De oorlog. 69"* laargang. Woensdag 6 December i§10 No. 15314 DE ZEEVALK. J I'll I 'f '#1 M >rt V Deze courant verschijnt d a gelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vl~ardingen ft, 1.25, franco per post fl- 1.65. Prijs per weekVoor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange "Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels 0. 0 02, iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per regel Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeehge voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te. voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Tnterromnmnale Telefoor, Kennisgeving. De Burgemeester van Schiedam brengt ter algemeen© kennis, dat door hem ingevolge- "art 1 der verordening optie tapperijen, logementen, openbar© vermake lijkheden, optochten, en den handel in ge bruikte loerende goederen te Sdbieïam (Ge meentebladen 1911 no. 43, 1913 nos. 16 en. 27 en 1914 nou 22) tot nader aankondi ging als sluitingstijd der tapperijen is vast gesteld de rijl tusschen des avonds 11 en des Voarmadiiags 5 uur, en herinnert dat ingevolge bovenvermeld artikel te beginnen met den 7den dezer de tapperijen, des avonds 11 .uur moeten tg©- alotem wonden; en dat krachtens de verordening onder tapperijen mede wonden verstaan, koffie huizen, bierhuizen enz., en de aanhoorig- heden dier inrichtingen. Sdhiedamj, 6 December 1916. De Burgemeester van' Schiedam AL L. HONNERLAGE GRETE. 33/24 Kennisgeving, Burgemeester <sn Wethouders "van Schie dam; I doen. te weten, dat door dien Raad dier gemeente in, zijn vergadering van den öden December 1916, is -vastgesteld de volgende Verordening 'tot beperking van het ge bruik van gas en electrisch licht in winkels. Art. 1. Het is verboden, 'behalve: a. op Zaterdag, b.- van 20 tot en met 24 December, c. op 31' December, i ter verlichting van winkels of kramen (inbegrepen barbierswinkels en kapperssa lons) of voor reclamedoeleinden, gas of electriciteit te bezigen vóór 's morgens 6 uur en pa 's avonds S uur. i Art. 2 Het verbod in art. 1 is niet toepasselijk op apotheken. i Art. 3. Burgemeester en Wethouders izijia bevoegd een al dan niet voorwaardelijke ontheffing t© verleenen van de verbodsbepalingen dezer verordening. a. algemeen ten aanzien van alle win kels voor enkele, door hen aan te wijzen, dagen of gedeelten -van dagen j i b, ten aanzien van alle winkels opeen tentoonstelling, fancy-fair of andere soort gelijke inrichting van tijdelijke n aard, voor een door Burgemeester en Wethouders te bepalen tijdvak. ,Van de ontheffingen, sub a. bedoc-ld, wordt door Burgemeester en .Wethouders openbare kennisgeving gedaan. i Art. 4. Voorzooveel daartegen niet reeds is voor zien bij een wet, een algemeenen maat regel van bestuur of een provinciale ver ordening, wordt overtreding van eenige be paling dezer verordening gestraft methech- Roman uit het laatst der 16e eeuw, near 't Engelsch van iRAFAËL SABATINI. „En waarom," voegde Maxzak er bij, „hebt ge tegen mij gelogen, toen ik u vroeg waar zij was, en mij gezegd, dat zij in uw huis in Algiers was?" „Dit alles deed ik," antwoordde Sakr- el-Ba.hr met trotsohe, bijna minachtende, waardigheid, „omdat ik vreesde, dat ik anders verhinderd zou worden haar mee té nemen," en de trotsohe bhk, dien hrj ©p Asad wierp, joeg een blos op diens ingevallen, oude wangen. „Wat