De oorlog. Dienstregeling H. IJ. S. M. Laatste Meuws. 'Sn 1 f -* «jaag te dom. De mieendere uitgaven als gèvtalg der herziening van de jaatwteddender teenteen aan den Gemeentelijken Handafs- avjojndcunsus zijn neg niet in dease bagroo- fimjg vierwerkt Moet daarvoor niet een post" wpinden! uitgetrokken of wordt daarop ge tekend bij do vaststelling van den post oïiiv-bomene uitgaven"? De Voorzitter: Wij wfetenop 'toogen- ibiik Üe cijfers nog niet en er zal dus bjj lie ■vasistelliin'g van bet liedrag voor onvoorziene uitgaven op gerakend moeten worden. (Wordt vervolgd) Volksbadhuis. In de week van 511 Nov. 1916 wer <ten genomen 539 baden. lste klasse: kuipbaden 40, regenba- den 41. 9de klasse:) kuipbaden 89, rogenbaden 356, 5 ets. kinderbaden 13. 'AGENDA. Vrijdag tot en met "Maandag. Flora-Bios coop, 8 uur. Hoofdnummers: 1». De twee geliefden. 2o. De droom van Kathleen. Heden en volgend© dagen. Alcazar Theater, ScModamscheweg "19, 8 uur, Bios coop en Variété. Heden en volgende avonden, Casino, 8 iu. Intern. "Operette-gez. Chietièn- ni. Juffrouw Beulemaas gaat trou- wenl! Heden en volgende avonden. Circus- Schouwburg, 8 uur. Gezelsohap- Spree. Twee weezen. 11 en 17 Nov. Odéon, 8ui. Dil.-Symphonie Orkest „L, v. Beethoven", Concert. 11 NioV. Groot© Sdhouwibung, 8 uur. llott Toon.-Gez. Somna. Feeslavoud-Ali- da TartandKlein. 15 Nov. Groote Schouwburg, 8 uur. Het Tooneel Royaards. De .Winkel dochter. i 15 Nov. Tivodi Schouwburg, 8 uur. Manna de Wijs Mputofn. .Liedjes en Voor drachten. üerk en School NED. HERV. KERK. Beroepen te Abbeikerk m Lambert- schaag ds. J. ,G. Steenbeek te IJzendrjke. Beroepen te Ultecht ds. iVleenleZut- phem; toez.j te Grootegfist en Doezum| de heer J- H. Ch. Isra,èl, cand. te Vis| vliet:- Bedankt voor het beroep te Hasselt ds. S. vap. 'Dorp tei Bodt^jvien. GEREF, KERK. Beroepen te Jfattem dr. C. N. Impa la te A vereest. Bedankt voor het beroep te Ede dsi S. Doornbos te Doetinehem; voor het be- roep te Barneveld ds. J. Fraanj© te Goes. LAGER ONDERWIJS. Volgens de „Tel." zulten dr. J. H. Gun ning, schoolopziener ïn hét district Am sterdam, en dn J. H- Jtennes, school op» ziener in Wet district Rotterdam, eerlang ontslag vragen. j Gemengd Nieuws. Begrafenis militairen wielrijder. Gisteren heeft te Leeuwarden onder groote belangstelling op het R.-K. kerk hof de teraardebestelling; plaats gehad van den militairen wielrijder J. Dijkhoff, die bij een militaire oefening te water is ge raakt en verdronken. De begrafenis had met militaire eer plaats. Zes makkers van den overledene waren uit hun standplaats 'overgekomen en droegen do kist naar de groeve. Eerste-luitenant J. G. W. Zeegers, chef van dien overledene, sprak aan het graf eenige gevoelige woorden; hij noemde Dijkhoff