De oorlog. 69"" Jaargang, Maandag 4 December 1916. 3 -% No. 15312 '&W>X DE ZEEVALK. J I rl d Deze courant verschijnt d a g e 1 ij k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen $1. 125, franco per post fl. 1.G5. Prijs per weekVoor Schiedam en Vlaardingen 19 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange ïlaven No. 141 (hoek Korte Havoc). Prijs der Advertentien: Van 1C regels 0.92; iedere regel meer 20 cents Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zg innemen. Advertentien bij abonnement op voordeetige voorwaarden. Tanevea hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, brj vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentièn worden, nuts voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend Intercommunale Telefoo" BUITENLAND. Fan het Westelijke front. Duitsöh legerberidht Front RuprechtAan beide Ancrooevers, aan het St Pierre Vaastwoud en zuidelijk van de Sounme bij Chaubies nu en dan pterk© artillerie-actie. BritSch legerhericht. 1 Sir Douglas Haig seint: Adtie van vijan delijke artillerie ten noorden van. Yperan en bij Gueudeaourt Dö vijand trachtte (wee kleine raids te ondernemen in de streek van Souchezzij werden echter afgeslagen,. Engelschlegerberidht Bericht van veldmaarschalk Haig: Nu en dan onderbroken artillerievuur op ons front aan bedde zijden van de Andre. In den loop van den dag drong een kleine vijandelijke afdeeJing in onze loopgraven ten noorden van de Sara Zij werd er echter emmiid- 'dellijk weder uitgedreven. Krachtig wederrijdsch boanbariement mei loopgraaiiinortieien in de buurt van Yperen, Armentières en het Hohenzollemreduit Fransch legerhericht. In den madht van 1 Died, wierp een Fransch vliegtuig negen 120 m.M. bommen (Pp Ihfejt stampa van Spincourt, du driel bommien van hetzelfde kaliber op de Duit- schie cantormementen bij Billy sur Mau- Zwak artilleriegevédht laiijgs het geheele front, .behalve aan den rechteroever van de Maas, Waar de vijand den sector van Vaux hevig jböjmbardeeide. Tan het Oostelijke front. Buitsch legerberidht Russisch© aanvallen ten noorden vanj Smergon m ten zuiden van Pinks mis lukten bloedig. Het front van pirins Leopold: Afgezien van levendig artillerievuur aan de Naragof- ka en ten zuiden van de Dn jester, geen gebeurtenissen van beteekenis. Russisch legerberioKt' (l]nj de buurt van Boebnof schoot dé vijand met projectielen met verstikkende gassen en bombardeerde hij het terrein ach ter (de Russische linies met brandbommen. In de streek van het dorp Peresjko- tvets, ten zuidoosten van Swinioechi, op het westelijk front, ondernam de vijand een plaatselijk offensief, maar werd te- 1 ruggeworpen. Aan de Bystritza-rivier ondernamen onze Verkenners een geslaagden tocht in de streek van het dorp Kosmatsj, waarhij zij ieen aantal krijgsgevangenen maakten. In de Woudkarpathen viel de vijand twee malen heftig een Hoogte aan, welke wij bezet -houden,' op zes werkten ten zuid westen van Vorokhla. Hij werd echter met zware verliezen tot afdeinzen gedwongen. - Ook ondernam de tegenstander twee ach tereenvolgende aanvallen ten noordoosten en tén posten van Rirlibaba, die eveneens werden 'afgeslagen. Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelseh van RAFASL SABATINL 76) Marzak luisterde slechts half naar het geen zijn vader sprak. Zijn gedachte was vervuld met Sakr-el-Bahr, eu zijn vermoe dens omtrent de mand waren nog ver sterkt door de wijze, waarop hij den be velhebber de laatste twee uren peinzend in de buurt ervan hadi zien rondloopt® Hij onderbrak plotseling zijns vaders) herinneringen met een uitdrüp^dng van wat er in hem omging. t „Allah zij dank" zéi hij, „cüat gij het beviel voert over dezen toöjht anders haii men misschien geen gebruik gemaakt van de yooTdleelein van djeze baai." 1 „Neen", zei Asad, „Sakr-eü-Bahr kent ze evengoed als ik. Hij heeft dleze voor-i deelige plaats al vroeger gebruikt Hij zelf heeft voorgesteld om' !h.ier het Spaansche echip af te wachten."