69"* Jaargang; De oorlog. Vrijdag 17 November 1916 NO. 15298 DR ZEEVALK. W' Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Pjijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post £1. 1.63. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 oents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau lo bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van '40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voof 8 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 rnaal berekend. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade ol hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en ^Volhouders van Schie dam; Gezien liet verzoek van L. VAN PELT, om vergunning tot het oprichten van een fabriek voor het boeiden en drogen van gi oenten, aaidappclon en (vruchten in de panden Noordvest 121125, kadaster Sec- tie_ A nos. 614, 624 625, 635, 1185 en 1186, gedreven door 2 eloetromotoren. elk van 20 P.K1 elecüomolor van 15 PK. en 4 electromotoren, elk van 10 P.Kdrij vende 8 exhausters en verschillende snjj machines Overwegende, dat hot deskundig onder zoek met betrekking tot deze aanvraag nog niet is geëindigd; Gelet op de Hinderwet; Besluiten: de beslissing oVer genoemde aanvraag te verdagen. Schiedam, 16 November 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, M. l: honnerlage grete. De Secretaris V. SICKENGA. 25/30 BUITENLAND. Van het Westelijke front. Duitsch legerberidbt BERLIJN, 16 November. (IV, Bj) Of ficieel.) L'egergroiepRuppriedhtvani Beieren: De gedeeltelijke .aanvallen der Engels eken langs den straatWeg MaillyJ Serre en oostelijk en zuidoostelijk van) 'Beaumont mislukten in een handgralnaten- strijd. 1 1 Krafclitiigier aanvallen tegen Gramdooiuïf liepen in ons vuur dood. Aan de Framschen ontnajmien. wij hel} oostelijk deiel Van Soillisel, in een he) vigen strijd Van huis toit huis. Des avonds bte'slormdle het Hannoversclie fusi lier-regiment Not 73 de krachtig verP dedigdej Franschle loopgraven ,aan de noor delijke hlelling van' fret bbsch St Pierre; IVaast; 8 officieren en 324 minderen 'wier- den gevangen, 5 mitrailleurs buit gemaakt Bij do gevechten, gisteren' in den sector AblainooiuxtPnessoir 1 gdjeverd, Werden! geen Wijagïngen in de linies gebracht. Bij een vijandelijkon vlieger-aanval - op Osteh.de vielen 39 Belgen als slachtoffers. Als represaille voor het werpen vani bommen op vreedzame plaatsen! in Lotha ringen werd Nancy in de laatste dagen van; da aarde en uit de lucht beschoten. v (Officieel bericht van 's avonds.) Aan' den noordelijken over yam de Ancre is een gevecht bij eaudofort aan. den gang. Roman uit het laatst der 16e eeuw, "pp ar 't Engelsch van RAFAEL SABATINI. 62; 1 11 „W(at dunkt je van een lont tusstelieni je vingers? ,0£ denk je, dat een paar gloeiende. tarmbanden om mea te begin nen^ beter pan het doei zal beantwoor den.?"- Ren kprto, gctalbpnde kerel met grij- zpndiem baard en Waggelenden gang, kwam zopa,Is te voren afgesproken was - op het teteken van S akr-obBahr op het terrps. Met do punt van zijn vpiet raakte Sakr- iel-B|alir zijjn ,l>poiod|er nan. „Kijk ojp, hondl," bevat hij. ,,Zi© dien man aan, herkton je hem nog. Kijk naar hem, zeg ik 1" Erf Lionel keek, maar, d|aar hij den anldor blijkbaar niiet herken de, vertelde zijn bnojeder„Duider del Christenen! wjas ^ijn naam Jasper Leigh. Hij wps de k<yiitedn, dipni je omkocht.' om mij naar Barbarij© te brongen. Hij raakte in gijn! eigen net verward, toen! zijn sehip dpor de Spjanjaahfe genomen Werd. Later viiel h'ij in mijn macht, en, orndjat ik bem nitet li(et ophangen, is hrj nu, een trouw volgeling van mij. Ik zou, hem geljasten,' u te vertellen, wat hij weet", ./ging hij voort, zich tot Rospntpiide, rich; étende, ,yals ik dacht, dat ge ziju verhaag !