f De oorlog. 69"" Jaargang, Woensdag 29 November 191S No. 15308 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van. Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaaydingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adverientiën voor'het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advortentiën: Van 16 regels 0. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Ad ver ten tien bij abonnement op voordeeligo .voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. - Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiSn opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoo" BUITENLAND. Fan het Westelijke front. Duitsch legèrber iölft Aan de Somme niets bijzonders. Framsch legerberiolit Een nachtartnval op kleine Fransche pos ten ten oosten van Maisons de Champagne ■werd gemakkelijk afgeslagen. De nacht was overal aan het front kalm. Matige artillerie-actie aan het Sommei- front'eh in den sector van DouaumontJ Op het overige front was het rustig. Engelsch leger bericht. Sir Douglas Ilaag seint: Onze linie ten N. van Yperen werd in den afgeloopen nacht hevig en voortdurend door den vijand beschoten. Onze verliezen zijn, gering. Wij brachten ten Zi.W. ,van Sonchez een mijn tot springen' en bezetten den Krater. Drie vijandelijke bomaanvallen tegen den Krater werden afgeslagen. Tan het Oostelijke front.* 'Russisch logerbericht' Ten westen van Riga deden Duitschers ter sterkte van ongeveer twee compagnieën een aanyal op Russische voorgeschoven, afdeelingenzij werden door vuur terug' geslagen. - Ten zuiden van Riga zonden de Duit schers' een gaswolk op de Russen af, het water van de -Missa belette echter, dat het gas de loopgraven bereikte. Daarna scho ten de Duitschers met granaten, die een tra nenwekkend gas verspreidden. 1 In de buurt van het dorp Dwiniatsj en de rivier Bistritza vielen Russische ver kenners eert vijandelijke compagnie aan, dreven haar uiteen ien -maakten eenige man schappen Krijgsgevangen. i Tan het Zuidelijke front. Italiaans c-h Iegerberidli't* Van de Sarca tot aan de Asticé bewe gingen. van den vijand en artiierie-duelisl. Op J\et Giulia-front betoonde de vïjarde- lijlee artillerie vrij groote activiteit in de PJava-zone en ten oosten van Görz. Eenige bom «mm vielen in dez© stad en.beschaiïig- den eenige gebouwen. 'De Italia arische ar tillerie beantwoordde het vuur kracht- dadig. Oos'tertrijKsch legerboridlit. De toestand is onverandcrtL Tan het Roemeensehe front. Opstenrijksch legftröoaScht De Alt werd gisteren overgetrokken. In «het Argies-daL isi Cioertoaj. de Aigo-es 'geno men. Aan het Zevenburg'soh.é oostfront sloegen onze veldwacMen sterke Russische verken- ningsaMeelingen af. Roman uit het Laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van iRAFAËL SABATINI. „Moge de vrede van Allah u; en uw huis, overschaduwen', machtige -Asad," luid de; zijn groet '„Wïj zijn' op «het punt van te vertrekken',Cn' ik zal! te veiliger wegp zeilen', als gij mij gezegend Jicht." Asad keek hem verwonderd' aan. Zoo veel' onbeschaamdheid, zulk een' rijst na! hun laatste onderhoud, scheen do D«ey ongelooflijk, tenzij Jmt geweten volmaakt rustig iwas. i i „Men' (he^ft mij voorgeteld, dat ik meier zal doe.n', dart dezen «tocht zegenen dat ïk het bevel' zal voeren,"- antwoordde hij, Sakr-el-BahV nauwkeurig opnemende. Hij bemerkte het plotseling flikkeren van diens oogen, jhet eenige; uiterlijke toeken van .zijn irtnerlijke; pntroering. «.