mum, De oorlog. 09"" laargang, Vrijdag 8 December 1916 No. 15316 mB DE ZEEVALK. M 'JÉ& I' A T Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal- Voor Schiedam en VI aardingen 0. 125, franco per post fi l Gó Prjjs per week Voor Schiedam en Vlaardiogen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagclyks aangenomon. Adverten'.ten voor het eerstvolgend nurrmer moeten des niiddags vóór con uar aan het Bureau Le/orgd zijn Bureau: Lange Haven "NTft 111 (boete Ket'te Tïaven). itesx.. ,k02 Prijs der Advertentiea tan 1b regels D. 0 92, lelere regel meer 20 eents Ree I-u roes 40 cent per iet el Groote letters naar de plaats die zij innemen Advertentiën bij nbomemer,' op vooideehge voorwaai len. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden /oogemamdc kleine udvertaatitn opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, by vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mts voor 3 ach tei een volgende nummers opge geven, slee Iris 2 maai berekend Intercommnnale Trio".-»-.-1 Burgemeester en Wethouders van. ScKIe dam; Gezien het verzoek van DE NEDER LANDSCHE ISOLEER MAATSCHAPPIJom vergunning tol het uitbreiden harer fabriek van asbest, isolatiestoffen, reddingsboeien, kurkmaterij en kurkvuurmakers, aan de St; 'Anna Zusterstraat 2224, sadaster Sec tie A. no. 1575, gedreven door een gas motor <van 24 P-K, een stoommachine van 18 P.K. en een stoomketel, van 22 M 2 verwar mi n gsopperviak, drijvende de kurkmolens, den mengjnolen, de zagen en de mengpotten van de kurksteenfiabricage, Overwegende, dat het deskundig onder zoek met betrekking tot deze aanvraag nog niet is geëindigd; Gelet op de Hinderwet; Besluiten: do beslissing over genoemde aanVraag te verdagen. Schiedam, 7 December 1916. Burgemeester eri Wethouders van Schiedam, HL L. H0NNERLAGE GRETE, De Secretaris, V. SICKENGA. 43/26 Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade oi hinder kannen veroorzaken. -Burgemeester en Wethouders van Schie dam; v Gelet op de bepalingen der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis, dat op den 7en December 1916 vergunning is verleend aan- lo. de GEREEDSCïIAPPENFABRIEK „LABOR" en hare rechtverkrijgenden tot het uitbreiden van do smederij im' het pond Baxitenbavcnweg 94, kadaster Sectie L no. 1702, door het bijplaatsen van 3 enkele smidsvuren, 2 harding sevens, 1 carbid zuurstof toestel, 1 zaagmachine, 1 pOljstma- chine en het verplaatsen van enkel© werk tuigen; I 2o. BP. W. VERVL0ET en. zijn© recht vorkrijgenden tot het oprichten van een 'Sabriek van chemiscih'pliarmaceutische en chemisch-technische pTodncten, met een schoorsteen ter hoogte van minstens 17.50 Meter, in het piand Willemskade 1, kadas ter Sectie L' nos. 627 en 1998, met 2 elec- tromotoren van respectievelijk 8 ©n 2 P.K drijvende een groote en ©en kleine lucht pomp, een kogelmolen, een comprimec-rma chine en 3 rpertoestellen. Schiedam, 8 December 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. E. KONNERLAGE GRETE I De Secretaris, V. SICKENGA. 