De oorlog. '•M i 69*" Jaargang, Donderdag 14 December 1Ü6 No. 1532! DE ZEEVALK. |2 vM '•**«11 Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Foestila°en 'Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1 25." f.imco por po-t fl. 1.65. Prijs por week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 rent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advortentién voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór "en uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No 141 (hoek Korte Haren). /LÏ Prijs der Advartentien: \an 16 regels fl. 0.92iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per nagel Groote letters naar de plaats die zij innemen. Ad ver ten tien b>j abonnement op voordeeltje voorwaarden. Tarieven biervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine adverteatilïn opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau* te voldoen. Deze advertenliën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon "i. 103. BUITENLAND, Fan het Westelijke fronï. Duitsch legerbericht. Behalve plaatselijke en tijdelijke artil leriebeschieting aan de So mme en in het Maasgebied, en nachtelijke patrouille-ge vechten, bij alle legers geen groote ge vechtsactie. Fransch lögcrberiolit. Hevige Artillerieduels ten zuiden van de Sommo, De Franschen vernielden bij een overval irV de A'rgonne vijandelijke mijn werken bij Four de Paris. Epgolsch legcrb'ericht. Vijandelijke patrouilles, die gisternacht oostelijk ;van Armentières in onze loop graven trachtten te dringen, werden verdre ven. De gewone artillerie-actie gedurende dén geheel en dag. Wij bombardeerden de vijan delijke loopgraven bij Festubert, Nenve Chapelle pn Yp'eren. Fan het Oostelijke front. Russisch legerberich'i In de buurt Van het Goémalowlsje-bosch gaat de vijand voert met het beschieten der Russische stellingen. Pogingen van den vijand om' in de buurt van Prisowsje, ten noordoosten van Pomor- jany, tot een aanval over te gaan, vierden door het Vuur der Russen verijdeld. Russische troepen beletten den vijand évter -do Bistritza to trekken in de buurt Van Jeroepol, Fan het Boemeensche front. Oostenrijksch legerbericht. Legergroep MackensenDe vijandelijke' tegenstand aan de Jalonitza werd gebroken en wij vervolgen den wijkenden tegen s tam -der. De 0,-H. on Duitscbe troepen nadierert Buzeu. De Roemenen Heten weer 4000 gé- vangenen in onze handen geraken. Front Aartshertog Jozef: De Russische Aanvallen ten W. en ten N.WL van Oéna' hielden aan, doch bleven look gisteren! zonder gevolg. i Bij d'e legers van V. KoeVess heersclfte beh trekkelrjke rust, nadat 's morgens de storm aanvallen der Russen met zware verl iez-eii waren afgeslagen. Front prins Leopold: Behalve goedge slaagde verkenningstochten aan de By! stritza-Solatswinska, gebeurde er niets van beteekenis. - i Russisch legerHePifehlt In de Woud-Karpathen sloegen do Rusi- scbe afdeelingen een krachtigen aanval van den vijand in do streek ten oosten too Sjibeni af. Vijandelijke verkenners, die onbemerkt de Russische loopgraven, in de buurt van! 'den berg Kapoel trachtten te naderen^ ,werdeu*jd oor vuur uiteengedreven. Ip de.streek ten zuiden en ten zuidwesten! Roman uit het laatst der 16e eeuw, na/y 't Engelsch van RAFAEL SABAIINI. 