Be oorlog. 69** Jaargang^ Donderdag 23 November 1916 No. 15303 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt d a g e 1 ij ks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per tegel. Groole letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven, hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën .opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Dec. a. s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamscüe Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis- B CTITBNL AND. Van het Westelijke front. Duitsch Iegerbericlit. Mistig weer belette groobetnideels de gc- vechtsactie. Ten zuiden' van het La Bassée- kanaal drongen patrouilles van. het Anhaltcr infanterie regiment no: 98 en van het Maag» denburgsche pionier bataljon no. 4 de En- gelschc loopgraven, binnen; na vernieling van do vendoligings.werken keerden zij te rug met ruim twintig gevangenen en een mitrailleur. Ook in het Somme-gebied bleef het a.rlilleriovuur gedurende ilcn dag ge ring, het nam 's avonds alleen aan beide oevers van de Ancre en bij het bosph van St. Pierre Vaast too. Een aanvat van de Engelschen ten noordwesten van Serre mis lukte in ons afweer vuur. Fransch legerbericht. Van tijd tot tijd kanonnaiie op het groot ste gedeelte Van Jifet front, vooral in de streek van Vaux en Douanmont Patroui Uobodrrjvi gheid ten noon len van do Ancre, in Lotharingen 'en. ten oosten van Armoncourt, verder was de nadht rustig. Engels ch leger bericht. Sir Douglas Haig seint: Gedurende den nacht Was de vijandelijke artillertóbe- isehieting krachtig op den roehtervfeugiel Van ons nieuwe front ten zuiden van de Ancre. Ten noorden der rivier won! ten vijan delijke patrouille verdreven'. Van het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Ten zuidwesten van Riga haalden aG Re lingen van den Duitschen landstorm uit. lie Russische stolling zonder zelf verliezen to lijden, 33 gevangenen en 2 mitrailleurs. Overigèns van de zee tot de Karpatben feöen grootere gevtochtsacties. Russisch legerheifatohlt. In de streek' van Rloekst dolen de Rus sen. een welgeslaagden gasaanval, waardoor onrust werd veroorzaakt in da vijandelijke loopgraven. Aan de Stochod in do streek van Kocihe- ry, Rolchoyporsk en Malyporsk, artillerie duel. Op do rest Van het front het geWo.no vuur. In de Would-Karpathon zijn do Wegen tangeVjojltge van de dooi onbegaanbaar. Van het Zuidelijke front. Italiaansch legerbericht. Aan het Troutine-front sloegen do Ital- ."Roman uit het laatst der lGe eeuw, naar 't Engelsch van RAFAEL SABATINI. m „Niet, al hoedt gij mij u,w geheelo rijk pis prijs taan", was hpt 'pl'echtige ant woord. Daarop vervolgde ,?»j warmer, met eten stem, waarin tegemoetkoming klont; „Vragg mij alles, wat hfet mijne fe"„ ging hij voiort, „en rnfct vreugd© zal ik het aan uw voeten leggen, als pon teel ken van mijn txotuw en liefde voor u." „Maar ik wil niets antes." Asad's toon wan ongeduldig, knorrig bijna. „Ik wil deze slavin hebjbdn." „Dan", hernam Olivier, 0,r|oep ik uyl genade in, en smeiek ui, uw nogen ergent anders hoen te- richten." Asad keek 'hom norsch ana. „Weigert ge mij vrjoeg hij, zijn; hoofd achterover werpend. „Helaas!'