m De oorlog. 69"* laargang, Maandag 27 Novembér 1916 No. 15306. DE ZEEVALK. Tl ere couraal verschijnt d a g e 1 )j k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en VI aarding en fl. 125, franco per post fl. 1 G5. Prijs per week- Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertcntien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Piijs der Advertentien: \an 1—0 regels fl. 092; iedere regel meer 20 cents Reclames 40 cent per regel Groote letters naar de plaats die zij innemen. Ad ver ton tien bij abonnement op veordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Bureau: Lange Haven No. Ill (hoek Korte Haven). Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentie» opgenomen tot den prijs 'van 40 cents per advertentie, bri vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertcntien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon 103. Bericht. Zij, dio zich mét ingang van 1 a»oc. a. s., voor minstens 3 maanden op de ,.Sckiedamsclio Courant" abonneeren, ontvangen do tot dien datum verschij nende nummers gratis. Plaatselijke directe bela4ïn naar het inkomen. Burgemeester on Wethouders van Schie dam, brengen Ier algemeene kennis, dat de verordening op de heffing eener plaatselijke directe belasting naar het inkomen, ter Ge meente-Secretarie, Afdeel mg Algemeene Za ken, tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld. i 32/U BÖÏTËNLANP. fan het Wcwfcelijke front. Duitsch legerberiolit. De legergroep van, prins Rupprecht: Als gevolg van mist en regen hadden er geen groote gevechten plaats. Door krachtig uit gevoerd© patrouille tochten van de Medklen- burgsohe granad icrs en fuseliers en Van het in fan ierie-rogim cut. Bremen werden ten Noord oosten van Al. recht 26 gevangenen mt die Engelsch© loopgraven geliaald. Ton Noordoosten van Beaumont haalden afdeolirigen van het 185e regiment infanterie uit Baden vier Engelsche officieren en 15? minderen, alsmede een .nnchine-geweer uit de Aijondelijk© stelling. Do legergroep van. den kroonprins: In het bosch van Apromoot, ten Oosten van St. (Mobiel, deed do Fransche infanterie, pa hevige artillerie voorbereiding; een aanval maar Werd teruggeslagen. Belialve de hedenmorgen ten Zuidoosten van. Bouchavesnes mislukte aanval der Franschen, is in het Somme-front nietjs Vim belang voorgevallen. Fransch legerberiah't. Het officieel© Fransclbc cornhUmiqué van Zaterdagavond luidt: In de streek Van Far., vond wederzijds artillerie actie pltiats. Aan het óverige front hemschte hij tusschenpoozen gosohutsvuur Het officieel© communiqué van Zondag middag meldt: Tem Oosten Van Mais om de Champagne wterd een, onverwachte aanval van de Duit- schors op een kleinen post met gemak af geslagen. Overal elders was de nacht kalm. Hiel communiqué van Zondagavond jmleilidt Lnvjetndig© artillcriogeveohten bij Ablain- court ion Pressoir. In Champagne hebben wij oen vijandelijke» aanval ten OneLen van (Aubten ie door ons versperring- en ma- c! nno geweervuur af gelagen. I J Engelèch legerbericihL Het communiqué van Zaterdagavond meldtDo Vijand heeft vandaag zijn nrlil- Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAËL SABATINI. 70) Nu werden zij getuige van Asad's terug keer. Zij zagen de soldaten het voorplein opkomen en zich in het gelid stellen, ter wijl de Dey verscheen, langzaam loopend, met eenigszins slepende».