De oorlog. 69* Jaargang. DE ZEEVALK. Maandag 11 December 1916 No. 15318 BUITENLAND Van het Westelijke front- Tan het Oostelijke front* Van het Zuidelijke front. Van het Roemeensche front. Van het Balkanfront. Ter Zee. 4 „Dan ligt de .weg-duiiMgk' otete nriep Marzak, bogeerig om zijn argumenten op nieuw te berde te Krengen. „Neem (zijnivpor- stel sum, m...."1 hoofdstuk XIX. In den grondi geboord© schepep. Diverse berichten. 1 1 4 s y SCIfilEDAMSCHE COURANT Deze .courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaalVoor Schiedam en Vlaardingen tl. 125, franco peir post tl. 1.65. Prijs pear week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Adveartentién voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No- 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Ad vertentien: Van 16 regels £1. 092; iedere regel meer 20 cents Reclames 40 oent per regel. Groote letters naar de plaat» die zq innemen. Ad verten tïën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiCn opgenomen lot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon 103. i i Duitsch legerbericht. Legergroep kroonprins Rupprecht van Beieren: In het Somme-gebied was op enke le uren de artilleries txijd hevig. Een in den nacht tegen onze stellingen bij Le Traasloy oprukkende sterke patrouille werd door ons ygur en in handgemeen verdreven. Een aantal Australiërs werden gevangen geno- man. Legergroep van kroonprins Rupprecht van Beieren: ün het Sommegebied nam in den loop van dm avond het artillerie- yuur in kracht toe. Sterke Engelscshe patrouilles, die gedu rende den nacht ten oosten van Gueu.de- court ageerden, werden teruggedreven. Legergroep van den Duitschen kroon prins: In Champagne Verdreven Duitsche troepen de Franschen weder uit een door ben bezette sap, die de Duitschers vroeger ontruimd hadden. Ten westen van Markirch haalden Nas- saasche landweermannen, een aantal jagers en een mijn werper uit een Frcmsoh© loop graaf zonder dat zij daarbij eenig verlies leden. Franscb legerbericKt De nacht was betrekkelijk kalm, behalve in de streek van hoogte 304, waan de we derzijdse®© artillerie in actie was. In dm nacht van 9 op 10 Deo. wierp een groep Frans che vliegtuigen een groot aantai projectielen op de stations en mili taire inrichtingen: van Matigay, Ram en Nions-en-Chaussee. De Franschen deden met suaces een aan val op een Duitsch saillant in de buurt van Ratte Mesnil, vernielden mijn gaande rijen en maakten krijgsgevangenen. Vrij levendig axtilleriegevecht opl ver schillende punten van bet front. Engelsch legerbericht Veldmaarschalk Haig bericht: Heden ochtend deden wij een aanval op de loop graven van den vijand in de buurt van Neuville St. Vanst en Souchez, brachten den vgand daarbij verliezen toe en maak ten een mitrailleur buit Dgitsoh ïegerberiöKt. Front prins Leopold van Bjeieien: Ten noorden van het Narotsmeer in de Skory- mgto deden, na een artillerie-voorberei ding, eenige Russische compagnieën een aanval op onze stellingen. Front aartshertog Josef: Tusschen Kir- libaba en het BSstritza-dal deden de Ruisen gisteren krachtige aanvallen. Tot nog toe mislukten zjj in ons vuur. Ten noorden. Van Dorna "Wate, werd het door ons Verloren gebied door den, aan- Voller duur gekocht. Russisch legeröèïfiblhffc Bij het dorp Belikany ten zuiden vim het DriBwiaty-meer wérd een Duitsdie aero plane door Russische mitrailleurs omlaag Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar ,'t Engelsch van iRAFAËL SABAT1NI. 82) „Zij is eön! ongdwige", herinnerde zijn zoon hem! ernstig, „en u dps door lien (Pro feet Verboden», Zult ge evton blind daarvoor zpn alls v)ood uwi eigen. gevaar?"'