:fm do laatste berichten slechts twtee Ameri kanen van het in den grond geboorde stoomscliip „Manna" vermist worden.. Ver der de kapitein, 3 officieren, de Marco nist en 11 koppen van de bemanning. Vijfde Oostenrijksche oorlogsleening. Het „Fremdenblatt" bericht: Gisteren is onder voorzitterschap' yan baron Schuster, gouverneur van het departement der post spaarbank, een zitting gehouden van hot voltallige consortium voor financicele staatstransacties in Oostenrijk, waarin de uitgifte van een vijfde Oostènrijksche oor logsleening is behandeld. Do .strijd om Ekaterini, De „Observer" verneemt uit 'Athene, d.d. 3 November, dat het Grieksohe leger vooi Ekaterini slaat en den strijd mot de Yen' zelisten begonnen heeft. Katerina be ze t. De troepen ter geallieerden hebben Ka terina bezet, teneinde bloedvergieten tu« schen de aanhangers van Yenizelos en de troepen der Gneksche rogeering te ver hoeden. BINNENLAND. Audiënties. De gewone audiënties van de ministers van landbouw, nijverheid en handel, van oorlog en van financiën zullen deze week niet plaats hebben. Djambl-Palembang. (Officieel). De vice-president ran den Raad van Xcderkm.lsch-Indié. bij afwezig Iveid van den gouverneur-generaai belas! met het dagelijksch beleid van zaken, tele grafeert, dat in de A jar-Hitam-streek mare chaussees Raden Boeroeng met 12 volge lingen. gevangen namen en daarbij 5 Beau- moot-karabijnen in beslag hebbeip genomen. Die karabijnen zullen wel behooren tol die, welke in het begin van den opstan 1 d gewapende politie door de opstandelingen zijn ontnomen. De correspondent te'Soerabaja van d- X. R, Cf. seint: De resident van Palembang heef! geseind, dat de leiders der. opstandelingen in Hawa- Dahanam alias Raden Keling en Semngovs gevangen zijn genomen. Volgens telegrafisch bericht van den resi dent van Djambi heeft de voortvluchtig Rio Depati zich aan den controleur va a Bamgko overgegeven. De toestand in Bangko is rustig; alle dorpen zijn bewoond. - Volgens een telegram van kapitein La Lau te Saroelangoen (Djambi) heeft Rio Samat, een der moordenaars va* contro leur Walter, zich overgegeven. Het blad merkt hierbij op: Uit dit bericht van onzen corresp. zru blijken dat Rio Depati, na zijn eerste aa i- melding weer gevlucht is. atr. M. Tydeman Jr -j Te Breda is Zaterdagmiddag op het on verwachts overleden de heer mr. M. Tv* deman Jr., het vrij-liberale Kamerlid voor Tiel. De heer Tydeman was te Hi Ivorenbe^k op jacht en bij hel schieten op een fazant stierf hij door een plotselinge ongesteld heid. De heer Tydeman, die in December a s. 25 jaren Kamerlid zou zijn, waarvoor in Tiel reeds vooTbereflling ter viering van dit jubilée ter hand genomen waren. was voorzitter van den Bond van VrijLibe- ralen, en" behoorde tot de meest geziene leden in de Kamer,'die om zijn eerlijkheid en bekwaamheid van alle zijden de grof st© achting genoot en wiens heengaan on tegenzeggelijk een zeer groot verlies voor de Kamer en voor het land zal zijn. De heer Tydeman was voorts seoreUo ris van de Nederlandsohe groep der Inter parlementaire Unie en leidde in. 1913 te 's-Gra ven hoge de interporlemen taire con ferentie. Verder was hij voorzitter van de Neder! an dsche afdeeling der Nedsr- landsch-Belgisclic commissi^. Als voorzitter der Xe deran d scheHei de - Maatschappij en ook als particulier hield hij zich met ontginning en boscheultuur bezig. Verder was hij nog voorzitter der Raden van Beroep voor de personeele eb ver mogensbelasting, lid van het college voor de visscherijen, lid der staatscommissie Voor de jacht en van die voor do eleclri- citedt. De