De oorlog. 69"* Jaargang, Woensdag 15 November f916 No. 15296 DE ZEEVALK. - Kennisgeving. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering -ran Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam m Vlaardingen fl. 1.25, frSico per post fl. 1.65. Prijs per week-: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adverlentién voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een mir aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). P,gjs der Advertentiën: Van 1G regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan rijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Dezé advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge» geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kannen veroorzaken. Burgemeester, ©n {Wethouders van Schie dam!; Gezien het verzoek van: lo. de-FIRMA E. C. P.APENI1UIJZEN, om vergunning tot het uitbreiden, harer bakkerij in de panden Hoogstraat 2224, kadaster Sectie B nos. 62 en 63, door bij plaatsing van 2 electromotoren van res pectievelijik 2 en i/2 P.K. rite. P- KORSTEN ËN ZOON/om vergun- jüng tot het oprichten van een inrichting voor het drogen van groenten en aardappe len in de mouterij Scliie 19, kadaster Sec tie B no. 1303; 3o. L. VAN PELT, om vergunning tot het oprichten van een fabriek voor het bereiden en drogen van groenten, fruit i en aardappelen in het pand Hoofdstraat 6, kadaster- Sectie L. no. 1996, met 2 elee tromotoren, elk van 20 P.K, drijvende 2 exhausters, verschillende snijmachines en een elevator; r Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Doen te weten: dat voormelde verzoeken met do bijla gen op de secretarie der gemeente zijn ter visie gelegd; dat op Woensdag den 29en November aB., des voormiddags ten lli/s ure, ten 4 raadhuize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van die yerzoeken in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen vóór het tijdaÜp hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een beslissing ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner le den zijn. verschenen, ten einde hun bezwa ren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 15en November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. 1 De Secretaris, V„ SICKENGA. 23/56 BUITENLAND. fan het Westelijke fronl. Duitach leger bericht. Front Kroonprins: Aan den oostelijken over van de Maas was de artillerie-actie in de avonduren levendig. Verkenningsacti.es tegen onze liniën van Hardanmojit jwerden afgeslagen. 1 j Roman nit het laitst der 16e eeuw, feant Engelach jgan RAFAËIi SABATINL „Leugens allemaal leugens!" riep hij. „Die ruw© gewoonten van mij en God Weet, djat zjj niet zda erg waren gaf ik op, toen ik' u HeJkreeg. Sedert het be gin der wereld was geen minnaar zooj gereinigd, zoo geheiligd door de liefde als ik." 1 „Spaar mij dit ten minste!" riep zij op een toon van afschuw." i.U sparen?" herhaalde hij. „Wat 'zaf ik u sparen.?"- f „De schande van.' dit alles,* de srhan- de, die mij altijd lbj blijft, dat ik een! Djd lang meende n lief te hebben." Hy gh «dacht©. „Zoo @0 nog schaamte ,:-.iat 'gevoelen, zal zij u overstelpen, voor £ïk uitgesproken hebj. {VVaht gij zult mij /teneinde toe aanhooren. Hjior is niemand, te die ons stoort*, niemand, die mjjn iwiï dwarsboomt. Denk dus pa herinner u. Herinner u, hoe trotsch gij Waart op do verandering, dio gij hij my beiwlerkt hadj. |Hw ijdelheid weiid gestreeiid door die schat ting aan de macht uwer schoonheid. En toch, in één. oogenMik, op de zWaksto ponden, geloofdet gij, dat ik de moor denaar van ujwl broeder was-" ■-„De' zwakste gronden?"