een braaf en goed soldaat, die zich do sympathie van al zijn "makkers had weten te verwerven. Verscheidene kransen, o. a. een van de dienstmakbors van den overledene, dekten de baar. Over de grens gekomen. Een Belg, afkomstig uit Oostende, -èji twee Franschen, uit Parijs en Calais, die ,uit het gevangenkamp te Munster waren gevlucht, zijn ovei; de grens gekomen. Locomotief ontspoord. Gistamamiddag is bij Abcoude de loco motief van dien sneltrein, die te 4 u. 5-1 min. van Amsterdam naar Arnhem ver trekt, gedeeltelijk ontspoord; twee paar wie- ïen van de machine geraakten uit de rails. Persoonlijke pngelukken zjjn er niet hij Voorgekomen, Het tieinenverkeer op de Ijfn Utrecht—Amsterdiam ondervond den gehoe- lem avond Zeer belangrijke storing, daar het over één lijn geleid moest worden. Door den trein gedood. jflSJ- In de nabijheid van Wilhelmshagen, aan v4j %- <^eri. Oosterspoorweg, waren een aantal vrou- Öjg ff' gelijke arbeidsters aan den spoorwegdam v aan *t werk1. Een trein met soldaten kwam - voorbij, en de arbeidsters wuifden den sol- daten toe, die schertsend da groeten beant- woordden. v-,Plotseling kwam een Balkantrein aanle iden, en voordat de opzichters de vrouwen Gf Hackten kunnen waarschuwen, reed de trein lli^midden in de groep, zoodat 19 vrouwen gedood, één ernstig gewond werden, grif De gebeurtenis heeft He Berlijn een die- V^Pen indruk gemaakt. rfu De „Vorwarts" zegt, dat deze vrouwen mook slachtoffers van den oorlog zijn, daar voor mannen optredend, mannenwerk fc)moeten verrichten, dat zij niet zouden be te doen, wanneer niet de mannen sffjmaar het front moesten. Een iSjarig meisje verdwenen. fs Sedert «en jvéefc is tes Tiel een' önge-| 18-jarig dienstmeisje spporloos1 Yeif{ |dwjen!en!. Alle) nasperingen zijn nog vruch- "tm g&feimL \.i. I Een mijn gevischt. Mem meldt toos uit T^rneuzen: Da vis- schar Hon. Schattemaa, van Philippine., bevarende den hoogaars PH. 88, bemerk te do vorige week, garnalen vïssc bende in da Wester-Schelde, toen hg nabij Teij» neuzen zijn net ophaalde, dat er een! mijn ïn zat, die vermoedelijk op dep bodem der rivier gezonken, achter bot net Was Mijven ihapeoie«L Aanstonds het liij het net weqr zakken1, maakte aan hei tcvw een roeiriem pis boei vast en kwam! aan wal da militaire autoriteit van het gebeurde kermis cjeven,. Den volgeadêrj dag kwam da mijnenlieyger „Zeemeeuw^ ter plaatse, die volgens aan'wijzing vanf den vissclier fi<4, net met zijn geVaar- Lwijkian inhoud ophaalde. Hot gelukte, de mijn, «en, Engolsche, die geheel met zee-1 wieir, schelpen enz. begroeid was, uit hei net te halen zonder dat dit beschadigd» wierd en laan boord van het stoom schip fioi demonteeran. Dit gevaT is dus gelukkig aïgidootpefv Geknipt. Te Rotterdam is