heer Tydeman was ridder in de orde van den Ncd. Leëuw en commandeur in de orde van Oranjc-Nassau, Het stoffelijk overschot van mr. M. Ty deman Jr. is Zondagmorgen te Breda aan gekomen on wordt Woensdagmorgen naar Tiel' vervoerd, -om aldaar des namiddags 2 uur bijgezet te worden in 'den familie grafkelder. Nederland en de Oorlog:. XedeTl andsrhe k i n/U eren .uit Duitschland. t De minister van buitenlandsche- zaken heeft een brief gericht aan den heer A. Kellenaers, directeur van het R. K. Hub- ves'tingscpinité te Leiden, met de mecta- deeüng, dat het Duilsche gezantschap |0U- gaarnë ziel, dat verschillende organisa ties (Onafhankelijk van elkaar, Nederland sche kinderen uit Duitschland naar Ne- derland brengen; Want pm redenen van practischen aard kan het niet aan de ver tegenwoordigers dier verschillende organi saties Wprden toegestaan, heen pn weer naar Duitschland te reizen. Om deze re den riou het gezantschap gaarne zien, dat één centrda! comité de overeenkomst van bedoelde kinderen voorbereidde. Een pf meer vertegenwjoordigors van het centraal comité zouden dan van de Duitsche auto riteiten vergunning verkrijgen, voor het Be oogde doel de gi;ens V- overschrijden. De minister heeft den directeur van het Huisvestingaqotnité in overweging ge- ge\en, zich in verbinding te stellen met de andere qojni'té's. die op hetzelfde ge bied Werkzaam zijn, om zoo de leiding van die werkzaamheden te brongen in één baud I Gevolg gevend aan het verzbek van den minister, heeft de heer Kellenaers aan alle jxem bekende in don lande werkza me oomi'té's voor Xedei landsnhe kinde ren nit Duitschland den brief van den minister meegedeeld en de bestuurder^ tet een conferentie nitgenooiigd. Oostenrijksche kinderen. Xaar het „Hdhl." verneemt, zulten dezer dagen 500 Oostenrijksche kinderen in ons land komen om hier tijdelijk te worden onttrokken aan de ellende van den oorlog. De kinderen, die hier geheel voor Oosten rijksche rekening zulten verblijven, komen per extra-trein direct van Veenen. Zij zul len te Zevenaar in ons land komen. Belgische geïnterneerden. Te Veelerveen (Gron.) zijn 200 Belgisèhe geïnterneerden te werk gesteld. Stopgezet. Xaar wij vernemen, zal de Xed. Co- cosfabriek. te Apeldoorn, die re"ds ge durende 4 Weken op halve kracht werkt, wegens gebrek aan grondstoffen, half Xo- vember geheel moeten Worden stopgezet Te Sitlnrd is wegens gebrek aan ko len de gasfabriek buiten werking gesteld. Geïnterneerde Engelschen naar hui-s. Te Vlissingen worden binnen een paar weken 700 geïnterneerde Engelsche bur gers nit Duitschland verwacht, die daar eenigen tijd zulten vertoeven, daar slechts een 70-tal met iedere mailboot kan wor den vervoerd. •Peul vruchten, De Vereeniging van "Handelaren in Peul vruchten te Rotterdam, verzoekt mede te deden, dat zij het niet geraden acht, dat thans peulvruchten worden verkocht of ten verkoop .aangeboden, aangezien zij-aan den Minister van Landbouw, Nijverheid en Han del een voorstel heeft gedaan, dat op de prijsstelling van grooten invloed kan zijn. Duif ge he zee bo of, IIANSWEERT, G Nov. Langs de Schel- .de passeerde van Antwerpen in do rich ting van -Vlissingen de Duitsche zeeboot „Otto." 0YERSCHIE, 6 Nov. In den nacht van Zaterdag op Zondag zijn door do gemeente veldwachters Aalsburg en Bortou op-stroo- perij betrapt vier personen, uit Den Haag, die gezamenlijk bezig warén te visschen met een zegen in het vischwater van de buitenplaats „De Tempel", zonder akte of vergunning. De zegen, die een lengte had van ruim 100 meter, is in beslag genomen. De stroopers waren met paard en