was de oorzaak van die vrees?" Vroeg hij. „Zal ik het u zeggen? Omdat geen man op een tocht als dezen, het ge- h zeischap van zijn 'jong© yrouw wenscht. Omdat geen man zrjn vrouw meeneemt op een tocht, waaraan levensgevaar en gevaar voor gevangenneming ver honden is," „Allah heeft over mij, zjjn dienaar, in het verleden gewaakt," zei Sakr-el-Bahr, „en ik stelde mijn vertrouwen 5ml Hem." ffet was een mooi klinkend antwoord. Zulke woorden die nadruk legden op d© overwinningen!, die Allah gezonden had hadden vroeger zijn .vijanden ontwapend. Maar nu deden z§ geen dienst. Integen- deel, zij wakkerden .A'sad's toom slechts aan.1 I /Laster Allah niet," riep Eg" en zjjn i groote gestalte trilde Van woede, zjjn bleek oud gelaat geleek op een gier.' „2jj werd .B-zoo in het geheim aan boord gebracht, om-' ,rédat, als haar tegenwoordigheid bekend was -gefrórden, uw werkelijk jyoornemeb! pak Lvv tenis van ten hoogste zes dagen of geld boete van ten hoogste f25. 1 Art. 5. Onverminderd het bepaalde bij art. 8 van het Wetboek van Strafvordering zijn met het opsporen en constateercn van overtre dingen dezer verordening meer bepaald be last de ambtenaren der Gemeentepolitie en die van de Gemeentelijke Gasfabriek en het Gemeentelijk Electriciteitsbednjf. i Art. 6. De verordening van 28 November 1916, betrekkelijk dit onderwerp woidt inge trokken. i Art. 7. Deze verordening treedt in werking met den 7den December 1916. Haar afkondi- diging zal onmiddellijk na haar vaststel ling plaats hebben, i Aldus vastgesteld in de openbare verga dering van den Raad der Gemeente Schie dam, den Sen December 1916. Zajnde deze verordening aan de Gede puteerde Staten, van Zuid-Holland in af schrift medegedeeld. En is hiervan ingevolge artikel 7 der verordening afkondiging geschied, waar het behoort, den Gd.en December 191t>. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Ms Lu HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, 71 SICXENGA. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade ol hinder knnnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien het verzoek van: lo. A'. TIEMAN, om, onder mtrékkiag van de bij besluiten van 10 Januari, 19 April en 6 Juli 1916 verleende vergunnin gen, vergunning te verleenen voor het op richten van eene inrichting voor het dro gen van groenten en beschadigde granen, m de panden Hoofdstraat 35, 35a en 37, kadaster Sectie L, nos. 1440, 1441, 1442 en 1443, met 5 electromotoren van res pectievelijk 30, 20, 10, 6 en 18 P.K..,- drij vende diverse ventilators, wasch-, snij-, poets-, droog-, hijsch-, weeg- en pompma- chines, (elevatoren en transportschroeven!i 2o. De N.V. KAUFMAN'S HUIDENHAN- DEL, om vergunning tot het oprichteri van een opslagplaats van huiden, iin de panden Noordvestsingel 125 en 127, ka daster Sectie A, nos. 109 en 110; 3o. De GLASFABRIEK „DE SCfflE", om vergunning tot bet uitbreiden barer ma chinale flesschenfabriek aan den Ruiten- havenweg 146, jcadastèr Sectie L, no. 1914, met een bankwerkerjj en bergplaats met 2 electromotoren .van respectievelijk 6 en 7 P.Khet vervangen van een elec tromotor van 3Va PK. door een van 15 P.K. en het verplaatsen van een elec tromotor van 10 P.K. van d© oude naar de nieuwe bankwerkerjj; ontdekt zou zijn-" r,En wat dat voornemen ook geweest moge zijn," zei Marzak, >,het was niet die u opgedragen taak om