De oorlog. I' 69"" laargang. Maandag 13 Novembér 1910 No. 15294 DE ZEEVALK. Kennisgeving. BUITENLim Van het Westelijke ft*ont. Van liet Oostelijke front. Van het Zuidelijke front. Tan het Balkanfront. Van het Roemeensche front. Tan de Turksche fronten. Ter Zee. DiYerse berichten M il 'f *8 4 M Deze courant verscliijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardïngen fl. 1.25, franco per post fl. 1 65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adverlentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóóxs een uur aan het Bureau Bezorgd rijn. Bureau: Lange Haren No. 141 (hoek Korte Haven). Prip de® Advertentiën: Van 16 regels £L 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 ©ent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. t03. Het Hoofd Van het Gemeentebestuur yan Schiedam brengt ter algemeerie kennis, dat het door den Gemeenteraad in ipjn. open bare vergadering van 29 September 1916 vastgestelde plan tot herziening van een gedeelte van hel uitbreidingsplan voor het Zuid-Westelijk gedeelte der Gemeente, den 7en November jl. door do Gedeputeerde Staten dezer provincie is goedgekeurd. Schiedam, 13 November 1916. Het Hoofd van het Gemeente bestuur voornoemd, M. L. IIONNERLAGE GRETÈ. noester. 22/16 Burgemeester- Duitsch legerbericht Do legergroep yan prins Rupprecht: Op den noordelijken Somme oever was de artillerie-actie slechts van tijd Lot tijd. le vendig. ,In Saillisel zijn gisteravond opnieuw gevechten ontbrand, die nog aan den gang zjjh. i Ten zuiden Van de rivier is het vuur in den sector Fresnes-Chaulnes in kracht toe genomen. Wederzijds van Ablaincourt heeft ons geschut aanvallen in hun onhvikke ling gesmoord. Fransèh legerbericht De Franschen hebben de verovering van Salhsel ten einde gebracht. De Duiischers hebben zeer zware verliezen, geleden. Ben groot aantal lijken bedekt den bodem. Het aantal ongewonde krijgsgevangenen bedraagt tot dusverre 220 manschappen en zeven officieren. Ook maalden de Fran schen aöht mitrailleurs bint. Van de rest van. het front vlalt niets te berichten. Engelsch. iegerb'erifclhti Veldmaarschalk Haag bericht: Bij den aanval van gisterenavond werden 60 ge hangenen, waarvan 4 officieren, gemaakt. De luchtaanvallen werden gisteren met succics voortgezet tegen 'vijandelijke vlieg kampen, hoofdkwartieren, stations en trei nen, Twee treinen werden door bommen getroffen en een derde geraakt» in. brand. Er werden drie vijandelijke machines ver nield, een vierde werd achter onze linies neergeschoten, terwijl nog Vele anderen tot dolen gedwongen en beschadigd, werrlen. Een onzer machines wordt vferrnist. Veldmaarschalk Haig bericht: In deu af- góteopón nacht zonden wij met sudces gas wolken af op' het vijandelijk saillant ten zuiden Van Ypóren. Behalve de gewone artillerie-anti© op het v gehoete front niets bijzonders. t i Haig bericht: De vijandelijke artillerie •betoonde hotten Buitengewone activiteit, vooral in de Buurt van LasBoeufs en Eaucourt 1'AbBaye. Vroeg in den ochtend en 's middags oplnieuw, deden de Engel schen met succes een gasaanval op do Rpman uit het 'laitst der 16e eeuw, paar 't Engelsch van RAFAEL) SABATINI. 