De oorlog. 69Jaargang, Dinsdag 14 November 1916 No. 15295 DE ZEEVALK. §1 f, Deze courant verschijnt da ge lij ks, met uitzondering van Zon- en Fees hlagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl, 1.25, franco pea: post £1. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vilaairdingeh iQ cent Afzonderlijke nummers 2.' cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen.; Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven Ho. 141 (hoek Korte Haven)'. Prijs der Advertentiën: Van 16 regels Q. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden.' Tarieven hiervan zijn gratis aan bet Bureau te bekennen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van '40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Rransch léger,bericht. A'an het geheele front is niets meldens waardigs voorgevallen, behalve de gewone artillerie-beschieting. Negen vliegtuigen van ons beschietings eskader, vergezeld van zeven Engelsche Watervliegtuigen, -wierpen bommen op j)e hoogovens en ijizergieterijten van' St. Ing- bert, ten noordoosten van Saarbrücken en het bekken van de Saar. 'Alle zijn behou den teruggekeerd. 1 Twee Duitsche vliegtuigen wierpien he dennacht bommen op Belfort. Vijf personen der burgerbevolking werden gewond. En gels ch lege r bexiciht. Sit Douglas Hjaag meldt: Wij vielen de Duitse he stellingen aan beid© zijden van de Ancre aan, maakten een groot aanfel gevangenen. De Duitsche artillerie beschoot dén geheelen nacht, de Engelsche posities bij Les Boeufs en Gufeudecourt. Tegenover de vijandelijke stellingen" bij "Ronsart wer den met succes gasaanvallen gedaan. Wij dïongen de vijandelijke loopgraven, binnen, ten zuidoosten Van 'Armentières. Yan het Oostelijke front. Duitsch logerbericHk Leopold-front: Niets' bijzonders. Oostenrijks ch leger bericht. Geen, gebeurtenissen van belang. Russisch legerb'oriéiït. Aan' de rivier de Naraj-cxfka beschiet lie Russische artillerie in de buurt van de dorpen' Lipica, Dolua en Swistelniki vijan delijke loopgraven. De vijand beantwoordt het, vuur met mijnen- en bommenwerpers. Het gevecht duurt voort VAjö de Bistritza overvielen Russische verkenners het doop Bogorodsjany. Nalat zij door twee linies ijzeordraaiversperringten waren heenigekonren,- vielen zij een vijhnde- lijben post aan etn maakten eenige krifes- gerimgenen. :r In de Woud-Karpa then werd een aanval van den Vijand ten zuidwesten van het dorp Dezemibronia met de bajonet afgeslagen. De vijand, leed zware verhezen. Ten! zuiden van Dornawatra duren lie hardnekkige Vijandelijke aanvallen in lie I buurt van' Folio en Totodiém voort Van het Znidelüke front. Italiaan'seh logerbériabt. Op het front in Trentino en bij' Caxnia, artillerie actie. In het dal van Terragjnole wierdeM groote troepenbtewlegingen vian dien' vijand 'dojor ons vuur belemimeni. Op het front bij Giulia geen gebeurtenissen van belaügi Itnl dien' avlonjdi van Tl' Nov. wierp, ©en vijandelijk luchteskader bommen op Padua, waardoor een huis getroffen werd, in het welk talrijke Vrouwen en kinderen een toe vlucht hadden gezocht,, van wie de mieesten gedood weflien. Het tot dusverre gevonden aantal slachtoffers bedraagt reeds zestig. Roman uit het laatst der 16e eeuw, naai; 'f Engelsch san RAFAEL SABAT1NL 59) j j t „Gij jzSjt mijn slavin!, begrijpt ge dat? gekocht op .de markt, zooals ik ©en muildijeir, geit, of klainofefejl kan koppen1 j en" ge behoort mij haar lichaam en ziel. zyt- myn. eigendom, mijn ding, mijn bezit ting, om fe gebruiken! of te misbruiken, te liefkoozen of te breken, juist zooals ik verkies, zonderen anderen Wiil dan do mijpa, zelfs u!w| leven) hjaïigt vuii mij laf.') Zij ging een schrede terug voor den som beren haat, die uit zijn ,wioorden klonk., voor dien kWaadaardigen! spot 'van- zijri donker, geblaard gelaat „Beest I"-snikte zij. „Dus hu begrijpt ge de slavernij, Waar in ge geraakt zijt dm ruil' voor de slaver nij, die gij door; uW leffigien! lichtzinnigheid liëbt opgezegd."