De oorlog. No. 15293 Dit Burner Maat nit DBIE Mailen. Eerste Blad. DE ZEEVALK. 69"" Jaargang, Zaterdag 11 November 1916 ,1 ■■i VfW 'Si Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardïngen fL 125 fom co per post II. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam ea Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Von 16 regels fL 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het-Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND. Van liet Westelijke front. Buitsch legerberiöht. Bij gunstige waarnemings-toestanden was de vuur-actie op veel plaatsen van het front levendig. In het Somme-gebied deed de vijand zon der succes vuur aanvallen hij Eaucourt-I'Ab- baye, Gueudecourt, Les Boeufs, Pressoir Krachtige Fransehe afdeelingen gingen vooruit brj Sailly, en werden gedeeltelijk in het handgemeen algeslagen. De aviatems loonden gedurende den dag en in den helderen maannacht groote le vendigheid. In verschillende luchtgevechten 4 werden 17 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten, verschillende er van aan beide zijden van de Somme. Onze eskaders deden krachtige aanvallen op de stations, de troepen- en ammuni tie kampen, voornamelijk m hel gebied tus- schen Péronne en Amiens. Framsch legerberiöht Afwisselende beschieting en schermutse lingen op verschillende punten van het front. t Groote levendigheid van de vliegers aan beide zijden. De Franschen leverden 77 gevechten, waarin een Fokker werd aan gevallen in de Frhnsche linies bij Auberive en een B umpier werd genoodzaakt te dalen bij St. Hilairc le Grand. i Twee Duitsche vhegeroffieieren werden gevangen gemaakt. Een ander Duitsch toe stel werd zeker neergeschoten; zeven wer den gedwongen binnen de Duitsche linies aan de Somme te dalen. Fransehe eskaders wierpen meer dan 700 bommen op de verbindingswegen en kan- tonnementen achter het front, voornamelijk op de stations te Laon en te Vouzières, 270 bommen op de hoogovens van Algrange en Thionville, op het luchtvaartpark teDïeuze, op het station te Courcelles en op de lood sen van Frascati. i Engelsch legerbericht. Sir Douglas Haig seint: Belangrijke artil lerie-actie, aan beide zijden van de Ancie. Wij brachten het vuur tot zwijgen van de vijandelijke loopgraven-mortieren ten noord oosten van Fcstubert. Tan het Oostelijke front. Duitsch legerberiöbt Front-prins Leopold van Beieren: Onder leiding van generaal von Wpyna bestorm den de Brandenburgsehe troepen van hot Reg. Inf. No. 401 in de streek van de Skroblowa over ongeveer 4 KM. breedte verschillende Russische verdedipngsliniën. Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar; 't Engelsch yian RAEAËIl SABxlTINL 57) Maar de verkdjojp Iwlas nog niet uit. Uit de dichte en iopgewjo®d©n menigte bij de poorten klonk een heldere stem: „Twaalf honderd philips yoor het Franj kische meisje." De afslager, die gedacht had, dat de| grens van dwaasheid reeds bereikt was, stond in stomme verbazing. De menigte riep en juichte en brulde van geestdrift, en zelfs Tsamanni klaarde op, toen hij een ander kampioen het strijdperk zag! binnentreden, die hem misschien op Aypiub zou wreken. De menigte wteek rechts en, links uit, ea Sakr-el-Bahr trad in de open ruimte. Zij "herkenden hem dadelijk, en zijn naam wierd luide toegejuicht djoon de menigte, vvielke hem als een afgod) vereerde. - Zijn Barbarijsche naam zei Rosamunds niets, en daar zij met haar rug naar den ingang stond, zag zei hom niet MapjJ zij had zijn stem herkend, en gesidderd hij het geluid er van. Zij begreep nfcts) van Sliet Meden, noch vjan het doel, dat er Mijkbaax mee beoogd (wjerd, gegeven) de buitengewone opwinding der hande;' laags. Zij had zich reeds dikwijls vcr- Wonderd afgevraagd, welke bedoeling OJi vier wel mocht hebben, maar nu zij zijh' .