dia Spaansche galei aan te vallen." „Dat bedoel ik juist, mjjh zoon," stemde Asad toe. En x toen met een gebiedend ge baar: „Wilt- ge me zonder verdere leu gens vertellen wat uw doel was?" vroeg hrj. „Hoe?" zei Sakr-el-Bahr, en hij glim lachte even. „Hebt g© niet gezegd, dat dit voomerhen voor den dag was gekomen door wat ik deed? Ik geloof dus, dat h©t meer aan mij is, om u verder© in lichtingen daaromtrent te vragen. Ik ver zeker u, Heer, dat het niet mipi bedoeling was, de taak te verwaarloozen, die pij werd opgedragen. Maar juist omdat ik vreesde, dat, als haar tegenwoordigheid bekend werd, mijn vijanden het zelfde zou den veronderstellen als gij nu doet, en zij u misschien alles zouden doen vergeten, wat ik voor den roem van den Islam gedaan heb, besloot ik haar heimelijk aan boord te bréngen. „Mijn werkelijk plan was, nu gij dit weten moet, haar ergens aan de kust van Frankrijk aan wat te zetten, vanwaar zij naar haar eigen land en volk kon terug- koeren. Als dat gjebeurd was, zóu ik 'd© Spaansche galef onderstihtept hebben en twijfel er niet aan of met 'Allah's hiilpl zou ik geslaagd zijn." ,JBij de horens van Satan," zwoer Mar zak vooruitdringend, „hij is ïnderdpad de vader en moeder der leugens. Wilt g© dit verlangen verklaren, om nu reeds ontslagen te worden Van een vróuw, die ge pas ge huwd Hebt?" vroeg ki|. „Ja" bromde Asad ,,Kunt gje dat be antwoorden?" 4o. Li. .VERVOORT, om vergunning tot bet oprichten van een vischroofcerij, in hofj pand Hielevoetsdhejstrahft (15b,kadaster! Sectie M, nos. 2428 en 2429; t Gelet op de bepalingen der Hinderwet. Doen te weten: i j dat voormelde verzoeken met de be lagen op d© sedretaxie der gemeente! zijn ter visie gelegd; i dat op .Woensdag den 20 Dedemhbr a.S., des voormiddags ten ll3/a' ure, ten raad- huize gelegenheid zal worden gjegevemi om bezwaren tegen het toestaan van did verzoeken in te brengen en, die mondeling o£ schriftelijk to© te lichten; l dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op d© secre tarie der gemeente, van de schrifturen, dis ter zake mochten zgh ingekomen, kennis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep óp een beslissing ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn rij, ctie niet overeenkomstig art 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijhar le den zijn verschenen, tem ©inde hun bezwa ren mondeling toe te lichten. En is biervan afkondiging geschied, waar bet behoort, den 6 December 1916. Burgemeester 'en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, SICKENGA, 40/71 Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder linnen veroorzaken. Rupgecmeeeter en Wethouders Van Schie dam; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemeen© kennis, dat oip den 4en December 1916 aan J, Bj. iO, BEINING en. zijne rechtverkrijgenden vér- gunning is verleend voor het oprichten van een smederij met autogene metaallas stilling in. het pand Overschieschestraat 39ben-, kadaster Sectie I ma. 184. Stihiedataj, 6 December 1916 i Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICXENGAL 87/21 BÜITE3ÏLANÖ Van het Westelijke front. Duitsch legerbenidht In den ochtendnevel gingen, na een korte en hevige artillerie-voorbereiding, sterke En- gelsche afdeehngen ten oosten van den straatweg AlbertWarlencourt tot den, aan val over; zij werden door ons vuur tot den