De oorlog. m donderdag 2 November 19)6 No. 15285 DE ZEEVALK. f Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Pnjs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post £1. 1 65. Prijs per week: Voor Schiedam en VlaArdingea 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen, Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór aen uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). BUITENLAND Fan het Westelijke front. Fran sch legerbericht. Ten noorden van de Somme behaalden de Franschen in den loop van den nacht nieuwe terreinwinst ten noordoosten van Lesboeufs. Hedenmorgen deden de Duit- schers een hevigen aanval, debbucbeeren- de van het noorden en het oosten, op het dorp Sailly Saillisel, wlelke echter dpor ons spervuur Weid gebroken. De aanval lers werden in hun loopgraven terugga Worpen. Ongeveer 70 krijgsgevangenen bile ven in onze handen. Aan dien rechter Maasoever jvsjas de nacht betrekkelijk kalm. In» de Vpgezen mislukte een Duitschei aanval op een der Franscho loopgraven, hij Laigitzen ten zuidwesten van Altkirchj in ons spervuur. Verder niets bijzonders, Engelsch legerbericht Haig bericht: Hedenmiddag deden de Engelsehen een plaatselijken, aanval ten oosten van Lesboeufs en wonnen daarbij eenig terrein. Hjovige beschieting door den vijand tus ,schen Le Sars en Gueudeoourt en bij de Schwaben -redoute De Bngelsehen beschoten met succes vijandelijke loopgraven bij!Hjulluch. Een vijandelijke aanval ten westen van Angres werd zonder veel moeite afgesia gen. t Engelscbe vliegers wierpen met succes bommen op vijandelijke batterijen. Sir Duglas Haig mddt, dat met goed! gevolg invallen wierden gedaan in vijan delijke loopgraven ten N. van FestubJert en Messïnèsi. i i Van het Oostelijke front. Russisch legerberidEt Ten zuiden van Brzezany in de buurt vail Mitsjitsjoef en 'Lipica Dol na en ten; oosten van het dorp "Sjwistelniki duren de verwoede gevechten voort In de buurt van het Mitsjitsjoef-bosclh! deed de vijand met een overmacht, na! een krachtige beschieting door zWare ar tillerie, een aanval op de Russische troe pen en sloeg ze, ondanks hunnen hard-, nekkigen tegenstand, terug naar den zui delijken zoom van het boscb. In de buurt van de dorpen Iipnica Dol na en Slwistelniki werden aanvallen van den vijand met zware verhezen afgesla gen. In de Woud-Karpathon 'hadden pogini- g!en van den vijand om de Russische stol- ïingen acht werst ten zuiden van de stad Puevi aan te val Jent geen succes. Van het Zuidelijke fronf. Italiaainscb legerberidEt Gisteren werd de actie der artillerie op het geheele front begunstigd door bei der weder. In den namiddag werd het Roman uit het laatst der 16e eeuw, öaar 't Engelsch van RAFAEL SARATIN1. 49) „Ik geef er niet om, als maar het sluwe masker van het gezicht van dien Sakr-el- Bahr gescheurd wordt. Moge Allah zijn beenderen breken 1 Wat is dat met die sla ven van hem die twee uit Engeland, o Asad 1 Men beeft mij gezegd, dat de eene een vrouw is, 'lang en van die blanke schoonheid, die de gave is van Eblis aan de vrouwen in het Noorden. Welke bedoe ling beeft hij met baar dat hij haar met op de markt vertoornen wilde, zooals de wet voorschrijft, maar dat hij tersluiks hier komt, om u te vragen, de wet voor hem te overtreden? Och, ik praat tever geefs. Ik heb - u erger dingen laten zien, om zijn