De oorlog. 69"* laargang, Zaterdag 25 November 1916 No. 15305 Dit niner bestaat uit DBIE Madia. Eerste Blad. DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Fees Wagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen 1.25. tianco per post £1. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiên voor het eerstvolgend nummpr moeten des midduga vóór een aur aan hot Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 16 regels fl. 0,92; iedere regel meer 20 cents Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiên hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiên opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiên worden, mits vooi 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intereommunale Tolefno- Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 Dec. a. 8., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, Ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Fransch legerbericht. Aan het Sommefront levendige artillerie beschieting in de streek van SaillySal- lisel en bi| de suikerfabriek te Ablaincourt. In den Elzas konden de Franschen bij een overval van de Duitsche loopgraven hij Hilsenheim, ten z.o. van Metseral, ge vangenen medebrengen, zonder zelf verlie zen te lijden. Overigens was de .nacht overal kalm. Op 23 November leverden in Lotharin gen drie Engelschc vliegtuigen een gevecht tegen verschillende Duitsche vliegtuigen. Een dezer laatste werd neergeschoten in het bosch van Gremecy. Op denzelfden dag leverden aan het Sommefront Fransche vliegers een aantal gevechten, waarin vijf Duitsche vliegers werden neergeschoten. De sergeant-majoor FladiaTre schoot zijn tiende Duitsche toestel neer bij Manan- eourt, luitenant Deulin zrjn 10e ten Z. van het Bosch van Yaux. Op 22 Nov. schoot luitenant Guynemer een tweede Duitsch toestel neer in de streek van Taloy, waar door hij 23 vliegtuigen heeft neergeschoten. Zes Fransche toestellen wierpen vier bom men op Bruyeres, een Fransch vliegeskader bombardeerde het vliegterrein te Grisolles, waarop in den nacht van 23 op 24 Nov. 171 bommen werden geworpen. Vier Fransche toestellen bombardeerden de hoogovens en fabrieken te "Waehklinge aan de Saar. Bij dezen tocht werden 12 bommen van 120 en 12 van 155 geworpen, die treffers opleverden. De Fransche vlieg tuigen keerden onbeschadigd terug. Engelsch legerbericht. Sir Douglas Haig seint: Wij deden een inval in de loopgraven ten n.o. van Grenay en Festuburt, in den sector Boisgrenier. Van het Oostelijke front. Oostenrijksch legferheaicht. Front Leopold van Beieren: Onze .vlie- gerluitenant Popelak werd bij een verken ningsvlucht ten noorden v,an Rrody door Vier Russisch© vliegmachines aangevallen. Hij joeg ,ze op de vlucht en dwong bien ijlings achter het Russische front te dalen. Russisch legerbericht Bij Zanarotsj, ten zuidwesten van het Narotsjmear, vielen onze verkenners oen Duitstihen post aan en veroverden een mitrailleur. Ten noordoosten van Krevo trachtte de vijand na een bombardement van onze loopgraven met artillerie- en mijin- werporsvuur, op een smal front het offen sief te nemen, doch hij werd door ons Vuur afgeslagen. Ons artillerievuur veroor zaakte bij den vijand een hevige ontploffing. Aan de Stoohod in de buurt van den spoorweg KowelManovitsji deden zwakke vijandelijke strijdkrachten een aanval, maar, door ons Vuur ontvangen, verborgen zij zich in de struiken, waar zij tót den avond onder ons -vuur blieven om zich des nachts naar hun loopgraven tprug te trekken. Bij Verba, ten noorden Van Kremenetsj, dwongen wij 'n Oostenrrjkscthe vliegmachine tot dalen, waarna wij de aviateurs gevangen namen. dan de Boshitsje wierpen onze vliegers met succes bommen op de artillerie- en in- tendancedepêts in het dorp Pavelaisj, half weg ten noordoosten van SianislavoL Onze '■verkenners deden een reeks welgeslaagde verkenningen lef de dorpen Kas mats- en 'Porogi ten noordoosten Van Zblotvina. Van het