*8ÜBilêi gelpovten,. Mtaar dop? ik zeker ben, Rransch legerb'ericht. Ten noorden van ,de Somme herhaalden! de Duitscliers hnn aanvallen niet I Ten zuiden van de Somme 1-001(31 de| Franschen gedurende den nacht aan op de Duifeehe stellingen ten oosten van Pres-j sojr. Dank zij den kraehrigen weerstand) van de 'Franschen op het verdere gedeelj le van dit froint en het elan van de aam ah lende Franschen werden de Duitschers uit het oostelijk deel van het dorp gewor pen na een verbitterd gevecht onder een allerhevigst bombardement Het oostelijk) deel van Pressojr is geheel in handen van de Franschen, terwijl 8e terreinwinst van 7/11 geheel door hen gehandhaafd is. (Volgens do laatst ingekomen gegevens} leden de Duitsche strijdkrachten', die giste ren aanvreLen en .behoorden tot drie divi sies, zWaar verliezen. j Ten yesten van Reims mislukte eenj door de, Duitschers beproefden overval op een der. Fransdie loopgraven tengevolgd van ons spervuur. Verder mets bijzonders. Engelsch leger bericht 1 (Officieel.) Sir Dojuglas Huig seint: Ge durende don nacht hevige beschieting van ons slagfront tel N. en ten Z. van dc( Ancnef door den vijand. 'Qvprigens (niets te melden. Luchtaanvallen. In dein! morgen va!n 15 November wier pen vijandelijke vliegluigfön bommen op de havens van Brugge en Ostende. Aap vaartuigen en marine-inrichtingen Werd! geen nadeel' berokkend. i Van het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Front prins Leojiold van Beieren: "Aan het bruggenhoofd Diinhof, ten zuidoosten van Riga, werd, een aanvallende Russische afdeelmg teruggeslagen. Fiontaartshertog Karl: In het zuide lijk deel der Bosch-Karpathen werd aan heide zijden de 'artillerie-actie hprvat. .Russisch legerberiöhti Over het geheele front krachtig weder zijdsch vuur, vooral hevig in de streek van het Narotsmeer en in vele Rectoren aan den Stochod. In de streek ten noorden, van Cheldof beschoot onze ai tilterie kracht dadig met gasvenvekkende granaten, de vijandelijke cantoanementen. Aan de Narajoefka, in de streek van het doip Lipitzadolna, ondernamen de Duit schers een krachtig offensief. Zij trachtten een deel der'loopgraven te hernemen, die wij gisteren op hen veroverden. Twee ach tereenvolgende aanvallen van den vijand werden door ons Vuur afgeslagen. Van het Zuidelijke fronf. Oosten rijksch 1 ögerböri dh t De gisteren gemelde actib Ier. oosten van Gorx voortzettend, veroverden onze troe pen weder vijandelijke loopgraven. Zij maakten 60 Italianen gevangen en maak ten twee mitraalleurs bint Eén van onze vliegLui 'eskaders wioa-p hommen op de militaire inrichtingen bij het station Carma. djat go 'dat niet zult doen, zal ik andera maatregelen nemen." Ilij wendde zich, weer tot Jasper. „Laat Ali een paar ijze ren boeien in een komfoor heet maken en geneed houden tot ik ze noodig heb."; En mot een handbeweging zond hij Jas per heien, die boog en verdween. „De larmbanden zullen de bekentonisi