9e oorlog. I 69"° Jaargang, Dinsdag 21 Novembéf 1916 ,0 No. 15303 DE ZEEVALK. i -is '«■isadUKpaa - - f si ïif 4 i feïw(t^2h 23&<a*t®§* Bericht; Politie-vcrordening. BUITENLAND. Van het Westelijke front. „Alleen de wtensch om haar te bfezïfcj tien," antwoordde zij ontwijkend. Tan het Oostelijke front Van het Zuidelijke front. Van het Boemeensche front. Van het Balk&nfront. Ter Eee. Diverse berichten 3? •Mi VL '1# èi mi 'OZorM mmolgS). ïft It 4 4 F 1 ,rO* 14 r v A J j-y*r ut.h«A-,. .-.'A.. J t» jr "V-s4« in^Cf^ A «wx wtff r ft® S. Deze courant veisclnjnt dagelij ks, niet uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs [>er kwartaal. Voor Schiedam en Vlaardingen 0. 125, franco per post ft. 1 65. Prijs per weck* Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentïén voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. JJurcau: Lange Haven No. 141 (hoek Kcrte Haven). nrfcwJ Prgs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92. iedere regel meer 20 cents Reclames 40 cent per regel Groole letters naai de plaats die zij innemen. Advertentièn bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentie» opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentièn worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon 103. Zij, die zich met ingang van 1 Dec. a. s., voor minstens 3 maanden op do „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gra-tis. De Onder Commandant Van dto' Stelling) Van de Monden ider Maas en van het Ha ringvliet, uitoefenende net militair gezagj bedoeld in db Wet vjan 23 '.Mei 189Q (S. 12S) gewijzigd bij de Wfet v!an 31 De cember 1909 (S. 469.) Slelt op grond Vpn artikel 22 van gb- noemde Wet vlast te volgende politic-ver ordening voor het KmtPerdeel Hoek vjart Holljand der genfeente Rotterdam en zulks met intrekking dier politieverorde ning, Vastgesteld door «Jen Commandant der Stelling Van. dte Monden der Maasj en Van het Haringvliet op 12 Juli 1913; liet is verboden,: le. Den Niteupven Rratterdamschen "Water-; weg m of uit te loopbn, zoodria op oen in het nog vallen db plaats nabij den in gang van den Nieuw'en Riotterdamschen Watciw. overdag 3 roode' ballen of nachts! 3 roode lantaarns boven iclkaar, dan wej lichtbundels worden getoond of seinen wor den gegeven, wjaarvan de bbtoekenis niet tut de zcijjaanw'gzing iis "op Ije maken. Dit verbod Ls met vjan toepassing in dien c|en loods laan boord is en boven dien toestemming verkregen ks: A. om .in ie loopen |Van den gezagvoerder van de in zee' bij den ingjang van den N. R. Waterweg tof in dien !W|aterwfeg nabij den ïngaïigj geposteerde laartuigen, dia ovferdag de genoemde 3 biallon alsmede bet sein T.J.Y. en 'snjacht de gemoemde 3 roode lichten) Moeren. i i i B. Om uit te lioqpon !Van den gjezagvoelder van het vaar< tuig, in den regel gepiosteeni tor hoogte jaïi de kiom van bcjfc onderdeel Hjocki vjan Bolland der Gemeente Rotbardam en Overigens zich hbwegendla in den N. R Wjaterweg in het 'gebied van genioemd on derdeel, djat loveudag het sein AL Ni doet of herhaaldet stoeten) op "de flujt geeft iof, 's nachts zwaait met ceh nofode lamp of geluidsoineiii dimet, hiervoor genoemd, i - 2e. A. Af te) wijken; v|an do aanwijzin gen of vorderingen Vjati den gezagvoer) der Alan, de. in l'e sub. a en b genioc-m- de Vaartuigen. B. «Niet te stoppen1 wjanineer eenig schip 'aangeroepen wiordt door een; dier in le. sub. p cn b. gemoemde vjaartuigen door li eb,Ij het sein M.N. hetzij berh|aalde stlooiten op de fluit, hetzij "bij njacht zwaaien met een Roman uit het laitst der 16e eeuw, najat 't Engelsch van RAFAËU SABATINI. 