ten zuiden van da Ancrej, in het byzomder' van do 'Stuff- en Schwaben-reduites: en de Rogma loopgraaf. Overigens niets nieuwis. Van het Oostelijke, front. Oostenrijksch legerbericht Legerfrptnt van prins Leopold v. Beieren: Bij Lipopca Dolna maakten Duitsche troepen, en ten zuiden van Brze- zaay Turkseh© bataljons zich meester van- sterk verschanste vijandelijke stellingen, Bij Lobaeaewka (Wolhynië/ werden aan vallen der Russen afgeslagen. Tan het Zuidelijke ft*ont. Oostenrijksch legerberioKt. f Op ..sornmige gedeelten van het kustfront vijandélijlce artillerie- en mijnenvuur van afwisselende sterkte. 1 In Tirol deden Alpini-bataljons ©en aan val in de richting van den Ganimal. Zij •werden met zware verliezen aan bun zijde afgeslagen. ItaliaaInsch legerbericht De vijandelijke artillerie trad gisteren, Weder krachtiger op tegen de Itahaansche stellingen in het SugaaadaJ, aan de beek Sanci (Cismon) en op het .gaheele Giulia- Roman. uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Eagelsch van RAFAËL SABATINL „Dan zal! ik, met uw verlof, dadelijk bevel!-gaan geven, alles in orde te makerij" antwoordde Sakr-ebRalxr, die wel wat in de war was, dat hij weer zoo spoedig ver trekken moest. s „Welke galeien wilt ge nemen?" „Om één Spaansche galei aan te vallen Mijn -eigen schip, niet meer; dat is meer dan voldoende voor zulk een onderneming, en ik zal' deé te beter in staat zijn te be spieden eit mij tp verschuilen tets dat met een vloot onmogelijk zou zijn." „Ja g© zajt verstandig bij uw ver metelheid," prees Asad hem. „Moge Allah uw reis voorspoedig doen zijn." „Geeft ge mij verlof heen te gaan?" „Nog ©en oogenblik. Mijn zoon Marzak nadert den mannelijken leeftijd, en bet 'is 5tijd, dat hij in dienst treed van Allah fen den staat. Ik wensch, dat hij als uw lui tenant op deze reis medegaat, en dat gij zijn, leermeester zijt, zooals ik vroeger de uwe was." Dit was iets, dat Sakr-el-Rahr even wéi- i-.riig bevièï als Marzak. Hij kende de bit- tere vijaadscliap, die d© zoon van" Fen- "ziliefe hem toedroeg, en hij had alle reden moei rijkheden te vreezen, als dit plan van Asad werd uitgevoerde ,;Als ik vroeger de uwe was?" herhaalde front De Italianen beantwoordden bet vuur krachtdadig. - In een luchtgevecht boven het Karst- plateau werd een vijandelijk vliegtuig om laag geschoten. Het viel neder binnen de Itahaansche linies. De eene avdateur was dood, de andere weid krijgsgevangen ge maakt Tan het Koemeensche front. Oostenrijksch legerbericlht Leger front van aarts he rtog Ka- rel: Bij Orsotvia en aan' dé cvarzijd© van het zuiddijk grensgebergte wondt veulen ge streden. Aanvallen der Roemenen, ten noor den van Kampoeloeng werden afgeslagen. Aan de Hongaaische oostgrens en in de Woud Korpathm was het ook'gisteren be trekkelijk rustig. Eaemeenseh legerbericïft. Noordelijk en noordwestelijk front: Bjj Tulghes enBicaz is de toestand dezelfde gebleven. Bij Bratooea deed eerihleinej aSieeling een aanvul op den yrjand op den berg ."Rosea, sloeg hem terug en bracht hem zware ver- Hezen tea In één enkel©loopgraaf vond men twee doode officieren en 70 soldaten.) De Roemieenisch© troepen namen dm berg Rosea, maakten krygsgevanganen *ea ver- 0'veiden een mitrailleur en een zoeklicht Bij Predelus verzwakt de beschieting. In bet Prahova-dal en de streek van DragoslaVah sloegen de Roemenen verschei den aanvallen a£ Ten oosten van den ölt is een gevechi) aan den gang. In het Jiul-dal wondt de vervolging van 'den vijand voortgezief. Bij Orsova verflauwt het bombardement Zuidelijk front: Toestand onvieran- dead. Tan het, Balkan front -Frajnsch