* tred, zijn hoofd op do borst gezonken, de handen op den rug. Ziij -wachtten, om slaven te zien vol gen, die het meisje, dat zij gehaald had den, geleidden of droegen. Maar zij wacht ten vergeefs, nieuwsgierig en ongerust. Zij hoorden de barsche stem, waarmede Asad zijn volgelingen ontsloeg, en den dreun van de poort, die dichtsloeg; en zijl zagen hem alleen, in neerslachtige nonduig op en neer loopen in den maneschijn. - Wat was er gebeurd? Had hij hen bei den gedood? Had het meisje hem zooveel weerstand geboden, dat hij het geduld "ver loren had, tn in een aanval van woede haar had afgemaakt? Dit alles vroeg Fen- zileh zich af, en daar zij er niet aan twij felen kon, of Sakrel-Bahr was gedood, be sloot zij, dat het overige gegaan -was, zoo als zij meende. Toch pijnigde de onwetend heid 'haar, zij riep Ayoub en zond hem naar *AMul Mphktar, om uit te visschen, wat er gebeurd was. In zijn haat tegen, Sakr-el-Bahr was Ayoub dadelijk daartoe bereid, en hij hoopte het ergste. Hij kwam knie- en loopgraafmortieren tegenover onze linie ten Zuiden van de Ancre in werking gebracht. Ons zwaar geschut heeft belangrijke pinten achter het vijandelijke front be schoten. Het weer blijft slecht. Generaal Haig meldt: In dien, loop van den nacht beproeflo een vijandelijke afdeeling ten Oosten van B eau rrt om t -II am el -vooruit te komen, maar werd teruggedreven. Wij ontwikkelden met succes gaswolken ten Zuiden van Atrecht In donzeUlen seé- tor werden kleine vijandelijke aanvallen afgaslagen. Van liet Oostelijke front. Russisch legerberieht. Bij het station van Prudy, ten noord westen van Molodetsjno (tusschen Wilna en Minsk) heeft ons mitrailleurvuur een Duitsch vliegtuig nam- beneden gehaald; de inzittenden, een officier en een soldaat; namen wij gevangen. Aan de Stoc'hod is hij hél; dorj Voel- kaporska een vijandelijk vliegtuig, dat wij bij het dorp Pojarka, ton noorden van Rozistsje getroffen hadden, neergekomen. De vleugels van het toestel waren verbrand, de vliegers vielen in pnze handen. Bij Norroleksinotz heeft de yjjand onze linie krachtig gebombardeerd Vijandelijke vliegtuigen vlogen over de Russische stellingen; een" der machines) weid in een gevecht, dat 3ö minuten duui- de, omlaag geschoten en kwam neer in do huurt van het station Roedmaptetejef. Het toestel was ongeschonden. De, pviateur en de waarnemer werden gevangen geno men en een mitrailleur werd buitgemaakt. Ten zuidwesten var. den spoorweg Ezer- naSolotchof, in de streek van hét dorp Afgoestofka, traden onze Verkenners met succes op; een vijandelijke veldpost werd gedeeltelijk met de bajonet gedood, terwijl de anderen werden gevangen genomen- Ten noordoosten van Kirhbaba heeft do vijandelijke artillerie onze stellingen he vig beschoten. Duitsch legerberidht Het front van prins Leopold rnn Beieren. In do nabijheid van de kust van de Oost zee, ten noorden van Smorgon, en aan het front bij de Serwetsj (tusschen Dwinsk en Minsk) on Sjtjura, ia 't vijandelijke ge sohut.vuur heviger geworden. Russische af- deelingen, die in de streek van Krasjin en bij Osierki, in het gebied van denBoven.