58; 1 - I I Do Nubiërs koerden do ilwjea slaven om, opdat hun aanBbk het gebed der geloo- vigon niet verontreinigen zou en lieten hen staan met het gezicht naar denj muur en de groene poort, idio naar derf tuin leidde, waaruit do geur van jasmijn: 'en lavendel in de afkoelende lucht op steeg. Door het latwlerk van de poort kon den zij oen Mik wierpen op do kleuren mengeling en konden zij de slaven zien, (die 'zingend aan hotPerzische waterrad, zwoegden, totdat de oproep tot hot ge- Bed hen als beelden, deed stilsfta'an. Sakr-eli-Balrr stond op van het gebed/ gaf een kort Bevel en ging het huis bin nen.' De Niilnèrs volgden hem, dreven hun gevangenen voor zich uit do m auwie trap op en brachten hfen op het torras op het jdajk, ifr iOiosto(ij3che bui zen de •rerhftijf( plaats der vroUWen, maar waar geen vreuwj een voet gezet had sedert dit huis dooi Sakrol.Bahr, de ongehuwde, Bewoond! Werd. Dit terras, dat omringd (Was jdoor eenj BortsWaring van vier voet hoog, gaf Juit- zicht op de stad, die oostelijk van M haven tegen den heuvel auiigohouwd was, en op het eiland aan jhet eind vain denj dam die geBcJuWd was door phristensïai ven met de stflettteP 3# i*jopste yes-/ vijandelijke loopgraven ten noorden van de Ancre. 0verigons vult er niets te berichten. Russisch Icgerberïeht. In de streek van Iipnica Dojna en Swis- lelniki heeft de vijand de loopgraven, dig wij hem ontrukt hadden, den geheelen dag gebombardeerd. Ook viel hij met een ster ke strijdmacht a'an, In den slag, die tot den aVond voort duurde, heeft hij een gedeelte van onzej half in elkaar geschoten loopgraven her nomen Aan het overige gedeelte vah het fronlj as vuur gewisseld, terwijl onze verkennen! op onderzoek uitgingen. Ten Zuiden, van Dorna' IWjatra, bij dej dorpen Hollo en ToLdesh, sset de vijand zijn aanvallen tevergeefs Voort. 1 Ten 'Zuiden va,n Alma'sjinezo hebbenf Wij twee de omgeving; boheerschende hoog ten veroverd', oen inaohmegdWoer Buiige- maakt en 4 officieren en 205 man. gevan gen genomen. I t Duitsoh legerbericht. Front van Pirins Leopold van' Beieren: Aap. den Os. oever van deNara- joiwka werd ten" Z.\\rL vahFfOlwjKrasno- lesie een nieUw)© aahval der Russen op de door de Duitschers veroverde stdlingjeni afgeslagen. Front van aj artsh- Karei: In het! zuidelijk gedeelte» der Woud-Karpathen Wak'-, kerfde het artillerie-vuur wieder a'an. Er we'rden daa'r gevechten geleverd, die g«n- stig vootr de Dutiscbers! verliepen. Italiaansch legerbferiöKt Op het geheele legerfront werd de artil lerie-actie belemmerd, in de hooggelegen streken door den zwaren sneeuwval en aan de Midden- en Beneden-Isonzo door den bevigen regen. Op den Korst tusschen den Monte Faité en Cmrtagnnvizza verbeterde de Italiaan sche infanterie het front en vorderde van hoogte 291 tot hoogte 309, d. i. ongeveer 800 M. ten oosten van de eerstgenoemde. In het bezette terrein veroverden de Ita lianen nog twee kanonnen met een groote hoeveelheid munitie. In ©en ruime grot, dio voor verblijf plaats van soldaten was ingericht, had de vijand een aantal gewonden achtergelaten, van welke slechts 13 nog levend gevonden werden. 1 Op het Trentino-front heersriht ongewone beweging van vijandelijke troepen en vaar tuigen in, don sector tusschen Vallarsa en bet Terragnolo-dal. In de zone Astioo-dal en Asiago-plateau axlillerieduels en gevechten tusschen kleine afdeelingen. 