ilfe ie oorlog. - 69** laargang, Woensdag 22 NoVémbèi4 1916. No. 15302 DË ZEEVALK.: m Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- on Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. l.Gó. Prijs per week: Voor Schiedam eb Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke pummers 2 "ent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën vc -- het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Burc?.\ w>zorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 1-11 (hoek Kei-te Haven). wóN-cé We, Prijs der Advertentiën: Van 1—G regels fl. 0.92; iédere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote Ieders naar de plaats die zij innemen. Advertentie!"/ bij abonnemen t op voordeeüge voorwaarden. Tarieven biervan zijn gratis aan he'.. Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. - Intercommunale Telefoon 103. Bericht. Zij, die zicli tact ingang van 1 Dec. a. s., voor minstens 3 maanden op de „Scliicdamsche Courant" abonuearen, ontvangen do tot dien datum verschij nende nummers gratis- Kwade praktijken hij de keu ring van dienstplichtigen. De Burgemeester van Schiedam; waarschuwt do Militie- en Landstoxm- pilichtigcn er Voor'zich! roet 'tussehénper- sonen in verbinding te stollen', om voor den dienst afgekeurd te worden, omdat, indien zij "inderdaad ongeschikt zijn', de afkeuring ook zonden: de tusschénkomst van die personen, 'zon plaats hebben; en wij'st met nadruk op art. 20G mu hot. Wet boek. van Strafrecht, luidende: Mot gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt gestrafti lo. hij, die zióhl opzettelijk Vóór 'den dienst bij do militie ongeschikt maakt of laat maken; 2o. hij, die een ander op/dieng Verzoek .opizettelijfc Voor den dienst ongeschikt maakt. Ipdierrin h'at laatste gévlal Hot feit den deed tengevolge heeft, wordt gevangenis straf Van ten hoogste' zes jaren opgelegd. Schiedam, 22 November 1916. De Burgemeester voornoemd, M. L~: HONNERLAGE GRETE. BOITENLAm - fm het Westelijke front. D uitsch legerhericHt: In het Somnie-gebied heerscht zwarê mist. De gevechtsactie was heden geringer. Franschlcgcrbericht. Gerlurendo den nacht bleef de artillerie- actie zeer levendig in de streek van Sail- lisel en Douaumont. Overal elders was de nacht kalm. De dag verliep rustig aan het front. Ar tillerievuur als gewoonlijk. (Gisterennacht lieten onze vliegers honderd hommen val len op de vijandelijke kampen achter de linies aan de Somme En g e Is ch leg er He richt. Sir Douglas Haig meldt: Hevige artille riebeschieting ten zuid-westen van Grand- court door de Duitschers. De vijandelijke loopgraven werden met succesaangevallen by 'Gommecourt, nabij Roclincourt. en hij Yperen. Den "gëheelen dag hevig vijandelijk artil- lerièvuur van béide oevers van de AnCre. Elders niets belangrijks.- Gisteren hebben onze vliegmachines met Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar '1 Emgeisch van RAFAËD SAÊATINI, 66; „Wat kan mij dat schelen?" riep zij plot seling toornig, en met woeste gebaren.Dan ligt zij reeds lang in de haven met een steen aan haar hals. Hij zal me zeker laten geesèlen, maar daar is liet mede uit. Hij zal willen, dat 'ik henx voor zijn ver lies troost, en dan is alles weer goed." Eindelijk had hij het'er uit gekregen. In derdaad: dacht hij, dat hij gelijk had gehad met te zeggen, dat zij niet slim