aangehouden J. Hzich noemende Jeeraar in Staatsinrichting en Boekhouden M. 0., wonende Maaskade 98b, tegen wien door den Commissaris van Po litie aldaar reeds vroeger gewaarschuwd was. J. H. wordt verdacht f4000 te hebben verduisterd en tevens gelden, behoorende aan H. v. R., te hebben geïnd, en niet af gedragen. Hij is ter beschikking van de Justitie naar het Huis van Bewaring overgebracht Staking. Bij de Rotlerdamsche Lloyd is heden een staking onder de bootwerkers uitgebroken Ongelukken. De arbeider Filipsen, uit Anna PauloW- na, is gistemamiddag bij het veeladen te Hoorn tusschen de buffers van een ran geerenden trein geraakt cn kort daarna overleden. Oorlogsvario". Madrileiensche bladen molden, dat het m den grond boren van het Amerikaansche s.s. „Columbia" door een Duitsehe duik boot bij Conma heeft plaatsgevonden. De lading bestond uil koper, staal en "vet, bestemd .voor Genua. De ^manning is in Veiligheid. Z;j ver telt, dat het schip op 6 November bij Kaap Finisterre werd aangehouden Daar bet plaatsnemen ia de reddingsioepeai wegens 'den storm gevaarlijk was. wachtte de duik boot ruim, twee uur tot dat het gevaar geweken wa§. Tf eemerwachting. (VteiiwachUng tot d'en ayopd van Woens dag 15 November: Ziiviakke tot matige, wind uit noordelijke nchtingfen, zwaar tol half bewolkt, waar schijnlijk droog wièer, mogelijk nachtvorst) in Tiet. oostten, iets kouder overdag, Van liet Westelijke front. Duïtsch legerberioht, BERLIJN, 14 Nov. (Officieel.). Leger- gioep Kroonprins Rupprecht. Aan beide zij den van de Ancrc speelden zich gisteren hardnekkige gevechten af. Door geconoeai- lieerd vuur van zwaar kaliber voorbereid, had de togen onze m een bode vooruit springende stellingen hevige Engolsche aan vallen te vei duren, bij welke het den 1e gestander gelukte ons_uit Baumont Hamel en St. Pierre Divion met de aan beide zijden aansluitende Linien iin oen Voorbe reide grendielpositio terug te wierpen. De taaie verdediging bracht ook ons be langrijke verliezen. Op andere plaatsen van het aanvalsfront vanaf Oostelijk van Hobuterne tot Zuidelijk van Grandcou r, warden do Engelscflien» waar zij binnengedrongen waren, do'Or onze in fanten© weer teraggeworpen. Fransch© aanvallen in dcai seoLou1 Sailly Sasllisel, mislukten. Engelsch legerbericht,' LONDEN, 13 November, (OfficieelJ. Op beide oevers van de Ancie deden wij heden morgen aanvallen, waardoor het ons ge lukte over eoa front van 5 mijten i|n de Duitsehe verdedigingswierken rloor te drin gen, De krachtig versterkte dorpen Saint Pion© Divion en Beaumont Hamel, vielen in onz© haaiden. Vóór hot aanbreken van den dag ondernamen wij reeds in den dikken mist dezen aanval. De vijand leed pra.re verliezen. Wij telden lot nu toe reeds 3300 gevangenenhet