De oorlog. 69** laargang, Dinsdag 7 Novembef Ï9i@ No. 15289 DE ZEEVALK. Kennisgeving. Fan het Westelijke front. Tan het Oostelijke front. Tan het Zuidelijke front. Tan het Balkanfront. Tan het Boemeensche front. Tan de Turksche fronten. Ter Zee. Diverse berichten. Deze couiant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentién voor het eerstvolgend nummer moeten des middags Vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Krijs der Advertentién: Van 16 regels fL 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentién bij abonnement op voordeeiige voorwaaiden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te betomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentién opgenomen tot den prijs ■"■an 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentién worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Inrichtingen welke gevaar, schade ol hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam); I Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter alge meen e kennis, dat op den Gen November 1916, aan de N.V. VlTTER's CAROSSERRIEFABRIEK en hare rechlver krijgeraden, vergunning is verleend voor het uitbreiden van de wagen- en rijtuigmakenj, met smederij en draaierij in do perceolon Noord vest 13, 15, 17 en 19, kadaster Sectie A, ma's 1578 en 1579, door bijplaatsing van een vlak-, schaaf- en zaagbank, gedreven door een ebectromotor van 3 P.K. Schiedam; 7 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. U. H0NNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKENGA1 18/23 BUITENLAND Duitsch legerberidht Legerfrem.t-Kroonpri.nsRechts van de Maas. in den sector Handaumont, hevige artillerie- em handgr anaatgevechten Fransch legerberiöht Tem noorden van de Sorntme maakten wij eenige vorderingen tussclien Lesboeufs en Sailly Saillisel. Gisteren, tegen het laatst van den avond en gedurende den macht deden de Duitschers heftige tegenaanvallen op de stollingen, die wij veroverden van Saiily Saillisel tot het bosch van St Pierre .Vaast Alle a"mvallen, die gericht waren op oma® nieuw a stollingen, aan den noorde lijken hoek en den westelijken zoom van dat bosch, werden door ons mil rail leumnir en artillerievuur tot mislukking gebracht; den vijand wenden zware verliezen toegebracht. Ten zuidwesten van het bosch slaagden tie Duitschers erin eenig terrein tc winnen, evtemals xn het dorp Saillisel. Aan den rechte roe ver van do Maas leven dig bombardement iii de streek Van Dam loup. Geen infamario-actie. Overal elders was do nacht kalm. i Eagelseh legerberidh t. Tijdens den macht dwong een krachtige vijandelijke tegenaanval ons een deel van het terrein op te geven, dat wij had Ion veroverd ïn de buurt van de Butte de .Warlencourt. Tem. oosten Van Lesboeufs bevestigden wij de winst Van gisteren. Wij dolen drie welgeslaagd® raids op de loopgraven in de streek van Armentières en Yperen. Duitsch legorbericdit. Legerfromt-Leopold v. Beieren: Geen bs- lajn.grijko gebeurtenissen. Oostenrijksch legerberiöht. Ten oosten van Kirlibaba maakten af- deelingen van het 42sto regiment infanteri» en andere traependeelen zich door een an- veihoedschen aanval meester van de hoogte Sedul, waarbij 100 Russen gevangen geno men en mijnenwerpers buit gemaakt wer den. Russisch ïegerberielfhilt In do streek ten oosten van het dorp Li- pica Dolna en ten oosten van het dorp Sla- wemtin deed de vijand herhaaldelijk aan vallen ten einde zich meester te maken van de beheerschende hoogten, die door de Rus sen bezet zijn. Alle aanvallen werden door artillerie en geweervuur afgeslagen. Jlet gevecht duurt voort. i In de Woud-Karpgthen viel ile vijand driemaal de "Russische troepen aan in de huurt van hoogte 5781, tien worst ten zui den van den berg Pnewi; met geen zijner aanvallen echter had. lüj succes. In de buurt van Kirlibaba deed de vijand cem aanval op liet kamp van een Russisch' regiment, drie en een "halve wjerst ten oos ten van