Dienstbode Het Postkantoor VERKOOPING AF.vanLissa. II, 'A IHMI - S. IL lie Lelie ïanonsl'orslenliÉ AIRE3E0EE M SCE11A1 of Velos m Tabletten I ibonneert U op lo Ucliedmtie Courant C-asino Variété. Juffrouw Beulemans gaat trouwen! Kost en Inwoning LtaMistmMpcie YtreEBipE Heerenhuis, S. C. Tan f aalwlil vai Doom, Oe fieri, Landbouw-Wefgeving. op Zon- en Feestdagen VOORTAAN GEOPEND van 6-7 v.m. en van 11 v.m.-tot 12 ?s midd. AANBESTEDING. APOTHEEK, HOOKSTRAAT118: «ffaicolmstëfraat 55, Goede Boeken - Serie. BINSENLAm Handel en Bedrijf ADVERTENTIES. Weghalen van lompen, enz. Openbar© Vrijwillige Watten, zwachtels, pluksel, Pleisters, spenen, spuiten. DE BOTERMERKENWET. J. F. MAGAZIJN Steeds betrouwbaar Dienstbode, Ondernionter. Protestantenbond, Herinnering. J. Zalman, Dienstbode. nette Meisjes 10 eiken Vaten, Kost en Inwoning cooLinroHL. Nederland en de eorleg. Zaterdag heeft de Nederlaadseho Werk- loosheidsraadte *s-Gravenhage vergaderdv Onder veel rneer werd besproken. de( vTOaij: Wat is de stand deT maatregelenl om tegelijk woningnood en werkloosheid in de bouwvakken te voorkomen, na; de verzending van het laatste adres van den ïïoderlandschen Werkloosheids-Raad te dek der zake? Ingekomen: Was een brief van den mi nister. vah hinnenlaindsehe zaken, Waar uit biijkt, dat aan het verzoek om den rentvcet van voorschotten volgens c_- Wo ningwet terug te brengen v.an 41/2 tot 3"/a pet, niet kan Wórden voldaan. In zoo verre doortflen hpogen' rentevoet een slui tende exploitatierekening niet is te ver krijgen, zal gedurende 3 jaar het rijk' een buitengewone jaarlijksche bijdrage verloer nen U/en Bedrage van de helft van heiS tekort op dja exploitatierekening. i (Voorts deelt de minister van bïnnenl, zaken mede, dat hij en den minister vanj finainfeiën hebben bepaiald, dat een tijde-, lijk© buitengewone bijdrage, voor zooveel noodig blijkt, zal Wordentoegekend tenI beloopo van ten hoogste de helft van het vterschil tusschèn de ajnnuïteit, welkd de gemeente over hot voor den BouW van' Woningen verleemde Voorschot moet bét talen, en .de annuïteit, Welke de gemeen te, {zóu' ïiatxbérv tel betalten; ïnditen' hét; •TOjoiEöchot (tiegen gelijken rentevoet Ware verleend; voor den bouW met materialen! verkregen tegen de vóór den' oorlogsteer stand geldende prijzen- Dfa buitengewone bijdrage zal', behoudens nadere beslissing! fa. Veirbfaiid metdfeh alsdan heersehéndq toestand, voor. geen langoren tijd Worden' vertelend, dan tot en met het exploitatie- jaar, waarin sedert het sluiten van der. vrede tusschen Duïtechland, Engeland en Frankrijk één jaar zal rijn vers toeken. (Vjoarfe had dei Werklbosheïdsi-Raad nog gewézen op een' inventarisatie en distri- Wutiercgeling van het hout. Uit den brief vanden minister blijkt, dait ten aanzienl van het hout noch' ©en distributieregel ling, noch een' vaststelling van maximum prijzen Wemscheïijk moet worden geacht Die WterkIooeheidsrRaaxl had in zijt( ndres verzocht de gemeenten; te wijzen! o.m. jop. het nut van een gemeentelijke! hypotheekbank in' verband met de voor koming van Werkloosheid in de bouwA vakken. Nu. hot rijk niet tegen lageren ren tevoet kan leemen dan de gemeente, en! da. gemeente dus niet van dienst kan zijn' door het verschaffen! van' goedkoop kapi taal, betwijfelt 'de minster, (of wiel hef gejwpnschte resultaat ztoti kunnen-worden' verkregen: door oen opwekking tot hef stichten van gemeentelijke hypotheekban ken. 1 1 i Haar, aantefding van! cfezen brief had- don er uitvoerige beraaidsliagingem plaats, waarna besloten; werd' zich' niet verder tot don minister van binnenlandscho zaken te Wjemden', doch in' het algemeen be steu nen.' jeen adres, dat de Nationale Woning raad 'aan diept minister zal zenden. iVerder'.Werd de vraag besproken: Wat is' varkregCh, ter vergenfaikélijlajng van! hejt v,ervoer Van arbeiders? De vertegen.