m Be oor'eg. i i 39*" Jaargang, Dinsdag 28 November 1916 No. 15307 DE ZEEVALK. f I t I 4 4 *4 wli Kennisgeving'. BUITENLAND. Fan het Westelijke front. Tan het Oostelijke front. Van liet Zuidelijke front. Van het Balkanfront. Van het Roeiueensche front. Taii de Turksche fronten. OTer Zee. Diverse Berichten BINNENLAND, Zit; Lrtl V f SB if .f J' Wms SCHIEDAMSCHE COURANT $6 Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en .VI aarding en 0. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Scliiedam en Vlaai-dingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 oent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 111 (hoek Korte Haven). Belasting op het houden van Honden. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Brengen ter alg-emeene kennis, dat inge volge het bepaalde in artikel 3 der veror dening; op de invoniering der belasting op de honden, gehouden in de gemeente Scliie dam (Gemeenteblad no. 12) de 4de lijst, bevattende de namen van de houders van honden binnen de/.e gemeente over het jaar 1916 vanaf heden voor, een ieder gedurende acht dagen ter Gemeente-secretarie (afdee- ling financiënj ter inzage is nedergelegd, en dat gedurende twaalf achtereenvolgende da gen, na genoemd tijdstip, schriftelijke be zwaren tegen den aanslag bij Burgemeester en Weihouders kunnen wonden ingebracht; zullendeop later ingebrach te be zwaren geen verandering van aanslag worden verleend. En. is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, dan 28 November 191G. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L'. IiONNERLAGE GRETE De Secretaris, y. SICKENGAi 83/30 Duitsch logerbor icüi't Legergroep Ruppreoht: In het Sonunegc- bied slights garing vuur. Zonder voorbe reiding door de artillerie, trachtten des avonds de Franschen in hef. zuidelijk deel van het St Pierre Vaast bosch binnen te dringen. Het mitrailleurvuur Van de loop- gTaafbezetting en een spoedig ingezet vcr- sperrmgsvuur der artillerie dreef hen terug. Legergroep Kroonprins: Ten oosten van St Mhiel mislukte een Fransche coup de main tegen, een van onze forten. Fransch legerbericht. De gewone beschieting op Verschillende punten Van bet Soimmefrotnt en in den piofctëor Douaumont-Vaux. Do nacht was kalm aan de rest van het front. Fransch© vliegers wierpen hedennacht bommen op da vliegkampen bij Guizan- court en Matigny. De projeotielen troffen doel. Ëngelsch legerbericht. Niets te melden, behalve artillerie actie, hedennacht in de streek van La Bassée. Duitsch legerbericht Front Leopold van BeierenNiets belang rijks. Front aartshertog Joseph. In die Karpathen zijn. Russische verkenningsafdeelingen in) het Loedowagebded en verschillende batal jons, ton noordon van bet Negrisora-dal te ruggeslagen. Roman uit bet laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAEL SABATlNl. 71) „Bij Allah, ge hebt gelijkI riep hij. „Om mij te dwarsboomen; en. die Frankische vrouw Voor zichzelf te houden, was botj hem onverschillig, of lig tegen de we!