die plaats; hij werd teruggeslagen. De aanval Werd tweemaal herhaald; bij den tweeden aanval drong 'de vijand door in de Russisch© loopgraven cm maakte hij ean mitrailleur buit, door een tegenaanval werd hij echter weder uit de loopgarven geworpen en werd ,de mitrailleur heroverd. In de streek ten zuiden van den berg Lamoenteloe namen de Russische troepen stormenderhand een reeks hoogten; zij maakten daarbij acht officieren en 386 sol daten krijgsgevangen en veroverden zes mitrailleurs, 41 munitie-caissons en 18 kis ten met munitie voor mitrailleurs. Italiaansch legerbericht. In het Conce-dal (Ledro-da!) deden vijan delijke groepen een aanval op een der Itahaansche voorgeschoven stellingen. Zij werden met verliezen teruggeslagen. In het Astico-dal en op het Asiago-pla- teau actie van de vijandelijke artillerie, die door do Italianen beantwoord werd. Op den Karst deden vijandelijke, troepen in den nacht van 4 op 5 Nov. éen aan val op de Italiaansche stellingen in de richting van Lucatio; zij werden met de bajonet teruggeslagen. Gisteren artillerie-duels. De Italianen beschoten militaire inrich tingen te Castagnavizza. De infanterie verbeterde eenige gedeelten van het front en maakte daarbij een vijf tigtal gevangenen. Er wordt bericht, dat er ongewone druk te iieerscht op de spoorlijn van Triest naar Opeina. In den avond van 4 Nov. wierpen vijan delijke vliegtuigen zonder oemg resullaat bommen op Monfalcone. Een dezer ma chines wem getroffen door artillerievuur en kwam brandend naar beneden. Qostcnrijksch legerberiöht In de kuststreek verflauwde de gevochts- actie der Italianen. Dezen hadden in de laatste dagen van den slag buitengewoon talrijke massa's infanterie in hot vuur ge bracht en hun verliezen waren dienover eenkomstig buitengewoon zwaar. Roman, uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAEL SABATINI. 53/ t 1 I „Hij 'zal het niet te Weten komen", antwoordde zij hem. „Of als hij het doe! en 'het meisje is voor goed verdwenen, dan zal hij zich onderwerpen aan het geen geschreven was. Vertrouw maar op my, om te weten, hoe hem daartoe te Bréngen." „Vrouw, vrouw I" riep hij,-en wrong zijn dikke handen. „Ik durf mij er niet mede in te laten 1" „Inlaten met Wat? Als ik je beveel dat meisje te koopen, en je het geld geef, dat je noodig lielït, Wat gaat het je dan verder aan, hond? Wat er verder gedaan moet Worden, zal een man doen. Koon nu, ge zult net gjöLd hebben, alles wat ik heb', ongeveer 1500 philips, en Wat niet voor den koop (gebruikt Wordt, kun je voor je zpIf gehouden." Hij dacht even na en begreep, dat zij gelijk had. Niemand kon hem verwijten, dat hij de bevelen Uitvoerde, die zij hem gaf. En er viel Wat bij te verdienen, ze ker en het zon pretilg zijn, dien hond Tsamanni te overkleden en hem met lec- ge handen naar huis te zenden, om dien toorn van zijn tele(urgiestelden taeester het hoofd te bieden. Hij breidde zijn handen Uit en Koog tea toeken van instemming, HOOFDSTUK X. De slavenmarkt. Het uur van den' verkoop werd aange kondigd dóór trompetgeschal en tromge roffel. De handelaars" die tot nu toe ver gunning hadden gehad, zaken te doen bin nen do omheining sloten nu 'hun kraamp jes. De Joodsche juweeLkoopman sloot zijn doos en ging heen, en liet de treden om de bron over aan de aanzienlijkste koo- pers op do markt. Deze verzamelden zich allen daar" gingen om de bron staan en keken naar buiten, terwijl de overige menigte tegen do zuidelijke en westelijke muren van do omheining stond. Neger-waterdragers met witte tulbanden kwamen m,et sproeiers van palmbladeren, om den grond le besprenkelen. De trom petten zwegen eefn 'oogenblik, toen klonk opnieuw en krachtig geschal en daarop werden zij sti.1. De menigte buiten 'de poort week rechts en links terug, en zeer langzaam en statig traden drie groote af slagers, van top tot teen in het wit ge kleed en met smettelpoz® tulbanden op het b^ofd, de open ruimte binnen. Zij