wagon uit Den Haag naar hier gekomen, STADSNIEUWS. Reserve officier van gezondheid 2e kl. dr. P. H. van Rooijcn, van de EVe divi sie, is als chirurg overgeplaatst bij do II Sectie M., verbandplaatsafd. der II divisie Als tijdelijk cniderwijzeies aan school J, is door B. «n W. aangesteld mevr. If. J. Roest, geb. Kuylenburg. De begroeting 1917 Tijdens de behandeling .der voor 1917, zijn de navolgende wijzigd Uitgaven Verhoogd: Volgn. begroot ing posten ge- OntVangsteft Er is dus een tekort ont-, staan van f 37.028.12 Besloten rv'erd den post 239 to verhoogen met - 4.971.88 de eisohen, gesteld bij art. 915 dezier verordening; 2c. in de jaarlijksch© kosten der scho len. onder voorwaarde, dat ten aanzien dier scholen voortdurend wordt voldaan aan do eis-eheu gesteld bij do artikelen G20. voor zoover deze van toepassing zijn; in artikel 2 het bedrag, van f400.te verhoogen tot fGOü.dat van f 225. Lot f325.dat van f125.tot f175. en ten slotte in het betrekkelijk amende ment van den lieer Evers, het bedrag van £30.— te verhoogen tot föO.—Voorts to schiappen de woorden „mot dien ver- Mande. dat de bijdrage voor deze onder wijzeressen het bedrag van f250.niet kan overschrijden." In artikel 6 der laatste alinpa te lezen: „d 'zelfde rechten kunnen op vaststelling van de Plaatselijke 'Commissie van Toe zicht op het Lager Onderwijs ook aan een acte door een ander lichaam afgegeven worden toegekend door Burgemeester en Wethouders. In art. 10 te lezen in plaats van de woorden „bewaarschool of lager onder wijs". „bewaarschoolonderwijs." In art. 19 het jaartal 1919 te verande ren in 1917. I T. P N. Xaar ons wordt medegedeeld, belooft de inzending voor de xs. door de nfdeeling Schiedam en Rotterdam alhier te hou den V. P. X. tentoonstelling niet gering te zijn. Blijft de inschrijving zoodanig gaan. dan zal weer heel wat moois te zien zijn, vooral de exotische visscheninzen ding zal zeer bezienswaardig zijnmen is voornemens om voor deze de geheel.1 foyers ran ..Odeon" in beslag te nemen Tot 6 November duren de inschrijvingen voort, na dien fs het sluiting.- Ook niet- leden der afdeeling kunnen post en s'er duiven inzenden. Wil men in dezelfde rech ten va.n de leden doelen, dan doet men goed zich zoo spoedig mogelijk voor het lidmaatschap op te geven. Zaterdagavond kreeg J'. van der Hulst,' wonende m de Kinderlvuurt, een pak kurk, dal uit een takel viel., waarmede hot weel opgoheschen mar de kuikenfabriek in di1 sliaat. op de linkerhand, waardoor 3 orn stige ontvellingen werden veroorzaakt. Hij werd in de fabriek verbonden. Zoodat het bedrag, dat op den post H. 0. wordt ge bracht is f 42.000. Het tOitaal voor den gewo nen dienst, dat bij indiening bedroeg f 1.260.344.13(5 - is daardoor geworden f 1.302.3-14.35 Aldus is de begroeting goolgekeurd met al ge mesne stemmen. Subsidie bewaarscholen. De beer Maas heeft thans de volgende amendementen voorgesteld op de onl- werp-verordening, regelende de voorwaar den, waarop xnn Besturen van Bewaar scholen te Schiedam, subsidie uit de ge meentekas kan worden verleend. Artikel 1 te lezen: Aan de Besturen van Bewaarscholen in deze -gemeente kan uit de gemeen fok hs een bijdrage worden verleend: le. bij wijze ven. tjpntelooze leening on der hypothecair /■erframl in (le kosten van den bouw van "nieuwe scholen of van verbouwing van bestaande scholen tot een bedrag van 50 pCt. dier kosten, mits de plannen van dien bouw, of verbouw dooi* Burgemeester en Wethouders zijn goedge keurd, en overigens (vrordt voldaan aan Vanmorgen is aan de politiepost xan de IT-cofdslrxit verbonden, dé timmerman A. do