terugtocht gedwongen, In den namiddag werd het helderder, ,,Gjj zult de waarheid hooren," zei Sakr- el-Bahr. „Geloofd z jj. Allah I" spotte Marzak. i „Maar ik waarschuw u," ging Sakr- el-Bahr voort, „dat gij ze moeilgker te ge- looven zult vrnden, dam ©enig© leugen, die ik zou kunnen bedenken. Jaren geleden in Engeland, waar ik geboren, ben, had ik deze vrouw lief en zou, met haar ge trouwd zijn. Maar er waren menschen en omstandigheden, die mij bij baar belas terden, zoodat zjj mg niet wilde huwen en ik ging heen met haat ia h«b hart. Gisterenavond bleek de liefde, die ik dood en in haat veranderd gewaand had, nog steeds levendig. Doordat ik haar liefhad, ging ik inzien, dat ik haar slecht behandeld had, en ik" werd hoven alles door het verlangen gedreven, het kwaad, dat ik ge daan had, te hórstellen." Hij zweeg en na een oogenblik stilte, begon Asaa toornig en verachtelijk -te lachen. t „Sedert wanneer bewijst een man! zjjn liefde voor een vrouw, door haar van -hem weg te zenden?" vroeg hij, op een toon, die juist weergaf, wat hjj van zoo'n be weging geloofde. „Ik heb u gezegd, dat Kei ongelooflijk zou schijnen," zei Sakt-el-Rahr. „Is het niet duidelijk, yader, dat dit huwelijk van hem niets dan een voorwend sel was?" riep Marzak. „Zoo klaar al® de dag," antwoordde Asad. „Uw huwelijk met die Vrouw was een god- delooz© bespotting Van hot War© Geloof. Het was geen' huwelijk. Het Was een gods lasterlijk voorwendsel. Uw oenig doel was, olm mij te dwarsbomen, door mijn eerbied Voor de Heilig© IWet'van den Profeet te misbruiken ©n haar bojten mljjSa ber©ifc ,te en werd de artilleriestrijd aan de Somme krachtiger; ook gedurende den nacht was het geschutvuur levendiger dan-in denlaat- sten tijd. i Fransch legerbericht. Een kleine Buitsche aanval ten noorden van Vaux mislukte volkomen door ons mi- trailleurvuur. Matige artillerie-actie op de overige deelen van het front. De nacht was kalm aan het geheele front Op 4 Dec. schoot luitenant Hungesser aan het Somme-front achtereenvolgens twee vijandelijke vliegtuigen neer. Het eerste te 12 uur 15, het andere te 11 uur. Eén toe stel "viel verbrijzeld neer 100 meter ten westen van Curlu; het andere viel bran dende in het iValulart (ten westen van Echelle). Door deze beide overwinningen is nu het aantal door dezen luitenant neerge schoten Duitsche vliegtuigen, tot twintig ge stegen. i Engelsch legerborioht, Sir Douglas Haig meldt: Ten zuiden van Loos deed do vijand in grooten getale een poging tot een raid. De poging mislukte volkomen. i Tan het Oostelijke front. Duitsch 'legerbericht. Front-prins Leopold van Beieren: Ten Zuiden van. den. spoorweg TarnopolKras- ne deden de Russen bij Augustowka ver-1 gee£sche aanvallen om de hun onlangs ont rokte loopgraven te hernemen. Front-aartshertog JozefBij nieuwe Rus sische aanvallen op de Kapoel (ten noord oosten van Doma >Watra) werden de Rus sen afgeslagen. De Doitsche en Oosten- rijksch-Hongaarsc'he afdeelingen hernamen de voor eenige dagen verloren hoogte-stel lingen; zij namen -bij Werchedebry, ten Z. van den Tataren-pas, >100 man gevangen en maakten 5 mitrailleurs buit. OoBtenr ijkseh legerberichti Behalve een spoedig afgeslagen aanval der Russen bij Augustowka in Galicië valt niets te vermelden, i v Russisch logerberiohti Hier en daar artillerie- en geweervuur op het geheele front. Tan het