De oorlog. 69*** Jaargang, Dit mner Maat uit BRIE Matei. 'Eerste Blad. Zaterdag 18 November 1916. No. 15299 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaalVoor Schiedam en Vlaardingen S. 1.25, franco per post £1. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd rijn. Bureau: Lange Haven Ho. 141 (hoek Korte Haven). Pnjs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën hg abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den pnjs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoo" 103. .Afsluiting Groenelaan, Wïilemskade en Sluisweg. Burgemeester en Wethouders vlaii Schie dam; Brengen ter openbar© kennis; dat op Maandag 20 en "Dinsdag 21 No vember 1916 de Groenelaan, WiHiemsskadd en Sluisweg voor het verkeer inlet rij- en voertuigen zullen 'zijn afgesloten. Schiedam, 18 November 1916. Burgemeester m Wethouders voornoemd, De Burgemeester M. L. HONNEKLAGE GRETE, De Secretaris, V. 3ICKENGA. 26/16 r [mTENLAm Van het Westc l|jke front. Duitsch legerbericht. Legergroepkroonprins Rupprecht van Beieren: Aan de Somme een vaak zeer sterke artilleriestrijd. Tegen den avond gin gen de Engelschen over tot den aanval bij Beaueourt, waarvan het voorbereldingsvuur ook tot den zuidelijken oever der Anore werd uitgebreid. De aanval mislukte, even als de nachtaanval ten westen van Le Sars Op den weg )?ler.%Tilloy werden door de gardegrenadiers van regiment No 5, bij het zuiveren van een Engelschen post, vijf mitrailleurs buitgemaakt. De Fransche aanvallen aan beide zijden van Sailly-Sallisel brachten den aanvallers geen voordeek Gedurende den dag en den nacht was aan beide zijden de vliegersactie zeer le- vejidig. Fransch legerbericht De nacht was betrekkelijk kalm over het geheele front. Fransch geschut noodzaakte twee Duit- sche vliegers te dalen binnen de Fransche linies, een. eergisteren ten Z. van Attichy, een andere gisteren bij Proye-en-Matz. De Duitsdie vliëgofficieren wefden krijgsgevan gen gemaakt. Gisteren leverden de Fransche vliegers in de streek van Amiens 54 gevechten, waarin luitenant Heurtenaux zijn dertiende vlieg tuig neerschoot, tweede-luitenant Guyne- mer zijn een en twintigste Gedurende den nacht werden meer dan 1500 K.G. bommen geworpen op bet sta tion Esch-sur-Alzette (Luxemburg), het re servevliegkamp te Terguier. Engelsch legerbericht. Sir Douglas Haig seint: Wij breidden ons R,oman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAËLi SABATINI. 63/ „Neen, luister njog naar mij' ik smeek! je, als je alles wjeet, zal je barmhartig) (oordeeLen,"- i „Barmhartig?'' riep rij, riji ^schoen bij na te lachep s „Het Was een (ongeluk, dat'ik hem) djoodde," ginjg Xlojnjel voort, „Het was njooit mijn bedOjdhig. Ik was niet van! plan meer te dloen, dan mijn leven jtd verdedigen. Maar als de "degens kruisen, kan er dikwijls meer gebeuren, dan dia bedoeling is. Ik_ neem Gold tot- getuigd dat rijn dlood een ongeluk wjas, het gevolg van rijn eigjea wioeder" Zij hield op mjet snikken, eüvke&k hem aan miet hardje, ve rschrikkelïjke oogem. „Was het ook büj ongjduk, dat je müj! len dja geboete Wereld in den waan dat de daad door uwj birojeder bed re ve ij Was?" vroeg zij hein. Hij Uedjekbè zrja gelaat, alsof hij haar b3ik niet vjerdragen kon,. „Als je slechts) Wist, bote lief ik ti had zelfs in den) tgd, in 't geheim dan zoudt ge mis-1 j schiien Wat medelijden met m'ij hebben, smeekte hij. 1 t „Medelijden?" Zjj boog .voorover, en| scheen het WioOrd in! zijn giezacht te 'spu- Wleiv „Bij God, manil vjraag jij om mede-. lijden $?'i - I j front uit van Beaueourt langs den noorde lijken oever der Ancre. Hevige vijandelijke artillerie-beschieting van Beaueourt en Beaumont-Hamel. Gister in den namiddag noodzaakte een hevige vijandelijke tegenaanval ons een deel van het terrein, dat wij op 14 November bij