gevecht duurt nog voort. Do veraveigdis steil tojgen, noordelijk van de jüacaja besftajan; uit «M- .ooatspromjkelijjke eerste rij Duitsehe verdedigingslooiigraMari!, die buitengewoon krachtig Versterkt waren. Van het Oostelijke front. Legei-grioep-aaitdiertog Karei: Noordoos telijk van Jacoibini in de Woud-Karpathen werdiep. Russische jaideelingm door oms vuur van het voorterrein van onze steil in- gOU vtemdreven. Voor de aanvallen van Duitsehe en Oos- tenrijksch-Pcagaarsche troepen zijn de Rus sen iq het Gyergyiogebergte teruggeweken. Ook ten noorden van de ,Tienyief-pas maakten Beiersche en Oostenrijksch-Hon.- gaarsche bataljons ondanks den hardnekki- gon tegenstand, vorderingen aan beide zij den van het Oitoz-dal. Vao de Turksche fronten; Turksch legerberioht. KONSTANTINOPEL," 14 Nov, "(Officieel.). In den mofjten van den lien, Nov. heb ben jïjandelijke vliegtujgen ee^ge goppaen geworpen pp Bir-El-Scha, zonder gehad© to veroorzaken, waarbij twee arbeiders ge wond werden. Onze vliegers hebben do vijandelijke vliegers verdreven. Aan bet Perzische en aan het Tigris- front doen de Russen en Engels cben, die geen successen kunnen behalen, aanval len op de onbeschermde dorpen en stam men, waarbij zij zich' schuldig maakten aan plundering en gewield. Aan bet Kaukasusfront hebben voor ons gunstige schermutselingen plaats. Op andere fronten geen bijzondere ge beurtenissen. Diverse berichten Een dappere tegenstander gehuldigd BERLIJN, 13 Nov. (Officieelj. öp het Somifie-front heelt op 11 November een vijandelijke vlieger achter onze linies een krans met bijschrift laten vallen met een begeleidend schrijven. Dit bijschrift luidde aldus: „Ter herinne ring aan kapitein Bolckcs, onzen dapperen, riiMerlijkem. tegenstander van het' Engeische vhegersenrps". Het begeleidend schrijven luidde als Volgt: „Aaïi de op dit front strijdende offi cieren van het Duitsehe legercorps I Wij hopen dat gij dezen krans zult vinden en betreuren het, dat hij te laat komt Het slechte weer belette het ons, hem eerder te brengen. Wij treuren met zijne vrienden en kameraden. Wij allen erkennten zijne dapperheid, w g. S. Seamen.- Do krans met bijschrift, alsmede het bege leidend schrijven weid 'door het legercom- mamdoi aan de ouders van Bolcke gezonden. Eem lanttettotord aan Engelland. NEW-YORK, 13 Nov. (Tipl vjOn. den Ver tegenwoordiger van het Wplff-buieau.) tjVertraagd.) Een telegram uit Merico bericlit, dat Aguller, de minister van bui tenliajidsche zakten, een atitw.pord op de) Engjeïsche nojija' bteeft ingezonden. In del nplta werd de eisch gesteld, dat "Meridoj ten opzichte vian-de Didtsch© onderzeeers, die njaar meai mfeende in die Mfljxipalam^ scjua wiatenen opereerden, d© neutraliteit strikt in iaciht zou wennen. Dte nota Waa( doo-r bemiddeling \\an dteii Amerikaajischen mindsteir Hansing gezondfen. In ?