was. Hij. was dwaas geweest, "dat hij zulk een laag, duidelijk merkbaar doel niet dadelijk bégre- pon' had. Hij haalde de schouders op' en keerde zich van haar, af„ „Ga heen in -vrede, Fenzi'eh," __zei hij. „Ik sta haar aan niemand af -—zijn naani moge Asad of-Satan zijn." Zijn toon was -vastbesloten, en haar ant woord scheen eindelijk zijn beslissing te aanvaarden..Toch: was zip heel vlug met.dat antwoord, 'zoo vlug, dat hij had kunnen vermoeden, dat het vooruit bedacht was. „Dan is het zekér uw plan haar tp trou wen." Geen stem had onschuldiger.'en op rechter kunnen klinken dan de hare nu. „Als dat zoo is," ging zij voort, „doe het dan gauw, want een huwelijk is de eenige hinderpaal, dien Asad zal tegenhouden. Hij is vroom, en door zijn diepe vereering voor de wet van den Profeet zou hij zeker zulk' een verbintenis eerbiedigen. Maar weet zeker, dat hij niets anders zal eerbiedigen." Toch, niettegenstaande, haar onschuld, en goed gevolg samengewerkt met onze artil lerie. Twee onzer machines worden: ver mist. 4 Tan ïiet Oostelijke front. Russisch leger beri abt. Geweervuur en artillerie-duel, het hevigst aan de Stochod in de streek van Malaporsk. Vijandelijke lichte en zware artillerie be schoot de buurt van Garboesof Goekalow- tsje ten westen van Nowo Alexinetsj. In do Woud-Karpathen deed de vijand vijf werst ten noorden van de stad Pnewi. een aanval, die echter afgeslagen: werd. Van het Zuidelijke front. Italiaansch legerb'erich't. A rti llerie-ac livitcit op eenige gedeelten van het Trentino- en Gmlia-Erant. Op den Karst hebben den 2(Men -NoV- klein© gevechten tusschén inEainterteafdee- 1 Lagen plaats gehad.. De Italianen maakten' eenige krijgsgevangenen. In den naoht van 20 opj 21' Nov", deed.' de vijand twee aanvallen, op de Italiaansohe stellingen op] hoogte 26 ten noordönj van Oostenrijksch legerberiöh't. Een aanval in dichte colonnes op do door de -O.-HL troepen onlangs veroverde looplg.ravén ten zuiden van Biglvn werd afgeslagen. Van het Koemeensche front. Craiova genomen. De opperbevelhebber van het. leger deelt officieel mede: „Craiova, de hoofdplaats van westelijk .Wallachije, is hedenochtend in bezit genomen." Russisch logerb'erich"t. In 'Zevenburgen: In het dal van de Alt (Alacta). zette do vijand den aanval met dezelfde kracht voort. Onder den druk van den vijand trokken de Roemeensche troepen langzaam, al strijdend, terug. In liet Jioe-dal, waar de Roemenen door een overmacht werden opgedrongen, trok ken zij terug in. de richting van het sta tion Filiasi. Aan het Donaufront en in de Dobroedsja is. de toestand onveran derd gebleven. Öos'tenrijlcsch 1 c gérbieTickt Ton oosten van de Alt vatten de Oosten- rijksch-Hongaars'che troepen voet op de hoogten ten oosten van Scaueni, Ten noorden van Kampoeloeng zette de vijand zonder resultaat zijn aanvallen voort. Van het Balkanfroiit. Fransch legerBbricht., Ten noorden van AÏonastir wordt op de Bulgaarsche achterhoeden, die door sterke artillerie worden, gesteund, door de geal lieerde troepen steTken druk geoefend.' In het westen sloegen'de Italiaansohe troepen een vijandelijkén tegenaanval, af, ingezet van het .bergachtig gebied van Nuza uit. Aan den oostelijiken oever van het Presba- meer bezetten de geallieerden bet dorp Krani'. s voorgewenden eenvoud. misschien juist daardoor doorzag hij haar als een open