- zei' Sakr-al-Bahr. Er (ontstond een stilte. Het aahgezichij van Asad wend steeds don telde r, do hogen, die hij op zijn ondenbefveliiobbeii wiiarp, gloeiden toornige!?. „,Ik zie hot'j mi hij eindelijk, meft een k'almto, die zoo In tegenspraak met zijn Hikkefa was, dat zij 'onheilspellend1 Was. „Ik zdd het. Het pchijnt, dat er preen waa'rhdid Ini Fcnzi- jtóh echuptfj, d'an jk vermoedde. Zqlol" Hij keek dan amM; een oogenHlk melj pjjn üngazopkein, bjrand-etnjdd ptogen hah» lianen lichte aanvallen pf jn het AsA tico-daf. i Aan liet Giulia-front grootere bedrijvig heid der artillerie; die van den vijand) wierp eenige bommen op Göz en Moiïfal- cone. Het slechte weer duurt voor op het geheelo tooneel dar operaties. Op eenige hooger gelogen, punten in de bergzono daalde do temperatuur tot 24 gr. beneden nul. - Oostonrijksch le gerhoTich t. Toestand onveranderd. t Van het Roemeensche front. Duitsch legerbericht. Bij Kronstadt geen grootere gevechtsac tie. Ten noorden van Kampoeloeng her haalden de Roemeniërs vruchteloos hun aanvallen op het Duitsch-Oostenrijksche front. Aan den Rooden Toren-plas weg en in de zijdalen van den Alt werd al vechtend terrein gewon non. i Den tegenstand van den verslagen vijand door bajonetaanval en charge spoedig bre kend, drongen des morgens van het noor den de West- en Oost-Pruisische infanterie, van het westen het Kurassiersregiment „Kö- nigin" als eerste Duitsche troepen Craiova binnen. t In de Dobroedsja dicht hij de kust ge vechten in het voorterrein. Aan den Donau plaatselijk artillerievuur. t gen. i Bij Orsova maken de Duitschers vorderin- Bulgaarsch legerbericht Aan den Donau vernielt de vijand door middel van bommen zijn booten, verborgen achter de eilandjes niet ver van Kalafat. Verder zwakke artillerieactie en schermut selingen tusschen verkcnningspatrouilles en wachtposten. Aan de Zwarte Zeekust beschoten twee Russische torpodobootjagers 's morgens een vuurtoren en 'smiddags de stad. Konstanza: onze artillerie dwong de schepen zich van de kust te verwijderen. Van het Balkanfront. Bulgaarsch legerbericht. Tusschen het Presbameer en de Tsjerna en bij het dorp Paralova Slaba artillerie- en Infanterieaclie zonder weel belang. Zwakke vijandelijke aanvallen bij de dor pen Groenitsjti, Timoua en Toeche werden door ons vuur en in tegenaanvallen afge bracht. Uit dit alles blijkt de taaiheid, dis cipline en offervaardigheid der troepen van de centrale mogendheden. De Roemeniërs streden in veel gunstiger positie, daar het terrein hun bekend was en zij steun kre gen van de bevolking. In acht dagen won Falkenhayn's leger .terrein over 90 K.M. en slaat nu diep in de korenschuur van Roe menië. i Duitsch legerbericht. Tusschen het Ochridameer en het Presba meer en in de vlakte van Monastir kwamen de vooruitgeschoven vijandelijke troepen in het hereik van de Duitsche en Bulgaar- sche stellingen. Ten oosten van Paralovo hernamen onze gardejagers een iioogte en handhaafden zij zich daar tegen herhaalde krachtige aanvallen. Toen sprak hij op eemi toon, trillend'' van ingehouden tooifn: „R'edclnk, Sakr-el- BaJtf.wat gij zijt, ,Wat ik ui gemaakt hety Bpdenk al' de goedheid, waarmede dezï» handiani ut overladen beWben. Gij zijt mijn ondier-hevel n ebbe r, en) eens kunt ge mee* zijn. In Algiers