- Woordige/r van d.o Vereeniging van Ne* deflandschó Arbeidsbenraeni gaf oen over dacht van ïtejgeenl deze vereeniging irt| dit opzicht heeft trachten te bereiken. Vor- schillqndip Wenschen werden geopperd era iwiepkettt gegeven, en ten1 slótte is genoem de vereeniging.verzocht, Kaar aandacht jaah <tep?a zaak te .bleven! wijden. In dief niaimdKteg-veógadeJring werd na; eten. inleiding van prof. mr. M- Wi- F* Trejub, seerei-voarzitter van den' [Werkloos- hejids-Raad, besloten fot het instellen van! oen commissie, wier tjtak zal zijn in over leg mpt den Werkloosheids-Raad Jat het verzamelen van gegevens omtrent verschijnselen, die op de Waarschijnlijk! hiettd van (een! economische crisis of van. eteneöonJomïstohen opïtoeii .wijzen'; b. he(t heiwerken 'enl pubïiceeren van die gegevens, en! v cl hef indienen van! adressen eb hef verstnekken van adviezfen aan openbare ten iandprê lichainen' Sn verband met de uitkomsten dier. onder b. bedoelde verwerJ king. •Op vegzoiek van de Vergadering aanvaard- dei 'do heer TrcuN het vctorzSlitleifetehnp van dej commÜssap. Het secretariaat wtèrdj opgedragpn aan den! directeur van het Bu reau van djen Werkloosheids-Raad, den hqer J. Gerrifez. 1 De sampnstelling en' de Werkwijze van dejzp commissie Werden aan! het dage- lijksch beptuur van den Werkloosheids-Rand in overleg met dein voorzitter der com-' rnissie overgelaten. - Spruiten. Do Fed. Bond van aardappelen-, groen ten- en fruithandelaren heeft gisteren per telegram aan den, minister van landbouw verzocht, den uityper van spruiten zoodanig te regelen; dat er voldoende voorraad van deze soort groenten voor het binnenland .beschikbaar blijft tegen matiger; prijs dan thans het geval is. i Kan-gehouden. -' Hét gisteravond van Baton Rouge te Rotterdam aangekomen Fed. tanksteom- schip „New-York'-' is nabij hete lichtschip Maas'.door' oen Duitsche duikboot aange- hóuden. Fa onderzoek van de papieren ;^^£dé)^Fi^Y,o^";:de(tejs voortzetten.te IJzor en staal. Men méldt, dat in do fabriek van Werk spoor te Zuilen, bij Utrecht, de geïnter neerde Belgische werklieden, die werkzaam waren, in die afdeeling, waarin het bedrijf is ingekrompen, zijn ontslagen!. De werk tijd voor hot oVerigo personeel is met benige uren per dag ingekrompen. Indien de.ijzer- en staalnood blijft voort duren, zal de fabriek genoodzaakt zijn het bedrijf stop te zetten. Steenkool. De minister zal, zoo meldt het „Kbl.", vandaag ©en circulaire aan do gemeente besturen verzenden met het Verzoek, bij het publiek aan te dringen op het in acht nomen van do grootst mogelijke zui nigheid bij het sfeenkolenverbruïk en die zuinigheid ook zelf te betrachten. 'Als mid del om deze 5n de hand te werken, geeft de minister in overweging, niet terug te deinzen Voor verhooging van deii gasprijs. LONDEN,- 13 November. Veemarkt AamVoer 1283 runderen,- prijs 6/8 iï 8/-'; 3344 schapen, prijs 0/6 a 9/4. 1 Faillissementen. Geëindigd: De N.V. Steenhouwerij voorheen Scholtz Buiie, te Amsterdam. Hoogwater to Schiedam. Nov. 14 v.m. 6.33 n.m. 6 42 15 7.12 7.22 16 7.41 x, 8.06 Hoogte van hot water op de rivieren. Berichten van 13 Nov. KEULEN. 