- riep zij, zich verzettende, bijna iwjödriwil v)an zich- «Zpo zWak, dat de rechters in T/u,roi met-yeriolgen wjüden-" Duitsch Vliegerbericht. Met groot sucoes Vervulden ook in de maand October onze vliegers, vooral aan liet westelijk front hun zwaro taak. In het bijzonder verdienen de wnamemings vliegers van artillerie en infanterie waar deermg en dank. Zij werden door "onze gerechtsvllegers, dio ook hun bijzondere taak schitterend vervulden, en door het vuur van onze afweerkanonnen volkomen beschermd^. Wij verloren 16 vliegtuign. Onze vijanden In het westen, oosten en den Bal kan verloren 104 vliegtuigen, van wélke"83 in luchtgevechten, 15 door neerschieten van de aard© af en 6 door onvrijwiLlige landing achter onze linien. In ons bezit bevinden zich 60 vijandelijke vliegtuigen, aan de overzijde der liniën zijn 44 naar werd waargenomen, gevallen. Gisteren wierp een van onze marine- vliegtuigen bommen op de luchtvaarthavcn en het vliegkamp SL. Pol bij Duinkerken. Er werden treffers waargenomen op £n inioksinricbtingen en enkele gebouwen. Het vliegtuig keerde ongedeerd terug Fransch legerberipht. Communiqué van 's namiddags. Ten zui den van do Somme was de' artillenestrifl viij levendig gedurende den nacht in do streek van Dressoir. In Champagne werd een steak Duitsch detachement, dat na he vige bescMeting pnze linien ten westen van Auberire trachtte binnen te dringen, gemakkelijk door ons Vuur afgeslagen. Aan het overige front was de nacht kalm. Engelsch leger bericht, Sir Douglas Haig seint: Wij bestorm den het krachtig versterkte dorp Beaumont- Hamel en gingen vooruit tot do buiten wijken van Beaumont sur-Ancre. Het aan tal gevangenen neemt steeds toe; reeds imeer dan 4000 zijn aan de Verzamelplaat sen aangekomen sedert gistermorgen. Tan het Oostelijke front. Russisch leger bericht. Aan de jivier Narajoefka in de buurt der dorpeu Lipica Dolna en Swistelnifci gevechten tussohen verkenmngsafdeelingen en artillerie- cn bommenwerpers vuur. In de Woivd Karpathen werd èen vijan delijk© aanval in de huurt van Javornik cn ten zuiden van den berg Pnevi door liet vuiu der Russen afgeslagen. Oostenrijksch 1 egerberioh t. Een aanval dei* Russen bij Jakobcny werd afgeslagen. Aan het legerfront Van prins Leopold van Beieren gebeurde niets. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legteTbericht -Op het Itajiaanschja oorlogstonetel nietej bijzonders. I In den macht vaü 13 op 14 Oct wierp een Oj.