staat niemand boven ui dan ik. Zijt «ge nui zooi ondankbaar, dat! ga mij Inat aetfste, wat uk u vraag, web gart? Het i's waar, Wat gbschrefven staat.' „De menseh i's iondankhlaar." „Zoo gij wikt", blagon Sakr-el'-Bahr „Wa't dit alias voor mij bietaelkent...." „Ik weet Wetni'dt en) hot kan mij niet schelen" viel Asad in'. „Wat helt ook zijn moge, het i's niets tegenover mijn wil.", Toen. steldri hjij vleEterij ijni plaats van tqorn. iTÜj leg'do zijn handt op Sakr-eli- Bahr's stev%em schomdetr. „Kom, mjijro zoon. Uit liijefcte tot ui zal ik dddmoedig .zjij* jon uiw w/ïi'géaing veSgeton." „Wjaes zoo edelmoedig, heer, dat giij vjergeet, dat gij haa'r aan mij gevraagd! bobt." „Weigert gei hog?" Dte stem, da© een iojogehtóik to voren, honigzoet klonk, was wie,er ruwt „Pas op, mijn geduld nijet i!d tergen. Zooals ik ut uit bet slijk hob opgericht, kan ik u wieder neiderwerpen. Zooals ik de1 b'ocifein. vexbr.ak, die ut aanr do roeiers» hank hetaïdten, even zoo kan ik m ui op- nljduw doen* laanklïnktefn." „Dit alles kunt go dolen',, stemde Sakr- tel-Bahr toe. '„En daar ik, dit Wetende; toch hehquden wil w!at duhhfel van mij Franseh. legerbericht. Een dichte nevel bij Monastir helenuneide de ojaeraties; de Bulgaren houden hardnek kig stand in een hoogtestelling van Sue- govo, vier K.M. ten noorden van Monastir, tot hoogte 1050, ten zuid-westen van Ma- kovo. De geallieerden maakten 500 gevan genen op den westelijken oever van het Presbameer, bezetten Leskovec en bleven terrein winnen in noordelijke richting. Oostenrijkschlegerber.icht. i Geen verandering in den toestand. Ter Zee. De -„Deutschland". De „Deutschland" passeerde iRhode Island om 4.18 's middags, koersende naar het oosten. Men venvacht niet, dat het schip zal duiken voordat Point Judith is gepas seerd. i Gezonken schepen. Reuter meldt: t I Het s.s. „Alice", van Rou'aan', is opj 20 Nov. 'door een Duitschen. omderzeoërf tot zinken gebracht door middel van jM>mi men, die ban boord gebracht werden, f (De .Alice", behoorde aan ,de reederij Leroux Heuzey te Rouaan. Zij -was 811' ton groot en in 1911 gebouwd. De Admiraliteit bericht: „Het EngelschcJ hospitaalschip „Britannic" is in den och» tend van' 21 Nov. in de jEgeïsche Zeel door een mijn of torpedo in den grond geboord. i j 1 f Er zijn 1106 /overlevenden, van weikei 28 gewond 'zijn'. Men schat het aantal der om het le ven gekomenen op ongevjaeir 50 man."1 1 Diverse berichten. Keizer Franz Josephf, In een extra-editie wan de officieel© „Wie ner Zeitung" wordt gezegd: De vreeselijke werkelijkheid wordt nu ais een verdooven- de slag gevoeld. -Te midden van den we reldoorlog werd de zoo door allen geliefde heerscher weggeroepen, te midden van de zware beproeving, welke miettegenstaandd zijn vredelievendheid hem en zijn volkeren werd opgelegd. Het was hem niet vergund den terugkeer van den vrede te begroe ten, maar wel -was het hem vergund de wonderbaarlijke krachtsontplooiing te zien van zijn rijk, de verjonging van de oude en eerwaardige monarchie te beleven, in den vreeselijken wereldbrand en daarin het hoogste loon voor zijn arbeid te ontvangen. Omtrent het verloop van de ziekte van keizer Franz Joseph werneemt do „Korr. Wilhelm" de volgende authentieke