-stem gehoerd had, begreep rij alles. Hij had tnsscjhen de menigte jgewjacht, totdgf Zij wierpen den vijand over de Skrohbwn terug. Tegenover onze geringe verliezen ptaan zWare bloedige verliezen van den vijand, die aan gevangenen 49 officieren en 3380 man verloor; onze buit bedraagt 12 mijn- Werpers en 27 mitrailleurs. De Russen! leden een zware nederlaag. Oostenrijksch legerberiöht Gelijk aan het Duitsche j/ericht Russisch legerberiohti Bij Skroboif viel de vijand herhaaldelijk aan; niettegenstaande den karaiekkigen, tegenstand van onze troepen, die zeven, aanvallen afsloegen, dwong hij toch onze strijdkrachten om op de tweede loopgravan- limerterug te trekken. Bij dezen aanval len maakte de vijand gebruik van vlammen werpers. Aan de Bystritza bij de dorpen Patzy- kof, Lissets Shary en Bagoradtsjany Sha- ry weakten onze verkenners met succes. Ten zuiden van Dorna Watra m het dal van de Bystorsje bij de dorpen Hallo;' Tol- 4resj en Poetua deed de vijand een tegen aanval en dwong ons verschillende hoogten, te ontruimen, Welke wij den vorigen dag bezetten. De sinjd duurt hier voort Tan het Zuidelijke front. Italiaansch legerberiöht. Het slechte weer jjuurt voort en be let de artillerie-actie. Be infanterie-aalio leidde tot kleine gevechten in liet Ledia- dal, in het Boven-Vanoidal en Carniadal. In iipn westelijken Karstseetor maakten wij enkele frontdeelen recht door iels Voor uit te gaan, waarbij wij" dertig gevangenen maakten. Oos'tenrijk'sch legförbiericlii Toestand onveranderd. Van het Balkanfrolit. Duitsch legerboridht. Aan het Macedonische front as de toe stand onveranderd. Oostenrijksch legerberiöht. Aan de Wojoesa toenemende prtiUerie- actio Van het Boemeensche front. Duitsch legerberiöht. Onze aanvallen in het Gyergyös-gebergtc gmgen goed vooruit. Het' gebied dat in den sedert 4 November hier gevoerd wordenden strijd verlaren ging, is reeds geheel her wonnen. 1 In den Predeal sector, ten W, van Azuga, werd nieuwe vooruitgang gemaakt De Roomoemscho aanvallen aan weerszijden van den pas weiden afgeslagen; 188 ge vangenen en 4 mijnwerpers vielen ons in handen. Aan belde oevers vuil de Alt (Aloeta) werden rntet suocies ge vechten geleverd, wlaann naast do Beierscho infanterie pok de Oostenrijksdi-Hongaai'sdhe troepen en onze landstorm zich bijzonder onderscheid den. Bij Giurgiu Werden twee met petroleum alle mededingers op één na zouden ver slagen zijn, en nu verscheen hij, om haar voor zichzelf to koopen als zijn slavin I Zij sloot een oogenblik haar ooigen, era bod God, dat hij niet mocht slagen dn 'zijn opzet Alles liever dan dat; zij zou hem zelfs niet 'de voldoening geven, dat zij zich zijn dolk Sn het hart stief, zoo: als dat arme Andalusische meisje gedaan! had. Zij werd bijna bewusteloos door het gevoel van afschuw,, dat |haar beving. Eten oogenbiik scheen de grond onder) haar op en neer te gaan. Toen ging dd duizeling voorbij, en wlas zij weer zich zelf. Zij hoorde het volk roepen „Ma'slii' Allah I en „Sakr-el-Bahr 1" en den afsla-i ger streng stilte gebieden. Toen de rust eindelijk 'hersteld vWas, hoppxte zij rijB( uitroep: „Allah zij geloofd, die zulke k'oopers zendt! Wat zegt gij, vizier Aypub?" „Jal" smaalde Tsamanni, „Wat nu?" „Dertienhonderd,<zei Ayoub met pen| ziekere uitdagende "onrust I „Honderd meer, afslager," zei Sakr-el- Bahr kalm. „Vijftienhonderd,"- schreeuwde Ayoub, en, bereikte nu niet alleen de grens, hein door zijn meesteres gesteld, maar ook die van het geld, dat zij dadelijk tot haar; beschikking had. Met dat bod' Was M vens de hoop op een voordeeltjevoor hem zelf verdwenen; Maar Sakr-el-Bahr, onverstoorbaar als het noodlot, m zonder den bevonden eui nuch met een Mik te veiyla&rdigen, zei Wleer: „Honderd meer, pSslja^er." w beladen Roenteenscbestoepbooten door onze monitors genomen. In do Dobroedsja is de toestand onver anderd. Oostenrijksch legerberiöht Ten W. van den Vulkaan-pas bleven Roe- moensche aanvallen zonder succes. In het Alt-dal on ten Z.W. van