65) Hoewel het eigenlijk niets anders was dan -vat hij verwacht had, trad hij toch j een schrede terug, toen hij haar nldu-i met een onbedekt gelaat voor zich zag „Fcnzileh!" riep hij. „Wat is dit vooij krankzinnigheid?"- Na zich jop zoo'n dramatische manier to hebben bekend gamaakifj, schikte zij haar sluier weder kalm recht, zrapdat haat' gelaat behoorlijk bedekt Was. r „Hier aan mijn huis, en op deze mal nier te komen 1" verweet hij haar. „Als dit| uw heer ter lüjOre komt, beo zpli liet dan met u en met mij gaan? Wef van hier, vbouW, en onmiddellijk 1" he- val hij. t „Ik behoef niet te vreezen, dat hij hei) te, wteten komt, tenzij gij het vertelt," ant woordde zij. „Tegenover u heb Ik geen) verontschuldiging noodig, als gij slechts| herinnert, dat ik, evenmin als gij, eenj geboren Mohammedaans che ben." „Maar Algiers is uWi geboortestad, Si cilië niet en Waar gij ook geboren zijt, het is goed u te herinneren, Wat gij ge- Worden zijt" Hij ging voort met h'aar uitvoerig te zeggen, hoe dWaas zij deed; maat] mj jbrak zijn wjo of den vloed jaf> en" zei; iioode Ijamp of herhaalde stooteni op de fluit, hetzij een schiet, of wjanneer het fort aan den Hoek vjan Holland qen schot geeft. Dg handhaving is opgedragen aan de bemjamning der sub. 1 a en b. geriocm' de \|aartuigen. Deze verordening welke door do zor^ Vpin den Commissans van het onderdeel Hoek vjan Holland Van do "Gemeente Rot terdam zal worden "afgekondigd, waar zulks met de (afkondiging van plaatselijke ver orden ingen te doen 'gebruikelijk is, treedt terstond djaarna in working en is mede- gedoeld nan Gedeputeerde Statem van; Zuid-jllioilliand. Gegeven te Tljellevcietsluis, 14 Novem ber '1916. De Onder Oopumjandant der Stelling vjan do Manden der Maas on van het Haringvliet, A. J. BREDA KLEIJNENIBjERG. 27/88 Duitsch legerbdricht. Hedenavond heeft een arhlleriegevecht ten noordon van de Somme plaats gehad. Fransch legegb'ericht. Groote activiteit van de vijandelijke ar tillerie ten noorden van de Somme in den Douaumont-sectör. Overigens valt niets te vermelden. Engelsch legerbericlit, Haig bericht: Op het gevechtstererin van Ancre en Somme beschoot de vijand heden Beaumont-Hamel en de buurt van Gueu- decourt. i In de afgeloopen 24 uur maakten, de Engelschen nog S0 gevangenen. Belgisch legerberidfit 1 Er heeft in de afgeloopen week groote bedrijvigheid gehleerscht opj het Belgische flont. Hevige arttUericgevcchten werden bijna dagelijks geleverd, zoowel ten zui den Van Niouwpoort als bij Dixmuiden. Het Duitsche zwaar geschut en de vijandelijke I oopgraafarti Uerie hebben meermalen dii vak zwaar beschoten. Onze batterijen heb ben geantwoord met vuur op Schoore, Man- nekensveere en Zarren. De Belgische artil lerie heeft geslaagd vemielingsvuur geriolit op de vijandelijke verdedigingswerken van Het Sas en op de Duitsche batterijen in do omstreken van Dixmuiden. In do zuide lijke vakken van hot Beligischb front zijn talrijke homgovecliten ge lieverd. Bij deze gevechten was onze loopgraaf-artitóne ver reweg het sterst. Bij een tocht