oorlog 69"* Jaargang, Maandag 20 November I9f6 No. 15300 DE ZEEVALK. ÉF i f- V "IV" «'ft! f ji*'-1 j®V;4tey ■i ,r 3 n Doze muant serschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. L'rijs [K-r kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen 123 franco per [>ost fl 1 63 Fujs por week Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Ad ver ten in n voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 16 regels Q. 0 92, iedere regel meer 20 cents Reclames 40 cent per regel Grooie letters naar de plaats die zij innemen Advertentien bij abonnement op voordeehge voorwaarden. Tarieven hiervan zijn grab's aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend Intercommunale Telefoo» 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Dec. a. s., voor minstens 3 maanden op de „Scliicdamselie Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. BUITENLAND. Fan het Westelijke front. Duitsch 1 eg erber icht. Legeigioop Rupprerht. De Engelsche ar- tillcuo nthlfo baar vuur voornamelijk op onze stellingen aan, beide oevers van de Ancre ha een voorbereiding door de arwl leiio deden de Fr.inschen des avonds een kiachtigeri aanval opi SaiUisd en de zuide lijk daarin) aansluitende linies. De aanval mislukte jn ons vuur. Legergroep Kroonprins 'Aan het noorde lijk front van Verdun en van onkelo sedu xen in de Vogezen herleefde tijdelijk de vuuractie Legergroep van prins Rupprccht van Beicion Rd sedert dagen reeds oanhou den de vuur op dc Duitsche stellingen aan beide zijden van do Ancro, maakte liet Waai schijnlek, 'dat do Engelsehen daar hun aanval zouden voortzetten. De gis teren aclner liet vijandelijke front op|Lre dondö ravaleiie en 't in den ochtend tot buitengewone hevigheid opgevoerde vuur kondigden dan ook do ïuemve groote poging toL doorbraak "aan Zij eindigde met een bloedige nederlaag voor de Engelsehen en bracht hun slechts op enkele punten eenige terreinwinst zonder betoefcems. De onder hevel van de generaals Fuel® en MarschaII strijdende troepen hebban, in hardnekkigen tegenstand aan de bestor ming door de Engolschen Ést hoofd gfebo den. Do Duitschers zijn ten zuidwesten Van Serre, in Grand court en op enkele punten ten zuiden van dat dorp, teraggodrongen 'en staan nu in een te voren jgereedgomaakte stelling aan den zuidelijken oever van de [Ancre. i Allo andere stellingen op het herhaalde lijk aangevallen, 12 K.M. breed© front werden door de ihutsche troepen direct be- houden of in een tegenaanval heroverd. Door een sterk artillerievuur der Fran- schen werden in don sector fen zuiden van Sailiy-Sajllisel aanvallen ingeleid, die ham den noordwestebjkeiv zoom van hiet St. Rim-re Vaast bosch doodliepen en in wei» de Ftanschen zware verliezen leden. Fransch legerbericht Een Duitsche aanvat ten Oosten van Berny word afgeslagen. Op het overige fiont nu en dan artillerie-vuur. Engelschlegerberiöht. Wij brachten onze stelling Haar voren Roman uit het laitst der 16e eeuw, naar 't Engelsch wan RAFAEL SABATINL 64j „Dit alles is zeer nutteloos," zei zij koel. Toch, misschien voelende, dat zy zich moest rechtvaardigen, ging zij voort; „Als ik zoo bereid was kwaad van u lp gcloo- vcn, moet mijn iïistinct mij gewaarschuwd! h'ehbon voor hot kwaad, dat in u was/ Ge bobt ine vanavond bewezen, dat ge Pi eter met vennoord hebt, maar om dat bewijs to leveren, hebt go oen daad be dreven, die nog slechter en schandelijker, is een daad, die al de laagheid van uwf liait openbaart Hebt ge u, zelf nijet oen monster getoond van wraakzucht pn god- doloosheid?" Zij stond op fin keek hem weer toornig aan „Zyt gij - een gebo ren Chri'sten-edelman uit Córnwallis i niet een heiden, roovor, renegaat en ka- por geworden? Hebt ge zelfs God ni.et (ipgioefferd aan uw wraaklust?" 