De oorlog. 69"* Jaargang, Vrijdag 10 November 1916 No. 15292 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, mot uitzondering van Zon- en Feestdagen. Pnjs per kwartaal: Voor Schiedam er-. Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per weck: Voor Schiedam en Vlaaxdingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Burean: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs de® Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 centa Reclames 40 oent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan rijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kannen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam1; Gezien het verzoek van P. D. DUNG EL MANN, onn vergunning tot het oprichten van een vetsmeUerij m het pand St Anna Zusterstraat 3, kadaster Sectie A, not 1303. mot een electromotor van" 3 P.K., drijvende een Vetsnij m ach ine- en een stoomketel van 5 M,2. verwarmingsoppervak, voor het ver wrumolx van do smoltpan; Overwegende, dat het deskundig onder zoek met betrekking tot deze aanvraag nog niet is geëindigd, Gelet op do Hinderwet; Besluiten*, de 'beslissing over genoemde aanvraag te verdagen. Schiedam, 9 November 191G. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, M. L*. HONNERLAGE GRETE. De Secretarie, y. SICKENGA. 20/27 Kennisgeving. ARBEIDSBEURS. In verband met art. 11 der verordening op de Arbeidsbeurs, hetwelk bepaalt, dat de leden van de Cpmmissie yan Toezicht op die Beurs door den Gemeenteraad worden benoemd op aanbeveling van patroons- en werHiodmorganisaties, wordt hiermede ter konnis gebracht van de organisaties, die van de bevoegdheid tot het doen van aan beveling-en gebruik weraschen te makten, dat zij tot den löen December a. s. in de ge legenheid zijn voor de wegens periodieke aftreding op 1 Februari 1917 ontstane va catures, aanbevelingen aan ons in te zen den Voor de benoeming- van: 2 leden patroons: (vacatures G, VAN MEURS en. H. ST0O- KERj, en 2 loden-werklieden: (vacatures J. VAN DER jifOST en H. VAN DER WAL/. 1 Schiedam, den 10 November 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, De Burgemeester M. L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Duitsch legorboridlit Legergroep-prins Rupprechl: Aanvalspo- giragen van de Engelschon en Fransdlion tegen Le Sars en Bouchavesnes, evenals ten zuiden van de Soman® Mj Prossoir bijna geheel m ons spervuur verstikt. Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelseh van RAFAEL SABATINI. 56; r „Honderd philips voör het blanke meisje." „Dat is niet genoeg. Kijk eens naar de liefelijkheid van haar gelaat," zei de af slager, verder gaande. „Chigil geeft ons mooie vrouwen, maar geen vrouw van Chi gil was ooit half zoo mooi." „Honderd vijftig," zei de Turk uit den Levant mot een snauw. „Nog niet genoeg. Zie de statige lengte, waarmede Allah haar begiftigd heeft. Zie de edele houding van haar hoofd, den glans van haar oog. Bij Allah, zij is waar dig den harem van den Sultan zelf te sieren." Hij zei niet meer dan de wjaarheid, en een lichte beWicgiiriSg ontstónd onder de ge woonlijk onverschillige menigte Een Tan garees chq Moor, Yoesoef gepraamd, Jj'ood dadelijk twee