Butte en Warlenoourt wonnen, op te geven. Wij deden met succes twee aanvallen op de vijandelijke loopgraven ten N.O. van Wulverghem, waarbij wij gevangenen maak ten en den vijand belangrijke verliezen toe- Drachten. Tan het Oostelijke front. Duitsch legerberidh't Legergroep-prins Leopold van Beieren De geveohtsactie tusschen de zee en de Karpathen was gering. Russisch legerbericht. In de buurt van de hoogte den oos3 ten van Lipica Do-lna belette de Vvijandl de Russen door artillerie-vuur den nieuj- wen aanleg van loopgraven. In de Woud-Karpathem deed de vij and een aanval in de streek (ten zuiidtj Westen van. Vakorki en in de buurt (vanj den berg Kapoel; hij Werd echter teruggej stegen. j In de buurt yan. Jaco^em; ten Westen van (Oostenrijksch) Kimpoloeng, bezetten de Russen verscheiden hoogten en maak ten daarbij gevangenen. Van het Zuidelijke front. Italiaansch legerbericht Op het front in Treatino viajn tijd tot tijd artillerie-acties en bewegingen van vijandelijk© troepen in de zóne van het Etsch-dal. Op het Giulia-front betoonde de vijan delijke artillerie groote 'activiteit in den Plavarsector. Op de hoogte San Marco ten oosten van Gorz duurde gisteren het hevig gevecht voort. Drie achtereenvolgendeaanvallen, die de vijand onder begunstiging van de duisternis 'deed op het saillant Casa dei due pïni, werden krachtig afgeslagen. In den ochtend hervatte de vjjiaad, na een krachtig artillene-bombardement zijn aan val. Het gelukte hem ©enige loopgraven te bezetten ten zuidoosten van de Casa dei due pini. Op de rest van het front werd hij met ontzaglijke verliezen afgeslagen. Op den Karst is de toestand „onveran derd. Tan het Balkanfront Duitsch legerbericht. v lAan het Macedonische front, ^usscherri Malik en het Presbo-meer, aan den weste- 1 ijken tand der vlakte van Monastir, en bij de hoogte ten N.O. van Cage, (in den boog van de Tsjerna) werden nieuwe krachtige aanvallen der Entente-troepen afgeslagen. (Avondherichh) A'an het Macedonische front zijn wederom 'aanvallen van de En tente 'afgeslagen. v Engelsch legerbericht. De Engelschen veroverden Barakli, ver- „Toch zoudt ge medelijden met mij heb ben, wist ga slechts, hoe groot de ver leiding was, waarvoor ik bezweek;."- „Ik weet hoe groot uw schande, valsch- hoid en laagheid is, ol','- Hij strekte rijn smjeekende handen naar haar uit; er stonden nu tranjen in zijn, oogem 1 „Uw barmhartigheid, Rosamundo begon hij, toen Olivier eindelijk iussoben- beidem kwam. 1 „Ik geloof, dat je de dame verveelt, zei hij, en stootte hem met rijlnl voet aan.J „Viertel ons liever Wat meer van je merk/ Waardige toevalligheden,. Die zijn vermat keirjkfer. Vertel ons van het toeval, waar door je mij overvallen liet, om als slaaf verkobht te worden. Vertel ons het toe val, aardobc je mijn bezittingen bent machtig gewkMem Geef een volledig; ver slag van alle toevallig© omstandigheden/ waarvan je bet slachtoffer bent geworden, Kom, map, spreid "je vernuft ten toon, Het zal een aardig verhaal rijn,"- j En toen kwam Jasper zeggen, dat Ali! W,achtte mot het komfoor en do gloeiende! boeien, „Zij niet meer notodig," zei OliVier,? „Neem dezen Blaaf moe;. Laat Ali bem| bewaken en zorgen, dat hij mo-rgen vroeg aan oen.'der riemen van mijn schip goj kotend wtfrdf. Weg mot hem." Lionel stond op, met aschgranW gelaafj. „Wacht, Wacht 1 Rosamunds 1" riep hij, Oivier greep hem achter bij zijn najk, draaidei hem pond en! gooide hem ïn de! armen van Jasper,. „Bpeng hem ..Weg'!"' brulde bfl» «n ïfafeper nam den ^31andlet( dreven den vijand wederom uit de dorpen Prosenik en Kumli, namen 31 man gevan gen, maakten ean mitrailleur buit en brach ten den vijand zware verliezen toe. Tan het Roemeensche front- Oostenrijksch legerbericht. Legerfront aartshertog Karl: Ten Oosten van Predeal braken de