11 y bleef haar vast aanzijen, ondanksl liaar beschuldigingen, ©in loen 'zij met die vraag luid geëindigd, deed hij haar een," wedervraag. „En voer dat alles heeft uW, instinct u gewaarschuwd? By God, vrouw! kimt ge ge niets beters bedenken?" Hij keerdd zich om, toen' twee slaven een aardig Wieik schotel kwamen brengen, „Hier komt! uw' avondeteen. Ik hoop, dat uw eetlust) beier is dan mvj l'ogica." Zr zetten dien! schlotel een, @te.i ten noordoosten van Beaumont-Hamel en drongen verder door ten noorden van Beau- court BeaumontJTamel en Hébuterne wer den hevig door den vijand beschoten Ge durende den naehst voerden wij succes volle raids uit tegen oen redoute ten noor den van Yperen, waarbij wy twintig knjgs gevangenen maakten en een puLnuUeui in bezit namen. Haig bericht: „NieLtegenstaande liet slechte weder hebben wij Zaterdag ten noor den en ten zuiden van de Ancre vorderin gen gemaakt, hef meest ten zuiden van de rivier, waar wij de grens van Grandcourt bereikten. Er zijn tot dusverre 2.">8 krijgsgevangenen geteld. Er hebben gisteren verscheiden luchtge vechten plaats gehad. Vijf Engelseho ma hmes verdreven na een langdurig gevecht acht vijandelijke. Een dezer werd vermeld. Zeven vijandelijke toestellen werden in andere gevechten genoodzaakt in J/escha digden toestand te landen. Drie Engelsche macliines worden lier- mist" Bom men aan Val. In den nacht van 16 opu 17 Nov. wier pen Duitsche marine-vliegtuigen met goed succes een aantal grootendeels zware bom men. tol een gezamenlijk gewicht van 1400 KG, op Voume en het vliegkamp van f'oxyd. Te Veurne werden ^verscheiden branden waargenomen. Een der vliegtuigen stelde bij Coxyd door mitrail leurvuur twee zoeklicbten buiten wer king. i Fan het Oostelijke front* Duitsch logerberioht. Legertent Leopold. Aan de Sjitsjara en Stochod was de vijandelijke artillerie actie ver dan in vorige diagen. Bij Witenitsj ten noordwesten Van Loezk slaagde een Duit sche patrouille-onderneming; volkomen. Russisch legerbjeififoblk iln de buurt van, Satny schpten de Russen! een Zeppelin naar beneden, maakten, daarb'ij ongeveer 300 K.G. bommen, twee kanonnen en twee mitrailleurs buit eh. na men de 26 aviateurs, die de bemanning van het luchtschip vormden, gevangen, i In de Would-Karpiathen in de streek ten noorden van Sjibeni werd een aanval van den vijand, die aanvankebjk kteine Russi sche afdoeingen had teruggedrongen, afge slagen en de Russische linie hersteld. De wegen liggen dik onder de sneeuw. Van het Zuidelijke front. 