uit je, mond krijgen, broeder." „Ik heb niets te bekennen," hield Lio nel vol. „Je kunt me sdichts leugens •afdwingen met je barbaarsche pijnigin- gon." i •Olivier glimlachte. „Ik twijfel er niejl pan, dat leugens gemakkelijker uit je zul len kjomou, d,an do waarheid. Maar eiry (lelijk zalifen W|c de waarheid toch ook! krijgen, wfees daar niet bang yo-cur." Hij spotte en hij pad oen bedoeling met zijn spot „En je guit alles; vertellen,"- ging] hij voort, alte bijzonderheden, zoodalj de laatste twijfel Fan Jomkvrouwe Rosa? munde ifcidWïjnt Jp zult baar zeggen; hoe, p hem dien avond in Gadolphin, Park wachtte; hc/a jo- hem onverhoeds aan viel, On „Dat is niet Waar'" riep Lioniel in een vlaag v|an oprechth'ed, di|e hem over eind bracht Het wyas indbrdaad niet waar, en dat wist Olivier, en mot opzet loog hij, |als| eten valstrik, om d#> waarheid er uit tel krijgen. Hij Was slim als dfe duivtel, en' misschien hjad hij n,ooit zijn slimhfeld bje- tor gSetpiond. I „Niet Svjaar?" lieg bij m|et minachting. Italiaansch legerbericht Aan het Trentiao-front artillerie-actie. On ze artillerie beschoot vijandelijke troepen- col comes en wagencolonnes xn liet Etschdal en het bekken van den Boven-Astico. Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommlen op het station Pen la Camia zonder schade aan te richten. In het Canale del Ferroi zijn bommen gevallen op Moggio Udinesse, \iaardoor twee vrouwen werden gelood en drie gewond- Op dc hoogten van San Marco ten oosten >-an Goiz hebben onze üoepen onder lieschernung van krachtig spervuur, opnieuw gisteren do verschansingen bezet, die cvp 14 dezer .waren antruirruL Laat in den nacht trachtte de vijand bij verrassing oen hevigen aanval te doen, die echter vol kom en word afgeslagen. Op den Karet ar tillerie actie. .In de Rofceomale-zone .vjor- hotende onze infanterie het front In kleine ge vechten maakten we eenigc gevangenen. 1 ijan(lelijke -vliegtuigen wierpen eanige iwnwrKsti op Val lane (Karst; zonder slacht offers te m.iken of schade aan te richten. Tan het Roemeensche front. Duitsch legerbericht. Aan het oostelijke Zevenburgsehe front mislukken, ten oosten van het Poetnadal, stcike Russische aanvallen. Ten noorden van Sulta ondernam een Oostcmijksch-Hongaarsclio af deeling een verkenning op den berg Aioenis. Bij Sosmezö (Ojtos-pas) bleven Roemeen- sclie aanvallen zonder resultaat. De gevechlsactie ten noorden van Kam- poeloeng neemt toe. Ook aan de straatwegen, die over den Rooden Toren-pas en den Szurduk pas naar het zuiden voeiea, verdedigen de Roeme- nieis krachtig hun vaderlandsehen bodem. AVij gingen vooruit en maakten 5 officie ren en 1200 man gevangen. In de Dobroedsja kleine gevechten tus- schen 'vooruitgeschoven afdeelingen Hot Roemeensche beridit over dc be zetting van Bonascic, is onjuist. Op ver schillende punten van liet Donau-front wordt van den eenen oever naar den an deren gevuurd. (Officieel bericht van 's avonds.) Aan het zuidelijk front van Zevenbergen dringen wij zegevierend vooruit. Roemeensch leget-bericht. 