Jongste Bediende CONCERT 27 IraËrax K. OOSTERHOFF, Te Huur gevraagd, Beneto- of Mém, Stoombootdienst II Wed. J. KOOIMAN, Jan van Katwijk, s. iS mü Re Lelie üiiKiiislorsteiiliiiis 3% Tijdgeestbriefjes MIE IRVflTESTIËJ. Casino Variété. Juffrouw Eeulemans gaat trouwen! Rotterdam—Schiedam. t«l. su.' i TIEMAN, Eipeditw. Fundeeringglas, Goede Boeken-Serie. weder verkrijgbaar. BINNENLAND. Ultkeerlng aan gemaentsn tilde, oorlogswinst belasting. In antwoord op een verzoek van. de Yer- eesuging van Nederlandsche gemeenten om inlichtingen over uitkeeringen aan de ge meenten uit de oor]ogswinstbelastrng, heeft de directie van den minister van financiën afschrift ontvangen van een' brief van zijne excellentie aan gemeente-besturen, die hem gemelde uitkeering verzochten. In dezen brief zegt de minister- Vooropgesteld zij, dat omtrent de le verwachten opbrengst van de oorlogs- winstbelasting ook slechts «enigszins be trouwbare gegevens niet beschikbaar zijn. ZBodat ook niet bij benadering is te ramen, welk bedrag eventueel voor het verleunen van steun aam de daarvoor in aanmerking komende gemeenten zal bestemd kunnen worden. 1 In de tweede plaats ga de opmerking vooraf, dat de toekenning van bet ragen aan de gemeenten uit het daarvoor ten hoogste beschikbare bedrag, te zijner, tijd bij de wei zal moeten geschieden. Reeds op grond van een en ander kan op dit oogenblik geenerlei bindende toezeg ging; door mij worden gedaan. Doch ook afgescheiden van het voren staande zou een zoodanige toezegging niet mogelijk zijn, aangezien de vraag, naar wol keaa maatstaf de hierbedoelde steunveriee- Hing zou moeten geschieden, nog in onder zoek is. Wel ben ik bereid.* hieronder mee le doe len, op welke wijze, afgescheiden van de kosten der uitvoering van de Distributieve!, naar mijn aanvankelijke meening, te dezer zake zou zijn te werk te gaai Hierbij valt te onderscheiden .tusschen derving van inkomsten als gevolg van de crisis en stijging van uitgaven uit dezelfde oorzaak. Wa't de eerste betreft, ben ik van (oor deel, dat hier de vergoeding zich in ieder geval zou moeten beperken, tot den ach teruitgang van de (Opbrengst van rechten en lioonen en andere gelden in art. 238 der gemeentewet bedoeld, ter zake van het gebruik of genot van openbare werken en inrichtingen, die strekken ten dienste van he't verkeer, daaronder niet begrepen inrichtingen en werken, uitsluitend ten dienste vna het verkeer binnen de ge meente. Achteruitgang van andere inkom sten der gemeente behoort naar het mij voorkomt te worden gedekt door belas ting of tariefverkoaging. Slechts in ge vallen, waarin van de inkomstenbelasting een zeer belangrijk deel n\ocht gedorven zijn door de crisis, .ware ook daarvoor eenige tegemoetkoming'denkbaar. Wa't de vorenbedoelde stijging van uit gaven aangaat, ben ik ,van oordeel, dat de vergoeding uit dezen hoofde zou kun nen bestaan in het verleetnon van een tegemoetkoming aan die gemeenten, .waar van blijkt, dat de kosten van het arm wezen sedert het uitbreken yan den oor log sterk zijn gestegen en een Beduidend gTooter percentage vormen van de gewo ne uitgaven dier gemeente dan in gewp- ne tijden. 