De oorlog. 69"* Jaargang, Woensdag 13 December 1916 No. 15320 DE ZEEVALK. h I Ir- Deze courant verschijnt dagelijks, met mUondenng van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fi. 1.25, franco per post fi. 1.65. Prjjs por week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 oent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (Hoek Korte Haven). Pnjs der Advertentiea. Van 16 regels fl. 0 92; iedere regel meer 20 cents Reclames 10 oent fier regel Groote letters naar de plaats die zg innemen. - Ad ver ten ti en bij .abonnement op voordeeixge voorwaarden. Tarieven hiervan zijn grabs aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits \oor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend Intercommunale Telefon» 103. Keimisgeying. en welke gevaar, se&ade ol hinder kunnen veroorzaken. Bur]*efflée{ster en iWiethopders van Scihie- JJam'; Gerieft iüet verzoek van: la DE N. >VL BOLL DUNLOFS DIS JULLEjERDBRO, am' vergunning; tot het op richten. Van een distilleerderij? in tie panden Sdhie 38 eft 40, kadaster Sectie A na 1352, met 4 edectamotorea van totaal 3 P„K., flrijvbid© 3 poimpen en ©en Fipoelirmjchme, 2a P. KROMMENHOEK, ami vergunning tot bet piitbtoeidm zijiner bakkerij! in bet pand Hoogstraat 72, kadaster Sectoe S no. 2342, met een electmmotor van 2 P.K., drijvende een knoraimacbine en een amam- 3a J. M. VAN DER VALK .Tzh. Co, om Vepgpftning tot het uitbreiden der fa briek tot bet berokken van vistohccoisterven in bet pand AVillemskade 19, kadaster Sect tie L ha 2211, dgor bijplaatsing Van een lodorrwibiel van 20 P.K. met 18 nerk M, viemlarmiingsoppm''3ak- drijvende een ven tilator, een. roerende kookketel, een sdhud zeef met igehakmachme ftn een bussendicht- maaimadhino, alsmede een electromotor ■ran 2 P.K., drijvende een Iucihtventilator; 4a DE N. V. NEDERLANDSCHE CON SERVEN- EN VDiEV OEDEKFABRIEKEN „DE SCHIE", om vergunning tot liet mt- teesden barer giptmte^KJOgmrkbting aan 'de Sdhie 5658, kadaster. Sectie A, mos. -41, 42, 1191, 1450, 964 en 1530, door bij- .plaatsing vjan een electromotor van 20 P.K. -döjvcndo een ventilator; Getet op de bepalinigén der Hinderwet, Dioiein! te wftten: dat Voormelde verzoeken met lie bijlagen öp d© seciretaaie der gemeente zijn ter visie dat op AYoertsdag lïen 27 Dectemiber as, des voormadiajgjs tent lltya ure, ten raad- huize geikgenheid zal wooden gegeven om berivapeia! togen bet toestaan van die ver- zoeken èn te torengeh en die monjdelinig löf sdhiiftelijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen-vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre- .tario-der gemleemte, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande) jurisprudentie niet tot beroep op een» beslissing ingevolge (de Hinderwet gerechtigd zijn zg, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner le den zijn verschenen, ten einde hun bezwa ren mondeling toe te lichten. Rn! is hiervan afkiotndiging geschied, waar het bejhbotrik 'dön 13en December 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. C. HÖNNERLAGE GRElTR i De Secretaris, ,V„ SICKENGA. Roman uit het laatst der 16e eeuw, "naar 't Engelsch van iRAFAEL SABATINI. 84) r t»,Zofu hete7 zij wachtte, en aarzelde /even,' ffloeav „zon het mogelijk ^ajn, ge- raeetnschap met Rem te krijgen?- vroeg •Weitelend. Mogelijk ja," antwoordde hij. „Maar "Mij onbefen de middelen beramen, en (dat sal «iet zoo .gemakkelijk blijken." j^iEb zoudt ge het willen doen?" (vroeg Rh met leqnige Verbazing Sn haar jvraag, die 'itV 5 P™" °P ihaar gelaat merkbaar was. .«Zeker," antwoordde hij, „nu er gé&n 'dj- riwtere We® is. Het zal zander (twijfel eenige «Masriberóeyens kosten," voogd© bij er baf, teaar danEn hg haalde de pefconders - op, om den zin te voltooien. sjjrC* «O heen, neen 1 Niet tot ditón prijs1!" Riep w» Rj. En hoe kon hjj weten dat de teenige «/."