(Teen (werd rijt stem! toornig en minachtend, terwijjl b-ij Wortigitig: J;Zij is met ontbHoot gelaat door de straten) van Algiers gegaan: zij 6js jöp de mjaait door de menigte aangegaapt, haar Bdhoauheid is ontwijd door de jjegeerige i Mikken van Jood en Moor en fPurk; ïjaled- ®aven en negens! hebben Min oogen, (vergast haai' ongesluierde schoonheid, één van uw .officieren; heeft haar als zijn prouw he- Zden." Hrf lachte. „Bij Allah', ik (ben. u „Wiel, Vader! Is dit de vretuM die (gij voor .U zelf zoudt trillen nemen? Dit de vrouw voor wier beril gij uw leven! jen! (misschien uw waaidighcidi wilt wagen. 1'* u' Asad knoop rijlni handen zóó iiasEt, datde nhgeb in het vHeesdh' drongen. Ieder woon'1, «M zijn zoon gesproken had, was|6en.(zw©ep-' «lag Voor zijn' ziel. De waarheid (er (ran(kon lï; «iet ontkend wtonden. Hij was vernederd ten Beschaamd!. Toch1 was M? nog niet (genezen Aïf^TOn 2^1 dwaasheid, of afgeLedii van (zijn T>JWe0- Voordat hg bon antwoondaeny kwam - gtwote, krigsQiaftige gestalte va®- Bis- kaine "het achterdek pp. geschoten, Bij het nedervallen sloeg de aeroplane om en werd zij eenigszins be schadigd. De aviateur en de waarnemer werden krijgsgevangen gemaakt. Ten zuiden van Pomprjany in de buurt van het dorp Kbnioekhy deden Russische verkenners, na door de ijzerdnaadver- sperringen te zijn heengekomen, een aan val op een vijandelijke post, velden een deel van de bezetting neer met de bajonet en maakten de rest krijgsgevangen. Hiet Russische offensief. Het Russische offensief in de Karpa- then wordt voortgezet. .Gevechten zonder beteekems worden geleverd pp enkele plaatsen tusschen Bxody en Halitsj, waar de vijand zich bepaalt tot het mijnenwerpen en dus terugkeert tot den loopgravenoorlog van den vorigea winter. De gevechten ten zuiden van SaVornik en in de 'Woud-Karpathen zijn ernstiger; daar gingen de Russen opnieuw tot den aan val over. Italiaansch legerboricHt. Aan het Trentino»front artillerie-acties, Kot krachtigst in de zone van bet ,Etsch-daL De Italianen dreven door hun vuur ©en lange wagencKdonne uiteen, die zich voort bewoog op de noordelijke helling van tien Ol Santa Aan het Ciulia-frcmt was de artillerie- actie gisteren minder sterk. Op 'het geheele tooneed der krijgsverrich- itinigjen duurt het ongunstige weder voort Duitsch legerbericht Bij de meerendetils mislukte aanvallen ten Z. Van het Trotusdal behaalden fie .Rus sen, bjj belangrijk vedmfik van kracht, slechts kLedm© plaatselijke successen. Voor den rechtervleugel tan voor het isnel oprukkend© Danauteger is de vijand in vol len terugtocht Sedert 1' December verloor het 'Roesnieenischa léger, Voor zoover bij een vüuchtiga opruiming van de slagvelden van jBjOekarest bleek, 70.000 man, 184 {ka nonnen, 122 mitrailleurs. Die getallen too rnen, hóe groot het succes van (de verbon den troepen is, daar het Roemfcensdh'e Jie- ger, welks verliezen aan doodea en gewon den in verhouding tot het aantal1 (gewon den zijn, geheel is uiteengeslagen. De (buit aan vteldvoorradea en oorlogsmateriaal is onafzienbaar. i De vervolging wordt planmatig voortge zet r Bulgaarsoh legerberich.t i Aan den Donau: De vijandelijke troepen, die den rechteroever van den Donau tus schen Tootrakan eni Tsjernavada hadden bezet, zijn begonnen zich terug te trekken naar het noordoosten. De Bmlgaarsche troe pen,, die bij Toetrakan aanden Donau zijn getrokken, namen de stad Otianitza, die door tien vijand geplunderd was. (An dere troepen trokken bij Silistria over den. Donau. De Russen staken de stad Kalaroch en de omliggende dorpen in! brand. In Wal