Duitsch-Oostenrijfc- sche troepen door de vijandelijke linies. Ook in Noord-Wallachye is de toestand gunstig. Gisteren werden meer dan 2000 gevangenen gemaakt. i Bij Boosmezo bestormden dé Beieren den Runcul Mre. De strijd om de hoogten ten Z.O. van den Folgyes-pas duurt voort. In de Woud-Karpathen op enkele plaat sen toenemende actie der Russische artil lerie. i Duitsch legerbericht. In het Gyergyos-gebergte en op de hoog ten ten Oosten van Poetna-dal boden de Russen tegen onze aanvallen krachtigen tegenstand. .j Aan de grenzen ten Oosten van Kexd- \asarhely- werd door het Beiersche infan- terie-regiment No. 19 de top Runcul Mr. in storm genomen en tegen krachtige aan vallen verdedigd. Ten Westen van den Prodeal-pas kwa men de Duitsch-Oostenrrjksche troepen, in de Roemeensche stellingen. De onder bevel van luitenant-generaal Kraft von Delmensingen, Zuiden van den Rooden Toren-pas doorgedrongen troe pen konden als resultaat hunner gisteren geleverde gevechten 10 officieren en 1500 man als gevangenen binnenbrengen. Op andere plaatsen aan het Zevenherg- sche front werden bovendien nog 650 Roe- meniërs gevangen, genomen, 12 mitrailleurs buit gemaakt. t In de Dobroedsja, bij Silistria levendiger artillerie-gevecht dan de vorige dagen. Roemeensch legerbericht. Aan het noordelijk on aoand- westelijk front- Aan de westgrens van Moldavië zijn de gisteren begonnen acties onderbroken wegens het slechte weder. Do Roemenen hebben krijgsgevangenen ge maakt. t Yan Munteni tot Predelus weinig beteeke- nende acties. In het Prahova-dal traden de vijandelijke artillerie en infanterie krachtig op, uooral aan de linkerzijde der rivier. Do Roemeen sche troepen sloegen de aanvallen af en handhaafden zich in hun stellingen. In de buurt van Dragvolavele deed de vijand gedurende den dag en den nacht he vige aanvallen, hijl werd echter met zware verliezen afgeslagen. i In het Alt-dal ondernam de vijand we derom hevige aanvallen, waardoor de Roe menen genoodzaakt waren eenigszins terug te trekken naar Jencinlesti. •- Aan de Jiu moesten de Roemenen even eens wijken in de richting van Stefanesti. ling bij de schouders en bracht hem. wegj en Rosamund© en Olivier Hoven alleen met ,4e iw,aa,rhead Onder da slejnjm vanj Barbarij©. t mOOFpSTUK XII. De sluWheid van Feniziü/jdb. 'Oliviiefr keek lejanj o'Ggeribhk naar did yrouW, zooals rij dapr. zat, halfgebog'Sni op dein div,an, haar handen inee|ngeshu( gen, haar gelaat strak en, dd oogen tar- nriergeslagein. Hij zuchtt even en keerdnj zicli af. Hij li-dp np,ar dks borstwering en keiek over de stad, die zich nu banddie in den (wi t!jen glans der veile maan? Een! zacht gegons (stjecg eter uit op, overstemd cfchtler döor Jict gejzaug van een nachte gaal etegjms in rijn tuin, en heil gekwaak! delr kiikjörs fn dien pooi1 in hot daL Nu do Waarhfoid eandelijk uitgefoomeinf en als 't ware in Rosamundo's sclioolfj getoterpjen was, .voelde hij niets van del trotsche voldojening, die hij zich voorge steld had, dat dit uur hjetn brengen zou. Do bleker der vreugde, dien hij godachf had met zulk een gretigen! dorst te zulleri ledigen, werd vergiftigd, door de ontdokj king, dat haar houding tegenover hem! gerechtvaardigd werd door haar overtui, ging, dat hg gevlucht wast Hij werd neergedrukt doOr een' gevoely dat hij geheel verkeerd gedaan, had, dat hij in zijia -wraak to vier waai gegaan; ienj hij bevond dait do vrachten! ervan, die hem zob sappig geschenen) ha,ddéa, jalsi iascjh in,' z'jjn) mond smaakten. t De Roemenen deden aanvallen op de vleu gels en sloegen den vijand met zware ver liezen aan zijin zijde af. Aan de Cerna'zwakke artillerie-acties. Aan het zuidelijk front: Aan de Donau artillerie- en infanterie-duel. De Roe meensche artillerie beschoot Roetsjoek, "In de Dobroedsja: Niets nieuws. Russisch