1 In elk bijzonder geval zal in'tusschen nader zijn te Beslissen, in hoeverre de stand der financiën inde Betrokken ge meente en de mogelijkheid hare inkom sten te versterken, termen opleveren de tegemoetkoming niet te verleenon of tot' een lager Bedrag te beperken dan an ders zoude zijn te yerleemen,. j Ik teekea te dezer plaatse nog aan, dat met name vpo'r de buitengewone uit- keetingen. aan werkloozenkasson, waarvan hét rijk reeds de helft te zijnen, laste! nam, voor duurie-toëslagen aan jhet per soneel en voor do kosten aan tijdelijke werkkrachten ter vervanging van gemobi liseerde ambtenaren en werklieden geen vergoeding zal verleend kunnen worden, tenzij dam in Bijzondere gevallen, Waarin de werkloosheid buitengewoon groot ,was, in verband (met Bepaalde alleen in de be trokken gemeente geldende omstandigheden. Mocht uw: college het wenschelijk achten reeds thans 'nadere gegevens voor uWe gemeente te verstrekken omtrent de fond sen, Welke volgens de hierboven weer gegeven, aanvankelijk meaning in aanmer king zouden te "nemen zijn, dan' zal iK die gaarne ontvangen, Inlijving niUitUlIchting 1917. In.-het tijdvak van 16—20 December 1916 zullen, van de' Tmlitielichting 1917 worden ingelijfdi 1. 'do dienstplichtigen, toegewezen aan het eerste bataljon van een der regimenten grenadiers en jagers of van een der overige regimenten infanterie; 2. de dienstplichtigen, toegewezen aan de compagnieën wielrijders. In deze inlijving zullen niet worden be grepen de dienstplichtigen, die in het be zit zijn1 van het in art. 70 der Militie- wet bedoelde bewijs van voorgeoefendheid deze zullen twee maanden later worden ingelijfd. Alleen om zeer gewichtige redenen waaronder in dit geval' ook studiebelangen kunnen worden gerekend kan aan deze in te lijven dienstplichtigen uitstel yaneer- ste-oefem'ng worden verleend, indien zij daartoe alsnog ten spoedigste zelf hun ver langen bij (ongezegeid) verzoekschrift aan den minister van oorlog te kennen geven, met overlegging van om deugdelijk bewijs stuk omtrent het werkelijk bestaan van de redep der aanvrage. In het verzoekschrift behoort te worden vermeld "de gemeende, voor welke de dienst plichtige is ingeschreven, alsmede het korps en kernonderdeel, waaraan hij is toege wezen. De dienstplichtigen .zullen echter reke- aat het uitstel wordt ingetrokken, zoodra de omstandigheden daartoe aanleiding mochten geven.i Kerk en School NED. HERV. KERK. Beroepen te Woudsend ds. A. van Kooben te Steenwijk. Bedankt voor het beroep te Hooge- loon (toez.) de hoeren J. A. Verhoog, o and. te Leiden. CHRIST. GEREF. KERK. Beroopen te Arnhem ds. J. do Bruin te Broek op Langendijk. HOOGER ONDERWIJS. Universiteit te Utrecht Cand. 'ex. rech ten mej. E. M. Schel tema, do Hoe re; doet examen wis- en natuurkunde mej. B. van Slooten. Te Bern is bevorderd tot doctor inedi cinae voterinariae de heer J. Westra te Witmarsum, op proefschrift getiteld: Die Hauschhrandimpfungen. Gemengd Nieuws. De Elspeter bosschen behouden voor het publiek. Aan het bericht omtrent den uitslag van de openbare inschrijving voor den verkoop van het Elspeter bosch, kan de ,,N. R. Cf. thans toevoegen, dat het gegnnd is aan den hoogsten inschrijver, den heer H, A. van Beuningen, te Kerk-Avezaath. De heeren van Beuningen waren sedert tal van jaren eigenaars van de jacht in deze bosschen. Hun liefde voor liet natuurschoon daar van" heeft geleid tot den zeker zeer hoo- gen aankoopprijs van £270.000, die ver uitgaat boven het vroeger daarvoor gedane bod. En met groote vreugde zullen allen, die voelen voor de ongereptheid van de Vehiwe, er bij vernemen, dat de nieuwe eigenaars besloten hebben de Elspeter bos schen open te houden voor het publiek, en dat het dreigend gevaar van omrastering dus is bezworen. Een besluit dat hun aan spraak geeft op de erkentelijkheid van dui zenden natuurvrienden. Over de grens gekomen. Een Duitsche deserteur is uit Brons wijk bij .Denekamp over de grens geko men. Na vijf weken zwervens gelukte het hem ons land te bereiken. Toen hij pver de grens vluchtte, werden hem vijf ko- trels nagezonden. Te Reuver zijn twee uit Duitsche krijgs- govangenschdp ontvluchte Russen over de grens gekomen. Bij Ubach over Worms is een ontvluchte Rus over de grens gekomen. 