De oorlog. 69"* Jaargang, Maandag 6 Novéfriber 1916 No. 15288 DE ZEÈVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, mot uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post fl. 1 Gó. Pnjs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen» - Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 oenta Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon "~o. 103. BUITENLAND Fan het Westelijke front. Duitsch legerbericht. Legergroep-—Rupprecht v. Beie ren: De artillerie-actie ten noorden )van de Somme, die zich heeft uitgebreid, tot op het front ten noorden van do Ancre bereikte een groote lievigheid. Vijandelij ke 'partieel© aanvallen vlak ten oostent van do Ance, ten noorden van Cou ree- lette, hij Guaidecourt en ten noordWesten van Sailly [werden afgeslagen. Legorgroep-kroonlprjins: Op de in den laasten tijd herhaaldelijk voorko mende beschieting van plaatsen achter het Duitsehe front in Champagne, die dooi de bewoners niet zijn ontruimd, van Reims, uit, antwoordden do Duilschers gisteren met een beschieting van die stad. Rechts van do Maas .hier en daar krach tiger artillerie-gevecht. 1 Fransch legerbericht. Ten N. van de Somme trachtten de Duitschers ons hedenochtend uit de verover de loopgraven aan ""den westelijken zoom van het St. Pierre V'aastboscli te wer pen. Eeu geweldig bombardement ging aan. dezen uitval vooraf, die echter door gor dijn- en mitrailieurvuur afgeslagen werd. Groepjes vijanden, die onze linies waren binnengedrongen, werden er onmiddellijk Weer uitgeworpen "of gevangen genomen. Het geheel Q bezette terrein Werd dus be. houden. Wij maakten verdere vorderingen rechts van de .Maas in do streek van iV/aux. Het Westelijk deel van het dorp tot aan de kerk is 'thans in ons bezet. Ten noord oosten en ten oosten van het fort kwa men wij vele honderden meters vooruit* qp de hellingen, «die naar Woëvre toe af- loopen. Wij maakten opnieuw gevangenon. Op het overige dee! van het front nu en dan artillerievuur Bij do Somme weiden drie Duitsohe vliegmachines neergeschoten. Fan het Oostelijke front. Front-Leopold van Beieren: Een goed voorbereide kleinere actie bracht de Duitschers bijna zonder verliezen in het dorp Moskeikei ten oosten van Go- doazisjki. De vijand liet meer dan 60 ge vangenen en een aantal mitrailleurs en mijnenwerpers in 'handen, der Duitschers. lOverigens is40 toestand dezelfde ge bleven. Van het Zuidelijke front. ItaliaanscK legerbericht. In het Travignola-da! jiamen iLaHaan- sohe afdeelingen de versterkte stelling, bet „observatorium" genaamd, op de zuide lijke lielling van de Cima Bocidhe, onge- Lveer 100 M. van den top. Ondanks, hel Roman uit het laatst der 16e eeuw, Baar 't Engelsch van RAFAEL SABATINI, 52; 1 Opeens keerde hij zich af en met een ge baar gelaste hij Ali de slavin --terug te bren gen naar baar- plaats bul de anderen. Leu nend op den arm van Tsamanni, deed hij eenige schreden naar den in gang," toen stond hij stil; en wendde zich weer tot Fen- zilehs „Raar uw draagstoel," gebobd hij haar, haar in het bijzijn van allen een verwijt makend, „en ga naar huis, zooals liet een fatsoenlijke Muzelinansch© vrouw betaamt. En waag het niet meer, te voet op- een pu blieke plaats.te komen." Zij gehoorzaamde hem dadelijk zon der iets te zeggen, en hij bleef met Tsamnn- lu, aan de poort, totdat haar draagstoel, weg