Goederen, die bij werkzaamheden aan de sluis do rechterhand verwon! had. Hij kon blijs cn doorn erken. De werkman aan .do PqArdentram. Wit- berg, aid bij het schoonrnaFcn Van het dak van oen wagen daar af en verwondde daar bij do hand. Dit den Gemeenteraad. VI. BEGROOTING 1917. Algemeen© b© schoen Winge.n. (Vervolg.) De heer, Maas: In de afdeelingen en in de openbare zitting is aan B. pn W. lof toegezwaaid, dat zij een sluitende begroo ting hebben weten in te dienen. Men kan zich. niet op het standpunt zetten, dat R. en ,W. een homogeen col lege vormen, zooals dit met een ministe rie het geval is. Hel is op andere wijze samengesteld en vertegenwoordigt niet de meerderheid in den Raad. Als spr. wet houder ware geweest toon de meerder heid verleden jaar omging, had hij mi - schien zijn mandaat neergelegd; echt-1 anderen denken er anders over. Het College is dus niet als een Gol.'eo- tionislisch ministerie te beschouwen. Toe!) moet spivt, zich lot het College richten, maar die de schoen past, trekke dien xnn. Afwijkende van de gewoonte, dal men bij de algemeene beschouwingen niet spreekt over .do begrooting, zal spr. dit nu wel doen. Hij begint daarbij Snel te zeggen, dat de begrootingop hem ec n heel onaangenamen indruk heeft gemaald. Hij adht het een heele slechte begroo ting. Een begrooting sluitende maken, is geen kunst Er is een post de hoofde lijke omslag waarmede men de Le grooting altijd sluitende kan maken. Zoo lang die niet vastgesteld is, sluit geen eene begrooting, zoodra die is rastgestel f, sluit elke begrooting. Toen B." en W. bij deze 3>egroot«ig diep post moesten vaststellen, schrikten zij van het bedrag, dat zij daarop zouden, moe- ton uittrekken en toen stelden zij zich voor ais of deze niet sluitende te maken was; maar de kwestie was, dat zij den post Hoofdelijken Omslag niet op het noo- dige bedrag yvilden vaststellen voordat andere middelen waren uitgeput. Toon werd door B'. en W. (gedaan, wat niet moest gedaan worden en zij hebben aan de verschillende takken van dienst ge zegd: uw uitgaven moeten lager gebracht worden. Op deze wijze is ook "een rege ling tol stand gekomen, die spr." acht in strijd met het elementair begrip van fi nanciën, nl. om de f90.000 gereserveer de renten van Grondbedrijf in de Ge meen tebegi'oo-ting te brengen. Spr. heeft den indruk gekregen, dal dit is geschied op bevel van Br én W., want als dit niet net geval zou zijn, zou nie mand dit in zijn hoofd zijn opgekomen. Dit is nu geschied op grond van de snit. 3 en 5 van de Verordening op het Grond bedrijf. Men heeft spr. den raad gegeven: spreek daar niet te veel over, het is zoo moei lijk, en hij kan begrijpen dat het voor velen een moeilijke zaak is, want het eischt cenige gestudeerd hei d, eearige ervaring van 'boekhouding. Maar, wat niet van.alle raadsleden gevraagd wordt een diepe rechtskundige kennis, jx>o> min wordt een dergelijke kennis pan de administreering van alle raadsleden gevraagd. Als men met groole woorden zwermt pn een ernstig gezicht trekt, dan trekken Ve len zich spoedig terug om een debat te or\tga;m. Spr. voélt zich echter wel bevoegd to bestrijden dit voorstel, datj in prin cipe vicieus is. Niemand zou eigener be weging er over gedacht hebben dien post in de begrooting "f917 te brengen.. De Verordening op het Grondbedrijf zegt, d'at de rente gereserveerd wordt tot uit de taxatie gebleken is, dat die de waarde overxtreft. Onze verordening dankt haar bestaan aan de beroemde „Regelen" van Ge-lep. Staten. Die bekend is met den strijd in Grondbedrijf, weet, dat dit beheersehf wordt door de