1 Een noodkreet. Zaterdagmorgen werd aan een lantaarn paal in do Voorstraat te Stellendam op gehangen gevonden een vermagerd big getje met tusschen de voorpooten een bordje, waarop stond: Noodkreet! Geeft ons rogeeringsmais Een smokkelaar doodgeschoten. Gisternacht is bij Sittard een smokke laar, die trachtte zes koeien over de grens te brengen, doodgeschoten. 100 koeien in beslag genomen. Te Ketterden, gemeente Gendringen, heb ben de kommiezen Zaterdag ongeveer 100 koeien in beslag genomen, welke naar Prui sen zouden worden gesmokkeld. Scheepsramp in de lersche Zee. De botsing tusschen de „Conncmara" en de '„Retriever" had juist plaats buiten Car ting ford Bar, in het gezicht van Green ore. De i„Goiuiemara" kwam na over de on diepte heen te zijn, in een zwaren wind met hevige zeeën, tusschen de rotsachtige kusten van het Kanaal. De Retriever" had eveneens met zwaar weer te kampen gehad. De lading was driftig geworden en maakte het schip gedeeltelijk onhandelbaar, met het gevolg dat het tegen de „Conne- mara" aanliep en deze in twee minuien, zonk. De „Retriever" Bleef nog vijftien minuten drijven. Pogingen werden gedaan, om de booten uit te brengen, maar de zware zee sloeg over de schepen en be lette dit. Een matroos slechts van de Retriever'slaagde erin.de kust te Bereiken. Tal -van lijken zijn aan wal gespoeld van mannen, vrouwen en kinderen; het strand is bedekt rnet v wrathouten en met lijken van schapen en runderen. Sport Voetbal. Ned. Voetbalbond, lste klasse. Haarlem: H. F. G.II. B. S. 1—1 Utrecht: HerculesV. O. C 12 Den Haag: QuickBlauw Wit' 0—3 Dordrecht: D. F. C.H. V. V. 13 Rottendam: SpartaU. V. V. 11 2de klasse B. Den. Haag: D. V. V.Xerxes 04 Schiedam S. V. V.R. F. C. 30 2de Masse C, Don Haag: V, U. C.—Hermes 3—2 Gorkum: Unitas—Neptunus 0—2 Rotterdam: FeijenooidD. V. S. 11 Delft: D. H. C.—Dordrecht 0—2 Reserve 2de klasse A. Rotterdam: Xerxes II—S. V. V. II 0—2 Reserve 2de klasse E. RotterdamNeptunus IISparta IR 10 D. V. S. II—V. 0. O. II 2—3 Schiedam: Hermes IIFeijenoord II 01 S. V. V.—R. F. O. 3—0. S. V. V. verscheen met een geheel Vol ledig elftal om het sterke R. F- C. zoo goed mogelijk partij' te geven. R, F. C. daarentegen verscheen met een invaller voor v. Sleeden. Direct na den. beginschop neemt de S. V. V.-voorhoede den bal mee, daarbij eenigszins gesteund door den schuin over bet yeld. slaandeni orkaan. Tan goed samenspel is in de eerste oogenblikken ning moeten hpuden met die mogelijkheid, ^eu sprake, daar de spjelers alle eonfxuïe over den IJal missen door den hevigea. wind. In deze periode moet R. F. C. alle krachten inspannen om de snel opbrengen de voorhoede .van het doel je houden. Ecaige hoekschoppen op het R. F. C.-doel leveren niets op. Aan den andereu kant brengt de R. F. C.-aanval het maar zel den verder dan Leliveld. Na een twintig minuten spelen 'komt de bal weer voor het R. F. C.-doel. de keeper werkt den hal niet vlug genoeg weg en v. d. Gaag is or als de kippen bij om den bal ach ter den keeper om in het doel te loo- pcn. 10. De R. F. C.-sjielers proteslce- Ycn geweldig, daar volgens hen de bol even te. voren was aangeraakt met de hand door een S. V. V.-speier, R. F, C. speelt na tamelijk onzeker on S. V. V., aangemoedigd door dit succes, - valt steeds vinnig .aan en tloor het aalvlugge spel van v. d. Gaag c.s. wordt do R. F. C.