/jn anfWoord verklaart Aguilar eerst, diat hij niet begrijpt waarom de Engol sche nota piel direct aan het Mexicaan- sche departement van buitenlandsch© za ken is' gezo-ndem. Hij ziegt verder, dp.t die( "Itleixiciaansch© neutraliteit gehandbaafdj wordt, miaar wijst er tevtens op, dat Mexi co nieit meier venahtwjoordelijk bon wor den gesteld v0|t>r de" diaden, der Duit- scbet onderdeeérs voor de M-exiqaanschq kust dan dei Vereen. Staten voor d© jongji st© lactie van d% „U 53." MjciI njauw] verlioten sarcasme wijst AguL- l»ir er dan nog op, dat het besta middel) om vrilemdscbiappe] .ijkte betrekkingen tusi schten beidte regearingen te verzekeren zou) zijn, djat do Engolsch'e vloot belette, dal| dia Dui'tsch© londferze-eërs hun sfeunpunij vi-criiaten. - Dialardioior zou' teilk© mo^elijkhefd van om laangenaamhedtenuit den wieg geruimd wioirdijjin. i i I I Handel en Bedrijl Bears ivan Schiedam, DINSDAG, 14 Nov. Officiééls noteering van de Oommissie uit de Kamer van Koophandel nan de Beurs.- MOUTWIJN: f39G> 'per H.L., oontajnt, zonder fust en zonder belasting. ROGGE: Geen opgave. GERST; Geen opgave. MAïS: Geen opgave. Namens de Comm. voor de noteering. E. A. J. WlTTKAMPFj. Noteering der Vereeniging \tiBond van Dis tillateurs", gevestigd te Botterdam. MOUTWIJN: f41.— per H.I1 JENEIVER: £4b.— per ILL. t AMST. PROEF: f46.50 per HL. 1 Namens de Comm. voor de noteering. MOUTWIJN: Stemming flauw. SPOELING: f3.—i ■SPIRITUS: f76. - i RUWE SPIRITUS: £37. ROTTERDAM, 14 Nov, Op de veemarkt waren heden aangevoerd 58 paarden, 2 veulens, 999 magere runde ren, 560 vette runderen, 390 magere kal veren, 498 nuchtere kalveren, 5 schapen,- 2 varkens, 169 biggen en 17 bokken. Besteed werd vo,or koeien 120-122 116-110 105-100 ct., ossen 122—120 114-108 100-95 ct, stieren. 98-102 9490 ct, kalvewn 155-160 135- 125 110100 ct. Handel matig. Melkkoeien f240—385, kalfkoeien f260 415, stieren f130—'450, pinken f100— 140, graskalveren f45100, vaarzen f120' 175, werkpaardefr f 200400, slochtpaar- den f 150275, nuchtere kalveren f 10—-18, fokkalveren flS—25, biggen f715. Botermarkt Aangevoerd 4 achtste en 7 zestiende ton en 182 stukken. Prijzen: stukken fl. Eieren. Aangevoerd 93 375 Regeerings- »eieren. Kippjcmeieren f105010.95. Y. P. N.-eieren. Kippeneieren f 12.75 13.05, eendeneieren f13. Visscherij. SCHIEDAM, 14 Nov. Binnen van de ha- ringvisschcrg SCH 454, Handel, sch. >T. Taal, met 6 last haring, wan de 4e reis. SCHIEDAM, 14 Nov. Binnen van de ha- ringvisscherij SCH 167, Jan van der Toom, sch. M. Vrolijk! Mzn., met 15 last haring, van de 3e reis. i Scheepvaart. 