De oorlog. 69"* Jaargang, Vrijdag 24 November' 1916 No. 15304 DE ZEE VALK. Bericht. Gasbesparing. X e n u i s g e vr i 11 g. 68; BUITENLAND. Van het Westelijke front. Van het Dostelijke front. Van het Zuidelijke front. Van het Koemeensche front. Tan het Ralkanl'ront. Yan de Turksehe fronten. Ter Zee. Diverse berichten. 1 J 1 r\ 1 4 1 {Wjor.dt vergplgdy SCHIEQAIMSCHE COUR Alt De2C courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 125, franco per post fl. 165. Prijs per week: Voor Sc hied am en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertenlic-n. voor het eerstvolgend nummer moeten des middag* vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der AdvertentiénVan 16 regels £L 0 92; iedere regel m?er 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentién bij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau le bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentién opgenomen lot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling mm het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon 103. Zij, dio zich. met ingang ran 1 Dec. a. s., voor minstens 3 maanden op de „Sehiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Burgemeester en Wethouders van Schie dam, brengen in herinnering, dat tegenwoor dig zoowel de levering als de aanvoer van steenkool herhaaldelijk gestoord wordt; NOODIGEN IEDER zeer dringend BIT, ZICH IN HET GEBRUIK VAN GAS ZOO VEEL MOGELIJK TE BEPERKEN; en doen voor dat doel een ERNSTIG BE ROEP OP ALLE HUISMOEDERS, om ter willo van de algemeene belangen MET ZORG NA TE GAAN, WAT AAN GAS BE SPAARD KAN WORDEN. Schiedam, 24 November 191G. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, De Voorzitter, M. L'. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKENGAL 29/22 Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouder van Schie dam; Gelet op de bepalingen dor Hinderwet; Biengen ter algemeene kennis: lo. dat op don 23en November 1916 vergunning is verleend aan: a. P. S0ETENS en zijne rechtverkrij genden tot het oprichten van eene inrich ting voor het drogen van groenten in de panden Adder de Teerstoof 1214, kadas ter Sectie A no. 1466; b. W. J. M. NOLET cn zijne rcchtver krijgenden tot het oprichten van eene in richting voor het drogen van groenten, aardappelen en peulvruchten in de mou terij St. Anna-Zusterstraat 37, kadaster Sectio A no. 1394; 2o. dat het verzoek van W. J. M. NO- LET, om vergunning tot het oprichten van eene inrichting voor het drogen van groen ten, peulvruchten en aardappelen, in de mouterij Nieuwe Haven 145, kadaster See tie M no. 304, is afgewezen opgrond van vices voor stank. Schiedam, 21 November 1916. JDe Voorzitter, r JE L\ HONNERLAGE-GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA. 30/37 Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAEL SABATIN1 Zij wierp hem een 'snellen Mik toe, en, scheen to willen spreken. Maar hij ging, plotseling heftig voort, zonder haar tijd, te laten om hem in de redo to vallen. „O, Giodl |Wos/ 4it noodig, om mij do laagheid van mijn handelwijze te doen, inzien. Asad heeft niet dezelfde beweeg redenen als ik. Ik wilde u hebben, torn) u te str,aSton, Maar h... o-Godl" hij kreun de en verbórg zijn gelaat in zijn h andere Zij stond langzaam op, cn vreemd gevoel' doortrilde haar, haar b'oezem zwoegde Maar ïn zijn (overspannen toestand Zag! hij dit niet En toj?n kwam do raad, dien' Fenzilhe hem gegeven bad, als oen Silraalt van htoop zijn wanhoop verlichten, do hinderpaal dim' zij gezegd had, dat Asad als vroom Muzelman, noodt zou durven) verwijderen. „Er is een uitweg," riep hij. „De uit weg, dien Femrileh in haar kwaadaardig-)' beid heeft aangegeven..'