Zuidelijke front. Italiaahsch legeïb'fericlit Op het Trentrncvfront, is het weer veri» lord, z'oodat nu kraditige artilterlc-aoti:* mtogel^k is op het Asiagoplateau, .Onze batterijen verjoegen vijandelijke werkploe gen en bemoeilijkten het verkeer in het At- tadaL Op heti 'Giuliafxont artillerie-duel in de PjaVa- en Görz-zome en op het Kaxstpla- £m vijandelijke batterij! wierp, twaalf projectielen op ons veldhospitaal Na 144; er vielen' echter geen slachtoffers. Oostemrgkschlegerbericht Na [Verbetering van het uiterst* ongunstige weer van de laatste week begon d© artillerie- actie weer in verschillende sectoren, vooral op Karstplafeau, waarbij de beschieting steeds heviger wondt. Van het Roemeensche front. Roemeensche logieïBerichtetu ■Ophet Mojldaviseh© froint geen wijzi ging Sn i$en toestand. Vierder tot in de om-) geving van Dragoslavelc zwakke artillerie^ beschieting1. 'In het Alt-dal artilleriebel- sehieting op rechtervleugel en oantrunu Op den linkervleugel deed do vijand een' hevigen aanval. Onder drujc van den pver- machtigen vijand trokken opzei troepenj terug op den tinkeroc'ver van de OObetsji Zuidfroint: Langs den Donau infanterie- en artillerie-vuur. Bij Kalefat werd een vijandelijk vliegtuig buitgemaakt lp de omgeving van, Zimnicea (aan den Donau, tegenover Svïsfof) hevige aTtüleriabfesdhie- itinlg; de vijand tracht /roepen pan landl te zetten. In de Dohiroedsja trokken wij pp jh-ejti geheele front voorwaarts, vooral in, hcAj I een trapa en op den linkervleugel, waai/ wij de dprpen Gelengid, Pazarlie, Esteri,( Palzilmie en Tasaul bezetten,. Duitsch legerbericht ÏWjij hebben de Alt bereikt Troepen van legergroep-Maokensen zijti den Donau op verschillende plaatsen over getrokken. Oostenrijksch legierbericht Front-aartshertog; Jozef: De Crajova voca bijrakkende troepen hebben met de spits de Alt bereikt. Bij Ramnicu biedt de vijand nog steeds taaien jegens tand (-over rigens gelijk aan het jJuitsche legerbericht)| Russisch legerbericht Ten noordoosten van Tumu Beverin viel een klein Roemeensch detachement diea vijand aan, verstcooide hejm -en maaktq drie kanonnen buit In de Dobicedsja wonnen onze troepen wederom terrein naar het zuidenzij (be reikten me|t den linkervleugel het Tasaui- meer, waar zij op sommige plaatsen dej Cartulrivier overtrokken. Van het Balkanfront Fransch legerbericht. Op den rechteroever van de Tsjema namen de Serviërs het dorp Rudomerea; twee hevige aanvallen der Bulgaren op dit punt mislukten. Ten noorden en ten oosten van Monastir wordt de strijd hevig voortgezet. De geal lieerden gingen vooruit en brachten den Duitsch Bulgaaxsolie troepen, die zich te gen den opmarsch poogden te* Verzetten, ernstige verliezen toe. Ten westen van Monastir gaan de Ita lianen vooruit; zij drongen tot MizopOlis door en maakten gevangenen. Aan het Servische front. Het Servische front, met het Roemeensche, is het eemge waar in werkelijkheid gevochten wordt. Het schijnt, dat de geallieerden er zich op toe leggen den vijand ten spoedigste in de richting van Pïilep te drijven. De Serviërs rukken geregeld vooruit in den boog van de Tsjema, en bij Dobropolje. En het cen trum van de Fransc-h-Russisoh-Servische strijdmacht dringt dm vijand krachtig op, in afwachting van het oogenblik, waarop de Servische rechtervleugel kan vooruit gaan. De Italianen gaan voorwaarts ten westen van Monastir, gelijktijdig met de Fran schen, die langs den oostrand van het Eresba-meer oprukken, en een soortgelijke beweging o it voeren als de Servische rech tervleugel. Van de Turkscke fronten. Russischlegerbericht Aan het Kauka&ische front' bij Kighi wer den Turlcsche verfcennilnlgsafdeeingen hij otnzie stellingen door ons vuur teruggedre ven. Bij Oguot ontruimden de Turken het dotrp Tsjaxofkan. Ter Zee. Etngelsfch Klospitaalscjiiip gezonken. Do admiraliteit meldt, dat het Engelsche hospitaalschip „Braiemar- Castle", van Sa- loiniki naar Malta met gewonden, door een Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAËL SABAÏINI. 