De oorlog. No. 1531/ Dit imsF instaat oit DRIE Maden. Eerste Blad. DE ZEEVALK. 69™* Jaargang, Zaterdag 9 December 1916 Deze courant verschijnt d ag e I ij k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25 franco por post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer' moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek. Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van'16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cants. Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Tarieven hiervan zijngratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen lot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommmmle Telefoon "i. 103. Kennisgeving. Burgemeester én Wethouders van Schie dam; •Brengen ter kennis van de ingezetenen, dat 't Kohier No. 4 en 5, der plaatselijke di recte belasting naar het inkomen dienst 1916—1917, door den gemeenteraad vast- .gesteld in zijn vergadering van den 28 No vember 1916, en den 4 December 1916 door heeren Gedeputeerde Staten dezer provin cie goedgekeurd, aan den ontvanger der ge meente ter invordering is uitgereikt cn in afschrift gedurende vijf maanden, te reke nen van heden, op de secretarie der ge meente voor een ieder ter lezing is neder- gélegd. .Wordende voorts een ieder aangemaand zijnen aanslag op de bepaalde termijnen te voldoen, op straffe van vervolging volgens' de wet. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 9 December Ï916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. li. HONNERLAGE GRETE, ,f De Secretaris, V. SICKENGA1 45/30 7"" BUITENLAND. Van het Westelijke front. Duitsch legerbericEt Legcrfront Kroonprins: Aan den weste lijken bever van de Maas deden de Fran- 'schen gisteren een aanval op de door ons op 6 December gewonnen loopgraven. Op hoogte 304 zijn ze algeslagen. 'F:ra'nsch leger.bericht. Óp den linkeroever van de Maas wierpen do Franschen de Duitschers uit de loop graven,, die sedert 6 December bezet wa ren op de oostelijke hellingen van de hoogte 304. Overal elders was de nacht kalm. In den loop van een.' aanval, welken de (vijand hedenmorgen in. het Apnemontbosch deed, wist hij in loopgravengedeelLen door te .dringen. In een scherpen tegenaanval wierplen de onzen hem' erf dadelijk wcct uit Engelsch legerhericht. Sir Douglas Haig seint: Niets bélang- (iijks to mélden» jn. den 'loop van den nacht 'behalve afwisselende wederzijdsche artille- riebescliieting. Roman uit het laatst der'16e eeuw, naar 't Engelsch van 'RAFAEL SABATINI. Br 81) r Asad's glinsterende oogen keken hem iee{t oogenblik zwijgend aan. i i „Hoe wilt gij '<He( o.orzaa,k wegnemen9"' vroeg hij. „Wilt gij hoe,ten, yoor die be spotting van; eqn huwelijk, verklaren;, ,dat ge: gescheiden, zjjjt en haaii vrij (laten?" ,v „Dat zou nïets, baten", antwoordde vSakriel-Bahr. „!Bied©nk wel, Asad, wat. ,uwj pjipht jegens het Geloof !is. Bedank, dat £$*aa; onze eensgezindheid- de roem van denf "felslaih afhangt Zou het dus nie,t zondig ;;;|g zgn, toe tiC| laten; da,t iets zich, tusschenj ons drong en die (eensgezindheid .vort ÈrÏ0(0irjdjeiiNeem^ (Wat 'ik* vjoorsiéï is, idait hét mij vergund wordt <r~ ,dat ik zelfs igeholpép: wordt. "het plan.,te vplvoe^ /ren', diat ik- gemaakt h^d. zooals ik reedsi rondwegerkend heb. Laten wc bij £.ct pan- breken van den dag opnieuw; zee kiezen Jijof nog dezen nacht zoo-gge fwiiiltpaar de kust. vsan Frankrijk varen, en (haat |daar aan.' land.zetten, zoodat zij naar (haar eigen kSvtodk