0e oorlog. 69** laargang. Vrijdag 1 December 1916 ivo. 15310 Eerste Blad DE ZEEVALK. buitenland', Yan de Turksche fronten. Deze courant vet schijnt dagelijks, nipt uitzondering van Zon- en feestdagen. Prijs per kwartaalVoor Schiedam en VI aarding en £1. 123, franco per post fl. 1.63. Prijs per week? Voor Schiedam en Vla ar dingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Prijs der Advertentien: Van 1- Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. 6 regel» "fi. Oud Groot? letters n: 20 conts. Reclames 40 cent per re ge innemen. Advertentien bij alionne i en' op io-i Uh hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. iedere regel meer ar de plaats «lic zij Tarieven Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Kort" Haven). v>tk%"ïa5v*s~s> Dagelijks worden zoogenaamde l<i. ine ert t( ut n tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij voorn! betaling aan h >1 rtumau te voldoen. Deze advertentien woiden. mit6 voor 3 achtereenvolgende nummers opge-, geven, slechts 2 maal berekend. Intel communale 'r Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Brengen ter algemeene kennis, dat den 30en November 1916 vergunning is ver leend. aan: lo. P. D. BUNGELMANN en zijne recht verkrijgenden tot het oprichten van een vetsmel terij in het pand St. Anna-Zustor- straat 3, kadaster Sectie A no. 1303, met een electromotor van 3 P.K., drijvende een vetsnijmachine en een stoomketel van 5 Al.2 verwarmingsoppervlak, voor het verwarmen van'de srneltpan 2o. L, VAN PELT en zijne rechtverkrij genden tot het oprichten van een fabriek voor het bereiden en drogen van groenten, aardappelen en vruchten ïn de panden Nooïdvest 121125, kadaster Sectie A Nov. 614, 624, 625, 635, 1185 en 1186, ge dreven door 2 clectromo toren elk van 20 P.K., 1 electromotor van 15 P.K. en 4 electromotoren elk van 10 P.K., drijvende 8 exhausters eji verschillende snijmachines. Schiedam, 1 December 1916. Burgemeester en Weihouders voornoemd, - De Voorzitter, M. L". HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, ,V. SICKENGA. 85/84 Van liet Westelijke front. Duitsch legerbericht. Legergr,oep-prins Albrecht v an JVur tem berg. Bij .Yperen vielen, na krachtige artillerie-voorbereiding, ,de vijan delijke /rfdeelingen over een 'breedte van •ongeveer '3 K.M. pnze positiesi aan, zij werden door ons vuur, en op enkele, plaatsen in handgemeen, afgeslagen. Legergroep-Rupprecht van Bei eren: Bij het nevelige weder nam do artillerie-strijd slechts tusschen Serie en do Ancre en in den sector aan beide zij den van het Bosch' St Pierre Vlaast loei Tijdelijk levendig jraur ten noorden en tem zuiden van de Somme. I Fransch legerbericht. De vijandelijke artillerie bombardeerde hevig Jiet front tusschen het Chaulnos- hosch fin Bcmy. Onze artillerie beant woordde hrafihtig het vuur. Ons loopgraafgcschut deed in 'den sec tor van JMessiges een munitiedepot van den! vijand jn {le lucht S'liegen. Wij lieten ten noorden van Tour-de-P/i- Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van iRAFAËL SABATINI, „Die mand", zei hij. schijnt me daar raar in den weg te staan. Zon b"t niet beter zijn, ae in het ruim te plaatsen, waar ze niet zal hinderen bjj een ge vecht?" Sakr-el-Bahr voelde een kneep in zijn. hart Hij wist, dat Marzak hem had hoo- ren bevelen, de