naar de Duitsche stellingen van Dixmuiden hebben wij gevangenen gemaakt Onze luchteska deus hebben bij1 nacht bommen geworpen op do vijandelijke installatie van Leke en op het vliegveld wan Ghastelies, „Dit z\ja maar praatjes, die mij tijdj kosten." j „Ter zake dan, in Allah's naam, op dat ge des te gauwer kunt heengaan." Na die Wioorden ging zij rechtstreeks op haar doel af. Zij Wees op Rosamunde. „liet betref- die slavin," zei zij. „Ik zontü mijn vizier naar de markt vandaag met opdracht haar voor mij 15e keepen." „Dat had ik all vtenn.oed," zei hij. „Maar het schijnt, dat zij uW aandacht go trokken heeft en de dwaas liet ziclif nvierbiedeiï.'-- l „Nu?" 1 „Walt gij haar mij afstaan voor dienl prijs, dien zjj ukostte?" Eon zekero on rust tiildie in haar stem. „Hjet spijt mij, djat ik" u moot wei genen,) Flenzileh. Zij is met te koop." „Wacht leven," riep zij. „De prijs Was; hoog Meel hooger, dan ik ooit hoor-l de, dat voor een slavin, hoe .schoon ook; gegeven word. Toch begeer ik haar. Hjet is ten gnl van mij, en ak wal niet in; mijn grillen gedwarsboomd wonden. Oml deze te voldoen:, wil ik u dne (duizend philips biet alen," Hij Heek haar aan, en Was nieu,wsgiej rig, Welke duivelachtige plannen zij in) haar hoofd, wfeik boos opzet zij had. i „Gis wilt driezujzend philips betalen?" ^jsi hij langzaam. Toen vroeg bij op den man ïdE: „Waarom?" „Om 'aan leen gril te voldoen," „Van wielken aard is die kpstbare gril?" hield,hij Yjol. i De aanval aan de Ancre. Wolff's bureau meldt: De aanval der Engelschen aan de Ancre kon niet uitge breid worden tot voorbij de door de ver dedigers volgens een vooraf geraamd plan ingenomen stelling ten zuiden van de An cre, ondanks eemge kleine plaatselijke suc cessen ten zuidwesten van Serre en Grand- court. De heuvels van Serre, die de En gelschen zoo gaarne genomen zouden heb ben. bleven na wanhopige aanvallen in handen der Duitschers. llit Serre zelf wer den de Duitschers weder verdreven. Dat het doel van den grootsch opgezetten en door een buitengewoon sterke artille rie ondersteunden aanval van drie ver- sche Engelsche korpseij op 13 en 14 Nov. oorspronkelijk verder ging en de Engelschen er geenszins aan dachten zich met de beide dorpen Beaumont en Beaucourt tevreden te stellen, blijkt, afgezien nog van de ge vonden bevelen, uit de herhaalde uitlotin gen van Engelsche correspondenten, die spreken van het in bereikbare nabijheid gebrachte strategische doel Bapaume. De mislukking der groote bestormingen) met legermassa's moest goedgemaakt wor den door hardnekkige, herhaalde op zich zelf staande aanvallen aan de Ancre. Nadat al deze een week lang voortge- gezette partieelc aanvallen zonder resul taat waren gebleven, deden de Engelschen den 18den nog eens een algemeenen aan val aan beide oevers van de Ancre. Niet tegenstaande het buitengewoon hevige ar tillerievuur was deze nieuwe poging tot doorbraak een volslagen mislukking. De vijand werd op het 12 K.M. lange front bijna overal afgeslagen en de weinig be- teekenende successen, die hij pp enkele punten behaalde, kwamen hem op zeer bloedige offers^ te staan. Het plaatselijke succes in den hoek wan de Ancte moes ten de Engelschen* met gevoelige verliezen op het andere gedeelte van het front be talen. Zij veiloren door een Duitschen te genaanval den 16en November