- I „Moge God U vergeven,"- hijgde zij. „Ik dank p voofr die bede,'* zei hij. „Mo- ge Hij u' nipt minder vergeven." En toen klonk uit dan .achtergrond een' onverstaanbaar geluid, een onderdrukte snükj van Lionel. 1 :L Shkr-eiBahr keerde zich langzaam om. Hij-zag den ander een oofeehbjlik stilzwip gend a.eni len lachte toen. 'jBai Eens mijn. broeder. Een mooie ke- fel; zop jvaar .(fed "teeffc, niet w^ar? Kijkj Vijandelijke vliegtuigen, delen gisteren op verschillende plaatsen op het ooriogstoo- neel aanvallen, die echter1 geen slachtoffers kostten',; noch mhteriöele schade veroor zaakten. j Van het Balkanfront. Engelsch legcrberich't. Aan het Doiran-front werden drie vijan delijke vliegtuigen genoodzaakt achter hunne linie te dalen. Fransch legerberich't. In' de bocht van do Tsjema worrit de sedert twee dagen begonnen strijd met hevigheid voortgezet; hij ontwikkelt zich meer en meer tot een schitterend succes. Gesteund door het krachtige vuur der FranscLe artillerie, behaalden de Servische troepen in de bocht Van de rivier een nieuwe overwinning op de Duitsch-Bulgaar- sche troepen, die genoodzaakt waren na een bloedig gevecht het dorp Iveu te ontruimen en drie kilometer' terug te trekken, aehter- vojigd door onze zegevierende bondgenooten; - Vijf tegenaanvallen der Bulgaren, die zich hardnekkig weerden, mislukten; zij slaagden er niet in den opmarsch der bond genooten tegen fe houden. Do Bulgaarsche aanvallen Werden door het vuur der geallieerden gebroken, en door een Servischen tegenaanval mJet de bajonet uiteetó gedreven, moesten de aanvallers in ■Wanorde'en met belangrijke verliezen naar hunne loopgraven terugtrekken. Meer westelijk gingen de Servische troe pen, Versterkt door Fransche infanterio- afdeelingen,- vooruit ten noorden van Veiy- selo. Het aantal gevangenen bedraagt reeds meer dan 1000; 16 kanonnen werden buit gemaakt op het door;-de Bulgaren' verlaten terreM Sedert 12 September, het begin van hét offensief der geallieerden,- verloren lie Duitsch-B'ulgaarsclho legers reeds, 6000 ge vangenen, 27, kanonnen en! ,50 mitrailleurs. Bulgaarsch 'legerböricht. Macedqniséh front: Ten westen van de spoorlijn MonastirFiorina levendige be schieting van den sector Ostretz.' Kenali. Zwakke 'Vijandelijke afideelïngen,: die nader bij gekomen waren, werden door Vuur ver dreven. - t - In de bocht Van de Tsjerna weiden dooi de BuLgaarsclie en' Duitsche- troepen hevige aanvallen afgeslagen. Aan' hot Mogléni tza-front en ten westen van de Vaidar het. gewone artillerie-vuur. Ten oosten van de Vardar is het rustig. Alan! den Voet van .de BelesitzA en aan het Stroema-front gevechten tussdhqn par trouillcs en' zwakke artillerie-actie. Eetn vijandelijke aeroplane wend door het viuur der Bulgaren getroffen en stortte neder binnen de vijanlleJijke linies1. Aan do kupt Van de Egeïsche Zee is het rustig. Tan het Boemeensche front. Bulgaarsch legerberiGh't L'angs den Donau' jzvrak wedterzijdsch vuur. i! i