( zondigde."' i 1 Zij liet zich op baar knieën glijden, sloeg haar armen om zijn' middel, en keek naar hem op. „Gij zijt toch altijd vol ges nade, steeds zooradhtig met een ver koerd oordeel. Is dat zijn geheel© fout, Asad?"1 „Geheel©?"' vroeg hij, op haar neer-, ziend., „Wat ós er, dan nog meer?" „Ik wilde, dal er riet meen Was. En! tojch is er meen waarvoor gij in uWj godJ del'ijlae genade Mind zift Hij deed erger. Niet* alleen zopdigfl© hij roekeloos tegen; de 'wet- ,maar hij misbruikte die toft zajnj eigen laag voordeel en! verontreinigde ze ZQp!1 I l 1 „Hop?" vroeg hij knel', begearig bijna. „Hij gebruikte ze al® ©en bolwerk, om zichzelf en haar te beschermen'. Wetend, dat gij, als Leeuw en verdediger van- het gelojof, gehoorzaam ni huigen "zoudt votor hetgeen in het Boek geschreven staat) huwde hg haar, opn haar bulten uw; be- Meik te plaatsen.t - „De -Alwrjze zf gelopfd, die mjj kraphS 'Russisch legerbericht.' Aan den Slochcd bombardeerde onze ar tillerie met succes een klein vijandelijk deta chement, dat zich in de omgeving van het dorp Sridniki vertoonde. In den sector van KoryLnitza bombar ded do lie vijand onze stellingen met gas- granaten. Jn den sector van net dorp Dwi- niatsj bij de Bystritza dreven de Russische verkenners eene belangrijke vijandelijke troepenmacht .uiteen, bij welke gelegenheid zij gevangenen maakten. Italiaansoh legorberioh t. Bewegingen van den vijand in de berg achtig© streek ten noorden van het Ledro- en liet Assadal werden gestuit Hoor de Itali- aansche artillerie. Op de rest van. het Tren- tinofront baliemtmerde het zeer ongunstige weder de activiteit der Italiaansche troepen. tint Karinthïë beschoot de vijand iirt}n 25en Nov. lievig do Italiaansche stellingen aan de Degano, But en Chiazzo. Eenigo granaten vielen op Paluzza en Paular© richtten ©dhter geen schade aan. De Ita liaansche artillerie bombardeerde ter ver gelding vijandelijke kampementen bij Birn- h.ium en het station Manthen (Gaildal), In de streek ten oosten van Górz be schoot de Vijand, lïie hieuwe batterijen in stelling had gebracht, herhaaldelijk de Ita- haamiseh© achterste linies. Zijn vuur werd krachtdadig beantwoord. Op bet Karstplateau niets bijzonders. In kleine gevlochten maakten de Italianen en kele gevangenen. Oestenrijksch legerbericht. Toestand onveranderd. Duitsch legerbericht Tussc'um het Presba-meer en de Tsjerna lievige artiUeaicstrijd. Krachtige aanvallen op jde hoogten ten oosten van Paralovo mis lukten tengevolge van de taaie volharding der Duitsch© jagerbataljoins. Ten oosten van de Vardar hombaideerdcn de En gel - schea de Duitsclie stellingen hevig. Een daarop volgende offensieve beweging werd afgeslagen. Aan de Stroema gevechten van veikenningsaMoölingen. Fransch legerbericht Aan het Tsjema-front is een BulgaarscJie tegenaanval op de Servische stelling heden nacht met bloedige verliezen voor de Bul garen afgeslagen. Ten noorden van"Monastic blijft bet wederzijüsche artillerie-vuur hevig. Aan den linkervleugel der geallieerden blij ven de Italiaansche troepen vorderingen, ma ken in de bergachtige streek van Di- trova. Ooistonrijksch legerberiCht Er gebeurde niets. Te Monastir. Woensdagmiddag j.l. deden prins' Alexan der van Servië en generaal Sarrail hunnen intocht in Monastir. Alle buizen, de een voudigste zelfs, waren bevlagd, en de ge heele bevolking bad zich feestelijk uitgedost Den geheelgn dag Honk het gejuich door de stad. schonk, niets onwaardigs te doen?'" riep •hij met luide stem, in zelfverheffing. „Ik had hem kunnen doioden, om de onhei) lig© verWintehis te verbreiden, maar ik} was gehoorzaam aan hetgeen geschreven) staat" i „Uw verdraagzaamheid heeft de enge len vreugde bereid," antwoordde zij hem, „en toch was er iemand' laag genoeg, om met u en uw godsvrucht te spelen, Asad!"