lage ontrouw te bewijzen, en toch vleit gij hem, terwijl gij uw eigen, zoon uw tanden laat zien." Hij trad op haar toe, boog zich, greep haar bij den pols, en lichtte haar op. Zijn gelaat werd grauw onder de bruine huid. Eindelijk^weid zij bang woor zijh aanblik en dit maakte een eind aan haar roekeloozen overmoed. Hij verhief zijn stem en riep: „Ya antal Ayoub 1"j Zij snikte, op haar. beurt doodsbleek van ploteelingen angst. „Heer, heer!" weende bombardement zeer hevig in de zóne ten oosten van Górz en op den Barst Er hadden verscheidene Juchtgevechten plaats; twee vijandelijke vliegtuigen werden naar beneden geschoten. 'Veertien Capronis, begeleid door Nieu- ports, wierpen bommen op de stations van Nabresma, Doltogliano en Seoppo- op den Kaxst. Ofschoon hevig beschoten door artillerie en herhaaldelijk aangevallen, keer den de vliegerst allen terug. Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen op het "Cordevole-dal, op de streek aan de Boven-Vaaoi, in de buurt van Tolmezza en eenige plaatsen aan de Beneden-Isonzo. Er werden eenige personen gekwetst, rna- terieele schade werd echter niet aangericht. Oostenrjjksch legerbericht. Op den zuidelijken vleugel van het kust front werd het vijandelijke arfiilerie- en mijnvuür in den loop van den dag van gisteren weder buitengewoon hevig. Te drie uur 's namiddags begon de vijande lijke infanterie in het Wippachdal cn op het Karstplateau langzaam op te rukken naar de iOJf. stallingen. Waar zij de O.-H stukgeschoten loopgraven stormnjp achtte, 'ging zij ook tot aanvallen over, die ech Ier door spervuur of ben tegenaanval af geslagen werden. 's Avonds verflauwde het vuren, in den nacht echter werd het met groote hevig heid hervat Italiaansche vliegers wierpen een groot aantal bommen op Sesana en Miramax, zonder echter noemenswaardige schade aan te richten. Kapitein Schiinzel schoot boven de Golf van Panzano een Caproni-vliegtuig joaar beneden. Van liet Roemcensche front. Roemeensch legerbericht. Aan het noordelijk en noord westelijk front: Van Tulgbes tot Ta- blabUtzi niets nieuws. Bij Bratocea en Plredelus kleine acties in het Prahova-dal. De Roemenen sloegen een vijandelijken aanval af bij Unghïsmare. Aan den Enkeroever is een gevecht aan Jen gang bij Dragoslavele De Roemenen maakten vorderingen en namen 36 man ge vangen. i Ten oosten van de Olt duurt het hevige gevecht voort. Aan de Jiu wordt de vervolging van den vijand voortgezet. Zes officieren en 606 manschappen weiden gevangen geno-: men en er werd ©en groote hoeveelheid materiaal buitgemaakt. Aan het zuidelijk front: De toe stand is onveranderd gebleven. Russisch legerbericht In Zevenburgen in het dal van de 01 ta sloeg de vijand, nadat hij de dorpen Itiiko vitza en Titzahti had bezet, de Roemcen sche troepen een weinig terug naar het zuiden. Deze troepen versterken thans hun stellingen op de hoogten ten zuiden van de genoemde dorpen. In Zevenburgen: verkenningen. Van het Balfeanfront Duitsch legerbericht In den bqog^van de Tsjerna en 'tus- zij. '„Stroom van mijn leven, wees niet toornig! Wat wilt ge doen?" Hij glimlachte vaisch. „Doen?" snauwde hij. „Wat ik meer dan tien jaren geleden had moeten doen. Ik zal' je laten geese- len." En weer riep hij, nog 'dringender: „Ayoub 1" i „Hoer, heer!" snikte zij met sidderenden afschuw, nu zij zag, dat hij