'Aan de westgrens van Moldavië deed de vijand zonder succes op verschillende plaat sen aanvallen. Wij maakten 90 gevangenen en vermeesterden 2 mitrailleurs. Aan de noordgrens van Muntania tot het Praliova- dal onbelangrijke actie en artillerievuur. In de streek van Dragoslavele deed de vijand hevige atmvaJlen, maar zonder suc ces. Hij werd met zware verhezen afgesla gen. In hot Aitdal hevige gevechten. Aan den linkeroever zijn onze troepen terug getrokken naar Arefael en Radacimesti. Aan den rechteroever handhaven we onze stellingen. In het Jiu-dal zijn onze troe pen teruggetrokken naar Copaciosa (ten Z.-O. van Tirgoe Jui) en Carbesti (ten zui den van Tirgoe Jui). Aan de Cema pa trouille-acties en zwak artillerievuur, „Kom. wees nu verstandig. Zeg de waar heid, voordjat dto pijniging jp dwingt Be denk, dat 5k allte-s \v|eet precies, zpo- nlé jo lifet mij zjeidet Kom, lioo Was heti ook? Loerend achter een bosclijo besprongj je hem onverhoeds, en slootte hem neer, voordat hij Üo hand aan zijn zwaard konl sl,aan, en zooi f „De l'eugjtm dr van Wordt door do fei ten ztelf fegongesproken, - vie] Lionel w|oe- dend in. 'E'en nauwkeurig baoordelnar van lonen zou Weraierkt bobben, dpt hier Wer kelijk waarheid was, toornige, verontwaar digde waarheid, dije tot overtuiging dwong; „Zijn zwaard lag naast hem toen hij ge vonden .word." i M^aar Olivier sprak vol minachting. „Dat Weet ik wielt Jö trok het zalf uit, nadat je hem gjedood hadti De list deed ligar dorxMjjk Werk'. Eenj ehkel, oogjenMik: jwförd Lionel vpn zjjnstukj gebracht door echtip verontwaardiging, en/ in dpt joogenlilik Was hij verlopen. „Zoo WfUtr God mijn getuige is, l^et is een Ijeugenl" schreouwlde hij woest. „En' dat weet je. AVe vochten eerlijkJjiJ hield plotseling op miet een kangan, sid- deranden,. ingehouden zucht, die ókeligj w,as om te hoeren. Toen Werd luet stil; alle drie stohdon' onbeivesegtijk als standbeelden. Rosamum do bleek en strak; Olivier grimmig spot tend, Lionel geknakt door het Dewusti zijn, dat hij tot zelf verraad, verlokt Was. Eindelijk sp^ak Rosamunde, (»n haaaj stem trilde, ondanks dp moeite, dig zg| 'Aan het zuidelijk front, langs den Donau, zwakke actie van infanterie en artillerie. In de Dobroedsja geen wijzigingen. Russisch legerbcriohL Ten nooiden van Toldierh ondernam de vijand een offensieve beweging, die door ons geweer- en mitrailieuivuur werd afge slagen. Na een hardnekkig geveeld vcimees- terden onze troepen een door den vijand versterkte hoogte ten zuidoosten van Tol- diech. Wij maakten 180 goiangenen, onihu vie 1 'officier, en vermeesterden 3 mi trailleurs. In de streek van Kampoelocng duren de hevige gevechten voort; de vijand leed zware verliezen. Al zijn aanvallen zijn tot dusver afgeslagen. De Roememëis hand haven zich in hun stellingen. In de dalen van Alt en Jui verwoede gevechten. In de Dobroedsja gingen onze troepen opnieuw naar het zuiden vooruit. De terug trekkende vijand steekt de Roemeensche dorpen in brand. Yan de Tiirkscïie fronten. i Russisch logepberiöhf. Aan het Kaukasusfrpnt in do richting van Bidjo© verdreven onze troepen de Turken uit do streek viajn, Koizar Djanela, ten zuiden vhn Sultansbaxl. Yan het Balkanfront. Fransch logerbericilit. Dp hot Stroemafront veroverden do En- gelschen het dorp Rararaska. opi den ooste- hjben oever van het Trai mat moer. De Rul garen trekken terug op den linkeroever yan. do Niharbeek. Op "het Tsjornafront duurt het offensief der geallieerden, niet tegenstaande regen 'en sneeuw, voort. In de bocht van de rivier werd mot buiten- gewone verbittering gestreden; de Duitecli- Bulgaarsche aanvallen in den nacht van 14-15 Nov. slaagden