69; i t.jEk zal het hiam niet vragein,'. Ik zal hem owerVjalitea,"-1 „Het .:.u. het zal' hem vertoornen. Hij1 zal zich wreken, over wat hij oen list zal noemen. l „Ja"-, antwoordde hij met woes te aogenj. „Paar heb ik ook aan gedacht. Maan het is iaën gevaar, dat vflfrj moeten, teiotj pen. Als wij nület slagen, dan - „Heb ik den dolk," riep zijl onbevreesd. „En voor mij is er de strop of het zwaard," antwoordde hij. '„Wees kalm 1 Daar komen zijl" Maar de voetstappen, die de trap opvlogen, waren van, Ali. Hij stormde verschrikt het terras op. „Heer, heer! Asad-ed-Din komt met ge wapende macht 1" s „Er is niets te vreezen," zei Sakr-el-Bahr met groote kalmte. -„Alles zal' goed gaan." Asad kwam de trappen op en trad op het terras, zijn oproerigen onderbevelheb ber tegemoet. Achter hem kwam een twaalf tal zwartgekleede soldaten -met ontbloote zwaaiden, die in het licht der toortsen flikkerden. De Dey stond stil voor Sa&r-el-Bahr, zijn armen majestueus gekruist, zijn hoofd ach terover geworpen, zoodat rijn.lange,-witte Baard vooruitstak. „Ik ben teruggekeerd," zei hij, „om ge weld te gebruiken, waar zachtheid niet baat Toch bid ik, dat Allah u verstandiger heeft gemaakt." „Dat heeft hij inderdaad, heer," antwoord de Sakr-el-Bahr. „Hij zij geloofd 1" riep Asad uit met een stem, die van blijdschap trilde. „Geef het meisje dus." En hij stak zijn hand uit. Sakr-el-Bahr trad op haar toe, en nam haar hand in de zijne, als om haar voor waarts te leiden. Toen sprak hij de beslis-' sende woorden: „In Allah's heiligen naam en voor zijn alziende oogan, voor U, Asad- ed-Din, en in tegenwoordigheid van deze getuigen, neem ik de'Ze vrouw tot cchtge- noote volgens de barmhartige wet van den Profeet van Allah,- den Alwijze, den Barm hartige." De woorden waren gesproken en de daad was volbracht, voordat Asad de bedoeling begrepen had. Een kreet van teleurstelling ontsnapte hem; toep. werd rijn gelaat don kerrood, rijn oogen fonkelden. Mpar Sakr- el-Bahr, koel en onverschrokken voor den vorstelijken toorn, nam den shawl, die om Rosamunde's schouders lag, en sloeg hem over haar hoofd, zoodat haar gelaat be dekt was. „Moge Allah de hand doen afrotten van hem, die met minachting voor de heilige wet van den Heere Mohammed zou wagen dit gelaat te ontsluieren, en moge Allah dit verbond zegenen en' ieder in de hel van Gehenna .werpen, dietrachten mopht, een verbond te breken, dat voor rijn: alziende oogen gesloten is." Het was verschrikkelijk. Te verschrikke lijk1 voor Asad-ed-Din. Achter hem stonden zijn soldaten als jachthonden gretig rijn bevel af te wachten. Maar er kwam er geen. Hij stond zwaar ademhalend, een weinig duizelend, en van rood, bleek wor dend in den strijd, die in rijn binnenste gestreden werd tusschen woede en teleur stelling aan den eencn en zijn diepe gods vrucht aan den anderen kant. En daar hij nog aarzelde, hielp, Sakr-el-Bahr misschien om rijn godsvrucht de overwinning te doen behalen. „Nu zult ge begrijpen, waarom ik haar niet wilde afstaan, machtige Asad," zei hij. ,Gij zelf hebt mij 'dikwijls en terecht mijn ongehuwden staat verweten, en mij herin nerd, dat het rflet welgevallig is in de oogen van Allah, en dat het een goed Mu zelman onwaardig is. Eindelijk heeft het den Profeet behaagd, mijl een meisje te zenden, dat ik tot vrouw kon nemen." i Asad boog het hoofd. „Wat geschreven is, is geschreven," zei hij op den toon van iemand, die zichzelf vermaant. Toen hief hij de armen op. „Allah is alwetend," sprak hij. „Zijn wil geschiede 1" „Amen," zei Sakr-el-Bahr zeer plechtig en met een innig dankgevoel aan zijn eigen, lang vergeten God. De Dey bleef nog een oogenbïik, alsof hij wilde spreken. Toen keerde hij zich plotseling om en wenkte rijin soldaten. ,Wegl" was .alles, 'wat hij hun zei, en ging achter hen heep,. mijn of torpedo is getroffen in het Myho m-kanaal en de