69* fe "gang. De oorlog. Donderdag 16 November 1916 No. 15297 DE ZEEVALK. a DRANKWET, BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Yan het Oostelijke front. Yan het Zuidelijke front. Yan het Boemeensche front. Yan het Balhanfront. Yan de Tiirlisclie fronten. Ter Zee. j mmm A ai ^ZitM W s-wt if Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaalVoor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post £1. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groole letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien. bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertcntiCn opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet opi artikel 12 der Drankwet; Brengen ter openbare kennis, dat hij hen is ingekomen een verzoek 'van ARIE KOOL om verlof voor den verkoop van alcoholhoudender! drank, anderen dan ster ken drank, voor gebruik ter plaatse .van verkoop in de benedenlocalitcit van het pand Hoofdstraat 11; En herinneren, ^at binnen 2 weken na deze bekendmaking tegen het verkenen van het verlof schriftelijk bij hun Col lege bezwaren kunnen worden ingebracht. Schiedam, 16 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, AL E. HONNERLAGE GRETE, - De Secretaris, ar, SICKEKGA. 24/22 Bngölsch legerberioht. Sir Douglas Haig seint: Gedurende den nacht bevestigden nvij bet bij de aanvallen van gisteren ten noorden van do Apcre veroverde terrein. Er zijn nog meer ge vangenen gemaakt. Het aantal zal' nader worden gemeld. Duitsch legerbericht. Legergroep prins Leopold van Beieren: Aan den oostelijken oever van de Nara- joefka Russische aanvallen tegen de on langs door ons genomen stellingen ten westen van Foloo-Krasnolesie, die echter alle werden afgeslagen, op een plaats door een tegenaanval. - Russisch legerbericht Aan de rivier Narajoefka in de buurt van de hoogten ten oosten van het dorp Lipïca Dolna gingen de Russische troe pen tot den aanval over. Zij verdreven den vijand uit de Ilussisahe' loopgraven ten zuiden van het dorp Olaventyn, die hij bezet liad en maakten twee mitrailleurs buit. De tegenaanvallen van den vijand hadden geen succes. Oostenrijksch legerbericKt Ten oosten van Görz namen onze troe pen Italiaansche loopgraven en maakten Vijf officieren en 475 man gevangen, ver overden zeven mitrailleurs. Italiaansch legerbericht. 'Aan het Trenlino front artillerie actie en voortdurende vijandelijke bewegingen in de zöne tusschen het Etsch- en het Assar- dal. Aan het Giulia front Eer en daar artil lerie-acties aan de Boven- en Midden- Isonzo. I Op de hoogte San Marco ten oosten vatu. Görz deed de vijand- in den vroegen Och tend van 14 Nov, met drie bataljons, die gesteund werden door krachtig artillerie vuur, een aanval op een saillant van de Italiaansche stelling,- dat in verbinding stond met de zoogen. Casa dei due pini. Vijf opeenvolgende aanvallen werden door de Italiaansche troepen met zware verlie zen voor den vijand afgeslagen. Daarna be schoot de vijand de stelling met stukken Van allerlei kaliber. De Italiaansche troe- jien ontruimden in den nkmiddag ©enige zwaar bedreigde verschansingen. Op den Karst werden eenige gedeelten van het Italiaansobe front verbeterd, waar bij enkele krijgsgevangenen werden ge maakt. In den nacht Van 13 op 14 NoV. wierpen vijandelijke watervliegtuigen bommen op de lAquüejazöne, waardoor