| Hij rukte zich los en liep van! haan weg, ten prooi aan: hevige ontroering. Hij Jiep heen en weer in het maanlicht en) zij strekte zich, zeer tevreden, op de kus sens van den divan uit, met groote b'ej valligheid, haar glinsterende oogen zedig) voor hem gesluierd in afwachting tot} haar vergift zijn werking zou gedaan hebt ben. i Zij zag hem stilstaan en zijn armen verheffen, alsof hij den hemel1 aanriep, alsof Mij een ,vraag deed aan de sterron, die in het heldere maanlicht fonkelden. Eindelijk kwam hjj langzaam Wij haar terug/ Hij was' nog steeds niet 'jbeslo-' ten. Er was .waarheid' in W|at zij gezegd' had; maar 'hij kende en overwoog baar; haat tegen Sakr-ehBahr, ©sn wist, hoe dte' haar aanzette, om ieder zijner daden zo-oj slecht mogelijk voor .te stellen, hij k®nr de haar jaloezie ,voor Marzak en daarom wantrouwde hij haar argumenten en zichi zelf. Bovendien legde zijn liefde voor Sakr- el-B,ahr een groot gewicht in de schaal! van zijn oordeel. Zijn gemoed was onrust. j j „Genoeg," Zei hij jbjifaa; ru,w. j,Ik jmeekj Errjs der Advertenties: Van 16 regels £1. 0.92;-iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorvaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te beko-men. >1 Dagelijks vorden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen tot den prijs van 40 cenls per advertentie, brj vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon 103. Duitsch legerbericht De aan weerszijden van de Alt van. uit bet Noord m voorwaarts dringende Duitech- 0. H. troepen van luitenant-generaal Krafft v. Delmensmgen wierpen den vijand terug achter de Topologoe. Ten oosten Van Tigoeni brak het Saksische infanterie-regi- mant Na 182, uitnemend gesteund door bet tol dicht -bij den Vijand opgereden N. Marksche regiment veldart Not. 54. doortie vijandelijke stellingen; de vijand verloor aan krijgsgevangenen tien officieren, "400 man, Vrwiil zeven mitrailleurs weviten buit gemaakt. Do Vedea rivier is ten noorden on ten zuiden van Alexandria bereikt; de stad is vcroverrL- Vanuit Turnu Sevërin drongen onze troe pen de rest van de Roemeensche Orsova-ge- vechtsgroep naar- het zuidoosten. Daar slui ten andere strijdkrachten der Roemenen don weg af. Do geslagene vijand leed hier bloedige verliezen; 28 officieren^ 1200 man, drie kanonnen, 27 caissons en 800 beladen wagens vielen in onze handen. Uit de Donaubavens tusscben Orsova en Roestsjoék zijn tot dusverre in ons bezit geraakt zes stoombootea en, 80 sleepbooten, do meeste met waardevolle lading. In de Dobroedsja, mislukten verschillen de doo-r Russische cavalerie en infanterie gedane aanvallen. Een Bulgaarsch bataljon wierp in. een aanval den vijand' uit het ViOtcur- tarmta. van onze stellingen ten oosten van Ersjesetsj. Het Donauleger breekt 'sVijands verzet en wint terrein. D© geheele Alt-linie is in Kanden fler Duitecliers. Roemeeinsch legerbericht Noordelijk en noodwestdijk front: Aan lie westgrens Van Moldavië geen verandering. Aan de nonodgrens Van .Wallachij© bom- bardamient bij Tabla Butzi, in het Rrahova- dal en in de buurt van Dragoslavele. Aan bet Westelijk front deed de linker vleugel van dien vijand gisteren, een aanval; deze werd echter afgeslagen. Da Roemeens die troepen zijn van de Alt en. Tropolog oen weinig teruggetrokken naar