De oorlog. 69*" laargang. Donderdag 7 December 1916 No. 15315 DE ZEEVALK. Kennisgeving. Kennisgeving. BU1TEKLAKD Tan het Westelijke front. Van het Oostelijke front. Tan tiet Zuidelijke front. Van liet Roeineensche front. Van het Balkanfront Ter Zee, 1 Diverse berichten lWordt EDAMSCHE COURi Deze courant verschijnt dagelijks, met uitsondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Vóór Schiedam en Vlaardingen 125, franco per post fl. 1.G5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentièn voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Burean: Lange Haven No Hl (hoe>!c Korte Haver,). 3 Prjjs der Advertentien, \an 10 regels fi. 0 92; iedere -egel meer 20 cents Reclames 40 cent per regel Oroolo loiters naar de plaats die zij innemen. A d v er te n t i n «bij alonnemcnt op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aar. het Bureau tc voldoen. Deze advertenüen werden, mits voor achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend fi terenmmumle Tele"" I0J Aanstelling van een Makelaar. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien artikel 1' der Verordening betref fende de makelaardij te Schiedam, vastge steld den 7ilen Maart 1899 (Gemeenteblad na 3), gewijzigd den 2Gstem Mcd 1914 '(Ge meenteblad na 13j; Brengen ter algemeen© Kennis, dat de Gemeenteraad in zijn openbare vergadering Van 5 December j.l. tot Makelaar in jgodistilleexd. heeft aangesteld den !lt" J. MALTHA Jzn. En is hiervan afkondiging gesdhied, waar het behoort, den, 7den December 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam. M. L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V, SICKENGA. 42/25 Inrichtingen welke gevaar, schade o 1 hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders Van Schie dam; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis, dat van W. J. M. NOLET het bericflt is ingekomen, flat ihij beroep heeft ingesteld tegen het besluit van hun College d,d. 23 November 1916, waarhij hem vergunning tot heb oj> richten van een inrichting voor het dro gen van groenten, peulvruchten en aard appelen in de mouterij Nieuwe Haven 145, kadaster Sectie M. no. 304, is" geweigerd. Schiedam, 7 December 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. E. HONNERLAGE GRETE. De1 Secretaris, V. SICKENGA! 41/23 Duitsch legerberioht, Afgezien van nu en dan krachtige arül lerie-beschieting in het Somme-gebied, geen bijzondere gebeurtenissen. Fransch legerbericht. De nacht verliep zonder incidenten. Ad judant Dormie schoot o<p 4 Deo. zijn ze ventiende Duitsche vliegmachine neer; het viel neer nabij Plerorme. Denzelfden dag schoot wachtmeester Viallet zijn zevende machine neer ten oosten van Benguy (bij 'Atrecht). Artillerie activiteit bij BouchavesneS. In Ghampagiic dreef de Fransche artille rie ten noordoosten van Fontaine en Bor- mois een vijandelijke afdeeling uiteen. Roman -uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAEL SABATINI. 