0 o s te n r ijks ch 1 eg e rb e r.i c h t. De toestand is onveranderd. Italiaansch legerbericht Op den Ivaist artillerie-actie. Het Itahaan- sche front werd eenigszins verbeterd. In de zóne ten oosten van Vertoibizza deed de vijand gisteren met een groote troepen macht een aanval op dc Italiaanschc stel lingen hifi hoogte 102 ten zuidoosten van San Petio (Gorz). Hevig beschoten door de Italianen moest hijl in wanorde terug trekken met achterlating van een aantal rige reuk opstieeg, op het kleine, Moor- sche tafeltje bij den divan. Op den gdondi er naast zetten zij een gdooto schaal met! bso od en een roode kruik met water me? een beker als sluiting. Zij gjfeetten dicji en gingen zacht Weder been. „Eet", gelastte hij haar kortaf. „Ik |wil geen. <eten,,'f antwofelrdcte zij, somber. Zijn koele blik gleed over haar heen. „Voortaan, mensje, moet ge doen; niet wat gei ;wilt, maar wat ik ,u beveel 1 Ik Zeg jo to eten; vóóruit dus.'' „Ik wil niet" 1 „Wil niet?"- herhaalde hij langzaam.! „Zijn dat wfoorden van (een slavin tot haar meester? Eet, zeg ik." „Ik kaq niet! ik kan nietl" hitokl zij Vol „Een slavin, die 'niet kan dóen, w|af haar lieer bevoelt, mag niet 1/1 ij van Ier) ven." I ,,Dóod mij dan," antwoordde hij hef tig. Zij sp«ong op ert ging uitdagend vooaj hem staan. „Dood mij. Gij zijt geW>end| aan het do-oden, en daarvoor zou ik tem mihste dankbaar zijn." i „lk zal u dboden, als het mij behaagt,'5 sprak hij "op lijskouden toon. vMaar niet om u te behagen. Ge begrijpt bet nog met gbed. Gij zijt mijn slaton, mijn ding} mijn elgondtoni, en ïk zal' niet du ld wij dat gij u schade toet, tenzij met mijn, wil. Ept daarpm, of mijn Nubjiers zullenj je gpeselen, om den! eetlust op te wek, ken." Een «ogenblik blieef zij nog uitdagend} Voor, jhem staan, blefck en! vastbesloten. 33otePir 'plotseling, alsof haar ®S1 gfeb!ro-< lijken. Ook maakten de Italianen eenige kisjgsgevangenen. Op de rest van het operatie-iooneel be lemmerde de hevige •sneeuwval de actie der Itahaansche troepen. Op eenige vrij hoog gelegen punten in de bergstreek is de tem peratuur 20 gr benoden nul. Tan het Balkanfront. Monastir genomen. BERLIJN, 19 Nov. (W, iR) (Officieel.) Aan het Macedonische front: Nadat het den vijand gelukt was bij hoogte 12121 ten noordoosten van Gegel vorderi ngenf le maken, namen de Duitsehe en Bulgaar- sche troepen een stelling ten noorden van Monasür an. Motiastir is derhalve opgege ven. De Entente troepen hebben de stad) bezet Duitsch legerbericht. De Fransche aanvallen in de vlakte ten Zuiden van Monaslir en tegen het front van hel Pommeische infanterie Regt. No. 42 in de met sneeuw bedekte hoogten, van den Tsjerna-hoog, werden bloedig afgesla gen. t Verbitterde gevechten hebben dagelijks plaats om dc hoogten ten N.O. van, Tsjé- gel Op 15 November was een dezer top pen door de Serviërs geivonnen. De opperbevelhebber, de generaal der infanterie, Otto von Below, die op het brandpunt van het gevecht aanwezig was, hernam dien top aan het hoofd der Duit sche jagers in een stormaanval. De keizer huldigde den generaal en den troep door de benoeming van generaal ron Below tot chef van het Jager bataljon. Aan 't Macedonische fjon,t wor den opnieuw hevige gevechten geleverd. Firansch lögeib«richt. Ten oosten van de Tsjerna helmen dej Servische trp-epen bunnen opmarsch naai) Grunisto voortgezet en die stad omsin-; geld. In de bocht van de Ssjema sloegen dd Serviërs een nieuwen tegenaanval der Bul garen (pp hoogte 1212 af. De vijand trok) in w'anjopde terug naar het noorden, ach- tervplgd door do Servijjrs; deze kwamen) tet in de nabijheid) van hoogte 1278. In do streek ten zuiden van