- Een «ogenblik) aarzelde hij, de oogen afgewend. Toen' sprak hij: „Ge moet meffi mij trouwen." pet was bijna, alsiof hij haar geslagem( had. Zij deinsde terug. Dadelijk ontwaak! te de (achterdócht ïn haar, die - weldra' Hot de overtuiging ;aa"ngroeide, dat hij slechts getracht had idfoop voorgewend he ro,uw te misleiden", l Duitsch Iegerbericht. Leigorgropjp-Ru./ppX, van Heio- ron: Tegen den avond nam het vijanl delijke artillerievuur aan beide zijden van' do Ancro en in de daaraan grenzend*.) -jee,(oren toe. Gedeeltelijke aanvallen den Engelschcn ten N. van Gueudecourt en/ van de Franschen tegen het N.W. deal) van het Bosch St Pierre Vlaast misluk; ten. Aan beido Oevers van de Sonime sterk artillerie-vuur, vooral ften noorden van de' Ancro cn bij hot bosoh van St. Pierre Vjaast. Fransch Iegerbericht. Do nacht was kalm op het geheekl front. Luitenant Guynemer schoot giste-' ren zijn 22sle Duitsche vliegmachine neer, dio te pletter viel bij St Clirist (Sommen gebied.) Franscho aviateurs wierpen gisi teren talrijke bommen op stations en bi- vaks aan het Duitsche 'Sommefrotnt. Mer- mhillendo Engelsche vliegers wierpen 34 bommen op jorpedobooton aan den lay vendam van Zeebruggo, l>enevens op dej watervliegtuigloodsen .Een loods en oen torpedoboot schijnen getroffen te zijn. Al lo vliegers koerden terug. I Luchtaanval. Gistemamiddag hebben Engelsche aero planes een aanval gedaan op do loodsen lo Zeebrugge cn de vijandelijk^/ torpedo* jagers aan de pier. Waarnemers bevesti gen dat eon. torpedojager wenl gerankt* de loodsen beschadigd. De vliegtuigen keerden onbesehadigjJ( naar hunne basis terug. Duitsch Iegerbericht. Legergroep prins Leopold van Beieren: Ten zuiden van Smorgon gingen,,na een krachtige artillerie-voorbereiding, Russi sche „patrouilles tob den aanval over, doch zij werden verdreven. Hot opklarend weer gaf in verschillende doelen van het front tusschen de Oostzee on do Woud-Kar pathen aanleiding tot' krach tige artillerie-actie. Russisch Iegerbericht. 'Aan het geheele front geweer- en ka non vuur, het hevigst in de buurt van Groot eu .Klein-Porsk aan de Narajofka, in de huurt van Swisteüniki en Sezoepjol. Italiaansch Iegerbericht. Behalve enkele aitilleno-acties, die bo, vendion nog belemmerd, werden door liet slechte weder, had er aan (liet geheeld» front niets bijzondters plaats. 1 In de Göiy.-zojuo opende He vijand heti „Met u tróuwen!" herhaalde zij. „Ja", Meld hij vól. En ihij liegoin /haar1 uit te leggen, hoe zij, iniLs zijin vrouw, heilig en onschendbaar voor allo goednj Muzelmannen was, dal niemand een vin ger naar haar zou duiven nils teken, zoi» der de heilige wet van -don Profeet toj verkrachten en dat Asad dit izeker hooit zou doen, omdat bij bijzonder vrooni) was. '„Zoo aleetni," eindigde hij,, „kan! ik u, buiten zijn bereik hóuden." Maar ?.ij verzette zich nóg vol veracht ting. l „Het jis een te wanhopig middel zeMd v!oor zoto'n wanhopige kwaal," zei zij, en maakte, dat hij zijn. geduld verlóor. „Ge 'info©!.. zeg ik," hield hij, bijna, b|oos, vo], „Ge moet of anders moei. gei goedvinden, dat gij nog dozen nacht haai* Asad's harem gebracht wórdt en piet) als zijn vrouw, maar als zijn slavin. jO1, gie moet me olm mvs zelfs wil vertrou-( wjen! Ge móet!" „U vjertóouwen?" riep zij, en. lachte bijj' na van minachting. „U vjertno-uwem; hoc( kan jk iiemahd vertróuwon, die een rone-4 gaat ten neg erger is?"- Hij bedwong zich, om kalm .met haai; te jóuwen spreken, topdat hij door koek" rcdenecring haar toestemming zou verkrij gen i i „Ge zijt zeer onbarmhartig," zei hij.