reeds het den I4den zoo zwaar en met zulke bloe dige verliezen gekochte stuk terrein aan de Butte de Warlencourt, een vlakke heu vel, die de heuvels -naar Bapaume voor hen afsloot. Van dit steunpunt uit hoopten de Engelschen zich verder een weg te kun nen banen M)et Serre samen zou het de schaar vormen, waarmede men de Duitsche stelling aan de Ancre hoopte af te snijden. Resumeerend, krijgt men van de gevech ten aan de Somme gedurende de afgeloopen week den indruk, dat do aaneengesloten groote aanvallen geheel 'en ai tot staan zijn gekomen en dat de eenheidsslag ver brokkeld is in op zichzelf staande aan vallen. Van do geringe plaatselijke succes sen van den aanvaller kan geen partij wor den getrokken, zij gaan meerendeels weldra -weder verloren door tegenaanvallen van den verdediger. t Het feit, dat sedert woken in alle berich ten, van de Duitschers zoowel als van, „En Waaruit lis dien wensch,. om haai! te bezitten, ontstaan?" vroeg hij, evtepj geduldig 'als onmeedoogend. „Ge vraagt te veel1,'5 riep zij tepmigj nil. Hij haalde d.e sbhouiders op en glim) lachte. „Gij antwoordt te weinig." Zij zette haar handen in de zijde en keek hem recht aan. Door., haai: sluier) zag hij fiauWi licht in haar oogeb. schil! tenen en h!ij verwiensclrte het MoordeeO) dat zij had in haar bedekt gelaat „In één woord, neen," antwoordde hij haar. „Ge wilt niet? Niet ivpör drie duizenéji philips?" Er klpnk verwondering wit haag stem, ten hij whs ni.euWsgserig of die echt of voorgewend was. „Ni,et voor dertig duizend", 'antwoordt do hij. „Zij is van mij en Ik sta haar niét 'af. En dus, nu ik duidelijk ben geweest en l'angter hier te «iralen, gevaarlijk vpoij (ons beiden ïs, verzoek ik u' heen te gaan.') Ex1 ontstond een korte stilte, en geen Van beiden bemerkte de levendige flue) langstelling, die op het Wteeke geiaa([ Van Rosamundiei te lezen was. Geen vanf befa vermoedde haar kennis van helj Fransch, dia haar in staat stelde het gei' spnek, d'at in de lingua gevoerd werd in' hoofdzaak te volgen. Fienzileh trjad nader top ibiem to|e. „Gel wilt haar niet afstaan, hé?" vroeg zij; ten hg was ztekpK dat zg ecli&mper glim< de geallieerden, steeds weder dezelfde plaatsnamen voorkomen, is het beste be wijs, dat de slag aan de Somme tot staan is gekomen en dal Engelschen en Fran- schen zich er toe moeten iepalen hun stellingen te verbeteren, s Duitsch legerberichL Front Leopold van Beieren Bij lie\ im koude was do gavechtsactie over het alge meen gering. Russisch legerbericht Het gewone beiderzljdsche vuui en ver kennmgjèn op het geboete front Bommen op de kust van Bulgarije. De admiraliteit bericht: Engelsche aero planes, opereerende aan de Bulgaarschc kust, hebben den 18den Nov. met succes bommen geworpen op Karjani, Piavista en Selnultos. Oastenrijksoh legerberïcht. Aan het Italiaansehe front geen gebeur tenissen van belang. Duitsch legerberïcht. De Duitsche troepen) naderen Craiova, fle hoofdstad Van westelijk WalLachije. Dn ZevenburgenIn de buurt van Kam- pooloejng bleef een aanval der Roemenen tön zuidefn van Dragoslavele zonder re sultaat flxx de streek van Albesti maken do Roe- mejnon Vorderingen in noordelijke richting. Zij namiein 100 majn gevangen en maakten twee mitrailleurs en een kanon, buit De vijand viel de Ruemeenscba troepen aaln in de richting van. de Alt m