twee militairen gedood en vier vrouwen en kinderen ge wond werden. Een Italiaansche escadrille stecü onmiddellijk op en wierp met merk baar gunstig resultaat bommen op de vlieg- stations te Proseno en het havenhoofd van Triest. De vijanden wierpen eenige bommen o>p Gorz en eenige plaatsen aan deBeneden- Isonzo, edhfcev zonder eenige uitwerking. Roemeensch legerbericht Aan het noordelijk eh noordwestelijjk front. Aan de westgrens van Moldavië tót aan de dalen van de Slamc en de Oitoz weidt do vijand door de Roetmieensche tree- pen tot aan overzijde van de grens ver volgd- Tachtig soldaten zijn daarbij gevan gen genomen en er is een mitrailleur buit gemlaakt. Van het Putnadal tot Preddus geen ver anderingen. In het PraKoiva-'dal zwakke artillerie-bel- schietinig. In do streek van Dragoslaveh deel de vijand, gesteund door zware artillerie, her- haaldéhjk aanvallen, hij werd echter overal teruggeslagen. De Roemeensch© troepen be hielden hunne stellingen. In het Alt-dal noodzaakte de vijand, die versterkingen had gekregen, eemgszms terug te trekken in de richting van Salatrao en Brezom. In het Jiu-dal zet de vijand zijn hevigsen aanval voort. Ondanks alle tegenaanvallen zagen de Roemieensdhe troepen, zich genood zaakt terug te trekken naar de tweede vter- schamsingslinie. Aon do Coma geenerlei actie.* Aan het zuidelijk front: Aan de Donau wisseling van infanterie- en artillerievuur langs do geheele rivier. In de Dobroedsja: De Roemenen bezetten liet tlorp Boscio aan de Donau en maken voaderinigen op het geheel® front 'Gedurende de laatste drie dagj&n hebben de vijandelijke vliegjers wélen buitengewone activiteit betoond. Vijandelijke vliegtuigen vlogen over Tornie, Magurek Zimnioaa, de streek van Giurgiu, Tuloea, Kampoud verz, Smaia en Romau en wierpen daar bommeq, Oie lichte sdhade rerooraaaldm. Zij wierpen ook bommen op de hoofdstad en omstreken, Waardoor vreedzame hungers, vooral vrou wen, gedood en gewonJi werden. Een O root aantal bommen werd ge worpen op het paleis waar de koningin en do prinses vroeger woonden. Dezien hadden Roman uit het lailst den 16e eeuw, OfJAT 't Engelach san RAFAËI1 SABATINI, 61) i Hij keek haar aan, en wendde (oert zijn blik .ween pi nu, niot in staat langen den dlendigen, maar toch oinhevreesden blikj van haar moedige eogem te .weerstaan» „Ja, wat kondt ge andiers getooven?'-ï mompelde hij gebroken' en gaf, daarmee uiting aan 'hetgeen er in hem omging. „Niets renders dan de volle lage waar? heid," antwoordde zij heftig, en trof hem, daarmede opnieuw, en flrcef hem uit zijn plotselinge zwakheid weer (terug naar zijn gevoel van wraak em vergelding. In dat oiogen Mik van jvtedferkeerendea topm vond hij, /dat zij maar al te bie* redd gewjeiest was torn tie geljoovem, wat ,er van blem vjertold wjerd. v „Die waarheid?" hjerhaalde hij, en hij keek haar trofcscb aan. „Kjent gij de waar- H heid, als gij haar ziet? Dat zuUien wij onderzofok/en. ,Want bij God! nu, zult ge de waarheid vjoor jti blootgelegd zfen, en gij zult zo jafschuWfelipjeor vinden dan hebt kunben denken." 