- „Door mij te veroordeelen, houdt gij geen* rekening mat al het lijden, dat ik doop staan heb, en waartoe gij zelf hebt bij-/ göiqagen. Nu gij weet, hop vafech Sk b'e7 schuldigd weid, en /al het andere hittere onrecht, dat ik geleden hiEtbj, hedejnk dap' vuur op het kamp Van een der afdeel in; gen van den gezondheidsdienst, waaraan) de kenteekenen van neutraliteit duidelijk waren aangebracht. Zeven man werden gei deed cn elf gewond. Duitsch legerberidht In Wallachije verloopen de operatics volgens het vastgestelde plan. In de Do- brcedsja en op verschillende .plaatsen aan de Domau levendig vuur van don oenen oeVer naar' den anderen. Front generaal aartshertog Jozef: Aan den ocstelijken rand van Zevenbergen gevechten van verkcnningsafdeelmgen. De Russen versterken zich daar, t 11 ïn Walkichije is de toestand on Veranderd. Bij Craiova vielen, liehalve ander© buit, 300 spoorweg wagons ons in handen. Roemeenseh fegerberichf. Noordelijk on noordwestelijk front: Op de westgrens van Moldavië tot in het Buzou/lal geonerlei actie. Rij Bratocea, Predulus en Predeal artil lerie-beschieting en zwakke infanterie-aciie. In de streek van Dragoslavele artillerie- acties. Aan. de Alt is' do toestand dezelfde geble ven. Van de Jiu bobben, do Roem'eensclio troe pen zich' teruggetrokken naar het oosten vain Craiova. Aan de Oerna sloegen de Roemenen alle aanvallen af. Zuidelijk front: Langs de Domau en in de Dol/roods ja geweervuur en zwakke ka- nonnades. Noordelijk en noórdwostelijk front: Geien veranderingen aan do westelijke grens van Wallachije cn in het Buzeudal Bij Tahlabutzi en Predelus zwakke artil lerie beschieting. In liet Prahova-dal artillerie-bombarde ment en infanforie-actics. jte vijand deed, nadat hij eerst gebruik had gemaakt van verstikkende gassen, öen infanterie aanval, die echter mislukte. In de buurt van DrogaslaVel© liezetten de Roemenen na een krachtige artillerie beschieting, gevolgd door een aanval, den berg Toom Pivana Maracine. Zij maakten daarbij een mitrailleur buit. Een tegen aanval van den vijand wenl afgeslagen. In bet Altdal verwoede gevechten in lie buurt van Vemesti, Albesti, éurpatzi en het klooster Cozia. Ta ih.et Jiu daJ zijn de Roemeens'chkj troepen teruggetrokken naar Craiovia. Aan Cerna geen nieuws. Zuielijk frondt: Aan de Donau kdn'on- en geweervuur. Itl de Dobrocdsja gèen yeranileringen. Gisteren wierp de vijand vijf malen ach tereen bommen op de hoofdstad, waardoor oen groot aantal personen, voornamelijk vroywen en kinderen, gedood of gewond wfendOn. Oostenrijkseh legerberïöKt. Lcgexfrönt van aartshertog Joseph": Aan de Cema hebben de O.-H. trolepen voet ge vat aan den linkeroever. Overigens valt uit "Wallachije niets id berichten. eens, dat ik iemand was, die de pn- trouw ondervond van dan man', en de) vnquw, die mij heit liefst .wjattejn, pp de) wereld, ik had1 'het vertrouwen in Godj en de menschen verlerèn, en dat ik MuV zelmah, afvallige en zeerèavier werd, jvas^ omdat er geen andere weg ,w|as om te) ontkomen aan het ondragelijk werk van! den ,rieni, waaraan, ik geketend was.'-) Hij keek'haar droevig aan ,„Kunt ge. ïpj dit (alles geen veronteeliuldiging voor .mi vinden?'1 Het ontroerde haar een weinig, want; aj' behield zij liaar vsjTandiijg© houding, zij liet Ren minste haar verachting varen. „Geen jmrecht," zei zij, MjVia; met ver drietig© stem, „kga iTChlwuuriigen. dat ge de ridderlijkheid verkracht, uw man nelijkheid ointeerd, uw krajdht misbruikt hebt, om een vrouw te vervolgen, jWeb ke ook do oorzaken mogen' ziju, die et toe geleid hebben, gij zijt ie tüjep geval len, om het mogelijk te majkóa, dat ik u vertrouw." i i 1 Hij boog het hoofd onder het verwijt, dajt hü zidizeilf ook reeds gedaan had^ Het was rechtvaardig en wdverdamd en! daar hij] »l'e billijkhed. er van inzag, waal het hem onmogelijk er boos over te rijn.. „'Ik weiet het"-, zei liij.