De oorlog. 12 December 1916 mo. 15319 DE ZEEVALK. süüiiftüi! Kennisgeving. BUITENLAND. Fan het Westelijke front. Tan het Oostelijke front. Van het Zuidelijke front. Tan het Boemeensche front. Ter Zee. Diverse berichten. Deze courant verscL.jnt d a g;c 113 k a, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per zwartsal: Voor Schiedam en Vlaardingen f], 1.25 franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten dee middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. - Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 1—6 regels fi. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 oent per regel. Groote létters naar de plaats die zij innemen.- - Advertentiën hij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekojpen. Dagelijks worden zoogenaamde "kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon 103. Inrichtingen welke gevaar, schade ol h'inaer kunnen Teroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algeméene kennü, dat op den lieu December 1916 aan P. KORSTEN ZOON en hunne rech'tverkrijgendfèn vergun ning is Verleend' voor het oprichten' van een inrichting voor hot drogen van groenten en aardappelen in de mouterij Sdhie 19, kadaster Sectie B no. 1303. Sclhedaim, 12 December 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. R. HONNERLAGB GRETR, ;f De Secretaris, V SICKENGAL 46/10 Franse hlegorbe richt. Afwisselend geschutvuur ten zuiden van óe So mme. De nacht was overal elders kalm. Gisteren zyn twee Duitsche vlieg' tuigen neergeschoten door Fransché vlie gers aan het front van Verdun. Een der, tuigen viel brandend Jbïj Brallant sur Mouse, het andere yiel verbrijzeld neer by Heimeville. Dienzelfden dag leverden Fran- sehe vliegers pan' het front in Champagne verschillende gevechten, waarbij Üe iser- geaW-vlieger Sauvage zijn zevendeDuitf sche vliegtuig neerschoot Dat vliegtuig kwam brandend neer ten zuiden van Mon- thois. Een', -ander Duitsch.' vliegtuig werd neergeschoten aan |don' noordrand van het Sutryboschl 1 1 Hedennacht bombardeerden. Franfeche vliegtuigen de Duitsche munitiedepots in de streek -ten noorden van Verdun. Er werden vele branden en ontplofifngen geconsta teerd in de kantonncmenten. Russisch legerHeifüthit De omgeving van het Goekalowitsje-bosch werd van' 12 uur 's middags tot 4 uur, voortdurend' hevig 'beschoten door de' vijan delijke artillerie. Ten zuidoosten van Pom'orjahy in de buurt van het dorp Joezeffofka trachtte de vjjand op te Marcheeren, hij werd' edhltef door het vuur der Russische verkenners ver dreven'. In 3e streek zes werst ton westen van Deembrony dreef jte vijand, dio tot oen aanval was overgegaan, eerst een Russische voorgeschoyen compagnie terug, maar werd daarop door dezelfde compagnie met steun van een andere zelf teruggedrongen. Po Russisch© stelling was zoodoende hersteld. Roman uit het laatst der 16e eouw, haar 't Engelsch van RAFAEL SABATINI. te i2 83)- 5,Hoe hebt 'gei kans gezien lis. (worden, wat ge zajt? Ik bedoel,"' Voegde pij (er (snel "ij/ als vreozsetnido, dat de strekking van fie vraag verkeerd zou-worden.' uitgelegd, „dat ige zearooyer-kapi te in rijt geworden.'' „Dat is oen lange geschiedenis,'', zéi hij. >,Ik -zou' ,u met het verhaal' .vervellen."' „Neen," antwoordde rij, en schudde het hoofd, terwijl haar helder© 'oogen zijn (som beren blik -ontmoetten. „Gif zoudt mij {niet rVtervolen, Er. rijn. misschien niet veel kan- f ten, dat ik hot verhaal botoren 'kan:''' .dj,En gij zoudt het willen weten?" Ivroeg iM en Voegde er MI „om mij ,te .kunnen .beoepdeelen?"' „Misschien," zei zij, en zij sloeg [haar 0d§pn neder. Met gebogen1 hoofd' liep Ibij het