Zuidelijke front. Oostehr jjksoh legerbericht. Niettegenstaande regen en mist bleef het artfflqrievuu.r in den Karstseator even sterk. v De luitenant ter zee Banficld schoot den Sen Deo. boven het Karstplateau in een ge- vedht met Italiaansche Compiom-vliegtui- ge-n één dezer naar beneden. De vier inzit tenden. van welke één zwaar en twee an dere» licht gewond waren, weiden gevan gen. genomen. Tan het Boemeensche front. Duitsch logerberioEt. In do Po&sna-, Trótus- en Us-dalen deden do Russiseh-Roemeenseihe troepen krachtige doch vjergeefstihe aanvallen, die allo wer- Hjj wendde zitih tot Vigitelio, die wat achter SajkreLRahr stead. „Gelast) uw man- men, dam verrader in boeien fee sluiten", zei hjjl „De hemel 'heeft u tot tien wigs besluit gebracht, vader!" riep Marzak op j lichen- den toon.Maar die kreet was jie eenig© jubelkreet, die weerklonk, zijn stern de eenig©, die 'men hoonde. „Dat besluit zal u waarschijnlijk beiden naar den hemel zenden"/ antwoordde Sakr- eJ-Bahr onverschrokken. Op dat oogenblik bad hjj zijn besluit genomen. „Blijf 1" zei hij met een wenk tot VigiteMo, die zich inder daad niet verroerd had. Hij trad dacht op Aisad toe, en' wat hjj zei, hoonden alleen zij, die vlak bij den Dey en Rosamund© stonden, welke laatst© haar ooren inspan de, dat zij geen woord verliezen zou. „Geloof met, Asad", zei hjj, „dat ik mrj onderwierpen zal als ©en kameel onder zijn last. Bedenk uw toestand goed. Als ik mjjn stemi verhef, om mijn zeevolken om mij to roepen, kan Allah alleen zeggen, hoe- veel er zullen overblijven om- u te gehoor zamen. Durft gij het bier op te wagen?" frrioeg hjj, zjjn gezicht stond ernstig en plechtig, maar volkomen - cmbevreescl, als van ©en man, die niet twijfelt aan den af- loop. Asad's ooigjea glinsterden somber, zijn kleur werd astihgraum „Schandelijk© ver rader begon hjj met gezwollen stam Zjjn lidiaam siddenie van toom. „O neen", viel Sakr-el-Bahr hem! in de rede. „Als ik een Verrader was, zou ik het reeds gedaan hebben, want ik weet, dat bij een verdeeling van oude krachten, bet grootst© aantel aan mijn, zjjd© zous zijn. Laat dus mijn stilzwijgen het bewjfs van mjjn onverandeiljjke trouw zjjtaj, Asad. Denk oan hjj Jbdt feeoordoelen. mijn' aedpg, den afgeslagen; jnj Alt-AImira, ten N. vat! het Oituz-dai, werden 350 man gevangen genomen, 8 mitrailleurs buitgemaakt Rij de leger groepvon Moeken sen, schreed het negende leger, den vijand achtervol gend en den tegenstand der achterhoede brekend, over den .spoorweg Boekarest— Targov! staIheirovita in oostelijke rich- ting. Het, Donauleger volgde, na de aan de Bencden-Arcus op den m getalsterkte groot- teren vijand behaalde overwinning, den icrugv ijken de n vijand, en trok met den linkervleugel, strijdende tot aan de rivier, en verder daarover In deze gevochten heeft zich Vooral do 27e ïnfanterae-divisie onderscheiden. De oostvleugel sloeg in de Don au-vlakt© bloedig een Russisch-Roemeenschm aan val af Het gisteren gemelde aantal gevangenen werd sedert 3 December met 12 500 man uitgebreid. Bij het negende leger zijn nog 2000 bij het Donau-leger 2500 man ge vangenen binnengebracht. De laatsten maakten deel uit van het 22e regiment in fanterie en het 6e regiment artillerie. In de Dohroedsja geen groote gevechts actie. Oostenrïjksch legerbericbt. Legerfront-aartshertog Joseph: De O.