legerberfctHt- Aan het front in Zevenburgen: In hot Tirguluidal en in de richting van Kim- poiefeeng dieed de vijand opnieuw oenl reeks aanvallen en maakte hij rich mees ter van hot dorp Liresti. Allo aaavalleaii van don vijand in de buurt van Alhesti werden afgeslagen. In do richtingen van Only on Jiur doet de vijand, die belangrijke versterkingen heeft gekregen, krachtige aanvallen. Do Roemenen hebben het dorp Tergu Jiuliu in hot dal van de Jin ontruimd., Aaln hot Do-naufront: Geen veranderin gen. Tegonstalnd van de j burgerbevolking. In Wallachije biedt, aldus meldt hel Duitsche ofdicieelo legerbericht van Vrij dagavond, do Roemeensche burgerbevol king aan do voorwaartsdringsnde troepen gewraponden tegenstand. Tan de Tiirksehe fronten. Russisch legerbericht. Uit don Kaukasus valt niets belangrijks te vermelden. Ter Zee. Het Emgelscho s»s. „Trevannicik" en bet Deonsche s.s. „Thérèse", zijn gezonken. De Doanscho stoomboot „Oscar II" redde op reis van New-'Y ork naar Kopenhagen, rtjf Engelsch© matrozen di© in oen redding boot dreven. Zij behoorden tot do beman ning van dm EngolsoHon söhoanei; „Earl Kitchener", dfe door een Duitsche duik boot in don grond vc-rd g-ehoord. Het Noorweegsche s.s. „Tritsjoer" mot oen lading hout van, Noorwegen naar Enge land o<p weg, is door een Duitsch oorlogs schip aangehouden on als pnjs naar Ham burg gebracht. (Het s.s. „Thérèse, groot 1333 br. t, gebomvd m 1898, boliooido aan do Damp- skolslc. Hoimidal, te Kopenhagen; "het s.s. „Trevaunick" hooft misschien betrekking op hot s.s. „Trevarrack", groot 4199 br. t,, gebouwd in 1914, toebehooiond aan de Harnas. Cot Lt,, to St. Ive" I v Do „Doutschland in aan varing. Uit New-London wondt gemeld: Do persboot beerde terug na de „Deulsch- lamd" tot aan ze© uitgeleide gedaan te hebben. De onderzeeër wieend het laatst ge zien, toon hij met een vaart van 10 knoopen Momtaukpoint omvoer, nog steeds begeleid door do sloepbootan. De bemanning beant woordde de fiaar herhaaldelijk gebrachte groeten niet. Het getij was uitstekend. Tegen two© uur werd d© mond van de haven be reikt. Een sloepboot voer voor en ©en tweed© achter lie „Deutschlfflnjl". Djo Arae- Lang Hoef hij daar staan), zonder dat d-a stilte tusschen hen' verbroken werd, Eindelijk bewoog hij zich, hij koerdo zich om en liep langzaam voort, tot hij naast) den divanj stcmdi, m op haar inederzag., „Eindelijk hebt g© do Wjaarkad gehoord", zei bij. En daar zij niet antwoordde, gin,g( hij voort: „Ik ben blij, dat zo hem ont( snapte, voordat hij gepijnigd werd, an ders hadt ge kunnen denkon, dat do pijn! hem een valsche bekentenis had afgeperst.") Hg Wachtte even, maar nog sprak zg! niet; zie ga! zelfs geen toeken, dat sx\ hem glehoord had. i „Dat", ging hij .voort, „Was dei man{ dien; goboven mij verkozen hebt. Waarti lijk 't is nji-et vleiend voor me, zooals ge. misschien, glemerkt zult hebben." i Eindelijk lilet zij haar stilzwijgen1 va ren, ©n haar stem Was dof en hard. „Ikj heb glemerkt, dat er wei rijg tusschen u,i tó kiezen valt", zei zij". „Dat was te' venvachfen,. Ik had. kunnen weten, dat tweto broeders niet zoo verschillend van! aard kunnen zijn. O, ik leen veel en smell"» Haar woorden, maakten hem boos, en' banden d!e zachtere stemmi|ngi wear ge-j h'ad uit hem weg. j „U lfetert?" herhaalde hij. „Wat leert go? „Karakterkennis van mannen." Hg glimlachte bitter. „Ik hoop, dat die kennis u evenveel bitterheid brengen .zal als de kennis van vrouwen van "èènj vrouw mg gebracht heeft. Te gdiooi' ven, Wat gij van mij geloofd hebt van mij, 'dien ge beweerdet lief te hebben'I'1'! Hij von,d Jhfet nusschiten noodig dit te hbxhalfei^ «om den1 grond van zijn. grie, nkaanscho kruiser ^Columbia", die bij Eastern point voor anker lag, zocht met haar zoeklicht de beaedenhaven af, naar men vermoedt om te