■-.' „Het (bevel1 voeren?.'' 'herhaalde -Sakr-el Bahr. „Is dat «u: voé«rgeisteld?"- -En hij' lachte even; p3sl «otm dat denkbeeld te ver werpen'. i -. '.i 1 Die lach .was teen' tacti'tiché fout m zette tAsad aan. Hij lielp langzaam over het middendek rt'aar dé h'oéfdmast, wanfl het schip had- eert' yoormaast en' grooten mast jDaar hiejld hij woefc stil, pjm-Sakr- éL-Bahr aan te uien', die naast hem liep. „«Waarom latóhteft go?"- nrroeg hg kortaf. jj5Kja&rom :Hmde dwaasheid yan'zulk Duitsch logerbericht. 'Aan het ZevenburgSchJe oostfront hier en daar levendig vuur. Russische verken- nings-afdêelingen werden herhaaldelijk af geslagen. De Alt is overschreden. Verdere opera ties zijn begonnen en worden met succes voor ons doorgevoerd.- Coeriea de ArgoeS is genomen. In de Karpathen deden de Russen ver scheiden aanvallen. De gevechten zijn nog Uan den gang. In Roemenië wordt de voorwaartsche beweging voortgezet. Roemeensch logerbericht. - Noordelijk front: Aan de westgrens Van Moldavië .geen verandering. In het Boezeve-dal tot in de buurt van Dragoslovele patrouille-acties en artillerie vuur. vooral in het Bnahbvadal, waar de vijand gebruik maakte van verslikkende en tranen verwekkende gassen. 'Westelijk front: Over het algemeen ver liep de dag van-' gisteren zonder bevech ten, behalve aande uiterste rechterzijde, waar de vijandelijke zware artillerie in actie was en eenige, weinige betoekenende, ge vechten werden getoverd. Zuidelijk front: Artillerie-vuur aan den Donau. In de DobroedsjaGeen Veranderingen. Russisch logerbericht. Uit Zevenburgen'zijn geen berichten ont vangen omtrent verandering van dart toe stand. Aan hét Domaufront niets belangrijks. Van het Balkanfront. Fransch legerbericKt Op 26 November werd een aanval schit terend uitgevoerd door de Zouaven, die met de Servische troepen opereeren, in de streek' ten noord-oosten wan Monastir, waar door de geallieerden in het bezit kwa men van de helling van hoogte 1050. Om dartks de krachtige pogingen van den teen stander slaagde hij er niet in de geallieer den te verdrijven -uit' deze krachtig ver sterkte stelling. Vier tegenaanvallen werden door de Duitsch-Bulgaarsche -troepen onder nomen, die achtereenvolgens werden afge slagen door de geallieerden,- welke den ■vijand bloedige verliezen toebrachten'. Duitsch legerbérich't Aan het Macedonische, front mislukten aanvallen ten noordwesten van Monastir. Engelsch leger bericht. Aan het Doiran-front deden deEngelsche troepen, na de noodige artillerie-voorbe reiding, eert aanval op de vijandelijke loop graven ten noord-oosten van Maeukowo. De aanval slaagde volkomen. Een groot, aantal Vijanden' sneuvelden, er werden krijgsgevangenen gemaakt, en loopgraven vernield. t Tan de Turksche fronten. Russisch leger bericht Aan het Kaukasus -frem tEen vijandelijk detachement bezette Adrameio en Kusjis- jeqgly, tien werst ten zuiden «van Wan. oen vo-orste!,"- antwoordde Sajcr-el-Ba?m haastig, te haastig, oim eert diplomatisch antwoord itej geven'. Nog donkerder wérd de blik van dm Dev. „Dwaasheid vroeg hij. „Waarin bestaat de dwaasheid?"