M^nastir maakten do Fransch-Russische tyoepenj nieuwe vorderingen in do richting van) Iljoleven, t Engelsche vliegtuigen wierpen bommen! op de toegangswegen naar Seres en Fran sche lieten een grpat aantal bommen neer-, dalen op bivakken en kampementen bij! No wak en Momastir. Bulgaarsch legerberich.1 - In den sector ValeccchinaNolo ven leven dige ai'laljene-actie. In de bpcht van dd Tsjerna K'erhaalt de vijand zijn aanvallen, maar wy slaan hem lA/zedig terug. Even zoo mislukten zijn aanvallen in den' nacht! van 17 op <18 Nov. bij de dorpien Grcsel ui sip, en Ppzan. Ten Westen van1 de Yjarf dar zwakke en ten oosten leviendiige, maaij afwisselende artillerie-actie. Ppgingien v»-b ken was, en! zich door dien zijnei boegj zbnk zij neer op dien divan. Langzaam; met tegenzin, trók zij het tafeltje dichter bij. Ity laehte in zich zelf, teywjjl hij Jbp| haar ïetto. j Zij hield stil, en sckfeen najar iets tej zóc-ken. Daiar zij Ifct nijet vond', keek zij weer naar hém, óp half minachtend, half ipiidiorwQirepn. f „Mjoet ik liet vlfeesch met myn vin gers schpuren?" mpeg zij. Zijn loogjen glinstprdten begrijpend, al thans achterdjochtig. Maar hij antwoordt de Iteel kalm: i „Het is tegfen de (wiet van Ben Prfch feat, om vlfeesch en brood door - aanra-i king met het mes te veyontreuiigen. Gij mpet del handfen gebruiken, die God u ge geven hfeeft" „Besppt go mij met den Profeet en zijhj wettpnV Wat zijn d!e wetten van don Pyo fc.et vjcmr mij Als ik teten .moet, (wil1 ik telnminstje ntet eten aLs oen heideto) sclve li,ond, maar op Christelijke manier.") „Schijnbaar, om haar tod tp gteven, Üiok lnj langzaam dien aiijk. versierdent dolk ;uit zijn gferddl „Laat d(eafe n dam didnpn.", ziei hij, en achtelfoos wjeip luj hiem njaast haar., i Afet snjol ingehouden adem greep zij er- haar. „Eindelijk," zei zij, geeft gij me iets; wjaarvoor ik u danldiaar kan zijn." En| miet die woorden zette zij de pvpit van) hel wapen tegen haar horst Met hjiiksemsnelheid was hij pp eenkniej gtevaHen, en zijn hand greep haar pols! zoo rost, dat haan arm sü&p ten, machfe- kleine vijandelijke afdeelingen ,om vooruit "te komen onder dekking van den nnst mislukten. Aan de kust is het rustig. Aan het Macedonische front In de vlakte van Monastir werd eeu v ij.uidc lijke aanval op de linie Yeloesjma—Kunina ,door het artillerie-vuur der DyiRchers 1-loe- dig afgeslagen. i In de Tsjerna-hocht sloegen de Bnlguen door een tegenaanval een aam a! af op hoogte 1212 en op het dorp Binik Er vei den daarbij drie mitrailleurs en o°n mijnen werper buitgemaakt. Aan beide zijden van de Vardar en aan den voet van de Belasitza zwak aitilleiie vuur. i Aan het Stroema-front zwakke gevechten tusschen voorgeschoven afdeelingen en Ie vendig artillene-vuur. i Aan de kust van de Egeische Zee is liet rustig. i Oostenrijksch legerheridKt De toestand is onveranderd. Tan het Boemeensche front. Duitsch 1 egórber iohL Front-aartshertog Kar.l. In het besneeuwde Karpathenfront is tol aan de paswegen ten zuiden van Kroonstad niets veranderd. 