eigens erin onzen opmarscli togen te houden en waren uiterst bloedig voor den vijand. Vierhonderd krijgs gevangenen vielen in onze honden. De Fransch-Servische troepen vervolgen hun succes ten noorden van Tepavoi en ruk ken op in de richting Fan Jaratek. Ton westen van de Tsjerna liet do vijand on-* der den druk Fan artillerie on infanterie 's nachts zijn hoofdstellingen los, welke sinds maanden waren Versterkt. Do Franscbï-Russische strijdkrachten ver volgden den vijand ten noorden van Konali en bereikten, don rechteroever van de Vira, zes K.M. ten zuiden Van Monostir De troe pen der geallieerden bezetten do dorpe Zab-jani, Poradin en Velusüia. i Bulgaarsch logerboriöhti In do vlakte van Monaslir kwam do vijand gisteren, na vergoefsche aanvallen, met zwakke infanterie-afdoelingen Vooruit, welke door ons yuur werden verdreven. In de Tsjernabocht duurt de hovjgo strijkl den ge heel en dag Voort. Door oen tegenaanval wicrpien wij den vijand torug, dio er in geslaagd'was zich tijdelijk moester to maken van "hoogte 1212 ten noorden van het dorp Tsjeghel. Op lujt Maglenitsjafront 'sloegen wij zwakko aanvallen af. Aan weerszijden van dood, om 'Lalm itm z(jn. „Wat'..)., (wat zei je, Liompl?" vro-ög zij. j Olivier ],achte zaohtjjps. '„IIij" Was op helt punt het bewijs van zijn bewering te levjercin, geloof ik. smpalde hij. Hij Was Op hot punt te spiieken, van de won dj dio hij in dat gevecht opdeed, dio dq sporen in de sneepwj liet, om zoo te be wijzen, dat ik loog zooals ik inder daad deed toen ik zei, dat Pjeter on verhoeds Was aangjcvallen.'." „LïonëL" riep zij. Zij deed een stap nader en maakl© een bowlegmg, als oni haar armen naar hem uit te strekken; toen liet zij ze wjqer zakken. Hij stcmdi verslagen en, antwoordde niets. „Lionel", riep zij Wjcer, en haar stem) Werd plotseling schel. „Is dat waar?"t „Hebt ge het hem niet hoeren, zeggen vroeg Olivier. Zij duizelde pen, o,ogenblik en keek naait Lionel, haar Meek gelaat) vertrokken tot een masker van onuitsprekelijk© pijn. Oli- V? trad op haar toje, gereed om liaaij te steunen), daar hij vreesde, dat zij zoul vallen. Maar met pen, gebiedend handge) haar hield zij hem tegen en, met grootq jwRskraeht bedwong zij haar zwakheid.' Toch knikten haar knieën Ojnder haar, en' Weigerden hun, dienst Zij zonk neer op don divan, en bedekte haar gelaat metj de handen. I „God sta roe bij!" snikte zij, eh'bloei ineengedoken zitten iwceneni Lioniel schrikte jojp bij' died sraartelijkè^ krept.. Gebeft padexde jiij haas en Olie, de Vardar zwakke artillerie-actie; twee po gingen om onze vooruitgeschoven stelling ten 'zuidwesten van Doiran aan te vallen, mislukten. Aan den voet van de Belas- sitsja en hel Stroemafront gewone artille rie lieschieting. Aan de kust is het rustig. Ter Zee. Gezonken schepen, i.loyds meldt, dat de Noorsche stoom boot llhang" 'gezonken is. De beman ning is gisteren aan wal gebracht. (De l 11 vang", gioot 639 ton, bruto, ge-, houw*! m '1912. behooide aan de roederij D.'tmpsk Vkties Ullvang, te Haugesund. Lloids "meldt, dat de Noorsche stoom boot „Poizidal" gezonken is. Diverse berichten. E-vn „conso.il national des eeonom ies". Na Engeland en Italië Fiankr/jk. In legeetiiijgsknngeii nordt ernstig (le maat regel overwogen om. een vlieeschloozen. dag per week in te voerenl Alvoincns editer tot Zulk oen maatregel over