Je oori ig. 69*** aargang. Vrijdag 3 November f910 No. 15286 DE ZEEVALK. Kennisgeving. BUITENLAND. ?an fret Westelijke front. Van het Oostelijke front. Van het Zuidelijke front. Tan fret Balfranfront- Van het Boemeenscfre front. Ter Zee. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zoel- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen Q. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nunpner moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Rrijs dec Advertentien: Van 16 regels fl. Q.92; iedere regel meeat 20 centa Reclames 40 cent per ie gel. Groote letters naar de plaate die zg innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs •"an 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maai berekend. Intercommunale Telefoon \"o. 103. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en .Wethouders van Schie dam'; Gezien het verzoek vah le. De Directie vaat do N.V. BRANDERIJ on GISTFABRIEK „HOLLANDIA", om ver gunning lot het Vervangen van de stoom machine van 125 P.K. door 2 ©tadtromo- toren van 75 P,K. elk, in het pand, staande 's-Gravieiland no. 2529, kadaster Sectie ma. 702; 2©. De firma F. J. SMIT, om vergunning tot uitbreiding barer broodbakken}, door het plaatsen van een electromotor van 1% P.K. met Deogkneedmachine in het pand staande Broers veld' no. 15, kadaster Sectie R, nou 2888'; 3a De Directie van de NEDERLANB- SC'HE CONSERVEN- en VEEVOEDER-FA BRIEKEN „DE SCHIE", om vergunning tot het oprichten, van een fabriek tot bet drogen en inzouten van groenten, in het pand, staande Willemskade ncr 7, kadaster Sectic L, na 624; 4e. J. B. C. BEINING, oan vergunning tot hot oprichten eener smederij met autogene metaallassching, in het pand, staande aan de OYerschieschestraat no. 39ban.,« kadaster Sectie I no. 184; 5e. De firma G0UKA S00MERS, om vergunning bot het oprichten van een rij- wielfa.briek, in het pand, staande aan de Overselliesehestraat po. 39bov., kadaster Sectie I, ,noi. 184; Go. Do N.V. MACHINEFABRIEK voor heen A. EIJKELENB00M, oan vergunning tot uitbreiding van hare machinefabriek, in het pand, staande aan den Buitenhaven- weg no. 92, kadaster1 Sectie L, no. 2196; 7e. De N.V. MAATSCHAPPIJ TOT VER KOOP VAN WASCH- EN POETS-ARTIKE LEN, om vergunning tot het oprichten van een fabriek tot het vervaardigen van Wasch- en Poets-artikelen, in het pand Groene- wfcegje no, 14, kadaster Sectie A, *no. 88 en na 1097; 8a G. PLAK te Rotterdam, om vergun ning jot het oprichten van eene groenten- ininakerij, met gebruikmaking, van een gas motor en een dynamo, in het pand, staande Westerkado na 18, kadaster Sectie M, no. 362. Gëlet .op do bepalingen der Hinderwet, Dden te weten dat voormelde Verzoeken met de bijla gen op de secretarie der gemeente zijn ter visie gelegd; dat op Vrijdag den 17 NoVember a. s., des Voormiddags ten 11 Th ure, ten raadhuize ge legenheid zal warden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van die verzoeken in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd,' op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engel seh van RAFAËL SABATINI HOOFDSTUK IX. (Mededingers. D© /Open ruimte voor de poorten der slavenmarkt was gevuld met een bonte, drukke en luidruchtige menigte, liie nog steeds toevloeide uit het, labyrinth der nau we, opgeplaveide straten. Er waren bruine Berbers mot zwarte, geitenharen mantels met ©an kap, uit één stuk'gemaakt