4 In een vergeefschen stormaanval, die rijk aan offers was, poogden de Rocmeniers het centrum van het Duitsche front ten N.O. van Ivampoeloeng terug te duwen In de hoschrijke bergen aan beide zijden van de rivierdalen van Alt en Jiu gingen de Duitsch-Oostenrijksche troepen in hun aanval vooruit;; zij maakten weder gevan genen. i Legergroep von Mackens.eti: Op den linkervleugel der Duitscb-Bulgaarsch- Turksche troepen in de Dobrocdsja kwam het gisteren tot artilleriegevechten. In westelijk Wallachije maken de Duit sche troepen goede (vorderingen. Oostenrijkschlegerberichti Ter weerszijden van de Sibyl maken de Duitsche en Oostenryksch-Hongaarsche troe pen onSanks hevigen 'vijandelijken tegen stand vorderingen. Ook ten oosten van de Alt werd" terrein gewonnen. Ten noordoos ten van Kampoeloeng mislukten verbitterde tegenaanvallen van den -vijand. Aan het Zevenbergsche (oostfront door sneeuwval en vorst geringere geveehts actie. i I Legen-frorat rap aartshertog Karei: Ten oosten Van hot Putna-dal in het Gyorgyoigo bergte sloegen Beiersdhtei regimenten aan vallen van sterk® Russische troepen af. De operaties aan het Zevenburgschfe zuid- front hebben het Verwachte verloop gekaxL De uitpng uit do btergengten in de Wal- lachipdhe Vlakte is, nwittcgenstiiafide dien hardnekkigen tegenstand der Roemtesnen, door de Duitsche en O.-H. troepen gefor ceerd. 1 ISterke Roemeensche afdJeelingjen zijn tusschen do Jiul' en Giloirt, in den slag vtin Targu Jiu uiteengeslagen en met buitenge- wioon zware bloecbge Verliezen verslagen. Poigingen van den vijand ami met nieuw loos .werd. Hij glimfeclite, miet zijn donJ laer gelaat vlak lnj hiet hare. „Dacht yc- werkelijk mij te bedri'eigfen; doou tfiat ptobviiinge vertoon van tooge- ven? Wpnrieer zult ge toch. begrijpen) djat ik geen dWaos ben? Ik vilde M,maaT óp- de proef stelen." „Dan Weet ge nu, wat ik wil,1' janfe, SVooxddisf zjj. „Gij kent myn bedoeling.") „GjeWjaarschUwd zijn, is góWapend zijn," zvü hij. i Zij Jqefek' hem aan met iets, dat spot zou, gefeest zijn, alis de verachUng hofl nfe-t te diep gekleurd had. „Is 1iet zoo moeilijk," vroeg zij, „omi dien levensdraad af te snijden? Is er geenj ander middel om te sterven, behalve dooi; teen mes? Gji pocht, dat gij myln meester zyt; (lat lk u,Wj slavin bsan; dat ik u, naar lichaam «n ziel toebehoor, omdat) gp mij op de markt gfekocht iftebt Hjoo ijdjal is die pocherij. Myh lichaam kuntj gij binden en opsluiten; maar myn ziel.., Wiees zeker, <ut gij bedyegen zult nitk men. Gy pocht er top, dat gij hoer zijt van teven en dood. Een. leugen! Den dood alleeon kunt gy bevelen." Snelle stappen kwamen de Gap pp, en vonr dat hij kaar kon antwoorden^ vpordat hij over de woorden gedacht had, om dat te doen, stond Ali voor hem) met de verbijsterend® boodschap, dat er een vrouwj beneden was, die hem drinj gend verlangd© te spreken. „Een vrtouw?" vroeg hij, hjet voorhoofd, fyonsend. „Een Christenvrouw! meent (gie?'J „Neen heer. Een! Mph'aniniedaanscho,1 %m het nfea v^raraender gnöv-opïd, aangenJoeide troepen de Dui(sclwa*s van liet oosten uit te omvatten zijn mislukt De Roemenen achterna trekkend bereik ten de Duitsche Roepen de lijn Orsova- Ciaevva. Ik in zuiden an den Roode-toren-pasj i-, de vog Call mum-s t Sauci oversclireden- lu het geheel verdejn van 1 tot 28 Nov. 189 officieren en 19,338 man gcaangou ee- nomea en 26 stuks geschut, 17 munitie* wagens en 72 mtiadleurs buitgemaakt. Bulgaarsch legerbericht. \an de Don au is het kalm. In de Dobioedsje is de toestand onveranderd Aan tb knst van de Zwarte Zee heerscht rust. t