lachije wordt de vervolging voort gezet Russisch legerbericKt In de Woud Kaïpathen is het gevecht csm de hoogte op vijf werst afstand wan Biskaine was tennoergieslagen. Het nieuws was op zijn gezicht te lezen. „De (mijl (Opge dragen taaie was moeilijk," zied hij. „,Ik (heb mijn best gedaan. Toch kon ,ifc fmoeilijk te werk gaan. op zulk een wijze!, «dat lik (zekere gegevens kroeg. Maar dit weet i!k. Heer, dat ,het roekeloos zaja' zal, als 'hij jndenlaad de wapens opvat cm! Uw gecdag ste®estrijdenT Zooveel tenminste kan ïhj met zekerheid i*,t g -- j,Wel?" begroette de Dey bielm! haastig, ^dankbaar voor de gelegemheiil, om biet ge ..Bptek 'eeg -afldtem^'wnDBKn^ te aevjeaV. „Niet meer dan dat?" riptag Asall. „En als 'ik de, wapens tegen hesml ppviatte, (en goo de zaak trachtte te beslechten?*' I Biskaijte talmde efriin met zijn antwoord. „Ik kan niet anders galopven', dan ,dat (Allah u de otvmyinniKg zou sdienken,"- zed. ihjjL Maar zijn wpoiden bedrogen den Dey, niet Hij begreep, dat zij slechts zeiden, iwat «te eerbied vjoiaP Man zijh! officier ingaf. (,Toch vervolgde Bjskaine, „zöu ik u ook roeke loos' widen, Heer, even roekeloos als hem in \dezelüde pmistmiighedan.1 „Ik zie het,"- zei Asact „De izaak staat zoo, dat wij geen van beid® net (wagen kunnen." „Gij hebt Kot gezegd" (Maar Asad Viel ongeduldig in. „Ieder; ding in zijn eigen uur en ieder jiur »s fiet sdhreveal Ik zal bedenken, wat ,mij te doen staat"- i jBeneden op het tusscKendek liep Sakr-el- Rabr met Vigitello op en neeat en tfe (woor den Van dezen tot hemrwaren bgnaflezjedftle aid die van Biskaine tot den 'Dey. „D£. kam 't niet geheel beoordeekm," ztei de „maan ik gplopf, Javoanik verflauwd. De Russische troepen rijn teruggekeerd naar hun loopgraven. Ten westen en ten zuiden van (Watepoet- ny deden de Russen een aanval pp (den vijand pa vendreven hem Van' twlee hoogten. Zij namen daarbij ongeveer 500 man, 'waar onder 10 offideien, gevangen en maak ten zes mitrailleurs, twee bommenwerpers en een kanon buit Vijf werst en zuidwesten van het floirp Soelta moesten de Russen ten gevolge jvan de herhaalde aanvallen vart den vijand een hoogte ontruimen, die zij, den vongen (lag hadden genomen. Aan. beide oevers van de rivier Sjebo- niast duurde de opmarsch der Russen (vocvrt In Wallach ije zetten de Roemenen onder den voortdunenden druk van den vijandi hunnen terugtocht naar het oosten voort In verband daarmede trokken ook de Rus sische troepen terug op hunnen hhkervleu- gol- I De inneming van Boekarest De „Lokai Anzeiger" bevat het bericht dat alle 18 forten van Boekarest, (met alle tussohenbatterijen, volkomen onbeschadigd in banden der overwinnaars zijn gevallen. De gepantserd© kazematten zijn gevuld met munitie, petnoteuni, levensmiddelen en groo te iLoeveelhedm prikkeldraad. De vesting verkeert nog in denzelfdea toestand zoo als die, vóór oen mensdienleeftijd, doo® Brialmont "gebouwd werd; alleen de oos- telijke en noordoostelijke deelen Van |ien vestinggoidel wenden gemoderniseerd tegen mogelijke Russische aanvallen.^ Alles wijst op eep! onbesuisde en panisch^ Vlucht Ge laden spoorwagens staan door elkaar op de rails; zelfs op de ceintuurbanen, (tie (do forten Verbinden vond men vellei wagens, die geheel of gedeeltelijk beladen' waren. De landwegen, die naar het oosten Hellen, zijn 'gevpld met weggeworpen uitrustings- stukken» Do toestand van het gevluchte le ger wasi, volgens ontvangen betrouwbare bench tan, onbeschrijfelijk en zonder weerga in, den gehoelen oorlog. v Duitsch legerbericht. Op do hoogte stellingen ten noorden Van Monastir en ten noordoosten van Paxlow© krachtig