kam teru^keeren, en wij ontslagen- pijn ^„/van haar rustverstorendé tegenwoordigheid.. Dan zullen wijl terugjteeetren er is tijd in overvloed >«n hier of (.ddeisl (en (hinider- V -lAag liggem,. om''den. Spaamschén koopvaar- i,:i'? Öer 'ppite Wadhtenj. den buit peraien; en (in.' vriendschapnaaT Algiers derugkeeren; wie <*;-• tefen.,dLt Mooivab-die kleute wbjtè- <te Hen §04^ onziej vpteptbcpiap; achten ons,, als-. Van het Oostelijke front. Duitsch legerhericht Legerfront-LcopoldDe Russische offen sieve bewegingen van het Dwinafront mis lukten. Ten zuiden van Widsy werden in een van onze vcldwachtstellingen binnen gedrongen afdeelingen onmiddellijk weder Verdreven. Front-aarlshertog Joseph: Na mislukking van het groote otitlaslings-offensief in de Karpalhen ondernamen de Russen, nog slechts partieele aanvallen. Zij bestormden gisteren herhaaldelijk onze liniën. bij Loedoux en het Trotosoeldal maar werden bloedig afgeslagen. Russisch legerhericht. Op het front GoloebitsjaPeniake bom bardeerde de vijand onze stellingen met mij nen van groote vernielende kracht. Bij Potoetora Dkikelena hevige wederzijdsche. infanterie- en artillerie-beschieting. Van het Zuidelijke front. Italiaansch 1 ©gier bericht Op het front in Trentino actie van onze troepen, hoewel beperkt door den voortdurenden sneeuwval; botsingen tas- schén verkenningsdetacihementen. Op het' Karstplateau hevige artillerie actie aan weerszijden niettegenstaande slag regens. In den afgcloopen'nacht sloegen wij' een aanval af ten hoorden Boscomalo (fiiidi- los). i O os tenr ijk sch legerhericht. Gisteren vroeg ving op het Karstfrooit een hevig vijandelijk artillerievuur aan, dat hij Cosfcagnovica tot de. grootste he vigheid werd opgevoerd, 's Middags ech ter, toen het ween ongunstig wérd,"ver minderde het vuur. Van het Roemeensche front. Duitsch legerbericSEi Front Mackensen: Onze opmarsch tegen cn over dc linie Boekarest—Ploesti had zoo snel plaats, dat-de aan de Predeal en Altschanspassen staande Roemeniers geen gelegenheid hadden tijdig terug te gaan. Zij stieten op hun terugweg reeds op Duit- sche en Oostcnrijkseh-Hongaarsche troepen en zijn, van het noorden uit in het nauw' gébracht, voor het grootste deel reeds ge vangen genomen. Tusscben liet gebergte en den Donau is de vervolging in gang. Het negende leger maakte gisteren alleen ongeveer 10.000 gevangenen. Aan de Alt trof den in IVest-Roemeniö afgesneden strijdkrachten het onvermijde lijke lot. Kolonel Szivo dwong hen op 6 Dec. met de onder hem staande Oosten^ rijksch-Hongaarsche en Duitsche troepen tot overgave. Tien bataljons,..een escadron,- 6; batterijen, ter sterkte van 8000 man, met 26 kanonnen, legden de wapens neer. Het offensief in Roeme.n.i.ë. Het aantal Roemeensche gevangenen is tot 123.000 gestegen. Dit aantal zou nog of die nooit bestaan had: Wilt tg|a (lat, LAsad -goor den,' roem' van dej-^wjeft yian dén Pro feet??' j - Het lokaas Was listig toegeworpen, z-oo listig, dat noch Asad', noch zelfs llo boos aardige Maa-zak een oogenblik vermoedden, dat het niets anders dan een (lokaas (Was. Het was zijn eigen lovten, dat ieon (bedrei ging voor Asad was geworden, dat (Sair- ei-Bahr hém bood in Tuil voor Jilet lieven en devrijheid van die Frankische slavin, 'maar hij deed hot, alsof hij er ®elf lonbewnst van was. rVsad dadht na, hij streed mot (do verzoe king. De roorzichtiglioid spoorde ham- aa.n tot aajnncnien, zoodat hij,- dan. sdliijn giari- nemend de