wijze waarop gereserveerd wordt. Wal gereserveerd wordt, |nag al leen uitgekeerd worden als de waarde meter gelijk is aan de boekwaarde, om te voorkomen dal de gemeente, den worke lijken toestand ziende en daarvan gebruik van makende, ten slolte zelf do meenvaark- zou betalen. Geen oogenblik gelooft spr. dat het 'de bedoeling is geweest om door tusschen- tijdsche taxatie binnen te loodsen wat dooi' de verordening werd buiten gesloten: om uit een tusschentij isd e taxatie een lam pen te smeden. Het, moge waar wezen dat dit niet in strijd is met den lettei der verordening, het kan zijn dat God. Staten geen bezwaar zal maken, maar dan wordt toch de doodsteek toegebracht xan wat de grondslag van het bedrijf is. Men zou dan ook een taxatie bepalen op ieder oogenblik dat daarvoor door bizon-tere oor zaken gunstig is. Dat wilde spr. xonnemen als stelling wil men de rente uitkeeren, dan moet men wachten tot na de 5-jarige periodieke taxatie, i Om latere herhaling te voorkomen, stelt spr. voor een wijziging der verordening, waardoor wordt vastgesteld dat geresei veerde rente niet mag worden uitgekeerd dan na de periodiek 5-jarige taxatie. Het zal nu duidelijk zijn dat spi. i- tegen .tusschentijdsche taxatie om de rente in de begrooting te kunnen brengen. B. en W. beroepen zich niet op de ge houden taxatie, maar op de taxatie die zal gehouden worden aan het einde van 1917.' Spr. twijfelt geen oogenblik aan de resultaten dier taxatie, en denkt er geen oogenblik aan dat hier sprake is van een speculatief grondbezit. Hij wil geen woord zeggen wat twijfel aan het grondbedrijf zou kunnen bevatten. Als in bet begin van 1918 het grond bezit getaxeerd zal zijd, zal het oogenblik zijn aangebroken de £90.000 in de rekening te brengen. liet brengen op den gewonen dienst van dit bedrag zon wel piet zoo erg zijn*, maar spr. herhaalt, het is nu gebeurd om op dezen dienst do f20.000 te gebruikenvoor 't drukken van den post Hoofdei. Omslag, en dit maakt de zaak verwerpelijk. Men had zich rekenschap moeten geven dat de toestand hier is zeer merkwaardig. Niets is in het advies gezegd over dien specialen toestand. Dat komt doordat de leiding is bij iemand die niet ziet wat leven achter de cijfers staat. Wij hadden mogen verwachten een per- spectievische beschouwing van den toe stand; dat zou een prachtige gelegenheid voor den wethouder van financiën geweest zijn om "te toonen dat hij den toestand overziet en de stof beheerscht die aan zijn leiding is toevertrouwd. Spr. consta teert een tekort ,van intellectueele praestatie bij den wethouder van financiën. Wanneer hij zich had ingewerkt in de financieele verhouding van onze kleine maatschappelijke gemeenschap, zou hij moe ten inotivceren een moedig geen ovet- moedig optreden eonerzijds, en een zui nig, voorzichtig beleid anderzijds. Wij heb ben verschillende factoren die incdeweiken om te meenen dat de Hoofdelijke Omslag meer zal opbrengen: fo. door de tegen woordige omstandigheden die een grooten invloed hebben geoefend bij het maken van belangrijke winsten; 2o. door de in voering der progressieve belastingheffing, die het mogelijk maakt een behoorlijke som te krijgen van wie het bezitten; 3o. doordat we nu een nieuwe verordening /hebben, waarbij de aanslag geschiedt efériict laat ste boekjaar, die over denzelfden termijn aanslaat waarvoor het Rijk' dit doet, zoo dat die werkdadiger wordt dan vroeger en doordat we gebruik kunnen malden van het Rijkskohier. - Ook vroege!» zal1 men zeggen, kon dit plaats hebben, maar toen was niet tusschen Rijk en Gemeente de overeenstem ining in den