- verdediging aan den tand gevoelt, pa mooi opbrengen door de geheele voorhoede, doel punt v. d. Gaag met een schuiver in den linkerhoek. 2—0. De R. F. C.-voorhoede, waarin uitblinkt do rechtsbinnen, brengt af en toe ook een bezoek nan de S. V. V.- verdediging en al moet de keeper een paar malen handelend optreden, het ge vaar wordt daar bezworen door Noorde- graaf. Met een voorsprong van 2—0 voor S.V.V. wordt gedraaid. Na de hervatting heeft R. F. C„ ge steund door den wind, nog een kans en wordt liard gewerkt om een doelpunt te maker maar de S. Y. V.-verdediging is in goede conditie en wijst alle aanval len af. R. F. C. wil het nu met verie schoten voor den wand jwobeeren, maar alles gaat over en achter. Het is te zien dat S. V. V. tegen den orkaan an nog .wil doelpunten, onophoudelijk omzwermen zij het doel, ontelbare voorzetten van rechts en links worden gemist, de R. F. C.-keeper krijgt handen vol werk. Als na een vinnïgen aanval de bal bij" Kroont komt doelpunt deze met een voor den keeper onhoudbaar schot. R. F. C- mag van geluk spreken, dat het geen stil weer was, anders was de stand wel opgevoerd geworden tol 60, maar met zoo'n wind kan geen goed voetbal gespeeld worden Na deze nederlaag zakt R. F. C. op de ranglijst en S. V. V". rijst een paar plaat sen. Van de spelers kan gezegd worden, dat ze allen hun best deden, do R. F. C. keeper heeft veel goed werk gedaan, maar de eerste bal had hij kunnen verhinderen, de ocnterhalf en de rechtsbinnen waren bij R. F. C. de bosten. Bij S. V, V. viel weer op het tactische spel ran Hoorman en Orterholi, het geheel speelde goed en mot wat oefenen is wel wat te berei ken. Naar wij vernemen speelt S. V. Y- waar schijnlijk Zondag een jubileurmvedslrijd ter gelegenheid van het l'M/o-jarig beslaan dor vereeniging. Rotterd. Voetbalbond. De uitslagen ran de gisteren gespeelde wedstrijden zijn lste klasse A. Tronsralia IISatumus 1- 1ste klasse B. V. Y. W—V. 0. C. IV, 5—0 R. S. en G. V. II—Steeds,Hooger (uit gesteld;. '2de klasse A. Rood GroenS. I. 0. D. 50 Steeds VolhardenHe Rapiditaan 20 D. II. S.Feijenoord IV 70 Fortuna III—Geel Zwart II (uitgesteld;. 2dè klasse B. V. U. E.—Sparta IV 0—2 Steeds Hooger IID. V, S. Ill 10 Nieuw 'MaasZwart Wit (terrein afge keurd;. 3de klasse A. Thor—V. F. C|. II 0—0 ZwaluwenHet Oosten 13 3do klasse B. Hennes IIISparta V '0—5 (w. »i. opk.j Satumus IIPro Patri a -II 00 Neptunus'III—D. V. S. IV 4—2 4do klasse A. Xerxes V—G. G. C. IV 2—0 R D. M. II—S. 1.0. D. II 3—0 (daarna gestaakt;. I 4de klasse Bi Lmnidas IVDe Transvaliaan III 22 Feijenoord V—G. G. C: III (uitgesteld;. HitïiüSei eir Bedrijf HET WESTLAND, (Centrum), 3 Novem bar. Do prijzen Waren: peen föf6 per 100 bos; uien f3.10f3.60 per zak; stoof peren f460f5.40, stoofappelen £3.60 £5.40 per kin; spruitkool f2.5015.80, peen fl.05fl.55, kroten1 80 c.f1135, per zak; tafelperen 448 et, tafelappelen -17 cent per stuk; bloemkool le soort f 7.f 16, 2e soort f 3f 6, roode kool £4—£10.25, witte kool f4—f9.50, savoye kool £3.50—f 11, per 100; kasdruiven le soort f66 c.fl.30, uitte druiven 86 fl.28, tomaten 2864 cent per kg; snijboonen £9f 12,50 per 1000. F a 111 1be m en t en. Geëindigd: De naamlooze vennootschap Holland- sehe Diamantemaille en Email leerfabrie ken te Nieuwer-A'mstel. ADVERTENTXEN. ïledoja overleed na een langdurig en smartelijk tijden, onze geliefde Zus ter, BehuWd-Zuster, Tante en Oud- Tanto, ,Mej, Plenutje Hoogland, in den ouderdom ra.n' 79 jaar. Uit aller naam', 1 W. HOOGLAND. .L HOOGLAND- van den Hoek. Schiedam, 5 November 1916. Dam 25., 11587 86 2.19 3.02 Hoogwater te Schiedam. Nov, 6 v.m. 1.05 n,m, 1.27 7 4.48 8 9 2.35 Hoogte van het water op de rivieren. Berichten van 4 Nov. KEULEN. 