44/36 BUITENXjAKD Fan ïiet Westelijke front. Duitsch legerbericht. Legergroep-Duitsche kroonprins. Op den westelijken oever der Maas Vielen, na een, Roman uit het laatst der 16e- eeuw, naar 't Engelsch van RAFAEL SABATINI Zoo vastberaden was zijn toon, dat zij naar hem opkeek en zij zag, dat zijn hou ding even vastbesloten en vo-L vertrouwen' was. i „Och", riep zij, „alle kaïns op ontsnapping is voor mg1 Verjteren." 1 „Geloof die niet verloren, zoolang ik leef," antwoordde hij. Zij keek hem een oogenblik aan met een,' - Dauwen glimlach op haar lippen, fte „Gelooft ge, dat ge nog lang leven zult?" vroeg zij hem. „Juist zoo lang als God wil," antwoord- de jiij heel kalm. „Wat geschreven staat, staat geschreven. Als ik maar zoo lang leef E om u te bevrijden, nul, dan heb ik lang genoeg geleefd." 1 i i k 1 Haar hoofd zonk neer Zij wrong en ortt- sloot hnar handen weer in haar sdhootj Zij huiverde even. „Ik geloof dat wij beiden Prv veroordeeld zijn," zei zij met doffe stem p.-'-w „want als gij sterft, dan heb ik uw dolk 1 nog. Jk zal u niet overleven." Hij trad plotseling een stap vooruit, met schitterende oogen, een lichte Mosi kwam ,op zijn donkere wangen. Toert hield Jl^ hij zich in1. Dwaas 1 Hoe kon Mj! haar be- doeling jzelfs voor een oogenblik zoa ver-, jtV keerd gegrepen hebben Was de juiste be1- artillerievoorbereiding, afdeelingen van het Westfaalsche infanterie regiment No. 15, op de hoogte 304, ten z o. van Malancourt, de Fransehe loopgraven aanzij namen den top der hoogte; 5 officieren, en 190 man werden gevangen genomen. Van een mval in de vijandelijke linie aan den Morte Homme brachten onze troepen 11 gevangenen mede. Fransch legerbericbt. Wij slaagden in een coup de main tegen de Duitsche loopgraven ten oosten van Metzeral en namen gevangenen mede. Engelsch legerbericht. Bericht van, veldmaarschalk^Haig. Hedon krachtige wederzijdsche artillerieactie inde buurt van den heuvelrug by Thiepval Van elders niets nieuws, behalve het gewone loopgraafmorüeren- en artillerievuur. Fan het Oostelijke front. DuitSöh legerbericht Frout-prins Leopold van 'Beieren* Ten westen van Loezk drongen aan de Lnga de Dmtsch-OostenryTksch-Hongaarsche afdee lingen in een Russische veldwacbt-steUing. De bezetting, 40 man sterk, werd gevangen genomen. In den nacht werd de stelling legen 5 Russische aanvallen gehouden. Ook ten westen -van Zalotsj© en bij Tar- nopoi konden onze patrouilles resp. 90 en 20 gevangenen' medebrengen. Front-aartshertog Jozef. In de Woud- Karpathen aangroeiend artillerievuur en voorpostengevechten, waaruit zich ten noor den van Domawatra 'Russische aanvallen ontwikkelden, die werden afgeslagen. Russisch legerbericht In de streek ten noorden van het dorp Sjelwof deed de vijand onder bescherming van een hevig 'artillerievuur een aanval op de Russische loopgraven. Hij maakte zich meester van een kleinen sector van de Russische stellingen, maar werd er later door een tegenaanval weder uitgeworpen. In de streek van Garboezof en Goeka lovtsje overstelpte de vijand de Russische loopgraven en de daarachter gelegen stel lingen eerst met vuur en daarna deed de infanterie een aanval. Ongeveer twee vijan delijke compagnieën drongen de vernielde loopgraven in