•FLORA? BIOSCOOP SCHIEDAM '3 nette Dienstbode, Casino Variété Pluimvee, Konijnen, Duiven, Watervogels en exotische Visschen, in pakjes van 5 en 10. weder verkrijgbaar ARNHEM. Hang 72=76, Rotterdam Goede Boeken-Serie, [Traagt I SMIT's I BESCHUIT Wollen-, Molto^0 Satvnelten i leen beter adres J. F. BUPÖNT. IETS BIJZONDERS RH. MELCHERS, ADYEBTENTIEN, Aquarium - Vereeniging „Natuur Genot in Huis" te Schiedam, Yan Yereenigingen enz., in de jongste uitgave van het ADRESBOEK niet opgenomen, wordt H.H. Secretarissen verzocht naam, doel en namen der bestuursleden ten spoedigste in te zenden aan den Uitgever H. A. M. ROELANTS, alhier. t. polderalan Tuinlaan, Schiedam Bovenhuis, Meisje, g. g. v. z.,- afepfofc' een. niet DAGALEISJEI. Kost en Inwoning, Tuinland. Verzuimt niet deze belangrijke Tentoonstelling te bezoeken. Mmie expositie. Werkster, De Arnhemsche Courant, Bontstel Winkelhuis, Bakkers-Halfwas Ontvangen: Gelnkskantoor. Steenbikkers 'lj&curJbcU Telefoon 1SS. Verschenen en vQoriïandon,": Herinnering. Lamsvleesch YY. Y Y; doac i CAB. ATWATER MASON. „The Prince of Wales" Dameshandschoenen önö-West-Frankelanci. Schiedam, 1G Novterribter 1916.' ABONNEMENT-EN G.JAC0BS. Fa. F. J- SMIT, Het aangewezen adres y. alle goederen, ook op ter mij 11-lb e taling. OutvaBS611 A. SCHOLTE Jz„ Bf Koloniale Waren, ïöor 110 aan lm wordt 28 ct te>wkMi BYleesclihouweru, Machinale Worstbereiding en Handel in Rookvleesch. Buitenhavenweg 164. Ondertrouwd Bij boni oude solijcde .Dovonsvetclz'.-^Iï.R kan geplaatst v'onlen een IJVERIG PER SOON, in staat vérzekcriii-geri aan le Bren gen. TToogé provisie. Dagvergoeding, bij samenwerking met inspecteur, Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten. Brieven .onder lett U. U.,' aan het Bureau van dit Blad. 11675 12 F. A.W1TLICH-HOEK MIES 0, BECKER". Schiedam 11674 7 Getrouwd in samenwerking met de van 11679 55 in het Gebouw Scheik. Ing. JOH.SPRUIJT, die,- mede namens wcdëvzijdschö familie, hartelijk dank zeggen voor ile vele bevjfzen van belangstelling, hij hun huwelijk onder vonden. yiaaidiTiw&n,. 1 i"6'November 1916". Schiedam-, 11673 13 Gehuwd t Yan Vrijdag 17 tot en "met Maandagf 20 November a.s. Iéts buitengewoons TWEE Hoofdnummers, waarbij No. 1. 9e misdaad In den tonnel. Boeiend Drama in 4 acten. No. 2. Het verhaal van den Kolonist, Spannend Drama in 1 acte. Verder buitengewoon belangwekkend Pro gramma. Bekende Entreeprijzen. Aanvang S uur. 11681 30 Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 regels) bjj vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechts 2 X berekend. 'A. It. R0MB0ÜT, die tevens hun Kartelijten. dank betuigen' voor de belangstelling hij hun huwelijk on dervonden. i Schiedam, 16 Novl 1916. 11676 9 Afd. SCÖXEDAK yap don To Huur het Groote Markt No. 6, bevattende groote Voorkamer, Alcoof, Achterkamer, Keukon'en Zolder met Slaapkamertje. Te bevragen 'Or. Markt 33. Gevraagd een flink niet beneden 16 jaar, van 's mor gens 712 uur. Vrijdags don geheelen dag. Loon naar be kwaamheid. To bevragen: Vrijdag, van 's morgens 9 tot 's avonds 9 uur. 'Oostsingel 42. Mevr. G. DOLK, .Voorschotel'üum 47, Rot tcrilam', vraagt zoo spoedig- mogelijk een Zich aani te melden' 's avonds- na 7 uur. 11680 9 Jongmcnscb vraagt met huiselijk verkeer, omtrek Station. Brieven roet prijsopgaaf onder lett. T T aan het Bureau van dit blad. 12 a 13000 Heter'Tuinland, met lorri en spoor, voor ójaar of langer, te huur aangeboden, gelegen aan weg en water. Ook voor andere doeleinden geschikt. Adres :-W. BREUGEM, Ketbelweg 2Ele verder aanplakbiljetten. Erbiedt zich aan een net Meisje als met allé werkzaamheden op de boogto. Adres te bevragen aan bpt Bureau van dit blad. opgericht 1813, verschijnt des namiddags en des avonds, is het voornaamste blad voor Arnhem en Gelderland. Bureau Koningstraat 36. gevraagd op HANDELSKANTOOR alhier, R. goed kunnende schrijven en rc- kenenn. Directe indiensttreding. 