Predeal wonnen de verbonden troepen opnieuw ter rein zij wierpen den vijand uit zijn stel lingen en behielden deze ook tegen vijande lijke aanvallen; 188 gevangenen en 4 mi trailleurs vielen ons ui handen. Overigens gelijkluidend aan het Duit sche bericht f Russisch legerberiöht. In het Trotusdal sloegen wij met ons vuur een aanval af. Ten westen van het Buseudal viel de vijand aan en dreef de Roemeenscho troe pen vier Werst naar het zuiden terug In die richting van Predeal namen de Roemen hts het offensief en voerden een omvatting uit van 's vijands linkervleugel de strijd duurt voort. In de richting van Kampei oom g sloegen Wij aanvallen af bij Nemaestn Aan hot Donaufront bezetten afdeelin gen cavalerie en infanterie van ons het station van Doenaren, drie Werst ten wes ten van Tsjernavoda en levende oen ge vecht om het bezit van den brug van Tsjernavoda. Wij telden in een veroverden sector ruim 200 do-oden. Wij maakten ge vangenen en veroverden een mitrailleur. Wij bezeilen de stad Tsjirsovo en het dorp Musliu en de hoogten, drie werst ten zui den van Delsjern en vijf werst ten zuidwes ten van Kassundja. Uit betrouwbare bron woidt vernomen, dat de Russisch-Roemoengche troepen in de Dobioedsja de laatste dagen aanmerke lijk in zuidelijke richting terrein wonnen. De onliuiming door den mjand van Tsjer- sovo cn belangrijke strategische punten be wijst, dat de geallieerden een belangrijk succes behaald hebben; zij beheerschcnden toestand en bedreigen den rechtervleugel van hot Oostenrijksch D u i tsch-B u 1 go a rsdi o leger. f Van de Tnrksche fronten. Turksch legerbericht. (Officieel). Niets bijzonders. Russisch Ie-gerb ericht. Op het Kaukasische front sloegen wiji in de rschlïng van Harmadou bij het dorp Ko- ridjan aanvallen af van een Turksche com pagnie. i Ter Zee. Schip! opgebracht. Het Noorscho ss „Plato", van Noor- wogen naar Frankrijk met contrabande, werd op de Noordzee door een Duitsch oorlogsschip aangehouden, en des avonds naar Hamburg gebracht. Gezonken schepen. Lloyds meldt, dat het Engelsche s.s. „Bo- gata" is gezonken. (Het s.s. „Bogala", groot 4603 br. t., gebouwd in 1906, behoorende aan de Pac. Steam Nav. Co., te Liverpool.) „Zestienhonderd philips!" liep de afsla ger, meer uit verbazing, dan om het be reikte cijfer aan te kondigen". Toen bbolgj hij het hoofd en zei: „Allo dingen zijn mogelijk, zoo Allah ze Wil. Geloofd zij Hij, die rijke k'oopers zendt. Hij wendde zich tót den teleurgestelden Ayoub, die zóó terneergeslagen W|as, dat Tsamanni uit den aanblik daarvan bijna troost puttq vpo-r zijn eigqn nederlaag, en het zoeit van de wraak smaakte. „Wat zegt ge nu, schrandere vizier?" i „Ikzeg", hijgde Ayoub, „dat hij over winnen moej, nu liij door de gunst vain. Saltan zoö njk geworden is." Maar de bbloodigonde woorden waren nau welijks geuit of Sakr-el-Bjah's groote hand h'ad den vizier bij zijln vetten hals ge grepen, wiajarMj een gemompel van goed keuring onder het publiek' wleerklonk, „Dpjor die gjunst va|n ,S|atan, zeg jej hond?" brulde hij, en greep den viziem zóó Vast, dat deze kermde en zich wrong van pijn. Zijn hoofd Werd lageir en nog lager geduwd, tot zijn dikke lichaam neer zonk en hij achterover en kermend ini het stof Dag. 1 „Zal ik je Worgen, vader vfaia 't slijk', of zal ik je doodslaan?" Eb al sprekend© duwde hij het gezicht yan den vermei tel© hard op den ground. „Genade!" s'rnaakto de vizier. „Genade^ machtige Sakr-el-Bahr, zooais gij zelf op genade hoopt 1"( 3,Trek je Woorden in schurk. Zeg,daf je een leugenaar en oen hond bent'''1, „Ik trek ze in. Be heb gemeen gelogen; Ujw} rijkdom is de bdoonSng van Allah vjooin Lloyds meldt, dat de Noorsche stoom boot „Thuhaug" is gezonken. Lloyds meldt, dat de stoomtrawler „Vi neyard" gezonken is. De „Marina". Gemeld wordt, dat Du.tschland Ame rika meedeelde, dat de kwestie van den ondergang van de Marina" op 28/10 on