-H. eskader marine-vliegtUigen medj gro,ot succes ontplofbare en brand-bomf men op milithiro inrichtingen te Dober-j djO en het vijlandeüijke afweer-vliegkapipj te Belignla. j „Omdat," viel zij En, „zgj meeaiden, dat gij voldoende getart waart Omdat gij hun met, zooals mij, gezworen hadt, dat geen uittarting u ooit de hand tegen mijn broe der zou doen opheffen. Omdat zij niet wisten, hoe valsch en meineodig gij Waart" Iïij keekL haair een oogcnblik aan. Toon liep hij langzaam 't terras over. Ibj had T/ionq'l nu bijna lieélemalal vergeten, dio nog altijd bij dep rozenboom geknield lag „God geve mij geduid met ul" zei hij eindelijk, „Ik jhob' liet noodig. Want ik wil, dat gij v'ain avond vep-1 dingen be grijpen zult. Ik wil, dat gij zult inzien, hoe rechtvaardig mijn wraak is; hioe recht vaardig dej straf, die u te Wachten staal} voor Wat gij valn mijii leven hier en mis schien vair mijn leven hiernainanls ge maakt hpbt Rechter Baine cn een ander, die doo-rl fis, Wisten dat ik onschuldig! Was/'- 1 - - „Zij Wisten, dat ge onschuldig waart?"/ Er klonk een verachtelijke verbazing uit haar stom. „Waren zij' geon_ getuigen van dien twist lusseheoi u ©n Retor, en van uw cod, dat gij hem zoudit dOoden?"- „Dat w!as teen eed in drilt gezworen. Latter Kedafeht' fik, dajt hij UW broeder was." „Later?" zei zij. „Nadat gij hem ver moord haHt?" „Ik aeg {nog eens," antwoordde Olivier kalm, „dat ik het niet gedaan1 heb," „En ik zeg nog 'eens, dat ge liegt." Hij teek hahfr lang! aan; toen lachte hij. „Hebt gie ooit,"' vroeg hij, „Aemrihd ge- ziep, die zond-er b'edoolig loog? De men- sefeen liegen' uit vbbrdeêl, uit lafheid of boosheid, of anders omdat zij jjdele erf ge-Wone pochers zijrnj. Ik ten geen afadesre! Verscheiden Ippdsetf wierden' getroffen ten! er ©ptstönd een hevige Kifahd. Njettegensijaaade do zWabe beschletingl keerden alle vliegtuigen behouden terug.' Italiaanseh Jegerberich't -Op bet Trentimorfront {activiteit der bei derzijdse ho artillerie. De Itaüaanscbe ar- tilleiio belemmerde do bewegingen Van? vijandelijke colonnes en voertuigen in Val* larsa, m de zpnes van den Cod Sanloj on Fplgaria en op do Tonezza- en Asiago plateaux. b'ijanddijke vliegtuigen trachtten her-' haaldehjk verkenningen te dpen bowenj Italiaansch gebied; zij worden door hetj vuur van afwoerkanpnnen en door vHo- gers verdreven. Aan do Bpvenhlanoi Wierp een vijanb dclijk cscadnlle b-ommen op het kanaal' van Sanbpvo. Tw-e© soldaten" en eenigej (heren wérden gedood. Op de rest van het fqont tot aan dei zee Hierr en daar artillerie-acties. Op d^n Karst verbeterde do Italiaan schei infanten© haar fipnt door eenig© vorderin gen, die Zij maakte. 1 j Op hot geronnen terrein maakte zij morfïe.r, ©an bommen'wCipor ©n munitid buit Op den avond Van 12 NpvembesT wier pen vijandolijk© hydrjoplan.es b'ommeti op' Ravenno, Ppnto Lagoscura, Polesella, Jlag* navacca, Ariano en Pojesmet Er worden! ge©ni teÜacht(Off«rs gemaakt -en ©r stexdj geen schad© aanigencht. Even vx*u,chte](0'OS waren de aanvaileni vijandelipke escadrilles gisteben dieden pp iWumeglianp -en Dobërdo. Een vliegtuig, d,at ppogdo ©en aanval, te dpen op ©en der Italiaansch© Waamie- niingshaUpns, Weid. door d© artillerie om laag giesclictén teks vièï ütedte^ pp vijapde- bied bij Vjabresina. 