artillerievuur, dat door lichte aan vallen in de bocht van de Tsjema weid' ge volgd. Ten oosten Van het Toctiynos meer sloe gen de fiiulgaarscbe voorposten een En gelsch© compagnie terug. In do Tsiema-bocht hebben zich' na een artilloriegevecht vijandelijke aanvallen ont wikkeld, die nog aan den gang zijn, Servisch legerbericht. NeVel en sneeuwstorm maakten elke ern stige actie onmogelijk. Bulgaarsoh legerberich.t Macedonisch front: In do streek van Mo nastir en in de bocht van de Tsjema he vig artillerievuur van den vijand m eenige sectoren. Ten oosten van1 de Tsjema' en' in de streek van Moglena niets van belang. Aan beid© zijden van de Var da® zwakke artillerie activiteit. Aan het Belasitza front platrouilIegevecK- ten. Aan hot Stroemo-front hevige besclue- dat het noch' van u; noch' jvain' (Asad! (WijK zou z^n, otrn den eeasten stap Itegen (dén ander to doen." t „iStaan de zaken dan zap mat geiijk tussdheax oud?" „Het aantal vrees ik," antwtoorddo Vi gitello, „zou in het voordeel jvajn Asad' tijri. Gean waarlijk vroioimi Muadman zal zich tegen den Dey, verzetten, den 'Vertegenwoor diger .der Verheven Porto,- trouw aan IKem is een zaak van het igclooÊ |lbdh' pijn (zij -ge wend u te gehoorzamen, te vliegen pp piw bevel, en daarom! zou Asad roekeloos 'zijn, ate hij het waagde." v 1 „Dat is een gezonde redenéering," zei Sakr-elrBiahr. „Het is zooais ik gedacht Jiad." Daarop verliet hij rigite31o en keerde lang zaam ca' in gedachten verdiept naar (het achterdek fcqrug. Hij hoopte het (was nu zjjn eenige hoop .dat Astud hetvoor stel zou aannemen, dat hij hem-(gjedaan 'haii. Ate prijs daajrVoor was hij er pp (voorbte- (rédd, dat hij zijn eigen loven moest (opofferen, wat er vanzelf het gavpHg van zou zijn. (Maar het wlas niet aan hem; Asad- opnieuw (te naderendit to llotcn, zou angst en (twijfel Verraden; eju) ,dus een weigering uitlok ken. Hij moest ripi ztel zooritet mogelijk in lijüitiaariheiri bbzitteo. Als Asali bij zijn Weigering Keef, niet afgpsdhnkt door Vinees voor muiterij, dajra wist Sakr- el-Bahr 'niet, welkten weg Shfeimi over bleef, ami Rosamund© de vrijheid dewrijfread te geven. Muiterij uitlekken durfde hij (niet. Die wotrp was te -wanhopig. In zjjn jedgen oog bood ,het hemi niet ,de minste Scans op slagen, en mislukt© het, dan was (werkelijk afles verlaren!, hij zself vernietigd, eri (Ro samund© aan de-genaio van Asad jovorge- letioni Hg lie^ late de( tvpp ($m ting door den vijand, echter met weinig resultaat. Bij den noordelijken oeVer van het Tahinos-meer werd een poging der £n- gelschen om in de richting van Tsjiüik Tewfik op te marcheeren door het vuur der Btulgaren verhinderd. De vijand liet voor da Bulgaarsche stellingen een groot aantal geweren en ander oorlogsmaterieel achter. Duitsch legerbericht Macedonisch front: Ton noorden ran Mc nastir en in de Tsjema-bocht deden En tente-troepen gisteren weder een krachti ge® ontlastingsaanvaldie echter mislukte Duitsch© en Bulgaarsche troepen sloegen alle aanvallen der Franschen ©n Semers bloedig af. De „De ut sc hl and" behouden teruggekeerd. De „Deutsche dzeamneederei" deelt mede, dat de handelsduikboot -„Deutschland" gis termiddag na een snelle reis van Amerika voor den mond van den Weser is aange komen. Een mislukte aanval. Den 4en DecL trachtte het Engelsch tj passagiersschip „Caledonia", groot 9223| br. regjsterton, een Duitschen onderzeeër te rammen, zonder dat bet door dezonj was aangevallen. Kort voor de onderzeeër den ramstoot kreeg, kon hij nog een torpedq afschieten, die bet stdomschip trof en tot zinken bracht Da onderzeeër was slechts! licht