honderd. Mjaar de afslager ging voort hapr lof te bezingen. Hij hield ©en van' haar, arinen in de hoogte, om te laten onderzoeken, ten zij liet het fcnet neergeslagen' oogen toe, en. gaf geen toe ken van toorn, behalve do blos, die zich langzjaaJm over haar gelaat verspreidde ten toen (weer Verdween. t „Zie die ledómaten etens, z'oo zacht als Arabische - zijde en Witter dan' ivoor. Zie de lippen als de bjo'esdms vpp djen jgta- Fransch legerbericht. Aan liet Sommefront groote artillerie- actie. De Duitsche infanterie liet haar ar- tillerio talrijke spervuren leggen. Zrf deed 's avonds op de Fransche stollingen van Sadhsel een aanval, welke geheel werd af geslagen na een kortstondig handgemeen. Vender was de nacht kalm. Engelschlegerbericht Bij het begin van den dag een gasaan val ten oosten van Armentières, terwijl ook handgranaten wenden geworpen in de Duit sche loopgraven. Niets bijzonders verder. Veldmaarschalk Haig ]>eridht: In den vroegen, ochtend delen wij yen gasaanval ton oosten van Armontières en een hom aanval op de vijandelijke loopgraven at laar Elders mets nieuws. Van het Oostelijk© front. Duitsch legerbericiht. Front prins LeopoldAan het front ter neerszijde van den spoorweg ZloczofTar- nopol krachtige verlevendiging van het vuurgevecht Russisch legerherjb'IWt. Ten zuiden van Domawatra in de streek van Beïbbr duurt de strijd voort. Ten zui den van het dorp Hoypo dederjïe lOoso tenrijkers een tegenaanval. Van het Zuidelijke front. Italiaansch legerbericht. Langs het geheele front artillerievuur, herhaaldelijk onderbroken tengevolge van het slechte weder, dat op bet geheele oorlogstooneel heerscht. Op het Karstplateau in de buurt van hoogte 291 ten zuidwesten van de Fecin kaberg vonden wij opnieuw een door den vijand achtergelaten batterij'' van drie 150 mm, drie houwitsers met een zeer groe ten munitie voorraad. Pet totaal aantal in den loop van het laatste offensief buitgemaakte vuurmonden is dus tot 20 gestegen, waarbijTS yan mid delmatig kaliber. Vijandelijke vliegers wierpen bommen in de streek van Monfalcone, waardoor een man gedood en eenïgen gewond werden. Oostenrijk'sch lejtterhoricht Op het Italiaansche oorlogstooneel bleef de positie onveranderd. Van het Balkanfront- Oosten rijksch 1 egerberióh t Aan do Wioejoessa plaatselijke matige ar- tilleriogovechten. Van het Boemeensehe front. Duitsch Iegerberialït Het leger van Mackensen: In het noorde lijk gedeelte van de Dobroedsja ontweken* onze vooruitgeschoven vérkenningsafdcelin gen, overeenkomstig het gegeven bevel, den strijd met de, vijandelijke infanterie. In het noordelijk deel van het Gyergyes- gébengte bij Bol boa- en in den Tolgyesscc- Lor Wierpen versch© Duitsclhe strijdkrachten do oprukkende Russen terug. Ten zuidoos ten van den Roeden Torenpas we ri:l in aan sluiting op onzen aanvat do Rajesti-afschei ding overgetrokken en Sardoju met lie naatappel. De prijs is ntf twiee honderd philips. Wat Wilt gij geven, Hplmet?" Ha'met W|as boos, dat zijn eerste bod zoo spoedig Was verdubbeld. „Bij den Ko ran, ik heb drie flinke meisjes van do Sus voor minder gekocht." „Wilt ge een meisje van' do Sus ver gelijken met deze roem van! biet vrou