De oorlog. 69"* Jaargang, Zaterdag 4 November 1916 NO. 16287 Dit immer bestaat uit DRIE bladen! Eerste Blad. DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt d age lijk s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentièn voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentièn: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentièn bij abonnement op roordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentièn opgenomen tot den prijs "an 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentièn worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Sa. 103. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Duitsch legerboriöht De geWechtsae'tie bleef in het alge meen binnen matige grenzen. Op enkele gedeelten van het Sommefront sterke artd- lenebeschieting. De door ons in Sailly ge nomen huizen gingen gisteren in het hand gemeen weder verloreh. o Vijandelijke .aanvallen oostelijk van Gueudecourt en tegen het noordelijk deel van het bosch 'St. Pierre Vaast, mislukten. Bet Fransch© vuur op het fort Vaux ver flauwde tpgen den avond. Fransch legerbericht. Ten Z. van de Soimime levendige artil lerie-strijd, in den sector Lihons-Chilly. Een aanval op Duitsche loopgraven ten 0. van Laneourt is volkomen geslaagd. Aan. den rechteroever va|u de Maas was do nacht betrekkelijk kglm. Gisteren hebben de Duitschers, onder het hevige artillerievuur, dat sedert eenige da gen werd aangehouden, zonder een infante- rie-aanvtil af te wachten, het fort Vaux ontruimd. In den lóóp rifn don nhmiiidag Werden krachtige ontploffingen in het fort gehoord. In den nacht heoff de Fransdhe infanterie, die zeer dicht tot het fort genaderd was, dit Werk zonder eenig verlies bezet. v De buitenste forten] inie om Verdun is dus thans geheel hersteld en' in handen der Fransche troepen. Overigens geen meldenswaardige voorval len. Engelsch legérbiericht Sir Douglas Haig meldt: Bij een verras- sanden aanval namen wij .ben vijandelijke loopgraaf ben 0. van Gueudecourt, en beves tigden gdöurenlïe den nacht onze stellingen. Wij maakten gedurende den nacht een met succes bekroonden* overval vande vijandelijke loopgraven bij Atrecht Luchtgevechten. Aan het Sommefront slaagde een der Fransche luchtsdhippers er in een vliegtuig^ dat deel nam aan den tocht naar Allaihes1 door een groep vim zes Duitsche toestellen, neer te schieten. Een der Fransche ducht- eskaders, onmiddellijk ter hulp uitgerukt, schoot een tweede Duitsdhö toestel neer en dwong de andere te vluchten. Een Puitsch toestel door Fransch*- y af- weer-artillerie getroffen, viel in het bosch van Nonnenhruck, ton W. van Mulhausen. De „Temps",over Verdun. Naar aanleiding van de bezetting van Vaux wijst de Temps" er op dat het zware Fransche artillerievuur, vooral dat van de nieuwe houwitsers van 400 nr.M. het fort voor de DuitscJiers onhoudbaar, maakte.' De Duitschers namen het fort ,op 7 Juni ten Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAEL SABATINI. 