De oorlog. 4 m y 69- Jaargang. Woensdag 8 November f916 No. 15290 DE ZEEVALK. T '-.if f - - 1 *r f - Deze courant verschijnt d a gelijks, .met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaafdingen £L 1.25, franco per post fl. 1.G5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abobnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóórt een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 1G regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters baar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van "40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder knnnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien het Verzoek van de N.V. STOOM VERVERIJ, CHEMISCHE WASSCHEERIJ EN BLEEKERIJ „DE PHOENIX", om ver gunning lot het uitbreiden barer inrichting aan de West-Frankelandschestraafc 4, 6 en 8, kadaster Sectie M, no. 2400, door bijplaat sing Van een stoomketel van 70 M2. verwar- nringsoppervlak; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; RoCn' te Weten dat Voormeld verzoek met lie bijlagen op de secretarie der gemeente is ter visie gelogd dat op' Woensdag, den 22 November a. s des voormidlags ten llVs ure, ten raad huizo gelegenheid zal worden gegeven om beswaren, tegen het toestaan van dat ver zoek in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te hdhten; dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep'op een beslissing ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner le den zijn verschenen, ten einde hun bezwa ren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoor^ dan R November 191G. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Mi E. HONNERLAGE GRETE. De Secretarie, V, SICKENGA'. 19/44 BUITENLAND Fan het Westelijke front. Engelsch legerberidht, Sir Douglas Haig seint: In den af- geloopen, nacht verbeterden wij onze stel lingen ten O. van de Butte de Warlcncourt. Wij deden met suodes aanvallen op vijan delijke loopgraven tusschen GomuieCourt en Serre, waarbij enkel© gevangenen werden gemaakt; wij brachten, den vijand belang rijke verliezen toe. Ren Vijandelijke patrouille Weid ten Zuiden vian Monchy, door ons vuur uiteen gedreven. De hevige regens en de krachtige zuid wester storm duren Voort. Ten zuiden Vain de Ancre weri het En- gelsche front in de zone van Lesboeufs levendig beschoten. De Ëngelschea bombardeerden de steun en veibindirigsloopgraven van den Vijand in de buurt van Armentières en Wytschaete. Overigens valt er niets te vermelden. Roman uit het laatst der 16e eeuw, i tiaar "t Engelsch van RAFAËE SABATINI. 54/ Zjóo liep hij (rond! ©rï stond Weer voor -Ali. f „TWes honderd twintig! is nu! de prijs, j Ali I Bij den Eidran, zij zrjh minstens drie- hiondör waatd. Wil je üriehbnder geven?" „Twee Onondetd "dertig," was het iant-, iWeoid. De afslagek ging Weer. terug naai) den r~< Mpok. „Mij is hu' tWlee honderd dertig .gebjodren, Hamet. Biedt ge twintig meek?" ji, „Ik niet, bij Allah 1" zei Hamet, en' ging |l;-liWeer zitten. „Laat hij ze nemen." j „Njog tien philips?" vroeg de afslager, „Geep. cent meer." 4 „Dan zijn ze vpdr u!, Ali, voor tWiee hon- V. deted dertig. Dank Allah vpor zn]K een koopje." i 1 De Nubiëks Weiden! jóvergegaVen! aten; ■f:. .All's volgelingen, terwijl de tweö helpers Kj' wan den afslagefi? naderden tran met den! V I zee'rpover af te rekenen'. „Wacht wen," zei hijs, „is de naam van Sakr-el-Bahr geen goede borg?" f „De tpnvefranderlijk© ,Wefc zegt, flat de zp koopsom 'Betaald moet wjofcden, vóór dat slaaf de malrktverlaat, diappere Ali." Ml -„Dat Weet ik," Was het «mgeduldigei 'antwjonkd, „en! ik zal ook 'betalen,- voor-4 èië'ddat zij wiegman. Maalrjk héb Bif>g meen Van het Oostelijke front. Duitsch legerberioht Legergroep-prins Leopold van' Beieren De Russische artillerie ontplooide tusschen üunaburg en het Naref-meer een buiten gewoon hevige actie Zwakke vijandelijke aanvallen ten N.0. van Goduzischke en ten' Z. van den straat weg naar Moskou werden gemakkelijk af geslagen. Ten N O, van Werchy, namen wij, zonder verliezen, een klein Russisch bruggenhoofd op den Imkeroever van de Stochol; daarbij werd een aantal gevangenen gemaakt. Oostenrijksch legerberioht Legergroep van aartshertog KareiDe berg Redui is wegens het sterke Russische artillerie-vuur Weder ontruimd. Legergroep van prins Leopold v. Beie ren: Bij de O.