was, begeleid door Ayoub eti M.arzak, die ieder aan een zijde liepen en het niet waagden den boozen blik van den Dey te ontmoeten, t Asad keek den draagstoel na met een spotlach om zijn dikke lippen. „Raar, ma te .'haar schoonheid vermindert, neemt haar aanmatiging toe," bromde hij. „Zij'wordt oud, Tsamanni oud enmagor en heksig en geen passende gezellin' voor een li,d van bot Huis van den Profeet. Het zou misschien Allah welgevallig zijn, zoo wij haar door een ander vervingen." En toen, blijkbaar op die andere doe lende, keek" hij naar de loods, waarvan de gordijnen weer dicht getrokken waren cn veranderde-van toon, hevige artillerievuur van den vijand, ver sterkten de Italianen de genomen stelling. Op hot "Kari.rUische fiont groote acti riteil der artillerie. In de zone ten oosten van Görz heeft de vijand, die daarbij batterijen van alle kali ber gebruikte, gisteren de Italiaonsche stel lingen hevig onder vuur gehouden De Ita lianen beantwoordden liet vuur kraohpla dig en met succes. Gp don Karst werd de schitterende aan val van do troepon van het 11de leger co:ps voortgezet. In do richting Van het F rig blo-front. (Wippaoh) nam de 49ste divisie infanterie stormenderhand de hoogten 123, iets ten oosten van San Grado cn 126. in oostelijke lichting bereikten de Italianen door oen krachtigon aanval hoogte 291 en bezetten zij den weg van Oppacliiaseüo tot op een a Wand van 200 M. Van de eerste huizen an Ca sta gnavizza. Op hot overige gedeelte van het front tot aan do zee deden de vijanden. met dichte troepenmassa's na een' hevige besohielïng met geschut van allerlei kali lier een aanval in do richting van hoogte 208. Hot gecon centreerd snelvuur der Italianen nood zaakte hen tot een ordelooze vlucht- waar bij zij een groot aantal lijken op het terrein achterlieten. Do Italianen namen 553 man, waaronder 11 officieren, gevangen en maakten vier houwitsers met ongeveer 1000 projectielen voor elk stuk, benevens mitrailleurs, mu nitie, een colonne wagens met paarden en allerlei ander oorlogsmaierieel buit Oostonrijksch legerbericht Op de Karst richtten, de Italianen giste ren hun aanvallen voornamelijk »op do O -H. stellingen in hel zuidelijk gedeelte van de hoogvlakte. Het gebied rondom Janiano was ditmaal het brandpunt van den strijd De O.-H. loopgraven, aldaar werden van den vroegen ochtend af levendig onder vuur genomen. Telkens voor het optreden der in fanterie nam het vuur itr kracht toe. Alle aanvallen, ook de laatste, die nog te ,acht uur 's avonds werd gedaan, weiden met aware verliezen aan de zijde van den vijand voor de O.-H. linies afgeslagen. Op do andere gedeelten van het slagfront duurt hot artillerie-gevecht met onver zwakte kracht voort. Fan het Balkanfrout. Bulgaarseh legorb-ericht. Van het Macedonische front valt niets te vermelden. De toestand is onveranderd ge bleven. Fransch legerLeridht. Op Verschillende punten arüLlerieduel, dat bij de Tsjema zeer hevig is. Geen mfanterio-actie. Duitsch eh Oostenvijksc'h legerbericht Geen nieuws. Fan het Koemeensehe front. Rulgaarsch legerbericiht In de Dobroedsja: Een zwakke vijande lijke aanvgl werd door artillerievuur afga- si agon,, 9? Aan do Donau bij Oltenitza, Róestsjoek, Zimnitsj en Guighen, beiderzijdsclie prtil- lerio-actie. „Hebt ge wel opgemerkt^ Tsamanni, met welk een bevalligheid zij zich