- 1 -« Sakr^eljBahr haastte zich, «zijn fo-ut te herstellen. ,'„In liet denkbeeld,' dat zulk een armzalige onderneming, pis' wij voon hebben, uw krachten jvaard is, ea den! Leeuw van lie't (Moot zou dwingen, zijn; klauwen uit te slaan', 'Gij"-, ging Jrij voort met «diepe1 verachting, „gij, de held van' hon derd «roemrijke gevechten, waar géheeifet vloten «aan' deelnamen, gij Zoudt zee kief .zen voer zulk een' nietig werk', één schip, om' «een énkele Spaansche galei aan te vallen! Het zou' uw grootón' naam on waardig «zijn, beneden de waardigheid van uw -moedl"- en mét een' gebaar stapte hij van het onderwerp pf. Maar Asad' blééf hem met. koele oogert en ondoorgrondelijk gelaat aanzien'. „Sinds gisteren, heeft hier pori verandering plaats gehad'",'zei hij. V I „Een verandering, Iïoer?*- A „Gisteren pas op «do marktplaats, hebt gij mij. trachten «over te halen', dézen! tocht mede te maken en' het bevel' op mij te némen", herinnerde Asad hem, roei/ nadruk sprekende. „Gij zelf hebt de her-t innering «opgeroepen aart vroeger dagen toen .-wij, met $èt zwaard in' de hand',1 zij «aan 'rij dei 'ongeloovigen aanvielen!,l en gij jgerzpchtmg, 'opnieuw naast -«q/ tel vechten', En'..«.-.r"« Hjj spreidde, zgn) Zeppelin-aanval. Uit Londen seint Reuter: I (Officieel.)' Een aantal vijandelijke lucht schepen naderde de noordoostkust van! Engeland tusschen 11 en 12 uur in' den, n<aehL Bommen werden geworpen op ver schillende plaatsen in Yorkshire en Duiej ham, maar de schade was gering. Eén der luchtschepen werd aangevallen door een aeroplane van hot Royal Fly-i ing Corps en is» brandende in' zee ge-, stort, voor Durham. Een ander luchtschip vloog in het noor den van de Midlands, en wierp bommenj op verschillende plaateen. Op de terug reis van den tocht werd! het luchtschip) herhaaldelijk aangevallen door aeroplanes van het vliegkorps en met afweerkanan'- nen beschoten. Het schijnt, dat het be schadigd werd want het laatste deel van den tocht werd' zeer langzaam gemaakt}' het schip was niet in staat vóór hét aan breken van 'den dag de kust te borei'. ken Nabij Norfolk slaagde de be.rnanning er klaarblijkelijk in dc noodige herstel1 lingen te doen; het ging in oostelijke rich ting, met groote snelheid, op een hoogte) van 8000 voet, toen het, negen mijlen) van. de kust, werd aangevallen door de vliegtuigen Van den marineluchtditenst «en «een (gewapenden trawler, en «brandende! neerviel I -i r Er zijn nog geen afdoende rapporten) over de aangerichte schjade ontvangen,* maar men meent, dat deze onbeteke nend is. i j Een nader telegram luidt: - 1 (Officieel.): Vólgens de laatste berich ten is door den Zeppelin-aanval slechte zeer geringe schade aangericht, ofschoon er meer dan 100 bommen werden ge worpen. Een vrouw stierf Van den schrik, vijf mannen, zeVen vrouwen en vier kin deren werden gewond en „35 huizen leer den beschadigd. i Er is geéni militaire schade van eetiigj belang aaaigericht. i i' Reuter meldt nog :TM luchtschip, dat aan de kust van Durham omlaag is ge schoten, werd" hét eerst gezien toen het tegen middernacht naderde. Nog geert vijf minuten later was het reeds getroffen door het "vuur der kanonnen.De yiommen van het brandende luchtschip wonen op 30 mijl afstands no-g te zien. Kort nadat het schip getroffen"1 was; zag men,dat hlet door