De oorlog. 69*" Jaargang, Dinsdag 5 December 1910. lis®5 No. 15313 DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt dagelrj ks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fi. 123. fianco per post fl. 1 65 Pnjs per week Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagebjks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middag* vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Langé Haven No. JM (hook Korte Ilaven). Prijs der Adverten tien- Van 16 regeis 'fl. 092; iedere regel meer 20 cents Reclames 40 cent per regel Groote letters naai de plaats die zij innemen Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine adv ei tentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend Intercommunale T^Jrfno- Burgemeester en Wethouders van Schie dam; 1 i Brengen ter openbaj-a kennis, dat op Woensdag 6 en Donderdag 7 De- cemlier a.s de IIoofdstiaaL tusschen Brouwerstraat en Nieuwe Haven voor het verkeer met rif en voertuigen zal zijn afgesloten. 36/8 BÜITENLASD Van het Westelijke front Duitsch legerbericlit. LeigergToep-prins Albrecht van jWurbem- berg: Bij' Yperen en Wytschaete rukten En "elsche patrouilles, nadat zij mijnen hadden doen ontploffen, tegen onze stel lingen op. Enkelen slaagden er in tot m onze voorste loopgravenlinie te komen; zij werden echter in Jiofc handgemeen, gevan gen gemaakt of verdreven. Van de overige -doelen van het front is niets nieuws te melden. In den loop van den avond mislukte een aanval der Engelschem. ten oosten van Le Sars, overigens gebeurde er in het Somme-gebied niets bijzonders. Fransch. legerbericht. Ten zuiden van de So-mme werden twee aanslagen met mijnen ivan de Duitschers op een kleinen Franschen post in de streek van Barleux gemakkelijk afgeweerd. In den Elzas mislukte een Duitsche aan val, na hevige beschieting op de Fransche loopgraven bij lülsenftrst, ten zuidoosten van Metzeral. 'Aan de rest wan het front was de nacht kalm. Engelsch legerbericht. Sir Douglas Haig seint: De vijandelijke artillerie beschoot onze stelling bij Gueude- court en Fouquevillers. Wij beschoten hevig het vijandelijke front ibijj Monchy. Van het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Front prins Leopold .van. Ueieren. Ten noorden van het Driswyaty-mter gingen de Russen na krachtige artillerie voorbereiding tegen onze linies vooruit, zij werden echter met verlies afgeslagen. Eveneens mislukten aanvallen van vijan delijke afdeelmgen aan de Rystritza-Soiot winska. Onze eigen aanvallen ten -westen van Mariampol en ten zuiden yan Stanislau haddien succes. Front aartshertog Joseph': In de Woud- Karpathen verzwakte gisteren de aanvals kracht der Russen. Op een punt gingen zij nog tot zwakke aanvallen over, die gemak kei ijk .werden afgeslagen. Krachtiger arfille rievuur schijnt het verzwakken der aanval len te moeten bedekken. Russisch legerbericht. Pogingen van Duitsche verkenners om in. de buurt van Sjelwof de Russische ijzer- Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar, 't Engelsch van RAFAEL SABATINI. 