1 Van het Balkanfront. Duitsch legerberioht In d© shcek van Korea Kwam liet op nieuw tot schermutselingen van onze fLank- afdeclingen met d© Fransch© infanterie en cavalerie. De aanval van d© Ententetroe pen in d© vlakte van Monastir en ten noorden van de Tsjema duurt voort. De gerechten Ajh nog niet beëindigd. Oostenrijksch legerbericKt Geen gebeurtenissen van belang. Bulgaarscb legorberiabt. Aan het Macedonische front: Ten zuiden van hot Malik-meer yielen Bulgaarsch© voorgeschoven troepen zwakke Fpansteh© afd-oelingen aan en sloegen hen terug in do richting van Komza. Tusschen het Presba meer ©n den spoor weg van Monastir naar Fiorina levendig aitilleriovuur. Op het front VenaliPolog werden ,0110 aanvallen van den vijand met zware 'ver hezen aan zijn zijde afgeslagen. Hij her haald© zijn aanvallen in den nacht yap redenen, die iemand tot bedrog brengen, behalve dat o jal "- (en hij iwierji een zijdehngschen htok op Lionel) „be* jialve, dat iemand soms liegt .om eèn pn- diC|r te beschermen, int zelJJopoIferirag}, Dit zijn al dei oorzaken, die een mensch tot bedrog kunnen brengen. Kaneepvattdeze mij daar vanavond tq© aansporen?. Dejok toons na 1 Vraag u zejlf, welk© badpeiiny ik kan /rebben me|t u vpiop te liegen;/ Bedenk vegder, dut ik gek-omen ben, op( u ©en afschuw ite doen krijgen van uw ointtrojuW; dat jk nieits zoozeer verlangj dan u. daarvoor «n, voor al de bittere gier volgen daarvan tö straffep, dat ik u hjer geibïacht heb, om htetaling van u teeischen, tot dein Taatsten penning). Welke bedoe ling zou ik dus kunnen hebben met leu gens?" 1 - „Als dit ftlles zpq is, Welk doel zoudt ge bereiken met 3© waarheid?" vnoete zij- 1 „■Om u ten volle het onrecht te doen, inzien, <Iat gij gedaan hebk Om u de misdaden t'é dp en begrijpen, Waarvapr gy boeten moet. .Om te voorkomen, dat gij u zelf een martelares vindt, om u in al zijn bitterheid te doen gevoelen, dat alles> jvpt gjj nu, febvaart, did onver mijdelijke vrucht yan uW .eigen trpHiwe- lohpheid tik" l ,1 1 „Sir Olivier, houdt ge mè Vppa* krahki zinnig?'-' vrbetg zij hém,- I - „Ja en voor nog erger," antwoordde hij. „Ja, dat is duidelijk," gaf zij minach- tcud tofe', „daar ge zelfs nU nc^ alliei moeite doet, oom' te probeeren, m§ te- gen mijn verstand' in te| .Phertuigien, Maai1 wobirden kunnën feiiten biet uitwisschteu. En pi praat ge vap nu; tot den da^ dp^. 13 op 14 Nov., maag werd toen opnieuw teruggeslagen. - In het dal van de Vardor, aan den voet yan de Belasitza en in het Stroemadal zwak artillerievuur en hier en dam ge vechten tusschen patrouilles. Van het Boemeenscfie front. iRoemeensch legerhericht Aam het noordelijk en noordwestelijk front: Aan de westgrens van Mol davië bracht de Rbemoeusche artilleiie do vijandelijke tot Zwijgen. In de Trofus-, Uzu- en Cosindalen -leed de vfipanld van den 29sten October tot lie den, tien aanvallen; al die aanvallen wen ten afgeslagen. De Roemenen namen door tegen aanvallen, twee officieren en 81 soldaten gevangen en maakten drie mitrailleurs buit. Van het FutnadaJ af tot Predelus, be halve artillerie-vuur en lichte actes, "niets bijzOndeis. lm het Rraho-Vadal hevig homhardc- ment In de buurt van Dragoslaveh deel do vijand een aanval met infanterie en zware artillerie dn noodzaakte de Roemenen ter- rein op te geren. Aan, den linkervleugel op den linkeroever vian, de Alt deel de vijand hevige aanvaTlen. Do stellingen gingen telkens Van do ©en© hand in d© andere over. Nadat de vijand ten slotte versterkingen had gekregen, maakte hij vorderingen. De Roemeenscho troepen waren genoodzaakt terug te trekken naar het zuiden. Ten zuiden Van Bumbösti tot de Carna artillerie-acties en p atrou i 1 le -gevtech ten Aan het zuidelijk front mets nieuws. In de