de buurt van Goekalovtsje binnen. Door een aanva? echter van een der nabunge sectoren werd de vijiand weder verdreven en de Russische stelling in den ouden toestand hersteld. Fan het Zuidelijke front. Itaiiaansch legerbericht. Op het taoneat der operaties houdt jhlet sledhte Weder aan; er valt ze/er ped sneeuw in de bergZone. i s Op den Karst Wertt gisteren lie artillerie- actie voortgezet Da njiaind deel, na /een heng© artiltaristisclbe voorbereiding, ach tereenvolgens twee aanvallen ,ep de Itali- aansdhe linies ten noordoosten van heuvel 208, mtaar wterd! telkens teruggeslagen. Vijandelijk© vliegtuigen wierpen bom men m de Gralia-zöne; een VrouW (werd go/dood en ©en kind gewond Materieel© schade werid met aangericht Ter vergel ding wierpen Itahaansche vliegtuigen bonm anen op het vliegkamp bij ProsOcico 'en jhet station Voor watervliegtuigen aan het ha- venhoofd te Tnest en keelden daarna bei- houden terug i i teekenis piet zeer, duidelijk', zelfs zonder de woorden, die zij er, een oogenlbik later bijvoegde: i „God pal m)ij vergeven, al sik er toe ge noodzaakt word als ik den gemakke- hjken weg der eer kies; want de eer", voegde zy er, blijkbaar] met het oog pp hem, bij, „is altijd de gemakkelijkste weg, geloof mij." „Dat weet ik", aptwoorde hij berouwvol. „Bij God, ik wilde, dat ik dien altjd ge volgd bad." i Hij wachtte, als hoopte hj, dat zijn uit drukking van berouw een antwoord van! haar zou uitlokken,haar, er toe zou bren gen, hem een woord van vergiffenis te schenken. Toen hij zag, dat zy stil en af getrokken bleef, zuchtte hij diep en begon! over wat anders. 1 l' „Hiér zult gij alles vinden, dat ge noodigf kunt hebben," zei hij. „Mocht er iets ont breken, dan hebt ge slechts in uw handen' te klappen en een van mijn slaven komt by u. Zoo gy' hen in het Fransch toespreekt,, zullen zij u verstaan. Ik wilde, dat ik een vrouw had kunnen medenemen om u te bedienen, maar dat was onmogelyk, zooals ge begrijpen zult." Hij ging naar den in gang. i „Verlaat ge mij?" vroeg zij met plotselin- gen schrik. i „Natuurlijk. Maar; wees' verzekerd, dat ik. dicht bij de h and hen. En wees Sntusschent ook verzekerd, dat gy geen reden hebt tot- onmiddellijke vrees. De zaken staan ten minste niet slechter, dart toen gy in de1 mand waart Ihtegendeel, veel J^eter want1 Wij geven, hierbij een kaartje van Roe- de Donau, ongeveer ten zuiden van Boe menië, waar op het oogenblik de groote slagen van den wereldoorlog worden ge- Jjradht De hoofdstad. Boekarest ligt ctniier- "aan op het kruispunt der sporen. De zui delijke grens wordt gevormd door de rivier de Donau. De Argus, bij welke rivier de groote slag is geleverd, waarbij het Roe- meensche leger is verslagen, loopt uit in karest. Overigens vindt men op het kaartje de verschillende plaatsen en passen, die in de telegrammen van dm laatsten tijd herhaaldelijk! genoemd weiden. Ook geeft het kaartje duidelijk aan de landen waar door Roemenie .wordt omgeven en de kust der Zwarte Zee, Piositfefriiiijksdh JegeabjerlcKt., Geen buitengewone gebeurtenissen. Eert O.