mand in do hut op het achterdek te brengen, en dat hij zo daar uit had laten halen, toen Asad zijp. plan had aangekondigd mede" te gaan. Hij, be greep, dat dit 'op zich zelf al een ver dachte omstandigheid was, 'of misschien was hij te zeer geneigd om achterdocht) ta vermoeden, wetend', wat de mand be vatte. Hij wendde zich echter tot Afar- zak met een verachtelijken glimlach. „Ik meende, Marzak, dat ge als leer/ ling met ons medegingt"* j „Hoe zoo?'' vroeg Marzak. „Wel alleeen,- dat het u beter zou pas sen', u' té bepalen bij opmerken en leoj ren. Gij.zült mij nog spoedig willen ver stellen, hoe enterhaken 'geslagen en. een! aanval geschieden moet'' 1 .Toga wees hij vooruit naar iets, dato niet meer scheen te zijn "dan een. lage! „wolkenbank, .waarheen de goedgezinde) wind hep snol' Voerde^ j ris .drie mijngangen ontploffen, ten gevol ge waaivan vijandelijke mijnwerken ver nield werden. Behalve vrij herige artilleriestrijd ten! zuiden van de Somme ten in de sectoren,' Ablaincourt en pressoib, benevens enkelö patiouilleschermutselingen bij den Butte Mesnil, geschiedde niets bijzonders in den loop van den nacht Engelsch 'legerlierilctht Vijandelijk infanterie- en mitraiJleurvuur nabij Gueudecourt. 1 Yan het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Front-prins Leopold van Bjie6 e r en,Er hadden geen groote gevechted pl aast j De „Turksche troepen sloegen aan do Zlota Lipa sterke Russische aanvallen af. Engelsch legerbericht. In <te streek van het dorp Tensplian- ka, ten noordoosten van 'Smorgon, tracht ten onbeteekenende vijandelijke afdeelingenl tot het offensief over te gaan. Zij werdeiï door ons vuur tot staan gebracht leb naar hun loopgraven teruggedreven. On ze (artillerie dreef drie vijandelijke colon nes .uiteen, elk een compagnie sterk, die) in oostelijke richting van Goroditsje op rukten. j In de streek van. het dorp Korynitza vermeesterden onze troepen doelen van| de vijandelijke stelling, die een saillant vormden in onze linie. In do Woud-Kiarpaihen vermeesterden wij de hoogte Roeraroekade, elf K.M." ten zii id westen van Bakarka; wij namen hon derd Duitschers gevangen en maakten drie mitrailleurs buit Op de hoogten ten oos ten van Kirlibaba duurt de strijd voort. Hier maakten we in twee dagen ongeveer 900 gevangenen en vermeesterden we 13 mitrailleurs, 2 bomwerpers, een mijnwet1- per, twee zoeklichten. Van het Zuidelijke front. Italiaansch legerberiolit Aan het Trentinofront worden vijandelijke bewegingen gemeld in het Sarcadal, de noordhellingen van den Pas'atio en aan den Roven-Astico. Langs het geheele front begunstigde het heldere weer de artillerie actie. De vijandelijke artillerie was zeer actief op het Asiago-plateau, in destreek ten oosten van Görz en op het Karst- plateau. Te Görz gevallen projectielen ver oorzaakten daar eenïge schade aan gebou wen. Onze artillerie bombardeerde met goede uitwerking de vijandelijke stellingen in de dalen van Etsch en Astico en op hot Asiago-plateau en veroorzaakte brand in dc vijandelijke cantonnementen bij Ca- nazci (Boven Arisio) en aan den midden- Isonzo. De vluchtende troepen werden even eens getroffen. Vijandelijke vliegtuigen trachtten op ver schillende plaatsen van het operatie'tooneel „Ginds", zei hij, '„zijn de Batearen. Wij gaan flink vooruit." I Hoewel hij