79) HOOFDSTUK XVIII. Schaakmat. Onder het nieuwsgierig "staren van allen rondom hen stonden Rosamunde en Sakr- el-Bahr elkander een oogenblik stilzwijgend aan te zien nai het vertrek van den Dey. ■Zelfs de galeislaven, opgeschrikt uiit hun gewone versuftheid door zulke merkwaar dige en ongewone gebeurtenissen, rekten hun gespierde nekken uit, om naar hen te kijken met een flikkering van belangstel ling in hun doffe, droevige oogen. Sakr-el-Bahr's gevoelens waren, toen hij Rosamunde's bleek gelaat in het afnemen de maanlicht zag, zeer tegenstrijdig. Versla genheid oVer heigeen gebeurd was en een onrustig gevoel omtrent hetgeen nog volgen moest, wisselden af met een zekere mate van Verluchting. Hij zag in, dat zij in geen geVal lang verborgen had kunnen blijven. Zij lilad elf eindelooze uren doorgebracht in de kleine benauwde ruimte van de 'mand, waarin hij haar maar alleen aan boord had willen brengen. De ongerustheid, die jbfegonne? was met de onmogelijkheid, om haar uit haar gevangenis te bevrijden, /toen Aiad zijn besluit had aangekondigd, om hem op reis te vergezellen, was van uur tot uur toegenomen en,, toch zag Kijf geen. kans om Aan den linkeroever van de Maas deden de Duitschers na een krachtige voorberei ding door artillene een aanval op een sail- lant op de hellingen van heuvel 304. Zij werden ontvangen met hevig mitrailleur- vuur en kregen slechts voet in enkele voor geschoven gedeelten. 1 Engelsch legerbericht. Niets bijzonders, behalve hevige besehie ting door de Duitschers van den An ere sector. i Duitsch legerbericht. Front 'prins Leopold van Beieren: De stellingen aan de Narajoefka worden door de Russische artillerie krachtig onder vuur genomen. Front aartshertog Jozef: In de Woud- Karpathen gingen de Russen tot den aan val over ten noorden van den Tatarenpas en viermaal aan de Ludowa. De nieuwe offers, die daarbij gebracht werden, leid den niet tot succes. Het aantal gevange nen in den voor ons gunstigen slag aan de Werch Debry verhoogde zich tot 275 man, de buit tot 5 mitrailleurs en 4 mijn- werpers. j, Russisch legerberidht. Ten zuidoosten van Pomorjany in d|e buurt van het dorp Koniveka deden Rus sische verkenners een aanval op posten van den vijand en maakten daarbij krijgs gevangenen. Er werden met succes verkenningen ge daan aan de Bistritza in de buurt van het dorp Stary-Lisetz. Italiaansch legerbericht ln de zone van de Boven-Astico duurde gisteren de artillerie-actie voort. Groepen vijanden, die pogingen deden om dicht bij de Italiaansche stellingen te komen, wer den snel afgeslagen. Op het Giulia-front artillerie-duel, het herigst in het frontgcdeelte tusschen Görz en de zee. Oostenrrjksch legerbericht- Er gebeurde niets van belang. Den Sen Dec. \yierp een escadrille O'.-H. vliegtuigen met succes zware bommen op Monfalcone. Ondanks het hevige afweér- vuur keerden alle vliegtuigen behouden terug. t DuitSCh llegerheriöht Legergroep -aartshertog Jozef: ïn het dal vast de Trotus Werd een sterke Russische aanval tegen ,otnze voorste linie door een teruggang in een niet var naar achteren gelegen tweede linie opgevangen. Ten N. van den Oituz-pas wend een Rus sisch steunpunt jmet gjeringa verliezen door ons 'genomen en 60 man door ons (gevangen genomen. In het Baaka-dal, het Z.O. bekken van Kezidiivasarhely, namen de Duitsoh-O osten- njfcstibe troepen door een overvalling eon belangrijk stuk van de Roemoensdhe stel ling, waarbij 2 officieren en 80 man ge vangen genomen en een massa daar opge ld ip-otde ammunitie buitgemaakt werden. Legergroep-van Mackensen: Het zegevie rend Vooni i tri ringen! ie negende leger na- haar 1e verlossen uit een toestand, die vroeg of laat verraden zou worden, als de grenzen van haar uithoudingsvermogen be reikt waren. Die verlossing, welke hij niet had kunnen bewerken, was bereikt door de achterdocht