te gaan, schrijft do „Mati'n", wïl de regeenng de openbare roeemng zich doen uitspreken. Er zal een „oonseil national des eronoinnes" wonden ingesieid, welke alle te nemen maatregelen zal overwegen, welke kunnen lenden lot besparing op allerlei ge bied. Volgens het blad /zat lie oud-presi dent Fallieros als voorzitter optreden, Kol leng e brok. Reu der grootste Parijscho electi-isclilej centrales, de Ouesl-Luimère, heeft in den ruw ht van 'Zaterdag op Zondag do sti'oojxi- lovenng moeten staken hij gebrek aan steen kolen, mol het gevolg, dat Suresnos, Cdur- Ox-lvter, Pateaux, Asmiëncs, Lovaliois op Ncuilly, zonder stroom waren en yorscMT- londo fahnefcen aldaar die ook Zondag d.oonviKrken, moesten staken, lijdelijk word het jxMsoneol ontslagen. Redo van den president van hot Pruisisch© Ruis van Afgevaardigden, liet huis van Afgevaardigden kwam gis-' leren bijeen. De voorzitter hield een ro de, waarin lnj er op wees, dat neg altijd' do v rees e lij ke wereld oerlog voor (woedt, waarin „wij ondanks onze vredelievend/ lieid werden gedreven." AVpder vjel pen, bondgenoot van meer dan dertig jaren ten! offer aan do cwtuitjputiicDjkie afpeisingsr( kunst van do Entente, maar snellen dan/ Italië, zal Roemenië de strjif oudergaan) voor zjja misdadige trouwbreuk. Mot steeds nieuwe kracliten trachten oinze vjjaudeai! ons frdnt in het oosten en westen tel doorbreken, maar „iiombenfest.", gejijk Hin-' denburg zegt, staat heden nog hot frond en zal het btijvpn' ff.tiuui. Laat do vijam den liet nuttelopz© Idaedviargieten voart- zetten zop, lang zij wSRen. (Toejuichingen.)) Steeds groptere offers wónden van; het! vo,lk geeeischt door den. zwaren! economi se lien strijd. Ook deze offers warden; met stillen maar daarom niet minder gro'oten lijoldenmoied gebkacht als do Moedigjo of fers worden gebracht door onze hoid.an aan biet front (Toejuichingen.) Door, den vier trad achteruil, als tobscbouwjor, van, liet toon/ecl, dat hij voorzien had. Jlijl wast, dat Lionel! Ier zich nu sbcods meer in zaou Werlden. Er moesten, verklaringen komen, die hem geheel veroordoetei! zou- jdon. Ohviec vond het zoor goed, too schouwer tie zijn- „Riosaimmde 1" klonk (eindelijk litxnclsj smartelijke kreet „Riosel JVjees Genadig l Luister toer jo me veroordeelt Luister, opdat jet mo niet verkeerd beojordodtjl" „Ja," luister pair hem,' zei Olivier -met zijn zachten, hatolijken Jacli." Luister naar licm. Ik twijfel jer niet nan, of bij] tiaü zeer onderhoudend etijm" n Dio spot pvas ©en prikkel voor., denj el- Icndigen Lionel. „Rosamunde, alles wat) hij ervan verteld heeft, is een' leugen. Ik...). tik\.Het ,w|erd tot zeifverelex diging gedaan; Rot is een leugen, daf ik} hem onverhoeds aanviel." Zijn woorden volgden elkander nu snel; „Wij hadden) twist gehad overi-.-u over..,, oen, zet-, kor© zaak, en, of de' duivel er mee speel; de, "wij ontmoetten' elkander diep. ayond in Godolphdn Parkj. Rij tartte' mij; hij sloeg mij on eindelijk trok' hij zijn zwaard; en dwOjng mij, het mijne, to trekken, omj mijn leven te verdedigen; Dat is de waan- hcid- Ik zweer, jo hieri op mijn. knieën ia het aangezicht van den hemeli. „Geoloog, genoeg 1" viel zij in, om dei ver* tinitschuldigingen to-'stuilén, di© haar af schuw njog groolen maaktleó). I J j'(WM&iwwlaSb SGHEDAM'j M COURANT,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1