9e oorlog. 69 Jaargang. Donderdag 9 November 1916 No. 15291 DE ZEEVALR. Deze courant verschijnt dagelijks, met nitzondeiing van Zor en Feestdagen. Pnjs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen .1. 1.25, franco per post £1, 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen. 10 eert Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Ad verten lien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs den Ad verten tiën: Van 1regels £i. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau: te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van '40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND. Van bet Westelijke front. Fransch logerberioht. Tien noorden van de Soïïrme: De Fr&n- sche artillerie joeg troepanverzajme!in!geB| van den vijand uiteen oostelijk van Sad ly SailldseL Ten zuiden van de Som me: De vijand bombardeerde hevig die posities, die wa gisteren genomen, hebban. Onze batterij en beschoten troepen, die bij Chaullnes manoeuvreerden. Zeer hevig artillerie-duel in de sectol ren van de Damloup-bhttery'en van Dou- uujnont. Een Havasbericht zegt: 1 Ten zuiden van de Sojmme Was del nacht betrekkelijk kalm. De Duitschers be paalden zich er toe de mieuwle Fransch© stellingen to botabardeeren .in den sector in de suikerfabriek van Ablainoourt. Op het overige front afwisselende artillerie beschieting t Ten noordoosten van Pont a M-oiussonj wierden twee Duitsebe vliegbiachines in luchtgevechten neergeschoten door een Franschen vlieger.De een wiel bij Yï- villoertdlaye, de andere bij Vjtcey. In' den nacht van G op 7 wierpen acht Fran- sche vliegers 1200 KG. .projectielen op het vliegkamp Fresciati en evenveel op het militaire station Vpjn jCihatabley. De doelen vierden' getroffen. Engelsch 'Iegerb'erijcjiht. Heden vijandelijke artillerie;-actie t-ege-rj het geheel© Engelsche front ten zuiden! van do Ancxe. lV)an het overige fronlgedetóLto valt nietel te berichten. Het stormachtige viedjafl houdt aan. i 1 I Tan het Oostelijke front. Russisch leip'e'niblieïjïclhÉ. Aan die Stochod ïn de bjuiirt van Sitp- jwitsi pn van, de kolonie Ostrow VpOad (Werden pogingen van den vijand om de Russische stellingen te naderen, verijdeld In de .Wioud-Karpathen ten vesten va.p Tartorof heeft leen luchtgevecht plaats ge< had tusschen een Russische aeroplane enj een vijandelijk vliegtuig. tDe Russischd oërioplarie wiord naar benoden geschoten, de aviateur kwiam om het leven en dd fwiaarnemér werd doodidijb gewond. Ten zuiden van Domawlatra hebben do Russische troepen opnieuw vorderingen ge maakt in de streekten jwjeston en ten zui den van den berg Laimoentóla. Zij bereik ten hier het dal van de Bjstritza van Cjd,- bo'r af tot Holly. Roman uit het laitst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAEL SABATINL 55) i I t „Allah Weet, dat ik drie vrouwen hteW, die blnnion het uur haar schoonheid Ver woesten zouden, en dus zou ik ter bij ver liezen." 1 De afslager ging verder, bet meisje volg de hem, met giehvjeilid voolrtlgjedrojigien, jn heftig Castiliaanscli scheldend. Zij z'ette haar nagels in de armen van den een, en spuwde den ander van haar gteleidiclrs in het gelaat Rosajnunde's droevige oogen kregen een uitdrukking van afschuw, toen zij haar nakeek, zoowel öm het lot, dat het arme kind Wachtte, lals om de on waardige woede vap haar njuttelaozcn strijd. Ma^r haax gedrag had. een geheel andere uitwerking op den Turk van de Le vant Hij stond op, oen kleine, hoekige gedaante, van zijn plaats bij de bron. „Ik geef zestig philips voor het genoe gen, die w'ilde kat te temmen.", zei hij. Maar IDrahiin liet zich niet ©verbieden. Hij bood zeventig!. De Turk volgde met tachtig en Ibqalnm-klom tot negentig; toen' (Werd het stOj. De afslager zette den! Turk apn,. Wilt ge verslagen) Warden, ten nog Wel door eten Israëliet? Moet dit tnooie meisje gegeven Worden aan een ver- draaier van de Schrift, aart een erfgenaam c van -de hel, iaan iemand van "een ras; kdaf..piets voor zijn: medicmtenschten .over Van het Zuidelijke front. Italiaansch legerberichL Aan het front in Trentino artillerie acties van den vijand op den Posubio en aan de Vanoi, In het Travignola-da! werd de stelling het observatorium" op de helling van de Cima di Boechi, die door het vuur van den vijand reeds totaal vernield was. ont ruïmd, teneinde aan de bezetting onnoodige vei liezen te besparen. Op de Karst trad do vijandelijke artil lerie voornamelijk in actie tegen de Ita liaansche linies m de zone van den Monte Faiti en irt de richting van- Boscornalo (Hiuidilog). Haar vuur werd krachtdadig be antwoord. De Italianen zjjh nog steeds bezig met het bijeenbrengen van den ontzaglijken buit, die door den vluchtenden vijand op het slagveld is achtergelaten. Gisteren ontdekte men een batterij berg- kanonnen en een 37 ml, kanon. Vijandelijke vliegtuigen hebben weder bommen geworpen op bewoonde plaatsen aan de Beneden Isonio Twee personen werden gedood en eenige gewond. Een Italiaansche hydroplane wierp bom men op versterkingen van den vijand te Punta Sal vore aan den ingang van de Golf Van Pirano. Oostenrijksch legerberioh'ti De rust in den Gorz-sector duurt voort. Aan het Fleimstadtfront werden aanval len van enkele Italiaansche bataljons op de Boeche-stelling en du Col Brion-stellimg afgeslagen. Drie officieren en 50 man, be nevens twee mitrailleurs, vielen in onze handen. i Van het Balkanfront. Fransch legerbietricbt. In de Tserjabfodht vielen de Bulgaren drieH maal de Servische stellingen aan. Overall door hevig artillerie- en mitdaïllertrvuur, teruggeslagen, keerden de Buigaren plaaaj hun loopgraven terug met achterlating van; talrijke dooden. Elders op het front gg- lt!lerie-duel zonder infanteriaaanvaL (Uilegers van de geaXllteerden bestook ten vijandelijke kampementen ten noor den van Monastir. f Oostenrijksch legerberieht. biets bijzonders, i i i Vauhet Boemeensche front. Roemeensch legerbericlit. Noordelijk en noordWIestefijk front: Aan de westgrens van Moldavië geen nieuws! In het Buzeudai, bij Tioblabutzi, Birato- cea en RredeJlus artillerie-actie. In het Prahova.-dal hevige beschieting. Do Roemenen, sïioegjeja oen aauvaL va;ri( vijandelijke infanterie af. Op de rest van het front is do toestand/ dezelfde gebleven. Zuidelijk friomt: Langs de geheel© Dor nau axtillerky on infanterie vuur. In do Diobroedsja maakten de Roeme nen Vorderingen in zuidelijke richting. Vijandelijke vliegers dedjan een aanval' heeft? Het zou' ©en schande voor een Ge- loovige zijn," Hierdoor geprikkeld, bood de Turk nog vijf philips meer, mapr met blijkbaren te genzin. 1 D(ö .Jood echter, volkomen ongevoelig voor den Uitval tegen hein, zoopls hij er bij den handel Wel twintig per dpg hoorde, haalde een kwaro bejuns uit zijn gordel, „Hier zijn honderd philips," zei hij, ,,'t Is veel te vetek Maiar ik bied hiet.' jVoordat de vroïne <?n verleidelijke tong' van don pfslager den Turk opnieuw! kon aa,nsporein, gimg deze gelatert zitten. „Ik hoop, dat gij ptezicc van hiaat heb ben zal," zei hij. „Zij is dus voor p, Ibrahïm, voor hon derd philips/' De Israëliet overhandigde d|e bteurs namj de, uitgekleed© helpers van den afsla, ger, en naderde, olm hdf meisje in ont vangst te netoen. De gfeeroofters duwjdeni haar, nog tegenstribbelend, vooruit, en' hij legde zijn ai'men even om haar heen.1 Jij hebt me veel (geld. gekost, dochter vanj Spanje," zei hij. „Maar ik ben voldaan. Kom mede." En hij deed moeite om haar weg te leiden. Plotseling evenwel, nijdig als een tijgerkat, hief zij haar armen op en sloeg haar nagels in zijn gezicht. Met een kreet van pijn liet hij haar los, .en in dat obgenbhk greep zij met bliksemsnelheid den dolk, die zoo verleidelijk binnen haar bereik hing. „Valga me Bias," riep zij, en voordat een hand haar kon tegenhouden, stiet zij het lemmet in haar schooiie borst én zonk op Sulina (haven