en versierd op den rug/ met een kwast van rood en oranje; hun kaal geschoren hoof den waren gedekte dook kleine, mutsen of er was alleeu een koord van gevlochten kameelhaar om gebonden; er waren zwar te Saharabewioners, die bijna- naakt Ito pen, en statige, forsche Arabieren, die; geheel omwikkeld schenen in hun wijde witte kl©cederen met kappen, die hun don kere, fijne gezichten overschaduwden; ei waren eerwaardige en welvarend uitzien de Mooren in bontkleurige, gewaden, schrij lings gezeten op vlugge, rijk-behangen muil dieren; en er waren Tagarenen, de ver bannen M,ooren van Andalusië^ waarvan de moesten slavenhandelaar waren; er waren jodeninboorlingen in sombere, zwarte Idee- ding en Christen-Joden, zoo genoemd, om dat zij 'uit Christenlanden to vamen, welks kleederdracht zij nog droegen; er waren Turken uit de Levant, prachtig ujtgedrosf en aanmatigend in hun optreden, en cjr [waren nederige Colopies, Kabyton en Bis- carics.- Hier liet een waterkoopman, met gfln waterzak yap getto*"®!,, z.ij^i kleine bel- niet tot beroep op ©en beslissing ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner le den zijn verschenen, ten einde hun bezwa ren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort den 3 November 1916. Burgemeester m Wethouders voornoemd, M. 17. HONNERLAGE GRETE V. SICKENGA. 17/85 Duitseh legerberidht Legergroep-prins Rupprechl van Beieren Ten N. van de ISomme nam de artUlerio- aehe plaatselijk in hevigheid toe. Eingelsche aanvallen ten N. van Cource- lette werden afgeslagen. Fransche aanvallen tusschcn Lcshoeufe en Itancourt brachten den vijand kleine voordeden. Ten N.O. van Mor val pn aan den N.W. ïand Van het bosch St. Pierre Vaast werden zij echter in hoofdzaak bloedig afgeslagen. Onze troepen drongen, ondanks den hand- nekkigen tegenstand der Franse hen, in het noordelijk deel van Sadly door. Legergroep-Duitsche Kroonprins: Da ar tilleries trijd weid herhaaldelijk rechts van de Maas tot groote lievigheid opge voerd. Vooral richtten do Franschen zwaar verwoestend vuur tegen het fort Vaux, dat roods in den nacht door onze troepen op bevel en zonder door dén vijand gestoord te worden, ontruimd weid, nadat wij vooraf belangrijke gedeelten ervan hadden vernie tigd door ontploffingen. Fransch legerberiqht. Ten noorden van de Somme zetten wij des nachts ondanks het aanhou dend© slechte weer onze vorderingen tusschcn Leshoeufs en Sailly Saillisol voort Onze troepen bevestigden het gewennen terrein,- vermeesterden vele steun punten en Vernielden verschillende Dmtscbc mitrailleur-emplacementen. In den loop van deze operation maakten wij 186 gevan genen onder wie 8 officieren; zoodat het aantal gevangenen door ons in dezen sector sedert gisteren gemaakt steeg tot 536. Aan den rechteroever van de Maas was de nacht betrekkelijk kalm. Van het ove rige front is niets te melden. Ondanks den nevel die over het grootste doel van het front hing, waren de Franke he vliegers gisteren zeer actief. Aan de Somme obool adjudant Tatascon zijn zevende Duitseh© vliegtuig noeT, bij Morslains. Een Fransch vliegtuig bracht donzelfden dag twee Duitsche vliegtuigen ten val. Een viel cp het aerodrome van Metz en Cou luro, het andere bij Mont St, Quetin. In de streek Van Vendun is een Duitseh rinkelen; daar prees oen sinaasappelkoop man, met een mand vol goudgele vruch ten op zijn versleten tulband, zijn waar aan. Er waren