bewoog? Slank en edel ais een jonge gazel. Inder daad, zooveel schoonheid kan met door den Alwijze geschapen» zijn, om in het verderf gestort te worden." „Kan zij niet gezonden zijn om een Ge- loovige gelukhig te maken?" vroeg de sluw© vizier, i „Bij Allah is alles mogelijk.1' „Ja, waarom anders?" vroeg Asad. „Het stond geschreven, en daar niemand verkrij gen kan, wat niet geschreven staat, zoo mag niemand vermijden wat geschreven is. "Ik hen beslpten. Blijf hier, Tsamanni Blijf voor den verkoop en koop haar. Het ware Geloof zal haar onderwezen worden. Zij zal gered" werden van' liet brandende vuur." 1 Het bevel, waarnaar Tsamanni zoo vurig verlangd had, was gekomen. Hij likte zijn lippen. „En de prijs,Heer?" vroeg hij zacht. „De prijs?" vroeg Asad. „Heb ik u niet gezegd, haar te koopen? Breng haar mij, al is de prijs duizend philips." „Duizend philips 1" herhaalde Tsamanni verbaasd. „Allah is groot." Maar Asad had hem reeds verlaten en was onder de poort doorgegaan, waar# de menigte opnieuw in liet stof kroop, toen zij hem zag. Asad mocht hem wel zeggen voor den verkoop te blijven, maar de verkooper zou geen slaaf afslaan, tenzij het geld bclaald werd en Tsamanni had niet veel bij zich. Raarom ging hij dadelijk achter zijn mees ter aan naai- den Kasbah. Het zou nog een uur duren, voordat de verkooping gehou den werd en hij had tijd genoeg om heen en Veer te gaan, - Heden zette een eskader monitors, dat een eiland tegenover het dorp Pirgas hal bezet, eenige afdeelingen aan den tegen overgelegen. oever aan wal.-Deze namen twee 57 m.M. kanonnen, vier munitie wagens en 150 bommen en joegen een compagnie, die op hen was afgezonden, op de vlucht Russisch leger berich'L Aan het Zc-venburgsche front: De pogin gen van don vijand om ile Roemeensche roepen aan to vallen m het dal van do Olt-rivier, werden door artillerie-vuur ge- sluit In de richting van Jioe zet de vijand onder den druk der Roemenen zijn terug tocht naar het noorden nog steeds voort De Roemenen namen Vijanden gevangen en maakten vier kanonnen en eenjg <xir- l-ogsmaterieel buit. Aan hel Dobroedsja-fron tEr valt niets te vermelden, behalve eenige voorpostge vechten. 0 os ten r ijkseh legerbericht In het grensgebied ten oosten Van Brasso gaat de vijand opnieuw tot het offensief ever. Duitsch' legerbericht Front van aartshertog KareiIn noordelijk Zevenburgen lie haalden de Russen in den l'olgyes sector plaatselijke voordeden. (Vol gons het Oostcnrijksche legeiberioht werd het O.-H, froint op twee plaatsen ongeveer twee K.M, teiagge&rongenj. Aan het zuidelijk froint zijn de gisteren logoinnen gevechten tussdien den Alt- wchanz- en den IJorfza-pas nog aan den gang- De Rosca-hoogto is door de Duitschers heroverd. Door de verovering van Clabu- cetu Bacciului werden de lot dusverre be haalde sucoessftn voorbij den Pieieal-pas \oltooid. De geheele, buitengewoon krach-, f tig versterkte en met verbittering verdedig de Clahucetu-steUing. is tlians "in handen der Duitschers. De troepen der bondgenooien hebben daar intet inbegrip van de gisteren aangebrachte 14 officieren (waaronder een regiments commandant; "en 647 manschappen in het geheel 1747 Roemenen genanten genomen en acht kanonnen en 20 mitrailleurs buitge maakt. Bij de opruiming Vgn het gevechtsterrein ten noordoosten van Kampoeloeng wenden alleen lusschen