aan de Zwarte Zee.)' Ren toestel werd (naar hiertaden gescho ten. De bestuurder en de waarnemer wer den gevangen genomen. i In dia richting van Predeal en Dlta duren de vijandelijke aanvallen Voort. Ten oosten van het dal van de .Tin) ging de vijand, na vwreterMngjen te hebj- ben gekregen, over tot een, aanval. Aan het Donau front gebeurde niets bij zonders. J I 'Oostenrijksch Iegterb'ericht Legerfront-aartshectug Kar.al: Ten zuiden en zuidoosten van den Tsjoer-. doekpas Werd een Roeraeetnsche aanval afgeslagen. Rij Spina en ten zuidwesten! van Predeal wierpen wij den vijand we,- der terug. Aan weerszijden van den Bod- zavy zijn wij weer in liet bezit van af onze vroegere fttellirigen. Ten noardWes- fen van den Tolgyepas [wisten de Russen; Russen wiederom eenig tendn te winnen^ Bij Tartarof schoot cien Up&teiirijksfchenJ vlieger een Russischc-n Nieuportftweedek- keg neer. 1 Van de Turksehe fronten. Russisch legerberioKt. 'Aan het Kaukasus-front: In de i ichting van Ognot deed er-n Tmkscli batal jon oen aanval, maai- yrarl teruggeslagen. Ter Zee. Bommenaan val 1 en. Gistermiddag deden Italiaansche en Fian- sche vliegtuigen een offensieve .verkenning op de vijandelijk© kust Er wenien met goed resultaat hommen geworpen ,op het vliegistatioin te Parenzo en op voor militaire doeleinden dienende vlotten in de haven van Cittannova. Ondanks het hevige vuur van de afweer- kanonneri en dea tegenaanval van vijande lijke hydroplanes keerde alle vliegtuigen behouden terug. t Vijandelijke vliegtuigen wierpen, zonder resultaat een aantal bommen op de Itali aansche torpedobooten. Deze keerden'even eens onbeschadigd naar hare Lms terug. Gezonken schepeix. Uit Berlijn weidt getneld: Behalve ae reeds vermeld© zijrt in de laat ste dagen nog de volgende vijandelijke han delsschepen m den grand geboord: de En gelsche stoomschepen „Rappahannock" (3870 t), de „North Wales" (4072 br. reg. ton), de „A, D. Davidson" (1640) en do „Baraimble" (3823), de Fransch© zeilsche pen „Iduna" (165) en „Felix Louis" (275) en het Italiaansche stoomschip „Ostinark" (4400 br. rog. ton). 'Het s.s. „Rappahannock", gebouwd in 1893, beboerende aan Fumess, Wrthy Co. ie Liverpool; hot ss. „Norffi Wales", gebouwd en 1909, aan de North Wales Shipp. Co. Ltd, te Londen; liet s.s. 1>. Davidson", gebouwd in 1903, aan dp fireat Lakes St Lawrence Transp. Cot, te Bulutlr (Ver. Stalen)het s.s. s,Ostmarck", gebouwd in 1911, behoonde Vroegter aan do Humb. Amenk. Packetf. Akt. Ges. en is lachend en hijgend aan zijn voeten neer. Een laatste stuiptrekking en zij lag dood stil, terwijl 'Ibrahim met oogen vol schrik op haar nederzag. i Over de geheele markt lag een zekere afschuw. Rosamunde was opgestaan, een zwak licht schitterde in haar oogen. God had haar door middel van dit arme, Spaan- sche meisje den weg gewezen, en zeker zou Hij haar het middel geven dien te vol gen, als haar beurt kwam. Zij voelde zich plotseling veriucht en moedig. De dood was een scherpe, snelle scheiding, ccn ge makkelijke deur om do schande te ont vluchten, en zij wist, dat God in zijn ge nade zelfmoord, zou vergeven onder haax omstandigheden en dfc van dat arme, doode Andalusisische meisje. Eindelijk ontwaakte Ibrahim uil zijn tij delijke verdooving. Hij slapte vastbesloten over het lijk, met toornig gelaat, en stond tegenover den onverstoorbaren afslager. „Zij is dood!" schreeuwde hy. „Ik hen bedrogen. Geef mij mijn goud terug 1" „Moeten wij den prijs terugbetalen van iederen slaaf, die sterft?" vroeg de afsla ger hem. „Maar zij was nog niet afgeleverd," gil- de d§ Jood. „Mijn handen hadden haar nog niet aangeraakt. Geef mij mijn goud terug." „Je liegt, zoon van een hond," was het doodkalme antwoord. „Zy was reeds van je. Ik had het al uitgesproken. Breng haar weg, daal ze jou toebehoort." De Jood, wiens gezicht purper weid, knakte naar adem. „Wat?" hjjgde hij. „Moet ik honderdphi- tijdens den oorlog in Itaiiaanseh