6e oorlog. 69"* Jaargang, Donderdag 30 November f916 No. 15309 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor S c h i e <1 a m en VI a a r ding n El. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per .week: Voor Schiedam en Vla ardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 rent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën yoot het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een unr aan het Bureaubezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Kcrte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 1G regels fl. 0.02; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn grab's aan het Bureau te bekennen. Dagelijks worden zoogenaamde" kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 8 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Kennisgeving. Burgemeester en, Wethouders van Schie dam; doen te weten, dat door don Raad dier gemeente in zijn vergadering van den 2Sen November 1916 is. vastgesteld de vol gende i VERORDENING tot beperking van bet gebruik van gas- en electrisch licht in winkels. 'Art. 1. Het is verboden, behalve a. op Zaterdag, b. van 20 tot en met 24 December, o. op 31 December, ter verlichting van winkels- of' kramen (inbegrepen barbierswinkels en kapperssa lons) of voor reclamedoeleinden, gas- of electriciteit te bezigen vóór 's morgens 6 uur en na 's avonds 8 uur. Ait. 2. Het Verbod in art. 1 is niet toepasse lijk op apotheken. i. Artikel 3. j Burgemeester en Wethouders zijn be voegd eene al dan niet voorwaardelijke ontheffing te verloenen van de verbods bepalingen dezer verordening: a. algemeen ten aanzien van alle win kels voor enkele, door hen aan te wijzen, dagen of gedeelten'van dagen; b. ten aanzien van alle winkels op èen tentoonstelling, fancy-fair of andere soort gelijke inrichting van tjdelijkon aard, voor een door Burgemeester en Wethouders te bepalen tijdvak. Van de ontheffing-en, sub. a. -bedoeld, wordt door Burgemeester en Wethouders openbare kennisgeving gedaan.* Art. 4. Voorz-oovoel daartegen niet reeds is Voor- zien bij eene wet, eenën algémeenen maat regel van bestuur of.eene provinciale ver ordening, wordt overtreding van eemig© ibepnling dezer verordening gestraft mot hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste f25. Art. 5. Onverminderd het bepaalde bij art. 8 Van het Wetboek wan Strafverordening zijn met het opsporen en constateeren van overtredingen -. dezer verordening meer be paald belast de ambtenaren der Gemeente politie en die van do Gemeentelijke Gas fabriek en het Gemeentelijk Eloctriciteits- bedrijf. 'Art. 6. Ten einde voor de naleving dezer ver ordening te waken of tot hare uitvoering mede te werken, wordt den ambtenaren be voegd tot het opsporen yan overtreding dezer verordening, bij dezen de last ver strekt om de winkels of kramen, of het geen vólgens deze verordening daaronder is begrepen en zijn déze slechts toegan kelijk door een woning, ook deze on danks do eigenaars, gebruikers, beheer ders of bewoners ten allen tijde binnen te treden, zoover het een woning betreft, met inachtneming der voorschriften van art. 3 der wet van 31 'Augustus 1853 (Sbaats blad no. 83). - /Art. 7. DezC verordening treedt in. werking met Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAEL SABATINI. iHjij was vah natuur niet sterk, en hij had oen gemakkelijk, lui léven geleid, /dat biet geschikt was, hem voor zulk' pen taak (toe te rusten. Maar toen. zij 'den' Benon bereikt had* den en' den warmen bries in: zijn volle! kracht voelden, gelastte Sakr-el-Bahr, die op Asad's bevel met bet commando belast bleef, dat de reusachtige zeilen aan' den Voor- en 'lioofdmast, gehéschón' zoudeii worden.Zij bolden zich, zwollen in Ren) wind, en hét schip schoot vooruit niefi meer, dan dubbele snelheid. Het bevel, met roeien óp te houden, volgde, ten de slaven mochten den hémel danken' voor het (uitstel en in. hun ketenenrusten, tot-t dat de krócht van hun' spieren weer noo* dig zou zijn. 1 De groei© voorsteven van hét schip) die dn een' stalen ram eindigde, (en) aap' weerszijden met een' kanon gewapend was, was vól' leegloopende zeerooverS, die en hun gemak vap' namen 'tof him tijd van( werken gekomen zou zijn'. Zij leunden (te-1 'gen de hooge verschansing of stonden jé groepen te praten' en te labhen. Sommi gen waren' bezig kleédingstukken te ver stellen, ónderen poetsten huh! wapens pf wapenrusting, en een donker gekleurd jon geling Jbespeelde een' gitaar en zong) (eg den 7den December 1916. Hare afkondi ging zal "onmiddellijk na hare vaststelling plaats hebben. 'Aldus vastgesteld in do openbare verga dering van den Raad der Gemeente Schie dam, den 28sten November 1916. Zijnde deze Verordening aan de Gedepu teerde Staten Van Zuid-Holland in afschrift medegedeeld. En. is hiervan ingevolge artikel 6 der verordening afkondiging geschied, waar bet behoort, den 29stcn November 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Do Voorzitter, M, L'. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris; V. SICKENGA. 84/91 BUITENLAND. Fan het Westelijke front. Duitsch legeTbericht. Legergroep Kroonprins Rupprecht Van Beieren: Bij Givenchy, ten zuidwesten van Lens, mislukte een in, den mist ondernomen aanval ©ener Rngelsche compagnie. In' - het Somtaegehied-, nam tegen den avond het vijandelijke vuur ten noorden van de Ancre en aan het Bosch St. Pierre Vaast toe. 's Avonds:' Ten noorden van de Sómme bij* Serre en Sailly levendig vuur. Franschlegcrbericht. Vrij hevige actie van beide artilleristen tèn zuiden van de Somme en in' de secto ren Biaches en Pressoir. Verder niets bij zonders. Een Duitsche aanval op een kléino post ■bij Fill© Morte 'werd afgeslagen. Op het overigefront nu en. dan onderbroken gra- naatgevechten en artillerievuur. 'Engelsch leger bericKt, Afwisselende artillerie-actie Van de Duit- schers bij Guendecourt en ten zuiden van Atree-hfc. Hevige 1 oopgravenmortier-actie bij Mauguissant en Nenve Chapello. Veldmaarschalk Haig béridit: Wij* sloe gen hedenochtend een aanvalspöging van ,den vijand ten zuiden van Neuvé ChapeUe af. Een b'ommenaanval der Duitschers tem oosten Van CaVeney mislukte éven eens. Wij deden ten oosten Van Yperen' twee welgeslaagde aanvalleh. Do vijandelijke artillerie beschoot héden Guendecourt. en de beide oevers van dé Ancre. Wij bombardeerden de vijandelijke linies bij het Biesbosoh' en het noorden van Armentières'. - Van het Oostelijke front Duitscli legerbericht. Front prins Leopold van Beieren: Niets belangrijks voorgevallen. Russisch legerberich'l' Den 28 'November omstreeks 9 uur een droevig minnelied bij, tot genoegen, van een twintigtal' bloeddorstige- woeste lingen, die een kakelbonten kring van kleu ren om hem vormden. Op het prachtige achterdek b'evond zich een ,ruime hut, waartoe twee. deuren toe-' gang gaven, met