De oorlog. No. Bit mnr Bestaat ait DBIE Mailen. Eerste Blad. DE ZEEVALK. 69' Jaargang, Zaterdag 2 December'1916. 15311 Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zofx- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fi. 1,25, franco per post £1. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advortentiën- voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (Hoek Korte Haven). Pnjs der Advertentiën: Ven 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 oeat per zegel. Groote letters naar de plaats die zq innemen. Adverten'tièn bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Tntprcommnnnle Telefoon "i. 103. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Engelsch legerbericht. Sir Douglas Haig meldt: Een vijandelijke overval ten T4.0. van Neuve-Chapell© mis lukte. Wij dringen in de vijandelijke Loop graven ten van Armentières Duits'ch legerbericht Geen bijzondere gebeurtenissen- Fransch legerbericht De nacht was kalm aan het geheete front. Op de fabrieken van Thionvxlle en bivouaks in de streek van Vallers wtenden gisteravond bommen .geworpen door Fran- scihe vliegers. Aan het westfromt wordt een Verleven diging ,van de besclhieting Waargenomen in de sectoren Pressotr en Ablfuncourt. „Excelsior" zegt dat na de mislukkinig van. het com tra-offensief in die sectoren de Buitsdhers geen moeite deden, om de be dreiging van de Fransdhen tegen Cihaulnes af te weren. De Fransdhen zullen het juiste oogiehblik vreten te gebruiken om hun sud- des voort te ziettende slag aan de Sonwne is nog niet afgetoopen. Tan het Oostelijke front. - Russisch legerbericht Wij beletten door ons vuur pogingen van dien vijand oim in den Stoohod sector bij Volitsk een aanval in'te zetten- Noordelijk van den spoorweg TarnaonTamopol Zolotjes ging de vijand na een geweldige voorbereiding door de artillerie en bom- mtetnverpen bij het dorp Kabarowts© tot den aanval over. Hij wend echter naar zijn loopgraven teruggedreven door het vuur onzer infanterie en artillerie. In de Woud - Karpa then duurt de strijd om de gisteren door de Russen bezette hoog ten in de streek van Vakarki en Kirlibdba voort. Ten gevolge der herhaalde' aanvallen van den vijand, moesten onze troepen |3e hoogte Roera Roekada, op elf werst ten zuidoosten van Vakarki ontruimen.' Ten zuiden van Kirlibaba wordt lang© het geheel© front aan de Roemeensche grteins gestrqden en ofschoon de vijand onzen, aan val' met éen heng vuur beantwoordt en tegenaanvallen onderneemt, hebben wij hem hier een geheel© reeks hoogten ontnomen. Tan het Zuidelijke front. Italiaansch legerbericjjit Op het geheel© front toenemende activiteit van de beiderzijisehe artillerie, het sterkst in de Etsdh- en Astico-dalon, m. de streek ten toosten van Görz' en op den Karst Vijandelijke vliegtuigen delen aanvallen Roman uit het laatst der 16e eeuw,' naar 't Engelsch van 'RAFAEL SABATINL 75) jvjortr m| zelf ben' ik nSet b'atog", ant woordde hij. i i „Laterj, broertje", was het antwoord' „Later1 zal j© 'vervloekt bang voor je zelf zijn, en' 'diep medelijden met je zei 5 hebben. Ik spreek! hit ervarin'g. Waart- schijn!ijk zal' je niet lang blijven leven en dat spijt me. Ik wilde, dat je mijh Spieren hadt, ooi, je. in' de zei, drijvende hel an het leven' te houden."