boek, het hinderde niet langer, dat haar gelaat gesluierd was. „En uw bedoeling zou daardoor evengoed gediend Zijn, nietwaar?" vroeg hij,-sluw op zijn beurt. „Even goed," gaf zij toe. „Zeg liever, beter, Fenzileh," vervolgde hij. „Ik zei, dat ge niet slim zijt. Bij den Koran, ik loog. Gij zijt zoo sluw als de slang. Told: zije waarheen' gij kruipt! Zoo ik mij door uw raad liet leiden, dan zou een tweeledig doel bereikt worden. Ten eerste zou ik haar buiten het bereik van Asad plaatsen, én ten tweede zou ik met hem overhoop liggen, omdat ik dat ge daan had. Wat zou' beter aan uw wenschen kunnen voldoen?" t v-„Gij doet mij onrecht,'-' Beweerde' zij/ „Ik bén .altijd uw vriendin 'glewleest'. Ik wilde dat. Zij brak plotseling of, om te luisteren; De stilte van donnacht werd verbro ken door kreten1 uit de richting van den Babel-Opeb'. Zij 'liep snel naar do Borst wering, van waar. do poort, te zien was, en leunde er .ver Over. „Kijk, kijk" riyep zij) en' er trilde vréed in haar stem. „Hy is het Asad-ed!-- Din." Sakr-el-Bahr ging maas/ haar staan, én in den gibed van fakkels zag hij eeri troop mannen uit de donkere opening van de poort komen. „Het schijnt Bijna -alsof ge, tegen uw gewoonte in, de w.aarheid 'hebt gespro ken, Fenzileh." Zij .keek Hem |aart enl hij vérmóedde( Keizer Franz Joseph, f WEENEN, 21 Nov, Een extra-editie van de ambtelijke „Wiener Zeitung" meldt, datkeizer-koning Eranz Joseph vanavond om 9 nnr in ket kasteel te Schönbrun zacht is ontslapen. Keizer Franz Josech werd den 18eiï Augustus 1S30 geboren uit het huwelijk van Eranz Karl, Aartshertog van Oosten rijk en Prinses Sophie van Beieren, wier oudste zoon hij -was, Den 2en December 1848 besteeg hij den keizerlijken troon van Oostenrijk en den ko ninklijken troon van Hongarije en had in de eerste jaren zijner regeering ontzaglijke moeilijkheden te overwinnen, zoowel in het buitenland als in het binnenland. Den 18en Februari werd een moordaanslag op hem gepleegd door den Hongaar Lebónyi, waar van hij echter, spoedig herstelde. Het concordaat in 1855 met dert paus gesloten en de houding van Oostenrijk in den Krimoorlog waren oorzaak van, een langdurige vijandschap met Rusland. Een oorlog met Italië bracht Oostenrijk op den rand van denf" ondergang en een vrede werd gesloten, waarbij iLombardije aan Italië werd afgestaan. Daartoe werkte mede de vrees om Pruisen dc leiding der Dui.tsche aangelegenheden over te laten. De zich daarbij voordoende kwestie met Sleêswijk- Holstein leidde tot den oorlog van 1866, waarbij Oostenrijk, zijn ipvloed in Dnitsch- land en bovendien Venetië verloor. De vrede werd gesloten, zonder dat Obstenrijk aan Duitschland grondgebied behoefde af te staan en sedert heeft Oostenrijk met Duitschland in nauwe -vriendschap geleefd. Door den persoonlijken invloed van kei zer Franz Joseph, heeft deze den Mnnen- landschen strijd, gevolg vap' de concurrentie der verschillende stammen, waaruit de be volking bestaat, binnen, .zekei'e grenzen we ten te houden en de thans gevoerde wereld oorlog 'heeft er veel toe bijgedragen de binnenlandsche rust te versterken. Men ziet het, vrecselijk'e stormen zijn over het hoofd van den keizer gegaan, die hij met onvermoeide volharding heeft weer staan en ten deele overwonnen. Maar ook als hoofd van het Habsbur- ger Huis, als man en vader, hebben'hem