- Styr, oprukten, zijn teruggedreven. Van het Zuidelijke front. Italiaansch legerberieht. Langs bet geheel© front heerschte zeer groote artillerie bedrijvigheidOnze artillerie vernielde vijandelijke verdedigingswerken in do streek van Tonale (Camenica-dal) en belemmerde de gewone bewegingen van dén vijand in bet Adige- en Astico-dal, terwijl zij bot vuur van de vijandelijke artillerie overal met goed gevolg beantwoordde. Vijandelijk© vliegtuigen trachtten opj ver scheidene punten in het operatiegebied tochten te ondernemen, maar werden door het vuur onzer afwoerkanonnemen door het onmiddellijk opstijjgen van onze avia- teurs daarin belemmerd. teleurgesteld terug, mot een verhaal, dat Fcnzileh en Marzak schiik aanjoeg, Fenzileh herstelde zich evenwel snel. Eigenlijk was het het beste wat had kun nen gebeuren. Het zou niet moeilijk zijn, de blijkbare neerslachtigheid van Asad in wraakzucht te veranderen, en die tot zulk een woede aan te wakkeren, dat' eindelij]: Sakr-el-Bahr vernietigd zou worden. En zoo kon dit gebeuren, zonder dat zij haarplaats naast Asad veiloor. Want het was ondenk baar, dat hij1 "nu Rosamunde in zijn harem nam. Reeds het feit alleen, dat zij met ont bloot gelaat door de geloovigen gezien was," zou een moeilijk te overwinnen hinderpaal voor zijn trots zijn. Maar het was vol strekt onmogelijk, dat hij zijn gevoel van eigenwaarde zóó aan zijn begeerte onder geschikt zou maken, dat hij een vrouw tot zich zou nemen, die de vrouw van zijn dienaar geweest was. i Fenzileh zag haar weg duidelijk afgeba kend. Het was door Asad's vroomheid zooals zij zelf geraden had, hoewel zijniet zoo'n schitterende uitkomst verwacht had dat hij door Sakr-el-Bahr gedwarsboomd was. Diezelfde vroomheid moest nu te haat genomen worden, om de rest te doen. Zij nam een dunnen zijden sluier, en ging jiaar hem toehij zat op den divan onder de tent, alleen in den lauw geurenden zomernacht. Zij sloop naar zijn zijde met de zachte, bevallige bewegingen van een kat, en zit een oogenbük bijna onopge merkt zoo afgetrokken was hij ter wijl-haar hoofd even tegen zijn schouder rustte. Een vijandelijk e skiader, dat er in ge slaagd was, bommen opl Tolmezzo te" wer pen, zonder slachtoffers te maken of scha de aan te richten, wem door onze achter- volgingsvliegtuigon aangevallen en uiteen gedreven, Een vijandelijk vliegtuig weid neergeschoten; Van de aviateurs werd éen gedood, de ander© gevangen genomen. 'In oen luchtgevecht in de'buurt van Big- lia, ten zuidoosten van Gorizia, werd nog een ander vliegtuig' van den vijand neer geschoten. - i Oostenrijksch legerbericbt Op het Karstplateau was de artillerie- strijd van tijd tot tijd iets levendiger. In het Karinthische grensgebied beschoot do vijandelijke artillerie enkele plaatsen. Een onzer vliegereskaders wierp hommen op hot spoorwegemplacement van Tol mezzo. s Op den Balkan is de toestand onjewijh zigd. Yan het Boemeensche front. Duitsch legerberieht. Het front van aartshertog Jozef: Bij Bat- tea-Neagra in het Gyergyo-gebergte hébben Russische compagnies tevergeefs een aan val gedaan op onze stellingen. In het Alt-dal is Rimnica-Vallu (50 K.M, ten Z. van den Roode Toren-pas) bezet. Op de hoogten ten Noorden van Curtea de Arges (25 K.M. ten O. var Rimnicu-Vallu en 30 K.M. ten Z.W. van Kimpolung) bie den de Roemeniers nog hardnekkig tegen stand.. Ton Oosten van de Beneden-Alt heeft de, onder bevel van luitenant-generaal, von Schmettow staande Duitsche cavalerie, een zich voor 't gevecht gereed makende Roe- meensche cavalerie-divisie teruggeworpen en dringt nu verder voorwaarts. De van de Alt naar het Oosten voerende wegen .zijn met vluchtende transport-colonnes be dekt; den weg, waarlangs deze colonnes trekken, kan men aan de in de brand ge stoken dorpen kennen. Met de over den Donau getrokken, troe pen is aansluiting verkregen. Legergroep van Mackensen: Een door het. scheepsgeschut ondersteunden aanval, door Vijandelijke infanterie langs de kust tegen onzen rechtervleugel géricht, is, afge slagen. Onder leiding van generaal-veldmaar- schalk von Mackensen is het voor de ver dere operaties in AVest-Roemenië beste'mde Donau-leger, overeenkomstig het opgestelde plan, naar den anderen Donau-oever over gestoken. 