- I i„Toch twijfel' ik er aan, of hfij zichl veel om dien Spaanschop kaapvaarder) bekommerd zou hebben, als hij alleen was geweest. Hij heteft andere zaken' aan, het hoofd, vadler. Let eiens op hem, hoe' hg daar geheel in gedachten' verzonken fetaat. Hoeveel uren heeft hjj zoo reeds doorgebracht. Hij doet, of hij in den val igeioopep is. Hij koestert vrees voor het ©en ajnjdpt;, Eet eenjs| op hem; zeg ik," Van het Zuidelijke front. Italiaansch legerhericht. In den namiddag van 30 November deed de vijand, die gesteund werd door artil lerie vuur, een aanval op de Itahaansche stellingen op den Mont.e Graunda. Hij werd met verliezen afgeslagen. Gisteren nog zeer levendige artillerie- activiteit op het geheele front en voorna melijk in de zóne van het Etsch-dal op het Asiago-plateau en op den Karst. Vijandelijke vliegtuigen wierpen hommen op Vizenza. Geen persoonlijke ongelukken; de kerk Santa Corona werd licht bescha digd. Oostenrjjksch legerhericht Het geschutvuur der Italianen in den Karstsector wordt met groot verbruik van munitie voortgezet. Ook gedurende den nacht was het artillerie-gevecht, voo-ral in het zuidelijk deel van de hoogvlakte, leven diger dan tot dusverre. Een aanval van vijandelijke vliegers op plaatsen in liet Wippach-dal had niet het minst© succes. Tan het ïïoemeensche front. Duitseh legerhericht Fronbaartshertog Jozef: De Russische en Roemeepsche panvallen in de Woud-Kar- pathea en m het Zevenburgisdhe grensge bied blijven voortduren. De stormaanvallen richtten zich gisteren voornamelijk tegen oinz© stellingen aan den Roha Ludo-wa en Gura Rgöada, tep 0. van. Djoma Watra, en in de dalen vim Tratosöi en Ojtoz. Zij warep vergeefs en werden met zware ver liezen vtopr den vijand afgeslagen. Blo Duiitsch© troepen maakten in do Woud-Karpathen Mj een tegenaanval op een plaats meer dan 1000 gevangenen. Front-van MackensenDe gevechten in Walachije ontwikkelden zich tot een groo- ten slag. De uit het gebergte, Z.O. van Kam- poeJoepjg komend© legervleugel won in de woudbergep aan beide zijlen, van den Dam- bovita-sector strijdepd terrein. Aap d© Argus, ten Z.O. Van Pitesci wierd het eerste Roemeepsahe leger door lie Duitsdi-Hopigaarsohe troepen, na een krach- tigen strijd, doorbroken en, geslagen. Het tot in liet kwartier van een divisie- staf doorgedrongen, herhaald dijk met lof vermelde Reiersdhe reserve-regiment infan terie Na 18 nam den gevangen genomen stafcffioieren de bevelen af, waaruit blijkt, dat lp de door ons doorbroken stolingjen het lq Roemeepsche leger zich tot den laat- sten man verdedigen moest D© clammaiLcknit, die zich klaarblijkelijk de .geringe moreel© waarde Van zijn troepen wel bewust was, sprak bi het bevel de ver wachting uit, dat het leger „tot den dood tegen de wroede barbaren zou strijten," en dreigde met de doodstraf tegen de 'lafaards. Moor paar het zuiden, tot in de nabij heid van den Dopau, is de Argus bereikt Aan gevangenen werden gisteren, voor zooveel thans bekend is, binnengebracht 51 officieren, 6115 man, aan buit 49 kanon nen, 100 gevuld© antauinitiewagens, en vel© andere troepeavoertuigen. Lu de Dobroedsja sloegen de Bulgaren krachtige Russische aanvallen af. Het Oosteprijksch Jegerbencht komt in hoofdzaak overeen