welijk geslacht?" schold de afslager. „Twéo hónderd dien dan", was Hamels! brotomig antwoord. De oplettende Tsamaniii meende dat het nu tijd was, haar voor zijn' heer te koo» pen, zooals hem gelast wlas. i „Driehonderd," zei hij kort, om de zaak tot'een eind te Kregen, en j „Vierhonderd," klonk onmiddellijk een schrille stem achter hem. 1 Hij keek verbaasd om 'en Zag het loeren de gezicht van Ayoub, Een ge'mompel liep door de rijen dei* koopérs, de menschep rekten hun halzen uit, om dezen roya- len kooper te zien. 1 i Yoesoef, de Tangaióes, stond driftig op, Hij riep, dat nooit Weer hfet stof der sla venmarkt te Algifers zijn' m,uiten zou aan raken, en dat hij er nooit wéér zou ko men, om slaven te koopen. „Bij de brom van Zem-Zem," vlóékte hij, „alle men- schen zijn behekst hier op do markt Vierhonderd phiLips voor tefen Fdankisch inoisjoMogfe AU'ah pWl rijkdom veigroo- ten, W'ant dat hebt gfe waarlik wél noo- dig." En Sa zjjtt groote «rgérnis st'apte hij naair de poorten, baande zich een iwjegj door de menigte ten veadjivjefen. zooi yhai de m'ajklj. t 1 I t I beide aansluitende hoogtestejlingen geno men. Wij maakten ongeveer 250 man gevan gen en veroverden twee kanonnen. De Roe- medische aanvallen hadden hier evenmin succes als in den Prexteal-sector en het Vulkaangebergte. 1 In de noordelijke Dobroedsja ontwieken vooruitgeschoven opheldmngs-detadhemen- ten volgens ontvangen bevelen den strijd met do vijandelijke infanterie. Oostenrïjksch legerberidht legergroep prins Karei: Ten zuiden en zuidoosten van den Tsoendockpas hadden, de Roemeensche aanvallen opnieuw geen suc ces. Bij Spiri maakten wij verdere vorde ringen. Er werden tweehonderixljftig ge vangenen en twee veroverde kanonnen aan gevoeld. Roemecnsch legétbéTiehi Noordelijk en Noordwestelijk front Ini het dal van de Trofus deed de vij and een aanval in ,de richting van deif terg Muneelo-ei op zeven kilometer noor delijk van Goioora. Jlij werd echter terug* geslagen. In bet bovendal van de Uzti) schoten wij oen vliegmachine van het IIin; denburg-type neer. De bestuurder en dé waarnemer werden gevangen genomen'. Te Tabla, Boefei, jBjratocea, Predulusj en in het dal van de Prahova hebben ge vochten plaats. In den sectoren Sragosj lavele sloegen wij oen vijfandolijken aan val af. Van de overige deelen \vian licit fron'ij niets mieuwls. In do Dobroedsja. Wij hernamen Rarso- va, hierin bijgestaan door de Donaueska-» dors. Alvorens terug te trekken stak de vijand de stad on,het dorp Topal inbrand. Russisch 1 egeph'tepidht. Ten oosten van het Bprccdal wierped Roemenen de D uitschep» terug, maakten) zij ongeveer honderd gevangenen en' na-, men eon majehinegdwieer, In het dal yam de Jiu sloegen Wij vijan delijke aanvallen af. I Aan het Donaufront trókken onze troe. pen, na de vijandelijke vooaposltem terug* góworpen te hebben, naar het zuiden op. Het dorp Ghorsovo is door den vijand qpj verschillende punten Sn brand gestokep!.;' Van de Turksche fronten. Aan het Kaukasïsó|hjo front. Be toestand Weef onveranderd. 