51J In die bovenste rij yan hot hok, "dat hij voor zich had, zat joon beeldschoono vrouwi, een vrouW, zooals hij gehoord had, dat er hesonden, maar dtie hij nog nooit gezionj had.. Zij "was lang en slank als een cy pres; haar huid Was melkwit, haar oogen twee donkere saffieren, haar hoofd "bedekt met goudkleurig haar, dat pis metaal; schitterde, Wanneer do zon er op viell Zrj was gekloeed in een nauw wit kleed, met het keurs laag uitgesneden, Waardoor de' vlekkelooze schoonheid van haar hals! te zien kwam. Asad-ed-Din wendde zich tot Ali: „Wel ke parel is daar pp dien mesthoop geWtoc-, pen?" vroeg hij. „Hét is de vrou'wt dieSakr-ei-Bahr uit Engeland heeft medegebracht" Langzaam keerden de oogen van', den.' Bey tot haar terug, en ofschoon. Aj zich,' zelf ongevoelig geoordeeld had', zag hij nu' - haar wlaagen langzaam jblozen onder Öe kode bieleediging van Izijn doordrinj genden Mik. De blos verhoogde haar schoon heid, en nam de vermoeide uitdrukking Meg, die op haar gelaat gelegen had, „Breng haar hier', zei de Dey kortafc, Zij' Werd' door twee negers aangegrepen,- ea om een' ruWje behandeling te vermij- koste Van ontzaglijke verliezen en zij zijn dus nu weer oen nieuwe vrucht van maan denlange inspanning kwijt geraakt De po ging van den Duitschen staf oan bet gewjcjht van het Fransciio succes te verkleinen Zal niemand misleiden, als men denkt aan de triomfkreten hij de verovering van het fort Het Duitsche offidiëele bericht van 10 Juni zoide: het belang van het fort Vaux volgt niet alleen uit zijn eigen sterkte, maar ook uit het wegennet dat het beheerscht Uit al de kinderachtige en .Verlegen verklaringen Van thans is alleen ,van belang de bekente nis dat het offensief tegen Verdun tot staan is gebracht Tan het Oostelijke front. Duitsch legerbericht Legergrcep-prins Leopold: Buitengewoon Ikiooge verhezen leden de .Russen bij de zevenmaal herhaalde vergeefsche pogin gen oan ons de op 30 October genomen stel lingen ten W. van Folw, Krasnolesie (op den linkeroever van de Narajofkaj we lei- te ontnemen. Oostentijksch 1 e gérbiSTicht Ten zuiden van Hulewidze aan den Sto- chod Verdreef een jadhtcommando ran de OoStenrijkscho landweer een Russisohen voorpost. Russisch legerbericUit, Aan den Slochod, in jie streek van de Votomcze en bij Alexandrovka duren de gevechten voort Eén onzer bataljons, slaagde erin den Vijand te verdrijven, die een deel Van onze loopgraven aan dén wes telijken oever van den Stochod hal bezet Op de hoogten ten oosten van het dorp Lepitzadolna wisten onze troepen,-die door de vijandelijke «draadversperringen dron gen, den vijand op enkele plaatsen terug te Qrijvetn. Dichte mist belemmert de actie der artil lerie. Aan de Bystritza dolen bij het doop Kri- vitsj onze verkenners een aanval op front en flanken Van een vijandelijke compagnie, die uiteen werd gejaagd. Er werden 13 ge vangene gemaakt 1 Tail het Zuidelijke front. f Italiaansch legerbericht Van Görz tot aan de zee duurde de strijd gisteren met hevigheid voort met.nieuwe successen voor onze wapenen langs den noordrand van het Karstplateau. Hierdetien na heftige vijandelijke tegenaanvallen; in den nacht te hebben afgeslagen, de onver- moeide troepen van liet He korps een aanval op de krachtige verdedigingswerken van den vijand in het moeilijke gebied, ten oosten van Veliki Hribach en de Pe- cinka. Van loopgraaf tot loopgraaf den vijand, die in boschjes en holen zich had genesteld,' terugdringend, gesteund door. he rige bombardementen en krachtige tegen aanvallen afslaand, bereikten Ce dappere troepen van de 4e en- 5e divisie de be langrijke linie, die van den Taiti-berg Over hoogte 319 loopt tot hoogte 229 aan den weg van Castagnarizza, 700 meter ten wes ten van deze plaats. Aan het overige front ten oosten van Gorz en van Hudelos tot dc zee hand haafden wij de op 1 dezer veroverde posi ties, ondanks de voortdurende vijandelijke den, ginlg zij dadelijk mede, zich inspan nend, om zich Waardig te gedragen, wal; haar ook .te wachten, stand. Een