! „Ik zeg je,, dat Be voor mij zelf ed niet om geef" hield, Lionel vol. „Wp,t heb je met Rosamund© gedaan?"- '„Zal bet je (verwonderen' te) hbofen, dat ik als mart van* eer gehandeld en haar getrouwd heb?" vroeg Olivier hem, spottend, i i i „Haar getrou,wd ?"- jiiep zijn1 broeder, 3>ij de gedachte alloep verbleeken'd. „Jou -hond!"' i „Waarom scheldt j© me uit? Kon, fk meek gedaan hebben?" fin. lachend gingj hij verdek, Jjionel achterlatend, taïiden-t knarsend ovefc d© (kwelling1 van hetgeen! hg half wist i i Een uur latei, toen' de schemerachtige! -omtrek .van dé (Balearen' dichtheid en kleur gekrege® had, 'ontmoetten Sakr-eb Rahr en Vjigitelte elkander iweek, ojp> fctetj iu^schendék, en! zij wisseld-ep ejeriitge jwooar- den in' het koorbygaanT op verschillende punten; zij werden door het vuur der afweerkanonnen en Italiaan- s-dhe escadrilles verdreven. Op Grigno in het Sugano-dal werden door vijandelijke avia- teurs zonder resultaat bommen geworpen. Een Italiaansch escadrille wierp bommen op het station van Volano ten noorden van Rovareto en veroorzaakte venVoestLngjein! en branden. Andere vliegtuigen bo-rnbardeenien Rie- fenberg in het -dal van de ftraniszo, ©en zijrivier van de Frigido (Wippaoh). Lange stilstaande treinen werden getroffen. Alle Italïaansohe vliegtuigen keerden be houden terug. Öoisteïujrijiksch lo^erh'oriöhiti. Het artillerie-gevecht ten zuidwesten van Gorz en het Karstpiateau duurde met af wisselende kracht voort. Door het vuur der troipen iviarden ontploffingen ver oorzaakt in verscheiden munitie- en mijnen- depóts der Italianen. Ook in edkefe sectoren van Karinthie en Tirol levendiger artillerie-actie. "Vijandelijk© vliegers wierpen zonder schade -aam te richten bommen op het Etsch dal. Tan het Boemeensche front. Roemeensch legerbericht. Noordelijk en noordwestelijk front: Aan de westgrens van Moldavië tot aan het Roezeoe-dal aan het geheele front leven dige gevechten. Bij Tablahoetzi, Bratocea en in het Pra- hova dal artillerie-boinhardenient, gepaard met infanterie-acties. Verscheiden aanval len van den vijand werden afgeslagen, De troepen, die uil Kampoeloeng terug trokken, werden hevig aangevallen. Zij bie den tegenstand ten zuiden van Dambowitza in de richting Van Midlosani. Westelijk frontZeer hevige gevechten op het front-Golesti (zes K.M. ten zuiden van Pitesti) in het Glavacioc-dal en het Majjof-dal tot aan Comana. De Roemeensche troepen maakten ver scheiden honderden vijanden krijgsgevangen en veroverden mitrailleurs en ander oor logsmateriaal. Zuidelijk front en in de Dobroedsja: De Roemenen deden hevige aanvallen op het geheele front. De strijd in Roemenië. Uit Berlijn wordt gemeld:' Steeds duidelijker treden do gevolgen aan het licht van den optnarsöh in Wal- lacbije. De Roemenen waren onder sterken] druk in de Karpathen aan hun bergstellm-1 gen geketend, terwijl het verbonden leger in den rug van die stelling in Wallachij© doordrong, zoodat de Roemeensche borg stellingen de een na den ander haar waarde verloren en achtereenvolgens ont ruimd moeten worden. Met de inneming! van Pitcscii waren de Roemeensche verbin dingen met de stellingen -Wij Kampoeloeng afgesneden. Na den val van Kampoeloeng) was de we» over den Törzbfurgerpas naar „Bet is ino-eiiilijk, (het precies te| zegi gen"- mompelde de bootsman', „maar vocwJ zooveeiï Ik kan irtagaan, zuLIen de pare tijen vrij geüijk Zijn', en het zon, roekd* loos van, ,u, zijn' ©e'n. twist uit t© l'ojcken."