voetgangers, ruiters op muil dieren, ezels en kleine Arabische paar den, ©een steeds wisselende' mengeling van kleuren, allen pratend, duwend, vloekend in den heeten Afrikaanschen zonneschijn, onder don blauwen hemel, waar duiven rondvlogen. In de schaduwt van den ge len muur hurkte oen rij kermende bede laars en gebrekkigen, die «mi aalmoezen vroegen; bij de poorten was ©en Mein© ruimte opengelaten, ©n toehoorders had den zich daar in een kring verzameld om een Meddah een bedelaar-zanger die begeleid door de muziek van Twee helpers,' mjat een Hunne neusstem eejn treurig© ballade zong. Degenen van de m|3nigte, die koopers op de mlarkt waren, drongen er door heen, lieten, hun rijdieren ]Mton en gingen, door de poorten, waar geen toegang voor kijkers al een en het lagere volk (Was. In de 'groote, vierkante ruimlte op (dor ren, dragen 'grand, ingesloten door stof- kleurig© muren, was meer p'laats. De Ver koop der slaven was nog niet begonnen cn zou het eerste uur nog niet beginnen cn inlusschen werd een kleine handel ge dreven door die kooplieden, welke liet vu rig begeerde recht verkregen hadden, hun kramen tegen de muren pp te zetten; zij verkochten wol, fruit, specerijen en een paar handelden in ju woelen en kleinoo- dién tof versiering van den gelöovige. In. hot midden van het plein was éeh, bron gegraven, een groofo achthoek met een lag© bbrsrivpring in drie treden. Dp d© onderste- van deze zat een oude jood mot ©en baard in een zwarte jas, zijn hoofd gdwikkeld in ©en gekleuwton doick. Op zijn knieën stond ©en groote platte doos; in Vakken .verdeeld, e)k gevuld nopt raiibde- vliegtuig neergeschoten bij Mogneuville en Wettere door adjudant Saragef, die daar mee zijn zesde Duitsche vliegtuig vernielde. Een Fran«ehe escadrille beschpot met mi trailleurs Duitsche infhntesriedoionnes by Azannes en treinen bij Coaflans en Maugie- mes. In den Elzas de©d een Fransch vlieger een aanval op vier Duitsche vliegtuigen, hij schoof er een neer, dat verbrijzeld bij Alt- ki.rch neerviéL Engelsch legerKericht Do vijand beschoot ons front Hébuter- neAtrceht. Onze artillerie is in actie, ten .zuiden van Armentières; ten noorden van Yperen bestookten onze vliegers een, aantal vijandelijke batterijen. Duitseh legerberidht Front-Leopold van Beieren: Bij de leger groep v. Linsingen namen WestphaaJsche en- Oost-Friesche troepen onder bevel van generaal-majoor von Ditfurth bij en ten zuiden vAn Witanietsj aan den linkeroever ran d© Stocked m storm de vooruitgescho ven stellingen der Russen. Behalve hooge bloedige verliezen verloor de vijand aan ge vangenen 22 officieren en 1508 man. Hij iiet 10 mitrailleurs en 3 mijnwerpers in onze handen. Onze verliezen zijn gering. Verder zindelijk bij Alexandrowka maakten wij bij oen geslaagde verkenningsbeweging 60 ge vangenen. Fromt-aaxtshertogi Karei: In de Karpa- thon witgeslaagde ondernemingen, tegen de Russisch© voorste stellingen ten noorden van Dcprna Watra. Russisch logorbericht. Aan de Stochod by de Votoneze cn de nederzettingen Mikhailovka en Alexan- drovka zijn gevechten geleverd. Wij sloegen de eerste aanvallen van den vijand aan de Votoneze en op de hoogten ton zuiden daarvan af, maar tegen twee uur in den middag deal de Vijand, na artilleriebeschie ting een nieuwen aanval en maakte zich meester ran onze vooruitgeschoven loop graven, ©en saillant vormend© of» den linker oever