77) i Maar Marzak haalde de scboudors op met zoogenaamde minachting. „11c wist, dat hij het wit zou weigeren, dat ik voor stelde," zei bij. „Wat dien olijftak aangaat, dat is zulk een groot doel, dat een kind het op dien afstand niet missen zou." „Als een kind het niet zou kunnen mis sen, behoort gij1 het zeker niet te doen," zei Sakr-el-Rahr, die tusschen Marzak en de mand was gaan staan. „Laat ons zien, dat ge het raakt, Marzak." En terwijl hij sprak, hief hij den boog op en schoot den pajl af, bijna zonder te mikken. Deze vloog weg en bleef trillend in den bepaalden tak hangen. Een salvo vtan applaus en bewondering begroette het schot, en de aandacht der ge- heele bemanning was gaande gemaakt, j Marzak kneep zijn lippen samen, en zag in, hoo volkomen hij verslagen was. Goed schiks, kwaadschiks moest hij nu op dit doel mikken. Sakr-el-Bahr bad hem de keus uit handen genomen. Hij'twijfelde niet, pf hij zou zichi belachelijk maken, als hij' schoot, en dat hi j gedwongen zou worden, dbzen voorgewenden wedstrijd op te geven. „Bij den Koran," zei Biskaine, „ge zult al uw behendigheid noodigj hebben, om zulk een schot te evenaren, Marzak." «„Ik heb' het doel niet gekozen," ant woordde Marzak boos. draadversperringen te naderen werden door vuur verijdeld. Van liet Zuidelijke fro«t. Italiaansch legerberichL Ten zuiden van de Rio Cameras (Elsch j cl cd mi vijandelijke nfdeelmgsn cpmemvl aan- allen op hel dorp Sano-; zij wenden echtn teruggeslagen en op de vlucht gedieven. Op het geheel e overige Tremtmo-front de gewone artillerie-acties, het Ierendigst op het Amaga-plateau en in het Sugana-dal Op het Giuha-front zatte de vijandelijke arti llerie ook gisteren haar actie voort tegen de eerste Ital.iaan.sche linies en <.cbU» het front Het vuur werd door de Italianen krachtig beantwoord. De Italianen maakten m Meun© patroon 1- legevedhtan in de omstreken van Gastag- novizzo eenige krijgsgevangenen, waaron der een officier. iEcjn Italiaansch escadrille vliegtuigen wierp gisteren bommen op de stations van Dottogliano en Scoppo (Skopoj op dep Ka'rsf- Niettegenstaande de weersgestel! hoid ongunstig Was en de vijandelijke artil lerie hen krachtig beschoot, daalden de vlie gers tot vnj laag m de richting van hun doelen, op welke zij met zeer gunstig resul itaat anderhalve ton ontploffende stoffen lieten vallen. - In luchtgevechten werd één vijandelijk vliegtuig naar beneden geschoten, Eén Ito- liaamsdh vliegtuig is niet teruggekeerd. In d'-n. avond, terwijl vijandelijke water- vbogtuiijem zonder eenig resultaat Hammen wierpen op Dohferdo, vloog een Italiaansch vliegtuig naar Tnest en wierp met sudces njf hfcumtoien op het station en het haven hoofd van Tnëst, Oostenrijkscb legerbericht- Ben eskader vliegtuigen Wierp zonder sud- öes Hommen, op Dutvolje, Gross, Repen en Sesama. O. H.-vliegers vielen den vijand aan en noodzaakten bjij Mayhingen een vlieger te landen. In «Jen avtomd van 3 Ded wierp een <0. tH-eskader inarane-vliegtuigen met suoctes Hommen op een vijandelijke stelling bij Do- bfendo en keerde, onlianks de zjeer (herige beschieting, behouden terug. Tan het Roemeensehe front. Duitsch legerbericht. Krachtig was de «iruk der Russen aan het oostfront van Zevenbergen. In het Trotusdal slaagde de rijand er in een eindje vooruit te gaan. De Duitsche en Oostenrijksch-Hongaar- scho floepen hernamen meer naar hel zui den de verloren hoogtes telling. Het leger von Maekensen bracht gisteren ui den slag aan de Arges de beslissing De slag is gewonnen. De operaties van Falkenhayn, die half November door den zegevierenden slag bij Targoe-Jioe begon, en die van het op* den noordelijken oever van de Dotnau opge treden Duusch-Rulgaarsoh-Turksche leger zijn met sik-ces bekroond. De, onder