1 Op het Giul'i a-front bevorderde het gun stige weder de artillerie-actie. De Italianen versterkten de bezette hoogte 109. In de nabijheid werd nog ©en ting de Panon, die Kheyr-edl-Din Barba'-, rosso aan de Spanjaarden ontnomen. (haE. De diepe schajdu,W van den pyond viel nu over alles, en gaf witte en gele muren dezelfde gnjze kleur. Nalar het; Westen, strekten zich de geurige tuinen van fcolj huis uit, waar de duiven zacht kirden! in de moerbei- ©n lotus hoornen. Aajn d© andere zijd© kronkelde ©ar dal tusschen! d© lag© heuvels en uit ©en poel, om zoomd door whterpla'ntesn en blezen, waar boven statig een ooievaar vloog, klonk het gokWalak van kikvorsdhen. Een tentzeil, gesteund doo® fwjae' reus achtige speren, hing van den zuidelijken muur van het terras, die tiv|eemaalzoo hoog Was als de borstwering van de drie andere zijden. Dafrr onder Wias eon di- vain met zijden kussens geplaatst, en daarf nalast stond een klein Moorstóh tafeltje van ebbenhout, ingetegd met paarlemoer ©n goud. Aan de borstwleiing aOn d© over zijde, die met' ©en latwlerk voorzien was, woekerde een rozenboom -met bloedrood© bloemen, waarvan nu de kleuren opge lost Waren in het alles Bedekkend© grijs./ Hier in 't schemerlicht keken iionelj ten Rosamund© elkander .aan, hun gezich ten waren spookachtig bleek', de- Nubiërs stonden ais standbeelden by de deur bo ven aan de trap. De man kreunde- en sloeg zijn handen} ineen. Het wambuis, dat, hem op de markt van het l'jf gescheurd Was, was samen gebonden door ©en eind pahnkooid. Maan hij Was vol modder. Toch golden, zijn ge dachten, als zijn ©erjste Woorden daar ten, kanon ontdekt, dat door d©n vijand in de steek was gelaten. In kleine infanterie-gevechten werden on geveer 20 man krijgsgevangen gemaakt. 0ostenrijksch legerbericht. Toestand onveranderd. O.-H. maxinevliegtuigen deden ïn den nacht van 11 op 12 Nov. een aanval op Padua en wierpen bommen op het comman dantsgebouw, hot station en de infanterie- kazeme. In het laatstgenoemde gebouw en in de stad braken branden uit, die nog op 40 KM. afstand zichtbaar waren. Ondanks de hevige beschieting en het slechte weder koerden de vliegtuigen be houden terug. Bulgaarsch legerboriciEt Macedouisch front- Ten Westen van den spoorweg van Monaster naar Fiorina leven dig artillerievuur. Ten oosien van deze lijn on" in de bocht van de Tsjema duuitie het verwoede gevecht Zaterdag den geheelen liag en een gedeelte Van den daarop volgenden nacht voort Alle aanvallen van d«i\ vijand weiilen afge slagen. Het gelukt© hem echter zich te handhaven pp de hoogten, die een saillant vormden vóór d© Bulgaarsch© stellingenten noordoosten Van het dorp Rolog.* Aan het Mogtenitza-fraat zwak artillerie- vuur. i Tem nesten van Mines en ten westen van de Vaiylan zWak artillerievuur. Ten oosten van de Vardar en aan den voet van don Belasitóa Planina is het rus- Fransen legerbericht In de bocht Van de Tsjerna zetten d© Servisch© troepen, terwijl z)j de Bufgaarsch© troepen terugslaan, zegevierend hunnen op- marsch voort. De Tsjoóke-berggroep viel in, haar geheel in hunne handen, ©vlenaJs het dorp Bolog, dat zij in een schitterenden aanval veroverden. Alle togCnaanvallen der Bulgaren' werden, rniet Zware Verliezen, aan hunne