Dohroedsja geen veranderingen. Bulgaarsch legerberichl. Ih d© Dobroejdsja naderden voorgeschoren vijandelijk© oldeeimgen de Bulgaarsch© stel- ljngpn; er gebeurde echter mets bijzonders. Duitsch legorbpridht Aan, het zuidfrpnt Van Zevenbergen duren de göviechten jniet voor ons gunstigen uit slag Voort en werden vele honderden gevan. %©nen gemaakt. Aan den Roodea Torenpas alleen 6 officieren en 650 man. 4 In de Dohroedsja niets nieuws. De Oostenrijksch-Hongaarsdiiö monitors brachten, na vuurgevechten van den Roe- meemschen Domau-oever bij Giurgiu 7 Ijch iters mode, van wplke rijf geladen waren. Russisch logej-berioht. In ZevenburgenIn de dalen der rivieren Troitus, Oitez, en Tirgoelo© werden aanval ton van den vijand afgeslagen, In, het Alt-tdal igelukte hot den Vijanll door hardnekkige aanvallen lie 'Roemeen- Btóhe troepen ©enigszins terug te dringen- In, het Jiu-4al maakte de vrjanjt zicli meester van het dorp BninbestL In de Dphroejdsja geen reraniieiingeji, O(0istenr;yksch legerboridht. By Orsova vesrovorden O.-IL troepen den rechteroever van de Cerna. lp, het noorden van Wal l ach jje hebben ido gevechten voortdurend een gunstig verloop, lp, de laatste twee dagen weylen hier 1600 pprdecte, dan kan geen jvoooxl van u die blpedvlekken. in de sneeatvj uttwisschen,1 die ;epn sjronr vormfien v,an dat arme, vtormOorde lijk naar uw eigen deur; geen, wpbrd van u kan de herinnering uitwis* schien van den liant tusschen hem en M, en van uw bedreiging, hem te zullen doo-den, noch k,an het uitftjisschen dé her innering aan de- openbare mepning, dtoj UW bestraffing eischt©!. Durft ge zulk eenl Hom tegen mjj aan te slaan? Ge durffj hiOT Onder den hemel m© staan vopr te liegen, pm een, valscba yerontschuldigmjg te geven iVopr uw lage streek - wanij dat is bet doel van UW leiugen, als go me vraagt, jvvjelk doei ge er mede heb ben Somt. (Wat hadt gel daartegenover te stellen, pin my te oyertuigen, dat UW handen itein IWaren, om mij te bewegen,/ de geloitei te hopden, dip God rergex-d mei ik u dteed?" 1 „Mjjn wo'Wd," afirtwoprddci hij haar met heidér© stem. - 1 „UW leugfen," verbeterde zij. „Denk niet," zei hij! ,,dat ik mijn woor den niet zou,' kunnen bewijzen, als fik? d,aart|oe geroepen Werd." „Bewijzen?" Zij staarde hem een o'ogen- Mik met jwyd-geopende opigen pan. Toen kruid© zich haar lip, „En dat Was zeker de reden van UW riucht, toen ge hopn det, dat do justitie namens do Koning- hr kwiarn, pm U ter verantwoording te roPpeh tengevicüg© van dien eds'cli der open bare meéming.'-'- 1 i Hij hfaanj© Kaar een 0 ogenblik ver-', sfotad Uam. 0,MijU vlucht?" zei' hij. „Wjait ïs dat yoPK een jprapltj©?" 1 „Gei zu/t ute Upg. ffijHeg zeggen', d^ man gevangen genomen en negen mitrail leurs en een kanon buitgemaakt Aan den Oitoz-pas zetten de Roemenen, hunne aanvallen voort Li den Tolgyes-seotor werden lie Russen genoodzaakt verscheiden hoogten ten wes ten van die grens op *te geven. De overige modedeehngen zijn gelijk aan die m het Duitsche legerberioht Yan'de Tarksche fronten. Turkscli legerberic'ht Op geen der fronten gebeUxde iets be langrijks 1 1 Russisch llegerberojdht jYian het Kaukasusfropt valt niets bijt zanders IjeveiTnelden. Ter Zee, Gezonken schepen. Lloyds meldt dat de trawler „Our Boys" en de