aanslag ^die er nu bestaat. Toen geschiedde de aanslag naar het gemid delde der 3 laatst-verloopen jaren, bij den gemeentelijken aanslag, in afwijking van het iR.ijlk dat toen reeds, evenals wij nu, den aanslag deed over het laatste boekjaar. Er zullen dus nn gelijksoortige grootheden kunnen vergeleken worden. Dat had nog beter kunnen zijn, als aan het voorstel-Houtman gehoor gegeven was. Spr. hoopt dat men alsnog tot de meening zal komen, dat het beter is ten halve ge keerd dan ten heele gedwaald. Omdat we het vooruitzicht hebben dat de inkomsten 1111 productief zullen zijn, mag niet van een factor gebruik gemaakt wowlen, die daarvoor niet bestemd is. Al heeft inen den post H.-O» ook hooger'voor gedragen, men heeft niet genfötiveerd hel hoogere bedrag en men heeft op dien post verzuimd op te brengen, wat er op had moeten staan. Als niet do gereserveerde rente in de begrooting ware gebracht, had die post hoo ger moeten zijn. Mén verwacht wel, maar men weet hel diet, dat de opbrengst grooter zal zijn. Als we beginnen met de 20 mille op de begrooting te brengen, dan wil dat zeg gen, dat, die 20 mille niet uit den II. O. zullen gehaald worden. En al zal men met zekerheid weten dat de opbrengst van den H.0. voldoende zou zijn, zondermeer- deren persoonlijken druk, dan zou men er toch geen gebruik van maken. Men heeft spr. in de sectie toegevoegd: dat komt later wel terecht. Maar oorlogs winsten moeten getroffen worden in het jaar waarin zij gemaakt worden. Als wij die willen treffen, dan moet datzijn in dit jaar en, op dezen dienst. Als deze kans ongebruikt voorbij gaat, komt die nooit weer terug. Het is een fout die begaan wordt en the chance" of our- lifetime is gepasseerd, zonder dat wij er gebruik van gemaakt hebben. Het is c-ngelvrijpelijk, nat nergens ook maar eeuigszins blijkt, oat ook Voor onze gemeente getracht is iets te krijgen uit de oorlogswinsten. Misschien zal spr, straks nog Van het College hooren of er stappen ge laan zijn om iets te krijgen uit die oorlogswinsten. Hat moge en passant een vraag zijn, te be schouwen als aan het College gericht Het op de begrooting breogen van de 20 mille is Voortgekomen uit een gebrek aan lurf om op den post H. 0. te brengen, wat daarop kon gebracht wordex Als geen be slag wordt gelegd op de oorlogswinst als object voor belastingheffing, dan benadeelt nun do gemeente, want dan moet dat be drag op andere wijze verkragen won lex En mocht de H. O. wezenlijk eens niet voldoende blijken te zijn om.de ontvangsten te doen beantwoorden aan de behoeften, welnu, dan. hébben we immers neg de f90.000. Die blijft beschikbaar om te ge- bruikan al» het nodig is. Maar ook dan eerst is hel 't oogenblik om- er over te spre ken of wij het nodige bedrag daaruit zul len putten. Spr. wil dus voorstellen vóór de behan deling der gemeen te-begroeting in behan deling komt, te beginnen met.de begroeting van liet Grondbedrijf te behandelen, omdat die onze gehee-le begrooting beheerscht. Spr. wil hel hierbij laten, want hij ver wacht wel dat hierop een wederwoord vzal komen. De heer Post sluit zich gaarne aan bij de woonden van hulde voor den opzet der begrooting, waaruit blijken zuinigheid en voorzichtigheid. 1 Hij wil echter opmerken, dat zuinigheid is betracht wapr di© minder gewensdht was. Zoo ziet hij, dat op don post Volgn. 