het Angesului- en het Tor- gul ui-dal ipiiigoyeef' 1000 Roemenen begra ven. In den nog Voorldurendem- aanval ten zuidoosten van den Roodetoren-pas en in het koor de Duitschers gunstig verloopen ge- echt ten -Westen van den Szurduh-pas met tot hier doorgedrongen Roemeensche, afdee lingen wenden 150 man krijgsgevan - m ge maakt Fnomt van generaal vot\ MackensenQon- slanza en Mangulia wierdeni van' zee uit be schoten. Te Consianza' wend schade aange richt Door het vuur van kustartillerie en vlie geraanvallen wenden vijandelijke schepen verdreven. Van de Turksche fronten. Russisch logerberSjlcf&jlfc. 1 Aan het Kaukasusfront: Jen Tsamanni was echter boosaardig en in zijn haat tegen Fenzelih, dien hij zoo lang in stilte gekoesterd en onder de vleiende glimlachjes en diepe buigingen verborgen had, decl'den ook haar dienaren. En voor niemand ter wereld gevoelde hij zoo'n diepe minachting als voor haar vleienden, vetten eunuch Ayoub-el-Samin met zijn waggelenden loop en dikke, trot se he lippen. Het stond ook geschreven dat hij in den voorhof van den Kasblach Ayoub zou,' ontmoeten, die daar op lasb van zijn mees teres jh een gestuurd Was om den vizier op te wachten. De dikzak waggelde voor uit, zijn handen onder zijn buik en, mc( glimmende oogjes. „Allah vermeerdere uw gezondheid, Tsa manni", klonk zijn hoffelijke groet. „Hebt ge nieutvs?" 1 „NieuVs? Wat voor nieuws?" vroeg Tsa manni. „Inderdaad niois, dat pw meeste res aangenaam zal zijn." „Genadige AllahI Wat nu? Betreft het dip Frankische slavin?" Tsamanni glimlachte, hetgeen Ayoubj boos maakte, die voelde dat de grond onder hem onvast werd; als zijn meeste res haar ilnvloed verloor was het ge volg er van dat hij den zijnen ook kwijt raakte en gelijk weid aan het stof opTsa- manni's muilen, „Bij den Koran, ge heeft Ayoub 1" plaag de Tsamanni hom. „Uw| dikke buik trilt lieelemaal, en dat mag ook wel, want uWo dagen zijn geteld, o vader van niets." „Bespot ge me, hond?" klonk de stem zuiden won Oghnot gingen de Turken op het fiont SighiKolderGocider—Melikan tot e<maanval over. Zij werden echter door vuur en met de bajonet* op de vlucht ge dreven. Tezelfdertijd deden kleine afdeelingen Turken, gesteund door artillerie, in de zelfde streek een aanval op hel front. Hozarsjah Tsjermoek Sjaininn Kandas. .De aanval werd echter gestuit. TurksPh legerberichL Het officieele communiqué meldt, dal »p geen der fronten belangrijke gebeur ten is sen. hebben plaats gehad. Polen onafhankelijk verklaard Den 5en November zal het volgende ma nifest door den gouverneur-generaal in War schau, generaal Von Beseier, worden lie- kend gemaakt: „Aan de bewoners van het gouvernement Warschau. Z. M. de Duitsehe Keizer en Z. M. de Keizer van Oostenrijk- en Koning van Hongarije, gedragen door het vaste vertrouwen in de eindoverwinning hunner wapenen en geleid door den wensch om den door hun dappere legers met zware offers aan de Russische heerschappij ontrukte Poolsche gebieden een gelukkige toekomst te verschaffen, rijn overeengekomen uit deze gebieden een zelfstandigen staat met een erfelijke monarchie en een grondwet te vormen. „De nadere bepaling van de grenzen van het .Konii krijk Polen blijft voorbehouden. Het nieuwe Koninkrijk zal in do aanslui ting bij beiide verbonden Mogendheden de waarborgen vinden, welke het voor de vrije ontplooiing