legerberiöht Gisterenhebben/Engdsché vliegers be-, langrijke vijandelijk© opslagplaatsen te De- mirhissar gebombardeerd. Ten noordoosten van het 'Doiran-mieetB kreeg de Italiaansche artillerie' Bulgaaxsdhe troepen onder vuur en verspreidde deze, In de bocht van de Tsjema zetten de Ser viërs hun verteringen voort Ten westen van het Presba-meer bezetten de geallieer den het klooster Sisziere. Het slechte weer belemmert de operation. Engelsch legerberidh't Manite vliegtuigen wierpen bommen óp de spoorwegbrug van Simsvili ten oosten van Dodran en brachten dit schade toe. Oostenrijksch legerberioht - Niets van belang. Ter Zee. De duikboot- en myn en oorlog. Uit Londen wordt d.d. 31 OKst gemeld.-; De readers van de „Marina" verklaren' thans dgt 86 man aan wal gebracht zijn. Achttien man worden nog vermist De Amerikaansche consul te Queenstotivn heeft een telegram ontvangen, berichtend dat 51 Amerikanen, die aan boord' van dé „Manna" wjaren, gered, zes om het jet ven gekomen en twjee gewond zijn. hij slim, „Wilt gij morgen, niet met ons op zee gaan, Asad? Er is niemand u gelijk in den géheelen, Islam, en wat een genot zou het zijn als van ouds, naast u op den voorsteven te staan, wanneer wij den Span jaard aanvallen." Asad koek hem aan. „Opp-cjrt gij dit ook?" vroeg hij. „Hebben anderen het geopperd?" Het scherpe verstand van den man, nog scher per gemaakt door zijn lijden, voelde diep en. snel' in dit geval. „Daar deden zij wd aan, maar niemand'kan er sterker op aan dringen dan ik, want niemand kent zoo goed als ik het genot van ©en gevecht tegen den ongdoovige onder uw bevel, en den roem der overwinning onder uwoogen. Kom dus mede, Heer, op deze onderne ming en wees gij zdf de leermeester vah uw zoon, dat- is de hoogste eer die gij hem kunt aandoen." In gedachten verdiept streek Asad over zijn langen, witten baard, zijn arendsoogéu werden kleiner. „Ge brengt me in verleiding, bij Allah!" „Laat mrj meer doen „Neen, meer kunt ge niet. Ik ben oud en zwak en "ik'ben'hier noodig. 'Zal een oude leeuw jacht maken op een jonge gazel? Vrede, yrede! De zon is over mijn oorlogsdagen ondergegaan. Laten de krijgs lieden, die ik opgeleid heb, behouden wat mijn arm gewonnen heeft en mijn naam en den roem van het Geloof op de zee 'handhaven." 'Hij leunde op Sakr-el-Bahr's schouder en zuchtte, zijn oogen stonden érnstig droomend. Wolff seint uit Berlijn.: Drie onlangs naar do basis teruggekeer de duikbooten hebben in het Kanaal inj enkele dagen te zamen 21 schepen met) een gezamenlijken inhoud van 28.500 ton) in den grond geboord, 'Daaronder bevon den zich d© volgende in d© dajgHadb^ richten nog niet genoemde schepen: dej Fransche bark „Condor" van 760 ton, dej Fransche bark „Caoriefoière" 2454,ton, met verfhout, de Fransche driemaster „St Char les", 521 ton, met ©en lading van 4201 ten aan visch. (De bark „Condor" van de reederij fL Hamelle, werd gebouwd in 1891; de bark „CanneMère" werd gebouwd in 1900 en, behoorde aan de Cie. Havraise de Nav., te Havre; de houten 3/m. schoener „St „Charles", gebouwd in 1903, behoorde aan La Norue Fmo Sécher, ,d© Eécarnp, tej Fécamp. - i j Gezonken sdhepen. Er Wtoideu, volgens een Lloyd's bericht, 32 man vermist van de „Cabotia" jvan Glasgow, die den 20en Oct gezonken is. Lloyd's bericht, dat êe Noorsche stoom- schepen „FalkeQell" en „Toradal" gezon ken zijn. (Het Engelsche stoomschip „Cabotia"»} groot 4309 ton brute, was gebouwd in( 1900 en behootrde aan de Donaldson Lino Ltd. te Glasgow. De „Torsdal" had een hk totmemnhobdj van3620 ton, Was gebouwd, in 1894 en behoorde aan de Afctiesdsk. Torsdal tej