brak. Do beide deelen en de bemanning vielen in zee. Het tweede luchtschip, dat aan de kust van Norfolk naar beneden werd geschoten, werd het eerst gezien te 5 uur 45 in den ochtend, terwijl Kot zich langzaam! op groote hoogte voortbewoog. Tien minuten daarna, toen aeroplanes het schip - hadden bereikt, dat verscheiden mijlen van de kust af was, zag men het in hét midd«en doorbuigen en als een steen in zoo neervallen. Dit schip had ongeveer een dozijn bommen gewon pen op een klein 'oppervlak in hét noor den Van do Midlands, waardoor; echter geen handén nit, toorn pikkerde 'in zijn' „Vjanwaar dip verandering?"- ,vro|eg hjj streng-, - j Sakr-el-Bahr aarzelde, ïn ejjn' 'eigen, nét ten gevangen. Hij «keek een opgeablik niét naar «Asad; hij <zag even' hét mooie gelaatj van Marzak naast gijn vadér, hij zagj Bish kaine, Tsaman'ni, en Vte anderen, die hem) verbaasd' aankeken', en (zelfs sommige derj verbrandé gezichten' van de roieiersbank) aan zijn' linker hand' (cékert naar beril met doffe nieuwsgierigheid. Hij glimlachte, en schoen niterlgk geheel -onbewogen. „Ik( ben dé redenen gaan begrijpen, waarom gij geweigerd' hebt «Het 'is overigens, zooi als ik zeg: «de s'op is ide kool niet waard."l Marzak begon zacht jert spottend' te 3aJ chord alsof hij idért waren grond van Sakr- ol-Bahr's houding volkomen «begreep. Hij meende ook, en daarin had hij gelijk1,' dat de vreemde houding, van' Sakr-el-Bahij bewerkt had, wat itedeneering misschien! niet zou uitgewerk tiiebben' biij Asadedj- Din zij (had' hem het toeken gegéven, dat hij was «komen zoekén. Want In dal! o'ogemblik bes-loot Asad' «zelf het bevel «op zich te nemen. .- „Hot schgnt bijna),zei hij langzaam met één glimlach, („alsof ge me liever niet hadt. Is dat zoo, dan as het ongey lukkig, want ik Jieib lang mijn plicht 'je gens mijn' zoon verwahrlóosfl, en ik bert eindelijk besloten, die .fout 'te herstellen. Wij vergezellen u'op dézen' tocht, Sakp. ©T-Bahr. Ik zelf jzal hét bével weren jen Marzak zal' mijn Jeeriing zijn. j Sakr-pl-Hahr «prak jgéon: iwojohdl moer «ernstige sfehade werd aangesricJit. In de plaats, waar de meeste bommen neervielen, ge béurden geen. persoonlijke ongelukken. Voor zéovér nagegaan kan worden is het derde luchtschip aan do noordoostkust gezien. Er is echter nog weinig bepaalds békend daaromtrent. Merkwaardig is hoe snel de vlammen Van het eene einde van hét luchtschip naar het andere oversloegen, zoodra hol schip geraakt was. Bijna onmiddellijk nadat de eerste granaat getroffen had, zag men een vuurgloed aan het einde vun het lucht schip, die zich verspreidde tot hot gehecle «omhulsel één Vurtnpassa was. In beide ge vallen ging het ongeveer pireéies op dezelfde wijze. j Uit Berlijn wo«rdt gemeld: (Officieel.), In den' nAdb't Vart 27 op j28 Nov-, vvicri pen een «aantal luchtschepen mei succes bommen op hoogovens en fabrieksgebou wen «in Alidden «Engeland. Op «verscheiden plaatsen' werden bran den waargenomen, Het afweervuur was bau ten gewoon' sterk, Eén luchtscbip viel aan' dit vuur ten of fer; «het stortte neder in' de buurt van Scarborough'. «Een tweede 'is niet terug gekeerd, zooda't aangenomen kan warden> dat het verloren' «is gegaan'. De overige luchtschepen zijn' teruggekomen en geland. Nog een TEuch taan'v.fctt. Zes -bommen.' werden