het 'zonder ©enig ander doeï zcide, dan om 'het gesprek een andere weding te geven, Was het feit op zich zelf merkwaardig genoeg "om een opmler- king waard te zijn. Hetzij geroeid door tweehonderd' vijftig slaven, of met voLIe zeildh vooruitgaande, er was geen smel ter schip op kle Middel! aadscbe Zee dan dat van Sakr-eJ-ahr. -Vooruit vloog het nu met gezwollen 'zeilen, zijn goed jgjcf smeerde kiel gleed door het onstuimige water met een fenelheid, die misschien door geen enkel 'zeilschip- beheikt werd. „Als de wind zoo blijft, zijn we voor zonsondergang bij de kaap van Aguilaj da.t is iets, Om later op te bluffen", be/ loofde hij. Marzak scheen eri echter slechts wei- belang into 'stellen; zijn oogen dwaate den weder naar 'die mand bjj den hooftb mast. Eindelijk, zonder Oen woord verder tot Sakr-el-Bahr, ging hij heen, en wierp zich onder het zeil naast zijn vader, nel der. Asad zat daar ,in sombjere afgetrokken heid, hij had Teeds spijt, dat hij naar Fenzileh geluisterd had en op deze beis was meegegaan, want (hij w|as nu pvcrj tuigd dat er niet de minste reden was, om Sakr-el-Bahr te wantrouwen. Marzak kwam dat verdwijnende Wantrouwen weer opwekken. Maar het oogenhjlik was slecht gekozen, en bjj de eerste woorden, (liet hij sprak, gebood rijn vader hem het stil zwijgen, i i I I tochten te doen. Er zijn geen slachtoffers, noch werd schade aangericht. Onze esca- diilles vielen vijandelijke escadrilles aan en dwongen tot verschillende luchtgevech ten. waarbij de vijand werd teruggedre ven. Twee vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten, een in het Agnodal en een in de buurt van Castelnuova, in het Su- ganadal. Oostenrijksch legerbericht Ten oosten van Görz en op het Karst- plateau was de artilleriestrijd tijdelijk zeer levendig, Yan het Roemeensehe front. Duitsch legerbericht. Front aartshertog JozefIn de Bosch- ICarpathen en het Aloldarische grensgeberg te zetten de Russen hun aanvallen voort, zonder belangrijke resultaten te verkrijgen. Do Russen leden zware verliezen en moesten zich met kleine plaatselijke resul taten tevreden stellen. In West-Roemenië drongen wij do vijan delijke achterhoede terug. Behalve Pitesti wérd gisteren ook Kam- poeloeng door onze troepen genomen, waar door de weg over den Torzhurger pas vrij gekomen is. Daar vielen 17 officieren en 1200 man, 'benevens 7 kanonnen en een groote bagage in onze handen. Van bet regiment Kurassiers der Ko ningin nam het eskadron van Ritmeester v. Borcke bij Ciolanesti eveneens 1200 man met 17 officieren gevangen, waarbij tevens 10 kanonnen en 3 mitrailleurs werden buit gemaakt. Front Van Mackensen, liet Donauleger rukt strijdend opi. Bij de aanvallen tegen do Roemeniërs onderscheidden zich vooral do Sloeswijk- Holsteinsche 13ücKcburger en Beiersche reservejagers. Sedert den overgang ovter den Donau nam Mackensen's leger 43 officieren, 2421 man gevangen, en maakte het 2 zware, 36 veldkanonnen en 7 kleine kanonnen, be nevens 7 mitrailleurs en 32 munitiewagens buit. Russisch legerbericht. Op den weg van den Donau naar Boe karest viel de vijand de Roemeniërs aan bij Gimaiïtzi, Raloegarent en Kornan. Wij be zetten des avonds deze laatste plaats. In do Dobroedsja geen verandering. Oostenrijksch legerbericht. Tusschen het Uzdal en den Tartarenpas zetten de Russen de