eindelijk gereed was te doen, waartoe zaj hem zoo dikwijls getart had. „Genade! Genade!" Zij kroop en omvatte zijn knieën. „In naam van dien Barmhartige heb medqjjijden, als mijn arme tong soms tot buitensporigheden gedreven wordt uit groote liefde tot u. 0, mijn goede heer! 0, vader van Marzakl" Haar angst, haar schoonheid, en mis schien nog meer dan een van deze, haar ongewone nederigheid en onderworpenheid roerden hem misschien. .Want toen juist op dat oogenblik Ayoub do kruiperige, forsche eunuch, die haar vizier en kamer heer was eerbiedig groetend in de deur verscheen, verdween hij weer in hetzelfde oogenblik op een gebiedenden wenk van den Dey. Asad keek spottend op haar neer. Die houding past je het best," zei hij, „houdt 'die voortaan, vol." Verachtelijk maakte bij zich los uit haar greep, keerde zich om en ging statig Weg, hij droeg zijn toom als een koninklijken mantel, en liet twee door schrik bevangen menschen ach ter, die zich voelden alsof zij den dood om den hoek gezien haddeh. Er heerschte een, langdurige stilte tus- Rgs der Advertentien: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 oentsu Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zjj innemen. Advertentien bjj abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan bet Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs "an 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling- aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. schen Butkovo en Eet Tarihyno-meer neemt de artillerie-actie toe. Fransch legerberidEt. f0p den hnker-Stroemaoever sloegen de Ehgolschen. in een aanval 5e Bulgaren te rug, waarbij deze zware verliezen leden. Het dorp Barakh Szoema, dat krachtig door "dan vijand werd verdedigd, is na ver- Voed gevecht veroverd; 315 krijgsgevange nen vielen in onze handen. Van het Don ran-meer tot de Vandar afwis selende artilleriebeschieting. Aan de Tsjerna sloegen de Senders Duitsch-Bulgaarsche tegenaanvallen af. 1 Engelsch legerberiöht t Barak! i Dzoerna werd genomen na een flmk uitgevoerden aanval, waarin 300 ge vangenen werden gemaakt. De vijand werd verdreven uit de dorpen Prosenik en Koemli. Deze zijn thans bezet door Engelscbe troepen. Bulgaarsch legerbericht. Aan het Macedonische frontDe toestand is dezelfde gebleven. Tusschen de Matik- cn Prc-sba-meren een gevecht van weinig beteekems. - Van het Presba- tot het Dooran-meer zwak "artillerievuur en lichte vijandelijke aanvallen bij de doorpen Rrapa en Bahovo, '•die zonder veel moeite afgeslagen weiden, j De Bulgaren dreven vijandelijke voor- J posten uiteen en maakten daarbij één mi trailleur en mijttwerperk buit Aan den voet van de Belasitza is het rustig. Op het Straema-froint: Levendig artille rievuur. De vijand is bijna op het geheele front voorwaarts gerukt Zijn opmarsoh werd gestuit door infanterie- en irDitnuL- leurvuur. Aan de kust van de Egeïsche Zee is het rustig. 