hedenochtend op Londen (geworpen door een vijandelijka aëroplane, die «op grootehoogte boven den mist vloog. «Vjier personen werden gjewond; éért 'dezer, een vropw, ernstig. De materieelè schade ia goring. f Er «werden bij den' luchtaanval van he den negjen personen! gewond. Ter Zee, Engelsch bewakingsvaartuig gezonken. Bjj! den tocht in den nacht van 27 No vember werd een «Engelsch bewakingsvaar tuig in den grond geboord het wa£ dc trawler „Nareval". De bemanning maakte deel iiit van de „Royal Naval Reserve". Do-„Norval"-ve rmist. In verhand met het communiqué van de Duitsche Admiraliteit omtrent den «tocht naar'de Engelsche kust deelt de'secretaris van de Engelsche 'Admiraliteit mede, dat bericht is ontvangen, dat de gewapende trawler „Norval" vermist wordt en dat dit vermoedelijk het schip is, waarvan het Duitsclie bericht melding maakt. Schepen gezonken. Lloyds meldt, dat de kapitein en 'de equipage van het >Noorsche s.s. „Visborg" vanHaugesund zyjn «aan land gebracht, ;Z!ijl meldden dat «het vaartuig door een Duitsche duikboot is tot zinken gebracht. Lloyds meldt, dat het Engelsche s.s, „Ci ty of Birmingham" gezonken is. Het Engelsche s.s. '„Ennadon", vroeger gezonken gemeld,- is te Grave send aange tegen het uitgesprokert' (besluit Hg boog, en toien hij sprak, klonk eq «bijna blijdf schap in, zgn jstem. „Allah zg geloofd1, in.U' g® besloten' zgt Hiet staat niet (aan mg verdér, over, del onwaardigheid .van den, (buit te spreken, nu; ik bij juw. bicsMt winnen zal"- I. I HOOjFDSTUK XVj. i ii l i '1 lij i i i i De Reis. 1 i M I i Toén' Asad tot izgn1 besluit genomeri had', nam hjj Tsamanni ter zijde, pn sprak enkele ooegnblikken met hom, om hént bevelen' te gtevép.' vojor dé gang «vanza ken aan land! g«edurende zijn afwezigheid. Toen dit gebeurd en' de vizier; w«eg was, gaf de Pey zelf het bevel tój; vertrek;) er was geetj; xiedén.' tof talmen, daar al lés gereed! was. - De loopplank werd «aan' wal getrokken,, het fluitje van; dért booteman klonk enj dé stuurlieden; gingen naar, hun plaatsen op dén' achtersteven' en grepen de groo te staurspaken'. Eiert tweede, fluit klonk eh; langs het gangpad! kwamen. Vagitello! en twee van' z'gn heljrers, alle; drie. géi wa,pend' met langé zweepert van ossen- leer en riepen' «dq slaven toé, «zich ge reed! te houden'. En' óp hét geluid van. hot dérde gfeflirit vjair Laritequé doken' dé vier en; vijftig neeagedriikte' riemen in Jxet waterjt wee hondlard vijftig lichamen bo gen' zich, ais een', en toen zjj rechtop kwamert, Bchpot het gréote séhip voexri- Jiit pff zgto'ftVióntuurljïkfi reis. «Tjaöl komen; het schip is ernstig beschadigd door een mijn of torepdo. (Het s.s. „Visborg", groot 1311 br, ton, 'gebouwd in 18S5, behoorde aan de Akt, Dainpsk. Visborg, te Haugesund. Het s.s. „City of Birmingham", groot 7498 br. t„ gebouwd in 1911, behoorde aan dó Eller- man Lines Ltd., te Liverpool.) Het s.s. „Ramsgarth" is gezonken, Lloyds bericht: Het Engelsche stoomschip „Rhone" en het Grieksche „Christoforos" zijn gezonken. Lloyds bericht: De Fransche zeilschepen „Alfred de Courez" en „Malvina", hetAme- rikaansehe s.s, ;,Chemring" en het Noor- sche s.s. „Belle Ille" zijn gezonken). De be manning van laatstgenoemd schip: is aan wal gebracht. n Drie stoomtrawlers, thuisbehoorende