vele en harde slagen getroffen'. Wat was het -voor hem niet een gewel dige slag toen zijn echtgenoote, keizerin Elisabeth, moest vallen door bet staal' van een verblinden dwaas;-wat groot verlies trof hem door den dood van. zijn eenigen zoon Rudi. Somber ook bleef hem de herin nering aan het 'lot van zijn broeder, die in Mexico viel als het offer van Napo leon III en van den lateren troonopvolger, die door het schot van een Servischep moordenaar viel. 1 Keizer Franz Joseph heeft de liefde zij ner volken, de sympathie en: achting vart Europa weten te Winnen en zelfs de tegen woordige oorlog heeft Het vijandig deel der wereld er niet toe kunnen brengen do persoon des keizers van Oostenrijk in zijn haat te betrekken. De dood van keizer Franz Joseph zal voor de Midden-Europeesche Staten, met. welke hij samen optrok .tegen de entente, een groot verlies zijn. don b'o-osaardigen blik, dien zij herrr door haar sluier toewierp. Toch klonk;' haaij stem koel. „In. een oa'genBlik zuil go iep niet meer aan' twijfelen. Ma&r wat m<pcj|j ,ik doen?"- De vraag werd'er sniel ,aan! toegevoegd. „Hij moet' mij niét hier vip- den. Hij 'Zou mij- doodeaï, denk jik." - „Dat zal' hij zeker," gaf Sakr-el-B.aluf toe. „Maar wie zou' u zioo- herkennen: ij Weg dus, voor hij komt. Blijf verdekt staan in dén voorhof, tot Hij voorbij is, Zijt ge ladleen gekomen?" „Zou ik dan iemand Men weten, dat ik u' BeZocht' Htad?" vroleg zij, en hij Be- Wonderde haér stérken SioiliaanscHep geiest, dien al: dé jaren £n d-en harem vap den Déy niet hadden kunnen' d-oövon. Zij ging snel naar dia deur, maar Bleèf op den drempel weer staan. s „Go jzult haar. du,n niet afstaan? -Ge wilt niet.-.i." 1 i „Wiees gerust',? iantwborddé Hjj ha'ar,j op zulk een vasten' loon, dat zevoldaap b-eenging. 4b/' 'i b HOOFDSTUK XIII. i' 1 Injhét'gezïcHt van AJUjab. j i i f 1 -J - 1, S.akr-ioHlBahr stond in gedaebfen 'ver-j diépt, ■nadat zij heengegaan was. OpuiouWt Overwoog hij élk liaxer woorden en Bej dacht hij, hbo hg! Asad zou: tegemoet treV den en Item weigeren zon) ais do Dey werkelijk mét het doel: kwam, dat Fenzi leh voorspeld- Had. Zoo bleef Hij. zw^-j gjeiad w.aéHtjen) (tjotdat AHj of leen «gndéit Uit Wee'nen Wordt 'geseind: Hoewel men zich in Weenscbo welinge lichte kringen niet 'ontveinsde, dat de ziekte 'van den keizer zoo goed nis zeker het einde van 'den grijzen monarch met zich zou brengen, kwam toolii de doods tijding vrij onverwacht, tomeer, daar Z. M. van Maandag op Dinsdag een rustigen nacht had 'en zeer 'goed sliep, terwijl dc tempe ratuur 'gedurende den nacht niet Booger was - 'don Maandagavond. Op liet gewone uurstond de keizer Dinsdagmorgen op1 en wijdde zich vervolgens aan Het af doen van staatszaken. lOm acht uur 'ontving Hij aartshertogin Marie IValerie en tijgen Mart over üen den minister van 'buatenliajndsch© zaken', baron Burian, In den nanxiddOg evenwel' steeg de tem peratuur en openbaarde zich do ontste king van den ïechterlong opj eonigszins heviger wijze. Tegcu de avonduren was Het "duidelijk, dait hét ergste móest gevreesd worden. De lijfartsen weken- 'geen enkel oogenblik Van de sponde van den ho-ogen lijder; die om 5 -minuiten 'ovér negen zaobt en kalm den lantsten adem uitblies. 