139, ojuderhoud van straten en pleinen, van wagen en voetpaden in 1915 werd uitgege ven f 28.798.66V2 en voor 1917 wordt ge. j'xuni-1 £38.500; voor scoriae bricks is uit getrokken een bedrag van f15.000 en voor klinkers fGOOO. te zamen dus Voor bestra, üngsmateriaal f21.000. Het is hier niet dy vraag of dit bedrag noodzakelijk is voor onderhoud, maar wel: is het geld. dat op dien post werd uitge geven werkelijk g'ö.xl besteed. Als men een wandeling maakt door onze" gemeente, dan ziet men, dat er geen 50 Meter straat achtereen jn orde is. Spr. hoort den Wethouder van Gemeentewerken al zeggenhet bedrag daarvoor is niet vol doende. Spr. betwijfelt dit volstrekt niet, maar als hij hier hoort zeggen: de toestand in Schiedam is niet ongunstig, begrijpt «hij niet, dat de Wethouder niet een hoo- geren post heeft uitgetrokken. „Vrijheid, en Recht" heeft spr. gelezen m het nummer dat hom dezer dagen werd toegezonden, anders krijgt hij het nooit coder te oogen en daarin stond de on juistheid, dat dit jaar voor het -eerst ge bruik gemaakt is van het Rijkskohier. Het is echter reeds het tweede jaar dat daarvan gebruik 'gemaakt - wordt. Dat de Wethouder van Gemeentewerken niet gezegd heeftwij moeten meer hebben, heeft hem verbaasd. Op dergelijke zaken, mag niet bezuinigd worden. Het vorig jaar heeft hij daarover reeds in de secties ge sproken en de toestand der bestrating is niet verbeterd, maar verslechterd. Wij krij gen langzamerhand een toestand van ver val Waar niet meer uit te kamen is. Wij hebben een voldoend voorbeeld «aan de Gasfabriek, waar de grootste zuinigheid op materialen is toegepast, met het gevolg, dat we nu de boodschap hebben gekregen, dat de beele zaak voor oud-roest kan wor den opgeruimd. Het komt spr. voor, dat de uitgaven belet besteed hadden kunnen wordenwaardooi; wij betere bestrating zouden hebben ge kregen. Het toezicht op keien en zand is onvol- d-cemde, waar deze materialen opgehoopt of opgestapeld liggen, ziet mten die gelei delijk verdwijnen in de havens. Ook de bestrating langs de -tramrails is bedroevend. Spr. weet web dat die moet in orde gehóuden woelen door de Maatschap pij, maar Ss daarop wat meer pressie werd geoefend, dan zou ze haai' verplichting wét beter nakomen. Overal ziet men hier prachtige plantsoe nen, maar met de gemeen tegebouwen is het erg gesteld, en dit doet denken aan een vlag op een modderschuit. Spr. 'gelooft, -dat de Weth. vt G. W. wel zal apprecieercn, dat hij dit onderwerp ter sprake heeft gebracht Hij gelooft niet, dat een bezwaar tegen v-erho-oging gemaakt zal worden, als duiiie-' lijk gemaakt woerd t," 'dat een hooger bedrag noodig is, Wij 'hebben enkele dagen geleden gazien,- hoe de toestand der Hoogstraat was, nadat daar een, kabel gelegd, was. Er moet z.'i. .méér samenwerking zijn tusschen de bedrijven en de Gemeente-, werken. Spr. weet wel dat men niet al tijd veel aan zulke dingen kan jdoesy maar bij gemeenschappelijk overleg zon daarin toch wel verbetering te bereiken! zijn. Wat de heer de Briïin Dinsdag hee®. gezegd over den 'woningtoestand, is ,he*' den Idioor den heer Dinfcclaar herhaald. Ten aanzien van den woningtoestand zou spr..een geheel anderen raad willen aan prijzen, ,dan de heer de Bruin doet Ilij stelt hot -op prijs dat er in de ge* mcentc belangstelling voor deze zaak blijkt te bestaan en dus B. en W. ift deze, m'aterie wïilten helpen om tot een oplos* sing te komen.1 Spr. hoopt daarom ook dat op het vW- zoek/ hier gedaan en door den heer de. j Bruin reeds genoemd, een gunstïgen fe sing zat gegeven wérden, opdat een e®JJ: kome aan den hier bestaand en twkmingnowj - 1 80 met f 500.— 91' - "100.— 9G - 1,000.— 97 jl - 50.— 116 jj - 200.— 133 j) - 100.— 137 ff 1.209. 146 ff - 4.000. 151 ft 379.12 155 jf 9.500 238 - 20.000.— f 37.029.12 8 mot f 1.—

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2