hijlzon,- derheden: De ziekte begon ongeveer drie weken geleden met een heel lichte katarrh, die niet eens met slijmloozing gepaard ging. Den 8sten Nor. eerst kreeg de keizer lichte pijn in de streek van het rechter borst- vlies. i Den 12den Nov. had de keizer voor het eerst pijn in den rechter long, zonder dat de lijfarts Kerzl, die den vorst dagelijks onderzocht, een longontsteking -kon eonsta- teeren. s Den 15den Nov. trad een jzorgwekken.de wending in, doordat, de keizer geen eetlust is, door hot recht van gevangennef niing eu van koop kunt gp biegrijpan^ hoe gewichtig mijn redenen zijn. |Wje|esl barmhartig, Asad f „Moet ik haai; met gewold hemen? bralde» die Dtey. Sakr-oLBahr richttezich sriel op. Hij wierp het hoofd in dfem nok en kdeki den Dey hecht in de oogten. „Zoolang ik leef, zult ge ook dat Wiet doen", (antwoordde hij. f „Ontrouwe, oproerige hond! W|Üt ge mij weerstaan mg?" 1 „Ik bid, dat ge niet zoo owedelknoe' dig en onrechtvaardig zult zijn om msj dienaar te dwingen tot zulk oen pijnig» ke handeling'." r Asad grijnsde. „Is dit uw laatste( wooird?" vroeg hg. „Behalve, dat ik in andere opzichter)} uw slaaf ben, Asad."- Eien oogenblik blteef de Dey hem panJ zien met 'droevigeni Mik» Tpen ging hij naaï dia deur, als itemand, die een be sluit genomen beeft. Op den drempel stond hij söl' en beterde rich nog eend om. „Wnchtl" zted hij, en met dat drei gend© woord ging hij hleen. i Sakr-tebBahr bleef een oogenblik staan; Waar "hij dijdens hjet pniderhoiud geslaanf had, toen keerde hij zich, schouderoplia) lend, om. Hg ontMbëtfo Rosalmunde's. Mild strak Jap hem gevestigd, met teen (uit drukking er in, die hij niiet verklalren kon'. Hij kfoa dien niet verdragen, ea kteeid^ zicih laf, Op zulk eten ojojgteÓMffi moest} meer had, terwijl tegelijkertnd koorts in trad. De keizer gevoelde zich zeer moede en na een voorbijgaande beterschap op Don derdag j.l. verergerde de toestand Vrijdag en Zaterdag door verhooging der tempera tuur en een toenemend gevoel van zwakte. Desondanks werkte de keizer als gewoon lijk. i I Maandagavond was het bewustzijn eonigs- zins verzwakt. De keizer begaf zich vroeger te bed dan gewoonlijk. De bronchiên wa ren nog steeds vrij. De zware koorts ech ter in verband met den hoogen ouderdom van den monarch maakte den toestand zeer bedenkelijk. i - Dinsdagochtend stond de keizer op met hooge koorts, hij gevoelde zich zeer moede en liet zich, tegen zijn gewoonte, een fau teuil bij'de tafel schuiven.'s Morgens vroeg had hij een kop thee met twee sneden ham gebruikt, te 8 uur een glas melk. Aan het ontbijt at de keizer zoo goed als niet. 's Avonds gebruikte hij nog een hord krachtige soep en een stuk kip. De zwakte des keizers nam daarna zoo toe, dat hij zelf verzocht naar bed te wor den gebracht. Het bewustzijn begon min der te worden. 