en kwaadaardigheid van Marzak. Dat was de eenigo troost in het tegenwoordige gevaar. Tegenspoed had hem geleerd, voordeelen, hoe klein ook, op prijs te stoften. era gevaren, 'hoe graai ook ife frat seeren. En dus genoot hij van het kleine voordeel en besloot naar omstandigheden te handelen, en zooveel mogelijk gebruik te maken van de weifeling waarin zijn woor den den Dey gebracht hadden. Hij vond het ook ëen aangename gedach te, dat, nu de zaken zoo geloopen waren, hij en Rosamunde Iotgenooten in het on geluk geworden waren en een gemeenschap- piel ijk gevaar deelden, en niet meer' als onderdrukker en onderdrukte tegenover el kander stonden. Daarom glimlachte hij even, toen hij Rosamunde in het bleeke, strakke gelaat zag. Die glimlacht ontlokte haar de Vraag, die haar bezwaarde. „Wat nu? Wat nu?" 'vroeg zij heescK, en zij strekte de handen naar hem uit. „Nu," zei hij koel, „laten we dankbaar zijn, dat ge bevrijd zïjt uit een' jVarMjfizoinller ednig gemak sof waardigheid. Laat mij u birmgien naar (dat, hetwelk ik Voor u ge leed gemjaakt [heb, en dat gij reeds lang KoiuJdt betrokken (hebben zonder de ontijdige kolmlst Van' Asad. Kom." En hij wees uit- noiodiglend naar (het gangpad, dat naar het achterdek feijdllej. Zij schrikte jterug, nv'aht daaï op' het achterdek zat tAda|d opller zijn tent met (Maïzak, Bjskaine en deander© pffidie- Pep van z$n ^ev,ojLg. 1 derl strijdend de lijn BoedharestPloesci Campina. Onder den druk dezer beweging ontruimde de rijarui de stellingen ten N. van Sinaia. Sinaia werd des avomds, na een gevecht, door de O ostenrijksch -H ongaar- sdhe troepen bezet, Het DÓtoau-leger Zuiverde op den zuide lijken oever van de Argies de nog (loor de Róenveiuers bezette dorpen. Het rukt nu op Boeeharcst aan., t -j Aan den Donau werden Russische aan vallen uit het oosten afgeslagen. De in Zuidwest-Walanhijte in wanorde wij kende Roomeensche troepen wonden door de hen vervolgende Oostenrijksdhe troepen, onder kolonel vom Szivö, aan de Alt tot een gevecht gedwongen. De vijand, wièns te- ruigtodhtsweg op den oostelijken oever van de rivier is afgesneden, verloor gisteren 26 officieren en 1600 man aan gevangenen en vier kanonnen. Behalve deze, Werden gisteren nog ruim 4400 Roemeniërs gevangen genomen. Aan den spoorweg ten N.W. van Boedha rest vielen ons belangrijke hoeveelhed^jT; lanve in handen, die door de Engelsche regeoring waren aangekocht en door bor den als zoodanig waren aangegeven. Aan het Dobroedsja-front heerscht rust. Later bericht: Boekarest is gonp- moin. i Naar gemeld wondt, bedraagt het totaal aantal Roemeensohe krijgsgevangenen, sinds het begin van den oorlog gemaakt, ruim handenduizend man. Do Keizer heeft gelast dat naar aanlei ding Van dit feit op 6 Decj. in Pruisen en Elzas-Lotharingen gevlagd zal wonden, liat er saluutschoten zullen worden gelost en de kerlckloikken zullen luiden. Ploesti is genomen. Dolor de Oostenrijk-HongaarSdhe troepen is Ploesti gqnomen. Russisch legerberiaht In do Waud-KarpathenDe Russische troepen hebben eep hoogte bezet dr% werst ten zuiden van Jablonitza, zrj Wenden echter door het herige mux van den vijand (ge noodzaakt ha^r weder te ontruimen. Aan de grens van Zevenburgen in de da len van Tretoes, Svelte, Tehesimak, Oes- sa en Dioftiany duren de gevecihten voort In Wallachijio worden de aanvallen voort gezet De Vijand behaalde sudcessen in lie richting