Tonsberg. Lloyd's bericht uit Gibraltar; Het Griék- feche st^Mnsdhijp „Messaüa", 'as in jdieni grond gebbond, De „U 53." Een officieel bericht vmèldtteat de on derzeeër 53" van zijitü actie oveij den Atlantischen Oceaan behouden naar DuitsC|hland terugigekoDrd 1 Diverse berichten. Uit Stockholm wordt aan de „Taglichej Rundschau" geseiind dat het gerucht oveij de aanstaande benoeming van den' Rus- si schen minister van marine tot opvolgeaj van Stunner uit St Petersburg), bevestig^} wordt Zijn benoeming woodt binnen.1 enke- ko wéken verwacht Het „Berliner Tagéblatt" ontleent aap het Zwitsersrhe blad „Der Rund" het be richt uit Russische bron1, dat koning Fer dinand van Roemenië den voormalige^ minister-president MargMioman1, leider van) de conservatieve partij, blij zich ontboden heeft De positie van Bratianu moet gei schokt zijn. i Vicepresidtent der Qhiheesdïie republiek. Uit Peking wordt geseind: Het Parlement -koos Tengjkóeotsjang,' gom remeur van Kiangsoé, als vice-president der republiek. „Het zou inderdaad een heerlik avon tuur zijn. Mjaar neenik ben besloten. Ga heen, neem Marzak mode, en breng hem weer veilig thuis." „Anders zou ik zelf niet teragkoeren," was het antwoord. „Maar ik vertrouw op 'den Afwetende." Daarop vertrok hij en verborg zijn groote ergernis zoowel1 over de reis als over het gezelschap; hij. verzocht Othmani zijn groot galjoen gereed te maken, het te voorzien van geschut, drie honderd slaven, om te roeien en drie honderd krijgslieden. Asad-ed-Din keerde terug naar die don kere kamer in Kasbah, welke op het voor plein uitzag, waar Fenzileh en Marzak nog vertoefden. Hij ging hun vertellen, dat vol gens de wenschen van hen beiden Marzak op dezen tocht zou medegaan om te too- nten, wat hij kop. Maar waar hij ongeduld had achterge laten, vond hij kwalijk vèrborgen toom terug, i t „O, zon, die mij verwarmt," begroette Fenzileh hem en uit lange ervaring wist hij,'dat, hoe liever de namen waren, die zij hem gaf, des te kwaadaardiger haar stem ming was, „weegt mijn raad zoo weinig bij u, dat hij slechts is als stof op uw schoenen?" „Nog minder," zei Asad, zonder zrjii giet- won© toegevendheid over haar vrijheid van spreken. „Dat is inderdaad de waarheid," riep zij uit, haar hoofd buigend, terwijl' achterhaar bet mooie gelaat van haar zoon somber opdook. „Dat rs het," stemde Asad te©. „Bij het Een. botsing Uit Salonika wordt het volgeinde bericht: Er is een onaangenaam incident voor gevallen te Guida aan de spoorlijn tus- schen SaloniM en Verzia. Een bataljon, in- feateriei, dat van Verzia naar SaJomki ver trok, om ach aan te sluiten, bij het nationale leger, wend n.1. aangevallen door troepen van Ekaterini, die trouw -rijn gebleven aan de regeering te Saloniki r wenden feanig© schoten gewisseld en varsuheidenq soldaten gewxwd. Het bataljon sloeg er zich ten slotte door been. i Dit is de eerste vijandelijke actie tus- schen de twee 'tegenover elkander .«taande groepen van het Grieksche leger. Noorwjegen en Duitschland. Ill eenige Noorsche bladen en ook in vele kringen van het Noorsche volk sdhjjnt de stemming in zooverre gewijzigd te zijn, dat het standpunt van Duitschlanii ten op zichte van de Noorsche verenJeniug op de cmderaoeërs van 13 Och gunstiger beoor deeld wordt Men is zich van het gévaar m dm Wereldoorlog lietrokkten te worden door de jonapte gebeurtenissen, vocxcal de zeer duMélyro wenken van Engeland en Frank rijk, meer dan.' tot dusverre bewust gewor den. Er vallen thans pogingen op te mer ken, osn in de thans bestaande spanning tas- schen Duitséhland en Noorwegen een com promis te vindon, dat oen