-H. vliegtuig wjieïp den öden Deel, ondanks het nevelige weder, miet veel suc ces bommen op het viiegstation vain [Behgna en de Sdobbah atterijen. Drie loodsen wer den getaakt Alle vüiegjtuigen Heeideni, ènjdan'ks Idle hevige hesahtebrt® behouden terug. Yan het Roeraeensche front. Duitsch legerbericKt In het grensgebergte van Moldavië toe nemend artillerievuur, met voorpostenge vechten; een daarop gevolgde Russische aanval in het dal van Trobus werd afge slagen. Front-v. Mackensen: Belangrijke succes sen zijn het resultaat der gevechten, waarin da negende armee de Roemeniërs en de aangevoelde Russische versterkingen ia snelle slagen terugsloeg. De Roeineensche hoofdstad Boekarest, Ploesti, Campina en SamaJa zijn m ons' be2dt, de (versLagjen /vij and trekt over bet geheele front oostwaarts terug. f 1 i ij De heldenmoed en de vaste wil om fe overwinnen lieten de voorwaarts stormen de troepen nieuwe moeilijkheden over winnen. I i 11 i ii Naast de Duitsch© hoofdmacht ueden 9e dappere Oostenrijksch-Hongahrsche, Bul- gaarsche en Turkscihe troepen schitterend werk. De negende armee heeft gisteren 106 officieren en 9100 man gevangen genomen. 'De strijd wordt voortgezet. Behalve de vesting Boekarest en de belangrijkste handelssteden, 'verloren dq Roemenen den 6dea Dec. nog een divisie die met 8000 man en 26 kanonnen na een gevecht aan de Alt tot capitulatie werd genoodzaakt. t Bulgaarsch legerbericht. lm de Dobroedsja patrouiille-g)crediten On zwak artillerievuur. De vijand verschanst spch krachtig voor do Bulgaarsche stellingen van den linkervleugel. De Bulgaarsche soldaten hebben tot dus verre 753 Ijken van vijandelijke soldaten begraven. De Russische artillerie opende een hevig vuur op Bulgaarsche soldaten, die bezig wa ren gesneuvelde Russen te begraven. Aan de Donau bj Toetrakan infanterie-, mitrailleur- en artillerievuur. Bij -Silistria kanonnade. Oostenrijksch legerbericht. In de Karpathen verminderde de druk dijr Russen a.anmerkeljk. Alleen ten noor gij kunt nu een zekere mate van gemak ert1 geriefelijkheid hebben. AVjees dus goeds moeds eet en rust God behoede u I Ik kom spoedig na zonsondergang terug." Buiten op het /adhterdek v,oxiid- hj 'Asad nu alleen met Marzak Onder de tent De| nacht was gevallen, de grortte halve-maamJi lantaarns op den voorsteven waren aan gestoken en wierpen een? doodsch licht oVer de lengte van het schip, en schek nen 'zwak o'p de bloot© ruggen der sla// ven, die dicht naast elkander op da roei banken zaten en van wie verscheidene fnj deze ongemakkelyke» bonding in slaap ge vallen waren. Een andere lantaren hinjg aan jden hoof dm ast, en nog een andere) op het achterdek ten gerieve van denj Dey. Een menigte sterren schitterde aanj een wolkelöozen, purperkleuxigen hemd.' De wind was geheel gaan liggen, en dej wereld ïn rust gehuld, die alleen yer-, stoord werd door het zwakke geruiscl^ der golven, die op de kust aan het ein-i de der baai brakemj, i i Sakr-el-Bahr trad o'p Asad toe, jen, vroeg; hem 'alleen te moegn spreken. i „Ik hen alleen," zei de Dey kortaf. „Marzak betekent dus, niets", zei fSaJcr- el-Bahr. „Dat heb' ik al lang vermoed."' Marzak'Jiot zjn tmdqn zien' en brom de iets onverstaanbaars, terwjl de jDeyj verrast door de gierusth'eid Van' de ka-I, pitean' /die uit zjn onverschillige, ^Kitten de wdOTdesn Meek, ^niets wist ,te; zeggen' dart een zin uit den! JCoTan, waarmede' Fènzileh hem in! den laatsterï ,tjd dik/ wjls verrceid hhfl. „De zbon; vait' p^a! maa heeft deel aan. zjn ziel. Ik he.b geen geheimen, voor Marzak. Spreek dus jn zyn byzjn, of zwjg en, ga heen."