het oosten in de richtingen van SnxandiosaL Er hebben hevige gevechten plaats. Zuidelijk front: Aan het geheel© Donau'- front a.rtiiïerieA'Uur, In de D-obroejdsja: Niete nieuWs. Russisch legerbericht In westelijk Wollachtje duren de giefvecih- ten Voort. Gebruik makend van natuurlijke hinderpalen, houden de terugtrekkende Roemeensche -'troepen den aanvallenden vij and tegjen. Aon .den Danau." zonde®, de vijandelijke troepen, die de rivier bij Cimmitsea overge stoken zijn, voorposten uit naar de rivier; de Vodea, die de aan. den mjddenloop ge- legeu plaatsen Valeni en Roussedovadc be zetten. 1 In de Do-broeds ja hadden scterniutselin- gen tasschen vooruitgascihoven ihfanterie- en cavalerieafdeelingen plaats. Dp pogin gen van den vijand pnii onze troepen uit de landengte tusscben bet Tadh all-moer en de zee te vendrijvm wprden door, ons vupr verijdeld. Allah mij van pacht raad' te geven/ Eï| daarmede liep hij haar voorbij, de jre- den op, en ging het huis' binnen. j Zij volgde hem. Den geiieeien nacht lagj zij aan zijn voeten, gereed om, Jnj het per ste krieken van den 'dag' ©en yoornjeanen, te versterken, dat, zooals zij vieesde, »og zeer zwak was, pn terwijl' hij onrustig sliep, sliep zij in 't geheel niet, maar lag wakend met ,wijd geopende oogenj Bjj het eerste geluid van, dp .stam van den mueddjn, sprong zij van zijn leger stede op, om den oproep fe gehoorzal men, en nauwelijks waren de laatste lol nen er van uitgeklonken) q£ hjj was overeind, klapte in de handen, om slavenl te' roepen, en zijn bevelen te geven, waar uit zij opmaakte, dat bik dadelijk paai) de haven ging. v t „Moge Allah u' verlicht hebben, Hjeèr!.!"' riep zij. En zij" vroeg: „Wat is uw be sluit?" i t i „Ik ga een toeken zoeken?" antwoord de hjj, en .vertrok, haar in een gemoedsf; toestand, achterlatend, die ,v©r van rus! tig was. i 1 j I t i 1 i Zij riep Mai'zjak en tgél'astte hem, pijn vader te vergezellen. Z ij Buisterde hem snel allerlei raadgevingen in, iovteir ,watl en hoe hij doen moest. „Je lot ligt nu in je eigen handen^/ vermaande zij hem. '„Zorg, dat je h'et ntf stevig vasthoudt"' v Op het voorplein vond Marz'ak zijn ya.' der bezig een witten muilezel ,1© bestijg gen, die voorgebracht .was. Hij wam y&iij gezeld door zijn' vizier ,'feamanni, jBjskai'- Russisch legerbericht In den Kaukasus oubeteekenende acties van verkenningsafdeelingen over liet ge heele front. .De duikboot- en m ijnooirl qg. (Tolgeus. de „Nalional-Tidente". is het Deensche stoomschip „Dansled" (200CI ton) jn het Ierschc Kanaal dqor een dvuk- bbot jn dpn grond' gehoord De .bemanning! is gered. Lloyd,s meldt, d,at het EngeNchn stoom schip „Emlyn "VTerno"- in d,en grond getj boord) moet zijn. 1 Duitsclie Oiorlogssdhepen paar dp i&ngpfsche wateren. Duitsclie oorlogsvaartuigen deden in lien Pacht Van 26 op 27 Nov. opnieuw een tocht tot dicht bij de Engelscthe kust Niet ,ver van Lowestoff werd een vijandelijk bewa- Idngsvaartuig Sn dm grond geboord. Eenige neutrale stoomschepen werden aangehou den, doorzocht en, daar zij geen con trabande vervoerden, .weder vrijgelaten. De Duitsche schepen keerden terug zonder met den. vijand in aanraking te zijn geweest, i Maatregelen tegen onderzeeërs. George Lambert verzocht in Eet Lager huis, dat de regeering meliedeeling zou doen omtrent de voorzoiigsmaatregelen, die tégen onderzeeërs zijn