'l Sritle„Er w|as iets jzpjoldrigends nu| in zjjrt 'toon en m'anilerien, /dat zij begon Sfi te 'zien, d'at zij fcemige (openbaring! Zou, krij^ ptem. Zij 0evo^lde een zwjakke ontroering fïxéesn wiêérspiegfelihg'misschien: iftri de heif- •het gebouw echter vteriaten na defci (looi van prins Meroesa. Herhaaldelijk, gisteren. Vooral, vlogen vij- andehjke vliegers over de kleine stelen en de dorpen, Zij daalde zeer laag en beschoten met mitrailleurs de vreedzame bevolking, die zich op straat boVond of op de akkers arbeidde. Duitsch legerbëricht Aan het Oostfront in ZeVenbergen heersebto sledhts geringe gtevedhts-aotio. In do voor ons1 met suocbs bekroonde ge vochten in het woudgebergte' langs de naar "Wallachijo Voerende wegen, verloren do Roememers gisteren 23 officieren en 1800 man aan gevangenen, benevens 4 kanon nen en een aantal mitrailleurs. In de Dobroedsja geen wijziging in iien toestand- Op de vesting Boekarest wenden lloojr onze vliegers bommen geworpen, In Zevenburgen maakten de Duitschors vorderingen op het zuidfront. Russisch legerberïdKti In ZevenburgenTen noorden en ten, zui den van de Oitoiz s'loegeja de Roemenen in een aanval den vijand terug, maakten krijgs gevangenen en vero verden drie matrad- leurs. In de dalen der rivieren TirgtiTui, Alt en Jin duren do hardnekkige aanvallen van don vijand voort. Het gelukte hem, na aanzienlijke versterkingen van Duitscho troepen te hebben gekregen, Eer en. daar do Roemeensch© troepen terug te dringen. Uit d© Dobroedsja valt niets belangnjks te bericliten- Bulgaarsch legerbericlKfc, Kleine gevechten tq sschen voorposten en arhllene-actie hij Toetrakan, en Silistria. In de Dobroedsja mete belangrijks. Aan de kust van de 'Zivarto Zee is hef kalmi Duitsch legerbericht. 'Aan het Macedonische fremt hielden de Bulgaarsche troepen krachtig stand tegen de hevige Franscbe aanvallen in de vlakte van Monastir; daarbij onderscheidde zich' het regiment BaJkanoki Van Z. M. den Duitschen keizer. In de bocht Van de Tsjema slaagde de vijand er in eenige hoogten te nemen. Om de troepen in de dal-posities te be veiligen voor fiankvuur werden onze verde digingsposities daar achteruit gebracht Oostenrijksch 1 eg ©Tb ©nicht Niets nieuws. Bulgaarsch legerberiöKt 'Aan hot Macedonische front: De stellin gen in de vlakte van Monastir werden den, geheelen dag zeer lievig beschoten door de vijondelijko artillerie, vooral ten oosten van den spoorweg. De krachtige vijlanitelijko aanvallen mislukten. De wfanden, die op sommige punten doorgedrongen waren in de Bulgaarsche stellingen, werden vernies Ugd. Voor het front van één enkel bataljon werden meer dan 400 lijken geteld. ün de bocht van de Tsjema levendige gevechten. De Bulgaarsche en Dpitsche troe pen trokken terug op de stellingen ten noorden van de dorpen Teptawtzi en Tsjegd. Aan hot Aloglenvtza-front, in het var- tiga o(n(tro|ering, wlaaroan hij ten pi;ooi w'aSf 1 „Uw! hroedier," begon hij, ,,werd gedood ,doior eien Valschen zwakkeling dien ik liefhad, teyenqrer wlhjp ik een heiligeni plicht had,. Dadelijk naj die daad .vluchtte hjj tot ,mij om bescherming. Eten wiond,J dië hg in het gtevecht had gekregen, Hot htet spoor Van Moed na, dat den weg ahn- duiddte diien hg geg'aon Was^" FEj wochtij te levien, en zijn tojon wjerd zachter, hij kreeg den gewlonen klank van iemand, die kalm tets vertelt. „Was het niet vreemd, dat iemand op het denkbeeld kwam, eens te onderzoeken, .waar dat Moed vandaanj kWam, «en zich" te overtuigen dat ik in, dien tijd geen wond liad? Rechter Bai- ne wist het, want ik liet m"gn lichaajh door hem ondtorzookeit, en er