kreine kamertje op' èn neer. Hij {Verlangde 3211 hair wertsch te voldoen, en) dat lis (na tuurlijk .genoeg want, als het (waar is, .dat aites weten, alles vergaven is.Jdan kon dit nooit meet waar rijn dan,pnphet {geval van Sir Olivier Tressilian. - - En dus vertelde .hij! rijn geschiedenis. Steeds ©p dn neer loopen.de, Vertelde hij uit- rVoengf van do dagen, Gat hij aan ieen /riem een der Spaanstohegaleien gezKvioogd "3d, tot het uur, waarop: hjf pan' [boord j^an het Spaanscihe schip, bij Kaap \Spar- tel.génpnteny beslootjjte beis naaatjEngeland tejmjakien, oan mét -#i broeder nf te [rekenen,, «ij ivjeiPteddie eejnyoudigt zónden te veel Sffi iqlfein^aiejdj^iaf te dalen1,; toicti1 ■P# Jhijj Een' nieuwe aanval van.' den vijand op de zelfde troepen bleef zonder succes. In. do buurt van Kirlib'ab'a deed een vij andelijke compagnie een aanval, zij- werd echter door-dé Russen naar haar loopgra ven teruggedreven. 0ostenrijksch legerbericht. Toestand onveranderd. Italiaansch leger be richt. Op het Trenlino-fmnt belette het aanhou dende slechte weder ook gisteren nóg actie van de artillerie. Op den Karst deed een vijandelijke afdee- ling jn den nacht van 9 op; 10 Dec. bij verrassing een aanval op een der Italiaan- sche verschansingen in den sector Bosco- malo (Hudilög), zij werd echter spoedig teruggeslagen. Gisteren grootere activiteit tegen de Ita liaansch© linies yan hoogte 144 tot aan de zee. In den hacbt,. terwijl' eenig© vijandelijke afdeelingen diverse acties tegen de hoogten 208 en 144 ondernamen, deden andere af deelingen een' aanval in den 'A/lri a-sector. Zij werden met gevoelige verliezen afgesla gen en lieten' ©enige krijgsgevangenen in handen der Italianen. Désitehhijksdh Legerbéri chb Legergroep-MackensenDe strijdkrachten' der- bondgenooten .dringen ondanks het ongunstige weder, 'de slechte wegen' en den' hier en 'daar weder herlevenden' tegenstand van den vijand voorwaarts. De O.-H. en Duitsche roepen hetbben bij Récéainse ten noordoosten van Boekarest den; overgang over den Donau geforceerd. Legérfront-aatsherrtog JosephIn de Kap patten bestormen d© Russen, niettegen staande de bloedige verliezen, die in de laatste weken op zijn minst 30,000 maij hebben bedragen, telkens weder zonder succes de stellingen der bondgenooten. Het leger van generaal von Arz sloeg in den grensséetor ten westen en ten noordwesten' van Ocna wederom ©en aantal aanvallen af.1 Bij het leger van generaal' von Kövessi weid aan weerszijden van den weg van Walepoetny naar Jacobeny, waar de vijand sedert het begin: van zijn oudastings-offe.nl- sief met .buitengewone hardnekkigheid do troepen der generaals v. Habermann en v. Schenchenstiel bestórmd en op het terrein ten noorden vaU den Toren pas ver-) bitterd gestreden'. AU© opofferingen dep Russen waren echter vergeef sch. Russisch leger berich t. In de streek van het(dorp Walepoetny en het dal van de Trotoes biedt de vijand) krach'tigeh tegenstand, zoowel door vuur als door tegenaanvallen, echter zonder succes. Door de dikke sneeuwlaag, in de borgen. _pp het geheele front en do zware vorst wor den de bewegingen drC opjeraties den- troepen- belemmerd. Op den avond van 9 Dcc. <deed de vijand een aanval op de Roemenen! en sloeg 'hij niets1 weg van alles wat hernl 'gemaakt (had tot wat hij was'. En al duisterende, wend 7Jij zoo diep ontroerd, dat op isen (oo-genblik haar oógen vol tranen stonden, diefeij tever- geells trachtte te omleidrukken. Maai- hij, afgetrokken steeds heen en weer loopand',, met gjefoéigen. hoofd en oogen; dié [geen /en kelen Tdeer 'naar haar afdwaalden,, zag jer niets yam. I „En nu," zei hij, „tojön het (Vtreemdte ver haal eindelijk' uit was, „weet gij, (weke |de Ojorzakén, waren, die mij voortdreven. Iemand sterker dan ik, hal misschien weer stand geboden1 en den dood verkozen. (Maar ik was niet' sterk genoeg. Of misschien was nog sterker dan ik,^ mijn verlangen jam te sü-affen; om) den bitteren haat te luchten, waarin mijn vroegero liefde voor Lionel veraaidend Was." ,,En' vooir mij ook zöoalS {gij (mjj ge zegd hebt," yodgjde zij er bij. 