'Lijfarts Kerzl en prof. Ort- ner hieven voortdurend bij den patiënt. De geneesheeren helden nog steeds over tot do meening, dat al was er ook geen ge nezing te wachten, het ziekteproces toch nog twee a drie dagen zou duren. De keizer lag rustig te bed; geen roche len, geen zware ademhaling, geen kreunen was te hooren. i De dochter des keizers Marie Valerie en zijn kleindochter prinses 'Elisabeth Wetn,- dischgratz kwamen herhaaldelijk aan de sponde. i Te 7 uur 's avonds constateerden de ge neesheeren, dat de keizer in een diepen slaap verzonken lag. Toen zij tusschen acht en negen weder aan het bed traden be merkten zij tot hun schrik, dat heleinde Vermoedelijk nabij was. Aartshertogin Ma rie Valérie, die naar het station was ge reisd om haar dochter af te halen, werd in allerijl teruggeroepen. De hofkapelaan Seidl diende den monarch 'het laatst oliesel toe in tegenwoordigheid van de leden der kei zerlijke familie, die intusschen geroepen waren en van verschillende leden van de hofhouding. Het overlijden van keizer Franz Joseph werd in Weenen eerst door de ochtend bladen algemeen bekend en wekte pijnlijke verbazing en diepe droefheid. Boven, alle rijks- en stadsgebouwen iwerden reeds in de vroegte rouwvlaggen geheschen. In do uitstalkasten i der winkels werden toebereidselen gemaakt voor een rouwde- coratie. Hot voodfngsvraagstuk in Rusland. Naar eon Wolff-telogram uit Stockholm meldt, is volgens „Aftonbladeb" de toe stand in Rusland, wat do levensmiddelen- voorziening betreft, zeer ernstig. Volgens sommige bladen moet de toestond trooste loos zijn. Er wordt reeds aan herinnerd, dat in vroegere zware tijden processies met heiligenbeelden Voorop 'het land van den ondergang redden'. No.orwegon en Duitsdhland. Do Verklaringen van „Stockholms Dag- weer het gevold' Vati wroeging in hem) wakker (wtorden. Hg was inderdaad tej ver gegaan. Wflinhteêp maakte zich van! hem meester, liet volle bewustzijn van! het verschrikkelijke, dat hij gedaan had en dat nu onherroepelijk scheen. In zjjn| stillen (angst zag hij bijbal in, dat hij zijd gevoelens voor Rosamund© verkeerd had begrepen; dat, verre van haar tohaten, zooals hg vorondierstold had, zijn liefde voor haar «iog niet dood1 was, andersj zou hg nu zieker niet gekweld warden. Als hij haat werkelijk' haatte, zooals fi,ij gedacht had, Zon' hg haar overgegeven: en zich verheugd hebben» Hg vri>og zich af, of zijn tegenwoordi ge gemoedstemming enkd het gevolij wals van de ontctókking, dat de schijnj veel sterker tegen hem geweest was,' dan hij gedacht had, zoo sterk zelfs, daH baar overtuiging, dat hg de mooixtenaaii van hlaar broeder was. or door gerecht vaardigd werd. i Toen verbrak haar stem, helder ea( kalm, zijn pijnigende gedachten. j „Waarom hebt gje hem geweigerd?" H|ij keek haar weer aan, verbaasd pul verschrikt i „Hebt go het verstaan?" vroeg hij. „Ik verstond! (gön:oGg," zei: zij. „Dier lingua franca verschilt niet Zooveel van bat Eransdh.' 1 i En weer vrioteg zij: „Waarom hebt gd Mem gjewejgord?" j Hg toad xwhlr haar tote en' kteek op Maag I f 1 1 i j li blad" en „Nya Dagligt Allehanda" ter zake van het Duitsoh-Noorsche geschil trekken, niet alleen in perskringen bijzondere aan dacht, maar wekken tevens grooto teleur stelling, daar deze Zweelsche bladen thans aan de Noorsche onderzeeërspolitiek lum goedkeuring onthouden en aan de Noor sche pers, die beslist op ondersteuning v,i,n Zweden rekende, duidelijk te kennen, geven, dat Noorwegen bij een ongelukkigen afb op van het conflict van Zweden niets te Ver wachten heeft. Berustend, schrijft „Tidens Tegn", dat het te hopen is, dat de Vrede in hot noorden, ondanks het