-IL troepen niets bijzonders. Russisch legorberichti fn den sector GoloshowitzaDyoeheh ten zuidwesten van Brody, deden vijandelijke afdeel mgen van 50 tot, 200 man, gedurende, don nacht uitgebreide verkenningen. De Bussen verhinderden door hun vuur een poging van den vijand om sappen aan te leggen m de huurt van het dorp Swistelniki. In de streek ten oosten van Kirlibaba viel een Russisch bataljon den vijand voor de Russische stellingen aan. Deze plaatste in een open stelling twee kanonnen, die echter door het vuur der Russen weldra, onbruik baar waren gemaakt. Bij de vervolging van den verslagen vijand r!rongen de Russen diens loopgraven binnen, Hamen meer dan 100 man, waaronder een officier, gevangen en maakten twee mitrailleurs en een bom menwerper buit. 1 Ten zuiden van DomaWatra in 'de dalen der rivieren Do-rzek en Poetna zetten de Russen hunne operaties met sucdes voort. Zij namen hier in twee dagen 15 officieren en meer dan 800 soldaten gevangen en maakte» zeven mitrailleurs buitj Van het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerberidüt In het Wippaeh-dal en op den Karst heb ben gisteren geen belangrijke gevechten plaats gehad- De toestand is dezelfde ge bleven. De Italianen houden zich1 rustig Hun grootsch omgezette aanval op den ien November is mislukt - i Italiaansch legerbericht. In het Etsch-dal deden vijandelijke gröe pen in den nacht vim 5 op 6 Nov. een on- verhoedschea a'anval op de Itahaanscho stelling Sano ten zuiden Wan Loppina Mo ri. Zij wjerden in een tegenaanval terug geslagen. 1 i In het Travignolo-d'al doet de vijand] aanvallen op d© stelling „het observato rium", op djö hellingen van de. Cim'a di Bocchi doet de vijand! nh krachtige be schietingen hevige aanvallen, die pchter door d-e verdedigers werden (gestuit. 1 Aan het Giulia-frdnt gisteren' levendige artilLerie-actie, niettegestaande het slechf te Weder. p I De Italiaansche artillerie dreef marchee-, noodig,, en wij zullen in eens afrekenen z,oo ge het goed vindt. Nu dien ketel- daar ginds. Ik heb! last hem vpor mijn kapitein to kpopen. En hij wees ju0- nel aan, die naast Rosamund© stand; als een toonbeeld! van ellende en zWak; heid. 1 {Verachtelijke verbazing flikkerde eed .o ogenblik in- het oog van den afslagert Maat hij ..onderdrukte die spoedig. „Breng dien blonden ongeloovige hier," gelastte hij. De zeetoovers grepen Lionel aan. Hij deed een vekgeefscho poging, om zich te ontzetten, mask men zag, dat de vrouw zich jnaar hem toeboog en snel} iets zei. waatop hij kalm werd en zidbr liet voórtsleepen in het gezicht van de gelieele matkt. I 1 „Hebt ge hem voofc de riemen noodig, Ali?" riep Ayoub'-elRamin over'het plein een gTap, die een' luid getóch uitlokte, „Waii'rvoor landers?" vroeg Ali. „Hij' zal tenminste goedkoop zijn." j, „goedkoop?" riep de 'afslager met voor gewende verbazing. „Kom, het is een knap pe, jonge ketel. Wjait {wilt ge voor hem, geven? 100 philips?" 1 „Hondefrd philips?" riep Ali spottend. „Hondelrd philips voor dat vel over been I» Ma'sh' Allah'! Ik M-cd vijf philips afsla- gek." iOpnieüW klonk' gelach door de menig te." Maair de afslager pvSerd nod,1 deftiger-. Iets van dat gelach ptibeenl hem ztelf tef gelden, en' hg Was er de man niet inaarj om !tot ©en mikpunt van spot te dienen.! ?,Da,t een gTap, mAh-' zei bij, met eent rende troepe'ncolonnes met wagens achter de vijandelijke IMe uitetei). - Do Italianen zetten de |Werken tot ver sterking op het slagveld {krachtdadig voort." J.offre en Cadofna •Toffro en Cadoiha hebben (den 7dien| N,ov. oen bijeetikomst gehad te St Michtet de Maurien'ne. Van het Boemeensche front. Oostenrijksch legterbiericht. In den sfector Roodietoren-pas Werd de vijand door een omv'attcnden panval van de hoogten ten noorden van Spini ver dreven, 1 Ten noordwesten van Kampoeloeng sloeg een 0.