4 Wij staan voor Alexandria (ten Westen van Ginrgjef). s Aan het overwinnen der moeilijkheden, verhonden aan het overtrekken van de sterk gezwollen rivier, hebben naast onze dap- peie pioniers, ook meegewerkt afdeelingen van het keizerlijk-koninklijkimotorhootk'orps, de Oostenrijksch-IIongaarsche Donau-flot- tieljo, onder bevel van den Kapitein, ter zee Lucick cn de Oostenrijksch-Ho'ngaar- schc pionicrs-afdeelingen van generaal-nia- joor Gangl. i Roemeensch legerberieht. Aan de Westgrens van Moldavië viiel d© vijand aan in de streek Van jOitup, doch! werd teruggeslagen. In lret 'Buzemdal isi „Heer van mijn ziel," fluisterde zij, „gij hebt verdriet." Haar stem reeds was een zachte en bedarende hefkoozing. Hij schrikte op, en zij zag den glans van zijn oogen plotseling op zich gevestigt „Wie heeft je' dat gezegd?" vroeg hij achterdochtig. „Mijn hart," antwoordde zij met cehstem, liefelijk als een vioolt „Kan zorg uw hart bezwaren en het mijne licht zijn?" vleide zij hom. „Is voor mij geluk mogèlijk, als gij terneergeslagen zijt? Hier binnen voelde ik uw zwaarmoedigheid, en uw behoefte aan mij, en ik ben gekomen om uw last te deelen, of hem geheel voor u te dra gen:" Haar armen 'waren opgeheven, en haar vingers omvatten zijn schouders. Hij zag op haar neer, en de uitdrukking van zijn gelaat verzachtte. Hij had behoefte aan troost, en nooit was zij hem meer welkom geweest. i Langzaam en met grooten takt liet zij hem vertellen wat er gebeurd was. Toen zij alles wist, barstte haar verontwaardi ging los. t „Do hond!" riep zij. „De" trouwelooze, ondankbaie lionjdt En toch heb ik u voor hem gewaarschuwd, o licht van mijn arme oogen, en gij zijt toornig tegen mij ge weest om de 'waarschuwingen, die mijn liefde mij ingaf. Nu kent gij hem eindelijk, en hij zal u niet langer hinderen. Gij zult hem afwerpen en weer terugstooten in het stof, waaruit uw gunst hem opgeheven heeft." i Maar Asad antwoordde niet. Hij zat somber afgetrokken, recht voor zich ujif de toestand onveranderd, B>j Biratocea en Rredelus heerscht wederzijdsche artillerie- bedrijvigheid, evenals in' het Praliowadal, waar ook kleine infanterie gevechten gele verd worden. In de streek van j) rag te lavele viel de vijand na een voorberei ding door artillerie aan, doch verd te ruggedreven. Aan het Westelijk front richtte de vijand zijn aanvallen op Curtea de Arges, doch eveneens tevergeefs. Onze troepen houden den linker-Altoever bezet tot de stteek ten Zuiden van Slanina, waar zij door de vy andelijke artillerie beschoten worden Meer nadr het Zuiden hebben onze troepen den vijand met succes bestreden, die zich naai Rosiori richtte. Vijandelijke legerafdeeiiu- gen zijn bij Zimnilza den Donau pvcige- trokken en voortgerukt tot de streek ten Zuiden van het station van Soimul. Aan hel Zuidelijk front vond langs den gc- lieelen Donau artillerievuur plaats. In de Dobrcedsja beschoot -onze artil lerie de vijandelijke stellingen. Russisch legerberiebt Het communiqué van Zondagnamiddag meldt: I Uit Tiansylvanië en yan den Donau) valt niets belangrijks je me'dcn. i Bulgaarsch legerberieht. In de Dobroedsja hééft do vijand tegenover