1 Ter Zee. Gozoinken schepen. Hot Enge]scte s.s. „Suffolk Coast"- is ge zonken, (De „Suffolk Coast", groot 780 ton'én gebouwd in 1913, behoorende aan "Powell, Bacon Hough Linos' Ld, to Liverpool. Lloyd's bencht, dat het Engelsch© stoom schip „Sunniside" is gezonken. (Hot s.s. „Sunniside", groot 437 bot t, gebouwd in 1905, behooremdei aan de Wear Steam Slnpp Co Lid.,' je Sunderanii). Het Engelscbe stoomschip „Sheldrake" is gezonken. i (Hot s.s. „Sheldrake", groot £697 br. t, Maar voor hij' ver (Weg] Was, Was flfe prijs weer gtestegen. Terwijl Tshmanni zich hersteldte Van zijn Verlkiznig over den mededingtor, di'e zoo plotseling pvjais ko-, men opdagen, had de afslager een' Ver hoogd bodVan den Turk gdategenk i „Het is dwiaasheid," mompeldé (leze. „Maar zij bevalt iruj, en zooi Allah',- dé B'armbartigo, het goed mocht vinden', ham; •in het wiare Geloof blim'en te leidien,' kan zij nog de glans van taijn harem Wor den. Vaerhondterd IWintig d'aii, afslager, en moge All'ah mij mijn Verkwisting Ver geven," Nauwelijks had liij dezte woorden ge zegd, of Ts'amanni riep kalm: „vijfhon derd," j ,,Y' allah!" riep de Turk, zijn handen ten bentel beffend, ien ,,Y' Alfali I"- her baalde do mtenigfe, I „Vijfhonderd vijftig", piepte Ayoub boy ven hét algemeen la'Waai." „Zieshondörd ant(vvjoold|do Tsamann/ steeds kalm, 1 Het geschreeuw! over den ongehoorden prijs Werd zoo groot, dat da nfsXagerj genoodzaakt Wjas, zijn stem (e verheffen enj om stilte tel roepen. i Toen het wieer rustig werd, varhéogjdej AyouÜ dadelijk den prijs tot zevenhonderd, „Achthonderd," riep Tsamanni, die nu toch Wat ongerust, werd. - „Negenhonderd," antwoordde Ayoub, Tsamanni keerde zich nu, WR van woe de, nalat helm om. „Is dit een grap, va der van den Wind?" riep liij, en kreeg) daarmee de l^hérs jajap rijn rijde, gebouwd in 1894, behoorde aan de Gen. Steam Nav. Co. LtcL, Jte Londen). Een 0.-H, duikboot verloren gegaan. - Naar aanleiding van oen desbetteffeirl kkf-icht van (het Ag. Stef. erkent hot Woensdho Korr. Bur., dat inden laad een O.-H. duikboot niet ïbnnen den voorgeschre ven tijd van een operatie is teruggekeerd. Volgens betrouwbare berichten zijn de com mandant en de eerste pfficicr krijgsgevan gen gemaakt DlYerse berichten presidentsverkiezing. NEW-YORK, 10 Novemlier. (Part). Wil son is tot president der Vereenigde Staten "herkozen. Uit New-York, d.d. 9 Nov. Te vier uur vanmorgen, 24 uren padat de Amerikaan- sche bladen van gllerlei kleur het eens wa ren, dat Hughes pverwinnaar was, is de toestand nog altijd onzeker. Aan beide zijden heerscht groote opwinding en eisoht men de zege yoor zich op. De „A'ss. Press" gerekende gisteravond de waarschijnlijke samenstelling der kies colleges en gaf daarbij aan Wilson 232, aan Hughes Ö39 stemmen, terwijl GO stem men Van acht staten twijfelachtig zijn. (Hier reeds ontvangen berichten toonon dat nog sjechts onzekerheid bestaal over 38 stenmaen.)_ Een nieuwe O.