zijner krachten van noode heeft. In een eigen leger zullen de roemrijke overleveringen van het Poolsche heir uit vroeger tijden en de herinnering aan de dappere Poolsche strijders, in den huidigen grooten oorlog voortleven. De organisatie, de -vorming en de leiding van dit leger zal in gemeenschappelijk overleg worden geregeld." „De verbonden Monarchen koesteren met vertrouwen de hoop, dat de wensch naar eén staatkundige nationale ontwikkeling van het Koninkrijk Polen thans, met inachtne ming van de algemeene politieke omstan digheden in Europa en van de welvaart en veiligheid der volkeren van hun eigen lan den, zal worden vervuld. De groote Weste lijke buur-mogeïidheden van het Koninkrijk Polen zullen echter aan haar Oostgrens den vrijen, gelukkigen en met zijn natio naai leven tevreden 'staat, met vreugde in zijn herleving en opbloei gadeslaan. Op bevel1 van Z. M,. den Duitschen Keizer zal' een manifest aam gelijken inhoud door den Oostemijiksch-IIongaarschen gouver neur-generaal te Lublin worden bekend ge maakt, 1 Naar uit Warschau gemeld wordt, waren op dezen historisclien dag voor Polen dui zenden burgers op het slotplein bijeengeko men. Om 12 uur werd de proclamatie door den gouverneur-generaal Von Besoler voorgelezon. Na het bekend maken van deze procla matie, hield Von Beseier een toespraak," waarin hij wees op het belangrijke feit dat temidden, wan dezen ontzettenden oorlog, van den ander, scherp van toorn. „Noemt gé my hond? Gf?" Bedaard spuwde Tsamanni op zijn schaduw. „Ga uwi meesteres zeggen, dat myn meester mij gelast heeft het Frankische meisje te koopen. Zeg haar, dat mijnheer haar tot vrouwi zal nemen, zooals hij'Fcnzi- leh genomen heeft, opdat hij haar in het Ware Geloof kan inleiden en Satan zulk eén schoon juweel ontrooven kan. Veeg er bij, dat ik haar koopen moet, al kost het mijn meester duizend philips. Breng haar die boodschap over, o vader van den wind en moge Allah uw omvang ver meerderen En hij ging heen lenig, vlug en lachend. „Mogen uw zonen omkomen en uw doch ters slecht Worden," hmldie de eunuch, woedend over die slechte tijding cn de be- loediging waarvan ze vergezeld ging. Maar Tsamanni lachte slechts cn hij antwoord de hern over zijn schouder „Mogen uwi zoons allen sultan worden, Ayoub l„ - 1 Sidderend van toom, Waardoor do schrik over Ih'etgeen hij gehoord had, vermin der werd, waggelde Ayoud na ar zij tl mees teres met die slechte boodschap. Zij luisterden naar hem met slille Woe de,. Toen begon zij haar heer en do sla vin in één adem 4c beschimpen, cn riep Allah aan, om hun beenderen te breken, hun aangezichten zWart to maken en hun vleesch te doen verrotten met al do he vigheid van een die geboren en opgevoed, is ïn het Ware Geloof. Toen die uitbar sting van iffjoede voorbij was, zat zij een. een, reeds lang gekoesterde wensch naar een zelfstandig Polen door de regeeringen der Centrale mogendheden verwezenlijkt Ss geworden. De gouverneur-generaal vroeg het vertrouwen voor de zaak der Centralen, teneinde mede te helpen den oorlog tot een goed einde te brengen. Wy hoperi, aldus besloot Von Beseler, dat de Poolsche staat, welks leven thans is ingeluid, spoedig een Poolsch leger zal vormen, dat zich vrijwillig in dienst zal -.tellen teneinde de staatkundige onafhan kelijkheid te beschermen. Het slot Belvédère, alwaar deze plech tigheid. plaats had. bleef den gebeden dag het middelpunt van demonstraties. Duizen den burgers zongen het Poolsche volkslied en tot laat in den avond bleef het op het Slotplein zwart van groepjes menschen, die de gebeurtenissen van dezen dag druk be spraken. 