van Tomgoriotea en Ploesti, in de streek van Goknnechti en aan den spoor weg Ti toe-Boekarest, waar de Roemenen ten gjevojge van de indrukkmg van hun (front moesten terugtrekken. In de andere sectoren werden vijande lijke aanvallen afgeslagen. Duitsch legerbericht In de gevechten bij' Gradesnica, ten oos ten van de Tsjerna, behaalden de Bulgaar- sche_ regimenten dé overwinning' 'over de Serviërs, die aanvankelijk in hun stelling waren binnengedrongen. Meer naar het zuiden zijn nieuwe ge vech ten aan dien gang. Fransch legerbericht. Gisteren behaalden do Fransch-Servischc troepen nieuwe terreinwinst ten, noorden van Paralovo, zij mlaakten 125 gevange- „Kom", herhaalde (hij, „er 5® niets .te vree zen, alls (gij u onverschrokken toont Voor het !pogenblik staat de koning sdhaak." „Niets to vreeaen?" herhaalde zij, star rende. „Voor het toogenbOik volstrekt niets", ant woordde hij (vast. „Tegen wat lie toekomst brengen kan, moeten .wij vast besloten zijn. Wees zeker, dat vrees ons niet helpen zal." Zij weid steak, alsof hij haar onrecht vaardig beschuldig! [had. „Ik ben niet bang", verzekerde zij hem, en hoewel haar gelaat "bleek bleef, werden haar oogen (rustig en haar stem' vast „Kom dan", (herhaalde hij, en. zij ge hoorzaamde hem nu daielijk, als om te toonen, dat zij hoegenaamd geen vrees koes- terete. Naast elkander gingen zij door het gang pad, en klommen de traten naar het ach terdek op, d© ach daar bevindende groep Zag hen, naderen metblikken, zopWel van Verbazing als wraakzucht Asad's donkere, ïonkefenlie oogen rus ten alleen op het meisje. Zij volgden ieder harejr bewegingen, toen zij naderde en ver lieten, baaï geeoi oogenblik omj zidh op haar. geleuier te richten. Uiterlijk hield zij' zidh met trofeche Waax- [digheid wilkomeln: kalm1 orater dien ]fe- geerjgen, (onderzoekenden Mik; maar in- wtemdig kromp zij van een schaamte cm vernedering, waarvoor zij nauwelijks een inaaïrx had. Toit zekere hoogte deelde Oli vier haar jgpvoolieins., maar vermengd met toorn: en daardoor gedreven, plaatste hij zidh tusschen haar en den blik van den Dey, om haar daar tegen te beschermen, zöoals hij dit tegen een dooielijk wapen ztou. gedaan hebban. Op het achterdek stornlï h^j fijÜI' ew ifQfO^ vjoojr As&L k nen. Herige artilleriestrrjd ten noorden van Monaster. Servisch legerberidht Gisteren zetten de Serviërs hun succes voort ten noorden van Groenisita en Bo^- demirci en veroverden krachtig erslerkto stellingen, waar zij twee Duitsche ion wit sers buitmaUKten. De vijand is naai het noorden gedreven. De Serviërs vonden op het veroverde terrein een groot aantal bj ken, o. a. dat ran den commandant van het 21e regiment. Schepen gezonken. Lloyds meldt, dat volgens een. nog met bevestigd gerucht het Noarsohe s.s „Ha raid" is gezonken. Het Gneksdhe stoomschip „Flofo" is den 4den Dect gezonken. De bemanning is gered. Lloyd's berichtHet Eingdsche stoom- schip „Dacia" en het Fransch© stoomschip „Kanguroo" zijn gezonken. (Het sis. r„Dada.", groot 1856 br. t., gebouwd in 1867, béhooxde aan de India Hub. Gutta iPerdha Tetegr. AVorks Co. Ltd., ta Londen; het s.s. „Kanguroo". groot 2493 br. t., gebouwd in 1912, aan (de roe den] Schneider Ca, te Havre j Partugeesch berich't Een onderzeeër sdhoot 50 granaten af op Fumdhal. Eén daarvan trof een schip en doodde zes Portugeesohe zeelieden. De testbatterijen openden een hevig vuur en