't „Neon," verbeterde hij Kaar. „Ik haatte u om' uw ontrouw en het' meest fvan alles, omdat gij ongelezen den brief Verbrand hebt, dien ik door Ktt Zondl. ,Door dat [te doen, hebt ge bijgedragen tot hét onrecht, dat ik leed, ge venxietigiet myn /een i gen kans, om mijn onschuld vast te istdtcn), en in* mijn eer hersteld te (Wenden,tgtf jïoem- det mij lovénslang tot den weg, {waarop ik mij bevoord. SLoar ik 'Wist toon (niet, (dat gij goede reden' halt om! te (geloofveu, jiat ik was wat ik scheen. Ik wist miot, 'dat men geloofde, dat ik gevludit was. Dajürom her geef ik u geheel een daadj, (Waarvoor lik u Vromer haatte, en die my drong (n wjeg te yoeieni toen ik u' dien avond (te iAnve- naék /ag, toen' ik Lionel kwam) halen-."-. '- i;Ge mieeat, dat het niet uWhtefdojslingwas, dat te' doèn?" Vroeg zij hemp. j,-/Oüi[u:.hteideW -wiekte Voetieh?" (vroeg jiij. ten terug langs den weg PjoeskiéMizilon. Door een tegenaanval in' den ochtend van) 10 Dec. hers-telden de Roemenen dejn toe stand. i Aan den Donau en in de Dobroledsja de gewone wisseling van schoten. De ,,Str at hel vyn". Lloyd's beridht.: Het Engelscbó stooiï'.- scihip „Strathelvyn" is op een mijn ge-, stooten en gezonken. De bdmanning is ge red. Getorpedeerde schépen. Lloyd's bericht: De Noorsche stoomsche pen „Nodun" en „Salk" zijn geto.rpedeeriL De Bemanningen zijn' geland. Het Griekscte stoomschip „Gregorjos Anghélatos"- is ge torpedeerd. Transportschepen in dén grond geboord. Den 28sten Nov. m den: 3den Deel. zijn dooi' Duitsche onderzeeërs in het oostelijk gedeelte van deMiidellandsche Zee twee met oorlogsmateriaal geladen transportsche pen van 5000 h '6000 'ton in Aten grand gé- boord. Beide «hepen waren beWapend en Wer den begeleid door torpedojagers! De „Britannia". Lloyd's bericht, dat drie leden dor Wé- manning van het Engelstehe stoomschip Brit- ta.nnia gedood' vyerien. - Het antwoord Van Duitsdliland) op het Amerikaansche prptestj over de deportatie® uit België'.. De „Nordd: Atlgem! Zeit." bericht: De legeerijng te Washington protesteerde bij de regeering te Berlijn vriendschappeiijk maar zeer ernstig tegen de overbrenging van Bel gische arbeiders naar Duitschlard, omdat z© in' strijd zon zijn met de beginselen Van het internationale! gebruik en hét onder- steujningswéi-k in België in geVaa.r brengt. In het antwoord op dat protest,- dat he den is Verzonden wordt gezegd„De Ame- rikaatnsche regeering is over aanleiding en uitvoering van den maatregel onjuist inge licht. De werkloosheid is inj België- tenge volge van, de afsluiting door Engeland op Ontzettende wijze toegenomen, een groot deel der btedrrj^teni was tot stilstand gjenood- aaakt.. Meer dan een lialf millioen indus- trieeüé arbeider^ inlet hun' gezinnen, mede anderhalf millioen nrensdien, loefden Van openbare ondersteuning. Daardoor werd het Belgiscllie Volk op on- drajgetlijko wijto belast. 