onze stellingen oen sterkere strijd macht geplaatst, dan tot nu. too het geval was. Al zijn pogingen, om tot jlcn aan! val over Me gaan, werden door pins ge schutvuur Verijdeld. Uit een op een Russisch gevangene gevonden dagorder bleek; dat de vijand voornemens was een algemeenen aanval te ondernemen, die echter uitliep op g<n deel lelijke aanvallen op den rechlervloa gel bij Berisj en Tepassi. Na een g'esiaag- éen (tegenaanval namen, wij een kapiteir) en 50 soldaten gevangen. Wij telden ,300| lijken van vijanden. Aan den Donau geschut- cn geweervuur. Yan het Balhanfront. Uransch legerberieht. Ten Noordoosten van Monastic had. een hevig artillerie-gevecht plaats. Ais gevolg van het sleclite weer werden er geen infanterie-gevechlen geleverd. Op den linkervleugel maakten de gealli eerden opnieuw vorderingen in do rich ting van Tarnova (ten Noordwesten vaij Monastir.) 1 Engelsch© vliegtuigen bombardecidcn vijandelijke kampen'in de streek van Nev- hoil (aan de Stroom a-mond ing.) Bulgaarsch logerberieh.t. Aan jhet Macedonische front sloegen wij een aanval van een Italiaansch bataljorj tegen hot dorp Tamoiwa, ten Noordwes» ten van Monastir af. De Italianen lieten! een groot aantal voorwerpen wan militap reh aaid voor onze stellingen achter. De mededeeling in het officiéél© Fran- to staren. Eindelijk zuchtte hij, diep. Hij was rechtvaardig én had een' geweten) hetgeen zoowel zondeiling pis lastig was) voor «ten vorst v'a'n zeeroovegsi „In wat er gebeurd is," antwoordde hjj zacht, „is niets, dat mijn verwerping! van den moodigsten krijgsman van den, Islam rechtvaardigen zou. Mijn plicht) jegens Allah duldt dat niet." „Maar zijn plicht jegens u duldde wel, dat hij ,u dwarsboomde, Heer," herinner de zij hem zeer zucht i i „In mijn wenschem ja!" antwoordde hij, Rn een oogembpih trilde zijn. stern van hartstocht Toen onderdrukte hij dien! en ging kalmer ,voort. „met -mijn eigent belang boven mijn plicht het Go loof gaan? Zal' ik om eeai slavin den dappersten krijger van den Islam, den moter digsten kampioen van de wet van don Rriofeet opofferen? Zal ik de wraak yani den iEjemSge op mijn hoofd doen nedeu dalten door een man de verdelgen, dijsj den geesel van schorpioenen Voor de on- gdoovigeji 'is cn (lat alles, pm mijn persiooixlijken toom tegen hemte koelen, pm (het dwarsboomen van ©en ojnboteekeé nenden wettsch te Wreken?" „Zegt gjj nog, o mijn leven, dat Sakr- el-B.ahr dié' gropfcst© kampioen van de we$ des Profeten is?"- vroeg zij hem zacht) m,aar 'toch met verbazing. „De zeg bet niet, maar zijn; daden' spreken,'' pntwoordde bij onverschillig. „Ik weet één djaaid, die geen wjaaj: get lopvïgö izojif 'bedreven hebbent Indien er npg leeb Jjtewijs yajï zijn i.ohtropW scbe communiqué van 23 Nov., dat de Franschen het dorp Doromirtzi hebbem.gc- .nomen, is onjuist. De Franschen zijn (ht dorp nooit binnengedrongen en. wij - hou den het krachtig ia ons bezit 'Vijandelijke afdeelingen, die in den om trek van Gromitsjte oprukten, werden te- uig geworpen. j Aan het eerdere front werd artillerie- mm gewisseld. i Ter Zee.