met het Duitsche. „Allah mog© je vergeven," zei zijn vader zijn grijze hoofd schuddend en zuchtend over zulk 'n haastig oordeel. „Zal je ver beelding steeds voedsel geven pan je kwaad aardigheid? Toch verwijt ik het niet jou, maar je Sicühaamsck© moeder; diedeze vijan delijkheid in je gekweekt heeft Heeft zij mij niet verleid,, om deze oenoodig© reis wuede te maken?" „Ik bemerk,, dat u gisterenavond en de Frankische slavin vergeten rijt", - zei zijn zoon. „Bat heb je mis. Ik ben het niet ver geten. Maar ik ben ook niet vergeten, dat nu Allah mij heeft uitverkopen tot Dey van Algiers, Hij van mij oisdht rechtvaardig te handelen. Kotm; Marzak laat dit alles uit zijn. Misschien zult gij hem morgen in het gevecht zien, en daarna zult ge nooit meer kwaad prapl hem durven, spraken. Kom, sluit vrede met hem «p laat ik zien, dat er (voor taan een betere verhouding tusschen. u benden, bestaat" En Imlet verheffing van stem! riep hij Sakrtel-Bahr„ die onmiddellijk zich omkeer de dni naar Lam toekwam. Marzak -stond er brommig bij en was niet vtaa plan zijns vaders wil te doonj en den olijftak te reiken aan den miap, die hem waarschijnlijk - Van zijn geboorterecht berooven zou. Toch was hij hot, die Sakr-elRalhr begroette, toen deze op het achterdek kwam. i,Vepoptrust de gedachte aan het aan staand© gevecht u, hond van den oorlog?" vropg hij. „Rem ik vteromcrust, kind van den vre de?" was het .scherpe antwoord. ,„Het schijnt too. Uw afzondering; uw afgetrokkenheid ikt !,,Ziju, teekeniep van verontrusting, vindt m" l Het front van aartshertog Joseph- Gis teren, den 5en dag vm het Russisch—Roe- meenscho offensief in de Karpathen, noht- ten de aanvallen, zich hoofdzakelijk tegen de Duitsche limes in de Wopi-Karpathon. Aan de Gutm Tomnatik, aan de Sonotrec, bijzonder hevig ten Westen van Baha-Lu- dowa en herhaaldelijk hij ile Qretealahoogl© vielen de Russen telkenmale tevergeefs aan. Om, vuur sloeg breed© gapingen m de vijan delijke troepenmassa's. Bij een aanval in den rug van den vijand, die terugtrok; maakte een Duitseh jagarscotminando bjj Baba-Ludowa vier officieren en meer dan 300 map gevangen. Ook ten Oosten van, Kirhbaba aan weers kanten van het Trotosul- en Co.toz.dal mis lukten krachtige aanvallen. Hier werden ver scheidene hondiepien gevangenen gemaakt Het leger van von Madkensen. De slag aap de Argesul duurt voort en heeft tot dujsfvler 't door ons commando voorziene ver loop gehad. YaP Kampoloeng en Pïtescs uit wonnen de Duitsche en Oostenrijk-Hongaar- schc troepen strijdend terrein. In het Argesul-dal delen hedennacht twee bataljons van het 21© West-Pruisiscih© re serve-regiment infanterie met artillerie on der aanroering van den gewonden majoor vop Richter van het 54© regiment veldar tillerie een aanval tot Gaesti (35 KAL van Pltesjti aan de spoorlijn Pitesjti.^Boeka rest; iep veroverden daar zes houwitsers op dep vijand. De Argesul zijn wij vierder stroomaf waarts overgetrokken. Een Roemeeasdh© aanvaLskotame, die ten Zuid-Westen van, Boekarest over de 'Argesul en Neaj-Lowiu was v'oeauitgedropgeai, is omsingeld en on der zware verliezen naar het Noord-Oosten' over de Neaj-Lowu teruggeworpen. Op dep uitersten rechtervleugel aan den Dopau Werden den len Deel Russische aan vallen onder verliezen afgeslagen. De toe stand is daar1 sinds 2 Deo. niet veranderd. De buit van het 9e en Donau-leger bij de gevechten van gisteren bedraagt 15 kanon nen, Verscheidene auto's en zoen veel an dere voertuigen. Verder zijn er 2860 ge vangenen gemaakt. Roemeensch legerberichL r AYjjondjdlajkj dn poopdwieslteLgk front: Op de westgrens van