trawler „Superb" gezonken zijn. De bemanning gered. i Da stoomboot „Camma" (1764 br. tuit Tonsberg is volgens bericht uit Bilbao In den grond goboonl. De stoomboot „Tripel" (in Lloydsregistor als „Kripal" rermeld, 4633 tuit Dram men is 111 den grond geboord. De stoomboot „Forsdalen" (2835 ton; van Bergen is door een Duitsche duikboot nx den grond geboend. In al deze gevallen werd de bemanning gered. Met do overige lieden gemelde stoom schepen leed de Noorsohe o ori ogsvexzeke- 1 mg oen verlies van 9Va millioen kronen- Itet Italuumsche stoomsclup „Mudros''- (3157 br. Rog ton) vroeger behoorend© aan de Diu-tscho Levanthjn en liet Italiaansch© zeilschip „Gicn-aum Anteri Beretta" (332 t.; zrjn, 111 den grond geboord. D© stoomschepen „Gorinth"- en „Bemi- cia" zijn, Volgens ingekomen beridht, ge- „oinken. De bemanning van de „Corinth" is aan wal gebracht. Het Emgelsdie stomnsclhip „Petrohne" is gcabandonneend. (liet Engelsdie sloomscliip „Conntli", groot 3G69 ton brutoy gebomvd xn 1904, be hoorde aan do Corinthian Shipping Co. Ltd. to Liverpool, De „Benncia" haul een bruto tonneninhoud van 957 ton, was golxniwd in 1912 en belieorde aan'de realen j J. Currie Co. te Leitli Diverse berichten. Do Entente cn do Grieksche Nationale Beweging. De regeermgen van Frankrijk en Eng©- land hebben aan de Voorloopige Regeering de volgende mededoding doen toekomen: „De geallieerden zullen de belangen der officieren en ambtenaren, die overgaan zijn in dienst van do re gee ping te Salonikf, met uit het oog veiliezen en zij zulten zorgen dat zij in hun toekomst niet geschaad worden." 1 Burgerlijke dienstplicht i.n Duitschland. De bladen melden de aanstaandeindie ning bij den Rijksdag vUn een wet pp den, burgerlijken dienstplicht. g© niet gevlucht zjjt Dat dut o'-o-k pen! valsche beschuldiging Is{?" „Zo'o," zei hij langzaam, „geloofde men, dat ik gevlucht Was!'- f 1 En toen ging ptottselitog iejen licht voor hem op, dat hém verblindde en duiaaLigj maaktci. Het sprak zoel van zelf, dat dit geloofd was, ion toch was' het aoiqit bij hem opgekomen. Het Was! zoof dofodjc-em vopdig? Op een innderen tijd zoju Zyu verdwijning aanleiding JtOft opmerkingen en misschien qaderzoek gegeven hebben, klaar zopals bet nu gebenrd Wab, wa4 bet aut'wojord klaAr en overtuigend, eii] niemand vroeg verder. Zöo Was IAoiners| laak dubbel gemakkelijk, zopi Werd zijnj eigen schuld das ito zekerder an het 6&Q van allen. Zijn hojofd zonk op zijn boost] W,at had hij gedaan? Kop! ltij RosamUn- de nog verivijtein', dat rij door riilk leen,' doiorsl,aand béWijs overtuigd! Wals? Kon' lég lipar nog verwijten', dat zij den brief On geopend verbrand Ixaid!, dien h'y do'or Pitt gezopd-en hpd? Wat jandere koh. ieder een denken, dati dat hij gevlhtóht W]as.?! En in dit gevjifl! moest zulk ben vluch!i( hem natuurlijk brandmerken als.' den' moor denaar, dien hij verpudersteïd Werdl Ie zijn. Hoia kon' h^ l^aar verwijten zoo zij eindelijk oyelrtuigd Was do'or del eenig mpgelijk» joplosringj? 'Nu' kteeg hij' plot-! selinig Jtogrip vjahl hét fojireteht, dat bij gedaan had- 1 1 t- „Mijn GodI - steüUde' hij, jaTs iemand, dié pijn heeft. „Mijn' G-odT- t f j I f fflor«K sftgoJaaj. SCHIEDAMS CHE COURM T i if. 1 j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1