de buurt van Ocsti Serbimcstï Bressa, maar had daarmede geen sucdcs. Zijn aanval wenl door vuur gestuit. En de streek Van do rivier de Jiu trekken de Roetmejnen wegens den druk van de over machtige vijandelijke troepen nog steeds terug. Aan het Donau frontis de toestand de zelfde gebleven. O o s t e n r ijk s c h 1 e g e r b e r. i c h 1.1 Legerfrojnt aartshertog Karei: De opera ties tegen Roemenie hebben een geregeld verloop. Ten N. van Kampoeloeng werden wieden- hevige aanvallen afgeslagen. Duitsch legeirberidht. Onze operaties tegen het Russisdi-Röe- meensch'e front gaan geheel volgens de plannen voort Ten noordoosten van Kam- peeloemg patten in dagelïjksche vergeefsühe aanvallen de Russen hün door elkaar ge- wptrpen verbanden uit In de Dioluroedsja en langs den Donau tot de haven Oltina (ten oosten van Silis- tria; krtiloriejvuur. Duitsch legerberidh't Ann den Beneden-D|Onau en fle Slrodma vnj leveniiig vuur. Fransch ïögerb'eriaht. HaVas geeft het volgende CPantauni- qué. Da slag die sedert 10 November Wjoedl, aapi het oostelijk front, tusschen de lachte. „Wges niet zooi beslist, Ge zullj er tod gedwongen .Worden, vriendlief, zoo- ;al niet door mg, Ü;ui. door Asad. Hij komt zelf, in eigpn persoon, om haar.') „Asad?" riep hij, thans verschrikt j „Asad-ed-Din," antwoordde zij, en daarj op begon zij opnieuw te pleiten. „Kom; nud Het is toch befjer een goeden koopj met mij te sluiten dan een slechten mell den Dey." j Hij sdhudde het |hoofd. „Ih-^on niet Van plan toet icon Van n beiden" oen, koop te sluiten. Diezo slavin is niet te koop.'-l „Zult ga Asad tegenstand durven bie den? Ik zeg u, hij zal) haar riemen, pJj ao te koop is of niet" „Dat zie ik," zei hij, mjet half geslo-, ten oogeni. En dje vrees biervan is dud do oorzaak van uw gril', om haar ypm? n zelf te verkrijgen. Ge zajt niet shto; Fjenzilieh. Het bewustzijn, dnt uw, bekiooir- lijkhoden verwelken, doet u boven, dat zoo veel liefelijks u geheel bij uw heer vegtf dringien zhl, hé?" Al kon hij' h'aar gelaat niet zien jen, d'aap de uitwerking van zijn woorden niet op lezen; bemerkte! hg toch' d© rilling,! die door h)aar gesluierde gestalte \gingj hg hoorde den' toomigen. toon, die in h)aar iantwoord klonkj. „En al was dat zoo; wjd gaai het ,u' aan?" „Misachien veel', misschien, weinig," ;ipt- woordde hij peinziend. „Hjet jnoest veel1 zijn," Jtntwootddet zij vlug en! ja&emlbols'. „Hen. ik friet altijd Sw .yfièndin jge^mst? 1.^ ik piet gteedsj Tsjema en het Presba-rneer, eindigde met de volkomen overwinning der geallieerden De 19e November bracht het einde van een groote manoeuvre, waardoor de Duifcsch- Bulgaarsch© troepen, die de streek van Mo- nastir verdedigden, tot den terugtocht wer den gedwongen. Iu den avond van 18 No vember namen de Servische troepen Gru- nc: ia, ten 0 van de Tsjema. Denzelfden, nacht «nel Jaratsk, m de bocht van de Tsjema m handen der Fransch-Servische troepen. Hun succes voortzettend, maakten de geallieerden zich na een schitterend ge vecht moester van de hoogte 1378 en bij hel aanbreken van den dag venlreven zg «Ij Bu'garen uit Alaioste. Denzelfden dag werden verschillende Bulgaarsche loopgra- reniimes genomen, m de richting van Do- brcinur dcor de Servische troepen. Deztó kranige voorwaartsche beweging dwong den, Duitsch-Buigaarsche troepen d© laatste po>- sities