Verdreven dan onderzeeër. De „Lambert". De Amelikaanstihe loden van de beman ning van het Amerikaansche stoomschip „.Tohri Lamibort", die uit Bordeaux in New- York zijn aangekomen, deetan mede, dat hun schip den 22en Nma door een Duitscben onderzeeër beschoten en in den grond ge boord wepdl Een. proiViandeerinigsst^tioiW 'Voor onderzeeërs'. In een klein dorp op het eiland Samos, gelegen aan dei kust, is een complet© (inrich ting ontdekt voor de proviandeering van Duitsche onderzeeërs, daar gevestigd door de ragöerimg onder Skoehoelis en Goema- risL Een. gedeelte der, schuliiigem is gearres teerd. ii v De kabinetscrisis in Engeland. De koning heeft de ministers gistermid dag bijeengeroepen tot een aJgpmeene ver gadering. Slechts rijf ministers woonden d© confe rentie mlei den Koning biij n.l. Asquith, Lloyd George, Balfour, Bonar Law on Hen derson. De conferentie duunle anderlw.lf uur. De andere ministers 'waren ook naar het paleis gegaan, maar hielden zich daar be zig "met andere? zaken. i t De Koning hoeft Lloyd George ontboden. Op advies ran Bonar Law verzocht de kotoinig-Lloyd George eon kabinet te Vormen. Deze VerkJaatde zidli'barcid en zal nujtracli- ten ©en nationaal, ministerie te Vormen zon der daarbij te letten op versldhil van pai tij'. „Sta toe, verheven heer", zei hij, „dal mijn Vroiuwi de hut betrekt, die ik ivoor haa.r in gereedheid hal gebradhi, voordat ik wist dat gij deze onderneming met uw tegen- wtandigheid zouilt verecren." 'Kort, minachtend gaf Asad mot een hand gebaar taestemiming, zonder zich tot een antwioprd in woonden te VerWïiarligrm- Sakr-el-Bahr boog weer, stapte vooruit en sloeg het zware, rood© gordijn ter zijde,' waarop d© halve maan in groen geborduurd' was. Van uit de hut straalde ligt gouden licht van een lamp, dat zich vermengde met de blauw-grijze schemering, en een{ schitterenden glans wierp over het witte] kleed van Rosamunde. Voor een oogenblik verslenden Anad's trotsche oogen haar, toen ging zij naar bin nen. Sakr-el-Bahr volgde en het gordijn viel weer heer. De kleine ruimte was ge meubeld met een divan, bedekt met zijden kleeden, oen laag Moorsch tafeltje, met ge kleurd hout Ingelegd, waarop de pas ontsto ken lamp stond, en een klein komfoor, waarin reukgom brandde, die 'n zachten1 geur verspreidde. Uit de schaduw op den donkeren achter grond, stonden zwijgend Sakr-el-Bahr'stwee Nubische slaven op. Abiad en Zal-Zer, en bogen diep voor hem. Als zij hun tulbanden en smetteloos witte lende-doeken niet ge dragen hadden, zouden hun zwarte licha men onzichtbaar zijn gebleven, een scha duw onder de (schaduwen. Do kapitein gjaf een kort bteveJ, en (uit een ihiangend kastje namen de slaven eten en drinken en zetten het op het lage! tafeltje een: schold kuikens, gekookt in De Entente en Griekenland. Het Pprijscbe „Journal" bevat een tele gram uit Athene oVer de ahnkomst te Pi raeus van verscheidene tjransportechepon met t roepen der geallieerden. Het Parijsche kabinet is met het Londensche, voortdurend in sedachtenv, meting- over het gebruik dien troepen. De Parijsche pers bepleit een kras op treden te zen Gnekenlajid en verlangt dat koning Konstantijn zal aftreden. De bladen: vernomen, dat do Gneksch'e gezanten tel Londen en Home hun pas zullen krijgen. Roep om vrede. H.