-If. en Duitsche troepen hebben m het grens gebied ten westen en ten noordwesten van Gena aan de Russen alle plaatselijke voor deden weder ontrukt, die zij in de laatste dagen hadden behaald Ook de bataljons van generaal v. Kovesss wierpen den vijand in een verbitterd ge vecht uit eelt vroeger verloren loopgraaf. Bij deze "acties werden 550 man gevangen genomen en 13 mitrailleurs en .vier-rriifnen,- werpers buitgemaakt. Aanvallen der Russen ten noordwesten van SoosMeroe ten zuidoosten, van, Töl- gyes en bij Dornewabra werden met groote! verliezen aan de zijde van den, vijand alge. slagen. Russisch legerbericht In do Woud Kurpathen deed de vijand een ïeeks aanvallen op een hoogte, vier werst ten zuiuen van Woiomejiaa, die door de Mus sen was oezet 'Tot een uur m den, rnumag iveruen al.e oanvpilon afgeslagen, daarna echter sc-ioot ue vijand roet' zwaar geschut ue loopgraven der Kussen p.at, zoeoat dezen moesten terug trekken naar hun oud© stolimg. Aan do Moldavïsohe grens in hot Trotus- dal en meer paar het zuiden tot bot Doli- liany dal duren do gevechten voort. De Russen bezetten, wederom oen reeks hoog ten, de vijand biedt echter hardnekkigen, tegenstand en tracht door tegenamivallen zijn positie te herstellen. In Wallaehrjo d,nren do gevoelden voort op do wogen van Targovisto naar PJoesti, van Titoo naar Boekarest en ton westen ©n - ten zuiden van de ho-ofdsüad. Onder den druk van overmachtige vijan delijke troepen, die zonder ophouden de Roemenen aanvallen, trokken dezen terug naar het zuiden. Pogingen der Roemenen om het offensief op de wegen naar Ploesti. en Boekarest te stuiten hadden geen suocies. m M 3 -.Vil ffl len laat u niet overkeerschenj dooj; Marzak, (lie niets ontziet, om zjjn, haat tegen mjj' 'te kunnen luchten.'"- „Luister niet naar hem, viuietr!" riep Marzak. „Het is met mogelijky dat.»," „Zwijg!" 4brómd© Asad, ecnigszins y©r- slagen. Er heersekte stilte, terwijl do Dey som- lier met zijn hand over .zgn witten,' baard Streek en zrjh glinsterende oogen yon Oli vier naar Rosamunde, en weer teruggingen. Hij overwoog, wat Sakr-el-Bahr had gezegd, ihj vreesde zeer, dat het zou bljjken waai; te zijn en hij zag in dat, als hij hier (mui terij uitlokte, hij alles opj het spel zou zet ten, alles op "één Worp, waarin de kans zich evengoed tegen hem kon keerc®,1. Als Sakr-el-Bahr do overhand behield, zou dit met alleen aam koord yaa' dit schip zijn, maar door geheel 'Algiers, en Asad zou neergeworpen worden, om booit meer op te staan. Aam den, anderen kant, als hij zijn zwaard ontblootte en de go to ovï gen opriep, ooi hem te liialpen, was het mogelijk, dat zij in hem den uitver korene van Allah zagen, wietó zij trouw verschuldigd waren en dat zij zich! ,aaa zijn zijde zouden scharen. Rij adhitte dit zelfs waarschijnlijk. Maar toch! was Mat te veel gewaagd. Rij was bang, die nog nooit voor iet§ bang geweest was eri er was nau welijks een gefluisterd© waarschuwing van, Biskaine noodig omhem te doen beslui-'' ten toe te geven. - Hij keek Sakr-el-Bahr weer; aan, hu! met een somberen blik.- „Ik zal over uw. woor den denken,", zei hij met onvaste stem. ."'.ré „Ik wil niet onrechtvaardig zijn, of' mjj alleen door den schijn laten1 leiden. Dat5?. it 'fi m f5 s *Wi M verhoede Allah 1" (Kor# J 'ré «k vilt ré* S'lHIEDAIHJSHE 103. 30/88 r 11

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1