1 Ter Zee. Mijnen in de Aalandszee. Volgens een inededeeling aan deZweed- scho autoriteiten is door Rusland bevel gegeven tot het leggen van een nieuw mijnenveld in de Aalandzce aan de Zweed- sehe territoriale grens tussclien 59 gr. 40 min. K.B.. en 59 gr. 52 min. N.R, De „Run hi ld". Een telegram uit Stockholm aan „Ber- lingske Talende" deelt mede, dat het s.s. „Runhild" ten gevolge van het'stooten op een mijn gezonken is. De bemanning van de „Ivanhoe". Het blad „Ridaros" bericht: De ,.U 6" heeft hedenochtend te Laxvik in de Tana- fjord 16 man van het stoomschip „Ivan hoe" uit Dronthjem, dat twee dagen gele don 40 zeemijlen ten oosten van VardO in den grond werd gehoord, aan wal' gezet. Het schip was met een lading planken op weg inaar Engeland. Diverse berichten Op het Amorikaansche protest tegien de Engelsche instelling van de zwarte lijsten-, is, naar Wotff draadloos uit New-York verneemt, een antwoord van .Enge-lapd ingekomen. Het is nog niet openbaar ge maakt. Waarschijnlijk zal dit eerst na de verkiezingen geschieden. Dó „NeW-York World" vermoedt, dat liet anilwioord onbe vredigend is. i Noorwegen. Naar gemold wordt, zal het antwoord van Noorwegen op de Duitsehe nota Dins dag a.s, den Duitschen gezant worden over handigd. 1 Ziwedep. 1 Het Comité tot het bijeenbrengen van sommen, voor de verdediging door lucht schepen en vliegtuigen heeft Zaterdag den koning een oorkonde overhandigd, waarin do schenkingen van meer dan 700.000 Kro nen werden vermeld. Asquitk heeft 'in het Lagerhuis de in diening van een wetsontwerp aangekon digd, om den hertog van Albany en den; hertog van Cumberland uit het pairschap, •te ontzetten. f I Do „Daily, Mail" meldt, dat volgens! poos stil te peinzen. Eindelijk sp'rong zij op en gelastte Ayoub tó gaan zien, of er memand aan 'do deunen luisterde. „Wij moeten handelen. Ayoub, ©n wel snel, tof ik hen v.crioren, en met mij Mar- zak die alleen niet tegen zijn vader; be stand is. Sakr-el-Balir zal ons in het stof vertreden." Zij kreeg plotseling een ge dachte. „Bij 'Allah, hel kan een' deel! van zijn plan geweest zijn, om dat wit te schepsel hierheen te brengen. Maar wij moeten hem dwarsboomen ©n ook Asad, of gij zijt ook verloren. „Hem dwarsboomen?" herhaald© de vi zier, verbaasd over de geesh en lichaarasl- kraclit van deze vrouw, Jyier gelijke hij nog nooit gezien had. „Hem dwarsboomen?" zei hij nog eens. „Mporeerst, Ayoub, door dat Franki sche meisje huiten zijn bereik te bren gen." „Dat is goed. bedacht maar Roe?" „Hoe? Kunt ge geen manier bedenken? Hebt ge eigenlijk Wel versland in je dik ke hoiofd? Jo moet .Tsamanni overbieden, of mag beter, het door iemand anders laten 'doen, en zoo het meisje voor mij koopen. Dan zullen we trachten haar stil, en snel te do-en verdwijnen, vioondat Asad, haar spoór kan ontdekken." Hij verbleekte cn zijn dikke Wangen trilden, i j „Enen de gevolgen? Hebt ge de gevolgen berekend, Fenzileh? Wat zal' er gebeuren, als Asad Tiet te wleten' komt?" J CSbrAt vmoit&lf schiedamsche courant, 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1