1 SCHIEDAM, 14 Nov. Vertrokken zeetjalk, „Confiance", kapt G. Hendriks, geladen met ledige flesschen naar Londen, t i SCHIEDAM, 11 Nov. Vertrokken s.s. „Hartley", ledig naar Rotterdam, om daar te laden voor de Westkust van Afrika. Burgerlijke Stand. SCHIEDAM. Geboren. 10 Nov.: Pieter, z. van Arie Zeeuw en J. N. Zeeuw, Kelhelstraat 7. Daniël, z. van rzaak Hamerslag en JL van Katwijk. lx Nov. Petrus Jacobus, z. van Hendrik Kuypers en M. J. Schopman, Singel 132. Petronella, d. van J. T. de Winter en M. M. Solinger, Hagastraat 72. 12 Nov.: Maria, d. van A. Vrïjtenhoek en J. Koster, Strijenschestraat 58. i 13 Nov.: Dirk Jan, z. van J. de Ruiter en A. Wijnen, Noordvestsingel 25. Ge- rarda Ida, d. van J. D. Link en M. Bur ger, Gustostraat 4. Oierleden. 11 Nov.: Cornelia Verliude, oud 9 mnd., Beierlandschestraat. 12 Nov.: J. C. Verbeek, wed. van C. Bernard, 75 jaar en 1 maand, Nieuwe Ha ven 225. i BEURS VAN AMSTERDAM 14 Nov. 1916. Ned. W.< Ofcüf. 8 761Vin 77 77Ifa ZPpriak P. pr. A. e:.. 88I/9 88 ROBBEH-MAATSGHAEPUEN. Bücjclijksch Beurdlsericht. Amsterdam, 14 Kov. De Amduk. afilcelmg kenmerkte zich he den, op alle punten door een flauwe stem ming. Van Industrials moesten Steels 2 a 2Vl> pCt. prijs geven; Hide en :Anac verloren resp. 2 en 5 pCt. Central L. 6x/2 pCt. In de spoorwegen vormden de 'Missouris het middelpunt der belangstelling; Com mons verloren 2 pCtpref. 4 pCt. Bij ver der verloop werd de stemming min of meer verdeeld. Steels herstelden ?fj ii -l/i pCt. De afd. sloot gedeeltelijk met zwakken grondtoon. t De Locale afdeeling was meerendeels zwak.- Van Petr.aand. moesten Koninklijke 3 tot 6 pCt. prijs geven, Gecons. HoU. en Perlakken waren verlaten en zwak. Scheepv. aand. voor Holl.-Ani Lijn 5 a 7 pCt. teruggaoad, HoU. Lloyd ea Ko.n. Boot opeinden nauwelijks prijshoujdenii ea sloten veidioeld. Cult., waarden flauw; Mijawaanden ver deeld Maxwell waaiden gedrukt en 3 a 5 pCt. lager. A'at Staatsfondsen stil. Prolongatie 2% pCt - i Ne "-ïnrkseb* Boem. Noteering van10 Nov, 11 Nov. 13 Nov. Atch. Topeka 106'/i 1053/g 104»/i' Car and Foundry 71 703/4, 69% Bethleh. St. Corp. 675*) 665 650*) Denver and R. G. 203/> 20 19 Erie 38 37% 36%' Kansas City S. 27 263/2 1 263/s Miss K. en T. 8% 7% 7% Miss Pac. 10 fr/J 9%' Nu |Y;-0:n taiïo ön West 30% 30 2O1/» Rock fel. R w. 343/s 34i/s 33% South Paa 101 10H/8 lOOVs South HW. 281/s 275/s 27 Union Pac. 149% 1485/a 147% U. S. Stoel Corp. 123s/8 122J/a 1203/1 Amer. Can. Co. 643/g 633/2 623/g Un Cigar Ca 46 46 45. lottm. Aangevangen 1 Van SCHIEDAM naax ROTTERDAM. V.mi 5.24a,, 6.21c, 6.29a 6.48,7.7,7.27, 7 55, 8.20a, 8.39, 8.53, 9.35, 9.44, 10.28, ll.*17, 11.40, njn. 12.5, 12.31, 12.50, 1.28, 1.37, 2.12, 2.19, 3.23, 3.32, 4.13, 4.46, 5.13, 5.43, 6.10, 6.33, 6.51, 7.11, 7.18, 7.59, 8.31, 8.48, 9.43, 10.18, 10.24b, 10.36, 11.27, 11.33. a. Zon- en Feestdagen niet b. Alleen Zon- en Feestdagen. i a Alleen Dinsdag, Van ROTTERDAM naar SCHIEDAM. V.mi. 5.