van Monastir te ontruimen. D© Fran sch© cavalerie, op den voet de Duitsche ech- terhoede velend, rukte- in den ochtend van 19 November, dwp: oen Fransch-Russisdhe n fan ter ie-cotenn© gevolgd, de stad binnen in den Joop van dan dag drongen de Fransch-Russische troepen onmiddellijk ten N. van Monastir op; zg maakten zich suc cessievelijk meester van hoogte 821, van het dorp Verklma en kwamen m den om trek der Karana Douzuni, dat zij onmid dellijk aanvielen. Do vervolging wordt zon der ophouden voortgezet. 622 gevangenen en een groote hoeveelheid, materiaal vielen den geallieerden in handen. Trawlers' gezonken. Lteyds berichtDe trawlers „Hetsuse" en „Veronica" zijn gezonken. De „Deutschl,and." Be ocrz;aak van de aanvanng der han- dolsduikboot „Deutscbland." met een. del h|aar vergezellende sleepbjoolen is volgens) Amenkaansche telegrammen aan Franschei bladen deze, dat een motorboot de[ „iDeutschland" poogde te rammen en dq duikboot bij het uitwijken op de sleepboot hep. Uit dezelfde 'bron wordt gemeld, daij er een man 'is gearresteerd, die een la ding "kruit aan boord, van de „Dqutschl land" trachtte te brengen. j Be duikboot heeft Slechts gerings .ave rij Opgeloopen en kan weldra jvjear zeg kiezen. r Grioojtvorst Nic|pïia(as. 1 „Be „Temps" outfeent aan do ,.Rjetsg""4 <3(at de Tsaar griootvorst Nikolaas," dén] vroegeren opperbevelhebber, tli^ns ondesfl koning v,an Kaulcasië, naar liet grootq hoofdkwartier beeft ontboden. i Griekenland en de Entetfto. De geallieerden hebben den elsobi ge steld, dat aan de Duitsche, Oostom-ijksctoe, TuTksohe en Bulgaarsche gezanten bun pas poorten zullen worden toegezonden,. De re geering acht dezen eisch onaannemelijk. Er is een ministerraad gehouden onder, voorzitterscliapj van den koning ter be- sproking dezer kwestie. De ktaiing beeft den Kroonraad bijeengeroepen tegen; 10 uug hedenochtend. Ex; heerscht groote bezorgd heid. J M «n< iï'f U>; r(f, 4? die aandacht van mijn heel) op uw moedj gjevestilgd en alsi ©eb wara vriendin" vnod uw "bevordering gewterkt, Siakr-el-Bahr Hij lachte luid. „Hjebjt g© dat?" vroe^ hg. i i f i „Ijach Zooveel ge wilt, roabh Jxet! Sri waar," hield zij Vod, „Als ga mïj verliest; bebjf ge uw voornaamste lajndgenootó ven* lonen een, die he't oor en da gunst van baar meester [beeft. J¥,ant biodenk Sakr^ el-Babr, wat (zou, kuhïKcn geheureh, iaën lander nfijn plaats kwam innemen', een ander, die Asad, doo® Ishgensi tegen! u z'ou kunnen (ppaetten want zij kapj u l'ocb -zieker niet liefhebben; dit FrahkiJ sch© meisje, dat gij uit baas buis gerukt) hiebSk' 1 i i j '„Maak u daar niet ongerust ovor-, ant; wioorddie hij dutóhtijg,' terwijl hij tevergeeiri .J1p J1 peinsde, welke baar beüteeling kon. zjjn, g. „Dieze; slavin' van paij zal nooit' uw plaats)^ naast Asad bmemen." -„O dwaas, Asad zal haai; niomeiï, of zij te koop 5s of niet'! 1 jk Hij keek op haar neer, bot hoofd zij- waarts gebogen,' en de armen, in de zjjde./'J „Als hij haar van mij kan wegnemen, kan ,%j hij het des te gemakkelijker van u. Dat hebt ge zeker reeds overwogen, en er ook ri t® op een of andere duistere Siciliaansche rfl manier een middel degen bedacht. Maar hebt ge de kosten berekend? Wat zal Asad Jfj u zeggen, als hij boort, hoe gij hem gedwars- -Mil boomd hebt?"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1