-Prijs; waaraan zij 'dacht, rijn eigen {teven dat, ftaan zg meende, verloren ®ou -rijn, als de; hulp van de 'Zj Ivoren peiger fè Wen* ingeroepen. Voor hg! haar antwoorden kon, werft {rijn aandacht elders gertrojkkeft. Een dreigende teon klonk jn de gesprekken, der'ibëman- PJj tón®, en plotseling verhieven zadh' eenlpaar !i ^temhiien, oan Asad m©t aarufcmg te (vragen, hg! ztee. zon Mezen, en htet sdhip jrjt .Rilk een! gevaarlijke nabuurschap zotu bren- -l& iMaaüak droeg hier de schuM Van', had het eerst dat Voorstel beschroomd iBjedaao, ©n zip angst had onmShtelRfk de BUITENLAND. Tredesvoorstellen. De inhoud der vredesvoor- stel len. Een telegram van de „Associated Press" uit Washington luidt Berichten int Berlijn, ontvangen door het Duitsche gezantschap, melden, dat Duitschland voorstelt den sta tus quo van vóór den oorlog te herstellen, met uitzondering van de stichting van twee onafhankelijke Koninkrijken, n I Polen en Lithauen. De rede van den rijkskan- s e 1 i e r. Aan de Rondsraadtafel hebben de Rijks kanselier, de Staatssecretarissen en de mi nisters plaats genomen. De tribunes zijn geheel gevuld. De Rijkskanselier legde de volgende ver klaring af- Mijne Heeren. In de hoop op spoedige, nieuwe gunstige gebeurtenissen op het oorlogsterren! lag de reden, waar om do Rijksdag niet voor langeren tijd werd verdaagd en bet aan zijn president weid overgelaten den dag zijner eerstko mend© openbare zitting tc bepalen Deze hoop werd boven verwachting snel ver vuld. Ik wil kort zijn; het zijn de dooden, die spreken. Roememe's ingrijpen in den oorlog zou onze positie en die van. onze bondgenooten in 't Oosten oprollen. Tegelijkertijd zou het groot© offensief aan de Somme ons weste lijk front doorbreken en zouden nieuwe Ita- haonsche stormaanvallen de Oostenrijk- Hongaren verlammen. De toestand was ern stig. Met Gods hulp schiepen pnze dappere troepen een toestand, die ons een grootere zekerheid biedt dan ooit te Voren (levendig ,bravo). Ondanks den Roemeeaschen veld: tocht is bet leger der bondgenooten met grootere reserve aan mensohen en mate riaal toegerust dan vroeger. Tegen pile Ita- liaanscho afleidingspogingen zijn nadruk kelijk voorzorgsmaatregelen getroffen en terwijl aan de Somme en op den Karst het trommelvuur dreunde, terwijl de Russen op de Oostgrens van Zevenburgen losstorm den, nam veldmaarschalk v. Hindenburg de leiding met troepen, die door hun wed ijveren in strijd- en maxsehprestaties het onmogelijke mogelijk hebben gemaakt (le vendig bravo) Geheel West-Walachyo en de vijandelijke hoofdstad werden bezet (leven dig bravo). En Hindenburg rust piet; de mi litaire operaties worden voortgezet. Tegelij kertijd is door de slagen van ons zwaard onze economische positie op heohteren grondslag geplaatst. Groote voorraden aan graan, levensmiddelen en petroleum zijn in Roemenië in onze hand gevallen. Het weg voeren er van is aan den. gang Ondanks alle scbaarschte zouden wij ook met on zen eigen voorraad uitgekomen zijn (bravo). Bij de groote gebeurtenissen te 'and slui ten zich de heldendaden van. onze onder zeeërs waardig aan. Het spook van den honger, dat onze vijanden ons wilden op roepen, raken zij nu zelf niet meer kwijt (bravo). Toen de keizer zich na verloop van bet eerste oorlogsjaar in een officieele Asad, ppgendht m zijn kolossale lengte, keek (hén aan met oojgen, die gpooter on lusten, bedwongen hadden en verhief zijn stem, die vroeger zonder moiVen honiieid man. an den dood gejaagd had. „Stilte 1" gebood hij. „Ik ben. uw heer, en ik heb geen raadgevters nootdig dan Allah. (Als ik