'Brieven onder lett V. V.J aan het Bureau dezer Courant. 11683 10 To. Huur gevraagd een om een vischzaak in te vestigen. Brieven onder lett. P P aan het Bureau van dit blad. gevraagd, niet beneden 17 jaar, vast werk, loon f5.—, intern. JAan hetzelfde adres een JONGEN gevraagd. ,F. G. v. TIENEN, Singel 216. te koop aangeboden. Een bruin Bont met mof, goed geschikt voor Dame op leeftijd. Te bevragen aan het Bureau van dit blad. idie rne-o naar HAARLEM gaan, gelieven zich Zaterdagavond in het Clubgebouw te melden. Y j i ri- jjY Y HET B.ESTüUR.' 11678 8 Vliegende Hollanders. Pop- pen-, Trek-, Melk-, Kaas- en Van "Gend en Loos-wag8ns. Achtend, BEAM NOOBDLJK, Hoogstraat 14. maakt bekend dat zij steeds .blijft doorgaan met het leveren, - van A.s. Maandag begint de trek king der 413de Staatsloterij. Nog steeds Tijdgeest-Briefjes verkrijgbaar bij J. H. EIKMAN8, Hoofdagent der N. V. „De Tijdgeest", Broersveld 126, gevraagd voor pl, m. 40.000 steenen. Adres; L. Nieuwstraat 115. Deurwaarder VANBAAREN to Vlaardingen, herinnert dat hij ten zijnen kantore, Callen- burgstraat 19 aldaar, persoon lijk het beste is te spreken 's morgens vóór 9 of 's namid dags nè, 5-unr. Dinsdags te Schiedam in „de Visscherij" van 10 tot 11 uur 's morgens. aangeboden1 Mangel, 1 Lin nenpers, Copieëerpers, 1 Lesse naar, groote Kleerkasten, een Boekenkast j e, Lcdika nteaStoe len, Ta'els, alles tweede-hands Meubelen. Adres D. SCHWAGERMAN, Overschieschestraait 98. Dagelijks versoh verkrijgbaar. Aanbevelend, M. ZELE3SEN, Tel. 318. Brouwerstraat 18. (DirectieSOESMAN). COOL8ING1IL. BOVTREDAB TELEF. 8400. lilt het Amerikaansch' vertaald door H. S. S. KIIYRER j 496 Bladz. Prijs sierlijk gebonden f 1.25. Een der beste Historische Romans uit hét leven van een der edelste Vorstinnen .uit het Huis van Oranje. 11339 3D Internationaal Operette-Gezelschap. Administrateur: CHRETIENNI. WEGEN» BM@It.Sf SUCCES. MAGAZIJN X brengt op het gebied van BURGEMEESTER m WETHOUDERS van- SCHIEDAM, zijn voornemens op'Woensdag 29 November a. s., des voormidilags 10 uur, in hfet 'gebouw „Musis Sacrum" aan - de Lange Haven aldaar, -in het op enhaar te ver huren. Voor dear tijd van rlrie jaren, in- gaaandQ mot Kerstmis 1916, err emdigOTtta Kerstmis 1919, eenigc peroeehn WEI- en HOOILAND, gelegen in Oud-W;est-Franke- land. Do .Vioorwaarden van verhoring zijn ver krijgbaar ter Gemieanle-Secajetariê (Afdde- 1 ing A 'Do Burgemeester, M, L. HONNEKLAGE GROTE. De Secretaris, V. SICKENGA. 11682 24 Nieuwste Succes-Operette in 3 bedrijven, naar *t bekende Tooneelstuk: „FlentJe Beuletnans". In de hoofdrollen CHRETIENNI, LOUISETTE, v. AERSCHOT, TAFFIN, Mevr. P. REERSMANS, enz. 1202 42 Gepro- Aanvang 8 uur. Gepro longeerd. - Einde 11 uur precies. longeerd. worden dageljjks aangenomen Achtend, Broersveld 15. enbcl-, Bedden- en Confectiemagazijn ,Ho0gstr.94 JHet beste adres voor Corsettenin alle maten. Buikbanden, A Ruggen-, Bustehouders. Eenig adres voor de Royal Worcester Corsetten. Goedkoopst Magazqn van Garen, Band, Mode-Artikelen, Sterke Schoolkousen, Groote sorteering Dames-en Kin derkousen, Heerensokken,"enz. Boterstraat 7. ef. 197. .Plantage. ^W-Tenscht U prima Boter HÏ j voor Uw geld, neem Hl dan eens proef'met DE WH BRUIJN's Botersoor- 8 ten. Ze zijn heerlijk v. g smaak, en voordeelig in 't gebruik, en boven dien wordt na gebruik y. 25 pond f 1.dividend uitbetaald. Beleefd aanbevelend, N. J. DE BRUUN, Broersvest 81. Tel. 305. Drogisterij „DeGaper", Broersvest 71, hoek Heerenpad Tel. Interc. 306. Drogerijen - Veriwaren. Chemicaliën. - Verband- ri {stoffen; Speciaal adres voor verpakte' Geneesmiddelen. SCHILDER eh DROGIST. fl 1 voor GSa», Porselein en Aardewerk, dan: A. BIJLOO, &rupelstr. A. J. BIJLOO, Singel, en Fa. 'As. BIJLOO, Zalm- straat, hoèk' Groenelaan. •Telefoon Intercommunaal -« 192. 11684' 52

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4