goud harige jonge man naast haar, met een( vervallen gezicht en verwilderden baard, keek verschrikt op, toen zij van zijn zijde Werd weggenomen.. Met oen kreet scheen hij haar te willen grijpen, maar een stok viel op zijn opgeheven armen en sloeg ze neer. Asad stond in-gedachten, Fenzileh had hem gevraagd, het ongdoorige meisje te gaan zien, voor wie Sakr-el-Bahr zooveel gewaagd had, om haar uit Engeland te halen, en zij had tc kennen gegeven, dat hij in hcwr een bewijs zou zien van de on trouw, waarvan zij den opperbevelhebber steeds beschuldigde. Hjif zag de vrouw, maar hij ontdekte pan haar geen van de toekomen, waarvan Fenzileh gesproken had, en hij zocht er ook niet naar. Uit nieuws gierigheid had hij gevolg gegeven aan haar aansporing. Maar dit en al het andere werd ml vergoten bij het zien van dit edele exemplaar -van' woordsche vrouwelijkheid, bijna een standbeeld gelijk in haar strenge terughouding. Hij stak ©en hand uit, om haar arm agn te raken, en zij trok dien terug, alsof zij zich gebrand had. Hij zuchtte. „Hoe ondoor grondelijk zijn de wegen van Allah, dat hij zulk eeu prachtige vrucht laat rijp wor den aan den verdorven boom van het ongeloof!" - Tsamanni keek hem sluw aan, een mees ter "in het vleien, volleerd in de kunst, om zijn heer in de kaart te spelen, Ant woordde hij: „Misschien, opdat een getrouwe van het aanvallen, gesteund door krachtig gecon centreerd artillerievuur. Wij maakten 3498 gevangenen, onder wie 116 officieren, van wie ééri" brigade-com mandant, één regiments-commandant en drie hoofdofficier waren. Wjj vermeesterden twee heigkanoanen, veel mitrailleurs en een rijkenbuit aan wapenen, munitie en oorlogsmateriaal van allerlei aard. Bij een vliegeronderneming van den vijand op den avond van 1 November aan den Beneden-Isonzo schoot onze artillerie een watervliegtuig," L 75, neer. De vlie ger-officier werd gedood. Donderdagavond deed een vijandelijke es cadrille een nieuwe onderneming in dezelf de streek. Weer schoten wij een vliegtuig neer. Oostenrijksch -legerb.e.Ei.cht Aan het slagfront.in het kustland is ook Donderdag met groote verbittering ge streden. Onder ontzaglijke opoffering van menschen en munitie zetten de Italianen hun aanvallen voort. In het Wippachdal wa ren onze stellingen in het Panowitzerbosch bij Sober en ten oosten van Wertoyba op nieuw doel van verwoede aanvallen. Overal kon de vijand worden teruggeworpen. liet landstormiegiment no. 2 van Gyula en het Dalmatische landwoerinfanterieregiment no 23 hielden taai stond. Op het Karstplateau werd in de streek om Gokirca een nieuwe Itoliaansche aanval die over de hoogte Pccinka en langs den weg naar Kostonjerica werd ingezet, onder zeer zware verliezen voor den vijand tot staan gebracht. Twee hierbij tot het uiter ste volhardende batterijen vielen toen man en naard overweldigd waren in handen van den vijand. .Op het zuidelijk deel van de hoogvlakte mislukten voor het front van de dappere Oostenrijksche landstormregimenten no, 32 en de infanterie-regimenten ms. 15 en 98 alle vijandelijke aanvallen. Het aantal gevan gen genomen Italianen steeg tot 2200. Tan liet Balkanfront. Duitsöh legerbericht. Aan het Macedonische front geen gebeur tenissen van boteekenis. Fransch legerbericht Op den linkeroever van de Stroema ver volgen de Engelsche troepen hun vooruit gang; zij namen In storm het dorp, AJtuzie. Over de rest van het front afwisselende artilleriebeschieting zonder infanterie-aclie Bulgaarsoh legerbericht. Een