zijde» afge slagen. Meer naar het Westen maakten do Ser viërs eveneens vpaderingen ten nooplen yan VMyxeL j Op do ©vórige punten van het front nu en' dan kanownado, Duitsch legorberiöhti Aan het Macedonische frontIn het -wes telijk gedeelte van d© Tsjernabocht Wellen krachtig© aanValloa van Serviërs eai Fran schen door Dmtscho icn Bulgaarscihe troepen ij polog wo|nn©n do vijanden' Hooi; ©on aanyial terredm si, Oqstenryksch lGgerberiohti Tops'taud onveran,d©id. Bom men aan va L 1 D© EmgeJsclie admiraliteit beridhtEen cscadrillo iruarmie-aëpoplaues wierp gisteren met suctóes bommen op vüegparken ©n de pots Vajn, d©n vijand te Drajma», Pjopna en Augista. Duitsch legerbericht. Aan het Zevenburgsdie Oostelijk© front: minste oen afspiegeling van Waren, meer, Rosaïnunde's toostand dan zijn edgón. „iO God, dat je dit) moet vepdrageni - riep hij- „Dat je Ijden moest, Wat je gelode»! heb tl Wat ©en vernedering, Wat ben baaj. baarsche wiroodheid! O!" lxy bedekte jzijnl vermagerd gelaat met do handlem. Z§ raak. <e zachtjes zijn arm aan. - j.Wat ik geleden heb, is moarf Weinig,vs zei zij, ©n haar stem was» veiwonderljkj rustig en bedaiard. Heb 5k niet gezegd, dat de GodoJphins dapper (waren? Zelto bpn vrou,Wen hebben den naam iets van) den mannelijken geest in hup! borst itq hebben'-',- on het lijdt geon twijfel, dat Rosamiinde dat nu boivees.'„Beklaag mijj niet, Lionel, Want mijn lijden is zeer spoo. dig geëindigd."- Zij glimlacht© zonderling, de gLimlach van ©xtaso, dio in het uur van, zijn dood op het gelaat van don martelaar! te zien is. „Ho© bedoel je?" vroeg hij, verbaasdj „Hoe?" herhaald© zij. „Is er niet altijd eeu manier, om den last van hot fcvcnj af t/o Werpen, als dj© te zwaar gewoip den is zwaarder dan Hod wil; datl W?j dragen zullenV'-' Zijn ©enig antwloord wab oen gekreun. Hij had eigenlek piot voel anders godaan», dan kreunen in al1 di© uren, di© zij sa men hadden doorgebracht, sedert zij jaan Wal gebracht waren; en zoa zij had kun nen nadenken, zou zij misschien gevon den heblbto, d,at hij in deze jur©n van beh pro©ving weinig blijk gaf vahfetchtterwgi! oen man ,die »Wat htetoetende!, ©en pogpng, hp© gering bok, zjqu; ^daaul hebben, Ten Noorden van de Oitoz hebben deDuit- sche troepen acht malen herhaalde aanval len van den tegenstander afgeslagen. Bij het afweren van den Roemeenschen aan val op den Truntu en Sate en bij de ver overing van vijandelijke stellingen weder zijds van de Alt, zijn, do gisteren gemelde 200 gevangenen medegerekend, 18 officie ren, meer dan 1000 man en 7 kanonnen binnengebracht. By den Predeal pas (ten Zuiden van Rronstadt), den Szurdukpas (bij den Vul kan pas)-en bij Orsowa, hebben wij onze stellingen vooruitgeschoven. TJit de Dobroedsja en van het Donau front geen nieuws. Oostenrfijksch legerbericht. Legerfront van aartshertog Karl: Do Roemenen maken verdere vorderingen met hun aanvallen aan weerszijden van dcOit. Ten westen van het Predeai-dal namen 0ostenrijksch-Hongaarscho en Dnitsche troe pen stormenderhand zes achter elkander liggende stellingen en bleven daar meester, ondanks twee hevige aanvallen. Aan dit fronfgedeelte werden 360 gevangenen ge maakt. - 1 1 In het Györgyö-gebergte trokken de 0.