bezit over gegaan. Volgens een Lloyd's bericht zijn de traw- leyrs „Caswell", - „Horfatcastle", ,)Kyoto" en de vrachtboot „Seatonia" gezonken. D© equipages van de trawlers en 15 man van de „Seatonia" zijn opgepikt door den Deen, sehen trawler „Bregi". Men vermoeit, dat de andore 15 man dot" een Engelsch oor logsschip zijn opgenomen. (Het s.s. Seatorda", groot 3533 br t, ge bouwd in 1898, behoorde aan de Seatonia S. S. Co. Ltd., te West-Hartlepooi;- Het Noorscbe stoomschip Final and" is gistermiddag gezonken. De bemanning werd behouden aan Wal gebracht. Het Noorscbe stoomschip „Reine" is ge zonken,, (Het s.s. „Reine", groot 1913 br. t, ge bowvd in 1912, behoorde aan de Ah lies, Glitre, te Christiania O.-H. marineb'ericht Gistermiddag wierpen vliegers bommen op die steden Rovigno, Parenzo, Citta No va. Er werd geen schade aangericht On ze vliegers vervoJgden hen; de luitenant Drakelio schoot een vlieger neer, diej neerkwam in zee by vijandelijke torpedo- booten. Deze wterden door onze vliegerg aangevallen en verwijderden zich. In den avond wierpen vijandelijke vlie gers eveneens zonder succïs bjommen neer bij Umago. Onze vliegers bestookten 'sav. militaire doelen bij Vjermigliaaa, Monfal ootae, waarbij treffers weiden gemaakfj Alle keerden behouden terug. Eeln tWieede „B a r a 1 o n g"-k W e s t 'êt Aangaande de verklaring van de ErgeJ- seh© admiraliteit wordt o.m. van oog de zijde aan bet Woiffbureau geschrevens De Engieilsche admiraliteit bestrijdt van alle van Duitsche zijde meegedeelde feu ten slechts een enkel feit Zij bteweerty dat het Engelsch© oorlogsschip de Duit sche duikboot rttot met de Amerikaan- sche vlag in top, doch onder Engelsche vlag beschoot en in pen grond boorde. Afgezien hiervan, bevestigt derhalve de Engelsche admiraliteit het Duitsche rapport punt vooir punt door feen welsprekend zwijgen. Daarmede in zonder tegenspraak vastgesteld, dat de boot met de beide over7 .levenden opzettelijk door het 'Engc-Jscbei oorlogsschip overvaren wieid om zoo de laatste getuigen te dooden. Men verijdel de, na de reeds vermelde mishandeling van de zwiaiargvnondem, ai hun pdgingoiï om door middel van dein Amerikaanschen gezant aan de Duitsche fegec-ring rapport uit te brengen'. Dp grond van een en ander kan do ad miraliteit niet verlangen, dat men do Duit- )sche mededeeling niet gjeiooven kan. Diverse berichten Door de vtenverping van het door dr. Karl Liebknecht ingediende hoogter beroep is zijn mandaat voor den Rijksdag voor het "kiesdistrict PotsdamSpandau—Ostha- lips verliezen?" „Wat geschreven i3, is geschreven," ant woordde de kalme afslager. Ibrahim schuimbekte, zijn oogen waren met bloed doorloopen. „Maar het is nooit geschreven, dat „Stil," zei de afslager. „Als hot niet geschreven was, zou het niet gebeurd zijn. Het is de wil van Allah! Wie durft zich daartegen verzetten?" De menigte begon te morren. I „Be wil mijn honderd philips hebben," hield de jood vol, waarop het gemor plot seling in geschreeuw overging. „Hoor je het?" zei de afslager. „Allah moge u vergeven, je verstoort de rust van de markt. Ga heen, voordal u kwaad over komt." „Weg van hier! Weg van liierl" brulde do menigte, en eenigen kwamen dreigend, op den ongelukkigen Ibrahim af. „Weg, verkrachter van de Heilige Schrift 1 hond! weg 1" Het oproer werd zóó hevig, de bedrei ging van toornige gezichten en gebalde vuis ten vlak voor zijn gezicht zóó heftig, dat Ibrahim sidderde, en door do vrees zijn verlies vergal. i „Ik ga al, ik ga al," zei bij, en hij keerde zich gauWj om, om weg tie gaan. Maar de afslager riep hem terug. „Neem je eigendom mede," zeide hij, naar het lijk wijzend. En zoo werd Ibrahim genood zaakt' nog meerder spot te dulden, toen hij zijn slaven riep, om het levenlooze lichaam weg te dragen, waarvoor hjj Sn levend goud betaald had. Mjtaï bij de poprion vélland vervallen. Er moet een nieuwe verkiezing plaats vinden, en waarschijn lijk