hielden stil bij het westelijk© eind van den langen muur, de voornaamste stond iets V|Oor de beide anderen. Hét gesnap der stemmen Zwioeg bij hun komst, het werd een gefluister, toen leeöi zacht ge gons als van bijen, m eindelijk volkomen stilte. In de plechtige en ernstige hou ding der afslagers lag bijna iets priester lijks, zpodat, toen do menigte stil werd, het geheel iets kreeg vim. een gpdsdien- Gisteren was het vuur alleen iets leven- diger bij Biglia, Hudi Log en ten westen van Jammiano. De vijandelijke infanterie, die bij Biglia tot een aanval overging, werd door vuur afgeslagen. Duitsch en O.-H. logerberiqht. Niets bijzonders. t Generaal Roques, Uit Parijs wordt gemeld: 1 Roqües is te Saloniki aangekomen. Roemeensch 1 ©gor bericht. Noordelijk en noordwestelijk' front: Aan de westgrens van Moldavië is de toestand dezelfde gebleven. 1 In het Buzeu-dal zijn bij Bpatocea get vechten aan den gang. In het Praihova-dal sloögende Roeme nen aanvallen a(, gericht op hun cen trum en hunnen rechtervleugel. Het ge vecht duurt voort. Ten noorden van het Oeraului-dal in de buurt van Bragostavella artillerie-vuur. Op den linkeroever van de Olt (Aluta) in de buurt van Raoovitza duurt het he vig gevecht voert. j In de strepk van de Jui heeft de vijand versterkingen gekregen. De Roemenen heb ben de vervolging gestaakt. Te Orsova is de toestand onveranderd. Zuidelijk front: Artillerie-vuur langs de geheel© Donau. In de Dobroedsja hebben voorgeschoven Roemeensche troepen den vijand genood zaakt terug te trekken. Op dien terugtocht stak hij de doipen Ldaierfl, Lieigar, Uro- sinan en Ilarhaicar in brajnd. Duitsch legerberiöht De gevechten in den Tolgyessector en tus- schen de Alterhaus- en Bobisabpaswegen duren voort zonder belangrijke Wijziging van den toestand. Ten zuidwesten van Predeal wonnen wij de hoogte La 'Omoie. Wij maakten ten! zuidoosten van den Roode Torenpas vor deringen. Ter weerszijden van den Szoer- doekpas zijn Roemeensche aanvallen afge slagen. Wij namen aan 'hipt zuidfrontmeer dan 430 man gevangen. Oostenr ijksch legerbericKt J Legërfront-aartshentag >Ka.r.el: De aanvallen 'der Roemenen in noorde lijk Walacliije bleven ook gisteren zon der succes, Cn het gresgebied van Bodza en TöJ- gyes duurt het gevecht voort. Russisch legonjbp>ïfi,c!ht. Zevenburgen: In de richting van Predeal duurt het verbitterde gevecht voort. Dej Roemenjen werden genoodzaakt ©enigszins' terug te trekken naar het zuiden. j In do buurt van Lirechti in het Turgu- lui-dal werden allp aanvallen win deti vijand afgeslagen. j stige plechtigheid. De chte£-afslager stond een (©ogenblik stil, met neergeslagen oogjen, toen hield hij de handen uitgestrekt, ais tom ©en zegen- te (Ontvangen, verhief zijn stem en begon, luid en ©er/f(onig te hidden: „In naam van Allah den Barmhartige, di© dén mensch uit blood, schiep 1 Al syat in den hemel en op aard© is looft A1-' lah, die de Machtige en de Wijze is! ZijmJ Konimkijk is van dén Hemel en d© Aap- de. Hij g©eft bet leven en den dood en heeft macht over allio dingen. Hij is de ©ers(,e en de laatste, d© zichtbare en on zichtbare en hij weet pile dingen." „Amen", stemde die menigte in. „Hij zij gelooid, die ons Mohammed, zijn Profeet zond, om de wereld het wa re Geloof te geven, en vloek over Sa-, tan, den gesteenigde, die oorlog! vetert %gen Allah en Zijne kinderen," „Amen." „De zegen van Allah en onzen lieer Mlohammed zij over deze miarkt en. oyer al len die hier komen) koopen en verkoexpen en mloge Allah hun rijkdom vermeerderen en hun dagen verlengen, jom Hem te lo' ven." „Amen", antwoordde d(e menigte en da delijk richtten do gestoten1 rijen zich iop nit de biddende houding, en iedereen zocht iruimte óm zich te 'bewegen. De afslager klapte in zijn handen, waa&jop de gordij- nen opzij wefrden getrokken en de sa-; mengepakte slaven vjpor den dag ikwa-j men iongeved^ driehonderd' in 't ge heel, vetdeeld pver drie hokken,, t