gpvaarlajike breuk te heelen, Sakr^el-Bahr naar Alters kon terugbren gen, arn: ham daar, waar hij igaenjhiil-p p'an weigeziaüdo muiters haxi, te laten worgen. In zulk een geval was het verstandig pJdus té handelen, waardoor liij zeker was Van d-en val'-vaa iemand, die als (gehoorzaam'en ondeawarpen bevelhebber,, plotseling- ge toond had, dat het mogelijk was, (dat hij een ernstig en gevaarlijk mededinger werd. Sakr-ol-Bahr lette op de afgewende, glin sterende oogen van den Dey onder de |ge- groefde, nadenke/i'le Wenkbrauwen; -hij zag Marzak's gelaat, bleek en gespannen in zijn begeerte, dat zijn, vader zon toestemmen. En 'daar zijn vader bleef zwijgen, (begon Marzak, niet in staat zicih langen <i!n' te (hon den, plotseüing te spréken.. „Hij is rvijs, vnder F' was zijn' (listig (be toog. „De roem' Van den Islam Ib'ovien (alles-1 Geef heim' hierin z:ijn zin, en laaf <dé jonge- löovige vrouwl heen-gaan., Zoo zal alles feoed worden tusscben ons' en Sakr-d-Bahr!'- Hij le^de zulk eeai nadruk' op déze Woorden, dat bet duidelijk was; dat hij (oen (andere bfet-eejjejnis VW. k<x#.tté.. - V .v grooter geweest zijn, wanneer niet een aan tal Roemeensche soldaten op de vlucht hun uniform tegen burgerkloeding hadden ver- rvisscld. Russisch legerberich't In de Woud-Karpathen ruimen onze troe pen het "offensief op hoogte vijf werst ten zuiden' van Javomiki; de strijd duurt voort, de uitslag is onbekend. Acht werst ten noordoosten van den berg Torong vielen onze verkenners een veldwacht aan en joe gen den vijand uiteen. In het Dituzdal werden vijandelijke aan vallen afgeslagen. - In Walachije zetten dc Roemeensche en Russische - troepen, na de bezetting van Boekarest door.den vijand, den terugtocht voort. In, dé Dobroedsja en aan den Donau rust. Van het* Balkanfront. Duitsch le'gerh erïcht. Nachtelijke Servische aanvallen bij Trno- vo ten oosten van de Tsjerna zijn door Duits'ch-Bulgaarsche troepen afgeslagen^ Eveneens mislukten nieuwe offensieve be wegingen.van de Engelschen in dg Stroema- vlakte. Fransch leger be richt. In den nacht van 6 op 7 December deden de Duitsch-Bulgaarsche troepen he vige tegenaanvallen op de Servische stellin gen in de streek van Staravina en ten O. van de Tsjerna. v Drie achtereenvolgende aanvallen wenden afgeslagen door de geallieerden, Het slechte weder belette 'de operaties gedurende den 7en December. X)ostenrijksc h 1 egerib c r i chT. Aan de Vojoeta nu en ta hevig vijan delijk'artillerievuur. Van de Turkache fronten. Engels chlegerbex-icht. Op 4 Dec. bombardeerden vijandelijke vliegers onze kampementen. In; antwoord hierop'wierpen zes Engelsche vliegers een halve ton explosiestoffon op de TurkschJe kampen, waardoor groote schade werd aan gericht. i Ter Zee. De „Palermo"/ Beèedig/le verklaringen, ontvangen door het Staatsdepartement, duiden aan, dat hét vergaan van do „Palermo" eert zelfde ge val is als het gebeurde met de „Marina". De regeering overweegt het zenden van een nieuwe nota, waarin wordt duidelijk ge maakt, dat de Vereenigde Staten verwach ten, >,dal .geen koopvaarders vernield zullen worden .zonder waarschuwing of zonder dat bemanning en passagiers'" behoorlijk in vei ligheid zijn gebracht. 