zal dit een geheel vrije verldeziiig zijn, daar Liebknecht geen deel meer ait- maakte van de sociaal-democratische Rijbs- daggroep. Prins Heinrich van Beieren.f; Prins Heinrich van Beieren is gesneu veld De prins werd den 7den Nov. bij een verkenning zwaar gewond en over leed in den nacht van 7 op 8 Nov. (Prins Hemnch Luitpold van Beieren* geboren van 24sten Juni 1884. Was de zoon van Franz Joseph Amoilph vhn Beie- ijem, den jongsten broeder 'van koningj Ludwig. I 1 Een'Ukrainsch protest Do bladen melden, dat gisteren onder lei ding van den vice presi lent van het Huis van Afgevaardigden Romanczuk, als oudste, een bijeenkomst plaats had van de Ukrain- sche vertegenwoordigers, waaraan 'alle Ukrainsche leden van den Rijksraad en van het Hoerenhuis deelnamen. De voorzitter deelde het aftreden, mede van de presiden ten der Ukrainsche Rijksraaddub en van den Ukrainsclien nationalen raadj op grond der bepalingen voor Galieië uitgevaardigd- J)e afgevaardigde Kost Lowiskyj bracht hierna een uitvoerig bericht uit over de besprekingen met de regeering. Na een levendig debat, dat den geheelen doig duunde, werd een motie aangenomen, waar in na een historisch overzicht over de wijze waarop Ukraine aan Galicié gevallen is, verklaard wordt, dat de nieuwe autonome staatsregeling voor Galieië de historische en roods verworven rechten van het Ukrainsche volk ten diepste schendt en dit op drie na grootste volk van den staat uitlevert aan de onbeperkte heerschappij van zijn natio nalen tegenstander; het Ukiamsche volk zal den autonomen Galicischen staat onder Pool se ho heersdluippij nooit erkennen en zaL op liet recht van zelfbestuur, van het nationale 2ebi©d, en op de vorming van een bijzonder- Ukrainsch Kroonland in den Oostenrijk- schen staat nooit afstand doen., Noorwegen. De antwoord-noto van Noorwegen is gisteren aan den Duitschen gevant over handigd, t Burgemeester Max. Een vriend van burgemeester Max doet aan de „XXe Siècle" med-cdseling' Vap een brief luit Berlijn \van 23 Dctobterj waarin |de hoer Max schrijft„Sedert 12 dezer smaak ik oprtieuivl Re rust van dei eenzame opsluiting, Waarom woot ik piet) evenmin voor hoe lang." Wilson of Hughes gekozen? j Uit New-York wordt gemeld: s Terwijl gisteravond do ovenrinnlng Lvan| Hughes zoo stellig was en zelfs door dd bladen van Wildon wterd toegegeven, ma ken ide jongste verkieringsbtaichten )uiij het llerre Westen en andere staten den) uitslag ©enigszins onzeker, zoodat nuj beide partijen aanspraak malden pp dc| ove^sSntolnjgj- M i l|j [fj [f| Uit LondenI Door het nog telkens inkomen van ver-. hield hij weer stil. „Ik zal my bij den Dey beklagen," dreigde hij. „Asad-ed-Din is rechtvaardig, en hij zal zorgen, fiat ik mijn geld terugkrijg." „Dat zal hij," zei do afslager, „als je dooden in het loven kunt terugroepen,," en bij keerde zicb naar den dikken Ayoub, die hem aan zyn mouw stond te trokken. Hij boog zich, om de gofluisferdo woor den van Fenzileh's vizier op te vangen. Toen, daaraan gehoor gevend, gelastte hij, Rosamunde te halen. Zij hood niet den minsten tegenstand, kwam droomend nader, gelijk een slaap wandelaarsters of als iemand die bedwelmd is. In do hitte en den gloed van de open markt stond zij naast den afslager boven aan de bron, terwijl hij uitweidde over haar lichamelijke verdiensten in die „lingua franca", die hij gebruikte, omdat zij alge meen verstaan werd door de verschillen de rassen, die daar vertegenwocudigd war ren een taal, die zij door haar kennis van het Fransch, lot haar groote afschuw in staat was te begrijpen. De eerste, die een bod op blaar deed, was de dikke Moor, die de twee Nubiërs had willen koopen. Hij stond op, om ihaaj; van nabij te bckïjkqn, en scheen tevreden te zijn, want hij bood een goeden prijs, en dat deed hij met een minachtende zeker heid, dat niemand meer zon bieden. I i W-wM SCHIEDAMSCHE COURANT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1