11 u. r. m. 3.28 Gev. 0.09 M KOBLENZ, 6 m v.m. 3.10 Gev. 0.11 M TRIER, 9u. 1.68 Gev 0.33 M DUISBURG, 8 u. 's morg. 2.19 Gew 0.04 M LOBITH, 11 u. 's morg. 12.15 Gew. 0.03 M Zon en Maan. Zonsopg. Nov. 15 7.22v.m. ond.g. 4.8 n m. 16 7.24 d 4.6 17 Nov. Li K. 25 Nov. N. M. Büen nette gevraagd, voor dag en nacht. 11668 7 AdresMevr. KOK, Lange Nieuwstr. 49. Net jongmensen vraagt pdr I De cember O.S. te Schiedam'. Brieven mlet opgaaf van prijs, onder lett O. 0_, aaira' het Bureau dezer Courant, vóór Zateidag Ï8 'deecr. 11669 9 In plaats van den Heer POELHEKKE, hoopt Vrijdagavond 8 uur in' Musis Sacrum op/te treden: Dr. A. VAN .RAALTB, direc teur van het Gem.. Keuringsbureau van Levensmiddelen te Dorlti OudierwerpVERVALSCH1NG VAN LE VENSMIDDELEN. Donateurskaarian verkrijgbaar bij den Secretaris A. REUERS,: Pr. MauritssLraat 4. 11671 12 is met ingang van 19 Nov. a.s. 11672 15 De Directeur: HÖFSOMMER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SCHIEDAM, zijn voornemens op' 30 Novem ber 1916, 's namiddags 2 uur, ten Raail- ihuizlo aldaar, in het openbaar aan to be steden: Het weghalen van lompen, heen deren, papier, enz., aanwezig op het terrein aan den Bnitenhaven- weg No. 154, voor het jaar 1917. Dó gezfegelde insrfirijringshiijetten raceten in gesloten enveloppe,, waarop een aandui ding- dat zij een inschrijvïngsbiljet bevat, foraCMvrijwarden ingedevepd in do ten Raadhuizo 'aanwezige gesloten bus, vóór diss madla^s 1 uur pp den! dag -Van aan besteding. 1 Dé voónvaajden van aanbesteding liggen ter. gomeente-seerfetarie (Afdeeling A; ter lezing op, ioderen werkdag van 8}/ï—4i/j uur. Schiedam, den' -14' November 1916. Burgemeester en' .Wethouders Van' Schiedam^: y •i Dé Burgemeeslxuv •M. L'. HONNERLAGE GRETE. De Secretarisy V'. SICKENGA. f 11670 33 bij veiling op .Vrijdag 17 November, 1916, des voormiddags te 11 uren, en bij afslag op Zaterdag 25 November 1916, des avonds te '8 uien, beide dagen in het Gebouw „Musis Sacrum'^ aan de Lange Haven, te Schiedam, van een Erve en Tuin, met een uitgang in een Stadsgang, staande en gelegen te Schiedam, aan den Dam no. 8, kadaster Sectie JA' no. 1452, groot 394 vierkante ellen. Het Huis bevat Marmeren Gang, Sous- terrain met Mangelkamer, Kouken, Bij- Keuken, Bergplaatsen en Kelder, en voorts acht Kamers, Badkamer, Dienstbodonka- aier, Provisiekamer on twee Zolders. Verhuurd tot 1 Mei 1917 Voor f650 per jaar. Grondbelasting f46.64. Straatbelas ting f 21.60. Aanvaarding terstond na de toewijzing. Betaling der kooppenningen 15 Decem ber 1916. Te bezichtigen op! Woensdag 15 en Don derdag 16 November 1916, des voormid- dags van 1012 en des namiddags van 2—4 uren, op vertoon van een bewijs van toegang, afgegeven door Notaris Mr. HL M. C. POORTMAN, te Schiedam, te Wiens kantore, zoomede ten kantore van de Notarissen SCHA/DEE en LAMBERT, te Rotterdam, inlichtingen aangaande de koopvo orre aard en te bekomen ^ijh. 11568 41 Telefoon309. 