van. Stochod. Op 29 Odt. sneuvelde de kolonel der sappeurs PozIlniaJi Ia de Wcud-Karpathon ten westen van de Capoel wierp d© vijand een onzer regimen ten een weinig terug,' maar hij werd, "nadat versterkingen waren aangetrokken, terug geworpen. Oostenryksch legerbericht In het gebied bij Gorz is een llaliaansch off ensief in.ge.zCjt. Het tweede ey derde Italiaansclie leger, die sedert de laatste groot© gevechtendoor versche (roepen zijn versterkt, vielen aan bij Gorz, De eerste algemecne stormaan val werd door onze troepen afgeslagen. Nadat het hevig vuur van den vijand in den loop van den morgen tot buitengewone kracht werd opgevoerd, stormde de in- fnntene tegen den middag in het Wip- pachdal; de hoogten ten oosten van Vertoj- hica moesten tegen eiken prijs genomen re odelgesteenten en zeldzame stoendn', die hij te 'koop aanbood; om hem heen»stond oan kleine groep jonge Mooren eni één af twee Turksehe officierenmet verschel- denen van hen was de «uil© Israëliet te gelijk aan liet lon-en en bieden. De geheel© muur aan, d© noordzijlcj werd ingenomen door een groot© loolds? wat doz© bevatte werd verbolgen door ka- meelliaren gordijnendaarachter Honk een onderdrukt gemompel van menscholijke stemmen. Dit waren de hokken waarin, de slaven opgesloten waren, die dien dag te koop Weiden aangeboden. Eon twaalf tal zeercoVers me't negerslaven standen voor d© 'gordijnen op wacht Achter ©n boven den muur glinstesrdq d© w-ittei koepel yan een moskee, geflan keerd door een spitzo mina,rd. |en da hoo ge kruinen van pen paar dadelpalmen, ivier lange bladeren onbeweeglijk ju d© hooi© lucht hingen. Ptotselmg kwam. ©r beweging in do me nigte buiten d© poorten. Uit een der strar tef.1 kwamen d© zes reusachtige Jfubiërs onder den kreet va,n: „07ikl OakI War( da! PlaatsI Maak plaats|Zij waren gewa pend met groot© slaven, die zij met blei- do handen vasthielden, en hiermede baan den zij ©en Weg door rli© bonte menigte, stieten mensöhen naar rechts en links en oogstten een vloed van vloeken tot dank., „Balakl Maak plaats! PJaals voor denj heer Asad-ed-Din, den uitverkorene val» Allahi Plaats!" Dateruggedrongen menigte viel op de knieën ©n Kroop neer toen Asad-cd-JDinj op ©en melkWitten muilezel kwam aanrij den, begeleid doör Tsamanhi, zijn vizier, en een groot aantal zwartgekleed© solda ten met blinkende zwaarden. De vloeken, Wjaannede de wojesthejdj worden. 2f«ven vijandelijke brigades, die over een'smal front aanvielen, werden bier volkomen afgeslagen. Op het noordelijk deel van het Karst- plateau werd iets na elf uur 's morgens een massa-aanval door Italiaansche infanterie gedaan, waarbij in den aanvang over onze stukgeschoten voorste linies terrein werd gewonnen. Een omvattend ingezette tegen aanval1 wierp de Italianen te-rug; Losvica bleef echter in 'svijands handen. Acht Ita liaansche divisies namen aan dezen aanval deel. i In het zuidelyk deel van de hoogvlakte behielden, wij, niettegenstaande verwoede aanvallen, al onze stellingen. Aan het ver melde succes hebben het 27© landweer regiment en het West-Galicische landstorm- regiment No. 32 een zeer groot aandeel. Zij sloegen 'svijands aanvallen af en hand haafden hun stellingen tegenover ©en zeer groot© overmacht. Ook de regimenten No. 41 ©n 11 verdienen allen lof. Wij hebben ruim duizend man gevangen genomen en zeven mitrailleurs veroverd. [Vlieger actie. In den nacht ran 1 Nov. wjerp