In de Dobroedsja deed de vijand twee malen met een sterketroepenmacht een aanval <opdel linkervleugel van de Bul- hem aan, Rosamundie. Zie, hoe moedig hét ongeluk gedragen' Wordt door dezen stut vnn mannelijkheid, waarop ge hadt wil len steunen, door dezen ftinkm' echtge noot vati u,W keuzie. Zie naar hem I Zie naar dien l-ieVen broeder Van mij." iGnder dab zweepslag van dien spot werd Lionel geprikkeld tot toom1, waar hij eerst steohts vretós gekend hi'ad. „Gij zijt mijn broeder niet"-, .aptwioord- de hij heftig, „UW moeder bedroog mijn Vader.'' I Slakr-eLBahr'trilde ©en oogeriblik', alsof hij geslagen' w&s. Toch bedwong bij zichi „Laajt ik mijn moedor's naam nog ©end van je gemeen© tionlg hooron, on-ik laat! ze tiot den wortel uitrukkon. Jlanr nage- .daphtenis staat, Goddank, ver boven de be-leedigjingön van aoo'n .ellendieling als jij. Bas echter op, niet te spreken van de eenige vpouW, wier najain ik vereer.''i En toen; als leen rat, ,di« in 't nauiW gie- bracht is, vloog Lionel op hem af en' wil- dia met uitgfestiekte hjaiiden' naar zijn keel; grijpen. Maar Sakref-Bahr greep hem jtfevt- zocdat hij brullend op zijn knieën viel^ „Je ziet, dat ik sterk' ben, hé?"- spotte hij. „D;at is geen wonder. Bedenk, datj ik zes lange maanden aan de riemen van -een galei gezwoegd heb, en dan zal! je begrijpdn; waardoor mijn lichaam jol! ijzer, gewordefa is en ik irijjn ziel verlön p n heb'. V Hij slingerde hem \vjeg in' de rozenstruik ken en tegen het latwerk, .waarover ze groeiden. i „Begrijp je hét gmwjelijke vap. de rbeif gaarsche stelling; hij werd echter telkens genoodzaakt terug tfö (trekken). De stad Tsjemavoda werd van de lin kerzijde Vjan danj pon au' af hjeschPfet^ echter zondter resultjaat, Man de; kust Ivan! do Zwartte Zee jsj he;t kjalin. .j Russisch llogorWWrSjcjbt. In ZevenburgtenDe vijand deed1 in helj dal van de Oitoz een aanval op de Roe- incenschfo troepen1 en sloeg hen terug. De zen gingen djaprop Ken noorden,1 van hetl genoemde diajt tot ieemi aanval erver en be zetten ©qn' reeks hoogten. Do vjjaind dded hejvjgo aanvallen in do buurt van Kampoeioeng, in het Jiu,-dal en ])ij Örsova. Hier duurt het gevecht voort, In dq Dpbroedsjja;: Dte Russischo troe pen miaakten eqnigq .vorderingien in zui-" dolijke richting. j Opstenrijksch legerbericKt, Lejgerfront vah jaartsbertog Rarql: Iu| des buurt vlajn Prsova aan d©n Szurdukj p(a|s etn iben izuidojostten van don iVjörd^ Tononyjfak liqp do .vijand vruchLteloos stormj op de; Oi,-H. .troepten. Ton noordwestten van Kampoqloeng slooj gejn 0,-H. en R.uifeche afdeielingen de Ropj menen uit het hardnekkig verdedigde 'Ca- desti. s Aiate baide zijdten' van Sojosmctrzö wier} den verschteideno. ajanyalten der Roeme nen afgeslagen. In den Tülgyes-sector namen O.-H. sen Duitschei troepten stormenderhland den btergi Bitca Arsurilor ten noorden van Hollo. Alan vallen van eten grootq Russiavhej troefpenmTabht op dte Oi-H. cotorm-es ten zuidd O|0Ste|n vjaln Tölgyes en Belbor mislukten, Roemeensc.h© leger.b'orichtem NOiorde(lijk en nooodwfestqlijiK front: A'a!h dq westgreiis vjbb Moldavië 'tot aan Rrei- delus niets niteuwB, -! i In het Pnahova-dal artillerite'-vuur, voor- ajL in den sector ten iw|e|Sten van de ri- vièn - i Dq Roemtenetï slóegen twlee ialanvalle'd tó in do richting van het' Cterbului-dal (ten noordwesten van BustejnL) In dq hnurt van DragoslaVelte' duurt hqt geirecht dfen geheelen' dag voort. De Roer menen hiaódhaafdten zich