- „Daar denk ik' Ook niet aan", an.tw oprek de Sakr-eSbBahr. „Dat,zon, ik ia geen' ge val doen. Ik iwil'dd maar weten', hoe hicfi) stond indien ik tot -tien- twist godwongejl werd." En hij gin& vérder. i Tochiwas zijn on'gerqsthejid niets ven- minderd. zijn' helzwaren waren lang niet opgelost. Hij had Op zich geinomen', Roj samupde naar Frankrijk of Italië te) bren gen; hij had (haar zijn woord gegpvem, haar op de ©jen of andere kust aan wal itej zetten', ©n mislukte dat, dan zon, zij daarujt besluiten, dat het noojit zijn werkelijk -plan was geweest. Erf ho© kop hij nu slagen, nu Asad aan boord van) jzijn schip was? i Zou, jhij gedwongejn* wojden, haar even heimelijk paar Algiers terug te brengen/ als hij haar vandaar medegenomen had, en haar daar tej houden tojt Or zich een anderel getegenheid voordeed, haar inj een of ander Ghiislejn'lanR aan wal) te zeil- ten? Dat was hejpaald onuitvoerbaar ed verb'ondejn' met te veel gevaar vmojr onh dekking. Inderdaad wap ,t gevaar voor out* Rekking nu, z-ejer dredgend. Ieder ©ogenblik kon het gemerkt worden, dat zij in1 die mand .was. Hij kon' geep middel bedenr ken, om zijn' Igclgeven,1 woord gestand, Ite doen. Hij korf "slechts hopen, ön waohiten, vertronwein op- zijn' gpedgeluk' en. op een gelegenheid!, die hij' nh, onmogedJijk kop, voorzien'. V WaUachije ©veneens vrij. De inneming van Pltesci is van fzeer groote strategische be-; teekenis. Vijftig K. M. ten oosten van de; Alt en 90 K.M. ten noorden van den ves tinggordel van Boekarest ligt Pitesci in de laatste uitloopers van het gebergte, vorml de afsluiting van de Wallaehijsche vlakte en is jhtet kruispunt van de lijn Orsova Boekarest en KampoeloengDonau. Tien groote wegen gaan van -Pitesci uit De hardnekkige verdedigingsgevechten van 24 <27 NoV. dienden alle -tot dekking! vnni dit strategisch! gewichtig© punt Van de groote naar ,Wallacihiije voerende paswe gen is alleen de Predealpas in Roemeen sche handen, do'ch reeds bedreigd. Pitesci in het noodden en Alexandria en Gioergioe in het zuiden zijn invalpohrfen tegen, Boekarest, dat thans reeds aan de g'peu^ van het gevechtsgebied ligt De buit aan kanonnen, gevangenen, trein1 en goederen wcjrdt dagelijks grootér. De eenheid van aanvoeling en de innige wapenbroederschap van Duitschers, Oos tenrijkers, Bulgaren en Turken zijn de op- voilendsto kentoekenen van den Roemeen- schen veldtocht j Een Zwitsersoh oordeel. De militaire medewerker Van het „In- telligenzblatt", zegt over den toestand in Roemenië. „De redding van Roemenië door de in Parijs gehoopte Russische onüastingsaan- vallen is uitgesloten. (De Russen zijn door de Entente sedert ©enige weken krachtig! van ooriogsmatericel voorzien. Men, ver! wacht nu' dia ijiiterking daarvan. Maan wanneer men nagjaat, dat aan de Somina dè Engelschen en Franschen, ondanks de uitstekende aanvoering ©a het voortref felijk soldaten-materieel, met overvloed van ammunitie niets anders bereikt hebben, dan ©en onlzettendïe krachtsvcrspi 1 iing, di© niefj in verhouding staat tot hetgeen de Duit schers verloren, dan moet men d© Russi sche bedreiging met groot scepticism©) beschouwen."