-i Engelsche parlementslid Trevolyan, heeft, naar de „Frankfurter Zeitung" uit New-York verneemt, een «open brief aan) Wilson gericht. Hij vraagt den president) om zijn bemiddeling Voor den vrede aan te bieden en verzekert, Rit alle volken oor logsmoede zijn. De Vereenigde Sinten be- hooren volgens Tjrevelyaii den eersten slap jo d oen tot liet utischrijven van ©en) onzijdige conferentie, die den weg naar den vrede ba,ant. In Griokenla,nd. Graaf Mirbach„ tot ^yoor kort Uujtsch ge zant te Athene, heeft den Berlijnschen cor respondent van „National Tidendc" een en! ander over den toestand in Griekenland meegedeeld, 't Griekschjo volk. heeft den ge zanten van het viervoudig verbond, toenl zij door de entente uit het land werden] gezet, op velerlei wijze deelneming be tuigd, maar zeide do gezant de mi nister-president Lamcros is ons piet' vriendschappelijk gezind. 1 Be soldaten, die onder koning Konstan- djn hebben gevochten, zijn. de dynastie trouw en van hun gaat ook de beweging! onder de reservisten uiL Die beweging! heeft echter geen groote betoekenis. want er heerscht oneenighieid en er is ook geesn| leider. i Van Ret tegenwoordige kabinet gaat g>eenl_ kracht uit, het bestaat uit een aantal „oude heeicn." De koning is nog altijd zjek. Zijn wond wil maar niet genezen. Als zijn sterk ge steil de ziekte en de emoties van dezen tijd al te| boven komt, zal hij toch nooit meer zooi krachtig worden als vroeger. j De vredesvrienden in hot L a ger hui s. In liet Engejscho Lagerhuis heeft lord Roliert Cecil dezer dagen, antwoordend op een vraag van den. heer King, verklaard, dat viscount Grey aan don. heer Taft een, telegram zond, waarin hij Verzekerde opj- recht de totstandkoming vtan een liga Van natiën te wenschen. Sir YV. Byles Vroeg naar aanleiding van dit antwóonl: Heeft Duitsciilanid dezelfde po-litiok aanvaard Lord Robert Cecil zeide toen: Dat weet ik niet en kan' me niet scholen. Uit hel parle- men Is verslag in de Engelsche bladen blijkt nu, dat na dozo uitlating de, hoer Saow- den uitriep: Schande I Sohande! ein dat de heer Outhwaito opmerkteRet kon u rijst, ©n olijven en pruimen, een' schaal' brood, oen meloen, en een aarden kruik) mot water. Toen, op een tweede bevelj nam ieder een ontbloot zwaard en zij gin gen builen bij den ingang op wacht staan, Dit was geen handeling waarin bedreigingi of uitdaging opgesloten was en Asad. kon! hei ook niet als zoodanig opvatten. Do erkende tegcnwoondi'gkeid van Sakr-el- Bahr's vrouw i'n die kajuit, maakte do plaats gelijk aan zijn harem, en een man! verdedigt zijn harem, zooals hij zijn eer ver dedigt; het is een heilige plek, voor hem, die niemand mag ontheiligen en 'tis geoor- lootd, d at hij behoorlijke voorzorgen neemt tegen iedere poging om dat te doen. Rosamunde zonk neer op den divaiï, en zat daar met gebogen hoofd, de handen ge vouwen in de schoot. Sakr-el-B(alir stond haar stilzwijgend, lang aan te staren. „Eet", verzocht hij haar eindelijk. „Ge zult kracht en moed npodigi hebben, en geen van beide is mogdjk, met oen uitge- vast lichaam." i i i Zij schudde het hoofd. Niettegenstaande haar langdurig vasten, stond het eten haar •egen. Angst deed haar hart in-de keel kloppen. i i I „Ik kan niet eten," antwoordde zij hem. Waar toe ook? Kracht en moed kunnen mij niet meer helpen." i „Geloof dat niet," zei hij. „Jk heb bp mij' genomen u levend te redden uit do geva ren, waarin ik u gebracht hd> en ik zal woord houden." i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1