11 u v. m. 3.26 Gev 0.08 M KOBLENZ, 6 m v.m. 3.07 Gew 0.02 M TRIER, 9 u 2 06 Gev 0.30 VI DUISBURG, 8 u morg. 1.20 Gev 0.06 'si I.0BITH, 11 u. 's morg. 12.21 Gew 0.06 'J Zon en Maan. y.onsopp. Nov. 7 -. 7.7 v.m. ond,g. 4.18 n.m. 8: 7.9 4,16 9 Nov. V. M. 17 Nov. L, K. gevraagd, P. G., bekend met lichte kantoor- werkraamheden. Brieven, niet opgave van leeftijd, ver langd salaris enz., onder lett. B B, aan het Bureau van dit Blad, 11586 .0 Kaarten verkrijgbaar bij Gebouw „Ode'on". 11589 19 Gevraagd op een Kantoor een Manne lijk of Vrouwelijk vlug en net kunnende rekenen en schrij ven. Brieven onder No. 4163 Bureau „Nieu we Schiedamsche Courant". 11582 10 voor klein gezin, liefst zoo spoedig mo gelijk, een gerieflijk op goeden stand.' Brieven onder letter T met opgaaf van huurprijs aan het Bureau van dit Blad. 11540 12 Tm ROTTERDAMm. Goederenvervoer n»»r Binnen- en Buitenland. 10536 12 neemt aan: B*«mi*aifelM.<mk 1237 14 pi egel- an Vensterglas. afdoend middel tegen natte muren. tOO 13 10 Vraagt prijs. BroersYeld 78. Tel. lat. 239. J, F. DUPOHT. .71 arkt Teleiooa 153. Verschenen en voorhanden door CAR. ATWATER MASON. Uit het Amorikaajisch' viertaald door H. S. a KUYPER 496 Bladz. Prijs sierlijk gebonden f 1.23, Een der beste Historische.. Romans, uit het leven van -een der edelste Voirstkneaj uit het Huis van Oranje. 113S9 30 11588 14 Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 regels) bjj vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers epgegevei wordt slechts 2 X berekend. Gevraagd, ongeveer half Dec,, een nette Dienstbode, voor dag en nacht (als meisje alleen) v. g. g. v. Goed kun nende werken en burgerpot koken, ganegen over eenige maanden mede naar Botterdam te gaan. Loon f140.en f26. wascbgeld. Brieven onder lett.Zaanbet Rureau vin dit blad. Dienstbode. Gevraagd een netto, flinke Dienstbode, niet beneden 20 jaar, loon f 2 60 per week, liefst zoo spoedig mogelijk. Adres Nieuwe Haven 303, hoek Vlaardingerdijk. Gevraagd een Dagmeisje, als Tweede Meisje. Adres Singel 66. Gevraagd e«n net Dagmeisje, P. G. of G. G., niet ouder dan 14 jaar. Yeenlandtstraat 30. Teekenaar. Flink Jongmenpeh, die zich wil bekwamen voor Teekenaar, bij Bijk of Gemeente, kan in avonduren degelijk onderricht ontvangen van ervaren Teeke naar. die met veel succes opleid. Conditiën billijk. Brieven onder lett. AA, aan bet Bureau van dit Blad. Eon net Persoon vraagt in klein gezin, bij Weduwe z. k., Kost en Inwoning met huiselijk verkeer. Brieven met prijsopgaaf onder lett. C 0 aan het Bureau van dit blad. N. Y. „DE PHOENIX". West Frankelandsche laan 4-6-8 Afd. Y 'twaaseherij. Nette Meisjes 'gevraagd. In het Weeshuis der Her vormden kan terstond eane flinke Werkster geplaatst worden. Te koop gevraagd: een Amerik. Orgel. Franco brieven met opgaaf van prijs, registers, spel, enz., onder motto sOrgel",, aan het Advert.-Bur>. J. D, v. b. Kaag, Zwart Janstr. 126, Betteream. Adverteert in deze rubriek Dienstaanbiedingen, Dieustaanvragen, enz., 40 Cent bij vooruitbetaling nBS3S»2« (DirectieSOESMAN). COOLSmGEL. BOTTffBDAB. TELEF 8400. Internationaal Operette - Gezelschap. AdministrateurCJ HRETIEISNI. Nieuwste Succes-Operette in 3 bedrijven. Regie: Sus van Aerschol. Aanvang 8 uur. Einde 11 uur precies. Bespreekt uw plaatsen desverlangd 2 dagen vooruit. 1202 36 1 'luw, y J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4