1 In de Karpathen. De gevechten bij do Karpaibën-passen worden met hu i tenge vvon{rv.rv*srbï ttering voortgezet. De Roemenen trachten op het laatste oogenblik, gebruik makend© van met spoed aangevoerde reserve-troepen, de in valspoorten naar Wallachij© te versperren. Evenals al de geweldige loopgraven van Predeal wonden ook de met sterke loopgra- vennotten, Wolfskuilen en draadversperrin gen voorziene stellingen, aan welke maan denlang gewerkt was, door het geschut van de voorwaartsdringende Duitsche en Oosten- i ijksch-Hiongaarsche legergroep verpletterd, voorzoover deze met_m flaakaanvallen er cmheen getrokken, was. Evenals ten zuiden van Azoega in den Tomoser-pas komen de aanvallers ook ten zuiden van den TorzburgerpUs langzaam maar gestadig nader bij KampoeJoeng: Deze gevechten in het gebergte op terrei nen, die gedeeltelijk ouder sneeuw! bedolven liggen, voor een ander gedeelte door den regen onbegaanbaar zijn gemaakt en tus- schen de kloven van met sneeuw bedekte bergtoppen, stellen de zwaarste eischen aan Lioepen en bevel hebbers en behooren tot de moeilijkste, maar ook schitterendste oorlogs teden van dezen veldtocht Ter Zee. De „rA'ngolika". De regeéring deelt mede, 'dat er geen officaeele stappen in verband met de tor pedeering van de „Ahgelifea" zullen ge- schen ben. Eindelijk stond Banzileh op en ging naar de getraliede vensterkast. Zij opende die en nam van een der planken eon aarden kruik, die zoo gezet was, dat zij het minste koeltje opving. Daaruit schonk zij water in een kiemen beker en dronk gulzig. Dat zij dit zelf deed, terwijl op even klappen in de band slaven zouden zijn verschenen, om haar te bedienen, bewees in welk een verwarden toestand zij was. Zij sloeg de kastdeur dicht en wendde zich tot Marzak. „En nu?" vroeg zij. „Nu?" zei de jongen. „Ja, wat nu? .Wat moeten wij jloen? Moeten wij verpletterd Eggen 'Ónder zijn toorn, tot wij geheel' vernietigd zijn. Hij is behekst. Die jakbals heeft hem betooverd, zoodat hij goed moet vinden alles Avat deze doet. Allah lielpe ons, Marzak, of je wordt in het stof getreden door Sakr-el- Bahr." Marzak liet het hoofd hangenlangzaam ging hij naar den divan en wierp zich op de kussens; daar lag hij voorover, met zijn handen onder zijn kin en zijn hielen m de lucht. s „Wat kan ik doen?" vroeg hij eindelijk. ,,Dat is het, wat ik graag zou willen weten. Er moet iets gedaan worden en wel gauw. Mogen zijn beenderen verrottenAls hij blijft leven, zijt gij verloren." ,Ja," zei Marzak met plotselinge kracht en nadruk, „Als hij blijft leven I" En bjj ging rechtop zitten. „Terwgt wij plannen daan worden alvorens het onderzoek in deze zal geëindigd zijn. De slachtoffers, wier lijken gevonden zijn zullen Woensdag op kosten der arbeiders organisaties begraven worden. Jteze ge beurtenis zal het karakter cener anti-Duit- sche betooging dragen en do regeering heeft door bemiddeEng der pers medegedeeld, dat zij besloten is, tot ie deren prijs de orde te handhaven. Gezonken schepen. Volgens een Lloyds-bericht zijn de En- gelsche stoomschepen „Meroe" en „Torino" gezonken. (De „Meroe", groot 3552 ton bruto, ge bouwd in 1911, behoorde aan de Mass S S Co. Ltd. te Liverpool. De „Tonno" had een bruto tonneninhoud van 1850 ton, was gebouwd in 1895 en behoorde aan de At lantic Eastern S.S. Co. Lid. te Liver pool. Grieksch sdhip getorpedeerd. Het Grieksche stoomschip „Kiki Issaïas' is gisteren; door een onderzeeër in den, grond gehooid op dezelfde plaats als de „Ange- liki". (De „Kiki Issaias", groot 2993 ton bruto, gebouwd in. 1894, behoorde! aan de reederq' 0. E. Zalocostas G. A. Issaias te Piraeus.') Getorpedeerd. Volgens een bericht in de Engelscbe bladen is de kapitein van het Engelsche stoomschip „Rowanmore" (10.320 ton) van de Johnston-lijn, voor