Ege'ische Zee. Allen, die aan boord waren, zijn gerei, (De „Braemar Castte", die dienst deed als hospitaalschip, behoorde aan de Union Castte Mail S. S. Co. Ld. te Londen. Het stoomschip was bruto 6280 ton groot en in 1898 gebouwd.) Gezonken schepen. Het Grieksche s.s. „Idamnis" (3828 ton) is door oen Duitsche duikboot "getorpedeerd. (De „Ioamus" behoorde aan de reederij N. D. Lykiardopuk» te Argosteli. Zij was in 1902 gebouwd). De „Rappahannock". De admiraliteit meldt: Hot Brifsohe s.s, „Rappahannock" is den 17 October uit Hali fax naar Engeland vertrokkensindsdien is niets meer van het schip vernomen. Het officieel® Berlijnsche draadlooze bericht van 8 NoV. meldt, dat het schip in den grond is geboord. Tenzij eenïgé officieren of leden van de bemanning, die 37 koppen telde, aan boord, van de duikboot zijn genomen of op eanig andier schip zijn overgebracht (noch het een, nocih het ander is, voor zoo- vter bekend, geschied), kan men geen hoep meer koesteren dat zij zijn gered. Wanneer die bemanning gedwongen is op de gewone manier om in da booten te gaan, dan is het duidelijk, dat dit zoo ver van land af onder zulke slechte weersomstandigheden heeft plaats gehad, dat er geelt kans is, dat rij de kust hebben bereikt. - Wederom is' dus de Duitsche belofte ge schonden om geen schepen- in den grond te bonen zonder de opvarenden in veiligheid te brengen. De „Britannic". Naar aanleiding van de opmerking in -een Duitsch draadloos beridht, dat „het grooti aantal personen aan boord van de „Bri tannic" bijzonder opvallend is, hetgeen de ernstige •verdenking wettigt, dat van. het hospitaalschip misbruik werd gemaakt voor transportdoeleinden", meldt volgens een Reu ter-telegram de admiraliteit, dat thans het aantal opvarenden nauwkeurig is vast gesteld; de bemanning telde 62 koppen; de medische staf was 500 personen sterk, o.w. -21 officieren en' 76 verpleegsters. Diverse berichten De nieuwe ministerpresident. ,i in Rusland. Naiar wij vernemen is de verandering Van minister-president een duidelijke aan wijzing, dat de tsaar het volkomen eens $s met de jongste uitingen, niet alleen Van de' Doema. en Rijksraad, maar bok van de bevolking in het gehceie land. Gok is dit een aanwijzing dat met de pro- Duitsohe agitatie, welke den laatsben tijd in Rusland plaats vond, definitief is af gerekend. De laatste zitting -van de Doema, toonde op afdoende wijze, tot welk een Hei men omvang de 'pro-Duitsche sympathie vat op het land had en was tevens een bewijs Van de stemming ten opzichte van enkele ministers, die men terecht of ton onrecht© Verdacht gunstig gezind te zijn ivo'or een vredesbeweging of voor een los maken van Rusland van zijn geallieerden. De wisseling geeft een waarborg- voor de toekomstige politiek van Rusland en betee- kent de krachtigste slag voor den pro Duitschen invloed. Tevens is rij een dub HOOFDSTUK XIV. liet Teeken. Van achter het traliewerk, nog builen adem door de haast, die zij gemaakt had, en met Marzak naast haar, was Fcrizileh ge tuige geweest van den eersten toomigen terugkeer van den Dey uit het huis van Sakr-el-Bahr. Zij had hem hooren roepen om Abdul Mokhlar, den aanvoerder der soldaten, en zij had de haastige monste ring van een twintigtal dezer soldaten ge zien op liet voorplein, waar 'het rosse licht/ der toortsen zich vermengde met helwitte licht van de volle maan. Zij had hen haas tig heen zien gaan met Asad zelf aan hun hoofd, en zij had niet geweten of rij lachen of huilen moest, vreezen of zich verheugen. „Het is gebeurd," had Marzak opgewon den geroepen. „De hond heeft -hem weer staan en zoo zichzelf in 't ongeluk gestort. Vannacht komt het einde van Sakr-el-Bahr." En hij had er bijgevoegd: „Allah zrj ge loofd 1" Maar Fenzüeh antwoordde Biet op dit dankgebed. Zeker, Sakr-el-Bahr moest ten gronde gaan en wel door een zwaard, dat zij zelf gesmeed had. En toch, was het niet mogelijk, dat de slag, die hem neder- velde, haar