groote, donkerrood zij den gordijnen, gedekt, waarop de halve maan in schitterend groen geborduurd, was. Boven de hut stonden" de drje ba kenlichten of achteretevenlampen) grootd gevaarten van verguld ijzer, gekroond dooij de aardbol met de halve maan. j Als om de hut grooter ,te maken, waA cén groen tentzijl gespannen, dat bijna het hal'vé achterdek overschaduwde. Hieij waren kussens neergelegd en daarop rust ten nu Asad-ed-Din en Mar zak, terwijl Ris- kaine ©n dijie of vier van (de andere óf) fieieren, die hem aan (boord gevólgd wa nen, en die hij voor do (reis1 bij zich1 gé- houden had, tegen' de vergulde balustrade leunden', die het achterdek- afsloot, vlak boven de planken.' dér roeiers. i SakrtelJ-Bahr alleen, een' eenzame fi guur, schitterend 5n kaffan en tulband yajnzilverlaken, leunde tegen de verschan sing aan bakboord, en Keek somber jnaar de verdwijnende ',stad[ -Algiers, die nu) niets meen was dan ©en verzameling jvai( witte blokken, opgestapeld' tegen' den heu vel- in- de ochtendzomneschijii Asad keek hem efen potos zwijgend vah onder zijn overhangende wenkbrauwen aam toen riep hij hem, -Hij kwam dadclgk en stond eerbiedig., voor zijn' vorst As'ad keek hem een «ogenblik plechtig aan, terwijl «op bons'aardigé glimlach 's avonds richtte de vijanll gaswolken, op onze loopgraven, in de streek van.' het dorp Laboeza Nagomia aan' de rivier de Ghara. Tegen' elf uur deden ile Duitschers Vervol gens een aanval op dezen sector, doch zij wénden door ons vuur en met iie hajonet teruggeslagen. In den Stochod-séctor vteroorzóakte onze artillerie bij Malyiporsk eene- ontploffing in een vijandelijk munitiedepot. Pogingen van den' vijand omi onze loop graven in dé huurt van het dorp Poesto ni v fa te naderen, wenden afgeslagen. In de Woud-Karpathen inhakten onzio troepen zich meester- van eene zes werst westelijk vap. Vorokbta gelegen hoogte. Zij brachten 2 officieren en 98 minderen als gevangenen mede. Ten zuiden van Kirlibaba, dreVen tie Rus sen den vijand terug.' .Uit tie geheele streek, die hij dahr bezet had, namen zij'11 offi cieren en 700 soldaten gevangen en maak ten zes mitrailleurs en een bommenwerper buit. Tcin. "zuiden van Kirlibaba bezetten de Russen over het gehéeJe front eene 'iéeks hoogten tot aan hét dal Van de Dovtain; Tan het Zuidelijke front. Italiaansch legerberich't. Langs het geheel' front, ondanks Kéf| slechte weder, artillerie-acties, -het leven; digst dn de -zone ten oosten, van GöréJ De ItaJianén belemmerden! door, hm} vuur bewegingen van Vijandelijke troepen in1 het Frigido-dal (Wippach.) Op den' Kartt werd de aanleg Van! Ver sterkingen krachtig voortgezet. Dopr vuur en' naties van Italiaanséh© patrouilles werd de 'arbéid in' het kamj) van den vijand 'tegengehouden. 1 Tan het Boemeenscbe front. Duitsch legerberïcfht Front aartshertog Jozef-In de Bóséb Karpathen en aan hét oostfront van Zeven bergen voerden de Russen gisteren op Vele plaatsen tegen de Duitsch-Oostenrijksdhie li nies aanvallen uit; zij leden bijna overal' de nederlaag; kleine plaatselijke successen werden met bloedige offers betaald. Het leger van v. Folkenhayn dringt op hot gelteelo WaJachijsoho front zegevierend Vooruit. De Verslagen vijand wijkt in wan orde naar het oosten. Front van Macfcensen: De bewegingen van liet Donau-teger staan in 'overeenstem ming met de meer naar het noorden ope- reerende strijdmacht. In de Dobroedsja slechts geringe geVedhitsacitie. 