—, 5.15a, 5.45, 6.23, 6.41a, 7.4, Y.23, 7.52, 8.35, 8.49, 9.32, 9.39, 10.40, 11.8, 11.43, 11.59, mm. 12.38, 12.47,-1.24, L32, 2.9, 2.20, 3.17, 3.2'6, 4.19, 4.39, 5.16, 5.48, 6.3, 6.52, 7.G, 7.28, 8.26, 8.43, 9.7b, 9.15, 9.45, 10.12, 10.42b, 11.18, 11.30. a. Zon- ep. Feestdagen niet b. Aljeen Zon- en Feestdagen. ,Van SCJHEDAM naar AMSTERDAM- vim. 5.1 lab, 6.34ao, 7.13, 8.—, 8.13cdei, 8,44df, 9P41cdf, 10.48 if, 11.51, nam 12.57ae, 1,40, 2.20cd, 3.27, 4.47od, 5.57, ,7.17cdf, 8.52, 9.15g, 9.23df, 10.20ct 10.61a 11.41d. a. Tot Den Haag. 1 j b. Overstappen in Ete1 xiaajg naar Haarlem; s Zondags door mor. AmsteallanE o. Stopt ta Kethelj. j d. Tot Leaden. t j e. Overstappen in Den Haag, rechtstreeks max Amsterdam. Overstappen in Dien Haag naar Haar lem en Amsterdam. g. Alleen Zon,- en Feestdagen, i .Van AMSTERDAM naar SCHIEDAM. vtml 6.—, 7.23, 8.4, 9.40c, 10.40c, 10.55, 11.53, n.m. 12.40, 1.45c, 3.39, 4.20, 5.45, 6.42c, 8.—, 8.50d, 9.—, 9.48Dc, 11.30e. Van HAARLEM naar SCHIEDAM. Van. 6.20, 7.44, 8.26, 10.6, 11.18, n.m 12.14, 1.3, 4.4.4*4, '6.6, 7.4, 8.20,' 9.12d, 9.23, 10.7Dc, 11.50a .Van LEIDEN maar SCHIEDAM. vjï4 6.45, 7,47, 8.il', 8.58, 10.33, 11.46, nm 12.41, 1.88, 2.36, 3.23, 4.27, 5.15, 6.3, 6.34, 7.32, 8.55, 9.40^ 9.51, 10.32Dc, October 1916. Van DEN HAAG naar SCHIEDAM v.m. 4*.52a, 5.50b, 6.24, 7.3, 7.19, 8.12, 829, 9.18, 10.53, 11.39, mm. 12.6, 1.2, ,L53, 3.1, 3.43, 4.49, 6.36, 6.23, 6.54, S.— 9.16, 10,d, 10.12, 10.56, 12.31a 1 Van DELFT naar SCHIEDAM v.m.' 5.6% 6.5b, 6.35, 7.14, 7.32, 8.24, 840, 9.30, 114, 11.50, n.m. 12.18, 1.13, 2.5, 3.17, 3.55, 5.—, 5.57, 6.37, 7.5, 8.16, 9.29, lO.lld, 10.23, 11,10, 12.41a Van KETHEL naar SCHIEDAM. v,m. 5.15a, 6.14b, 7.39, 1L58, n.m. ,1.21 4.4, 6.44, 9.36, 1119. a. Zon- fen Feestdagen niet. f r b. Alleen Dinsdags, i o. Den Haag overstappen. J d. Alleien Zon- en Feestdagen, a To Schiedam wonden alleen,' pasBajgers ujtgqlaten. T Van HOEK VAN HOLLAND t i naax SCHIEDAM- V.m 5.48a, -7.11, 8.49, 10.57, am. 130, 2.38, 4.56, 6.28, 9.34, 10.53. Van MAASSLUIS naar SCHIEDAM. V-m. 6.5a, G.42, 7.30, 8.7a, 9.10, 103, 1116, jua 12.26, 146, 2.58, 4.21, 5.18, 6.9, 6.46, 7.34, 8.23, 9.53, 11.9, Van VLAARDJNGEN paar SCHIEDAM, vjm 6.16a, 6.53, 7.42, 8.18a, 9.22, 10.15, 1127, m 12.37, 1.24, 1158, 8.10, 433, 5.30, 6.20, 6.58, 7.45, 8.35, 10,5, 11,20, - a Zon- en Feestdagen1 niet. p ,Van SCHIEDAM" naar HOER VAN HOLLAND- v V'ta 5.25,a, 5.54c, 6.50ad, 7.32 8.594 9-48. -■ 1118c, n.m. 12.8, 12.47b, 1.33, 2.294, 3.35, 128% 5.25,.6.12c,'73, 7.374 8.35, 9,54, 11.27c. t a. Zon- en Feestdagen, niet b. Tot Vlaardingep. a Tot Mjapslsluhsj. j j ■- 'I-"> naar de Officieel» Prijsnotenrin* ran de Vereemiglot ▼oor den Effectenhandel, STAATSLEENBJGEN. Nederland. VK. I.K. H.fL Ned. W, S. OM. 1100 1035fe 10Sl/4 - Ned. W. ObU flOOOÖ 1033/4 1033/4 Ned. Wi S. Ob%. 