aanvoering van generaal Kosch strijdende Donau-armée, de van Swislov door Westelijk Walachye over Craiova vooruitdringendo legergroep van luit-ge neraal Kühne, de na harden strijd links Jij waart de uitdager, Marzak," herin nerde zijn 'vader hem. „Daarom was de keuze van het doel aan hem. Hij koos het doel van een man en bij den baard van Mohamed hij liet ons hel schot van een man zien," Marzak had op dat oogenblik graag den boog weggeworpen en biet middel in den steek gelaten, dat hij gekozen had, om er achter te komen, wat er in die verdachte mand zat; maar hij zag in, dat zulk een handelwijze hem met schande bedekken zou. Langzaam richtte hij zijn boog op dat verwijderde doel. „Pas op den schildwacht op den heu vel," waai schuwde Sakr-el-Bahr1 hem, daar mee een onderdrukt gelach uitlokkend. Boos schoot de jongen. Het koord trilde en de puji vloog in den heuvel, ongeveer twaalf meter van het doel. Omdat hij de zoon van den Rev was, durfde niemand luid te lachen, behalve zijn vader en Sakr-el-Bahr. Maar een ge grinnik werd gehoord als spot over zijn pocherij. Asad keek hem aan, en glimlachte bijna droevig. „Zie nu," zei hij, „wat er van komt, als je tegen Sakr-el-Bahr gaat bluf fen." „Ik werd gedwarsboomd in de keuze van het doel" was het bittere antwoord. „Ge hebt mij boos gemaakt en daardoor mikte ik onzuiver." Sakr-eLRahr ging naar de verschansing aan stuurboord en achtte de zaak afge- loopen. Marzak lette op hem. „Nu op dat kleine doel," zei hjj', „ik (daag hem weer uit." Terwijl' -hij spaak, leg de hij een tweeden pijl op zijn boog. „Kijk 1" riep hij, en richtte. Maar snel' als de ge- van den Arges uit het gebergte gekomen groep van luit-generaal Kraft y, Delmen- singen en de onder bevel van luit.-generaal von Morgen over Kampoeloeng vooruitruk kende Duitsch Oostenrijksche legergroep, volbrachten hun vereeniging tusschen de Donau en het gebergte. De linkervleugel nam gisteren Targovista (Targewiscea). De troepen van luit.-gene raal Kraft von Delmensingen zetten van het wesien hun zegevierenden, tocht voort, sloegen het eerste Roemeensehe leger vol komen, en dreven de overblijfselen ervan voorbij het spoorwegknooppunt Titu yan den spoorweg BoekarestKampoeloeng. Hierbij' onderscheidde zieh vooral de 41e divisie infanterie onder luitenant-generaal Schmidt von Knobel sdorf. Op den linkeroever van de 'Arges, ten noordwesten en westen van Boekarest gaat de strijd voor ons met succes vooruit. Ten zuidwesten van de Vestig werd het Roemeensehe leger, dat de taak had. 'het Donauleger te verslaan, terwijl zijn andere vleugel stand moest houden aan Boven- Neajlo, tegen de Arges teruggeworpen. Ten zuiden van Boekarest moesten sterke Rus sische en Roemeensehe aanvallen worden afgeweerd. Ook hier werd de vijand een krachtige nederlaag toegebracht. Cavalerie en vliegers slaagden erin dort spoorweg te vernielen, in den rug van het Roemeensehe leger. „De houding onzer troepen In de zegevierende gevechten was boven allen lof verheven, hup. moreele krachtsinspanning geweldig. Het rijke land en de buit gemaakte ge vulde verplegingstreinen van den vijand maakten de troepenverzorging gemakkelijk. Het Roemeensehe leger leed zware bloe dige verliezen. Bij de duizenden gevangenen van. de vo rige dagen kwamen gisteren nog £>000 man. Do buit aan geschut en knjgsmaterieel van allo soorten is onafzienbaar. Het Do nauleger maakte 35 kanonnen