een on zer luchtschepen met succes 17 bommen, op werken en militaire vaartuigen op de rêede van San Piet.ro inde Sebbnicobaai Het luchtschip keerde ongedeerd terug, niettegenstaande het hevige afweervuur. Duitseh legerbferidjxt Servische aanvallen in den boog der, Tsjerna en ten noorden van de Nidze- Planina werden afgeslagen. Fransch legerbericht (Van dt© Stroema tot de Vandar niets te melden, behalve vrij hevige kanormadc, vooral in 'den sector van het Poiran-; meer. - In de streek van den Tsjerna sloegen de Servische troepen vele Bulgaarsche te genaanvallen af en maakten zij nieuw#-; vorderingen ondanks den tegenstand van den vijand, die gevoelig© verliezen leed en gevangenen achterliet in banden van onze bomdgenoofen. Aan don linkervleugel der geallieerden groote activiteit der Wederzijdsehe artil lerie. i OostenrijKsch legterliericht In het zuidelijk deel van de Boekowi- na en. in het Capoelgebied succesvolle on dernemingen in het voorterrein. Bulgaarsch 1 eger(horic|ht Zwakke vyandelijke detachementen, die doorgedrongen waren ten noorden yan hef' Maiikmeer, werden verjaagd. In oostelijke richting in do Tsjcrnab'ocht sloegen wij een zwakken aanval ai Aan den voet vaiij do Belasitsja en aan het Stroemafront, zwakke artillerie-actie. In den loop van hel gevecht van 31 Q'cL in het Sroemadat, leed dc vijand hevige verliezen. Al©en tus schcn do dorpen Ghirislos. Baraklid Goc- van zijn negers begroet iwlas, verstomden) plotselinginplaats daarvan vervulden eveni vurige zegenWenschen de "acht. „Moge Allah uwi macht i vermeerde rent Moge Altah uw dagen verlengenDe ze geningen van onzen Heer Mohammed ko men op u! Allah zend© u m©er overwin ningen! iva,'ren de beilwenscjhon1, die van, alle zijdon op hem neerdaalden. Hij beantwoordde ze.zooals .een buiten- geWoon vroom en godsdienstig man be taamde. I „De vrede van Allah .zij ovor de g©i loovigen van het huis lyaa den Profeet", mompelde hij nu en |<jjpn tot antwjoord; totdat hij eindelijk de poorten bereikt had. Daar gelastte hij Tsamanni ,den kruipen den bedelaars ©cm beurs toe te wierpen, want staat 'er niet (geschreven in Sbeill Hoogverheven Boek, dat gy aan aalmoe zen geven zult', Wat ge kunt missen, want hun die verlost zijn' yan hun gierigheid, zal het welgaan, en wat gij, het aange zicht van Allah zoekend, pan aalmoezen geeft, zult gij dubbel terug ontvangen. Even gehoorzaam aan de wet als de minste zijner onderdanen steeg Asad af en ging te voet d© markt Linnen. Hij stond stil by do bron, en met zijn go- zicht naar d© loods, zegende hij de knie- tonde menigte en gelastte allen op tel staan. i Hij Wlenkte Sakr-elBahr's officier AU die de slaven yan den laatsten roof tocht bewaakte ©n gaf zijn wil te ken nen, om de gevangenen to zien. Op een toeken van Ali sloegen de negers de ka meelharen gordijnen rijd© jen het felle! zonlicht vM op die opgesloten' ellandi- g©n; het Kajpe»! niet ajtoeja, de gevajngjej maye vonden wij ruim 500 onbegraven lijj ken. Er zijn veel versche graven en over al liggen equïpementstukken en ympensf Een monitor bombardeerde zonder succeq onze stellingen bij Orfgno. t Duitseh legerbericht. Aan het oostfront van Zevenbergen is de toestand onveranderd. De Roemeenschei aanvallen tegen de over de Altschans en' den Predeal-pas vooruitgodrongen troepen, zijn met' verliezen afgeslagen. 