ter hulp vian hun zeer in het nauw gebrachte Roemoenscihe bond- genooten bestemde aanvallen voort .onder inzetting van groote massa's. De legers van de generaals Arz en v. Kövcss bevon den zich aan Kaast het geboete front dag en nacht in Verbitterden strijd tegen den steeds opnieuw aanvallenden vijand. Op vele plaatsen werd man togen man gevoch ten. De Russische bestorming mislukte. Kleine plaatselijke voordeden 'kunnen 0r niets aan veranderen, dat de groote offers van den vijand ook gisteren te vergeefs waren. De strijd duurt* voort). Bulgaarsch legorberidbt In WalJaebijo duurt de opWaisch langs den weg GioergeyoBoekarest Voort. In; een „Gij geeft slechts uiting aan uw eigen kwaadaardigheid", verweet Asad hem. „En ik ben een dwaas geweest, dat ilk mij door deboosaardigheid vajn anderen heb laten opstoken. Nipte meer Megovery zeg ik." - Marzak zwoeg brommig; rijn oogen volg den overal Sakr-ebBahr, die, de drila jrér den van het achterdek naar het gang pad was afgegaan, en nu langzaam langs de roeibanken liep. 'Hij was zeer weinig) op zijn gemak, als iemand die iets te ver bergen 'heeft, en bang wordt, dat hij verra den is. Maar wie kon hem verraden hebben ?j Slechts 3 mannen aan hboid. kenden zijn ge heim: Ali, zijn luitenant, Jasper o,n de Italiaan Vfigjtello. En Sakr-ebBahrj zou alles, Wat hij 'bé-i zat, gpwed hebben, dat noch Ali, noch' Vigitello hem zouden Vprradcn hebben,1 terwijl hij ten volle ovegtu'igd was., dat ook Jasper in zijn eigen belang we! zvrij-, gpn zou. En toch vervulde Marzak's zin speling op dc mand hem me,t ongerust heid, waarom hij zijn Italiaan schen boots man liet roepen', diep, hij; b'oven allo nni deren vertrouwde,, J JVigjtello", zei "hij. '„is het moge,lijk5 dat ik aan den Dey verraden ben?"' Vigitello keek scherp op bij deze vritag en lachte toen geruststellend. Zij stond den samen bij de verschansing op het tusschendek. „Omtrent hetgeen' we dn'ar meevoeren.?"! vroeg hij met een blik in' de richting yan de mand. „Onjnogplijk. Als Asad ,het geweten had, zou' hij het hebben' latent bajonetgevedht brachten onze troepen den vijand oen bloedige nelerlaag toe. De vijand loeil zw'are vxsrliiezen. ,Wij vermeesterden twee 21 c.M. kanonnen. Aau den Donau tusschen Toetrakan en Tsjemavoda infanterievuur. Bij Toclralcan artillerievuur. In de Dobroedsja zwakke arlilteri" acht) en gevechten tusschen posten. Roemoensch 1 o ge rber i oh t. Aan het noordelijk en noonJvedclijk front lievige actie over het geheele front. Wij gingen vooruit in de dalen van Buzeu en Prahova. Aan het westfrCnt is hevige strijd aan den gang aan de Glavacioci. Aan het zui delijk front is de toestand onveranderd. De tocht over den Donau. De „Lokal Anzeiger" ontleent aan „Az Est", de Volgende bijzonderheden over den bodht over den Donau van de verbonden legers, volgens een bericht van een te Sofia aangekomen Duitsch en officier. De over tocht had, zooals bekend is, Woensdagnacht plaats, in tegenwoordigheid van. veldmaar schalk vt Mackönsan. Sedert het begin van deze week was de kanannade aan beide oevers zeer levendig en wend zij steads he- vigor: Woensdagmorgen begon echter de iRoejineonsclhe artillerie langzamerhand zwakker te worden. Reeds vroeger waren berichten binnengekomen, dat de ver ledi ging van den R-oemeenschen Donauoever uitsluitend aan do Roemeniers was overge laten, en dat er in het geheel geen Russen hij waren, Toen het vuur van den vijand steeds zwakker werd, gelastte Mackensen den overtocht en zeide toen: „Ik neem de verantwoordelijkheid op mij", dat dc tioopen met het grootste gemak over den Donau zullen komen, zonder dat' hun een haar ge krenkt zal worden."