'Aan ,-het oostfront van Zevenbhrgén' do den de R.ussen opniiuw oen. aanval. (Na dere rnededoelingen ontbreken). Petesci (Gr. WaUfeuhgé te11 zuvdere yfan Kampodoeng) is genomen. Turksbh legerhoriéht In do Dohroédsi" verdreven onze troepen door hup artillerie- en infanterievnur, vtijan- ddijik© afdeelingen uit de verschansingen', die zij sinds een paar dagéii bezet hadden, waarbij' zij zware verliezen léden; Aan den Donau bezetten onze troépén, die den Donau overtrokken, op 97 Novem ber Alexandria, waar zij een locomotief, vluchtig oven hét mooip gezicht van gijn zoon gleed. „Géloiof niet, Sakrel-Bahr"-,- zei, hïj ein delijk, „dat ik wrok1 tegen u koester jn-m hetgeen vannacht gebeurd is, «f dat {liff de eenige oorzaak ié yan mijn besluit;» Ik had een plicht -oen lang verWaarf loosden plicht tegenover Marzak, dien ik, pu eindelijk' besloten ben te volbrenu gen." i I Het scheen bijna, dat hij. zich veront schuldigde en Marzak ergerde zich zooi wel over, dp woorden als óver den, toon) Waarom/vroeg hij' zich' verbaasd af, moest die irotsebe, oude mati:, dié zijn naam tof een. schrik voor het christendom, gemaakt, had, altijd zoo zacht en toegevend «rijn; waar het dien krachtigen en 'aanmatigen den ongéloovige betrof? j Sakr-el-Bahr boog plechtig. „Heer", zei hij, „het Bifaat niet, aan mij; te vragen! naar uw besluiten of de gedachten, (hé er too geleid'hebben. Hét is mij genoeg) uw wenschen te' kénnen!; zij zijn mijj wet.'' V i „Zoo.?"- zei Asad bits. „Uw. daden: kö-' men slecht oyereen met uw woorden."' Ilij zuchtte. 1 I „Ik werd gisteren! diep' gekwetst, toen' uw -huwelijk,mij dwarsboomde en dat jFran- kisch© meisje buiten mijn bereik brachtj Toch eerbiedig-ik dit huwelijk', zooals inD! Ie Muzelmannen moieten doen hoeweB hét op zich' zelf onwettig is. Maax. zié: daar.T' eindigde hij plotseling. „Wij zeilen nogeens samen uit, pim( den Spanjaard: té Verslaan. Laat geeni toom den: luister Van ons' werk jyexduiat 140 wagens en een groote hoeveelheid tevensmwldelen buit maakte. Roemeensch legerbericlit. Noordelijk: en noordwestelijk front: Krach tig artillerievuur aan het geheele front. Een aanval yan. den vijand in hét Pra- hova-dal werd afgeslagen. Westelijk front: De toestand is dezelf de gebleven. Zuidelijk front: Langs de Donau geweer- én kanonvuur, VooïuI in de richting van 'Oltenitza. In de Dobroedsja: Toestand onveranderd. Russisch legcrberiohL In westelijk Walachijé trokken de Roe menen onder den liruk van den vijand naar het westen terug. Tegen den aVomd va u den 27stem bereikte de vijand, tie linie Darine- nechti Dragan Watasechty Koe- tochty IzVorpa Op den weg van Alexan- drië naar Zironitza bezette de vijaiui Proe- naro,- Topor, Wieroe en Slobodsea bij Joérja ein in diezelfde richting maakte tie vijand Vorderingen op den weg naar Koeloegoe- renL In do Dobroedsja weierzijdsdi geweer- en artillerievuur, - Van het Balkanfront. F.ransch legerb'eriöht- Aan den linker Vaédaxoever slaagd:en do Engdschen in een overval op de vijandélijtke loopgraven ten noordoosten van Makoeko- vo. lén óósten van de Tsjerna veroverden do Serriërs een hoogte 'ton noordwesten van Groenitsa en behielden die positie niet tegenstaande de herige tegenmmvalten van de Duitschers en Bulgaren dié zware verlie zen leden zonder eonig resultaat te behalen. Ten noordoosten van Monastir zetten onze Zouaven hun succes Vooyt en veroverden in