1 Wij namen 8 officieren en 200 man ge vangen. '1 Ten zuiden van den Rooden-Torenpas duren de voor ons gunstige gevechten voort, Constanza werd van uit zee, doch zon der succes beschoten. 1 Rooraeensche legerberichten. N.- en N.-W.- front: Aan de grens van W. Moldavië en tot aan Predeal is de toe stand onveranderd. In het Prahovadal duurde de strijd met tegenaanvallen bijna den geheolen dag. ,Wy' sloegen,-den vijand terug in de streek van Drogoslavele, terwijl wij een, aanval afsloe gen ten oosten van de Alt. De strijd duurt voort ten westen 'van de Jiu. Do vervolging van den vijand wordt voortgezet. iWij maakten veel caissons buit en een grooten voorraad oorlogsmateriaal. Op liet Z.-front is de toestand onver anderd. s Bulgaarsch legerberiaKt. De toestand is onverarKterd. Vier oorlogs schepen beèchoten gedurende twintig minu ten Constanza. Onze kustbatteryen dwon gen 'den vijand, zich te verwijderen. Er vielen aan onze zijde geen slachtoffers, noch werd schade aangericht. Aan de Donau bij Roestjoek en Twich- ior wederzijdsehe artillerie-actie. Russisch l©goj;berï'o'Pi|tL Aan de bronnen ran de Sheleyam, bij Bratocea, 15 werst tea Z.-O. van Kroon stad, verraste oen Hein RoemeenscJi deta chement den vijand en sloeg hem terug, wij maakten gevangenen en verevenden een mitrailleur en een zoeklicht. Verder gelijkluidend met het Roeraeeh- sche legerbericht. In de Dobroedsja niets bijzonders. Slechte verkenningen, i i Gezonken scheplen. Lloyds meldt dat de trawler „Nellie" gezonken is. De bemanning is gered. De Noorsche stoombooten „Ddto" en „Tromp" zijn in don grond geboord. (Hot s.s. „Derilto", groot 3193 bmtoton, gebouwd 'in 1908, behoorde aan de reederij 13. Stolt-Niolsen, te Haugesund.) - i Do Duitsche Kanaal'raid. Naar aanleiding van minister Baifours verklaring in het Lagerhuis wordt nog maals van Duitsche zijde ambtelijk vastge steld, dat alle Duitsche torp|od.olKioteii die aan dc operatie in hot Kanaal' deelnamen, non, die Sakr-el-Bahr gemaakt pad, maar ook ©enige anderen, die dooir Bïskaine op een paar klein© tochten geranigien gemaajktj Waren. t i J Asad zag een kudde mannen en vrou wen ofschoon het pantal vrouwen heel' klein Was van pilo leeftijden, rasse»! en stand; er waren pleeke, blonde man nen uit Frahkryk en pit het moerdop; olijfkleurige Italianen ©n donkere Spanf jaarden, negers on halfbloeden; ier waren! oude mannon, jonge mannen pn nog bijna! kinderen; sommigen mooi gekleed, eosmt migen bijna naakt, hnderen behangen mof lompen. Alleen (was er gelijkvarmfghmd inj do hopcjlpoz© Jieci-slachtigheid van hun) gelaat. Maar het Was geen noerslachtig-i beid, die medielijden verwekken kon int het vrome hart van Asad- Het waren pm- geloovigen, die noodt het pangozicht van! Gods Profeet zien zouden, vervloekt ©n! de liefde «van ©en mensoh. onWaaidig. Voor een oogemjbliik 'rustte zijn blik op eenj mooi, zwartharig Spaan.sch meisje,^ die met haar handen tusschcn haar knieën! gevcuwten neerzat in een houding yianj uiterste Wanhooï» eni de lijdende pïachti van haar. oogen wtentonnag vergroot eni verhoogd door de 'donkere kri-ngon vani slapelooshipd, die ze omgaven. Heuntadj op Tsamanni's arm stand 'bij haar eenij ©ogenblik nan te' kijken, toen ging gijnj blik verdet Op eons kïteep hg Tsaman ni's arm en zijn jdeek gelaat verhelderf de door belangstelling. i i jSllHP' J i (TVordf cervolgdjy - v COURANT. 50; - I JDe Secretaris

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1