-II. troepen ten noorden van Hollo door het dal van de Bistritvoro. A-an de Smotree in de Karpatiien deden Duitsche jagers met succes een aanval. Zestig gevangenen vielen in hun handen. Bulgaarsch legerbericht. In de Dobroedsja waren onze troepen in de vooruitgeschoven stellingen in gevechten gewikkeld, doch iets belangrijks viel er niet voor. i l Roemeensche legierfborichtem Noordelijk en noordwestelijk front: Dij Roemenen sloegen drie aanvallen af jn hef Slanic-doJ. (Moldavië,) 1 In het Buzeu-daji te Tablabutzi en Preji deius is de toestand.onveranderd. In het Prahova-dal deed de yyand na een hevig© beschietinfe herhaaldelijk aan vallen; hij werd telkens Moedig terugge slagen. De Roemeensche troepen handhaal den zich in hunne stellingen, In de buurt van Dragoslaveb' namer^ Roemenen, niottegfónstaand© de besdiie, ting door den vijand, ©en loopgraaf aan den linkeroever van de ttti j[Aluta.) Eefij zeer hevig gevecht duurt daar pog yooirt' De Roemenm maakten vordermgan naarf het noorden to©. Zij napien den berg/ Trientzile. Aap de rechterzijde vainl d© Oil stuitten' zij een vijandetijken aanval te RigloM Eteron en Saraicinesti. j 'Op den heuvel Moldavia (ten posten van( d© Jiu)- hebben gevechten, van. man tegeri man plaats gehad. j T© Orsova is hef rustig.1 Aan het rfuidebjk front betoonde dij vijandelijke 'artillerie zich zeer actief. Aan deDonau sloegen de Roemenen een haar moed in te spieken', in plaats van over zijn eigen lot te zuchten. Slaven tradon binnen met vier groote, brandend© toortsen, di© zij zetten ia ijze ren houders aan den muur. Vandaar vei;, spreidden zij een zwak, rood Jicht over bet terras. Do slaven vertrokken Weer, en nu verscheen in do donker© opening vanj de deur tusschen do Nibiërs een jderdej figuur: Sakrel-Bahr. i j Hij Mond eon o ogenblik stil, rijn hou'i ding trotsch, zijn geziclit zonder uitdxuk- lriiig; toen kwam hy langzaam nader. Hij was gekleed in een korten, wil ten kaf tan, die tot zijn knieën reikte; om zjjin mid;- del droeg Jiij een gtinstetendm gofudenj gordel, die als vuur in den gloed dm) toortsen schitterde. Zijn armen jvjaren van do ellebogen en zijn boenen van! d© kni©i ën af haakt, en' zya voeten stakbn' in' roode, goudgebbrdaurdo Turksche muilen. Hy droeg een witten tulband, waarqi dq struisveer met ©en juwjeelen gesp (bevesj tigd Wtis. I Hij gaf don Nubiërs oen toeken, zij ver dwenen stil en lieten hom alleen met zijn gevangenen. t t Hij hoojg vooü) Roisaniunde. „Dit jonk vrouw," zei hij, ,fis voortaan uw verblijf; deze BehandeOing is moor die van ecq vrouW dan van een slavin. /Wont in Bar- ibiarije is aian de edhlgenooten der Muzel mannen de bovemierdiepitig in! het huis! toigeivvezen- Ik hoop, dat het naar uW zin is." t Iaoniel staarfd© hem met oen; bleek gelaat aap, Zjja gejffiStoA mi hem» da,t Jrfj hef zwakke poging van dón vijand af cm trf landen aan de monding van' de Olt i Bussisch legerberio,bt- x In Zevenburgen oen aanval van d©n( vijand in bet dal van de rivier d© Argl his. Van de and»ere punten van het fronf valt mets t© vermelden. i Aan het Donaufront: De Russen ijezeti ten de dorpen Topnl ©n ffisdaï aan denj rechteroever van de Donau. I In de Dobroedsja maakten, d© Russcri nog vorderingen in zuidelijk© richting, i In de Itohroedsja zyn, Wij opgerukt tofi de lime' Tbpal (aan den Donau, 20 KMj ten zuiden van HirsoWa)Imancjsrne1 Cranasuf, Waar wij 100 gevangenen maak ten. i Turksch legerbericht. Aan liet Kaukasusfront: Schermutselin gen. De Turken maakten ©enige krijgsge vangenen Op de andere fronten niets be langrijks Russisch legerberidbt. In den Kaukasus de toestand dezelf de gehleyien. Gezonkett schepen. Volgens een Lloyd's-bericht 'zijn de Noor- scli© schepen „Dapime", ^Seitsfeto!