het schip werd ge torpedeerd, door de Djuitsche duikboot ge- Vangen genomen. Dit schijnt er op te duiden, dat de „Riewanmoire"' bewapend was. Diverse berichten. Volgens het „Wiener Journal" zou, de Franscho regeering aan den koning van Montenegro hebben, voorgesteld afstand te doen van den troon ten gunste ,yan den kroonprins van Servië, ten. ©inde de ver eent ging der twee Servische landen, te verwezenlijken. De koning der Bulgaren heeft den (Bjul- gaarschen müit gtwolmatihtigde vleugel adjudant kolonel Gantsjir toegevoegd pan den Duitsohen Keizer. 1 De „Kdln. Ztg." meldt nit Zurich: In Oost-Zwitserland zijn verschillende perso nen onder beschuldiging van spionnagej ten behoeve van de Entente in hechtenis} genomen. Onder hen bevindt ?ich de chef der politie to Hjerisau, Welder geheeten. Een heete hjend© schijnt bij deze zaak' betrokken te zjjn. De directeur-generaal van d© Deensche posterjjen maakt bekend, dat do geheele; brieven- en paküdotpost van het stoomf- schip „Frederik Villi", van New-Yoik naar Kopenhagen, en 73 voor Denemarken ba- stemde postzakken van het Noorsehe stoom schip „KristianiaScad', op twleg van New- York naar Bergen, door de Engelsche auto riteiten te Kirkwall in beslag zijn geno men. Yergeldingsjmaatregelon, Tusschen de Duitscho en Fransch© regee- ringen is in Januari ©en toveree|nk|Oinstj maken en "samenspannen, en dat alles geen ander gevolg-beeft, dan dat het den toom van, mijn vader opwekt, zouden we onzen tjjd beter besteden, /mjelt den kortoren weg te kiezen." Zij stond midden in do kamer, en keek hem somber aan. „Daar heb' ik ook al aan gedacht," Zei zij. „Ik zou een paar mannen kunnen huren voor een handvol gou,d. Maar het gevaar „Waar zou het gevaar zijn, als hij een maal dood is?"' „Hij zou ons met zich kunnen mede slepen, en wat zouden we dan bij zijn dood winnen? Je Vader zou ham vree- sclijk wreken." „Als het slim gedaan Werd, zouden we niet ontdekt worden." „Niet ontdekt?" herhaalde zij, en lachte schamper, „Wat ben je nog jong en blind, o MarzakWij .zouden het eerst verdacht worden. Ik heb geen geheim er van ge maakt, dat ik hom haat, en het volk houdt niet Van mij. Zij zouden van je vader eischen, recht te .doen, ook al1 zou hij er zelf afkeerjg van zijn, waarvan ik lang niet zeker bén. Deze* Sakr-el-Bahr moge Allah hem Verdorren! is een god in hun. oogen. Denk eens aan de ontvangst, die zij hem bereid hebben 1 Welke Dey, die als overwinnaar terugkwam, werd ooit zoo be groet? Deze overwinningen, die het geluk hem verschaft heeft, hebben hem doen be schouwen als goddelijk begunstigd en be schermd. Ik zeg je, Marzak, dat, als je yar der morgen stierf, Sakr-el-Bahr in z(jh plaats tot Dey van Algiers zou worden getroffen betreffende het vrijlaten van dei wederzijdse he civiele gevangenen, Wolgsn^ deze overeenkomst hebben alle in Frank rijk geïnterneerde Duitsche vrouWen en meisjes benevens de mannelijke personen; 17 en bóven 55 jaren en de voor dienst on- gcschkte mannen tusschen 17 en 55 ja ren aanspraak op vrijlating en terugbben- gnig naar het vaderland, voor zoover zq niet Wegens misdrijven ol qvertredingërf strafrechterlijk worden vervolgd. De Fransch© legeering "hield zich in zoo verre niet aan de overeenkomst, dat aart een groot aantal Duitschers; voornamelijk Elzas-LoiharingenS, die volgens de overeen