3358 10 lu HypothekenBouwcredleten llandelsercdlefen en Voorschotten worden het hllllfkst bezorgd door den Makelaar 11614 17 Singel 64, Teléphoón 181. Rente voor eerste hypotheek thans vanaf 40/2 procent. Voor de a.s. ST. XICOLAM ontvan gen een reuzenpartij POPPENWAGENS, TREKWAGENS, KINDERWAGENS, KIN DERSTOELEN, LEDIKANTJES, VLIE GENDE HOLLANDERS enz., veel goed- kooper dan andere zaken. Komt zien, by den Ouden Binnenweg, Rotterdam 11574 12 Door de Firma H. A, M. ROELANTS, te Schiedam, wordt uitgegeven Toegelicht uit de officieele Parlementaire Bescheiden en de Jurisprudentie, door Mr. Dr. K. 3. FEEDERIKS. Prig's bg inteekening per vel druks van 16 blz. h f 0.3A. Dezer dagen is van dit werk verschenen Deel IVb Vroeger zijn uitgekomen de deelen A Plantentlcktenwet, G. üeeldanwwet, Re Vogel wet, Re San <José-§chlld~ lulswet, Re Muttlge Rlerenwet, Re Aardappel wet, E. Re Rrniflulawet, die evenals deel IVB, Re Dotennerken- wet, afzonderlijk verkrijgbaar zjjn, resp. k f 1.SO, f 1.3®, f MO. f HO f 0.75, ff 0.60, ffO.75 en f 1.05. BdLtirict Telefoon 1Ü5S, Verschenen en vjcwThajidén': i - i:J dooctl i CAR. ATWATER MASON. Uit het AmeiriKaapiscE Vertaald door - H. S. S. KUYPiER' 496 Btodz. Prys sleriyk gebonden f 1.25. Een der beste 'Historigch© Rómana uit het leivjen vaia' een dér eddfefa uit het Huis Van' löranjei,- j 11339 30 Yan Vereenigingen enz., in de jongste uitgave van het ADRESBOEK niet opgenomen, wordt H.H. Secretarissen verzocht naam, doel en namen der bestuursleden ten spoedigste in te zenden aan den Uitgever H. A. M. ROELANTS, alhier. etaleert 1159S 50 M en een beproefd huismiddel tegen hoesten en verkoudheid zfti de sedert 70 jaren ingevoerde Zij behooren steeds tn de hulsapotheek aanwezig de zijn, om ze bij voorkomende verkoudheden in het gezin steeds bfj de hand te hebben. Wyber!» tabletten voorkomen zeker en beslist de vaak ernstige gevolgen van ver- koudheden of kaiarrhale aandoeningen. 11672 76 Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 regels) bh* vooruitbetaling; Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers epgegeven wordt slechts 2 X berekend. Gevraagd voor 1 Dec. een nette R. K. als meid-alleen, bekend met alle werkzaamheden, in Klein gezin. Het adres is te bevragen in ULLEBS' Boekhandel, Hoog straat 19. Gevraagd een flinke Adres: Tuinlaan ISO. Afd. Schiedam Tan den Ned. 4e CURSUSAVOND van Da. J. 0. WANNÈE, Woensdag avond 16 November. Denrwaarder VANBAAREN te Vlaardingen, herinnerd dat hij ten zijnen kantore, Callen- bnrgstraat 19 aldaar, persoon lijk het beste is te spreken 's morgens vóór 9 of 's namid dags nêt 5 uur. Dicsdags te Schiedam in „de Visscherij" van 10 tot 11 nar 's morgens. Morgen, Woensdagavond, 8n,, boopt de Heer Zendeling onder de Joodsche emigranten te Botterdam, in het lokaal aan de Broersvest te spieken over: „Een daisies 'heden, een heldere toekomst" Gevraagd tegen 15 Dec. een nette Dienstbode. Dames W0LSKY, Korte Dam 4. Ter Binderij van de Firma H. A. M. BOELANTS kannen eenige geplaatst worden. Te koop ter grootte van 700 Liter, bjj- zonder geschikt voor inmaak, bij C. KLEIN. Schiedam. Telephoon Np. 386. Een net Persoon vraagt in klein gezin,' bij Weduwe z. k., met huiselijk verkeer. v Brieven met prijsopgaaf onder lett K K aan het Bnrean van dit blad. Abouenentei worden dagelyka aaugenomen. (DirectieSOESMAN). BOTTGBD1I. TELEF. 8400. Internationaal Operette-Cezelschap. Administrateur: CHRETIENNL Nieuwste Succes-Operette in; 3 bedrqven, naar 't bekende Toon eel stuk: „Fienfje B enl e ma na". In de hoofdrollenCHRETIENNI, LOUISETTE, v. AERSCHOT, TAFFIN; Mevr. P. BEERSMANS, enz. Aanvang 8 uur. 1202 40 Einde 11 uur preciésl f 1,1 ■-pïMIili t n .1 Een doos lnh. 400 tabletten 60 cent verkrijgbaar bij alle apotheken en drogltlen. Tegen namaak wordt gewnortdiuwd. Vraagt tteedt „Wybert". tabletten. te

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4