-„Majar ik vraag niet, mij fo vertrouwen om mijnentwil,] 'majar om uwentwil Het fs, alleen in uuj belang, dat ik u smeek dit te doen."! Ojnder een, plotselinge ingeving trok hij den jswajren dólk uit zijn. gordel en bjood) hem haar aan. „Als gij een b'ewjj» van/ mijn goede trouw iwilt", zei) IriJ. „neem( d^n, itezija dolk, iwajalrjnteö gij R TOnavóu^ Aan. de oostgrens van Hongarije drukkere verkenmngsacUe. Russisch Iegerbericht, In Zevenburgen: Geen verandering in den toestand. Aan het Donau-front en in de Dobrwl-ja: Voorhotxte -gevech ten Italiaansch Iegerbericht. In Macudo,nji'tea Eten 2fRlen No\.' sloegen de Italiaanscho troepen, die ngee-( ren in de bergstreek ten weMcn i an .Mo- nastir, een. hevigen aanval uit (te i irlj» ting van den berg Muza ai. Hunnen opmarsch naar het noorden) voortzettend, namen dezelfde troepen de«< 23sten stormemderband de hoogten teat zuiden van Bradinal ten noordwesten vaij Monastir. Fransch Iegerbericht. Ten noorden van Monastir duurt het ge vecht voort én worden tegenaanvallen, van dein vijand, dio versterkingen had go» kregen, afgeslagen. j Onze vliegers bombardeerden vijande lijke kampen bij Topoiani en Prilep. Bulgaarsch legerberiaht. Aan het Macedonische front: Tusschen het Ochrida- en het Rresha(meor trok dq vijand zich n'at Ken kort gevecht terug 5n. zuidelijke richting. Een aanval' van den vijand op den oos telijken oever van het Presba-mocrmi-fc lukte. Hoogte 1050 tjen oosten van het ,dorp Paralovo werd opnieuw door den vijand! aangevallen. Hij werd afgeslagen en leed zware vierliezen. i De loopgraven van den vijand rondom, het dorp Boedamirtzi worden na oen aan, val door de Bulgaren bezet. Aan do rest van het front niets belang, rijks. i 1 Duitsch Iegerbericht. Front van Maekensen: De gevechten ten oosten van het Ochrida-meer eindigden met den terugtocht van den vijand. Aan het Duitsch-Bulgoarsche jxorit tps- sehen hot Presbameer en oostelijk van de Tsjerna werden herhaaldelijk kleine aan vallen gedaan. Aan do hoogte-positie ten oosLpn mn Paralovo werden sterke vijandelijke aan vallen afgeslagen. Oostenrijkseh legierbeTicht. Geen verandering in den toestond. De ontruiming van Monastir. De ontruiming van Monastir wordt in Bulgarije kalm opgevat als een anüitab re tegenslag, die echter voor "den algemeel ncn toestand zoiidex beteckenis is. Nier mand vcrhieelt de diepe smapt, Wat did krachtige hurg van het Bulgarendom iiA Macedonië in handen der Servische vij anden viel, maar men verwacht, dat di( verlies niet definitief zaj zijA, en in! die) hoqp wordt men versterkt door het ver- getracht hebt (Be dóórsteken. Op het eex*( ste toeken, dat ik mijn woord niet houdt, gebruik jhein dan, zoóals ge wijt ton gen »ny óf togen u' zelf." Zij etaarde hem verrast aan. Tom stak zjj langzaam de hand uit, om het wa pen aan te nemen, zooals hij haar vers zocht 1 f i „Zijt g5j niet Hang," vroeg zij hem, „daf ik het nu gfebruikmi en er jso|0 oen eincjf aan mafeen zal?" „Ik vertrofuw u," zei hij, „opdat gij op uw beurt mij vertrojuvvm zult Bovendien( wapen ik u tegen het eupte. \Vant, mophlj de keus kdjmen Itpssdhen den dood pn Asad, dan zal ik uw keuze van den dood goedkeuren. Maar Iaat ik er bijvoegen, dat "jhet dwaas zoju zijn den dood tej Hezen, torwyf er nojg ©en kans van le ven is." i i 1 ij „Welke kans?'