- En dat is feitelijk bij den geheele» over tocht 'liet geval geweest In den strijd mei dc Roemieensdlie wacht op den oever verlo ren Vrij in hef geheel zes doodon en twintig gewonden. Ook dit verlies Lal met plaats bij 'den eigenlijken pivertocht, docli eerst toen vrij met de wadht op den oever in een gevecht gewikkeld weiden, Danjieidagmor- gen verscheen ook Alackensen op de puin- hoopon van de stad, die eens Zimmioea heette, Yan het Balkanfroul. Duitsch legerbericht Ten N.W. van Alonastir mislukte eeh vijandelijke aanval. 1 Aan de westelijke helling van den Rui- nenberg bij Groenisti, wiens top in de laatste dagen herhaaldelijk tevergeefs dooi den vijand werd aangevallen, zijn dc Ser viërs, weder verdreven. f .'Vjijaikkdijke partteele aanvallen ten noord westen van Alonastir mislukten. Fransch lcgerbericht - Niets bijzonders. Regen en mist belem merden dc operaties'. V)!iegers van de geal lieerden wierpen talrijke bommen op Pri- lcp. A, Oos'tentijk'sch legieTbtericht. In Albanië is dc toeslgnd onveranderd, merken, voordat wij Algiers riarlieten', o! anders zou hij Piel uitgezeild rijn zonder een sterker lijfwacht voor zifeh zelf." „Waarom zou hij een lijfwacht noodig hebben?'" vroeg Sakr-el-Bahr. „Als het tot ibts ernstig^ tusschen- ons komt t wat wel mogelijk 5s, als mijn vermoeden waarheid, blijkt -(lis cr geen twijfel aan welke zijde 'do- manschappen: zich schar ren zullen."- „Niet?" vroeg Viigitello met oen glinrt lach op zijn 'donker gelaat. „W|Ocs daan niet zoo zieker van. De meeste van deze! mannen -hebben u in Oen groot aantal ge vechten gevolgd. jVjoor hen zijt gij do Dey, hun natuurlijke aanvoerder." „Stege!ijk. -Maar hun trouw is verpand aan Asad-ed-Bin, den uitverkorene van Al lah. Alocht het tot een kouze tusschen ons komen, dan'zou Let geloof hen nood zaken zijn rijde te kiezen,ondanks altó handen, die tusschen hen en mij bestaan hebben." I „Toch Waren eg bi eenige ontevreden,' dat gij jverdrongen 'werd uit het com-' mandowan dezen tocht", vertelde Vigiteüio hem. „Ik twijfel er niet aan, of sommigen, zouden handelen enden invloed vap hun' geloof, maar velen «ouden uw zijde kie-, zen tegen den Grooten Bul tan zelf. En. vergeet niet", voegde hij er bij. „instinct matig fluisterend, „dat velen van ons af; valligen zijn', zooals gij en dk, die geen' oogenblik zouden weifelen als het op kie-, zen aankwam. 1 „Maar ik hoop", eindigde hp op jande- r»n toon', „dat efl-hiér, zoo'n gevaar, niet Bulgaarsch legerberich.t In de streek van Bitolia en de Tsjerna- bocht zwak ai tillcrieruur en patrouille- actie. Over het algemeen verliep de dagj kalm. In de. omgeving van Groenilsja sloe gen wij door een tegenaanval een vijande lijken aanval af. In de «treek van -de Mog! ienilza en hel Yjaidardal zwak artüleriel vuur Aan het Bclasitza-front patrouillej1- geveehten en zwakke artillerie-actie. Aan de Strop ma artillerievuur. Russisch leger bericht. Aan het Knuknsusfront trok een vijan delijke afdeeüng, oprukkend