te Swansea en Cardiff, benevens de stoom schepen „Alison" en «„Albert" zijn ge zonken. i Lloyds bericht: Het s.s. „Viilemois" van Esbiorg naar Grimsby is in beslag genomen, (De „Rhone", groot 640 bruto ton, ge bouwd in 1909, behoorde aan de reoderij! Michael Murphv 'Ltd. te Cardiff. Welk stoomschip „Christoforos" bedoeld wordt, is niet uit te maken, daar er tóe stoomschepen van dien. naam in de vaart zjj«n. I De „Chemung" had een bruto tonnen inhoud van 2615 ion, was gebouwd in 1888 en behoorde aan de Atlantic Pacific Coast Transp. Co. te New-York. De „Belle Ille", mat 1883 bruto ton, was gebouwd in 1908 en was in eigendom van de reederiji Dampskib-Interesse-Selski, Garonne te C.hristiania. t De „Alison", groot 286 bruto ton, ge bouwd in 1908, behoorde aan de North- wich Carrying Co. Ltd. te Liverpool. Er zijn verscheidene stoomschepen; met den naam „Alert", zoodat niet uit-te ma ten is, welk stoomschip bedoeld wordt.):!; Twee Russischo transpor,t- schepon vergaan?, Uit Stockholm: „'AftenWadet" verneiedrtt? van betrouwljare zijde'uit Helsingfoirs, dat twee groote Russische tean^prtscüiépcai einde Uctoher op reis yan Helsingtoxs naar! iteval mot 't 428o regiment op volte oc*r- logssterkte aan boord, zijn vergaan. Het regiment bad een tijdlang in Fijn> land wachtdienst geidaan. Het ongeluk is waarschijnlijk -aan jjet loepen op mijnen te wijten. Diverse berichten gteultt' vpior .Vltenezil'ort. Uit het pntwoord van lord R'obéxf Ocal ép oen vraag in het Britsche Lagerhuis hlgktc dat do geallieerden aan de vjoorloopige rogeering van ,Ven«ezitósi «een som van 10 millioen drachmen zullen voorschieten), Griekenland pn de Entente. Naar do „Kölnische Zoitung" verneemt, is do Grieksche regeering; niet .van plan, den eisch dor Entente tot uftievering der ge?; yraagide wapenen top te staan. den gyoptort'mast woei de i)oode vla^f met dé groene halve martn) ïn den bjrie®> en van den dichlbézétten 'havxandam. Vsm he t strand, waar, een) 'talrijke menigte vêu-, zameld was) klonk een' luide kreet van yaarr wel;' f I l Die birios, die krajchtig uit de wtoésH tijn woei was eert (goed! vriend vooo- Lio nel Zonder hem. had zjjn. loopbaan aahi den riem wel eens heel kort kunnen' zijn( Hij was, evenals de anderen, geheet naakt, behalve een lendendoek, geketend op dé. plaats, naast het gangpad aan dé eerstq bank aan stuurböoni achter hét nauwe middendek on eer bat scHp d«en, tdortew! afstand liad afgelegd, «tusschen de haverv dam, en'het eiland, aan. het mnd ar yanj was do zweep van den béotsman op zjja blankeschouders neergekomen, .om hem( tot meerdere inspanning aan to sporen. Hij had een gil geslaakt bjj den harden) slag, maar, niémand had op hem jjelétj Uit vrees, dat- de straf herhaald z«oU ,wor- den, had hij zich met z^jn gphoelei g«of wicht «op de volgende slagen yan,' dort riem geworpen, z,oodat toen de Ponem he re ik l was, het zweet langs zjja lichaam, stroomde, en zijn hart tegen z ■«riibenj bonsde. Het was onmogelijk,, dat dit ian^ duren kon, en zjjn voornaamste «angst, was, dat hij dit begreep en (ié vréeso- lijkegruwelen in het vooruitzicht had, - die «zO'Udea volgen' op de uilputtinjg!, 5rts( zijn krachten, - - ri (Wordt ceriiolgtil. 3 LÈi" il—Ar 103. 72) .1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1