- Tan het Balhanfront. Duitsch' legerbericht. Aan het- Macedonische front deden de Entente-troepen weder vergeefsche aanval len op de Duitsch-Bulgaarsche stellingen ten N.W. van Monastir en bij Groenisti (0. van de Tsjerna), Fransch logerberieht Ten N.W. van Groenisti werden Woens dag hevige tegenaanvallen der Duitsch-Bul- gaarsche troepen tegen de stellingen die in de vorige dagen door het Servische leger waren genomen, met zware verlie zen afgeslagen. Op enkele punten slaagden de aanvallers, echter voet te vatten in de verloren loopgraven. Slecht weer belette overigens gisteren alle belangrijke operaties. En zoo -liep 'hij mieter datt een uw) somber heten en' weer, zijn. ha'ndeW pp den -rug-, zijnl, mat dan fulb'a'nd bedekt, hoold in gedachten! gebogen, zijn liartj waS -bezwaard. Hij was gavangeni in da mazen van het kwada net, dat hij gel spannen had; an bat sdiaeni hem nu zoer duidelijk, da't -niats minden dan zijn Levert de prijs zou zijn, die etr voor geëischti weid, -Da't wals eivauwiaii de minste van; zijn zorgen. Allels wa'S h©m togen ge),oo- pen, on zijn (teven Wa's veikvojesit A]f( hij [ten koste da'arvap Rosamunfle) Inaaaf veilig'heiid" kon varzekerens, zou hij dien, prijs ga'afne bataten. Maar zijn. vorslm genhaid an opgerustheid "^priobaa voort uit' de onmogelijkheid, om een middel- te anti dekken, om dit "vurig! begeerde doel zelfs d-o-or zulk can ©ïfar' te bereikien. En zoo liep hij alleen ©n zeer -eenzaam hoejni en woep, wachtend "o,p, en biddend om ee)n wopden i i i I HOOFDSTUK XVI. t De Maïnd. I l Hij iiep nog steeds heen en weer,! toen ©rgeweer eert Uur1 voor zonsonder-1 'gang zoowat vijftien, uneni na hun) vertrek, zij aan den ingang kwamenf van eten langen, na,uwen inham onder d« schaduw van de rotsen; van de kaap van Aguila -aan. da Zuidkust van hetj eiland FonnCnterti. Hij werd daaF op-, merk^adm op gemaakt en uit zijn afge- getrokkenbeid' opgewekt dooF d© stem van Asad, die* hem' van het atchterd-ek af toe- Op Prilep werden, door de vliegers van het geallieerde leger, bommen geworpen. Oostenrijksch legterbericht Niets nieuws. - In Monastir. Van Russische zijde wordt gemeld: Toen de Servische troepen Monastir binnenruk ten, bevonden zij, dat het Russische con sulaatgebouw totaal leeggeplunderd en de Bulgaarsche prefectuur van politie er ge ïnstalleerd was. i Ter Zee. Een Engèlstfli vliegtuig govcndenr Van Duitsch© zijd© wordt gemeld- Een onzor duikhooten trof dezer dagen toot de Theemsmonding een daar drijvend,, bescha digd Engelsch vliegtuig. De beid© officie- ren, die in het vliegtuig zalen, werden ge vangen genomen, het vliegtuig vernietigd. Gezonken söhepen. Lloyds nteLdt, -iat de schoeners „Hein rich" «n „Chnstabel" door een duikboot tot zinken zijn gebracht. De bemanningen zijn aan land gehrariht. Lloyd's bericht: De schoener „Behrend'' van Londen is- gezonken. De bemanning is aan wal gebracht. Het stoomschip „Egholm," vaip K-open ha gen is gezonken. (Het Deensche stoomscliip „Enthekn", groot 1348 bnito ton, gebouwd in 1904, be hoorde aan de Aklies,, Dampsk. Gorra te Kopenhagen. De schoener „Behrend" had oen bruto totnniamnhoud van 141 ton en was gebouwd in 1906. Het schip behoorde vroeger aan de rooderij W. Sdhuchmaun te Geesteimiii- de, inaar wend door do Engelschen prijs- gemaakt Lloyd's baridhtHet Noorsche stoomstehip „Njaal" en de Fransche schoener „Sti Ans- bert" zijn gezonken. (D© '„Njaal", groot 718 hruto-totn, gjo bouwd 'in 1912, was het eigendom van do Aktie®. 