'i- De duikbootonoorlog. Naar Wolff's bureau vernoemt heeft de kapitein-luitenant ter zoo SJeihbrink, dotm<- jjriandant ©anex duikboot, op de jongste leis miet die bcsot binnen ,11 (dagen, (22 yaar- Asad hoonde 'eri'begreep; liat Marzak ook wist, wat hier té doen nol/te verzoeking naderde hem nog dichter; maar dichter ook kwam; een ander soort Verzoeking. (Voor zijin oogen verrees een visioen ran een/groot, statig meisje nifet zaélit 'gowelftlcn boezem, een. visioan, zoo blank on liefelijk1, (>lat (het hem overmeesterde: En jdus wleni hij naar rivee kantm togielijk getrokken. Eenerzïfds, als hij de vrouw, vrijliet, was (hij -zieker wan. feijn wriaak op Sakr-el-Bahr, en kon iiij dien rébal uit zijn weg verwijderen. Aamien an-'deran kant, als liij besloot, aan (rijn wer- langen vast te houden en er iziidh jloor te laten bahoersohen, moest hij er op Voor bereid zijn, dat er muiterij aan boord (uit brak, gereed zijn voor het gevecht ,«n pnis- sdhien vierslagen worden. Het was een zet, dien geen verstandig vorst op het scJiaak- bond doen zou. Maai1 sedert zijn (oogen weer eens op Rosamunde gerust hadii-on, Wete Asad., (niet moor meester ovter zijn vérstand. Zijn gcdvvaishoomile begeerixan van gistereoi regeerden zijn hooifld.- Hij boog'Voorover, en keek'Sakr-el-Bahr diep in de oogen. „Als gij haar voior u' zelf niet - wilt, waarom dwarsboomt ge mij dan?'-' vroeg hij caxzijn stom trilde van pndeidrukten hartstocht. „Zoolang ik meende, dat gij'haar eerlijk tot vrouw naamt,, hebik (He ver bintenis geëerbiedigd, zooals oen gooi Mu zelman betaamt; maar nu het duidelijk 'is, dat het niets meer dan (een ^'oorwicmrlsel is, een sdhijnvertooning voor een, mij Vij andig doel, een ontheiliging vian li© (heilige wet Van den Profeet, nu- verklaar Bk, voor wièn. dit godslasterlijke huavelijk gesloten weffdj dat het geen huwelijk is (Gij hebt niet moedig te scheiden. Zij behooaft -uJlniet langer. Zij is voor iedcren Mufsolman, die haaj: êjö^aien k'aha-- .- b 'i tuigen; met 14.005 (t|on inhoud, ïn (den 'grond gehooid- Onder deze waren 11 Ische- pen met kolen Voor Frankrijk en (Italië. Op 6 November wérden. 38 schepen Jin den gbomtd ge boor i, het hoogst© aantal iot ,nog toe op eau' dag. f- Gezonken sehepen. Lloyds meldt: Het Belgische s.s. „Keb tier" en het NporWeegsche s.s. „Meteor" zijn gezonken- (Dé „Keltier" was een' stoomschip van 2360 ton, in .1913'gebouwd, toebehoorende aan de Amtwt. Zeevaartmij. te Antwerpen- De „Meteor"' was 4211 ton groot, (in |1906 gebouwd en behoord©'aan het Bérgenske Damfp(3kilbsselsfcah' to Bengjéu. i Lloyds meldt, dat het Engalsého s/s'. „Ca ledonia", vaa d© Anchor Line, in fien (grond zOu zijn geboord. v (Het s.s. CaLedonia"' Was groot 9223 br. t. en Werd gebouavd in 1904. 1 iJtoyds meldt: Het Nederiaodsehe schiip „Borneo" bracht de bemanningen aan van het Belgietihia s.s. „Keltier", het Noorschtö s.s. „Meteor", tezamen 59 personenbeide schepen zija door een duikboot .in (ten (grond 'geboeid:i Het Noorsch© s.s. „Nervion" is gezon ken. i (Het s.s, „Nehrion", -groet 1920 br. t, geboiuwd in 1912, aan de Dampsk. (Lntsk. Garonne, te Christianiaj De „Prunolle". In antwoord op de ntoiedieellng van (den Noorséhen gezant te Londen aan het Ëri- gelscho ministerie Van buitenlandsche za ken, dat de Noorscho rögeering na (een 'inge steld onderzoek lie overtuiging heeft dat door beschieting van liet, schip „Prunialli" schending heeft plaats gehad van de 'Noor- sche territoriale wateren, heeft de Engalsché «ministed van buitenlandsche zaken ver klaard, dat het door de Noorscho (regeering toegezonden Jbiewijs-materiaal aanleiding geeft tot twijfel aangaande de nauwkeurig heid van de bcrekeningen van iie jduïkboot. Het schijut derhalve nto-gdijk, dat