oariteelj, üa,t lie tijd gekomen is, zal ik bevel gevpn tot roeien,, maar niet eender. /Terug naar, u,w kwagtieten dus, en stilte 1" Hij verwaardigd© zjdi niet, met hen te radeneeran, hun aan té tuoneh, welke goede redetaen er vóór waren, om ia deze ge heime baai te blijfven', en welke er tegen waren om de open zee te Mepn. Het was voor i hen genoeg, dat bet zijn wil wast Het stond met turn hen, ami zijn wijsheid en besluiten in twtijfel te trekken. Maar Asad-edtDin was te lang in Algiers gebleven!, terwijl zijn vloten onder Safcr- eJ-Biahr en Bjskama de zöe bevaren hadden. De mannen waren niet meer gewend aan de kracht van zijn stem!, hun vertrouwen, in rijn oordeel berustte niet op den sfevigen grondslag der ervaring. Nog nooit had 'hij de tegenwoordige bemanning aangevoerd in het gewadht, ep hen als' overwinnaars en met htot 'beladen naar huis gebracjht, Zij Stelden, dus nu, hun eagen poidcteil tegenover het zijne. Hun scheen het roeke loosheid zöoals MjarzaR gezegd had pin hier te blgvön;, en de lenkele aankondi ging van Zijn voornemen Wad Ifang) met Vol doend©, om' hun twijM' we® te nemen. Het gemjOmpei mm toe en jwiead niet onderdrukt door rijn trotedhe tegenwoor digheid en booten bdaM, toen plotseling een der renegaten' 't geheim bewerkt door de® iriffiwjefn. iFj^tejUof s steml (v|erh5!esS mededeeling tot het volk wendde, sprak hij den wil van het yolk uit om vol te houden De geniale leiding en, de weer galoos heldhaftige prestaties schiepen de feiten van thans. Ook de (innerlijke ont moediging, waarmede de vijand rekening hield, bleef uit. Midden, in 't gewoel Van den strijd buiten schiep, de Duitsche Rijks dag met de wet betreffende den vaderland- scben hulpdienst een nieuwe bescherming. Achter het strijdende leger staat het arbei dende volk. (bravo). De reuzenkracht der natie is werkzaam voor het ééne, gemeen schappelijke doel. Zij is met de beleger de vesting, zooals onze yijanden zich dit voorstelden, doch één enkel, geweldig le gerkamp met onuitputtelijke hulpmiddelen (bravo). Vast verbonden met onze strgden- de wajrenbroeders onder Oostenrjjksch-Hon- gaarsch Turfcsch Bulgaajsohe yaan, onbewogen tegenover de uitingen yan. den vijand, die ons nu eens wereld-verove- nngsplannen, dan weer vertwijfelde vredes pogingen toeschrijven, sdhnjden wg vast beraden voort, steeds bereid om ons te verdedigen en te strijden voor het bestaan van ons volk, voor zijn vrije en veilige toekomst (bravo). Steeds bereid om de hani tol den vrede te bieden, daar onze kracht ons met doof maakt voor fle verantwoorde lijkheid tegenover God, ons volk en de mensdiheid (bravo). Tot dusver ontweek de vijand onze verklaringen, dat wij tot den vrede bereid zijn. Thans gingen wij een stap verder. Den len Aug 1914 stond de keizer per soonlijk voor de moeilijkste beslissing, die ooit een Duitscher moest nefaien: Hl. liet bevel tot mobilisatie, waartoe hij door de Russische mobilisatie werd gedwongen. Ge durende deze lange en moeilijke oorlogs jaren bewoog den keizer enkel en alleen de gedachte hoe een beveiligd Duitsch land na een overwinnenden ëtrrfd weer den vrede kon bereiden. Niemand kan dit heter getuigen dan ik, die do verantwoordelijk heid voor alle Handelingen der legeering draag. Boor een zeer Vast zedelijk en giods- dienstig plichtsgevoel jegens zijn volk ten tegenover het mensöHdom, acht de keizer thans het oogtenblik gekomen Voor een officieele actie ten gunste van den vrede. Z. Mvatte daarom, in volle overeenstem ming met zijn bondgenooten het besluit om den vijandelgken mogendheden voor te stel len in vredesonderhandelingen te treden (uitroepen van „bravo", „de keizer leve", groote beweging onder de aanwezigen). Hedenmorgen heb ik den vertegenwoordi