'Onmiddellijk werd do doodstijding van het' slot te Séliënbinrim naar Weenen ge| tdefoneerd. i Enkalè ingewijden té W|eéneU Was hét' reieds Sn dien laten namiddag .Bekend, dat het einde yaïï den Keizer naderde. lOp de bévcllang maakte dioodstijdinigi van iïen: Keizer, welke doiör. de .speciale edities van de HCad-en', die met een dik-1 ken ^jroiuwraiid verschenen, een diepen' eri weemoedigen. indruk. In den Men avottd werd leen HuitengeWoino ministerraad ge- Houden, .tierwjjl1 de conferentie, wtelke de zer dagen te Boédhpest tusscbon deaj Ooslenrijkscehn ministerpiesident Vlön Kör- bter en den' Hongaprechéu premier Graal) Tisza zou' plaats hebibén', uitgesteld werdJ Uit' Boedapest wordt geseind, dat dé Ho.ngaorscHo minislernuid in Buitenlgewonp zitting zal bijeenkonneri, waarna Graai Tis- z;aj naai; .Weenen zal' vertrekken. Ter Zee. Gtezdnken' schepen. .1 Idoiyds meldt, dat de kapitein en eed deel der ibémanning van liet NoiörscHjj s.ri „Hnln'i ,a|an llaindi zijn gebfraqlvt;' zij! méldden, Idat het séhip op 19 dezer door een Diuitséhea1 onderzeeër getorpedeerd is. (Hét eri. „Finn'', girooit 3806 blr. t, go-: Bouwd in 1906, bébooirde alau de Acties) S.S. Flinffl, té Benjgeib-t- 1 Uit Berlijn wordt gemeld;: (Officieel.)/ Een' .oinzer duikBooten boordö op .14 No; vemBex, -in' ;het Engelsclie Kanaal, eeaj Fr.anscb HéwakirLgsvaarluig, klaarblijkcLij^ Hem in de tegenwoordigHcid van den Dey zóu roepen. In plants- daarvan evenwel werd Ali', "die Asad-ci-Din kwam aankon digen, onmiddellijk door dezen gevolgd; in zijn ongeduld had hij er op gestaan, dal delijk big SahV-éf-BaHr gebracht te-wor-j dlen.,: - j"-- J „De vrede vair den; Profeet zij mot p, mijn zoon," was de Begroeting van dép Dey, J l „Een met U heer.2 Sakr-eli-Ba.hr groeti te diép:. ,,Mijn .huis wordt geëerd." Mof een handgebaar zond hij Ali heen. ;,Ik kom tolt u' als smeekoling", zei Asad1, nader tredende. „Een smeekeling, gij Dat is niet n'oo- dig, Heer. fk heb' geen wil) die niet jdcn| echo van 'den uwen is." De 'zoekende pogeni van den Djey dwaalden rond en schitterden,, toen zij op ResamUn.de Heven: rusten. „Ik kom haasf tig"-, zei hij, „gelijk ieder gewoon min naar» géléid' d»ioxv mijn: instinct naar de teiglenwoérdigbeïd: v.an' Haar, .dié ik zoek; - dezo Frankische parel, deze gevangc-f ne ntet hét gelaat vani een' engel, die; gpj van é(w laafetanl tpfoht -Hebt mc'dcgc- Br,a;óhi Ik was niét ïni de Kjasbach) toen Ts.amannï van do markt férugtóëeide, maag toért 'ik lemdélijjk vernam, dat -hij er niet in' gieslaagd was, haar te Hoopten, zooaiS ik Bavollèo: Had) Had 5k kujnnie'n shuilenj v;an Yiejdriieï. IK vneésdió dorst, dat (éen) of landieé koopman van dien Sujltan Haaij gekocht Had én' mjet haar vertrokken was 3 maa». toen jik Hoterdé rr gjeéegenidi zij AB IjahT! dat' gpj deik<£opér w;aart, jwjas >kf een torpedojager van' de Arc- of SaHre- klasse, in den gtond, benevens zes' v^'an'- delijke Handelsvaartuigen. Dezelfde duikbcot boorde liet Boorsel:ei s.s. ^Ullvang"; dat krijgsmateriaal vooo de FraOsche regeering aan boterd had, inj 'den grond. (De „Ullvang", groot 639 ton hm to, ge bouwd in 1.912, behpordo aan de Dampsk^ Akties. •„Ullvang"- te Hangesund. Die .Griekscbe kustvaarder „Spetsa.is"' is igetorpcdoerd. 