rle oomi- maatdant van de duikboot, niettegenstaande de getroffen voorzorgsmaatregelen ai of schoon van geen verzuim1 sprak© kan (zijn, lonloewnst het Noorsché territoriale gebied -geschonden heeft i i Onder die omslandighodea spieekt «te En- •gelsche negoering haar leedwezen udt over liet gebeulde ca herhaalt de reals' vroeger afgelegde verzekering, dat liiet haar wensdh is, dat de Engelsche schepen de .Noorscho rechten nauwgezet eerbicdi-gen; Diverse berichten. De Kabi'ne tscra si s i'n Engeland. N.a,ar-verluidt is Lloyd Gcérge zooi goed als geslaagd in de samenstelling van zijn ministerie, waarin waarschijnlijk o.a. de volgende manheu zitting zullen nemen: Bonar Law, kanselier van de schab kist: ■Addison', minister van munitie; j Balfour, minister van buitenlandsche zaken'; Lord' Derby, minister van cnorlog, enj S;da*-el-Ba!ir lachte onaangenaam: „Zulk een Muzelman," vétrkUiarde hij, „zal dich ter bij mijn' zwaard zijn dan |bij (het (paradijs van Mohamed.'-'- Met» dezé woomlen stond hij op, als tot toeken, dat Idj (bereid. (Was. Asad sprong tegelijk met hem op (mot een snelheid, die men van een (inlanfrvan zijn jaren niét zou verwacht hebben. -„Durft ge te dreigen?'-' riep liij met bliksemeiido oogpn- „Dreigen ?'-' spotte Sakr-el-B;dir. ,,Ik' voor- spel:":.;, V." Daarop keerde hij oor en liep {hét pad -door naar het madiien van 'het istóhip. (Hij gin,g zonder opzet, omdat ;!iij begreep, (lat redeneering hier meer dan nutteloos was,, en dat hot het -Verstandigst Was, heen fte gaan, reiteneerihg te vermijden cn zijn die- dekte bedreiging- op dén Dey te laten iwer- kcai. i Bevend van wxxsde keek Asad Item)/na|. jOp het puntj hem te bevelen, terug 'te ikeerc-n, liet hij- dit na uit vrees, (dat /Snkr-él-Bahr in zijn tegenwoordige gemoedsstemming zija gezag zóu miskennen en hem voordeioogen van allen dé verschuJdigte gehoorzaam heid zou weigeren. Hij wisl; dat hot niét good is te hevelen, waar men (titet zekér ts, gehoorzaamd te worden of in staat 5s ge hoorzaamheid af te dwingen, cn dat ©en gezag, dat eenmaal met goed gevolg mis kend is, reeds half geschcdct is. Terwijl fiij nog weifelde; groep Marzak, die ook op gestaan was, hem' hij den arm <an (duisterde hem vurige, drimgende argumenten in het oor, om! hem "over te halen!, #an Sa/kr-d- Bahr's wensdh' toe te göven. ■„Hot is do zékerste weg;,"- riep-hij |drin- gernL „Zal alles gewaagd woni<ïn ter-avillê van «He blanke dochter van het <ve®lerf?- In den. naam! van Satans/laten wljj ons (van haa? lOfajtslagn;. net haar aan "wia],- izooals verhsgenwoccdiger der regeering in heft Hooigerhuis1; L 1 Henderson, minister van arbeid, mét een plaats' in den ooirjogsraad Barnes, minister van pesioenen; 1 Lord Robert Cecil, ondersecretaris van' huitenlandsche' zaken. .i V f Verklaring van Asqui.t.li. In de vergadering der Iiiierale partrj légde Asq*oith de volgende verklaring omtrent de crisis af. Hij. zeide, «lat hij, wel het pre mierschap, maar niet het leiderschap der partij had neergelegd. Er was een zorgvul dig georganiseerde samenzwering op touw gezet, welke in hoofdzaak tegen hem zelf en lord Grey gericht was. Flieraan hadden echter nóch Lloyd George, nóch een dei leden van de regeering deelgenomen. Deze aanvallen waren gebaseerd, op de beweerde slapheid en energieloosheid hij de oorlogvoering. Asquith is er zich niet van bewust, dat er eenige reden voor déze klachten is, maar de ondervinding heeft geleerd, dat het kab inet krachtiger