gers van die staten, die onze rechten waar nemen in de vijandelijke staten, dus den, gezanten van Spanje, do Vereen. Staten on Zwitserland, de nota aan alle Vijandelijke mogendheden gericht, ter hand gesteld, met verzoek deze door te zenden. Hetzelfde ge beurt heden te Weenen, Konstantinopei cn Sofia. Ook d© overige onzijdige staten en de Paus worden aangaande onzetf stap ingelicht. Do nota hoeft den volgenden. inEotdl: „Do vroesebjkste strijd, êbeta lie geschiede nis ooit hoeft gezien, woodt stadert bijna 2i/a jaar m roem groot deel Idcr wiettolii. Dez© catastrofe, die den hanii Van teen ge- meensdhappolijko, 'duizendjarig!© beschaving niet kan opbonden, treft de menstelHHeiiï 5n haar kostbaarste bezit. Zij bedreigt den) on om don kapitein riep dien] rij kjeinlipni en vertrouwden. i (jSakr-el-Bahr i Sakr-el-Bahr 1 Gij zult olnis mot in deze baai laten opsluiten, om' als ratten om te konion 1" Het Was als een Vonk in een Vat buskruit Een. menigte stommen nam osmuddetUijk den koet «Ver; handen werden uitgestoken naar Sakrel-Bahr, die daar tón aanschouw© van allen kalm en ernstig op het aiditondtek stond, terwijl rijn schrandere geest de ge legenheid oyerwoog, die Rem geboden werd, en bedaidht, wolk .Voordeel ter; uit te trekken, ■viel Asad deed oen. stap adhtertvaarts in rijn diepe vernedering. Zijn gelaat was doods bleek, rijn oogen fonkelden toornig, rijn hand "greep het met juweeleu bezette ge- Vest van rijn zwaaucL, maar hij trok het niet uit In plaats daarVan stortte hij op Marzak het venijn uit, dat bij hom! gewekt wasj, toten hem Meek, hoe rijn gezag ge daald wiast v „DjwiaasI" snauWdte hij. „Zie je lafaards werk. Zie nu, wat een dmVel je hebt op geroepen met je vrouwenraad. Jij een galei domtaanideeaen! Jij, een krijgsman ter zee Worden! Ik zvilde, liat Allah mij gedood had, eer ik zoo'nj zoon kreeg als jijbent!" Marzak beefde terug (Voor de woedende wamden, waarvan hij vreesde, dat zij door nog érger gevolgd zouden Wonden. Hij durf de met antwjoorden, ridh niet verontschul digen,- in dat joogenMik durfde hij napWe- lipri ademhalen. Intussdhen was Rosarpunde in Kaar op winding vooruit gekomen; tot zij naast Sakr- el-Bahr stond, i „God helpt oütód'' zei rij op een toon vja® vjKige dankRaarheid. 5jDit te gwl kan». geestelijken, en materieelen vooruitgang, die de trots van Europa hij het begin der 20e eeuw vormde, te vernietigen. „Duitsdhland, en zgn bondgenooten Oos- tenxijk-Hocngarije, Bulgarije, Turkije bewe zen an dezen stnjd iiun on overwin nel ijke kracht; zij behaalden op, aan getalsterkte veel Macihtigei" vijanden, geweldige succes sen. Onveranderlijk houden hunne linie-. stand, togen de herhaalde aanvallen van do legers hunner vijanden- De jongste storm op den Balkan is snel en zegevierend afgeslagen. De laatste ge beurtemssen bewijzen dat ook de ven leren duur van den oorlog hunnen tegenstand niet vermag te breken, dat integendeel de geheele toestand de verwachting op verder succes rechtvaardigt. Ter verdediging van hun bestaan en hunne nationale oatwikke linglsViijheid werden lie vier verbonden mo gendheden gedwongen naar de wapens te grrjpeai. Ook do hoideniiaden hunner legers hebban daaraan niets veranderdsteeds hebben rij vastgehouden aan de overtui ging, dat hunne eigen rechten en gegronde aanspraken niet in tegenspraak zijn met de rechten van andere naties. Zij gaan er niet op uit hunne tegenstanders te vernie tigen of neer te werpen. Gedraglen door het bewustzijn van hun mi litaire en economische kracht rijn zij bereid dan hun opgedrongen oorlog zoo nooiig tot het uitesnste Voort te zetten; maar tevens rijn zij bezield door den wensdh, verder bloedvergieten te voorkomen en aan de gru welen van den