in do streek van Van na een vereeefechen nnchtelijiken aanval terug in de richting vaa Vastan. In de streek van Sakkvz vermeesterden deze troepen een Turksch convooi, bestaan de uil 17 lastdieren, beladen met maïs. Ter Zee. Sch.epen gezonken. Lloyds meldt: Het s s. „Reapwell" ia gezonken. Een groote vijandelijke duikboot viel de Brixham-vischvloot zonder waarschuwing aan, in de namiddag van 28 November. Twee trawlers zijn door kanonvuur en bommen tot zinken gebracht, een andere trawler was ontredderd en in zinkenden toestand toen hij het laatst gezien werd. De duikboot schoot op de booten, nadat de trawlers verlaten waren. De kogels vlo gen over de booten heen. De kapiteins en de bemanning van alle drie de trawlers zijn aan land gebracht. Lloyds meldt, dat de Noorsche stoom boot „Bora" en de Brilsche stoomboot „Luciston" gezonken rijn. (Het s.s. „Bora", *groot 1606 br. ton, gebouwd in 1904, behoorde aan do ree- derij H, Alathieson te„„C!u"is,liania. De „Luciston" mat 2948 bruto ton, was gebouwd in 1910 en behoorde aan de Lu ciston S.S. Co., Ltd. te Glasgow.) IHversc berichten De Entente en Griekenland. In hel Lagerhuis zoide lord Robert Cecil in antwoord op een vraag om inlichtingen m zake den toestand, die ontslaan is Vlooi de weigering der Grieksche regcering tot uitlevering der wapens overeenkomstig den. eiscli der Entente. Admiraal Fouruet heeft de Grieksche tegocring medegedeeld, dat tenzij de .ge vraagde stukken artillerie morgen aan hem met uitgeleverd worden, hij verplicht zal zijn zekere tegenmaatregelen te nemen. Do aard dier tegenmaatregelen kan nog *niet te voren openbaar gemaakt worden." De pitvaart van keizer Franz Joseph. Met waarlijk vorstelijke eer en grooten praal werd gistermiddag keizer Franz Jo». soph 'naar zijn laatste rustplaats gebracht Aam de plechtigheid namen deel Vertogen- „Ik ook", antwoordde Sakr-ol-Bahr mef vuur. ,,Toch hen ik ongerust, en moed ik weten, waar ik op te rekenen heb alsi het ergste gebeurt Ga oud,er do xnanKun, yügilctto en onderzoek him wane govopl lens en stemming e'n tracht te benadjd-' ren, op hoeveel ik Uckesien kan, als ik!.. Asad don oorlog moet verklaren, of plaj hij het mij -doet Wees voorzichtig."' 'Vigitello (stoot) een van zijn: zwarte; oogen. i I „Reken er op", zei hij, „dat jk u, s[pooj dig bericht: zal hUengen'.'' i Hierojp gingen zij uitecri, Vigitello ,oin| naar den boteg te gaan, e'n /laad zijn1 ent deizoek de he'giitmen. Sakr-el-Balir dm, langt zaam naar hot achterdek terug ta gaan,- Alaar hg do eoifete' bank .aan' jict gang- pad hield hij stijl en ke'bk jieer op den) ongelulckilgen, hlatiken slaaf, did .daar ge- kelend zat Hij glimlachte wreed, hij .ver gat -zijn angst ïin hot genet' .van. do wraakJ „Dus je hebt don zweep ,al gavoeld'V zei hij iin het Engelsch' .„Maan (Lai is( niets hij hetgeen nog komen moet Jé) tnaft het, dat er" wiind fis vandaag. Datt* is nfiet altijd zori. Spojódig zal jo onderji' vinden, wat het was, dat Kt doka) jo toe'A doen smoest lijden, t j, Lionel keek naar! hém. op met h'o-lte, - blcsddooriicopenJ pogen'. Hg' wilde' zijn' r broeder vervloeken, maar was zich al dëy; goed hewust, dat h,U zijn straf vexidh had,. l (W.or'dt vehoW^ SCHIEDAM r ici, ifn" i 74) i i is. i i i if i - vt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1