3»/2 35l/l SB«/I6 - Ned. W. S. Certif. 8 7fi»/ie 761%s - Ned. W. a Certif. 2i/2 fWJ/j 64% 647/8 Ooat-IndiB. Oblig. 1918 1100 5 J01 301 Oblie. 1918 f1000 8 i01»/ls 1011/g Roeland. Iwan. Domb. O. R. «S3 iNi. 7H/s 70S/4 Ob. iy 100 Nlc. Se, "67'69 I 67 681/i Obl. Gecons. R 628 '801 60 601/g 601/g Obl. Zuidweet 615 4 64%s 041% Cona. GR. 628 "89 4 657/g 643|16 Obl. '89-90 Hope 628 4 6r,9/16 6ül/3 W. Ween. Sp. 626 "90 4 601/j Roti. *94 0e Em. 6*8 Q 4 671/4 67 Tarklje. ObL 1911 Ir. 6004800 4 50 China. Gondi. Rase. Gar. 1896 4 721» Japan. OHi le eer. te' J00 4V* Sll/e Mexico. 100-1000 Afl. ObL B 171% Brazilifi. Fond 1914 *>-100 6 7411/ic 746/g PROV. EN STED. LEENINGEN', Nederland. Amsterdam 1916 6 1033/4 104 INDUSTR. ONDERNEMINGEN. Buitenland. Am. E. Su«. C. f. A. lOBl^u IOOI/4 American Can. Co. Cert. gew. A. 65 64 Am. Cu 4 F. C. T. A 7S3/^ 72'fe 781/4 Am. Hide C. v. p. A.1 72%s 693/4 70 Am. Sm. U R, C. v. A. 112 109 1091/4 AnacondaCopp. M. C. r.A: 206 200 2007/g Bethleh. Stek. C. 7A.- 4191/2 Centr. Leaih g. A. 110»/4 1101/g IIOI/4 Stand. MUL C. fr A. 102%j - Stad. Corp. C. Aj 132 120V* Cn. Cigar. Q. r. Ar 503/g 49 V. S. Steel. C. C. g. A. 121U/W 1171/, 118% MIJNBOUW-ONDERNE&nNGEN. Nederland es KotoniSn. Guyana Goud. gew. A. 141/4 343/4 Ketahoen MQsb. pr. A. 41 42 Paleleh Mijnb. f A. 177/g 17'/4 PETROLEUM ONDERNEMINGEN. Gecons. HoU Pctr. M. C. v. A. J691/4 165% 167 K. i/L U E. Pet. br. A, 524 616 623 Perlak Petr. M. A. 621/s 63 Nederland en Koloniën. AmsUcd. Rubber A. 2231/j 216 218 Deli Baiaria Rb. A. t 164 160 Java Caontch. Cy. A. 1471/4 TABAK-ONDERNEMINGEN. Nederland en KolpnfSn. Amst. Deli Co. A. 2393/4 2393/4 DeU-MaaiacbappiJ A. 5196141/j Padane Tabab-M^. A. 50 Rotterd. Deli-Miij Aj 241 237% DIVERSEN. {Buitenland. Maxvr. L, G. Reet- 943/u SPOORWEGEN. Nederland. HolL IJ. Sp.-M. A. 1021/g N.-B. BoxL-W. 1 b. O. Ch. 98 Idem Se b. Q. 24S/4 23% SU/s Amerika. Atch. T. Si FA C. Ti t Aj 108 108 Denver Rio C- v.- Aj 21*/g 20 2OS/4 Erie Spw. gew. Aj *8S/ig 371/s 38 Kans C. South. A. 283/4 273/4 28 Kansas le la S «83/g - Mb*. K. Tex. C. v. A. 13% 10 107/lc N.-ï. OnL- West A. 323/4 311/4 8IS/4 South. Eac. t- Aj 1021/g lOlljja Southern Railir. Cy. Vot Tr. Or. astr. A, ÏI7/g 28 28I/4 Cnion Pac. Hr. C. v. g. A- 161 143 EREMIELEINXNGEN. N ederland. Pal. v. VolksvL '67 SRl/g Pal. r. VolksvL CS l 3.40 Witte Krols A 80 801/j BelgiS. v Antwerpen 1887 *Va ÖSlEfu HongardS. Theisa Reg. Ges. 1880 4 110 Afrika. Congo loten 188* 28.— Prolongs tie 2S/4 pCt r- i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3