hevig© gevechten een hoogeii bergtop ten oosten van hoogte 1050de verwoede ge vechten 'duren hier, voort. De troepen der geallieerden winnen terrein in de richting van hoogte 1248, welke de vijand met de grootste hardnekkigheid Verdedigt. De Italianen winnen eveneens terrein in het bergachtige terrein bij Crezun Stena. Duitsch legerbericht. Na het mislukken van de offensieve be weging van uit hot zuiden gingen do En tentetroepen gisteren slechts tot gedeelte lijke aanvallen over ten noordwesten van 'Monastir, bij Graemisij ©n ten oosten van do Tsjerna. Ook daarbij konden zij geen voordeelen behalen. Aan het Monastir-front is hét ritstig. Tan de Turksehe fronten, Russisch logerbcriéiit' Een Turfcsche troepenmaciht Van onge veer een, bataljon sterkte deed een aanval op een, onzer afdeelingen.: in de streek ten oosten, van Kighi, doch' wenden teruggesla gen. Ten zuiden der stall trokken de Turken Op in den. sector Van het dorpClhouehenge on, den berg CliaucbansodagbL' Turksch legerbericht. Aan, jhst Kaukasisch© fron[t schennufse- lingén, die (Jen onzen' gunste verliepen. teren.'' j t „Amen, Iïeer'y zei Sakr-el-Bahh vroom. „Ik vreesde bijna...F' J „Niets meer!'' viel de-Dey hém (in dé rede. „Gij waart er noodt dé man naar, om voor iets te vreezen, daarom heb ik u lief gehad'als feen zoon."' i Maar hét béviol Marzak volstrekt niet, dat file zaak 'zoo eindigen zou, dat het zou luitloopen op. hen zwak worden yan zijn vader, op iels van een yerzoenings-f rede. (V(o|oxdat - (Sakr-eltBahh 'antwoorden1, kojn; fviel hij Sn) met een p-rahg vol boo® ojpzet; W, 4v," i „Hoo feafl! uwe (jonge vrouw den tijd; van uw iaJfwezighéid doorkomen;. Sakr-el-Bahr „Ik %eb te wéinig met vrouwen pmgtei gaan, 'om daarop één antwoord! te kunt ncn |geven", was het antwoord. Marzak Schrikte voor dat antwoord, dat op hem schéén' 'te doelen. Maar jlnj. hén nieuwde den aanvaL „Ik héklai^ u, die de slaaf van uwi plicht izijt, dat gg reeds zooi (spoedig ,uitl haar zachte atmén- verdwenen zijt. AVaar) hebt gij hahr gelaten, kapitein?'' j „Waar zou; een Muzelman zijn vrouw ander? 'lóten, dan waar dé Profeet ibc-i vólen heeft ithuis?'* Marzak l'achto spottend.„Waarlijk1,tic bowonder u.w kracht, dat gij haar pooi spoedig verlaten; kondti"' 1 r Maar Asad begreep dten spot en keék| zqn zoon san. - j_ J „Wat voor verwonderlijks is eï in, dat een waar Muzelman 'zjjn neigingen opob feit ahn; den.' dienst van het Geloorf Zjjn tet»; .wals Verwgfónd; maaj? tró| Ter Zee. Gezonken schepen.; Ifet Grieksche s.s. „Margarita" is door één, onderzeeër getorpedeerd. Passagiers en be manning zijn te Alexandria geland. (Het s.s. „Margarita", groot 1112 br. t, gebouwd in 1871, behoorende aan vlo Navig. llellenique te Piraeus.) ■Lloyd's bericht: Drie Engelsclie stoom schepen, de „King. Ma'.sol in", „Moresby," en „Mande Larssen", het Noorscho stoomschip „•Peira" en bet Spaansche stoomschip, „Lu- ciennc" zijn gezonken. Luchtaanval op Zeebrnggc- De admiraliteit bericht djd. 28 Nov.Ma-, rino-aërexplanes hebben een aanval gedaan op do haven van Zcebrugga,: tengevolge van de weersgestoldhekl was het echter niet mo gelijk im te gaan welk resultaat werd be reikt. Alle machines keerden, behouden terug. Tegenspraak. f Do .admiraliteit barieht naar aanleiding van de verklaring van Duitsche zijde, dat da Engélsehe kruiser „Newcastle" den loden Nov. op een mijn ges too ten ©n gezonken ie bij den ingang van do Firth of Forth, waar bij 27 man van de equipage om het loven: gekomen en 45 verdronken zouden zijn,; iiat in dia week van 12 tot 18 Nov. geen van Z. M.'s schepen in de Noordzee op, een mijn, gostooten of gezonken is. Het gehèele verhaal met alle bijonistan- idigh-eden is een rerzinsel. T>ui kbootonactié. t - In een uitvoerig Wolff-telegram; Wo-rdt er o.m. op gewezen, dat in de Oostzee duik-, booten van de geallieerden de s,s. „Bür- germoistor ren Molle", „Dorita", .