genomen. Eerste minister Asquith verklaarde, flat Lambert verzekerxl kqn' zij'n,- dat liit onder werp de foortflurönlie aandacht der tegen- ring heeft en flat alle nqodige maatregelen w orden (genomen. K.eizer Karei. Keizer Karei verscheen gisteren voor de eerste maal als monarch in den Hafburg. Op !den weg van Schönbrunn naar den Hof- hurg yvleid hjj door het publiek geestdriftig begroet. Do keizer ointving in den Hof burg den apostolisohen nuntius en daarop de gezan ten Van Turkeije, de Vereenigde Staten en Spanje in bijzondere audiënties. Aartshertog Eugenius hevioirderd. Keizter Karei ridhtte aan aartshertog Euge- tnius het vjoilgende eigenhandig sclirijvenIk benoem ,u in dankbare erkenning van u,V ais hovlalhcbbor van een legerfront voor den Vijand bewezen uitnemende diensten, tot ViCildmaarsclialk. De uit Rljssöl en omstreken ontvoerde Eranschen. Naar aanleiding Van fl© beweringen in de (anti-Tiuitschej pers oiver hel lot van de personen uit llijssel en omgeving, die iruder- 1ijd door lie Duitscbecrs zijn Wegievoendj deelt ©en Wolffhericht mede, liat, ower- eer.komlslig d© aan de wjeggeVoerflen gedane belofte, tot dusverre weder teruggezoiiiien zjjn: lo. tot 1 Aug. 1916 1993 personen, die óf onbekwaam, waren tot werken óf wien de afwezigheid uit hun, woonplaats cn de ach tergelat-enen van hun familie al te hand ne en benige andere officieren. jlfarzaJq naast zijn vader, een weinig ,voor de an deren. Eeh poos heerschte (ar* stilte (usy; schen vader en zoon, toen bogen de laat ste. i i ii| „Ik smeek u, .vader, dat gij besMj) den trouweloozcn Sakr-él-Bahr ite ontzet ten van het bevel over dezen jtochtV i Asad keek zijn zoon somber aan, „Het schip moet onmiddellijk .vertrekken, als dej koopvaarder onderschept zjil' worden; zei hij. „Als' Sakrel-Bahr ;bet bevel pioti voert, wie zal' het dan ih 'e hemels naam deen?" ill j Beproef; het mij, vader,"- riep jdar, zak. j i i 1 Asad glimlachte droevig. „Zijt ge lief leven reeds ,moede> mijn zoon, dat gij( den flood wilt zoeken, en het schip «ten, verderve wilt 'voeren?'' i „Gjj zijt nog mjnder dan^ rechtvaardig,, vader", pprak Marzak „En .toch meer dan vriendelijk, mijn} zoon", antwoordde Asad, en zij gingen! zwjjgend verder, tot zij, aan den haven,-, dam kwamen. i i Hot prachtige schip Sag aan. den wal gemeerd, ©n overall aan boord heerschte groote drukte met de toebfeneids'elten voost het .vertrek. Dragers liepen do "brug op» en neer, .die het schip met den wali ver-j bond, met kisten levensmiddelen, tonneri water, vaatjes' buskruit, en andere benoo-i digdheden voor de reis, en juist toenj Asad en zijn' gevolg aan de brugf kwa-} men, warm vier negers erop, gebukt pn- der bot gewicht Van' ©qö peusqchtigq m,§nd bleek te vallen; 2a van begin October tot midden November '6671' peisonc-n, waaron der bijlna alle vrouwen, wier arbeid niet meer Tto-oiïg was. De betrokken militaire autoriteiten heb ban verder bevel ontvangen voortaan ge regeld, zoo mogelijk elke week, groepen per sonen. terug te zenden, wier arbeidskracht th nis gemist kan worden, zoodat allen, voor zoover zij niet uit eigen beweging den "wwiseh te kermen geven om te blijven, op het -c;rude van het jaar weder in hunne woonplaatsen teruggekeerd zulten zijn. Uit geschiedt, zooals uitdrukkelijk Wordt ver meld, met ingevolge een protest van de Fransche regeerurg maar uitsluitend op grand van indertijd gedane beloften. Audiënties. Do gewone audiënties van de ministers van koloniën en van marine, zullen deze week niet plaats hebben. DJkmbl. Bij bet departement mn koloniën is. ont vangen het volgend© "bericht van dep gop- verneur-generaal van Ned.