buit, bij Titu vielen 13 locomotieven met veel rollend materieelin onze hand. De operaties gaan volgens de plannen van den staf voort. Nieuwe gevechten staan voor de deur. In de Dobroedsja hadden geen groote gevechtsacties plaats. De gevechten ten zuiden en ten ives - .sn van Boekarest nemen een voor de Duit schers gunstig verloop Russisch legerbericih't' In de Woud-Karpathen duren de gevech ten om elke afzonderlijke hoogte voort. De Russische troepen maakten zich, na een voorbereiding door artillerie, door een schitterenden aanval meester van een hoog- te drie werst ten zuidwesten van Jablo- nitza. Ten noorden van de Trotus deed de vijand hardnekkige aanvallen op de Russi sche afdeelingen op de hoogten die dezen pas hadden veroverd. Twee daarvan wer den weder ontruimd. Ten zuiden van de Trotus duren de ver woede gevechten voort, de vgand biedt hardnekkigen tegenstand. In het Oituz-dal sloegen de Roemenen vijandelijke aanvallen af. In de richting van Pitesti en Torgovista dachte richtte Sakr-el-Bahr zonden over de gevolgen na te denken den; boog dien hij nog in de hand hield, op Mar zak. „Halt!" riep hij. „Schiet op die mand, en ik sehiet op je keel. Ik mis nooit I" voegde hij er grimmig bij. Er ontstond oen verschrikt© beweging onder hen, die achter Marzak stonden. In sprakelooze verbazing keken zij Sakrel- Bahr aan, zooals hij daar stond met bleek gelaat, bliksemende oogen, zijn boog ge spannen en gereed den doodefljken pijl af te schieten, zooals hij gedreigd had. Langzaam,- me' groote boosaardigheid glimlachend, liet Marzak zijn boog zinken. Hij was voldaan. Zijn werkelijke doel was bereikt. Hij had er zijn Vijand too gebracht, zichzelf te verraden. Asad's stem verbrak de pijnlijk© stilte. „Kellamnllahl" schreeuwde hij. „Wat be- teekent dit? Zijt ge gek, Sakr-el-Bahr?" „Ja, werkelijk gek," zei Marzak; „gek van vrees." En hij ging snel ter zijde, zoo dat Biskaine hem beschutte tegen een plot seling geVolg van zijfn volgende woor den „Vraag hem, wat hij in die mand heeft, vader." „Ja, wat in naam van Allah?" vroeg de Dey, naar zijn kapitein toe gaande. Sakr-el-Bahr liet zijn boog zinken, en was zich zelf weer meester. Zijn kalmte was merkwaardig. „Ik vervoer daar goe deren van waarde in, die ik niet bedor ven wil hebben ten pleiziere van eea kwa jongen," zei hrj. „Goederen, van waaide?" herhaalde AsëucL „Zij moletan Vel van z©er veel waar de zijn, kjat zjj boven het leven van mijn zeen gaan. Laten wjj die goederen van waar- wijken de Roemenen onder den voortdu renden druk van den vijand. In de richting van Alexandrië en Boeka rest en meer naar het zuiden worden ver woede gevechten geleverd. De vijand, die zich hier moest verdedigen en terugtrekken, ging, nadat hij versterkingen had gekregen, over tot een aanval en maakte zich meester van het dorp Gragisjezei ten zuiden van Boekarest Ten zuidwesten van Boekarest werden Roemeensehe troepen, die achter don vijand voorttrokken, aangevallen en genoodzaakt te wijken. 