derzocht zal worden, zoodna de rjuikboo- ten, die op dien datum in actie waren, daarover gerapporteerd hebben. Vliege' sactie. In den afgeloopen nacht deden njande lijke vliegers een Iwmh en aanval op Os- tende en Zeebruggc, "doch vruchteloos In den loop van den a ui val werd een Engelsch vliegtuig tot landen gedwongen en buiige maakt De inzittende Engelsche officier werd krijgsgevangen gemaakt 's 'Morgens om tien uur viel een Duitsche .gevechts machine tusschen Nieuwpoort en Duinker ken, twee EngeIsch^t weedekkers aan; eear werd neergeschoten, de ander tot de vlucht gedwongen. In den Joop van den morgen stootten drie onzer vechtmachines vlak bij Ostendê op 'een o- ér machtig Engelsch vJiegereska der, dat Jadelijk werd aangevallen Na een langdurig gevecht werd de vijland rcrdre von. 0-ize vliegtuigen leden, slechts onbe- ieekenonde schade en keerden alle terug. De Engelsche admiraliteit meldt, d<at m den Vi oegen morgen door een eskader ma rine vliegtuigen een aamral werd gedaan op de haven en duikbootscliuilplaatsen Van Ostemle en Zeebrugge. Een gioot aantal bommen werd geworpen met bevredigend resultaat. Diverso berichten De r-egeer-ing en de Entente. De Griekscho regeering piotesteerde hij de Entente Jegen het gebruik door haar van de hchlc flotliljo Verscherpte Zweedsche uit voerverboden. Te beginnen met 30/11 vaardigde de Zweedsche regeering bijzondere bepalin gen uit tot verscherping van uitvoerver boden a.m de grens naar Finland. De be palingen bedoelen verscherpte controle over den handel in bepaalde waren, waar-voor de gewone cöntrölc onvoldoende is geble ken. Tot zulke waren behooten in de eer ste plaats artsenijen, verschillende chemi caliën, verfstoffen, wapens, munitie en an der oorlogsmateriaal. Bij een nieuw besluit van de regeering wordt een bepaalde zone afgebakend, waar in genoemde waren met mogen worden in gevoerd zonder bijzondere machtiging van liet districtshoofd van Lrüea of den com mandant van liet district Norrbotton. Deze zone strekt zicli tien K.M. breed uit langs do Zweodsch-Finsclie grens. Er zullen bij zondere visitatie-stations opgericht worden. Be Zweedsche vrachtvaart. Volgens „National Tidcnde" besloot de Zweedsche handelscommissie wegens het gebrek aan schepen in Zweden endcliooge vracht op Engelsche kolen, om voortaan uw roemvolle overwinningen over de Om* geloovigen." i „Stock je kwaadsprekende tong U*t,"i ziai Sakr-ebBahr, „en reinig: ze in hef stof. Steek ze uit, zeg ik. Ayoub gehoorzaamde met vreesachtig^ haast, waarop Sakr-eluBalir hem losliet, en den armen kerel eindelijk deed opi staan, half gestikt van het vuil, doods bleek en bevend als een riet, ©cm voolr* Weip van spot voor al de aanwezigen.; „Maak nu," «dat je wegkomt, voordat! mijn zeevallkort je wlegtpappen- Ga hoen Ayoub vertrok mot den gr oo telen spoed onder het gesdireeuW der menigte en den spot van Tsamanni, tcnVijl Sakr-M-tBahr zich wlocr tot den afslager wendde. „Voor zestienhonderd philips is dez^ slavin aan u, Sakr-el-Bahr, ï-oem vaii den Islam. Moge Allah uwl owonviimingen ver meerderen 1 „Betaal hem, Ali,'" zei de zoeroover kort af, en hij' naderde, om zijn koop in ont vangst te nemen. Nu stond hij van aangezicht tot aan* gezicht tegenover Rosamunds, voor hcH eerst sedert den dag vóór do ontmoeting; met het Hollajidsch© schip, toen hij* haar in de kajuit van zijn schip had bezocht Zij Wierp een snellen Mik op hem/ toen duizelde zij en djoedsbleek deüniaj de zij terug. Uit zijn behandeling met Ayoub had zij gezien, tot Welke ruwheid hij in staat Was, en rij wist niet, dat! deze slechts *een vertooning was geweest, om haar schrik aan to jagen. Hij had rmi ©en glimlach om zijn mond, die haar af* schuw nog slechte yegpieeaderde. - Zweedsche schepen niet te machtigen \machtvaarten aan te nemen voor Noorwe gen, Denemarken en Finland, De Herkiezing van President Wilson. De „Kotnische