-Indië: Hadji Bajan, een welbekend leider van de Sarekat Ahang, meldde zich te S.arblaa- goen met twee volgelingen. Dit Indlë. De onlusten o,p Djambi- WELTEVREDEN, 27 Nov. De bevolking uit het gebied vaat do Bntang Hari is gat heel in d\ kampongs teruggekeead. en bereid de .^'erendicnsten te verrichten en] de belastinggelden op tó 'brengen. j Te Sarolangoen is Hadji Daded, een defl moordenaars van controleur Walter, uitge leverd. 1 i i J i WELTEVREDEN, 27 Nov. De eerste krijgsgevangenen uit Djambi, ten getale vanj 200, zijn te Batavia aangekom,en. f De onlusten rn RiouW. WELTEVREDEN, 27 Nov. Een voldoend! aantal >t roepen uit Djambi gezqnden, zijn) slaags geraakt met 600 opnoerlingeu die! de streek van, de boven Tjenako; behbe-nl overvallen. - t f De gisting op Java; WELTEVREDEN, 27 Nov. Volfeehs.een! telegram aan bet „N. v. d. D, v. pT-I'-'! predikte Kiaki, die wegens ©en complot in het Solosche op 20 November jj. werd' gearresteerd, dat de uitbarsting van den!' vulcaan Merapi voor de bevolking, hef sein z,ou zijn, om, de Nederlandeats pit!' Java 't© verdrijven. De 'taal van Goepod Dessawaroo was van, minder; schuldigen) aard; hij predikte alleen zijn, onkwetsbaar;-) herd. t i l U De aardbeving en in die ElredlageW WELTEiVREDEN, 27 Nov. Inde, ger hcele Preanger Regentschappen zjjn hevige) aardschokken" waargenomen, die zich, uit strekten tot Tjilatjap (de haven aan) de! Zuidkust van d© residentie Banjoemnsjj i. ■>~i f "xï t Al a 'ékr ■rJcê ij% van palmtakken, dio aan stokken op httnj schouders jiing. i S Op Jiet achterschip etend Sakr-eli-Bjahn met .Othmani, Als, Jasper-Reis, ©n eanbi g© pndere officieren. Op, de brug jlteoni cn weer liepen Larocqu'e en WgiteUb/ twee bekeerde bootslieden, de een Franseh- man en de nader Italiaan, die flo laatste twee jaren ieder© reis met hem jhaddeju meegemaakt Luroqu© had het 'toezjcht oveai liet Iaden van het schip en gaf zijn ba*"" velen omtrent het plaatsen, van voorraad '<-g daar, van water ginds, en van" kruit bij' ff den grooten mast (Vjgitello inspeoteegdej"; voor h'et laatst de slaven aan, fl© riemen,. Toen de rhand ivan palmtakken aah) boordgebracht werd. riep Larocquie, -ze)li bij den grooten mas,t neer te zetten. Maaa}- -N|s Sakr-etBahr kwam tusschenbeide, ©n g©j NVJ lastto ze op den achtersteven te brengen} i? in de kajuit op het achterdek j Asad was afgestegen en stond met Mate zak naast hem -bij de brug, toen' de 'jon-i y gen eindelek zjjn vader verzócht, aedf bevel over den itochlt op - rich! te niemea,/*; ere hem mede te Haten' ga'an gis' zjjn. luifce)- nant, om zo© het zeemanschap te feeren^'; Asad keek hem' eigenaardig aan) maan /i antwoordde niets. Hij ging aan booM//"' Marzak on' de anderen vodden hem.' Ppi|> dit oogenbük eerst werd -Sakr;-ei|Bahri de tegenwoordigheid van ddn Dey gewaar, en hij kwam dadelijk naar vo-rtm/'pnb hem-op zgn schip to on'tvangeh. iZ^hjj5 inwendig plotseling onrustig werd,',, zijnj) gelaat bleef kalm, ©u zijn bli^ 'e/vsen frotsÓb; eft .vast afei gewoonlijk. (Wjirdjt \t! if lït 9

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1