aanval' vin zwakke vijandelijke afdce- lingen ten westen van het Mjalikmoer wend afgeslagen. Onze stellingen in de vlakte van Monastir werden zonder resultaat door de zware artillerie van den vijand gebom bardeerd. Zwakke vijandelijke aanvallen op Taraova en Dobropolje werden afgeslagen. In het Vardar-daL zwakke artillerie-actie. Aan den voet van de Belassilsja lreerscht rust. Een vijandelijk vliegtuig wierp zonder gevolg bommen op eenige dorpen. £n het Stroema-dal weinig uitwerkend artillerievuur met tusschgnpoozen. De vijand ontruimde het dorp Jvararauka. Aan dc Aegeische kust is het rustig. Huis van den Profeet ze plukken kan. Waarlijk, alle .dingen zijn mogelijk bij den Eenige 1" Maar staat er «.iet geschreven in het Boek, dat de dochters der ongeloorigon niet voor de geloovigon zijn?" En" hij zucht te weer. Maar Tsamanni, die uitstekend wist, welk antwoord de Dey wenschto te hooren', richt te het zijne daarnaar in „Allah is groot, en wat eens gebeurd is, kan weer gebeuren, Heer." Asad's flikkerende oogen keken oven den vizier aan. :„Ge bedoelt Fenzileh. Maar toen werd ik, door de genade van Allah, liet werktuig tot haar verlichting." „Er kan geselireven zijn, dat gij het weer zult zijn, Heer," sprak de slimme Tsamanni. Er ging'meer m zijn hoofd om dan het enkele verlangen om den hoveling te spelen. Tusschen Fejizileh en hem was reeds lang een gespannen verhouding ge weest door de afgunst, die de een tegen den ander koesterde, waar 't Asad Jlelrof. Als Fenzileh ter zijde geschoven was, zou zijn invloed toenemen en tot zijn eigen voordeel gedijen. Het was iets, "waarvan hij reeds lang gedroomd had, maar het was een droom, die hij vreesde, dal nooit verwezenlijkt zou worden, want Asad. wérd oud, en bet vuur, dat in zijn jonge jaren zoo heftig gebrand had, scheen iedere ge dachte pan de vr-ouwen verteerd te hebben. Maar, pils- door een wonder, was bier een vrouw van oen schoonheid, zoo bewonde renswaardig en zó» verschillend van ieder, die ooit het oog van' den Dey verheugd had, dal zij blijkbaar als -een b'etoovering op rijnrtdnnan werkte. „Zaj is zoo wit als do sneeuw op" den Tan het Roemeen soli e front. Duitsch legerbericht Aan het zuidelijke front in Zevenburgen werden Roemeensche aanvallen door vuur of door bajonet-aanvallen afgeslagen. Ten Z.W. van Predeal en ten Z.O. van den Roode-Toren-pas gingen wij vooruiten namen 350 Roemeniars gevangen. Oostenrijksch legerbericht Legerfront-aartshertag Kar.el Iri, noordelijk Walachye deden de Roeme niers Donderdag op tol van plaatsen aan vallen. Zij werden overal teruggeworpen, Den vijand volgend, wonnen onze korpsen ten, zuidoosten "van den Rooden Torenpas en ten zuidwesten van Predeal nieuw ter rein. 'Aan het oostfront van Zevenburgen is de gevechtsactie gering, evenals in de Woudkarpathen. Roemeensch legerbericht Aan de noordelijke en noordwestelijke fronten en het westfront van Moldavië geen verandering. In het Buzue-dal bezetten wij de bergen Siriul, Taterumitsj, tot Tabla blutzi en gingen over de grens vooruit. Bij Predelus is de toestand onveranderd. In het Prahova-dal heftige vijandelijke aanval len. Aan onzen linkervleugel handhaafden onze troepen hun stellingen. In de streek van Dragoslavelle schei mutselingen /van patrouilles ea afnemend artillerievuur. Ten oosten, van de Olt duurt het gevecht met herigheid voort over het geheele front. Ten westen van de Jiu zetten wij onze vervol ging voort en vermeesterdeal we nog 4 ka nonnen en veel