-H. bergbrigade zes bestormingen der Roemenen af. Tgn zuiden van Krasna werd den vijand, een hoogte ontrukt. f By Tolgyes drukten de Russen het O.- II.-front het grensgebergte in ©en hardnek kig gevecht, dat verscheiden fl'agen duur de,, ©enige K.M. in. Russisch legerbericbt. Zevenburgen: Er zijn geen nieuwe Be richten ontvangen. f A.an den Don'au: De toestand is onver-' anderd. Er is geconstateerd!, dat ;Ie Bulgaren! stelselmatig de Roemetensohe dorpen in de asch leggen. Van het Balkanfront. Fransch legerberioht Gemiddelde artillerieactie over het ge heel© front san beide zijden. Ten 0. van het PresLa-mfeer sloegen de geallieerden den Buligaarschen tegenaan val af. Vliegers dm geallieerden wierpen bom men op Velschillende plaatsen in het dal van de Varda. Eén vijandelijk vliegtuig werd neergeschoten bij1 Monastir, in den loop van een luchtgevecht niet een vlieger van de geallieerden. i Duitsch en Oostenrijksdb legerbericht. In den Balkan is de toestand onver anderd. i Van de Turksche fronten. Russisch legetbericdit. Aan het Kaukasus frontDe RussiscEe troepen sloegen de Turken terug en bezletten het dorp Aymur ten' zuidwesten van Kalki. In de nchtmg van Bidjei' stuitten de Rus sen een aanval der' Turken,. Ter Zee. Duitsch© schepen J vernietigd? Een communiqué van de Engelsfche Ad miraliteit zegt, in verbaha met het giste' ren medegedeeld© bericht, dat vplge'ns na dere mededeelingen van den opmmandant der Engelsche duikboot deze (!w|ee dread noughts va'n de „Kais,ei'"-klasse heeft gd- troffen. j De ZWioedsteh© handielpVilp|o|t. Volgens mededeeli'njg van da rijksvrnrze- vergevend, m'aa(r minachtend gebaar. „Kijk eons, hoe flink hij is." Hjjf graf aen dér, zeeiroovars een teekeiii en 'Liontel's Wam buis WkM van boven1 tot onder openga. "Sneden en van zijn lichaam gerukt, zoö- dat hij tot aan het middel "naakt stond, en efc 'bsfetre afmetingen vpor den 'd^g kwamen, dan men verwacht zou hebben. Woedend ,ovdr die onbeschaamdheid w'rong Lionel zich in den greep zijner be wakers, totdat ©en van deZe hem ©en lich ten slag met een z'Weep gaf,, als een vook- pïoefje van Wat hij te wachten had' als hij lastig bleef. „Kijk nu, eens," zei de afslageï, (Wij zend op den blanken !r,omp. „En zie, hoe gezond hij is, Zie h,oe uitetekend zijn fanden zijn." Hij greep JCionel bij hethjoofd en wlrohg de kaken ppen. „Ta," zei Ali, ,,maaf kijk o(ok eens die magere öeenen en dien vrouwe'narm.'* ((„Dat ïs Oen ifout, die tie riembeten zali maken',hield de afslager vol. „Vuile, zwarte Moeten barstte Lionel Woedend uit. t i „Hij -vloekt ïn zijn ©iigeioovige tanj," zdi Ali. „Zijn humeuk Ss niet hCel goed', zooajs ge tiet. IK heb vijf philips geboden, medr geef ik hfef." 1 1 I Schouderophalend Begon de afslager fegn galng om do bron; Üe zeeroovers duwden Lionel ach lek hem voegt- Hier stond ter een op, om hem de betasten, dnafr teen arvdek, miaajr niemand Scheen gteneigd tot knopen. f i „Vijf phSlipfs is de belachelijke prijs, mij vopk dezen mooSeb jofrigen' ü^rgjak ge- keringsteommissie heeft de Zwteedsche jis'n- delsvloot sedert 1 Aug. 1914 in het ge heel 61 schepen door de'n oorlog verlo ren. Va'n de equipages kwamen in het ge heel 222 man om jhet levén. 