wlerd een verklaring onder getuigen opgemaakt, die de 'ambtenaren, van do Koningin met han- gendie pootjes n'aar, Iionden zou, hebben) doen tferugkeerem, lals ik op FenarrojW gewteest was om hen te ontvangen-'^ Eten vage ^herinnering kwam bïj haah op, dat rechter Baina over het btestaan; van zulk telen dócument gesprojken had; en hfet zelfs bezworen bad; en zij herin- nordie zich, dat het beschouwd was jaM tefon uitvinding Van den rechter, om dé' beschuldiging Van iakshbid tegjen hem te niet te doen1, vooral, daar do eenige gel tuige, diien hij kon noemen, Sir Andriesl Flock, de predikant, kort daarop over leden wias» Sir OJii/rier's stem leidde haai; aandacht van idié hierihnéritig aJj. .„Maar laat dat Mijven," zie? hljj, ten wje tot de geschieden^ zielf terug-i koeren- ïk beschermde: dieni Bchurkachih gen zwlakkjcbng. Daardoor laadida ik d© vcrdlenking op mij zelf, en daar 5k mij) niet Icon .achoon w'assdbien, zonder hem aan te klagen, zweeg ïk. Die verdenking| werd tot zfekerheid, toien dn vrouw, irteij Wie 'ik Verloofd was, mgn ieeden nieij telde, het iallerergsto van mij geloofde,! onze vierlovïng verbrak, en mg daardooaf Mandmerkte in de pogen van allen alsl eten moordenaar en leugenaar, De ver-) ontwaardi'ging tegen mij werd sterker, De ambtenaren van de Koningin wnren pp wieg, om te doen wat de rechters van( Tra re weigerden te doen,. Tot zoover hfcb ik u, feiten gjegevtqn,' Nu grief ik u vermoedens mijn eigten gieprelgtriekkingen maar vermoedens,, dicj zoo.ais gij zult oordeelon, ellen grond van! wjaarhejid hfebhen- De ellendeling, wieri ik bepchfcrming gegeven had, voor wïenj ik -hls dekmantel gediend, had, beoor-j dcielide mijn karakter naar het zijne ieij vreesde, dat ik niet in staa,t zou; zgnj den nieuwen last te drager/, die op mij geworpen word ,Hij vreesde, dat ik on) der 'den druk ér Van, spreken zo-u, mijxij bewijzen zou, hijbrengenl, en hem zori i'n, het verderf storten. Daar iwas dip wond, en er was iets nog meer oribetwistbalarsi, dat hij vrriesde, dat ïk zoggen zon; Ei) wias ©en zdkere vrouw riem: wijf te( Mafpajs dïri bolt spbekén gerïwjtóijgjeii! boar voorden',.die' éen medledinging' omfrripl dar-dal, aan den voet van de Belasitza en aan het Slroema-front sleolriis zwak lca; nonvuur. Aan de kust van de Egeische Zee inaderde een gewapend vijandelijk transportschip de montrihg van de rivier Deglurmek Dere ten zuidwesten van Marori en schoot zon der resultaat verscheiden granaten af op de kust. Russisch legerbericht Aan het Kaukasusfront- De Turken de den met een klein aantal troepen een reeks aanvallen bij Tomik, ten noordwesten van Gioemisjkaneh, in de buurt van Baladji- soergolih, ten zuiden Van Khigi, op het dorp Charafhan en in de richting van Moesj. Al deze aanvallen werden afgesla gen en de Turken werden genoo kaakt terug tc trekken. Uit Egypte. Bij een luöhtraid werden Dinsdag veer tien personen gedood, o. w. vier Eu.ro- pearion en 25 gewond, o. w. eveneens vier Euri>p©anen. De „Angelika." Uit Berlgn Wordt gemeld: De vijande lijke pers verspreidt bet bericht, dat Griefcsche .stoomboot „Angehka" dooy een Duitsche duikboot is getorpedeerd. Naar wij van bevoegde zijde vernemen is deze bewering onjuist Vloor de tarpedeö ring Wan de „Angelika". komt een Duit sche duikboot niet in aanmerking. De ;,Rol'pedu." i Lloyds bericht: Naar