'Oaoan te Christiauia. Do fecihoener „Samt Ansbert", gtroot 275 brute-ton, gebouwd in 1896, behoorde aan da reederij Ch. te Bargjne Co te Fécnir.p.j Diverse berichten Do i ationale verdedigin.g van Frankrijk. Het „Journal" meldt, dat in de geheime Kamerzitting ook de quaestie van de op perste leiding tor sprake zal komen. Het blad gelooft dat de bedoeling is de leiding van de oorlogvoering pp nieuwe grondsla gen te vestigen en het moeilijke vraagstuk van de verhouding van regeering en op perbevel afdoende te regelen. Sinds vier maanden houdt men zich hier mede bezige thans acht men hetoogehblik gekomen om een beslissing te nemen. t De Poolsche troepen. Uit Warschau; Onder stormachtige toe juichingen van de geheele bevolking trok ken de Poolsche legioenen de feestelijk versierde stad binnen. Op de straten heerschte van den -vroegen ochtend af groote riep, de blaai in te vafren. 1 D© wind was reeds gaan liggen, en d-cj riemen moesten gebruikt worden, wat irs ieder geval moest gebeuren, zoodra zij door dek nauwen ingang In de beschutte baai gekomen wamn, 1 j En dus verhief Sakr-oi-Bahr op zijn, beurt zijn stem', en, 5n antwoord daarop kwamen Vïgitello en, Larocquo. Het fluitje van Vngitello bracht zijn eigen mannen ojp de been, zij liepen niet lang© do banken en gelastten de robiers zich' gereed te houden, iterwijl Jasper en oen- zestal Muzelrnanschö matrozen dö zedl-em ■begonnen in te halen, dra reeds slap gin gen hangen door da onregelmatig© stootenl van den krimpenden wind. Sakr-el-Bahi' gaf bevel ©;m t© roeien, en Vjigitollos ftooü weer en wer. D© riemen zakten, dej slaven w en het schip g-le-ed, voor wartas, F aat werd: ge-regeld door een bootsmansjongen, die op het tusschemddk gehurkt zat, en op een, Turkschei trom' sloeg. Sakr-el-ahr gaf, van. het achterdek! af, zijn bevelen, aan de stuurlieden In bun' nissen aan we ere zijden van den ach tere steven, en, hét schip wesnl, handig- do-oi1 den pauwen ingang in de kalme, kris talheldere baai gebracht i :V]oardat hij fust nam, volgde Sakr-el Rahr de vaste gewoonte der zeerooveisl om te jennten, tonjedndo In een oogenblik' gereed te zijn, om het anker t© lichten) en naar buiten te varen. v Eindelijk lag het schip langs de' rots achtige. uitloopers van een, zachte hélling, die geheel verlaten, was, op ©enig© wildef geiten na, die bij-Öen top-graasden. Aan! drukte. In de straten, waardoor de solda ten zouden binnenrukken, stonden school kinderen en vereenigingen opgesteld. Aan den intocht namen deel: het commando van de Poolsche legioenen met den staf, het commando van de tweede en derde brigade, het derde en vierde infanterie-re- giment, liet tweede ulanen-regiment en de technische compagnie. Aan het hoofd der troepen, die een uit stekenden indruk rnaakten en door de be volking met geestdrift werden begroet, reed de commandant graaf Szeptycki. Aan het Weensche station werden de troepen door het gemeentebestuur begroet. De rector der universiteit Brudzinski, voorzitter van den gemeenteraad, hield een toespraak, diedoor Szeptycki werd beantwoord. Daarop trok ken de troepen de stad in. Voor den triomf boog tusschen Morszalkowska en Nowy Swiat Werden do legioenen door