1 D© jj^tehWolgaard". Het stoomschip „Aalesund" heeft, vol gens eeti Lloyd's bericht uil Falmouth, aldaar aangebracht de bemahn-mg van hel Noorse he stoomschip „SchWeigaard" dat zij verlaten hadde'n, daar ^tiet in zinkenken toestand verkeerde. (Het s.s. „SchWeigaard", groot 15G3 hr ton, geb'otuWd lin 1883, behoorde aan de Teederij J .Gjerdsjo C. Valenljmsen, te Ilaugesund). i - t Diverse berichten. De Galitische Roethenen hebben een af vaardiging naar v. Korber gezonden, om te protesteeren tegen de verleening van volkomen zelfbestuur aan Galicië. Zij vree- zen, dat den Polen, die 't talrijkst zijn, alle macht aan zich zullen trekken en dat de Roetheensche minderheid der be volking in de verdrukking zal komen. Naar het heet zoekt de Oostenrijksch© regeering naar een vergelijk tusschen de twee nationaliteiten, f RreSidents ver kiezing. De s,NeW-Yorfc World" meldt, dat Hughes tot president van de .Vereenigie Staten is gekozm. t Eiland bezel i Uit Athene wordt gemeld: Detachementen der geallieerden bezetten het ,-usenaal en Ijet eiland Seros, ivaar de munitiedepóts der vloten geres'tigi tijn. De Fransche vlag Waait heden, op'het flottielje lichte vaartuigen. i i Amerikaansehe studenten naar hot Fransch© front Naar uit New-York lioricht wordt, hebben 100 studenfem van d© universiteit te Stand- fort (Califoxnie) een vei'hintenis geteekenid oon dienst te' gum doen in een Amerikaan- sche ambulant» aan Ket Fransche front. De kosten woiden bestreden door een groep rijke bewoners van San Francisdo. Een confel;entie der Entente afgevaardigden. Ophieuw wordt gemeld, dat binnenkort een gTOote conferentie van. de Entente mogendheden te Planjs zal worden gehou den Ook zijn "onderhandelingen gaande, om de politieke vertegenwoordigers der Entente bijeen te doen komen. Naar men zegt, staat hiermede in .verband een bericht iu de Italiaansche bladen, dat Bissolati om Carnanini binnenkort naar Parijs zul len vertrekken. Do R'usziscb© pjremier ongesteld» i I Naar de „Temps'1 nit Petrograd ver neemt, is de Russische minister-president Stunner ziek. Zijn toestand moet reden tot ongerustheid geven. De geneesheeren hieb- jben hem strengste rust voorgeschreven. Poolseho afgevaardigden bij den Daitschen Rijkskanselier. Den 28stem October ontving de Rijkskan- A' boden," tóep de afslager. „Wil geep Gte- laoviige ter tien gevfeu voop zulk een islaaf? Wilt gij niet, 'Ayoub? jij Hamet tienj pMlipjs?" 1 i 1 Maar de een na den ander, aan wien hij werd aangeboden, fecbujddö htet hoofd. De ellendige bfeekheid van iionel's ge- Zicht Was te weinig 'bemoedigtend,. Zij hadden vroeger al slaven jgfezfen die ©r zo,o uitzagen, en uit ervaring wisten zij, dat ter biets goeds mn, te makten vieïJ Bovendien, hoewfel göed gevormd, wa{rea zijn spieren te dun, tijn vleesch. sclteienl të teen ©n tie zachi iWjat vook nut had] men van, «jen slaaf, die gehard m gevoed moest wprden om kracht te krijgen, en die dntusschen wei sterven kon? Zelfs voor vijf philips zou hij nog te duur zijn. En dus kwam d© verontwaardigd,© afslager bij Ali terug. „Hij is dus voac u, vfoiod vijf philips. Allah yergeye n uWl gic[rig- bielid." i Aid grinnikte ten zijn maUnjen gjreptem Lionel en brachten hem hrj d'e twjee ireeds gekochte inpers. En voordat Ali kon ge lasten een anderen slaaf te brengen', dien hij Wilde koopen, had ©en groote, oudere' Jood, ajs ©en Costiliaanscli edelman in zwart» broek ©n wambuis gekleed, met ©en kanten kraag om zijn hals, teen bp-' Pet met veeren op zijn grijze lokken, en' ©er moeten dolk aan (rijn gondel VatoJ geslagen goud, de aandacht van den af slageï gevmagd. f In bet hok, dat cfe gemngen'en ya'n dte klfeine tochten van Bisfcaine bevatte, zat teenj 'Andalhsisch meisj'e van ongeveer selier in de Congreszaal van het kanseliers- paleis de leden van den Warschausohfen ge- meenteraad, Brudtinski, voortitter ên rector van de universiteit te Warsdhau,jden gewezen Doema-afgevaarSigde Lempïdki, den tweeden burgemeester van Warschau Ghnndievski, den districts-vide-piesiilent Dziersbicki, prof. Samuel Dïckstein, den voorzitter van het centrale hulpcomité, graaf Romekier en den militie-commandant prins •Radziwil. De heeren rerld aarden o.m. dat volgens hunne overtuiging om een blijkenden grond slag voor een Poolsch staatswezen te leggen nocfehgwas: le. benoeming van een regent ter uit oefening van de volledige regeerings- rnacht m het gebied van den Ppolschen Staat. i 2e. Opheffing van de grenzen tusschen» de beide bezette gebieden. 