^ en „Balto" gezonken. i Lloyd's bea-icht uit Garrudha Ü.ii. 10 Nov.: Het Deenscho stoomsdliip „Freja" is gezonken. Volgens een Lloyd's-bericht zijn 17 maxi van die equipage van het Engelsehe stoom schip „Bogata." gemi. Het Éngelsche stoornsoliip „Maigav moet gezonken zijn. Het Engeische stoomschip „Eari of Eor- far" is gezonken. Lloyd's bericht: hot AmerikaonscjHfe as, „Columbian" moet gezonken zijn, pi© JAngeliki". Uit Athene wordt gemeld: Een commis- sie Van deskundigen, bestaande uit drie En geische, drie Fransdhe en ilrie Grieksdhe officieren, stelde heden in bijizijh Van! ad miraal Du Foumet een onderzoek in op het stoomschip ,/Ahgeliki" en beslisten^ dat het schip getorpedeerd was. Dooit »don gouvemóur-genesjaiall' van Wprfr» stehito en Caiblin 5s oen manifest uitgege ven, Waarin op 'de Pjoc-lsche Jtevpiikiagj een beroep gedaan iwjoidt, om aan Duit sche en Oostonrijk-Hongaarfstibo rijde mer do te vechten. r j Griokonland ©n FrankrijE Een HaVas-tolegram» uit A then© méldt: Adnidraal Dariiig© ïverd hdienoehtend. door den koning in awliêntio ontvjau!ge|h, Het oWderhoud iïuuad© ongoveieaf e|en uur, E©lh Roolsch protest ua» den Tiausl. I Uit Petersburg wondt gelmteM: Volgens ©en Bericht vlan dei ;,Dziouin5kl Polski'' hehlHai, do Poten Sen Paus oen protest tegen do godVjoinjgen rearateering 'iinj Russisdi-P|0iten! van soldaten voor'ïot Öiiit1 sch© leger gezonden.. j t ergste te vreezien had, rijn vorBeelding schilderde hom duizend veredhriklcmgeai', en maakt© hem ziek van1 angst; hij beef-, do terug vooir zijn stic-fbtoeder, di© hem' nauWelyks schoon te zien. Maar Rosamimde stand tegenover hem,' in haar volle lengt opgericht en hoeWleÜ Bleek, Was haar gelaat ©ven kalm en rus tig jds het zijne, af verried hot ZWoiegtenj van haar boezem haar ontroering, [Wad haarf Klik toch iniinatehtondl on uitdagend!, liaax stem kalm ©a vaat, toen, jij hleml antwiooorfddo m©t de vraag. f „Wat is uW pten mot mij?"- „Mijn plan!?" zei Krj!, met ©on' gedWotó) gen igtimlach. Hoelwól hij meende, dat h^jj haat haatte en wilde kwetsen1, vernederen} en vermorzelen, kon hij toch' rijn bjeiWonl) dering voor haar onvóraaogdhèid in dif uUr niet bbdWingón. - 1 (Fan achter d© heuvels vprs'cheein; jdej maan oen sikkel' van gianzmd: koper4 „Het staajt niet plan! u, orn naar mynl plan te vragen," antwoordde hij. „Ér wad ©en tijd, Rosamund©, toen gfrj (op do .ge boete Wereld goan trouwer slaaf d,ani mij hadt. Gij zelf hebt in nW kactofoashoddl en gebrek aan vertrouWen do gouden ket-^, tenen van di© slavernij verhbokm. G© zulf" het minder gemakkelijk vinden da K©eien| te verbreken, die 5ik ji a^ iteg-'5 1 Zij glimlachte verarihtelpc en met kalm vertrouwen. Hij trajdl dichl |op hajajy toev ■M 2 w. £BZoj&t S,v v isli lEDAMISCHE COURANT. 4 t V ■4 r .as li 1 fm ii>;| 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1