„Elbe'V „Hollandia", „Schwabcn"* én „Syria", zón der waarschuwing in den gronil lx>orden,; waarbij de equipages dank zij hel slechte schieten, onverlet bleven. Bij hot in den grond boren van het Duitsch© s.s. „Ka%a"' gingen zeven menschenlevens' verloren door de schuld van de vijanddijke duikboot, wel ke zelfs omi het zinkende schip rond Voér; zonder te pogan iemand te reiden. Op de zelfde wijze handelden de vijandelijke duik- booten in alle andere gevallen, waarin Duit sch© schepen in den grond werden geboord. In do Oostzee verdwenen ©ok verscuilentié Duitsch© schepen mot de bemanningen, die vermoodeüjk on ge waarscl i u \yd ton offan vie len aan vijandelijke duiklxxoten. De O.-H. rcgcsririg somde nog onlangs in oen aan de neutralen gerichte nota verschillend»^ goval- ten op, waarin de vijand Oostenrifksche pas sagiersschepen en een haspitaalsdlnp zondece waarscliuwing aanviel en in den grond boor den, waarbij menschen omkwamen. HetzelL de igeschiédiiê met Turksciio haaidels- schepen. Wolff- acht hét dan vérder nooüiighog ecus to wijzen op de onjuistheid van iie Bnreilschö bewering, dat do afsluiting van de Noordzee door de'Engelschen op 3 Nov. 1914 een gevoLj; was van het mijnen leggen der Duitschers in strijd met het volkenrecht, Een onjuistheid, die steeds weer herhaald, wordt, zegt Wolft Overigens critisoert Wolff dan. nog eons hot Engelsclie afsluitingsde- creet, en wondt den Kngelsehen hot recht ontzegd, die maatregelen van geweld, blok kade te noemen. zak niet De jongeling zat beval lig op: zijn kussens, één "been onder zich. ,;Neem geen schjju voor overmatig ge< loof, vaderI"- zei hij. .„Genoeg!" bromde de Dey. Houd je mond, Marzak en moge Allah, d© Alwe tende, onzen tocht zegenen', en kra'cht aan onze wapens vcrlecnen, om den; ongeloo- vige te treffen, wien de geuren yan den tuin ontzegd zijn." „Amen"; antwoordde Sakr-el-Bahr. 'op nieuw, ma/ir onrust kwelde' hem over do vragen, die Marzak hem godaaii Bad, Waren het 'niets; dan woorden, om liém te plagen en' in Asad's geest de herinnen ring aan Rosamunde levendig te hondeh, el berustten zij op iels, .wat h]ij werkelgb wist? Zijn vrees daaromtrent zoti spoe/ dig opniduw geprikkeld: worden. Hij leun de dien middag tegen' d© verechansihgenl en keek haar hét uitdcelen van het 'vo©d;< sel aan de slaven, toen Marzak zach' bij hem voegde'. i 1 i i I I M l Eenige oogenblikken stond l\ij, zw%en'd! naast Sakr-cl.Bahr en keek naar VSgiteil© en zijn mannen, die van bank tot bank) gingen, en beschuit ten gedroogd©da(deSs| aan de roeiersgaven maar, tiLechtsj in kleine hoeveelheid, want de ricjnen wor den 1 angzaam - bewogen, als de maag te; overladen is en ieder kréég ben- 'b©i kor water met azjjn, 'waarin een paar drupH pels olie. Toen' wees hij naar_ dé groob© - mand, die op hot Sek naast den' ho-ofd.- mast stond, dicht bij d© kruitvaatjeoc, - SCHIEDAMSCHE 103. 73) f - i - i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1