oorlog een einde te maken Daarom, stellen de vier verbonden mogend heden v,öo® spoedig tot vredesonderhande lingen saam te komen. „De voorstellen, die rij tot dezie onder handelingen medebrengan en die er gp be rekend rijn de eer, bet bestaan, en de ont- Wikkelmgsvtajhteid hunner volken te Verze keren, Vormen naar hunne overtuiging een gesdhikten grondslag Voor het herstel van een dunrzamlen vrede. Indien, ondanks dit aanbod om vrede en verzoening tot stand te 'brengen, de strijd Zon voortduren, zijn de vier verbonden mogendheden besloten, Öen stnjd tot het zegevierend einde te Mij jvfeni VploErtzieittem. (Bravo'sZij Weigeren echter plechtig iedere veramtontoidelijicheiii daarvoor Voor de menschbedd en, de ge- Bkhiedenis." De Rijkskanseliter Vervolgt: Mijne Hoe ren,, wij waldhten mfat de rust, die ons onze iimerl'jke en uiterlijke kracht en ons zuiver geweten geeft, het antwoord, van den vijand jaf. Slaat de vijand onze voor stellen iai,, wil hij dm last Van al het sdhrikücelgke, dat nog zal volgen op zich la|den, (dan zal het Duitsdio hart opnieuw opvlammen in heiligen toom togen dien vgahjd, die ten wille van rijn vemietigïngs- en venosveroiigsdoeileinden, aan het men- sojhemnjonrdejn, gean paal en perk Willen stel len. lp! het beslissende uUr namon wij leen beslissond besluit Het is doonirenkt miet het Moed Van hondeadduizOnden onzter zo- non en broeders, die Het leven lieten voor de alealigheid van hun vaderland. God zal rechten. AVij zijn tot don strijd besloten len tot den Vrede bereiii (bijval). Zotoals reeds wepd gemell, stelde Spahn (Centrum) vjopr het Hu,is te verdagen ten den president tot het bijeenroepen lier Vol- De imannm ziillon. u, gdiocaRamon,"- Hg teek haar ,aan, en ghmiachto evfa'n om Imar opgewondenheid. „Ja, jonk'vtouwo, zij zullen mij gehoorzamen/ zei hg1. Maar in die onhete oogenblikklen, die .Voorbij waren, was zijn (besluit genomien. Terwijl Asad on getwijfeld (gelijk hajd, en Jhet biet verstaniiig- was, rustig in deze baai to bhjven, waar liet in hun yoioptooi Wasj dat zij mot bemerkt Werden; was toich het .oordeel dor man schappen niet geheel verkeerd. Als rij Zoo kozen; tornden rij door oostelijk te gaan, ©ven goed onbemerkt voorbgi komen, en zelfs al zou het geklots der nemen (ge hoord wonden op het galjoen aan lie andere rijde der kaap; ilajn konden rij, Voordat Rot anker gedicht was en de vervolging begon, een ©and weg rijn door inspanning van alle krachten, terwijl Üo bries eön groote factor in rijn ovterwegmgen zoo zwak wlas gewotoon, dat rij konlien ladhen omi de Vervotlgimg van een schip; dat alleen van den wanid aSunig. Het eenig© gevaar bestond in het geschut van het galjoen, en dat gevaar was, zooals Sakr-el-Bahr bij er varing wist, niet heel groot. Dus was hij fegemJ zijn zin genoodzaakt tot het 'hösilait te kamen, dat het. Verstandig was, Asad te steuWen, en nu hij vol ver trouwen was in de gehoorzaamheid van rijn manneni, tnoostfe Mj zich' mat de over weging, dat een zicdelijkte ovterwuuung voor hem toojn wieggeOegd zijn, waaruit .voordeel jgetrokhefn' kon Wonden. r JR. antWoiaiid dus aan hen, (lie nog steeds om hem tóepiefa, sprang Mj Van de cam pagne, hep het gangpad door paar het tus- sdhenjddk!, en gun® noaslt den Dey staan. Asad zag bami mot toornig wantrouwen, I-öej; iwp^ V0)0E Rem; eten. ajligepia^kte gende zitting te machtigen. Basserman libAA'estarp (conserv en Ledebour arb partij) wensehen bespreking der rede. Het voorstel van Spahn wordt aangeno men. De President besiuit met er op te wijzen, dat het /oik en de volksverteg,m- woordig.ng steeds een^gezireiheid achter de rogeenng zullen staan. De let handstéllmg der nqta. De vredesnota werd gisten middag door den Rijksk-uisetier