'Aan de Donau geweervuur In de Dobroedsja werd ©en aanval van den vijand gestuit door artillerie en ge weervuur. Van het Balkan fronts Duitsch legerbericht. Aan het Macedonische front blijft het ver lies van een hoogte, op den oostoever jsan de Tsjerna, die gisteren door de Serviers werd genomen, waardoor ©en deel ónzer stelling naar achteren moest worden ge 'bracht zonder beteekenis voor de beslis sing in Roemenië. Fransch legerbericht Ten oosten van de Tsjerna nomen de Ser viërs de hoogten, ten poordem van Groe- nista. De rijiand trok in wanoide terug op Stararina. Overigens geen belangrijke ge beurtenissen aan het Lont. Ter Zee. Gezonken schepen. Lloyds meldt, dat het Engelsch© stoom schip „King Bleddyn" gezonken is. (De „King Rdeddyn" was 4387 ton groot en in 1905 gjbouwd. Zij behoorde,aan de reederij P|hilipps, Philipps Co Ld. te Londen.) i #J É1MM Diverse berichten Uit het Lagerhuis v Cecil, parlementair ondersecretaris van bmtenlandstóhe zaken, verklaarde m ant woord op een desbetreffend© vraag „Het spijt mirj te moeten, verklaren, dat de toe- Stand in Griekenland van Buitengewoon ern stige® aard is. Ondanks de fbaroeele en herhaalde verzekeringen van dm koning van. Griekenland en do Grieksdhe regee- nmgs, dat geen ru stve rstoori ngeoi zouden wonden geduid, werd zonden aanleiding een hoogst verraderlijke aanval gedaan op een dietaictaniieait van troepen der geallieerden, dat ep We val van den Fransdheu admiraal pp 1 Ded aan wal was geUrachf. Er zijn talrijk© verliezen geleden, een vol ledig© opgave daaromtrent js ©dhler nog niot ontvangen. I De Engjelsdhe regeeiing is Van mleening, «int de koning en de regeering van Grie kenland ©en zwareverantwoordelijkheid op zidh hebjbea geladen, en zij overweegt sa men met «Je geallieerden on verwijl! maat regelen. te nemen tot radidal© wijziging van «Jen toestand, di© ridh heeft ontwikkeld." Op ©en vraag omtrent d© aanstelling van ©cm. „food controller", reide eerste minis ter Asquith: „De koning heeft op ©en advies, |dat ik hem heKlenoditend hebt gegeven, dé recon structie (Van het ministerie) goedgebeiufld die eens zien." En hij riep tot de mannen op hot tusschöndek: „Open me die maal." Sakr-el-Bahr sprong toe, en legde een h^nd op den arm van iJen Dey. „Laat af, Heer!" smeekte hij bijna toor nig. „Bedenk, dat die mand van mij is. Dat «te inhoud mijn eigendom is; dat nie mand het reöht h©eft te- „Wilt gei tegen mij, uw, heer, van rech ten spreken?" stoof «ie Dey nu, in razende woede op. „Open die mand, zeg ik." Zijn hevel werd snel uitgevoerd. De tou wen weiden doorgesneden, en de voorzijde van «Je mand viel open. Er klank een half onderdrukte uitroep Van verbazing. Sakr- el-Bahr stond verstijfd van angst over wat vtoljgein reu. „Wat is hot?" Wat hebt ge gevonden vroeg Asad. Stilzwijgend draaiden de man nen «ia inland ©rn en voor de oogen van pilen op 't achterdek' Vertoonden zich 't ge laat en «Je gestalte Van Rosamund© Godal- phin. Toen vloog Sakr-el-Bahr, zïdh losruk kend uit zijn Verstijving, onverschillig voor alles, behalve voor haar, bet gangpad door, om haar uit d© mand te hielpen, en hen, die bij haar standen, op zij werpend, ging hij naast haar staan. HOOFDSTUK XVÜ. i Dct Bedrogen,©. Een oogenblik stond 'Asad verstomd, spra keloos in zijn ongeloorigheid. Toen kwam, om den toom te verlevendigen, die «sen oogenblik verdrongen was door verbazing, do gedachte boven; dat hjj door Sakr-el- Bahr bedrogen was, bedrogen dooor den man, dien Eg Bet meest yertrouwde. Hg en het komt mij beter voor, dat aüe (vragen omtrent personen worden uitgesteld tot de zaak haar beslag heeft gekregen." Hij steOde daarom Voor, dat het Huis na afloop van do vergadenng van halen, zou vaxlaasd worden tof Donderdag. i loiter verklaarde A&quitsi nog: „De venseh duidelijk te verklaren,, dat