- vrojc^ zij, weer mei(' ©enig© minachting. „De kans oip eon lo ven met u?" i i i i, „Noen," iantwojojdd© hij vast „Als g5j[ my voltrouwen wilt, zweer ik, dat ikj trachten jzaJ ih'pt kwaad, dat ik deed, om gedaan |to maken. Luister. Morgen vroegj gaat mijn schip op een rooftocht] uit Ik zal u in 't geheim aan boiord laj ton (brengen en een middel vijfden om u| in een otf pnder christenland' Italië, of Frankrijk aan wall to zetten vay waar g© weer naar huis kunt gaan." „Maar jntusschen", zeSj zij, „ben ik jiwi vrojuw jgewioitdetn," i Hij glimlachte peinzend- ,jVlteest ga nog steeds ©en vaMgik? Rato) niels u van mjjnj opS^htheid E©n Jtlohapunjej/ loop der militaire operaties in Roemenië, waarvan de beteekenis voor liet result taat van den oorlog ook hier veel ern stiger wordt ingezien, dan de gebeurte nissen op hel Macedonische oorlogstoo- neol. 1 Turksch Iegerbericht. Aan het Tigri.vfront droef oen Turkreii vliegtuig vijandelijke machines, die boven de TurtvM he stellingen vlogen, op dei vlucht De 'lurken noodzaakten een vyandehikj" vliegtuig tot buiden Twee andere vijand©! lyke vliegtuigen, die over Sjatt vtogen,J uiei'peu liommeu op dé hevroLking van( den omtrek. Aan het Perzisch front trokken do Tur ken het dorp Mixabad, 30 K M. ten, N-Ov, van Bidjar, binnen. Aan het Kaukasus-frontOp den rech tervleugel is het kalm. Aan liet centrum en den linkervleugel sloegen de Tuiken. aanvallen, van den vijand met vettiezanf aan zijn zijde af. i Aajn do re»t van het front niets belang rijks. Schepen gezonken. Lloyd's bericht. Het stoomschip '„Brier- ton" is gezonken. (Hot Engelsche ss. „Rrieiton", groot 3255 br. ten, gebouwd ïrf 1911, behoorde aan. de Brierton Shipping Co. Ltd. to West- Hartlepool.) i Lioyds bericht: Het Engelsche zeilschip „Grenada" en het Noorsche s.s. „City of Mexico" zijn gezonken, t "(Het s.s 'hty of Mexico", groot 1511 ton, gebouwd in 1905, behoorde aan de reederij Hailoff A Rodseth, te Bengen.) De „Britannic". Men verneemt van iemand, die onlangs met de „Britannic" gereisd heeft, dat al het mogelijke in het werk was gesteld om het karakter van hot schip aan te duiden. Op beide zijden was een reusachtig rood kruis geschilderd, dat »'s nachts verlicht werd. i Van do grootte van dit kruis kan, men zich eenigszms een denkbeeld vormen, wan neer mori nagaat, dat er in iedereu arm van het kruis niet minder dan 300 krach tige electmche lampen waren. 's Nachts was het geheele schip van den achtersteven uit schitterend verlicht, zoo dat een vijandelijke onderzeeër bij nacht noch bij dag in twijfel kon verkeeren om trent den eigenlijken aard van het schip. Do Groot-Hertogin Moeder van Luxemburg. i Ho „Vossische Zeitung" meldt, dat do toestand der groot-hertogin moeder van, Luxemburg is verergerd. Do krachten nemen merkbaar af, het be wustzijn blijft beider, t Keizer Karei I v)an Oastonrij.H' Do proclamatie van keizer Karei yindt daaiiseh ^uwolijk bindt oen Chiristoa niet» eu Ik zal "het niet vóór ©en h'uwalijkj hoiUdou- Het zal niets andérs dan ©anj voorwendsel zijn, om u to beschermen) tat wij weg ziju." j „Ho© kan ik hierin' uw Wjqond yertrou- wen?': 5 i „Hóe?" Hij stond even. verlogen. „Gej hebt den dolk," antwoórdd© hij emstigj Z)ij dacht na, haar oiogen gevestigd ppj bet schitterend lemmet yan het wapen; „Ho© moet dat plaats hebben?'1 j Hij verklaarde haar, dat voor de M© hammedaanscho wet niets anders noodig) was dan een verkliaring voor den kadi of zijn meerdere en in tegenwoordigheid van getuigen'. Hij was nog bezag met zijn uitlegging, ftoem; van beneden het geluid! van i&emmeni, vótetstappen en het liichli van fakkels Évvaim. s „Daar komt Asad met gewapende macht! terug", riep hij m rijn' riem beefde., „Stemt ge Toe?" j „Maar d© kadi?'' vroeg zij, en, nit die vraag bleek hom, dat zjj gewoönlan ,was( voor de manier, waarop hij haan prilde) reddlen. t t „Ik zei den Kad^. oif zijn' meejdonö. Asad! zelf zal onze priester zijp, rijd volgelin gen oioze getuigen."' i „En al» hij weigert? Ilij zal wjeSgereaT") riep zij, in haar opwinjding hahr han den ivojdwienjde. I i f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1