In het Jiul-dal dringen dp Roemenen den vijand nog steeds naar het noorden' terug. Aan het Donaufront: Schermutselingen tusêchen cavalerie en voorgeschoven infan- terie-afdeelingen. Turksbh legerbericht Aan het Kaukasusfront scher mutselingen, die gunstig voor de Turken^ verliepen. i 1 Russisch legerberib'hilL Aan het Kaukasusfront: Her haalde pogingen van de Turken om de Rus sische troepen ten zuidwesten van Ognot aan te vallen, werden door vuur ver ijdeld. Gezonken schepen. Lloyds meldt, dat de Amerikaansche stoomboot „Lanao" op 28 Oct. is gezon ken 30 man zijn te Barty door de Noor- sche stoomboot „Tromp" aan land ge bracht. i (De „Lanao", groot bruto 692 tons en gebouwd in 1912, behoorde aan de Fin- dily S.S. Cy Ld., te Manila. liet stoom schip bevond zich op de reis van Saigon naar Havre.) De „Deutschland". De douane-ontvanger van Connecticut deelt mede, dat de lading van de „Deutsch land" naar schatting een waarde heeft van tien millioen dollars, waarvan negen millioen aan obligatiën en andere effecten, die moeten dienen ter versterking van Duitschlands crediet. De rest der lading bestaat uit kleurstoffen on chemicaliën, en voor een klein gedeelte uit edelgesteen ten. t DuitsCh oorlogsschip beschoten. i De admiraliteit bericht: Een Engelsche onderzeeër in de Noordzee lanceerde gis teren dicht bij de Deensche kunst torpedo's op een Duitsch slagschip van hel' dread- noughttype. I Het schip werd getroffen; omtrent den omvang van de aangerichte schade is edi tor niets bekend. {Volgens 'de „Corriter© delïa Sero" is koning Consfaatijn zeer Verbolgen over den aansalg op Ekaterini door Ucniz'elis- tische troepten (jhot is sedert dieni dbon de enttenfe-troepen b'ezet) en eischt hij van de en lente-gezanten wjaarborgen, dat het riationalistischie Iteger slechts togen! de Bulgaren in Mactedonië zal optreden. Zoofang hij di© zekterheid niét hoeft, Wei gert hij nog meter Griekscho troepen, uit Tbess'alië naar do Ptelopolim'esus te zen den. i I l 'I De Grieksche yloot Naar uit Athene bericht wordt, is de Franscho vlag gisteravond gehosdhen op do Grieksche lichte flotilje te KeraSsiui. In de voorste rij Van' lipt middelste! Hok Waar Rosamund© en! Lionel in twafren stjonden tweo 'gTooto, jonge Nu- Wiörs, slank en gespierd, die met y|olmaak- te onv-etischi 1 li glïeid toekeken, geen oogen- blik verschrikt dp or het lot, dat hen hier gebracht had. De afslager kreeg hen in het «oog, en hoelwtel de gewone gang van zaken was, dat een k>oopor een slaaif aan wees, dien hij koopen wilde, Woee hij dit krachtige tweetal zelf aan om een goed! begin te maken. De tWpe negeïs werden' djotfr de schildwachten vooruit gebracht. „Ziehidr ©en edel tweetal," kjondigdiej de vOrkioopcr aan, „sterk gespierd en groot, zjooals ieddreen zien kan, het zou jam- rnter zijn, hen te scheiden. Wie zulk een patóö; sterke Werkkrachten njoodig heeft, laat hij zeggen^ wat 'hij gpven wil." Hij' begon langzlaam om de jbron te loopen, de schildwachten zeiden den twee slaven hem te volgen, opdat alle koopetes hop goed konden zien en onderzooken. In de tefrste rij dicht bij de poort stond All, die d;oo* Othmani hierheen gezon den Was, prn leen.' twintigtal stérke kerels te kioopien, die noodig waüten voor het gal joen van Stildr-el-Bahr. Hem was opge dragen alleen de sterkste te ko-open, die op de markt te vindpn Waren metéén uitzondering. Aan booïd van dat galjoten konden zij geen zWakkelingen gebruiken, die het den bjootsman lastig maakten met hun flauW, vallen. Ali zei dadelijk, wat' hij Hjoodig had. j „De heb zulke gteodto ketels noodig voor de ttemea vgu Sakr-iel-B^hr," zei hij luid Een Duitsch© berekening van de verliezen der Engelsche, vloot. Het We! ff. bureau seint naar aanleiding van d© vernietiging van een kleinen Brit- 'schen kruiser, volgens Engelsche opgave naar men weet do mijnenveger „Gejnista", nog weer eens een betekening van de ver hezen der Engelsche marine, die het bureau becijfert op de Engelsche linieschepen en kruisers met een totaalinhoud van 501550 ton, ongerekend d© hulpkruisers, huSpsehe- pen, kanonneerbooten en torpedojagers die to gronde gingen. Van de eerstgenoemde schepen zouden 39 schepen mot 443.500 ton door de Duit sch© oorlogsschepen, door duikbooten en mijnen vermeld zijn, de rest lioor de bond- genooten en door ongelukben. Aan tarpedoboote verloor Engeland rond vijftig met 41500 ton en aan duik. booten 26. 