-tH. gezant te Washington. Volgens de bladen doét het gerucht de ïonde, dat de Oostenrijksch-Hongaarscho gezant te Sofia, graaf Temow Temowski, tot gezant te Washington is benoemd. Een yerklafing der polen in Ziwlltseijland. Het Centrale PoóLsch© Agentscliap te Lausanne publiceert de volgende verkla-' ring, die de houding kier Polen in den ^teemde ten opricjlitlej riajnde prochuri/Miïe der au.tonoanip Vain .blóten 'bepaalt i „De pxyxjlamatijo is niet jalleen niet in, pveroenstemming miot do rerlangens der1 Pjooföche nalie, maar is daarmede integen deel in strijd. De proclamatie bevestigt de v©rdeel;ing van Men en lost daarom de essentieel® sjfcll|img yan het vraagstuk) n.L de verecnigilng van alte P-oolsche gl; bieden, in ontkennettden zin op." De Fransche oorlogsleening. Minister Ribot deelde in lie Kamer mede, dat er op de Fransche leening voor 11.360.000.000 francs werd ingetekend. BINNENLAND. Consulaire dienst. Bij Kon. besluit is de heer Sv. H. Galt- choff, vico-oonsnl der Nodorla.nijen te Phi lippopal, bevorderd tot consul der Nederlan den al,daar, buiten bezwaar van 'slanils sclmtkist. I Aan den lieer Caltclioff mloet in de Fran sche of Engelscho taal'geschreven worden. Algemeen Steuncomité, Het Algetatocin Steunoomité heeft tlians in, 't -geheel f 1,500.449.59V2 ontvangen. „En gij zijt de grappanm.aker," antwoord do Ayoub mot gedwionigon kaMte. „jge zult de grap duur WotwrM vinden." SchouderopbaJenid wendde Tsamanni zich Weet* tot den afslager. „Dr azend phij tips", zei hij koel. l „Stilte d-xarl" riep de afelager wieer.- „Stilte, en lof zij Allah, die mooie prij zen zendt" j „Elfhonderd," zei Ayoub' onverstoorbaar. En nu Was Tsamanni nikst alcen over- boden, maar hij had do uiterste grené bereikt, die Asad gesteld had. Ilij had) geen macht, om verder te gaan, en durf! de dat niet te doen zonder eerst dctij Dtey gevraagd te hebben,- 'Maar als liijj daarvoor de markt verliet, zou, AyouÜ inlussclxm hot meisje koopon. Rij bevondl zich tusschen het zwaard en den muur. Als hij 'rijcjh' liét Soworbieden, kón <z^jnj móester zijn teleurstelling op hem WKH ben. Aan den anderen krat kon het hens oven slecht vergaatn als hij do grens over schreed, die zoq terloops g|enolCimd, tvite als ver yam mogelijk. Hij richtte Zich tot de menigte, era zjwtiaid© zijn armen met een woedend) igeboar. „Bij den. baard van den. Profeelj deze zak van wind en vet houdt ons voor don gekt Hij hoeft" geen plan om te koo pon. Wie heeft óóit géhoord van do helft van dien prijs voor een slavin? Aymib's arativjoord was welsprekend; hij hajaldo ©en gróótten zak "voor den dajgj en gooide dien. op den grond, waar hij ïnet zatóhten küjainJd aeerriel!. „Daar mijn borg," saw^teïojacclidiei tejj, in, heft bea- Dlr. hel,, InTOerr. en nee. Bij Kon. besluit van 7 dezer rijfi be-, last voor den tijd van één jaar: met de waarneming van het onlvarag-f kantoor der directe belastingen, invoer;-) rechten en accijnzen te Koudum, H- A-| Pakker, Rijksklerk lsle klasse aan het 5d© kant-oor der diiecte Ijelastingen tel Amsterdam. i met de waarneming van het ontvang kantoor der invoerrechten te St „Heter) F. L. Atetïiorsf, Rijkticlerk 1ste klasse^ thans waarnemend ontvanger der direct- te belastingen, invoerrechten en accijnzen' to Ter Apel; is, met ingang vara 1 December, aar^ .T. A. Zandée, wjaamemend adjunct-inspeck tenr der directe Imlastingen jnvoerréchj ten en accijnzen te Enchodé, op .zijn vera zoek, eervol .ontslag uit VRijks. dienst) verleend. 