in bünnq pfel-f lingen: In'hqt Alt-dlti sloegten' dq Rotemenen 'al- lq laan val len' aan dten linkeroever der rij viqr nf. Aan den itechleroeyer mbestep zij opder den' druk vtab dén vijand eenj wqinig terrein afstaan ton zuiden van' dd lijn Aigloieit -Sepahinisti. In het Jiu-dal duurt de druk ,van den vijand voort. Hteivige gevechten Worden' 'gjelteverd inl dlq buurt v3!n Buinbesti, bij Prsojvai enl tan dian' rechteroever van' de! Gemat j Zuidelijk front: Geen nieuws. I Tan de Tnrksche f Binten. qrsbank? dag in; dag pit, nacht in; nacht u'it, naakt geketend tiei fitten' aan dan riem, te midden van ,den stank' varj je loigenooten Sn het ongeluk, ongek^amd, ongewasschen behalve door den regen, ge roosterd door do zon; mei etterendo zwie ren, geslagen en mishandeld dotar do Zwieep van den drijver, als je bezwijkt onder het onophoudelijk, qindelooze, afbeulen de Werk? Begrijp je het?"' Zjj!n stem, vol onderdrukte woede, sloeg plotseling over tot een gebral. „Je zult jiot loeren! be), grijpen. W:ant dat vrqeselSjk lot, dat ik' on dervond door jou toedoen, zat nu tot den dood het jouwo zijn.'' j Hij zweeg, maar Lionel deed ^jeen po* ging,- om tq spreken.Zijn moed Wias weer gezonken; even snel; gis hij .opgekomen Was, en hij kromp ineen, waar hij heen.} geslingerd'Was. - „Voor, je daar hoen gaat, js er. iet^ anders,"- hervatte Sakr-el-Balir, nicts Waar voor ik' jq vanavond hier heb! laten bren gen. Niet tevreden, mij aan dit alles over» geleverd te hebben, niet tevreden mij als) moordenaar te hebben gebrandmerkt, mijn goeden naam te hebben vernietigd, mjjn bjqzïttingqn' fe hebben géstofen en mij op| Weg naar do hel gebracht te hébben, moet je nog vorder gaan en mijn plaats inne-; men in het vaJsch© hart van dezq'vrouw, die ik eenmaal heb liefgehad. Jki. hoop,'! ging hij peinzchd voort, „dat je hagr op je eigen armzalige manier ook liefhébtj Lïonieili. Dékt zal Wj de foltering, diq jq li- chlalam fe Waditen staat, pok neg leten folw tering voor jq verrajderlgké ziel gtavpegd E'ngelsch legerberidht, Officieel bericht van Bet front in Meso potamia: Engelsche aëroplanes wierpen bommen op het hoofdkwartier der Turksche ongeregelde troepen aan den Euphraat. Russisch legér bericht.' Aan het Kaukasusfront: Een aanval dei- Turken ten westen van t iumickanes teai zuiden Van Kesigi wend aigeslagen. U it Egy p té. Officieel communique uit het Engelsche hoofdkwartier in Egypte: In de provincie Darfoer Was een kleine troep vatn 300 man van hot Egyptische leger uitgezonden uit El Fasjer om een bende rebellen,- aangevoerd door den ge wezen sultan Ali Dinéb, onschadelijk te maken). Van Dibis, 118 mijl ten zuidwesten Van El Fasjér,' werd onverwacht opgerukt naar Kulme, 45 mijl ton westen van Dibis. De troep kwam daar den 3ien Nov. aan, toen .bleek echter dat de hoofdmacht der opstandelingen in westelijke richting, naar Sugar -\èrtrokken was. De enkele achterge- bterieirten boden weinig tegenstand; 100 gjeweren en 600 kameeten werden buitge maakt. Engelsche bereden troepen, trokken daarop uit'ter vervolging der robellen len haalden' hén den ölen in. In het gevecht, dat nu volgde, weirl Ali Dinar gedood en Werden' 200 taan krijgsgevangen gemaakt en 340 geweneW, 2500 patronen, ivoor, graan, paarden; en 6000 stuks vee buitgemaakt. Aan dq zijde lieg EittgelsChen geen verliezen. B'qmmein'aanvlaMon In Egypte. Officieel Engelsch bericht: En werden mét succies twee luohtaanval- fei gedaan op Magjhdaba qn