beschadigd. Twe© Engelsch© officieren, di© als passa-' gïersop het stoomschip waren, generaal Ra- venshow, afgelost commandant van de 27sbe divisie van het Engelsche Saloniku leger, en de kapitein van den Generalen, Staf Vickerman, benevens de kapitein van het stoomschip „James Blaikis" werden^ door den, onderzeeër gpvaogen genomen. Gezauken schepön. LToyds meldt, dat Deensche stoomboot Sigurd" en def Engelsch© stoomboot „Avristan", gezonken zijn. D© Engelsche stoombooten „Tanfrold"- en „Conch", moeten eveneens gezonken zijn. (De „Sigurd", bruto 2119 ton groot en in 1896 gebouwd, behoord© aiah Dinpselsk, Gorm' (Ue Kopenhagen; d© „Avi*istan"i metende 3818 ton en in 1901 gebouwd, aan! do Stride Lane Ld» te Swansea; do „Tan. field", 4300 ton groot en in 1916 gebouwd^ aan d© .British India Stm. Nov. Co. Li te Londen; en d© „Conöh", 5620 tón groot en in 1909 gebouwd, aan de Anglo Saxon, Petroleum Co. Ld. te Londen). D© Noorsch© stoomschepen „Saga" en „Rakïura"1 zijn vermoedelijk gezonken.' (Er zijn twee Noorscho stoomschepen! „Saga", zoodat nader moet blijken welk bier bedoeld wordt Het s.s. „Raklura"j| groot 3569 br. t, gebouwd in 1896, be hoord© ;uüi d© Aklies, The Ftemantle Whaling- Co. Ltd., te Larvik). Het Spaansohe stoomschip „Julian Be nito", is gezonken. D© bemanning is go- bind. I zwaani Do eieniga kans op behoud Voor hemzelf en Rosamund© lag in het (vertrou- fwen, dat Asad, evenmin als hijzelf, (Ion aanVal zou durven beginnen. Maar dat (was sléchts Voior het oogcnldik, en ieder loogen- blik kon Asad beVd geven, naar piarbarije terug te gaan; in geen geval! go(u|idat danger duren na d© pluni'lering van den Spaan- sdien koopvaaitietr. Hrj koesterde oen zwak ke hoop, dat in het aanstaand© (gevecht ate do Spanjaarden het tot teen jgovtectht lieten, komiesn een of nnldertei tens) (zich zöu Voordoen; een onverwachte uitweg uit den toganwpoódigen stand Van zaken. Hij bracht den nacht onder lie isti rrem. door, uitgestrekt vlooi' den ijrempel ,vaa tien ingang der kajuit en maakte ald' wan zijn lïdhaam ©en slagboom, terwfït Mj sliep, en hij zelf Werd op rijn jrteuxt .bewaakt door zijn trouWte NuMëm, di© op ivaöht (bleven. Hg Ontwtaakte, toen de eerste, violette (tin ten van den dareraail in het (Oosten (ver schenen, en terwijl hg de vterniiöeide islaven heenzond' ami te rusten, bleef hij (alleen ïwadht houden. Onder d© teint aan (stuur boord sliepan, de Dey en zijn aoon, en (bij hen b® Biskain© te snuridqnl Db Muiterst Later op den) imorgen, "©enigen tijd1 nadat het iefvfcni f*p b©t sÖiip ontwaakt (was tin d© ltódeni ridh zoo lui bewogen, jaüfeljran een bdmaJoningl, die vracht, te begrijpen is, feing Sakr-el-Bahr Rosamund© opzoeken. Hjj vond- haaï opgewekt e^VeafrisicHit door den slaap; en hij bracht haait «Jet (geruststel lend© tijding; (dat allaj jgpjefi (pn Jjemjoe- A üit Kopenhagent Het Deensche stoomschip „Steen Steen- sen Blicher", dat gisteren met ©en lading kolen bier is aangekomen, had de bemam- lungen van den Deenschen driemastscho©. ner „C'linstine". en de Deensche bark Robert'' aan boord, die beide met mijn- hout op weg van Zweden naar Engeland) door een Duitschen. onderzeeër aangehou. den eu in brand geschoten waren. He onderzeeer had de ïmnanningen aan boord genomen en eenige uren later aani een Deensch stoomschip overgedaan. D© „Nationaltudieinde"1 iberichtj: lleti Zweedsche stoomschip „Tuva" is den 2deni October van Archangel naar .Engeland vertrokken. Sedert dien tijd hpd men niets meer van het schip gehoord, en naen ge loofde dus, dat het met man en muis wasi vergaan. Thans echter heeft de neecterij be licht ontvangen, dat