- „Hj moge dcfelgenoot van uw ziel zjn, Asad", antwoordde Sakr-^l-Bahr met ver meteler), spot,- „maar "hj is, jlank zij Al-> lah, het njc(t van de mjne. En wat ak te zeggen, heb, raakt in ^ekéren zin mgp ziel" ii.-. „Ik dank u", viel Magznk in, ,,voUr uw rechtvaardige woorden. Deelgenoot |n uw ziel te) zjn, zort' betieekenen ©en ontrouwe, ongeJoovigpj hond te zjn,"- „Uw topg, Marzak, geijkt op, ,uw boog schieten,"- zei Sakr-el-Bahr. „Ja -zj dringt dotar .verraad heen*',' was het vlugge rtn,two'ord. „Neen -omdat Zij mikt pp iets, wat; zj niet kart rakeja. Nu, ^Dah vergeite m j I Zal ik bo'os worden, .over zulke woor<| den als die] Van. U? Heeft niet de Een$ ge voldoende,bewezen, dat hij, die m'rjj oen. ortgeloovige hond rtoemt, een leuge naar is, voorbestemd Voorde hol? Wpft den overwinningen als de" mjne pvrtr de vloten' derongeloovigon Hoor Allah pan' een ongeloovigfe gegund? Dwaze lasteraar, houd uw tong heteh in bedwang, opdat do Al wijze u' niet met stomheid sla.'! „SÖl!" blomde Asad „Uw1 aanmatiging komt niet te pas." „Misschien! nief",, zei Sak'r-el-Bahr met eert lach'. „Als gij dien deel hebber aan' uW ziel bj "u wilt houdejrt, moet ik' wiet' spreken, waar hj hj Ss1. jMagFik gaan zit- ten?'ï 1 M f ,Yobk 't gefal tast gdWeSgeW vgefd, den van het Trotus-dal en bj Dorhawatra deden lie Russen nog] eeiuga imnder jsfcerke aanvallen, die volkomen afgeslagen weiden. Landweerkorpsen uit Weenen en Duit sche afdeahngen, belïboïendie tot het leger vau generaal Tersztyanski, drongen door tot in een vijandelijke hoofdstelling, na eerst een veldwachtlime te hebben door broken, en keerden na vijf tegenaanvallen der Ru«sen te hebben afgeslagen, terug met 40 gevangenen en 83 buitgemaakte mitrail leurs en mynenwerpers. Overigens kemt het legerbericbt overeen met het Duitsche, Russisch legerbericht. In de Woud-Karpathen zjn de operaties der Russen gestaakt wegens den mist, dia het artillerievuur belemmerde. Ten zuiden van de Trotus duren de ge vechten voort. In ^"Wallachje trokken de Roemenen onder den druk van den vijand terug naar het oosten, intusschen den vijand door achterhoedegevechten tegenhoudend. Boekarest werd den 6en December te gen den middag door de Roemeensche troe pen ontruimd. Wegens het terugtrekken der Roemeen sche troepen, trokken ook de Russische achteruit, terwjl zj intusschen den lin kervleugel van het Roemeensche leger ten zuiden van Boekarest „dekten. Tan het Balkanfrout, Duitsch 1 e gerbericixL Bij Trnova ten Z, van de (Tsjema!, Ver dreven het Masumsch» ïnfanterie-regiment Nol 146 en de Bulgaarsch© compagnieën de Serviërs uit de stollingen, waarin izj zntih eergisteren, nesteldesn; G officieren en f maa werden gevangen genomen, -, t1 L-n het Slnoema-gebied vluditten de Engel- sche afdeahngan, die do stellmgetn ten {rtvf. -1 en ten zo. van Seresi jiixigden je inad.