zorgen, dat de neu- trahteitswetten in acht genomen worden- De Doutschland" passeerde do „Co lumbia" om kwart voor twee. De kruiser en andere voorbij gaande schepen richtten hunne zoeklichten op den onderzeeer en groetten met de stoomfluit De waarde der lailrng wordt op twee millioen dollar geschat en bestaat grooten- deels uit ruwe rubber, nikkel, zink, zil veren baren en vele zakken met de mail der ambassade- Een nader bericht meldt: De „Doutschland" keende om kwart over vijf 's ochtends in de haven terug Het vaartuig is in aanvaring gekomen met een der escortoarende sleepbooten, |3te gezon ken is. Zeven man van do bemanning der sleepboot zijn verdronken. Het is nog niet bekend of en in hoeverre de „Doutschland'5 beschadigd is. Een luchtaanval- D© Engtelschie - Admiraliteit bericht: Ea- gelsehe marineaëroplanes en hydroplanoit deden hedenochtend met succes een aan val op Ostende en Zeebraggo. Er werd met gunstig resultaat een groot gewicht aan bommen op dokken en sche pen geworpen. v Alle machines .keerden behouden terug. Diverse berichten Naar de „Beril Lok, Anz." verneemt) is het Wetsontwerp op den burgerdienst-, plicht aan de boudsregoeringen toegezoni den. Het is echter niet waarschijnlijk dat, zooals van verschillende zijden gemeld is, de Rijksdag reeds tegen 5 December bij eengeroepen zal Worden ter tehan deling) yan het ontwerp. - Dje jjegeering pakt dozo zaak met dd grootst mogelijke doortastendheid aan en! voert drukke besprekingen daarover metj de hoofden der verschiLtend© partijen, j Do beide zones. Uit Londen wordt gemeldWij vernemen, dat ©f alle reden is om aan te nemen, dat het jongsto voorstel van do Entënte- mogendheden omtrent de vaststelling van een grens tusschen de zones van de ko ningsgezinde en nationalistische regeerin gen. in Griekenland zal leiden tot een op lossing, die voor beide partijen aanneme lijk is. 1 Zoowel koning Constantjrjn als Venizelos zouden beide gaarne zien, dat zulk een schikking tot stand kwam, ten einde in het vervolg een mogelijk conflict tusschen Grieksche onderdanen le verhoeden. Do onderhandelingen tusschen do ko ninklijke en de nationalistische regeeringen werden gevoerd door bemiddeling van de geallieerden. Hel voorstel is in beginsel aangenomen en er valt nu alleen de geographischo schei dingslijn vast te tellen. Griekenland en do Entent©. 'Admiraal du Fournet drong erop aan, dat ven. go'cd. voor oogem te hebben. „Als ik dan, gunst van u te vragen heb, dan is hrit, dat gij mij dfe schandp vüÜhi de herinnering spaart." i 1 JYan, UW trpuwojoosbeid?" lynoeg hijl „Yan uw (bereidwilligheid, pm het erg ste kwaad van mij to gplo'even?" i ,„Yan helt feit, dat ik ooit gemeend hebj u lief t'o hebben. Die gedachte beschaam ij me, zooals niets anders in mijn levenj mij bescham'en kan, ^elfs niet de slaven markt, on all'e ye me deringen die ge mgi hebt aangedaan. Gje verwijt me mijn bet- readwilligKeid, om kwaad van b te gniooj- ven." i „Ik deel nieor dan bet u verwijten, viól hg in, toornig wiord'end ondpr dol onbarmhartige zwfetepslagen van haar ver)- achting. „Ik leg u ten laste da verwoeste jaren, van mijn l'evjenS, al het kwaad, dat er uit vparlgbkomien is, alles wat ik ge' leden, alles wat ik verloren heb) aJIe^ wat ik gjeworden ben." Zij zag koel' tot hem ojy, igehecsL rich) zelf meester. 1 1 i „Gij legt dat olie» mij ten, laste?" vroegf zjj hem. i „Ja." Hij wias zeer hefti'g. „Hadt gij mjj niet behandeld, zooals ge deedt, hadt gij geen .wilUg oor aan leugens geleend, dainj, zou mgn ellendige broeder nooit zoo ver gföj gaan .zijn, en dan zon ik er h,em ook oieti de gelegenheid toe gage ven hebben."- s Ze verschoof de kussens van den dij- van en keerde hem haar schpu,dér toe. {1, (W.or# veryplgifc SCHIEDAMSCHE j i I i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1