Moldavië en lie noord grens van Waüachije infanterie-aanvallen en artillcrie-beschietoig- - Jlie>t slechte weder be- lomPiert de operaties. Uit het Dambowitz-dal zijn do Roemeen* sch© trpepep terugetrokken paar het zui den. iWfestehjk frojnt: In de buprt van Pitesei wterdiep ©nze troepen lievig aanigevaJlen en giepoiodzaakt ©enigszins terug te' trekken. Aap de GlaVacSioe en de Nesjlov duurt het hevig gevecht voert. Zuidafijk fropt: In de Dobroedsja deden d© Roemenen een krachttgen aanval op do vijandelijke steUmgen, Zij zijn gekomen tot aandio Ijzeidraaiiversperripgen en op eenige punten Zeks reeds door lieze heen. Russisch legerberidht' In Zevenburgen, in de dalen van tie Troi- tus en Sulta hebben onze aanvallen sud- dos gehad- Wij bezetten de lioorpep Assaul en Sulta en maakten meer dan, 800 gevange nen. Aan het Dopau-front, in liet dal van de „Waarvan anders?" Sakr-obiBahr laclite. „Ge zult me zeggen, dat ik bang ben. Toch zon ik v, radon te wachten tot gjji bloed en kruit gero ken hebt, en precies weet wat vrees is." D© klein© twast trok de aandacht van Asads offidterem, die daar hun tjjd met niets doen zoek brachten. Biakaine en een paar anderen kwamen nader en gingen ach ter den Dey staan en keken toe met zeker p lei zier, waarin deze doelde. „Waarlijk", sei Asad, en legde zijn haai op Marzak's schouder, „zijp raad is heel wijs. Wacht, jongen, tot je naast hem aan boord van een ongeloovige gestaan hebt, voor je hem zoo gauw verontrust noemt" Ongeduldig schudde Marzak die beenige, oud© hand af» „Doet gij, vader, met hem moe, om mij te plagen met mijn gebrek aan kennis. Mijn jeugd is voldoende antwoord. Maar",, voegde hjj er met eop plotselinge, booz© ingeving bij, „gij kunt me ten minste nieit verwijten, dat ik niet handig! genoeg miet wapens omga." „Geef hem gelegenheid", zei Sakr-eLBohr, met spottende goedmoeiiigheid, „en hg zal ops wonderen laten zien." Marzak keek hom met half (gesloten; glinsterende «ogen aan. „Geef m© oen kruis boog", zei hg, „en ik za) u toonen hoe ;gg schieten moet" „Dat wd je hem toonen?" zei Asad met een schaterlach. „Dat wil je hem toonen!" En zijn lach Honk luid en hartelijk. „Ga het gezicht vap de zon met klei insmeren,*, jongen." („Schort uw oordeel op, Viader", ver- zociht Marzak met koele waardigheid. „Jongen, je bent gek! Sakr-eLBahr's pijl treft een zwaljw in de vlucht" ï,Dat is misachten p,ocherijj Van hem", Argesul, duren d© aanvadlen van ilen vijand voort. De gevechten in deze streek nemen het karakter van een gpooten slag aan. On der dep lirak van den vijand trekken de Roemeniërs, die in het Zuiden door ca valerie in do flank bedreigd weiden m Zuid- Oostelyke richting; terug. De operaties der Roemeensche 1 roepen, gesteund d0^' Russische troepen, die hier zijn aapgel^oanep, hebben zirii ten Zuiden vap .Boekarest met succes ontwikkeLd. De Bulgaaisdh-o ep Duitsche troepen zijn ge- dwjopgen terug te trekken. Onze buit is nog piet geteld- iVoor zoover vastgesteld kan worden, zijn er op het ogenblik 26 kanon nen veroverd. .Bulgaarsch legerberïcht In Wallach ge: De ©pimarsch weidt voort gezet Bulgaarsdhe divisies, die oprukten naar Bpadmrest, leverden, na over de Neajloiv getrokken t© zijn, den vijand een hevig gevecht, sloegen hem terug, brachten hem zware verliezen toe, veroverden 21 kanonnen en maakten 370 man krijgsgevan gen. De Bulgaren zijn den benedenloop van de Aigisoe genaderd. Aap do Doinau tusschen Toetrakan en Tsjermavoda artiJlerie-vuur. Bij Popipa en Toetrakan artillerie-vuur In d© Dobroedsja: In den loop van den dag daden de Russen viermaal een aanval op den Bulgaarschen linkervleugel tusschen Saliskoi en d© Bonau, zij werden echter overal afgeslagen. De Bulgaren namen. 