©- ren, voor hef vuur der Bulgaren, x f Nadhtehjke aanvallen van de Serviërs hj Tmava ten oosten ,van de Tsjema tzijn -mis- Iuk<- i il Bulgaatsch legerbetriob't- Aajn het front in Maciadónie.: .In (dp Ibuurl van. Mpna&bx niets belangnj'ks. v In de booht van do 'töjeima yart yji (tol tijd lievig artülerie-vuur. lp. ecai Irrachti- gen tpgdrtaa-nval sloegen de Bulgaarsdhie en," JJuitscrte troiepen, den Vijand, iho telktens t/j wedei' de Bulgaarsche steil tegen ten iposten vpn de Tsjerna aanviel, terug. Een (gipiot f hil aantal lijken liggen vppr dp sB.ulgaaredip r stelltegpn. De Buigarpn namen zies jOifficSp.'- ren en 500 man giavangom v Am. beide zajklen van flp .Vppdai; leven- "■'-éjl dage artdleaae-activiteii i Aart het Belasitza,front is het rustig. Aan de Stroettna hevtig artiUeaie-vurtrt -,*;j De vjamid trachtte lierluiaijdel-jk aanvallen te doen bj den noordelijken oevpr (vjan feet '1^5 Tatrirtos-mesa-, hu wprd pchter door; oral- l lcrie-vuur ujteangedrewil In dtmestreek'*.i schoot Bulgaarsche artillerie oen, vijandelijke, aeroplane omlaag. t t i Aan.het front van de Egpisplip iZee ps- sciliotefn, zes schepen zondep sresulitja.at liet hj zich maar idadeljk^op, den, ledi-t gen, zejel, naast 'Asad neder, pp kruist^ zyn beitePni onder Zicjh. t „Heep"', zea hj, vei' lis, eep breuk' onb slaan tasschon ons, 'die voob den roem,' van den Islam t-piteenigd behoooprt -te gjnj „Gy hebt die gemankt, 'Sakr-el-jBhar."',! was, het brommigp lajatvrooird," pn. gij moei1 die weer hersjellen." j, i i - „Daarvoor .vraag ik uw 'ahndacht. ,Dp oorzaajc vati deze bïeuk lis. ginds.'-'- JEp/ bij wee^, met zijn, 'duim over zjn schouder; na^r dia kajuit op, het achterdek- „Zop wj die oorzaak ve^-wijderen, zal jde bhepk zeker vanzelf weer Vp.rdwjnen, 'pn, pJleS] zal weejr goed 'tusschen, ons zjn."- j Hj wist, dat rt.oo.it wepf allps goed zou,1 worden, tusschep, Asad pn hpm. flj (wisjt,, dat hj doo-r zijn, "uitdaging .cnberroepeljk 7S veroordeeld was, dat 'Asad, -die pens ge* ,0 vreemd had voor zijn, (sterke ^napht gebogen had vooV izijn -wil, zorgen zou, ;1^É| dat dit noodt meef «gebeurde. ,H,j .wist,1 dat als hij naak 'Algiers ;tevr;ugkoerde,, zjn1 Iaa,tsto uur spopdig slaan, zou. -Zijn, ©pnrgp ,n J-, "ivvA, U,.,u i ijvv f-, rS kans rvau veiligheid lag daarin, - dat hijQ alles opt'één, worp zette, door onmïddelljk- muiterij uit te- lboken, pn, vlug zijn Pta^j te slaan, En ;hj wist, jdat hSe.Vvoóï' Asadj.^w juist Jfedpn1/ hi;d, om, Ibapg' 1te "izjjn. -Op dezp zek-ekheï'd had hfj zjn plap, gpbouwd,\||^, vertrouwepdp» dat, wannepr, j aartboSodl^S do Mtejuk ip hetbiien', Asad gou, .voitaw-ai^ den, pr iu toe, «te gteöunep', «m' JhPfi .drei» 1 gendo gevaar1 af hp wendep' ptf d-es, hi zekerder Vaïf zjn, jwra^k a&ïzgi|p wepr thuis watete K Ï'Jr'- k Sf* A i i1 f* ffc. V *- $<r i. te? 183 'S f >CC2tvfJ6rl 7/V/-i Z. jxrroSótu otcs&n*- 719/han Contra" E-llO V<S ufletXmn r* ft <r> "i 1 Ivf X, 1. i -tsf, t f L*«

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1