herziening van de vetromdming, overeenkomstig het verzoek van DmteoMaid, mogelijk maakt Eon meug van Engelsche z^de tot Duitsohla'nd. Onder den titel „Overwinning m Vrede" bespreekt de „Mandhéster Guardian" van 25 October de rede van Grey. jDeze rede richt zich in de eerste plaats tot de Ver- eenigde ritatau, maar verder ook tot En geland en tot dm Vyand, In dit laatate verband-wordt vóorop gesteld: „Wij wen schen .waarborgen. De Duitsche Riskan- hoe Grey uitvoerig heeft uiteengezet, dat hierbij niét uit het oog moet worden ver loren, wie den vrede verbroken beeft en wie dus waarborgen moet vragen. Hoe wel het blad dus feitelijk overtuigd is, dat' alleen de ééne kant waarborgen noodig heeft, wordt oenvoudigliieidahalve maar aangenomen, dat beid© zijden waarborgen verlangen. Ifet blad gaat dan voort: „Het ontdek ken van waarborgen is éen stap tot den vied©. Hét is de andere mogelijkheid die open blijft naast d© metbode om door ver nietiging van den vijand zich zekerheid te verschaffen, door welke laatste methode w(j mot een oorlog zonder einde worden bedreigd." Hoewel zoolang de strijd duurt, militair Succes het eerste deel moest blij ven, meent de schrijver, dat het van bét grootste belang is, te wéten, door wolk© middelen de vrede in de toekomst zal kunnen worden verzekerd. De vraag wordt dan gesteld: „Zijn deze waarboigén uit sluitend van materieeOen aard, bestaan deze uit annexatie van grondgebied, vernieti ging van dm handel V)an den vybad, of dergelijke, of bestaat de mogelijkheid van politieke waarborgen? „Volgens de „Man chester Guardian" is het duMéiyk, dat Grey gelooft in de mogelijkheid, van zulke politieke waarborgen m wel dat deze ver- Schaft zouden kunnen worden door zulk een vredesbond als door, Wilson voorge steld is. 1 De schrijver verklaart dan: „De neutrale neród is gerechtigd aan Duitedlilauii te Vragen, wat Duitschlaind *ran zulk eea voor stel zou zeggen." Nadrukkelijk wordt ge vraagd „Zou Duitsdhlamd. ook tot zulk een ixxmd willen toetreden, of zou bet hardnek kig volharden bij d© houding, aangenomen op de Vredesconferenties, toen het met -kracht tegenwerkte de po^ngea van de "rest van tie Wereld, om! arbitrage te bevor deren, .bewapeningen te verminderen, ca 'tegen te gaan dat door de nieuwste ont- idékkihgea der Wetenschap op al te baïbaar- sche wijze zou weenden' oorlog gevoerd? Op fdezé vraag wachten wjj thans het antwoord 'van den tejjanrt. Het volgende Wordt" hieraan, nog toege voegd: „Verre vaïr'bedreigi te worden met - vemiefi^ng; ingeval van een overwiiMiing der Entente, hebben'do Duiiscliers thans in Grey's rede "voor zich een' uitzicht op ©en waar- overemkoemst, door verziekérd zou woitim een Europa van vrecdsamen arbeid, Gat Von Bethmaan Heil weg noemde het Europa van de toekomst, Na de red© van Lord Grey, kunnen de Duit- schers niet meer spreken van vernietiging waarmede zy bedreig! worden Zij weten lied goed, dat dergélnke gedachten vaeemd .zijn aan de gesctoedkumlige tradities van dit land, aelfe al lagen zij biauen den faing van pxactische uitvoerbaarheid.'' Ook ia de dotbeschouwing wondt weder om eem. "beroep gedaan op Duitschlaad:/„Al les wat Wij noodig hebban is zekerheid, dat -de be^jnsélen, "eens aangenomen, - zullen worden gehandhaafiï en Duitschland zelf ran, als^iet tót beter inzicht is géknanen, tóooien bereid te zyn* djrel te nemen aan der- gelijke zekerheid. "Dat is, zoools wij het zien, "Sélier hééft gezégd,"dat* dit juteHk-»vtetehij*| hethoofdbestsodiledi -van do,boodschap vaii- ook wenscht." Het blad wijst er dan op, BINNENLAND. aanbreken wan den dag, Marzak, gaat ge op