Birsob'a, waar belaUgrijlce schade werd. aangeri-cilii Twee vijandelijke Foikkers werden in be- stóhadi^dqn; toestanii tot dalen genoodzaakt. Ln- het geheel werd qen ton ontploffend» stoffen; geiwprpqn. - Alle maclunes keerden IteBcradien te- - it' Ter Zee, In de Oostzee. Een Russisch béricdit meldt: In den nacht van 10 op 11 Nov. drong oen floüüje snelvarende vijandelijke tor podobooten van modern typ© de Golf van Finland binnen. De dikke mist verhinderde aanvankelijk dat de schepen gezien werden en- zoodoende kon de vijiand gedurende eenige minuten ongeveer 100 bommen wer pen op Baltischpost. Zeven inwoners, waar onder vijf kinderen, werden gedood, twee soldaten gewond en eenige gebouwen be schadigd. i De Russen boorden een groot gedeelte der torpedoibootqn, die snel terug .wilden trékken, in dep. grond; do vervolging van de rest werd échter belemmerd door den dikken mist en donker; noig juist op tijd werden vijandelijke mijnen ontdekt. Dq ver volging werd toen opgegeven. De Russen leden geen verliezen'. In de Zwarte Zée. Een Russischo onderzeeër,Vernielde oen stoomschip bij Bospoi. Dezelfde' onderzeeër hoorde oen zeilschip Worden zulk een pijniging .als alleen de vervlóekten kennen. Met dat doel heb ik je hier gebracht Dat je iets beseffen zult van wat deze vrouw yan mij to wachten staat; dat je dq gedachte daari aan kunt meenemen, en die zal erger) voor jq ziél: zijn dan' de zweep van den drijver voor j© vertroetelde lichaam."' „Duivel!" bruldq Lionel. „Je bent dé boozq pit de hek"' „Als je duivels maakt, moet jé ze niet verwijten, duivels te 'zjyjn, als je ze latei Woör ohtmoet. i „Luister niet naar hem, LioUeli'' zei Ró- samunde. Ik zal' hem -bewijzen, 'dat hij! eei( groiote pocher is, als hij pelf bewjijKt een schurk te zijn. Gelóóf niet, dat hij zijn slecht voornemen zal kunnen uitvoeren.'^ „Gij zijt het, dj© pocht,"' zei S.akr-eï Bahr. „En overigens ben ik, wjat gij enj hij samen'mij gemaakt hebt'' „Hébben iwij ii eeni leugenaar en Jab aard gemaakti? want fLit zijt ge," ant- Wojarddq zij. v „Lafaard?"- herhaald© hij, blijkbaar ver baasd. „Dat zal' Wel de qen olf andere leugen zijn; die hij met zóóveel ander-a verteld heeft. .Waarin heb ik me olóit een lafaards getóórnd?" „Waarin? fn' hetgeen ge nü' dotet; irf dit plagén qn' martelen van tWqe hulpe- loioze wezens, die ta uw macht zijn.!)' „Ik spreek niet van' Wat ik bén."- 'ant woordde hij, „want ïk héb al' gezegd, da! ik -ben, Wat gij n^ gemaakt hébtlkspreekj van wWi jk wqA IK spreek van het verte- i in den grond en bracht een ander óp naar SébastopoL Luchtaanval. De Engelsche admiraliteit, bericht: Ma- rine-aëropLanes hebben den 12en Nqyein- 'oer een aanval gedaan op Oostende. Eg werden een groot aantal bommen gewor pen op liet „Atetier de la marine'-1 en op. oorlogsschepen in de haven. Dé duikboot- en mijnenoorlog. Van Duitsché zijde wordt gemeld: In de Middellandsche Zee .werden de ,-olgende Ital.iaansche schepen in den, grond geboord: de „Torero" (br. 760. t.),; de y.Ber- nado" (1346 t.), en de zeilschepen „Mar rinaga" (154 t), „Gildar"- (100 t), „Tref Fratell.i" (190 t.) en de „San Giorgio" (258 t.). Lloyd's berichtHet Engelsche stoom schip „Morazan" is in den grond golteord. De kapitein is gevangen genomen;. Het Engelsche stoomschip „Caterham"' is gezonken. f Het Eógclscho stoomschip „Kapunida" fe gezonken. (Do „Morazan", groot 3486 ton bruto; gelxtuwd in 1905, behoorde aan de Liver pool Shiplting Co. Ld. te LiverpooL De „Caterham"- had een bruto tonnen inhoud van, 1777 ton, was gebouwd irt 1886 en ltehooi'de aan de reederij Jolm Harrison Ld. te Glasgow, De „Kapunda" mat 3097 briito 'ton, was gebouwd in j.908, en behoorde aan He Melbourne S.S. Co. Ld. te Molbo-ume. Diverse berichten. Op LóUdensche beriéhtger-er van dén ATtisterdamsehen cöiTespofndqnt der „Yossi- scb© Ztg.", verzekert, tlat de zending van generaal Ro^jnos, de Fnuisclié minister van oorlog, naar Salo-niki, in' verband staat inét geschillen tusschen do ententei-miogieaildihq- den fftior de expeditie naar Salonika Aan Sarrail waren 80.000 man Ilaliaansche troe- pen beloofd, maai; heeft deze vbrstorkiugcn nooit onrtV;mgjen, omdat de ItalUuuisché iitiniétarraad de zénliing heeft afgc last Italië is namelijk; zoor ontevgedm over het uitblijven van econotmisOhen steun van de zijde zijner, bondgenooten. Zonder deze versterkingen kon Sarrail niet veel begin nen en moest opnieuw, een afwachtendo lwarding aannemen. D,aari)ij komt dat Sarrail op zeer gespannen voet staat met de diplo mmen der entente in Griékénland eh zich van hun instructies en politiek niets rneea aantrekt. Hij gaat -geheel zijn eigen Weg en I>escliouWt Saloniki als een verloren positie. D© Engelsche hoefdofficiereu dqolen tnOiU- wens ilio meening volkomen. Briand en Joffie blijven daaténtegen tlo expeditie Van belang achten en hébben nu Roqu-es afgevaardigd om- Sarrail te troosten en he-nt mot nieuwe beloften te sterken, - Do bcriohtgövier zégt voorts, dat de. Sqr- viëns org ontevreden zijn,- aangezien mén. hen bijna alleen de Bulgaren laat Ifevjeélilenk Do SorpriBche gezant te Parijs hoeft - naar iin' Loiudonsclie oflicierskringqn verluidt namens zijn regeering in dien zin eoni klacht tot de entente gericht. Daarin Wordt als voorbeeld, aangehaald dat onlangs te Sal-oniki een wjcdrqn is gehouden,- waarbij meer. dan 3000 Engelsche officderen tegen woordig waren,- terwijl dicpzelfdcn dag het- Zij keek hem aan en schéeai héfe haar vasten blik te meten,1 j „Ge spreekt v|an het vqrlcdjeui.?." haalde zij mot zachte stem. „Gq sprqck) v|an het verleden tof mij Djucft ge dat?'l „Opdat WÜ ex; samen olven zouden kan- ■nm spreken, hqb ik u geland gehaald; dat; ik U eindelijk' dim - gqn zon kunnen vertellen, die ik*dWaite genoeg vlas, vijf jaar geleden voor u te ver-i zwijgen, dat Wij eén oe^byhoud zouden kuil-, xrqn' lierviatticn, dat ge onderbroken héfe,/. door; my bvtög! te zénden;'1 „Ik deed u zéker, een vroesolyk olnrocht,"! a:ntiw|0io-rddq zy met fcïtteïep; pppt ;,Dt;was(S zeker niet zachtzinnig genoiqg. Het'zolui.' mij meer betaamd- hebben, als ik tegesi den moórden'aar van mijn bfoedey gola- chen en hem gevleid had."- „Ik héb u toén. gezworen, d'at 51c zijn] mbordenaar niet Was;'1 herinnerde hij Iiaöi], met triHende Btem, j „En ik iaUtwoórddé, dat' gq lqpgL'-'- i „Ja, en «hiaro-p zondt ge mij heien' -q het Woérd van dén, man, dien ^j zeidqfl lief te hebben, het Wofct van! den man; wien gij jojw? trouw vqrpiaind hadt, Woog| niqfe hij n,"- i -) „Toén ik n' fronW) bdoofdo," jaativoond^ dq zij, „dfifed ïk hêg 'zoiader' u (vyjarföedïrprf te kennen in een stijfhbofdige, «loojraeW bende onwetendheid, dte niets nan vjaïr hefeeén de Iwtaréld 20Ï .vpn on| - uWi wóésthedd. ^ooï" dde blinde sti - dighelid jberf ik nüfrichifeh' gept^afr, znpalb'-^f 1'lvR. ik Wellicht yqndieüde," (Wordt, msolgfy SU SCHIEDAMSCHECOURANT. r_„ -.Ij. -I "1 i. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1