Russisch legerboyffelft In Zevenburgen in de dalen van de Alt en de Jiu houden de hardnekkige aanval len vajn den vyand aan. Aan het Donaufront maken de Russische troepen nog steeds vordenngeri xn zuule lijke richting. Roem.een.sch legerbericht. Op het westelijk front in Mokla,vio en tot m het dal van de Prahova mets nieuws. In de streek van Drag^slaveLö hebben omzo tioejx'n oen aanval onderno men en zijn zij er in geslaagd den Vijand zoowel m 'het centrum als op den linker vleugel terug te drukken, tevens belang rijke vorderingen to maken en 300 man gevangen te nemen. In het dal van de Alt cn van Jiu du- len de hevige gevochten voort Wij nebben aan do zijde van de Czema eenig terreini moeten opgeven. Op het zindelijk front niets nieuws/ Aan, dan Don au artilleneduel. In de Doliroedsja mets ^nieuws. Noordehjk en noondWestehjk.front: In de buurt van Dragoslavele rukken de Roeirlenen nog steeds voonnt; zij namen tor vier officieren en 80 soldaten gevangen- en maakten twee mitrailleurs, twee kanonnen en vijf Wagens met wapens bmt Tan de Tnrksclie ironten. Russisch legerbericht. Pogingen van den vijand out voorwaarts te ruklom in d® buurt van Suitanabad) wónden, varydeii door het vuur der Russen. Ter Zee. Volgens Frapscli® bladen zijn het Engel sche s.s. „Sarah Raddiffo" (3333 ton),) het Italiaanseha s,s. „Giovatun" (3428 ton); Jiet Gripksdi® as. „Stylian Rebls- (360^ ton) en het Deensqh® s.s. „R'agnor- (2l23j ton) door Duitsch© duikbooten in Gen grond) geboord. i Gozosxken schepen- - Lloyds bpricht: Het Portugeeschc- zell- bdlnp „Emilia"- en hot Deensche sphap „Fenje", zijn gezonken. De MBeufschland'V Uit Nowhaven, (Ciomneclicnt; wordt g> meld Do eigenaars vfejx d© sleepboot, ntet welke d© „Dautsdilond" in aanvaring is geweest, hebben een ache ingesteld legen het schip, wegenis- hot zinken van do sleepboot en het „Een Mohammedaansqhe vxtojySt hier? Onmogelijh" 1 Maar terwijl hij sprak, gleed een, dpn- kera gedaante als een schaduw over don! drempel van bet terras. Zij Was vaa fop) tjot ))een in het zwfert, mot een sluier; als oen mantel, dié haar gehefete gestattoj vcrb|org. i Ali vloog Woedend op haar af. „Iiebj ik u niet gezegd, beneden te wachten) dochter der schande'5, raasde hij. „Zij is) my naar boven gevolgd, heer, om p, tej overvallen. Zal ik haar wegsturen?" f „Laat haar," zei Sakr-ef-Bahr. En hij wénkto Ali, heen te gaan. „Laat ons ali leen." Iets laan die zwarte, onbeweeglijke ge daante trpk zyn aandacht, en wekte zijd argwaan pp. Onbewust byna kwam \de gedachte aan Ayoubtel-Samin en het iop- biedeu voor Rosamund© op de markt JjÜ hem op. Hij wachtte tot zijn bezoekster sprak enj zicli bekend maakte. Zij van haaij kant) bleef onbeweeglijk, tot dat Ali's voetstap! pc luet meer gehoord werden. Toen, meö ©en ©igenaardigfe vermetelheid en ijoekeH loosheid, die haar Uuropoesche afkomst verried, die zich niet veroatiigen, kan met) den dwang, dien de Islam jiaar seksei oplegde, deed zij, Wat geen geloovig vrouw) ooit doen zou. Zy .wierp den langen, zWarlen sluier achter, en v-ertjoonda hot bleeke gelaat en dp smachtende ojogen) van Fenzileh v i i' (JZordt O -m j i- 1< •&A tkfeci#-4»7 te i - ..4 w - ai\iL V i I e <4 U r, Jw r i ff *4, -A v'V-;- r m "■Ai W fM "3(3 T"T X 4 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1