verschil lende vereenigingen in de stad begroet. De militaire gouverneur-generaal v. Erz- dorf reed den binnenrukkende!) troepen te gemoet en begroette hen aan den hoek van de Jerozolmski en de Vowy Swiat en geleidde hen naar hét Saksersplein. Daar stelden alle troepen zich op. Generaal v. Beseier, do gouverneur-gene raal, reed onder de tonen van het Poolsche volkslied het front af. Toen hield hij een toespraak, in welke hij de troepen in de hoofdstad van hun vaderland welkom, heette. Szeptychi vertaalde de toespraak! in het Pooisch. Na een parade op het Saksersplein defi leerden de troepen voor het hotel „Bris tol" voor den gouverneur-generaal. Vandaar marcheerden zij naar het Koninklijk paleis en begaven zich toen naar hun kwartieren. Bij den marscli voorbij het hotel „Bristol" werden den commandant Skoptycki door de bevolking geestdriftige ovaties gebracht. BINNENLAND. Keizer Franz Joseph. In d© kerk ma den H, Jacobus in li© Parkstraat werd hcdenochtemi ten half elf uur, énkele dagen na de bijzetting in Oos tenrijk van het stoffelijk ©verschot van Kei zer Frans Jozef, een zeer plechtig© dienst gohou \m voor de zielerust vau den ont slapen Momardh. p© Requiem-Mis wend Voor deze gele genheid in persoon gecriteb-reerd door Zijn© iJ-OKWiiKihlijglei Hfooi^viaaidigheid Mgr. Caip Kor, .Bisschop van Haarlem, die daarin werd bijgestaan, als Presbyter Assistent door dien Deken P. G. Wytenbungh. Als kooaxliakeiis fungeerden de HooClaalmoezeriiars T. J. II. pvere en. Rector Hageraat®, als ctiateni on sub-diaken de pastoors Vermeulen en v. d. Borg. Het priesterkoor van het kerkgebouw was geheel i:n rouwibekleeding gehuld en "straal de in het liöht van ontelbare kaarsen en onMoWem. ©ledlrijsdhe kronen. Door ter, plaatse stond* een katafalk, to madden van, blioemeai, omgeven door hoog© luchters met den voet van, den heuitel groeiden brem struiken vol goudgele bloemen, Hooger) op staken cenige oude olijfboomen hurt grijze kruinen, op, die in de stralen dei! ondergaapde zen als zilver schitterden.' Larocque en ben, paar matrozen gingen) over do veüschansiitg aan bakboord, spron gen vlug op de strak horizontaal gehoni den schachten der riemen- en liepert en over heen, paar den wal, waar zij hedt schip met touwen voor an achter vast maakten, 'li Sakr-el-Bahr's daarop vcggendei plicht, was een wacht uit te zettest, en hij wiqesj Larocque aan, om op den, top van den heuvel post te vatten, Vanwaar hij een! rufm uitzicht had. Terwijl jnj met MaTzak hef achterdak op en' neer liep, verdiepte de Dey zich in! herinneringen aan vroeger dagen, toen' hij de zee, bevarend© als gewoon, zceroovery deze baai gebruikt had zoowel voor hir© derlaag als voor bergplaats!. Er waren!, zei' hij, weinig havens in de geheele Mid- dellaridsche Ze© zóó uitstekend geschild voor'de zeehooverg als döze; het wss een' toevluchtsoord in geval van gevaar erf een weergaloos© schuilplaats om een prooi af to wachten. Hij herinnerd© zich, ©ens' hier gelegen W 'hebben mot den geweldi gen Dragut-Reis, met teen vloot vari zes galeien, terwijl de Genueesche Ad( i mi raai Doria statig voorbqvoer dri© korveelert en zeven gai©i,©n, zonttei) iets van hun tegenwoordigheid^ te ''yiex/-.. moeden. 'k (fVorii vervolg&fy V-? SCHIEDAMSCHE COURANT i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1