0;bk de mloraal leö, de otdde liepen geVaar. Dat ingrijpénile maatregelen noodig Waren wend oók door verstanrijigo Belgen verklaard1. Ete gouver- neur-gjeneraal b«reigde derhalve den 15en Mei 1916 degenen, die ondersteuning ge noten ,en zonder voWacn)ic redenen arbeid, waarvoor zij geschikt waren, van dé hand wezön, mét Vrijheidsstraffen én gedwongen arbeid. In België kon geen arbeid aan allé wérkloozén worden verschaft, daarom; moest hun arbeid wordeh aangewezen in Duitscih- Land, waar een groot aantal Belgische arbei ders vrijwillig werken en z'iclh miolgen vjar- hcugen in hooge Ioonen en grooto jvrijhbid Van beweging- - i „Ik zweer vooa' God, dat ik (Iat (niét vooruit te'daidht Raid1. Het géschieMe juist; oanw dat het niet voorbereid was!,, want (had dk het overwogen ik geloof, dat ik dan lie Yvéijzoiekiing wfWsitaan zou hebl/en^ Het kwiant plotseling in .mij op,- .toiejn. ik (u! (daatr Imet Lionel zag, en ik bezweek |er woon Wetetoct, Wat ik nu yvécjt, ben |ik igem)oéjg ge straft, geloof ik."- i •„Ik geloof, .dat ik het kalrtfbtegryipen,'' mom pelde rij zacht, als oimi hfanr (te itroosteK, want een plotselinge smalt had',in(Zjjn istem getrild). t r' Hij wierp Zijn hoofd achterover, „Begrij- pén te .al iets," zei hij. „Het iis (tenminsto half vergeven'. Maar voordat de vergiffe nis kan wojtden aangenomen moet het ge- idanö kvrnad geheel gooi gemaakt rijn." „Ais da.t inogêlyk is,"- zei zij. „Het' moot iriogalijk gemaakt worden," antwoordde 'h ij driftig,, on daarop zweeg hy plotseling, opgeschrikt door een geluid van Stemimon van buiten! Hij herkende de steml van Laroéqué, dio bij Ihet aanbrekén Van den dag terugge keerd was naar Zijn uitkijkplaats pp den heuvel oftnl den .man' af te lossen, (dié (hém daar gedurende den nacht Vervangen had, „HeerHeer!" was de kreet, geuit door oen stent vol -opgewondenheid, en gevolgd door de kreten .van de bemanning. Sakr-él-'Bahr ging snél naar den inganig!, sloeg het gqndija op rijde en ging /op ihét achterdek. J^nöcquo klauterde juist over de Vgiscihaasing nïidschieeps en gang haar het tusschendek, waar Asad hém met Mar- zak én den .tróuwen Biska.ine afwachtte. De tboeg, waar. de hemanning sodért- ge luierd had, wab P.U één woelende massa van [-vragende, pratende mannen, die naai; de Me|nsclha|nsiin|j en zelfs naar [Eet gang- Op de arbeiders; die werk in Duitsdh- land weigeren, wordt dwang toegepast. Deze maatregel is' volkomen in overeenstem ming met liet volkenrecht. Volgens art. 43 van. het Haagsehé reglement op den oorlog te Land méet de bezetténie mogendheid de openbare orde handhaven en mag rij, zoo noodig,- onvoldoemio landswetten door yer- oadeningen aanvullen. Tot de handhaving der op&e behoort echter ongetwijfeld, dat tot arbeid geschikte personen niet aan de openbare liefdadigheid vervallen, en. door hunnen lediggang een plaag Voor het land Wonden» De maatregel is' Zoo voorzichtig mogelijk toegepast. Mogelijke vergissingen moeten geweten worden aan de Belgische autori teiten; zij wérden echter zoo spoedig rno- gelgjk weder goedgemaakt De naar Duitsthland gebrae|hte Belgische arbeiders wénden! te werk gesteld in land bouw- of indrnstóetondemeniingen. Dat ar beid, die jn! strijd is mét het Voilkenrectit, (niet opgedragen wordt, spreekt van zélf. Eén vertegenwoordiger van de Amerikaan- jsehe negeering Kan, Zoo hij den Wensöh daar toe te kennen gééft, zich persoonlijk op de hoogte stellen van de omstandighéileni, waarin de ménschen Verkeeren. Dé Duitsélhe regeering betreurt, dat de vijandelijke, leugenachtige piers deze toestan den totaal' verkeerd hééft Voorgesteld. Tén slotte" wijst do Duitsdie regeering er op, dat vijandelijke! troepen Duitschers, Vooral vrouWeW, grijsaards en kinderen, uit DilitSdhLand en zijn koloniën hebben weg- gjeviofeld1 zonder liat neutraile staten bijl de ■betrokken regeeringen «tapiten hebben ge daan als thans bij Duitsch land. En toch waren' dezle ontvoeringen Zéker in strijd mét