3e. Vorming van een voorloopigen Rruid van State uit Poolscke elementen als or gaan, welks taak zal zijna. uitwerking van oen grondwet en van wetsontwerpen; E or ganisatie van het Poolse he Staatsbestuur. 4e Instelling: van een militair departe ment bij den Raad van State ter organisatie van het toekomstige Poolsche leger, bij welke de Poolsche legioenen als kaders zou den dienst doen. i Hei laatste moment van de vorming van een Poolsch staatswezen zou dajn zijn de proclamatie van den koning van Polen en als definitieve vorm van het herstel Van Polen de nauwkeurige vaststelling der gren zen bij het sluiten van den vrede."- Daarop antwoordde de Rijkskanselier, dat deze eischen, wat het einddoel betrof niet de plannen der beide groote Centrale mogendheden overeenkwamen. De beide verbonden keizerrijken, in'wier handendoor dezen ontzaglijken oorlog een groot gedeel te van het Poolsche land is gebracht, zijn bereid ©enPoolschen staat onder een koning] met een Poolsch leger, in nauwe aanslui ting aan de keizerrijken, vooral ook in mi litair opzicht, in hét leven te roepen, een staat, binnen welks grenzen aan de wen- schen der Polen naai- een nationaal, Cul tureel, zelfstandig leven een wieg kal wor den geliaand. t BINNENLAND. Audiënties. Do glewone audiëntie van den minister van staat, ministecr van binnenlandsche za ken, zal Zaterdag e. 3d. niet plaats heb ben, il i i Ytee.president van den Raad van Ned.-Indlë. Bij Kon. besluit van 6 dezer; is pan den vice-president vim den Raad. van Ne- dorlandsch-Inidië, den heer J. R. van dea; Houven van Gordt, op zijn vierzoek, met ingang van 2 Januari, eervol ontslag ver leend uit 's lands dienst, en' zulks onder dankbetuiging voor de langdurige diensten, door hem aan den lande bewezen. Bjj Kon. besluit van 6 dezer, is, met ingang van 2 Januari, 'bènoemxl tot vice- president van den Raad van Nederlandseh- lndië, de heer jb.r. mr. 'A1. C. D, de jjraaffy thans lid vian dien Raad, twintig jaja'f, ©en] ©ciht Spaiuisdte scboom hieldi Haan getart had djen svSarmen' glans'- van ivoör, hnaio d£k haar Was gitzrwarfj haiaï; Wfenkbrauvven Wanen frjn gefeekend' en haat oogen' Waren diepbniiiv- Zij wab gfikleeed. in de beko-Orlijke dracht dar, Castiliaansche boerinnen, de gevouwen rood en gate doek borten het jakje tiet haaih schoonen hals vrij. Zij js^aS zeep. bleek en haar oogen kekcu woest, maar dit' deedniets af aan haan schoonheid^ c ^!ij had do aandacht van den Jood ge trokken, en het is niet .onmogelijk, dat in "hem de lust ontWiaiakte, ©p haar tef wreken iets van de vvxeedie tnishandiéilin- gen, het branden, verbeurd vedelaren en' verbannen, die zijn ras vferduurd had van' liet hare. Hij dacht misschien a!aa' inval len in Jodenbuurten, aam geromfd© Jo denmeisjes en Joódscbe kinderen, vermoord' in naam van den God, dim deze Spaan-t sche Christenen aanbaden, Want e® lab bijna iets van minachtende Woéd© in tijjüj donkere oogen1 ren in de hainti, dia bij loit- strekte, om haar aan te, Wyztenl „Daar ginds Is een CaSüIiaansch meis je, voor wie ik vijftig philips Wil jgjavton,' afslagen riephij. De tifslagfer gaf ©en' Wenk, waarop zij tegeaspartelend naar .vo ren Werd gesleept „Zoö veel schoonsf kan niet voor vijftig philips gjekoobt [w,oa> den, Ibrahim," zei hij. „Yoesdef him zal tenminste zestig b'etaleni" En hij stond vol verwiachting voor teen» rijk geklCeden! Mooq. Deze schudde evenwjd hbofd..' M Jm t* »1 f" "jil ■fccfl 4i 4 VlL 'M 'M L m ym ;>4' 'VI i ïffifiZit-vjirvolgdli éPsPi V s -V 11w» /v-j^ SC-IE3JM1C'COURANT i A f sSfeü' A bp- Til ptëjr A, 'm ip-j® a? 3. v D" H

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1