Zeitung" schrijft over de herkiezing van Wilson, welke het blad „verrassend" noemt: Slechts de elementaire behoefte van het Amenkaansche volk aan vrede heeft Wilson de overwinning doen behalen en Hughes eene nederlaag bereid. Het volk heeft ge toond oen president te willen, rlie een on- voorwaardelijken tegenstander is van den oorlog en ook Wilson eqa les gegeven. Niet de Wilson, die do oogen sloot voor de schendingen van het volkenrecht door En geland, is herkozen, maar Wilson, die den vrede had bewaard en beloofde dit te zullen blijven doen. Op do vrelesmamfestaties van het Congres is oene, die nog veel ge weldiger is, n.l. die van het volk ge volgd. Hoe welkom dit is Van Duitsch standpunt, kunnen wij toch met te veel verwachten Van de toekomstige betrekkingen lusschen Amenka ea Duitechland. Wilson zal zich niet kunnen onttrekken aan den indruk dezer volksi nani fes la li o, doch wij weten, tiat hij eene voorliefde heeft voor Engeland. Wilson blijft Wilson; daarom zal ook in onze verhouding tot de Amenkaansche Re geering alles bij het oude blijven De Parijsche pers heeft gejubeld, toen zij bericht kreeg van de overwinning van Hughes, daar zij hieruit opmaakte, dat de oorlogszuchtige elementen de bovenhand ■hadden gekregen. Dit is een negatief be wijs, dat de keus van Wilson eene vreles- marufeslati© is van Amerika. Do „Kolnische Volkszeitung" schrijft, dat de overwinning van Wilson onder het pa- rooi „Vrede" bevochten is en zegt dan: „Het feit dat Wilson weder president blijft, zal m Duitschland met volkomen kalmte en gelatenheid worden ontvangen. De dienstplichtquaesti.e in Australië. In een redevoering zeide Hughes dat van de twee en een kwart millioen kiezers de meerderheid met 60.000 stemmen tegen invoering van dienstplicht is. Deze uitslag doet niets af aan Austra* lie's verplichtingen tegenover het rijk ge durende den oorlog De uitspraak moet wor den aanvaard, zij het ook, dat in het vijan- •delijk kamp vreugde er door wordt gewekt. De plicht van de regeering is den oorlog krachtig door "te zetten; De regeering zal de politiek doorvoeren, waarvoor zij is ge kozen. Duitschland on NoofwOgera. D<i Noorscho antwoordnota op! het Duit sche protest inzake do behandeling vian duikbooten door Noorwegen is door 'het ministerie Van buitenlandsche zaken te Ber lijn ontvangen. D© nota is e'en omvang rijk document én is thans lor onderzoek in hatnden van do betrokken regoerings* personen. De „Westminster Gazette'* 1 oVer do red© van den Rijkskanselier. De „Westminster Gazette" zegt oivtor de „Kom", zei hij in het Engelsch'. Zij ring terug naar den afslager, alj tot bescherming, 'Sakr-ohBjahr nam haag bij de polsen, om du'wklo haar bijna naar zijn Nubïers, Aliiad on Zal-Zer, die hetn begeleidden. „Bedek haar gelaat," beval hij „Breng (Mar naar mijn huis. Weg!" hen, i i HQiOFDSTUK (XI. Do jWiaarheid. Do zon wlas bijna onder toen S.akreb Rahr met zijn Nubiërs en zijn klein ge volg van zeèroovers aam de poort vanl zijn witte huis kwam, gelegen op den. kleinen heuvel buiten de BabreUOfueb enj buiten de muren van de stad. Toen Rosamundo en Lionel elkander, op het ruime voorplein achter den* nau,- ■vvten, donkeren ingang leragyoinjden, wate de dag bijna tón einde en plotseling klonk schril door de avondslalte de stem vanj een mueddin, -die de getoovigen tot het gebed opriep. Slaven 'haalden iwalier uit de fontein} midden op het vierkante pilein, die ieenj dunnen, zilveren Waterstraal opspdot, wel-' ko in myriaden jiiwealon spatte ©n in hef breede, marinerön bakken neervi^üL Sakr-( ©l- Ralir wiesch' zadh, evenals zijn volge lingen, en toen knMde hij óp de bidmat, ,j die voor hem neergelegd wias, terwijl d.e zeeroevers hun mantels afdeden km ze op den grond spreaddon om er op te ktdeJeim, i (Vtordt versplsjii, ti& V r imm A-'-m ff J? «'5 A. SCHIEDAMSCH - J i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1