alle mértechelijkheid én met het Vbl- kenredit". De DuitscheRijksdag bijeen- j geroepen! Uit Berlijn wordt geseind: Van. bevoegde zijde vernemen wij dat de rijksdagritting van morgen de merk waardigste zijn zal sedert het uitbreken van den oorlóg. Zij is van wereldhistorische be- teckenis. - Alle afgevaardigden, ook dege nen die te velde zijn, rijri telegrafisch nit- genoodjgd. De rijkskanselier, die gisteren uit hét groote hoofdkwartier is terugge keerd, ontvangt hedenmorgen de mi nis torn -van ,de afzonderlijke..staten. Hedenavond zijn do gezanten en' de ambassadeurs van de neutrale staten bij den rijkskanselier, iiifge- noodigd. Morgenochtend zullen' de voor zitters der fracties door den staatssecreta ris Zimmerman; worden ontvangen. Te elf uur hebben; de zittingen plaats van da fracties. Om één', uur vergadering in ple num, waarbij behalve do behandeling dar agenda de rijkskanselier dadelijk zal spre ken. De in de gehoelé pers uitgesproken' vermoedens zulten als onjuist worden be vonden, aangezien bet geheim streng wordt bewaard. Het werk geschiedt te Berlijn1, in volte overeenstemming met .Weenen, Sofia en Konstóntinopel. Van daar uit worden géiiijktijdig, wellicht op andere wijze, de zelfde stappen ondernomen' ójtehdp Berlijn. .VredesgoruChteinl De bijeejupeping Van den Duitsdlién -Rijks pad drénlgen ih hun verlangen. iomi het pnieuws 'te hoolren. dat de schildwacht in zOo'n opgewonden, haast .aan boord bracilii IVanWaaf hy stónd, hóórde Sakr-el-Bahr Larocque's luid béricht. „Het Bohip', dat ik vanochtend zag, Heer 1"- „Nu?" snauwde Asad. - - y,Het 5s hiér in! de baai ouder 'iw Èsap. Het heeft juist, het anker Iu.wg. Vallen."' „Geen reden tot bezorgdheid,' antwoord de do Dev dadelyk. „Daar b-p. ankerde js het duidelyk,- liat men geen ermooden van onze Ibegenwoerdigheid lia|i. Wat soort schip is hétji" i' t „Eeu, groot galjoen met twintig ikanon. nén; hét Voert de vlag van Engeland." „Van; Engeland?!"- riep Asad verbaasd nit. „Dan intoet het wel een flink (schip zijn; dat het zich' in Spaansche wateren waagt" -„Vertoont het -geen andeite teekenen?" vroeg hij. Larocqne kéeonde zich bij'die Vraag om! ♦„Ja," antwoordde hij, „op een smallen, blau wen wimpel aan de bezaansmast is oen witte vogel-— eén ooievaar, geloof ik." „Een joonéVaar?" herhaalde Sakr-el-Bahr in gedaditen. Hjj kon zich ztilk oen lEn- getecli hlazsocK niet herinneren, ,ja, hot scheen item relfs; dat het niet Engelsch zijn Icon. HQi'lh'ooide het geluid win fenol ingehouden, «deun achter rich! Hij kcenle zich en.' zag Rosamunde aan den in gang der kajuit staan, slechts half Vêrbor- gén door het goidijn. Haar gelaat-zag bleek en gesponnen;' haar oogen sioniden xrijd Óïteit' „Wat as hef?'t vroeg Inj haan; kortaf. „Hij (gelooft, dat; het ean'ooievaar is,'.' 'dei rij, {aJbjol'jttet antwooid/aeaoégf was. ï,Een. zeer pnWjaai«h^lijké dag tegen heden, is volgens den Berlijn- sclhe redacteur der Frankfurter Zeitimg niet zoo verrassend, als ze algemeen, ook zelfe jn de pers, wordt opgevat. Toen de Rijks dag de wet op den vaderlandschen hulp dienst had aangenomen, is het liuis. niet, zooals men verwachten zou, bij keizerlijk besluit tot midden Februari verdaagd, doch men heeft, het beleggen van de eerstvol gende zitting oyergeiaten aan den voor- zitter. Nader méldt ilezelfde coróespondent: „In politieke kringen neemt mén odn dat het er in hoofdzaak om zal gaan,- uit. de mili taire ineenstorting van Roemenië, wélks le ger ,is verslagen en welks koning én. re- géeiing zijn gevlucht, de. noodige politieke gevolgen te trekken. Opmerkelijk, dat do Vorwartó in ronile woor-len de verwachting uitspreekt, dat