hot galjoen van Sakr-el-Bahr naar zee onder zyn leiding en kunt ge de bekwaam- jboid en, dapperheid mastreveu, di© hom het hechtste bolwerk van, den Islam, het ware zwaard van Allah gemaakt hebben." Maar Marzak voelde, dat in deze zaak zjjn moeder ondersteund moest worden, ter wijl' zyn afschuw van dien gelukzoeker, dié de plaats dreigde in, te nemen die hem van rechtswege toekwam, hem tot krankzinnige waagstukken aanspoorde. „AIS ik naar zee ga met dien Christen hond," antwoordde h(j heescb, „dan zal hij zijh, waar hij thuis behoort op de roeiersbank." „Wat?" Het was een woedend brullen. Asad keerde zich plotseling naar zijn zoon, en, «yin goziclit, dat opeens donkerrood werd, kreeg zulk een, wreed© en slechte uitdruk king, dat het samenspannend© tweetal er dcor verschrikt werd, „Bij" den baard van den, Profeet 1 Wat zijn dat voor woorden tot mij?" i Hij trad op Marzak toe, totdat Fenzileh in pïcteelingen schrik tusschen ben kwam en hem aanzag, als een leeuwin, die haar welp -verdedigt. Maar do Dey, woedend over het gebrek aan gehoorzaamheid bjj zijn zoon, vertoornd zoowel' tegen den zoon als tegen de moeder, die hij -wist, dat hem opstookte, greep haar met zTjn ge spierde, oude handen, 311 wierp haar woe dend op zijde, zoodat zij struikelde en hijgend in de kussens van haar divan viel1. „De vloek van Allah kom© op jal" schreeuwde hij, Bin Marzak deinsde voor hom terug. r Coasmlc op Curasao. - Bij Kon, besluit van 21' October is de Leer S. A. L. Madura erkend en toegelaten u,,i consul van Portugal op Curasao. Cg Kon, besluit van 23 October is de hoer G. S. Mésserasimith erkend en toege laten als consul der' Vjereeaigde Staten van Amerika op Camujaa Audiënties. De gewon© audiëntie van den minister van staat, minister van bixmenltodsch© za; ken, zal op Zaterdag 4 November niet plaats hébben. KumerrerkieBlngen ln 1917, In het district Loasduinon heeft, zoo méldt „Kef Folk", de S. D. 7b. P, den; heel" J, 1L Schaper candidaat gesbelii - Djambl. Bij hef departemwt van koloniën ié Kef „Heeft die verwaande hfetioveog, die 'jo baarde, je gelieerd, voor my te staan en' mjj te zeggen, wat ja wel) jep. w!at 'je niét wilt doen? B(j den KoranI Al te latig heb ik haar slechte, vreemde manioren.' geduld, on nu schijnt het, dat 2» jou, ge leerd heeft, haar na te volgen, en hoe je je eigen, vader moet trotseerea! Morgen ga je naar zee met Sakr-eLBahr. De héb het gezegd. Nog één woord, en je gaat aan boord van zjjh galjoen, zooals je zieï- det, dat het met h©-< gaan zou op do roeiersbank, om gehoorzaamheid te toeren onder de zweep van éen slavendrijver." Verschrikt stond Marzak stil( hij durfde nauwelijks ademhalen. Nooit ia zyn laven had hjj z(jn vader in zulk een verheven toorn gezien. Toch scheen die ïénzileh geen vrees in te boezemen, die heks, wier tong niet tot 'zwijgen was te brengen, relfs niet door de bedreiging met roede en zweep. „Ik zali Allah bidden, uw ziel het gé- zicht terug te geven, vader van Marzak," hijgde zij, „om u te toeren, onderscheid te maken tusschen hen, die u liefhébben en de zelfzuchtiger!, die uw vertrouwen mis bruiken.." „Wat?" raasde bjj. „Ben je nog niet klaar?" „Dat zal' ik niet zijn, voordat ik totzwjj- gen gebracht ben door den dood, omdat ik u uit groote liefde raad gegeven heb, licht van mrpi arme oogen." - „Houd dien toon vol," zei Tig!, met inge houden drift, „en dat zal' spoedig gebeuren." l 4 (W.ordt vervolg»). t'f'ï: 3 1 J 54 -VfisSAi'1 r "fe* -. f^g?- ,<7 n®& - JtS jf- J». «Ster V i»5 De Secretaris V. SICKENGA. 48} Grey,'* xtf f(0: ■i €4 Ij*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1