men verneemt, is het Engelsche stioomscliip „Polpedu" ge zohken; t De „Rowjammofe." Uit Berlijn wordt gemeld: De Beweging die de Engelschen maken over het in den grond hjofpcja ,van het stoomschip „Ro- wanmono" door een Duitschen onderzee ër, heeft gjeen' ander doel' dan de on- verantwoordelijke handelwijze van kapitein Phelan te bemantelen. Hot stoomschip poogdjo, nijettegenslaan- do orders waren gegeven, dat de beman ning in de booten zon gaan, weg te ko men en verzond draadl'oozo teJegranimen over de vervolging door een Duitschen onderzeeër. Eerst nadat de onderzeeer een aantal échobenf liad gelost, stopte heil stoomschip. Men zag toen drie röddings-t booten. Ten laaste wjerd do kapitein in, een klein© roeiboot ontdekt Hij verklaar) de zijn vlucht met de bewering d|at hijl gemeend had, dat do onderzeeer vooitf zou giaan mot schieten, ook al had hij gestopt. Bij het npderen van Engelsche torpedo^ jagers werd de „Rowanmore" door corn torpedoschot in den grond geboord. Kapitein Phelan heeft door zijn gedrag 70 man, onder wie zeven AmerikanenJ lichtzinnig in geyaar gebraicht Do beman ning wps daardoor uiterst 'opgewonden en' "daaruit valt te verklaren, dat do kapi- jein zich alleen in de roeiboot bevond; De redding van de bemanning is slechte jioj danken aan het beleidvol optred-ea/ van do hemanniiig van den onderzeeër; De „Keizerin Maria." 1 ,Baglibt Aliëhouda" -remeemt uit Ha- paranda, dat het Russische ministerie varf marine (m aUvjjkuig van het eerste be treffende bericht) bekend maakt, dat 21/1Q aan boord van hot linieschip „Keizerin) Mina" brand (uitbrak. Osn het gevaar) an ontploffing der groo-te mnnitie-voopj raden te voorkomen, wlerd het schip on.: der wat *r gezet Ifet schip zonk bannent vijf kwartier en ligt thans in ondiep wa ter Een officier, twee onderofficieren en' 140 man zijn mede naar de diepte gegaan. Qe zonken'schepen. Het Zueedsclie «.s „Astrid", dat vóór den oorlog als pleizierj.icht „Saga': Jnj de schoren van Stockholm dienst deed. is door een Duitsche duikboot op wieg van, Stockholm naar Raumo in den grond ge boord. De bemanning is gered. Do Engelschie verliezen De parlementaire secretaris van de Ad miraliteit verklaarde lieden, dat van dé totale tonnenmaat der Engelsche handels- stoomschepen, van 1000 ton en daarbo ven bij het begin van den oorlog, op; het einde van. Sept 1916 slechts iets meert dan 21/» proc, nette vjerlorcn is gegaan} Daarbij zijn alle verliezen begrepen, zoo wel 'rengovolge van den oorlog als van, de gtewone gevaren ter zee. 1 Een transportschip in den grond geboord. Een der Duitsche onderzeoers heeft den oden. Nov. 80 zriemglen ten Westen vani Malta een vijandelijk transportschip van ongeveer 12000 ton, en da,t door torpedo jagers en trawlers begeleid werd, dooreen! toipedoschot in don grond geboord. De moeilijkheden 1 van de Spaansche scJfioepVlaarL De „Imparcial" verademt, dat gisteren) drie vruchtjenscbtepeu van '\"p.leirc.ia naai) Engeland 'her hoogt© van Gibraltar dootq Engelse hé oorlogsschiepen zijn aangehou den en tot terugkeeran naar Valencia ge dwongen, omdaj zij 1epn machtiging lotJ uitvoer van vruchten -van den Duiteohenj consul bezaten. 1 De „Imparcial" voegt hioraan toe: Door. dit optreden v,a,n Engeland geraakt Span je tusschen hamter en aambeeld, Wanti wanneer onzie schepen met Duitsohland'^ goedkieumtg uitvaren, Hvrirden zij door de Engelschen aangehouden, en varen zij ixitj zonder die goedkeuring, dap. Worden, zij door de Duitseliers getorpedeerd. G.