zon kun nen optreden, zoo het aantal leden kJeinert werd gemaakt. Een Staatsraad voor Plolen. Ingevolge «oen overeenkomst tussdhen de regeering- -van Duitsch!and en «He van (Oos tenrijk-Hongarije, is een- verordening, betref fende de tafetantikooning van een staats raad in het koninkrijk Poten, gepubliceerd. Dezé %-ejrordlening draagt een -VoorloOpig. karakter. De staatsraad, welke liestaipi zal uit daartoe te benoamen ledian, zal yóór alles «te -verkiezing van een gemeenschap-; pefijkjei yoJfe%TeB1to^ari,wjoordigi,ng voorberei- depi. - Volgiejns artikel 7 der verordeidng, moe ten. <uui de goodkëuring van den ptaatsi-aad a'Jo aaugetegenheden betreffende, de w)6t- goving «mderwtorpeai wonden. Hij heeftdebe- Vwgdheid mate t© nfcrkan tot het.ün 'hét tevcai roepen van andogo 'staatsinstitutietn» in bet koninkrijk Po-Leai. Bownd-ten is 1de ►ffiaalsraad (dompjetent op eigen initiatief vooretelteu te, «teen, mede te wferfcen \ot de vorming van oen Poolsdh' leger en beslui ten te nemen in zake «toonomische |fcw|es- ties. Do R'.oiem!ee!nsChc giaan- i voorraadt De AH-gjem. Nordd. Ztg. sdirijft:. i 'L Volgens officieele RoenreenschC -bcrich/toh bédroegén jdo zich in het lanjl 'bevindende graanvoorraden op 1' Juli .1916 T.6OO.Ö0O ton, ml. 440.000 ton tarwte en 'larwemeel 782.000 ton mais, en 320.000 ton (gerst.;. De rest bestaat'uit rogge en hajvteaj i Dé oogst van «Ht jaar gaat {tel geimid-" dékte» nauwielijkis. Ie boiven, en leverde: L800.000 lom tarwte-, 1.600.000 madisi, 50.000 top! rogge. 3(00-000 haver, 690,000 •genst, ip! het geheel' 4.440.000 topi. Aan' deze opbrengst nemen Ido tot "(dus verre doer de centrale mogesnliheden -be zette streken, véor ruiiml ftvteio darden'(deel. hij vraagt, als' de prijs van' jdén vreile tus- stóhen ans en hiam!, «m laat'ham! (in d©'ziö- kerhoid van dien vrede: geworgd worden,- als Wij weer te Algiers zijn. ^Icst rispte zékere weg do zekere weg!" Asad k-eende zd«di einidélijK «ami,- om! dat moéde, begeerigo gelaat te ziern Een/ TOgenblik was liij in vterlegonheid, toen |nam - hij Zija toevlucht tot een drogreden. „Ben ik een lafaard, dat ik iilleen jte (zebore. wegen moet nemen vroeg hij op bpö'zten toon.. „Of zijl gij er een, (hut ge geen pnd«2aen kunt; aanraden?"- „Mijn zorg is geheel voor u', vaider," ver-.. dwligdo Marzak zicüi verontwaardigd, ,,1-lc twijfel, o-f het veilig is, te gaan slapen; (hij. kan in den naeht aan hét (muiten-(slaan." N „W^oes niet bang," antwoordde Asaii. „Ik heb zelf dia wacht aangéwezen, ten |ie jofS- deron zijn 'alten te vertrouwen, Biskainé is f. nu juist op liet voorschip,- penj de Stam/ ming van dé mannen op te némen. iSpoedig. zuilen wij precies weten waar w^j pan toe zijn.'-'- „In uWiplaats yjou' ik zekerheid wSlleü hebbcii. Ik zou «ren einde maken aan jdlt gevaar voor muiterij Ik-zou zijn verlangen ombent «He vrouw, inwilligen en later met hem zelf» afrekenen." „-re „Die Frankische parel «jVergevon vroieg Asad. Langzaam; schudde luj het hoofd, ;,Nocn, neenl Zij is een tuin,' dte piaj pozen Zal gevtem Saimien zullen 'Wjj «te zoete (sorbet van Kanser proeve^ en zij zaltrmjftankbaar zijn dat ik haar in hel (paradij (heb lingjo- leid-» Dieschoonheid, bllank Van laden, la- ten gaan!" Hij lachte nacht op een toon*, van verrukking, terwijl in het «tenkor Mar zak het voorhoofd fronste bij! de toadachté/ aan FenziielL f'' {Werdi vervolgd). .ï';j ast SCHIEDAMSCHE COURANT -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1