80 man gevangen en maakten vier mitrailleurs buit Hedenrniddag tegen twee uur naderden twee geblindeerde automobielen ide Bulgaar- sche loopgraven. Zij werden door artillerie vuur verdreven. in dep nacht van 1 op 2 Deo. te twee uur vielen do Russen, de Bulgaarsdhe loop graven buitengewoon verwoed aan» Zij wer den echter met zware verliezen afgeslagen. In Waüachije wondt de opmarsch voort gezet D© Bulgaren namen 200 man gevan gen en maakten een kanon buit Aan de Bonau: Infaaterie-vuur op Tsjer- Pavoda en artiilerie-vuur op Oltina. In de Rabroedsja: De Russen zetten hun Verwoede aanvallen op den linkervleugel Van de Buigaamdhe steUing, na een hevige Voorbereiding door vuur, den gebeetep dag Voort Te zies uur 's nam1, deden de Russen huppen zevende aanval binnen1 twee dagen. De zWaro artillerie aap den linkeroever van de Dopau steünd© den aanVal: De vijand slaagde erip tot op 300 pas van de Bulgaar sdhe loopgraven te komen. Hij viel daarbij Vooral tan zuiden van Satiskoi met didhte doionnes sser hevig aan. Hij werd echter op het geheele front bloedig teruggeslagen. Drie gahbpdeende automobielen namen deel aan den aanval, twee daarvan werden door de Bulgaaisdh© artilleri© vernield, terwijl de derde op ld© Vlucht weid gejaagd. De Bulgaren- maakten 132 gevangenen. Turksdie troepten namen een geblindeerd© automobiel en maakten daarbjj twee Engeï- sdh© officteron en zes soldaten krrjgsi^P'an- gen. Oostenrijksoh legerhericht Uit het Ooirlogspersbureau, word gisteren- avopd medegedeeld, dat in Roemenië op nieuw Vorderingen zijp gemaakt aPtetordde Marzak. „En wat is de uwe?" vroeg Sakr-el-Bahr. „Om het eiiapd Fiocmentera op* dezen af stand te raken?" i,,Durft ga me te bespotten?" riep Mar zak toopnig. „Wat valt daarbij te durven?" vroeg Sakr- el-Bahr nieuwsgierig. „By Allah I dat zult ge leeren." „Ik wacht de les in. alle nederigheid af." „En ge zult ze krygien," was het nydige antwoord; Marzak ging naar do verschan sing. „Hei daar! Vigitellc-1 Een kruisboog vpor mij ep een toot Sakr-el-Bahr." Vigitellq haastte zich, hem te gehoior- zamep, terwijl Asad het hoofd schuilde en weer ladhte. „Als het nist tegen de wet van den Pro feet was to weddenbegon hij, toen Marzak hem in, de rede viel „Don zou ik er al een voorgesteld heb ben." „Zoodat," zei Sakr-el-Bahr, „uw beurs dan even ledig zou worden als uw hoofd thans al Ss." Marzak kook hem aan en Jacht© spet tend. Toen rukte hy uit Vigitello's handen een der kruisbogen, die deze droeg en legde er een pijl op. En toen kreeg Sakr-el-Bahr eindelijk het boos opzet te hooren, dat aan deze dwaze bewering ten grondslag lag. „Kijk eens," zei de jongeling; „er is op die mand daar een vlekje pek, nauwelijks grooter dan de pupil van noga oog. Ge moet uw oogen inspannen op het te ziep'. Let nu op, hoe mijn peil' hef vinden zal. Kun ge zulk een schot verbeteren?" Zijn oogen Heven schep op Sakr-el- Bahr's gekat gericht, en hij bemerkte de bleekheid, die het plotseling övertoog. Maar In de Karpathen zijn wederom lievige aanvallen gedaan, die alle wenden afgesla gen. ijj Turksch legerhericht Aan het Dohroedsja-front: De Tuxksclïe troepen,, voordrukkend ten noorden van ld© rmer in de richting van Boacharcst, ver volgen hunnen opmaisclli, terwijl zij ver scheiden hevige aanvallen van den JÓjarid afslaan. i Van het Balkanfront. De „Daily Mad" verneemt uit Athene: Het vuren begon bij den Piraeus, aan het einde van den spoorweg, tussdhea Fransch© matrozen en Gneksdie troepen. In de stad heerscht paniek. Troepen mensehen loopen door de stra ten. I j De ivinkels wooden gesloten. 