-H. mprinebtericiht In den vreiegjen morgen van 14 Nov. viel een marinievkegLuigeskader de vijandelijk© stellingen van Ronchi, Viermeglianoi ein, Do berdo aan. t haar tusachein den! moordenaar en uw| Mtoeider kon verteld hebben. tWanti de( zaak, waarvoor ,;Bieter Godoiphin den dood) vond, Was '"in dén grond ellendig en schajn-1 drilijl%" 1 .Vioor hét eepst viel zij hem heftig in) dri node. 1 „Spreekt ge.' lijwjaad van den dopde?' „Geduld, Jionkvreuwé," beval hij. ,,Ik; belaster niemand. Ik spreek de Waarheid) van "een doode, opdat die omtrent Iweö lévenden hekend zal wforden. Hoor mij dus aan I Ik heb lang gewacht en vod' doorléefd,' om u dit ta kunnen verleJJtan/ Die eUendeling begreep, dat ik een gef vaar voor hém wjorden kon; daarom be sloot hij mïj uit den &vieg te ruimenj Hij liet mïj op een ,avoiad over\'all.en en' pan Boord van' een schip brengen, om npar Barbijrije gebracht, en daar als slaaf verkocht te twlorden. D,at is de waarheid) omtrent mgn vordlwigning. En do moor denaar, dien ik ten kbste van mij zelf geholpen en Beschermd hpd, had er nog meer voordeel v,aa, dat ik Weg was. God wied, of heit vooruitzicht op d,at voor-1 deid hem nog meer in, verzoeking Bracht, Na verloop Van. tijd volgjde hij mg op in, mijn bezittingen, en einddgk zelfs in, do) liefde wan de treuwidooze vrouw, die, eens mijn! verloofde Wias." Eindelgk onjtWpakto zij pit het slarrd geduld, Wiaannjoa zij tiojt nu toe geluis terd ftad. „"Wpt gei zeggen, dat..|.. Öati Idojnelkh.vP'i lMegonl zg met ©en stem) yerstikt drioffl y|ipcniw|aar<%ing, En toen. sprak Lionel eindelijk, Kg sprong Ojp. i 1 1 „Hg liegt l" riep hij. „Hg liegt, Rriea- mundel" Gielopf hem niefr 1 1 „D,at (dort ik nipt," anjtwjoordde zij; zich [afwendieaid. Een -hqoge Mos bedekt© het donkere gelpat yan Sakr-ol-Bahr. Een, oog'önBhk volgden zijn oogen haaf, toanj 1 >.ij| een plaar schreden! teruétfrad, toon :1 k zag lxg" Lionel toornig aan. Hij trad zwtgl gend op hem toe toet zulk eejni drei gend geljaat, dat Eiojnlel in nieulwrin schrik ^aménknojmp. 1 S,akr-cl-Balir grciep zijn breeder's potó pis in erin ijzeren hoef. zuUejn van- .avqnd de wlaafhetd hoorein, ai moest zij met gtaeiende itanigen pit je gehaald .wpr* den," ziet hij Binnensmonds. 1 llij sloepto hem paar, het jnriddeK van! het terras your Rosamu!nde, en' dead beml met geweld neorhiiefen. „Weet je iets Vpn. de vindingjrijkheidl Van - do Atoorscliie pijnbank?" vroeg hij hem. „Je zult wol' eens gehoond jhiehhem/ van 'ipet rad m da du,imscliroiW,en- Dat zijn instnimenten ,tot vermhak, vergele ken bïj die middelen', die Bprbarija heeft, stijve tiongien, los tie m;aken." Bleiek ©n str.ak' met saajngeJeniejpiea han- den stjond Rospmundj© voor beau, - „L;a£aard 1 schelmK^iendigp, afvalligaf hjondl" schold gij hem. Olivier liet den pols vfari zgn Hcóeden 7 Ijos en kljapte ÏK zïjn handen- Zkmder V| pp Rospmunde ip letton, zag h§ op Lio- nel njeder, (hv riddanepd (aan z^a v)oeten| Laa. Tv - h Is r mm. V/i -««to- N w 'jsw 5ï' j;'^^®;|f?I V>U%J ,15- yS, f* v-V'f r> /i SC-IEDAMSC-E COJF.IW 4sL - ii i jr~ cT v i> - ih. 'IA v 5 'j yrt iV,'"' 'h". 1 tê>&* t f f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1