komst Worden vrijgelaten; onder wie ©okj vrouwen en kinderen, zonder opgaaf van! redenen het vertrek Werd verboten, i Daar d© van Djiiteche zijde ingediende* Vertoogen zonder resultaat zijn gebleven, besloot de Duitsche regeering nu vergel- !ding te oefenen en voorloopig 200 Fran sch© mannen en 7rouWen uit' geziene fa- ?miliën in het bezette Fransch© gebied naan Duitschland te doen overbrengen. Zij zul- Men zoolang Worden vastgehouden tot da 'in strjjd met de overeenkomst achterge houden Duitschers naar Duitschlanji zijp teruggekeerd. 1 In Duitsch Oost'A'frika. Het Portugeesch© gezantschap te 's-Gra- venhage deelt made: Eén der Portugeesch© colonnes» die in Oost-Afrika optreden, heeft Menala bezet en do Huitsche strijdkrachten, dtezidhdaai; lievonden 'en die de vesting en loopgraven opgaven, geheel verslagen. Na een zeer hevig gevecht zijh de Duit schers in wanorde teruggetrokken, achter volgd door de Portugeezen. Eén 'kanon en een groote oorlogsbuit, waaronder zich een groot© hoeveelhSd dj; namiet, bommen en bbhtkogels bevonden) werden doojr de Portugeesch© troepen ver overd. 1 Volgens het officieele communïqoé wa ren do verhezen aan Portugoasche rijd© gering. - - L BINNENLAND. Gonnlatr* Unit In aansluiting ,van bet jbteririht, voorko mend© in de „Stet" van 24 Oöt, toengl de minister van buiten! andsdhe zaten ter algemeen© kennis, dat de Waamrarnïng van! het consulair agentschap der Nederlan d-en te Aquin (Haiti) is opgedragen Ban den heer L Z&ner. t (Stief.) DJambL (Officieel.) Bij het departement van ko loniën is het volgend© bericht van d«n| gouverneur-generaal van Nedcrlandsche-In- dië ontvangen: j D© resident van'DjambS. telegrafeert, 'da^ luitenant Samson teruggekeerd, is van ©an! inspectioreis naar d© III DoeSojen Saro- langon en den politieten toestand aldaar Ixyvredigend bevond. f Het voormalige bendehoofd Djambjaij meldde zich vrijwillig aan I uitgeroepèn, en dan Woo ansl Eh As&d- ed-Din wordt oud. 't Is waar, hqf' Vecht niet meer. Hjj hecht aan'Ihfet leven, en het kan nog lang duren. Maar mocht dit niet zoo zijn, en als Sakr-el-Bahr 'nog leeft, wanneer je vader sterft, dan durf ik'biet denken,' wat don jouw lot en hot rogna zal zijn." „Moge zijn graf onteeid Worden I" brom de Marzak. „Zijn graf?" zei zg. „D© mooilnkhedd is, het Voor hem te delven, tender dat wjjf Ons zelf kwaad Hoen. Satan beschermt dm bond," „Moge hjj rip. bed in do hel sprei den 1" zoi Marzak. „Of wij hem al vloeken,, helpt niet yeel. Kom, Marzak, en bedenk) wat wij moeten doen." Marzak stond pp, langzaam en riapi als een hazewind. „Luister eens," zei hjj. ,*,Nu ik toch deze reis met hem maken iuoet, is de gelegenheid nijj misschien gunstig op zee in ©en donkeren nacht „Wacht! Laat ik het overdenken. Allah! helpe mij om ©en middel'te vindenZij klapte in de handen en beval de .slavin, die op haar roep kwam, haar; virier Ayoub te roepen en een draagstoel voor haar te' laten gereedmaken, „Wij zuUen naar de slavenmarkt gaan, Marzak, en die staven van hem eens zien. Wie weet, 'of er door' middel van ben niet iets gedaan kan wor den! List zal ons beter dienen dan alleen kracht tegen dien ellendigen zoon der* schande. „Moge zijn huis verwoest wocpdenl"- zei Marzak. r, i (Wordt vervolgd '-al it Tifk ,s f v ski %St kf „Al f t Q 7J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1