1 Twee Fransdhe kruisers kwamen in d» haven van Phaleron Fransch legerhericht Ten Oosten van de Tsjema sloegen de Senders een hevigen vijandeli^ep aanval af, die gericht was tegen hun stellingen ten poerden van Groenista* Artillerie-strijd in de strode van Monastic, waar het slechte weer voortduurt Oostenrjjksch legerheridht- In Albanië is de toestand dezelfde geble ven. Luchtaanvallen. De Engelsche admiraliteit bericht: Den 29en Nov. deed een escadrille Engelseh© rnarino-aëroplanes, dat opereert togen de Bulgaarsche kust, een aanval op d© hydra- plan es ba sis Ge re viz en richtte daar groot© schade aan. Den 30en Nov. werd een bommonaanral gedaan op Dokrambos en denzdfden dag werd een militaire trein hij Po ma door twee aeroplanes aangevallen. Do mannen, die de machine bedienden, werden gewond en vielen int- dea trein en deze vloog in snelle vaart onJbeheert voort Ter Zee. Gezonken Bohepen. Lloyds méldt: Het Engelsche s.s. „Eg- gesford" is door oen duikboot getorpedeerd. Do equipage is gered en door de Deonsche stoomboot „Edna" aan wal gebracht (Het s.s. „Eggcsford", groot 4414 br. t,- gebouwd in 1914, behoorde aan do Tatem Steam Nav. Co. Ltd., te CaxdifL Het Fransche zeilschip „Bmantais"' (256 br. reg. ton) en „Cap Lihow" (252 br. reg. ton) benevens do Belgische yischkotter „Alfonse Marcelinc" (60 ton) zijn, h door .onderzeeërs in den grond geboord- Lloyd's bericht: Het Japansche stoom schip „Nagata Maru" is gezonken. Do Engelsche trawlers „Elg" en „Tac" zijn gezonken. De bemanningen rijn aan. wal gebracht Lloyd's bericht uit Faimoutli: Hot Ned. stoomschip „Lena" van New-York naar Rot terdam, heeft Vrijdag te Londen do beman ning van het Engelsche s.s. „Briardene", dat gistermiddag gezonken is, aangebracht. (Er zgn verscheiden© stoomschepen in de vaart met den naam „Nagata Maru", zoo dat niet uit te maken is, wolk schip be doeld wordt. do zeeroover herstelde zich' weer oven snel. Hg Lachte en scheen zoo .volmaakt zorge loos, dat Marzak begon te twijfelen,, of hg werkelijk bleek geworden waa öf dat zgn eigen verbeelding hom dit slechts had ingegeven. „Ja, ge kiest een onzichtbaar wii en waar de pigl dan terecht komt, zegt go, dat hot daar was! Een oud kunstje, Marzak. Bedrieg vrouwen daarmee." „Dan," zei Marzak, „zullen wg Sn pjaats daarvan hot dunne koord nemen, dat de mand dicht bindt." En hij richtte zgn boog. Maar Sakr-el-Bahr greep zijn arm vast. „Wacht," "zei hg. t,Go zult om verschil lende redenen een ander doel kiezen. Tenl eerste wil ik niet, dat uw piedl door mijn1 roeiers gaat en er mogelijk: één yan doodt» De moesten van hen zgh. slaven, vooral om hun kracht uitgekozen, en ik kan er geen missen. En bovmdién is het doel dwaas. De afstand is niet meer dan tien pas. Een kinderachtig© proef - dat id mis schien de reden dat gij dit dool gekozen hébt." Marzak liet zgn, boog zakken BW Sakr- el-Bahr liet zgn arm los. Zij keken elkander aan, de zeeroover zichzélf geheel mééster en rustig glimlachend, niet het minste spoor van zijn inwendigen angst was te zien op zijn donker, gebaard gelaat, of in zijn| bard© lichte oogen. Hjj wees naar den dichtetbjjzjjuden olijf boom op den heuvel, ©en honderdi pas af stand. „Ginds zei hij -is hét doelwit voor een man. Schiet een pP doen den groeten tak van dien eersten dpbfoPm," Asad en zgn officieren keurden dit goed. „Dat is werkelijk het doelwit voor, een man, dié ©en goed schutter is,'-' zei de Dey 4s «?i 'Nüf - M J§ 'J km 103. <*4 7 >k YjJ mi H M r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1