'Vjoor zoover tot dus-veif békend is, is er: één slachtoffer. Diyerse berichten. Dc bu.rgerl ijke dienstpliC.H.t. Do burgerlijke dienstplicht in Duitsch land, kan de volgende 'week al worden, ingevoerd. Er -wordt spoed achter; gezet, meldt de Berlijnsohe redacteur dér „Frank furter Zfg.". Deze week nog zal dé hoofd commissie van don Rijksdag zich- met het' ontwerp bezighouden en d»n kan liet weldra wet zijn geworden. Man Jagow vraagt oHtsfag. Naar wo-rdt- gemeld, heeft do Duitschei minister van - buitenlandsche zaken vonj Jaigow ipm gozondsheidsredeneu ontslag! gevraagd. 'Tot zijn opvolger zal waarschijn lijk de. onderstaatssecretaris Zimmcnnaml bénacjnd worden. - ■Mour Tschir schky's opvol gé ir.f Hét -„Berliner Tagebïatt" deelt mede,' dat de rijkskanselier bij "zijn bezoekpanf het Groote Hoofdkwartier vooral 'cfe Vraag Behandeld Hoeft, uien voo. Tschirschky'ti opvolger (als Duitsch ambassadeur aan het) hóf 'tte Wéeneu zal worden. Officieel iti hieromtrent nog niets bekend gemaakt), maar het is met anwaarsHiijnlijk, dat dé tegenwoordige minister va,n BuitenlandscHej zaken, von Jagow, n;uu- Weenenzal gaan), en door den onderseerelaris Zimmermann! vervangen zal worden. M'olgens andere bladen heeft von Béth- mana Helweg, ook den tekst van hot wets ontwerp op den burger-dienstplicht, dal{ waajachijnliijk nog deze wjeek den Rijks-' dag zal' bereiken, met dm' Keizer on- Hin denburg besproken. D o :„D c u t s c h 1 a n d", Narti; de„Kölnisehé Zeitung'' .uit Wo^"'- hin'gtou: verneemt, is de btoitsing tuss'dlieii( de „Déutseldand" en do gezonkeu sleep- bout niet, zooals eers.t vermo-ed werd, aan opzet, doei: slechts aan een ongeval te wijten. Er; zijn eenige scbeepsplaten in-, gedrukt pti aan béide zijden v:tn den' boeg- zijn lékken' ontstaan. Merder is H©i| vaartuig niet beschadigd. De resultaten v;m het dokte de AmoriV fcaansche regeering ingestelde onderzoellj omtrent dé gezonken sleepboot wordt g-cp heim gehouden. Uit New London wordt geseind: j De „Deutscldand" is vertralkeit Griekenland en de Entente. Pd verzoek van ,de gezanten van' Duilsch- gierupt gesijeld. Want gij zult Haar aan mjj afstaan, mynJ zoon," H^j spraje miet zoodoel' vertroujwen, dat Oliviier nioléité Ha,d de w(o.ordén' te vim.; dien, dj|o hem zoufLcni telaursteRen, Djaon- om l3|arzieldb Hij éen ioogenMilc. „Ik z;a.l uw vierliles ye'rgoodén"-, gin^ Asajd vofarti „Gij zult d|e zestienhonderd philips Hebben en) nc«g vijfhonderd bo- \iendijeni om uj té troosten. Xég, djajl gé dat goed vindt, want ik Brand van pm gjedujld." 1 1 S;a,krt?babi: glimlachte (bittert „Het isl (een ongeduld, d;a,t mij, waar bet liaan .lijetrpft, wol bekend is, fleer'-', lap-tWotud- d(a )ïij langzaam. 1 „Ik branddjei er zelf vijf clm^loióte jai-' nen va,n. Om ion een elndl aan te maken', dééd ijj: p'én verre, geva,arlijko reis noaj) Engelajnd in eert ycir.overd FranMscH schip.: Gij wist hiet piot, ,0i Asajl, andégs zoudii gij 1 1 1 „B.a,l" viel die D®V. «E. «Gy: rijt éenl giet l>oren baindélaor. Er js piomand zo-oi slinj als g'ij, 'Sakr-el-Bahr. Nuj, gojed) rto'ein zélf u,w prijs, sla) .v.qor, en Iaat "Het dan; afgè/ da,a'n zijn." j j j „Heer," zei', hij stil', j,vart winét is geen) sprake). „Zij is piét te' koop-" 1 I Asad staarde Hem sprakeloos aan'éni een libhte' Bl-ofs klejujrdé lapgzajam zijn,' bleeke wangen: „Nie|tk wB nüet te' kpop?.'!-Hepi'a|alde'Hy,; slamékind vpn vbrliiazirtg» - - i (WorSl vervolgd}. EDAMSCHE COURANT 28/28 XiMnmmmiÊÊmMammmaumÊmBmmmKmimmBmmaKmMimMttaiBmmnmmm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1