oorlogsmateriaal. Bij Orsova geen nieuws. -Aan het zuidelijke front is de toestand ongewijzigd, i Ter Zee. Oostenrijksch marinc.b richt Gistermorgen wierp een eskader marine- vliegtuigen met succes bommen op de sema phore, het station en de kolenmrichtingen te Vieste en op liet draadlooze station en de magazijnen to Torre Posticellq. Dn» avonds deed een eskader marinevliegtuigen een aanval- op de stationsinrichtingen van Rouchi, de militaire inrichtingen te Selz, Doberdo en Staranzano en de batterij Go- lametta. Er werden veel treffers gemaakt, t De duikbootoorlog. Lloyds meldt, dat de Engelsche stoomboot „Glenlogan" waarschijnlijk gezonken is. De irawlcr „Floreal" is in den grond geboord. De bemanning is gered. Diverse berichten. De volksstenaming pyer den dienstplicht in Australië. Volgens een telegram uit Melbourne van 1 November aan ,dé „Times", was toen do uitslag van bet referendum over den dienst plicht, dat uitgebracht waren 966.000 stemmen tegen en 883.000 stommen yóór den maatregel. Hot zal echter nog eenigen tijd duren oer het definitieve resultaat bekend zai zijn, maar het schijnt toch wel zeker, dat het referendum zich /tegen den dienstplicht heeft "Verklaard. Dit zal natuurlijk poli tieke gevolgen hebben. Uit Brisbane wordt geseind, dat senator Givens en de afgevaardigde Bomford- uit Atlas, zoo sappig als de dadels van Ta- filalt," mompelde hij teeder, zijn schitte rende oogen bekeken haar al den tijd, dat zij onbeweeglijk voor hom stond. Plotseling koek hij rond, en keerde zich tot Tsamanni hij word opeens toornig. „Haai" gelaat is ontbloot geweest voor meer dan duizend oogen," riop hij uit. „Dat is vroeger oók al zoo geweest," antwoordde Tsamanni. En toon klonk plotseling vlak bij hen een stem, die van nature zacht en muzikaal/ maar nu hard was, met de vraag: „Welke vrouw is dat?" Verschrikt keken de Dey cn do vizier om. Fenzileh, behoorlijk gesluierd en met den kap over het hoofd, stond voor hen in gezelschap van Marzak. Een eindje achter hen stonden de eunuchen en de draagstoel', waarin zij, onbemerkt door Asad, hierheen gebracht was. Naast den draagstoel stond haar vizier Ayoub-el-Sarnin. Asad keek boos op haar* neer, want liij was nog niet bekomen van do woede, die zij en fjirzak in hem hadden opgeweld. Bo vendien, dat zij, als zij samen waren, in eerbied jegens hem te kort schoot, was reeds erg genoeg, al had hij het verdra gen. Maar dat zij zoo brutaal' was, hem, ten aanhoore van iedereen, op dezen ge biedenden toon oen vraag te doen, dat was meer dan met zijn waardigheid strookte. Zoo iets had. zij nog nooit gedurfd, en zij zou het ook niet gewaagd hebben, als niet een plotselinge angst haar alle voorzich tigheid uit hef. oog had doen verliezen. Zij had den blik opgemerkt, waarmede Asad 5ie schoone slavin bekeek, en zij gevoelde niet alleen jalousie, maar werkelijk angst. Haar macht over Asad begon te tanen. Om de a rbeïder sporty .zijn gezet, omdat ze yoor- standers van* den dienstplicht waren. De Rijksdag. Op een vraag van den heer Muller (Mei- nigen) betreffende de Engelsche Zwarte lijsten antwoordde de directeur 'van het de partement van buitenlandscbe zaken, Jo hannes. Dit optreden van de Engelschcj regeonng heteekent niet alleeen, dat aan Engelsche firma's het verkeer met op de zWarte lijsjt staande handelsfirma's ver boden wordt, doch ook dat m Engeland aanwezige waarden dier firma's kunnen' wordien in beslag genomen, de renten en' dividenden kunnen Worden aangehouden! en de vermogens