do Rijkskanselier openlijk een nieuw, gema tigd vredesdoel zal verkondigen. Het sociaal democratische blad hoopt n.l.op cén ver klaring, die den vrede nader kan brengen. Reeds na den val van Boekarest wees de Vorwarts er op, dat het nu de tijd was den volkeren te zeggen, dat men hun voor gelogen heeft met te beweren, dat Duitsch- tarTid alleen een vrede wil, dien het kan dicteeren. Té zeggen: „dat Duitschlanil thans, (meer dan ooit tot een vrede door vergelijk bereid is, dat het éven Irereid is de .groote kracht van zijn vcreenigde tegen standers te erkennen, als hét aanspraak heeft op erkenning van zijn eigen onover winnelijke energie. „De Vijandelijke regeeringen hebben niet den meed tot den vrede. De Duitsche re geering kan en moet dien moed hébben." Het Beri. Tageblalt kan in elk geval Ver- klaren, dat geruchten óver een afzonderlijke vrede onjuist zijn, t Amerika en de vrede. - Uil Washington wordt geseind-: - Een van de hoogste ambtenaren verklaar de De Vereenigdé Staten deden geen be- middelings aan Wei i ogen jof vrcdesvoorstel- lea en er zullen er in de naaste toekomst ook niet gedaan worden, tenzij een geheeL onverwacihte wending ip de jvereliigebe.ur- tenissen plaats vindt. Het herhaalde bericht, dat do Aniérikaan- sclie ambassadeur te Berlijn. Gerard opter-b brenger is van vredesvoorstellen van presi dent Wilson, is niet. alleen onjuist, maar ook "gevaar! ijk, daar het b'ij de Entente vier- bo'lgenheid en in D.uitsChtand ongegroniié verwachtingen wekte. Do toe s tand in G riekenlan.d. De'nota der geallieerden aan.' Grieken-, land heeft, naar Reuter verneemt, een klei ne wijziging ondergaan eii zal waarschijn lijk heden of morgen worden overhandigd. Zij zal wellicht gevolgd worden door een tweede nota, waarin meer gedetailleerde eischen zuUén worden."'gesteld. WaarschiMcf lijk zullen de geallieerden volledige Jde-| mobilisatie verlangen én het liiersteLj'^^ hun controle op de spoorweg-, post- én tele graaf dienster., en' yerder de yrglating vaia do Venizeliston. In officdeele kringen is geen bevestiging on hangen van de geruchten, dat koning Konstantijfa dreigementen zou hebben; ge uit. j- I v M j Ut hij Iterug. „De man. heeft zich' vergist." „Niet zoo heel voel, Sir Oiiviéir." „Wat? Niet vcélGeprikkeld door tets in haar' toioui en blik, trad lijj siiel /op haai- toe, teinvijLlteneaen Jiétniiftoer der stemmen vermeerderde. A.Dat. wnx hij ,voor eon: ooievaar houdt, is -.oll reiger 'een wiitto reiger, ion.wit is zilver in de Wapenkunde niet waar?'-1 „Ja. Wat verder?''1 i J „Begrijpt ge het iniet? Dat séhip zalMtlé Zilveren Reiger z-yn." Hij keek haar aan. „Op nvyn wjoond 1" zei hij, „bel kan mij weinig schelen, tof hét: de Zilveren Reiger of de Gouden Sprink haan is. Wat zou dat?" „Ifol is het schip van Sir Jolün Sir John Killigrew," legde zij uit „Het lag klaar .om' uit te zeilen, toen...;, toen gij te Axwenack kwaamt. Hij zón naar Lidië gaan. In plaats daarvan -- begrijpt gé hot niet? Iis hij nit liefde moérpnij, imijmagèb gaan mét een zwakke hoeji u in te [halenj vooitdat ge Barbarye kond.1 bereiken. „Goede God 1" zei Sakr-el-Bahr, en docht even na. Toen hief hij hot {hoofd pp jeto.' lachte. „IVaarachlig, daarvpot kómt hij' een; paar dagen te laat It Maair de grap oaitlokte haar geen ant- wooel. Zij blééf hém aanstaren met (haar- verlangende, en toeh bésch'roemido oogen!. ,Rn tocST', vervolgde iiij, „komt h!y ga- Tegen (genoog. Al is.de bries, Jiio hem /ge bracht heeft, zwpk, hij komt toch uit ïtenj hemel." i '(Wordt vèrVolgU)/ mmmm ÉBH@tó8H8H88BHÉ8KtóWËS*flHiSMBMÉE^HMtoÉ p .^.4,rr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1