persoonlijk den gezanten \au Spanje, Zwitserland en Amenka ter han 1 geste'd Ge'ij) fi,Ju; r-nlvmg staatssecretaris Znn- i -rniann de vertegejiwoordigers deer overige oiuzglige staten en stolde hun ©en afschrift der no! a ter hand. Yan het Westelijke front. Duitse h legeiherichl. Iregergroep Rupprecht. Op het slagveld aan de Somme toonde de, sedeit einde November aanzienlijk geringere gevechts- actie der artillerie, des namiddags weder tijde!gk een verhooging Legerfront Kioonpnns Aan den ooste lijken oevei van do Maas en nabij de Moe zel sterk artillerie- en mijnwerpersvuur zon der infanterie actie Fransch legerböricht. In de streek ten N van Lassigny gingen gisteren, tegen het einde van den dag. d© Duitschcrs, ua een hevige beschieting, tot don aanval op de Fransche stellingen o\ er, aan den oostrand van het bosch des Loges Het afweenmur der Franscbeu sloeg den aanval af. Enkele Duitsche afdeelmgen, die voel hadden gevat in de vooruitgeschoven Fransche stollingen, worden met handgra naten verdreven. De Fransche linie is ge heel hersteld s Do gewone beschieting aan de resl van het front. s Van het Oostelijke front. Duitseh lcgorbericlit Front LeopoldGeslaagde patrouille on dernemingen aan den Stochod brachten door liet aanbrengen van gevangenen lielangrijse inlichting over de verdeelmg der Russische strijdkrachten. Front Joseph In de AVoud-Karpathen aan den Stochod en aan de Babaloëdowa ook des nachts herhaalde krachtige, aanvallen. In den Mestècanesci-sector werden deze door de Duitsche cn Oostenrijksch-Hongaar- sche troepen volkomen afgeslagen. 1 Russisch legerhoridbL Ten zuidoosten van Kisselew in de streek van. Zocbilno, deed die vijand, na een are tillcnstische voorbereiding, een aanval. Hij drong de Russische compagnieën ©en wei nig achteruit, maar werd. laler4 nadat re serves waren aangekomen, -teruggeworpen, zoodat de vonge toestand hersteld werd, Yan het Zuidelijke front. Italiaansclli le goFbiericht Ijn, Ide zóne Van do Etsdli-vallei de ge wone artüleri&acties. Jn den macht van 11 op, 12 Dec sloCgjen. de ItaJiauprL een aanyal af op de stolling) zaak dat zoioais! de zakqnl nu stonden, Sakr- el-Balir rich legen, hemi zon koeren, 'oitni de imutem geheel in, rijn hand te hebben en het grootste voordoet uit den toestauil te treikkein. Zaditjes en lang|zaam trok hij zijn zwaard tut de selhdl©, en Sakr-el-BaJxr, die dit mot oen, half oog zag, liöed, of hij niets bemerkte, maar trad vooruit pon! do mannon too te spreken, „AVal. nu?" dondeiiie hij toornig. „AVat mtoét dit betedceinien.? Zijt ge allen doof,, dat ge do hevelen' van uw Diey, den uit verkoren© van 'Allah, niet verstaan Rjeht, dat ge uw oproerige stemmen .durft Ver heffen, om t© zeggen wat uw wji is?" Plotselinge, doodsdho stilte vol®le op dien uitval. Asad lujstexdo verbaasd en' opgelucht; Rosamunde hield Kaar adem in, door plotschnigcn scihrik. AVat moest dat beteekenen? Had hij haar Voor dien gek gehouden en bedrogen AVanen zijn bedoe lingen met haar juist het tegenoviorgestcldie van hetgeen hij beworide? Zij hing over de leuning van het achterdek en sband© zich in om iedere letter van. zijn toespraak in dc Imgua francla te verstaan; rij hoopte bijna, dat zij het voornaamste van hetgeen hg zcido, met begrepien had, pim(3at rij wei nig Van do faaj' wast. Zij zag heani rich,' omkeerem. met een toornig gebaar tot La- rocque, die Mj de verechansing stojnd te wachten. 'ui-,! „Terug haar je polst ginds1,.en houd een; oog op jdo bewegingen van dat sdhip, en1- breng er ons bericht vain. (Wij gaan. 'hier, niet Vandaan, ivojojrdat opzie Hoe® Asai het vllf. .WegTi tl! I f'OZordt msmWh F« /i hr .:'-jr- 47/68 'L tetó t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1