terugtrekken van Zweden, geen gevaar zal loopen. Mcrgenbladet", dat zijn verbazing over het omslaan der stemming in Zweden niet kan onderdrukken, verklaart do kritiek voor gerechtvaardigd, dat Noorwegen in 1915 do nooiige euren ervaring mrstc en deze eerst in 1916 door de neutraJiteits- schennis door de Engolscho onderzecers opdeed. Een A nier ikaan s c h journa list bestra ft. Aan do „Kóln. Zeit." wordt uit Berlijn geschreven: „Ik verneem, dat liet depar tement van huitenlandsolie zaken le \Vas- lüngton aan de Amerikaanse he amba-,s,vle te Londen heeft opgedragen t>m den Amc- rikaansclien journalist 1>. Thomas Curtan zijn Amerikaansohen pas af te nemen on hern een pas te verstrekken, die slechts' geldig is voor den onnüddellijkcn terugkeer naar Amerika Curtin heeft zich schuldig gemaakt aac overtreding der Amerikaansdie pasbepalin gen, door zonder daartoe gerechtigd te zijn na oen verblijf in Duitschlaml naar Engeland te reiken. De Rijksdag. Volgtens keizerlijk besluit van 22 Novem ber zal de Rijksdag tegen 25 Nov. te Berlijn bijeenkomen. Militaire dienst in Canada- Uit Toronto wordt aan de „Times" ge meld, dat de Canndeescke rogeering beslo ten heeft geen mannen van militairen leef tijd meer in openbare, diensten aan te stellen, lenzjj ze in het leger gediend heb ben en daaruit eervol zijn ontslagen, of vrijgesteld zijn van militairen dienst we gens ongeschiktheid of orndal hun dien sten voor den staat van hooger belang zijn in hun gewone betrekking dan in het leger. De lovonsmiddolonk woslïe. Uit Londen wordt gemeld: Het ministerie van handel heeft gelast, dat alle personen, die een vteld van meer dan 10 acres met aardappelen hebben be bouwd, voor 7 December volledig© "opgave moeten doen van hun voorraden en de door hen aangegane spntracten. BEOnBSLAHP^ Hofberlehteaj Z. K. H. de Prins dor Nederlanden ont ving gisteravond ten Koninklijken Paleizo den gezant dr. Rosen, belast met de waar neming Van het Duitsöhe gezairiischap te 's-Gravenhage. „Waagt ge waarom?" „Het is ,waar," zei zij hitter. (,,'t as} misschien eigienllijk niot n'oodig. En toch, is hut pn'ogelijk, d;.i,t uw wiraakdust zoqj onverzadiglijk js, dat gij liever uw hoofd verliest, dat er eek maar Eots yan af td staan?" Zijn gelaat word Weer toornig, „Natuur lijk", spotte hij, „zoo legt ge bet uit" „Neen. Juist, omdat ik twijfelde, heb} ik het gevraagd." i, „Begrijpt go, wat hot itetoekeneU lean', do prooi van Asad-ed-Din te worden?'^ Zij sidderde, en zij sloeg halar blik vooij den zijnen neer, toch kllonk haar stem' kalm, Joeh zij hom antwoordxlei „Is jiet zoo veel erger dan de prooiii te ;zijn van Olmer-Ileis of Sakr-el-Balm; (O-I jioa zij u mogen noemen?" j' „Als ge zegt, dat het tt hetzelfde Ssj behjoef tk mij niet meer tegjepi hem- tel verzetten," jantwpioirddo hij koet kunfj tot hem gaan. Zoo jjk wtógerdo -dvaas| genoeg ,misschiftu was het niet, jonqj mij pp u te wreken, maar omdat 'de ge dachte mij mot afschuw Vervult c „Dab moest 'die u ook tact afschuwj voor u zelf vervullen," ad 'zij. Haar imitwioord verschrikte hem. „Misschien doet zij daf weli,'i zei jhijj fluisterend.„Misschien, dptet zij jdaL" l 'Oforilt mvolgU- JMSCHE COURANT i A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1