het schip door een* Duitschen onderzeeër in den! grond werd geboord en dat de onderzeeër do beman ning had opgenomen, twee maanden langt aan boord gehouden enz© nu te Wiltelms- haven geland heeft, vanwaar ze binnen enkele dagen naar haar vaderland terug, keert (Het s.s „Tuva", groot 2770 br. t, ge bouwd in 1889, behoorde aan de .vee-dar 0. Banck, te Helsingborg.) Schepen opgebracht. Olficieel Duitsch bericht In den nach' van 8 op 9 Dec. deden onze Vlaamsche oorlogsvaartuigen een tocht naar de Hoofden en hielden 1. et Nederland' sche stoomschip „Caledonia" -,..i het Bra. zildaansche stoomschip „Rio Rardo", beide met katoen op weg naar Engeland, aanj Do schepen werden na»ar d© haven opge bracht (Het s.s. „Caledonia", groot 8G3 br. t,i gebouwd in 1871, behoort a,ui Mrm. H; Muller Co.'s Alg. Schecpv. Maatschap pij te Rotterdam; het s.s. „Bio Pardo'D groot 235 br. t, gebouwd in, 1903, aan de Empress Brazil, d© Nav., te Rio Janeiro), De 'Grieksdh© regeermg Keeft volgens den Boedapester tionrespondent van lie Fxank- farter Zedtujnig, zoowiol aan dc centrale mo gendheden ate aan lie entente medegedeeld, dat Griekemilatid Van nu af aan ©en strenge gewapend© omzajdighedll zak handiiaven. D© regeering zal aan.de entente geen enkelei tegemoetkoming moer doe®. Een nienjw© uitUrrting van tie ente®le Zal als oen Ca sus belli wjonde® opgevat. De Konstantinopolrtaainsdh© ©otrrespon- denC der Frankfurter Zeitupg zegt, Van ge zaghebbend© zijde te wie ten dat de enten te- mogendltedan overeengekomen zijn om „mocht or an Griekenland een troonwisse- ling noodig Wijken", idea noef Van koning- Kopstantijn, prins Petros, - oudsten zoom van prins Goargjo ,Van Griekenland, tot ko ning uit te roepen. Daan do prins pas 9 jaar oud is1, zou Veuizelos tijdens zijn min- dcrjarighcdd als pogent mjoetei optroien! digido haar met eejnl hoop, ffie Mj znlif (Vten was van te doelen. Indien, rij (hemi (al (niet bepaald vriendelijk ontving, onvriendelijk was rij toch ook niet Zij (luisterde paar de verwtachting; die hij uitsprak ojrar liaar bevrijding; ©n hoowieil rij hoint niet tiankte vlotor d© pjoginigeii, di© bij te haren be-i hoeVo in Jiet werk stelde mj beschouwd© dit als haar recht, als eanj geringe (delging van do schuld; ill© tusschen hen (lag s— toch Was er niets ofvler Van dia stugheid^ die bijna verachting wend, lii© zSj Jot pu' toe tegenover hom getoond bad. s Hij kvrami no® ©ens ©eni,go uren (later, (in den namidiag, toon rijn Nubiërs wicw lop huh post waren. Iljj Mid Kaan (ge©n andei; nieuws te vertollen, dan dat hun (sdhiliwacht op den heuvel ©en zeilsdhip wtestelrjk ge zien had, dat koers zette naar (Kot leilanli op het zeer zadhto briesje, dat je® jwoei. Maar de koopvaarder, ili© rij verwadhtten!, Was notg niet in 't gericht; (e(n' hij (zei, (dat oen voorstel, dat hij Asad gaiaan (had, om haar in Frankrijk aan. wol te jtetton ;yar- wlorpcn was: Tocli bcliocdd© rij geen (uitlees te- hebben voogd© hij ©r- dadelijk bij, toe® [hij een plotse! ingen schrik in haan ©ogon (be merkte. Een uitweg zm, zich wed ppdoe®. Hij wtas waakzaam', en zop^gten (kans bij laten gjaan. „En als zich geen kans .Vojotrdoot,!' vroeg zij hemt i v i „Nu, dan! maak ik e!r ©en.vantwOoiridle(hij. bijna luchthartig. „Ik Keb' Zo rrijnjovtmlanjg), gemaakt, en, het zon wel) vreöradl jrijbi, (als 3c de kunst verleend1 hall bij do gewichtigste gelegienheid vdn, mijn levm." - j Dit melding maken, vjan rijn, 'leven jgaf haar aanjeiding t,o(fc se®, vraag.jy t i a QEorAt. imp!#}* V f/Qsi a gj "-'I V-}k f A -v;, rM rpfp T '»>s J- -a :'»ï6a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1