welke reconstructie ook moge plaate hebben, deze geen afwijking van de sedert het begin van den oorlog afgekondigde en sindsdien ge- ic'gde wijze van handelen zal medebrengen. Wanne r iemand mocht denken, dat er «lenige aanwijzing voor een verandering in de politiek is, dan kan ik hem verzekeren, dat hij zich vergist" Bonar Law zat, vrooljjk keuvelend, naast Asquith, Llovd George was met aanwezig. BINXEXLAm Y*n het hof. De Prins wordt a.s. Vrijdag weder vooi; eenige dagen op Het Loo verwacht. Corps diplomatique. De Turksche diplomaat Moukth'ar Bcy, die gedurende eemge maanden optrad ais p'.aatovervanger van den Turkbchen gezant te 's-Gra.venha.ge, tijdens diens buitenJandsch verlof, heeft gisteren dd residentie verlaten. Hem werd uitgeleide gedaan door den ge zant van hot üttomamsche rijk, Nousrah Sadoullah Boy en leden der Turksöhe le gatie, en door den chef van het kabinet van den minister van buiteniandsdho za ken, mr. Douda van Troostwijk, m opdracht van den mimste1", die verlitndeid was per soonlijk afscheid te nemen. Monkthar Bey vertrok eerst naar Am1- sterdam ©mi zich vandaar heien na Ber lijn naar Konstanflnopel te begeven. Audlentteg. De gewone audiëntie van den minister van Lüjomen zal Donderdag as. niet plaats hebben. De gewone audiëntie van den minister van marine zal Vrijdag as. niet plaats hebben. De gewone audienti© Van den minister van waterstaat zal Vrijdag as. niet plaats hebben. Rechterlijke m&eht. Bij Kon, besluat van 2 dezer is benoemd toi griffier bij liet kantongerecht t© Does burg, mr. H. Diephuis, advocaat ©tj, procu reur te 's-Graveniiage; Djutnbl. Bij het departement van koloniën is ont vangen hel volgende telegram) van den gou- Vemeur-generaai van Nederlaiudsoh-Indië Een patrouille verraste in de boven Bjeteh- stroek een. bende Djambiërs, waarvan drie man gedood wenien. Onder de gesneuvel den bevond zich Pangerang Oeiong, bekend staand© ajs Pangeraa Ratoe. had Fenzileh en Marzak afgesnauwd, toen zij hein !eScn zijn onderbevelhebber waar schuwden; als hij soms bijna naar hen geluisterd had, dan had hij toch. vroe gór of later uitgemaakt, dat zij alleen zoo spraken, om hun haat te luchten. En toch was hef nu bewezen, dat zij jjelijk had den gehad in hun moening omtrent dezen verrader, terwijl hij zelf een arme, blinde bedrogene geweest was, dio Marzak's slim heid noodig had, om den blinddoek van zijn oogen te rukken. Langzaam liep hij "h'et gangpad "door, gevolgd door Marzak, Biskaine en de ande ren. Op de plaats, waar het op het tus- schendek uitkwam, hield hij ski, en zjjn donkere, oude oogen flikkerden onder £gu overhangende wenkbrauwen. „Zoo," smaalde hij. „Zijn dit uw kost bare goederen? Leugenachtige hond, wat was je bedoeling hiermee?" Uitdagend antwoordde Sakr-el-Bahr Kern: „Zij is mijn vtouw. Het is mijn recht haar mee te nemen waarheen ik ga." Hij keerde zich tot haar en geiastoe Eaar. haar gelaat te sluieren, en zij gehoorzaam de hem dadelijk piet vingers, die van ont roering beefden. „Niemand betwist uw recht daaropi," zei Asad. „Maar als ge besloten waart haar mede te nemen, waarom het dart niet open lijk gedaan? JVaarom was zij niet ge huisvest in de hut op 't achterdek, zooals het de wouw yan Sakr-el-JBiaKr voegt? Waarom haar aan boord gesmokkeld in een mand en haar daar in het geheim verbor gen?" l (W.ordt vervolg f 103 I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1