1 B»nd Tan StaatspensiOBneerlig. Het hoofdbestuur van den Bonii voor Staakspensiowneenng heeft te Zwolle vpr- gadeid en de actie geregeld voor de al su verkiezingen. De jaar] ïjksch e vergadering wordt m do iveok na Pasehen. te Utradhtj gehouden. De Bond geeft een financieel rapport, dat Wastingbronnen aangeeft, waaruit de golden voor Btaatspensioimees- rmg kunnen worden geput/ welk rapport is samengesteld door een commissie, lies taan de ust de hoeren mr. W. A. IL Elsrik Schuurman, IL Feisser, P. .T. Oud cn A. van Krevelen, Nederland en de eorlef. Dagloolien in hot zeeVis- scheysbedrijf. I De minister van landbouw, nijverheid en handel, heeft, gezien artikel 2, zettende bi, van de oorlogs-zeoongevnltemvet .van 13 Juli 1915 behooren.de tabel van gomidiield© daglooinon m guldens van de bemanningen m liet zoevissdiersbedrijf, ingetrokken Ra opnieuw vastgesteld als opgenomen in de Stct. (no. 2G4J. f Belgis cheki raderen Voor liet IL-K. Huisvestingscomité te Mden zijn gisteren te Eysden, ander lei ding van. mevrouw De VillersBarnet, 125 Belgische kinderen aangekomen, onder wié ook ceriige protestantsciie. Uit Stockholm hoeft het R.-K. Huislvtes- tingscoinuté een gift van flOOO ontvangen- Ifet frnaraciëol overzicht ,van 20 Septem ber 191531 October 1916 van het R.-K. HuisVcstmgs-Qomilé le "Katwijk, .vermeldt aan inkomsten, ontvangen, giften f 26.991.9$, Het eindcijfer is f 27.418.05. Be uitgaven hebben f28.224.10 bedragen. Uit Amerika is ontvangen ruim f8000 en uit Australië £700. I Het oosruté heeft op het oogenblik onge veer 1600 kinderen uit Bdgie onder Zijn iieschonnirag. t i Elk kmd heeft dooreen genomen slechts f 16.63 gekost, waaronder begrepen de re serve voor het terugbrengen van Eet kind. Toer deze laatste yerplicMiug is f5000 gieaxjeerveerd ij Melk. De Rijkscommissie van Toezicht op do te humeur grinnekend, genietend van! dó wjoede en den nederlaag van zijn vijalwL „Zal' ik elfhonderd philips uittellen, af** slager?" „Als do virier T:ïïimamii. het goed vindt"; „Wjóolt ge voor wienlk kooj) schrecpw- de Tsamaraaï. „Yioor den Dey zelf, Asadl- od-Din, don uiitvorkorene van Allah. Hij naderde Ayoub met opgeheven h,anden.| „Wat zult gij hem zoggen; hond, als hij u ter veran.fwtw>rding jioept dal gij 5enx hebt durven ovorbiedeni?"- Maar Ayoub bllcef kalm hij al die wéé- de. Hij spreidde zijn dikke handen pit, zijn pogen knipten, zijn rlikke lippen, trok ken zïéh samón. ,;Hoe jkan iüc Svpten,' daar Alah mij niet 'alWptend gemaakl; hoeft? Dat liadt ge eerder moeten zeggen! Dat zal ik den Boy aJntwóotrdcn, ais hij mij ondervraagt, ml de Diey, is rechtvaayH dig-" I f i „Ik zou niet graag 5jn' uw/ plahts' wil*; len zijn, Ayoub niet voor den trooH van Stainboél."- 1 j „En ik nfiet in do nWje, -T^amarad, wariÜ je bent dol vara jwjoódö." Era zloja (Sikuriftojn z)j (ia!kiaradei; luit (fd maken, totdat 'de afslager Renl dysjeeac riep om de zaak Ijot pen catode te brengén! j „Do prijs 5s ran ©lfhoradard philips!- Wilf ge u laten verslaialra, i „Daair Allah 'het [wjil- Ik héb' géón yol- macht om ftpjogeg; te galaU.'' „Dus vojctr, tólfhjoipdjéad. phfliipS, Aypiub) 13 zij..."- i 1 i t WmM ffirg«Ï£3j, SCHIEDAMSCHE COURANT! 21/30

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1