in den terugslag treffen zou? Dat was de vraag waarop zij nu een ant woord zocht. Bij al haar begeerte, om het noodlot van Sakr-el-Bahr te verhaasten, had zij de gevolgen voor zichzelf overwogen; zij had de omstandigheid nxet over het hoofd gezien, dat-het onvermijdelijk -gevolg 'lelijke aanwijzing, dat de -eenigb politiek, welke de nieuwe premier kan volgen, die Is van de meest innige samenwerking met de geallieerden. Koning Constantijn vermoord? HAMBURG, 24 Nov. (Part.) Het „Ham burger Fremdenblatt" verneemt tut Lugano, dat volgens een aldaar in omloop zijnd gerucht de koning van Griekenland zou zijn vermoord. Het blad teekent hierbij aan, het be richt onder voorbehoud mede te deelen. Rouw. Naan aanleiding van het overlijden van. keizer Frans Joseph, heeft de keizer van Duitschland gelast, dat alle officieren van leger en vloot rouw zullen dragen gedu rende veertien dagen; de rouw zal echter drie weken duren in het hoofdkwartier en in de twee regimenten, die den naam dra gen van den overleden keizer. Verder zal op alle militaire dienstgebou wen en de zich in Duitschland bevindende schepen de vlag halfstok worden geheschen, terwijl de schepen de Oostenrijksch-Hon- gaarsche vlag in den top zullen voeren. Ge durende drie dagen (vanaf heden) zal, be halve bij vuuraiarm en gewoon alarm, geen muziek gespeeld worden. De beide genoemde regimenten ui het 2e Westfaalsche huzarenregiment zullen een deputatie zenden bij de begrafenis plechtigheid. De begrafenis van keizer Frans Jose'ph. Naar de „T. U." uit Weenen verneemt, verluidt het in diplomatieke kringen, dat koning Alfonso van Spanje het voornemen zou koesteren persoonlijk de teraardebestel ling van keizer Fran's Joseph bij te wonen. Het starft vast, dat koning Ferdinand van Bulgarije persoonlijk zal verschijnen, ter wijl de sultan door een Turkschen prins zal worden vertegenwoordigd. Van de on- zijdigen hebben reeds de koningin van Ne derland en de koning .van Zweden hun deel neming doen blijken. - De Groothertogin-Moeqer van Luxemburg, f De Groothertogin-Moeder van Luxemburg is vannacht om half drie op haar kasteel te Konigstein in den Taunus overleden. (De Groothertogin-Moeder Maria Anna was nis Portugeesche infante uit het huis van Bra- ganza op 13 Juli 1861 geboren, Tijdens de ziekte van haar man en de onmondig heid van haar oudste dochter, de tegen woordige Groothertogin, had zij het regent schap waargenomen.) rijn zou, dat Asad bezit nam van, de Fran kische slavin. Maar het scheen haar, dat zelfs deze prijs niet te hoog was, om t Sakr-el-Bahr voor goed te verwijderen van het pad van haar zoon hetgeen, dus bewijst, dat Fenzileh, als moeder, in staat was tot zelfopoffering. 'Zij troostte zich nu met te bedenken, dat de invloed, welks vermindering zij vreesde door de komst van een mededingster in den harem van Asad, niet langer zoo noodzakelijk voor haar zelf en Maczak zou rijn, als Sakr-el- Bahr maar eenmaal verwijderd was. De rest kon haar niet zooveel schelen. Toch betee- kende het iets, en de tegenwoordige staat van zaken maakte haar onrustig, en haar gemoed een doolhof van aandoeningen. Haar greep kon niet op eens al haar wen-, schen omvatten, naar het scheen; en ter wijl rij genoot van de vervulling van den eenen, moest rij het mislukken van den anderen betreuren. Toch, over het geheel/, voelde zij, dat rij de .winnende partij: was. In dezen gemoedstoestand had zij gewacht v en nauwelijks gelet op het blijde en ge heel zelfzuchtige gebabbel van haar zoon, die er weinig om gaf, wat rijn moeder te - wachten stond, als de prijs voor het weg- ruimen van dien gehaten mededinger uit> rijn weg. Voor hem tenminste was er slechts voordeel hij de zaak, alleen reden tot te vredenheid; en die tevredenheid uitte hij met volkomen minachting voor detgeroe--^ lens van rijta moeder. rv 1 (Wortti vergoZfflÉfr SCHIEDAMSCH ■v. jiff -~- COURANT. 103.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1