1 Wij kunnen dit niet narekenen en zullen' dus op een Engelsche opgave tor controle dezer cijfers moeten wachten. De staking van het ParijseTïe trampersoneel. Naar aanleiding van do staking van het trampersoneel te Parijs en ui het Seine-de. partementj heeft de ministerraad besloten, om, na bekrachtiging door het parlement, ©en besluit uit te vaardgien, luidende: Gedurende den oorlog neemt de legoe- ruxg, wanneer het stopzetten van een in industrióele onderneming o£ een openbaar bedrijf, de nationale verdedigifag dreigt te schaden, alle noodig© maatregelen om het Ixednjf of de onilememing gaande te hou den. Het proces Liebknecht. Gelijk gemeld is, heeft het militair hoog gerechtshof de revisie van dr. Lïebkneeht's vonnis geweigerd. De voorzitter verklaande in openbare zitting, dat de revisie van den bakl. wend verwerpen. De Ixekl. had' wel ver lof ter bijwoning van de Rijksdagzittingj maar hij was niettemin toch actief soldaat en stond dus onder militaire jurisdictie. De beid. had zich schuldig gemaakt aan poging lot oor]ogsverraad. Oorlogsverraad is een in oorlog begaan landverraad. AJs de bekt. mis schien ook niet de bedoeling hal den vijanjd te steunen of dé legermacht van Duitsch land te verzwakken, hij heeft toch met voorbe dachten rade gehandeld en is het yoMoendxj dat de handelwijze van bekl, geschikt was om deze uitwerking te hebben. Den beM. vaS door het Berlijner district-Coprnando op grond van een keizerlijk besluit, waarbij aan onder-officieren en manschappen ver boden is aan revolutionnaire of sociaal, demecratisdlie vergaderingen lied te nemen,i lwvel gegeven zich van zulke vergaderingen verre te houden. Hij heeft zich niet alleen, sdiuldig gesmaakt aan. ernstige o,ngehoo.ro zaambeid, hij heeft ook verzot gepleegd, te gen d« staatsmacht. In het belang van dej openbare veiligheid rust en orde, weni de bekl. op den potsdamer Pjatzi te Berlijn gjep ariesteend. Hij verzette zich tegen deze ar- xeslatie. Op deze gronden weijl de w(visie, venvorpen, i i 1 t en gewichtig, en1 tlrok aldus de oogen deïj aanwezigen bpl zich, en hij feoesteèdia zich! in de bewondjerendo blikken, die men oenj detr jéfifcienen! van Olivier-Reis toeWiiobp, oen dieir zeerpovers, die do trots van. den; Islam en ejen zwaard voor den ongeloe- vige waken. (111 „.Zij pjn gébofnen', om alan. die riemen' to wérken, Ali Reis", antwoordde do öï- sb'igór in alle plechtigheid, „Wiat Wilt gei, vpdr h'en geven?" j „THvbe hpndord philips voor de twee." D'e afslager stapte plechtig verder, dej slaven vjplgden hem onmiddellijk. „Twee bonder philips zijn geboden voor twee van de mooiste slaven, die de gunst van Allah (ooit op deze markt btecht. .Wie biedt vijftig philips mieor?" E'en statige Mjoér in een Wijden, Blau- wie,n mantel stipnd van zijn zitplaats jppj de toide van de hhon iop, toen de afsla ger bij hem kwam, en do slaven, die Mei! den kioopdr vermoeden, en eiken dienst vefrkozen boven dien op de galeien, Maar- mede zij bedteigdi wanden, kwamen! rijn' handen kussen en vleiden hem als hon den. 1 1 i Kalm en Wiaafrdig liet hij z!yn handen1 over hen gaian, om hun spieren te voe len, tjpen baog hij - hun lippen, oon fan- den en mpjid te pndefrzoken. „Twee honderd twintig! voor de twee"; zei hij, en de afslaget ging verder met zijn' kjpepwaiak, en.riep den verhoogden prijs wit, i Mi il !f l «I H f. i t (Wfirjt ventolggl, SCrilEEliil 1SCHE COURANT.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1