in Engeland ter deelne ming aan Engelsche ondernemingen kun nen worden geliquideerd. Dit optreden in strijd met 't volkenrecht is een ongehoorde bemoeiing met de par ticuliere rechten der neutralen, een schen ding van de souvereine rechten der neu tralen. Duitscbland moet de zorg voor de hand having hunner rechten in do eerste plaals aan de neutralen overlaten. In Argentinië, Chili, Brazilië zrjn wets ontwerpen voorgelegd, maar niet aangeno men tegen de zWarte lijsten en tegen de handelsspionnage van Engelsche consuls en agenten. I De Senaat der Viereenigde Staten mach tigde den president tot repressaille-maaifr regelen, waarvan echter de president nog geen gebruik maakte. Duitsehland zal Engeland op dien Wég niet volgen. i 1 DagMaidberiehten over Duitsche zWarte lijsten zijn onjuist; zij zijn wellicht ont staan door het feit,, dat oen zeker deel onzer uitvoeren tegen verdere levering aan den vijand moet Worden beschermd. De regeering overweegt hoe wij Enge land door tegenmaatregelen kunnen beant-, Woorden. De Duitsche regoering en liet volk vergeten de firma's niet, die zich van het rechtmatig verkeer met Duitseh land niet laten afschrikken door de zwar te lijsten, dtie zich, zooals voorgekomen is, vrijwillig voor plaatsing op da zwar-, te lijst aanmeldden, om niet als Engel sch© knechten te worden aangezien. (Le vendige toejuiching.) BINNENLAND. De Antl-rev. Deputaton-vergaderlng. Donderdag is in de groote concertzaal van Tivoli te Utrecht de deputaton-verga- dering gehouden van dè anti-revolution- nairo partij, bijeengeroepen ter behandeling van do wijzigingen, voorgesteld in het „Pro gram" dezer politieke partij. Do zaal was zoowel beneden als op do galerijen geheel bezet mejü deputaton. Reeds om balftien stroomde men Tivoli binnen. Waar dr. Kuyper, die de openings rede zou uitsproken, pas te 11 uur te Utrecht zou omvoeren, kortte mm zich zo geheel' te verliezen, was nicft veel meer noodig, dan dat hij, die in de laatste jaren bijna geen blik of gedachte aart een vrouw geschonkeu had, de gril kréég een nieuwe vrouw in zijn harem te brongen. Vandaar haar radeloozo overmoed nu zoo tegenover hem te staan, want al' was zij gesluierd, toch sprak er eeu aanmatiging uit iedere hjn van haar gelaat. Aan zijn toom schonk zij niet de minste aandacht. j,Als dit de slavin is, die Sakr-el-Bahr uit Engeland Loeft medegebracht, dan heb ben de praatjes gelogen," zei zij'. „Ik zeg, dat het niet de moeite waard was zulk een lange reis te maken, en het kostbare leven van zooveel Muzelmannen in gevaar te brengen, om deze bleeke, langbeenigc doch ter van het verderf naar Barbarije 1e bren gen." Asad's verbazing overtrof zijn toom. Hij was niet slim. „Bleek? Langbeenig?" herhaalde hij. En toen hij eindelijk Fenzileh begreep1, kvvatti er langzaam een tergende glimlach over zijn gelaat. „Ik heb reeds gemerkt, dat go hardhoorig zijt, maar nu schijnt het gezicht u ook in den steek te laten. Ge wordt be paald oud." En bij keek haar. zoo ontevrer den aan, dat zij terugdeinsdie. Hij trad dicht op haax toe. „Ge zijt reeds al' te lang koningin in mijn harem geweest met uw ongoloorige, Frankische manieren," mom pelde hij, zoodat niemand het kon hooren, behalve zij, die vlak bij stonden.- „Go zijl een ware ergernis geworden in 'de oogen dor geloovigon," voegde hij er zeer toornig bij. '„Het zou misschien well goed zijn, als- we dat herstelden." j '(TEorïf vjryolgdb i;u' MiE'&ia uur. f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1