- De duikboot- en'mijnonoorlog. D" „D.uly olograph" verneemt d.d. Vrij dag uit, XcwYcrk, «lat Ge daar tel Washington ontvangen telegrammen vclke gemeenlijk vcmïI van. elkaar afwijken in in houd en rs trekking, -thans volkomen met elkaar overeenstemmen Zij maken melding van ongeiustheid, ja, bijna van paniek, in de kungen der ministers, betreffende de neiging, die er hij Dmtschland bestaat om zich met te houden aan zijn beloften no pens Itipn duikboofoorlog. Feu gisteren uit Berlijn' ontvangen draad loos beiicliL behelst, dat vel eens een nieu we periode van moeilijkheden over de duik-— !xx>i kve^tie m de Duitsch.Amerikaanscho Lietrckkiingen voor de ?ieur zou kuuxteni staan. In dat telegram was sprake van de ontvangst van 10 verzoeken om inlichtin gen uit Washington betreffende scheepsram pen, die naar men vermoedt Goor Dmtsche duikbooton zijn veroorzaalct Do beteekenis van dit bericht is naar mian in. regeermgsknngen meent hierin, geleigen, dat de Duitsche d&nsor heeft _goal- govTmidian, dit telegram naar Ge V. St. door te laten. Ia sommige kriiuwn houdt men lieL eg voor, dat het Duitïcho marm.ebestuu 1' over hoop ligt met den Rijkskanselier en het de partement van builenlaaidsche zaken, (en dat liet neiging toont om den onbeperkten duiklwiotoorfog te hervatten, ten spijt -van de te dien opzichte g'Olane belofte. Op zijn minst overweegt zoo gelooft men in de genoemde Waslnngtonsc-hc kringen het Duitsche mairnebesrinir de ter.t,gotc-ii egging van een tactiek, gebaseerd o'p het beginsel dat gewapende koop\ aar Iers mogen, worden aangevallen. Dé iVmicrikaansche regeering beeft tdio laatste opvatting bestreden. De conespoindjnt van de „New-York Would" to Washington zegt, dat nieuwa fat ton tol een breuk zullen kunneh'leiden! tusschen DiutscLkmd m de Ver. Staten'. Diverse bericMen Bij de beraadslaging over het wetsont werp op den vaderlandschen hulpdienst heeft minister Helfferich heden in de hoofd.- comnrssie van den Rijksdag herhaald, dat dwang uitsluitend als ultima ratio zal wor den toegepast en dat de plicht om hulp dienst if verleenen in de meest ruime mate op' georganiseerde vrijwilligheid moet berusten. Ook de arbeidsvoorwaarden van hen, die tot hulpdienst moeten worden ge- - dwongen, dienen precies gelijk te zijn, alsof zij zich vrijwillig hadden aangemeld. Hier uit volgt dat militaire wetten niet van, toepassing zullen zijn op in hulpdienst werkzame personen, die niet tot bet leger was, dan beeft hij dat nb geleverd, doac een christenvrouw te nemen. Is bet sni©| geschreven in het Boek: „Huw geeu vrouw, die de afgoden dient?"- Is dat niet' de wet van den Profeet, en beeft bij ..die niet geschonden, an daarmee gezondigd) tegen 'Allah en togen u, o! fontein van mijn ziel?'' I Asad fronste het voorhoofd. Dit wad inderdaad de waarheid, iets, Waaraan.' hij in 't geheel1 niet gedafcht had. Tech dwon^ do rechtvaardigheid hem Sakr-el-Bahr, nog be verdedigen, of mis seinen prajatbe bil maar, om zich zélf te bewijzen, dat de) zaak van don. zeero over werkelijk in or de was - - i i „Hij kaü gedachfcöJjOiOfS gezondigd htelij blen", zei hij. f Daahop riep zij vol1 bewondering uit^ „jWat een fontein van genade en vér- draagzaainheid zijt gij, o; vader van Mari Zak! Gij heibit als altijd gelijk'. Ifefc wa^| ongetwijfeld in onnadenkendheid, dat bijl zondigde, maar zou dié mogelijkheid zijtn) in een waar Getoévage in iem'and;, die waardig is dooir. u genoemd to wico, den de kampioen van .do héUiga Wet, van den Rrofeet?"' J- Hot was een slimme zét!, die dobri dtel harnas vain zijn geweten drong, .Wjaarfg ïtij zidh tradhtto te hullen, llïjzat ini jgec, peins verzonken en Jceek somber naad de'zwarte schaduw (van den muur, dié door de m~aa,n geworpen wterd,. Bloitselingj sto,nd hij op. i E-'" ))- HIEDAMSCHE tfi •t ,s-r.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1