85) Zonder een voord te spreken sloeg La, rodque eon been wier de. verschansing, het rich op de riemen neer Pn liep naar den wal, zooals ihem bevolen was. En geen enkele slem Verhief zich tot verweer. Sakr-cI-Bahr's donkere blik1 vloog over den troep zeerooVers, die zich op het voor schip verdrongen. „Omidat dit iverwtetnJie kind uit den ha rem," zej m groote Vermetelheid Mar- zak door eeni verachtelijk gebaar aanwij zend, „evler gevaar jammert in de ooren Van mannen, moot julllie daarom al jen bang en dwaas worden als een kuilde schapen Bp Allah 1 Wat zijt ge? Zijt ge de onver- schrokken zeevalken, die met mijl gevlogen oh geslagen hebben, waar mijn enterhaken vielen, of zijt ge niets dan gemCone kraaien?"- Ben oude roovter, wien de vrees moei gegeven, had, antwoordde: „Wij zitten bier in den Val als Dragut bij Jerba." „Dat Lieg je," antwoordde hijt „Dragul kat biet' in den val, want hij vond een uitwegt En tegenover Dragut lag de ge- beefe vloot <vau Genua, tenv'ijl bier maar ®en enkel galjoen is. Bij den Koran, als het Vechten wil, hebben wij dan geen tan- dén? Zal het het eerste galjoen zijn, Welks dek (wij overstroomd hebben? Maar Zoo de Vporkeur geeft aan'den rand van een zochödet. Schande, bedenkt dan, 1 van Walepoeting duren de gevechten voort; do vijand biedt hardnekkigen tegenstandj Ten zuiden van het Trotus-dal maakten1 dc Russische troepen zich meester van een linie vijandelijke loopgraven op hoog fort acht werst ten zuiden van Agazoel. Togen- aanvallen tcj* herovering dezer loopgraVenj weiden afgeslagen. i Afdeelingen van Jic-t noemeonsche leger, die door den vijand bij Tzisjan on ten zui den van dio plaats werden aangevallen; trokken tenig naar het oosten. Op den weg van Miziloe paar Boezcoo gingen do Roemenen tot oen aanval over en bezetten zij een reeks dorpen; later zelf aangevallen, waren zij genoodzaakt terug to trokken naar het zuiden. Jlet Roeme-ansche leger is thans terug gegaan naar het .front; de rivier Boezeoe Sari mgaOerz is jeni Fan liet Balkanfront. Ruitsch legerbericht. Front ptins LeopöldNiets bijzonders. Front aartshertog Jozef: In de Woud- Karpathen hertaalde patrouiI le-gevechfen die moerendoels in ons voordeel verliepen. Fransch legerbericht. Ten noorden va.n. Monastir hevige ari.il- leriestrijcl en vrij hevige infanteiriegeveoh- ten. Een tegenaanval der Bulgaren tegen de Italianen werd verijdeld door ons artillerie- en mitrailleurvuur. Een vijandelijk vliegtuig weid tot landen gedwongen en weid in bezit genomen; door een Italiaansch detachement. De twee inzit tende oöideren werden gcvangengenlomen!. Engelsch legerbericht. Aan hot Doiranfront worden vijandelijke arbeidende groepen door het Vuur der En gelschcn Verdreven. Aan het Stroema-front zetten de Engel- sclhen hunne luclitverkenn ingeii voert Vredesvoorstellen. Wolff's Bureau meldt: Het „Berner Tageblatt" schrijft o. m.Do groote vraag is of hot panbod zal worden! teruggewezen; die vraag houdt millioenen menschen, die naar vrede snakken, bezig, ongetwijfeld ook in dc landen van de' Entente. 1 i i Met een vredesaanbod op dit <5>ogcn-' blik bewijzen de centrato mogendheden on dubbelzinnig, dat liet voor hen slechts gaat om de waarborging van hun voortbestaan! en om het verkrijgen van waarborgen. Het kan daarom geen militaire zwakheid zijn welke do Dmtschc rcgeoring bereid jot vredo sluiten maakt, maar eenvoudig heUo- gische 'gevolg is, hoe ook de vredesonder handelingen mogen ontwikkelen. Wij, neutralen, hebben het grootste ge lang bij een spoedigen v$pde. ,Wjj kunnen slechts wenschen, dat ons als kerstbood schap (het bericht van het pluiten van eenj wapenstilstand bereikt. Reeds vroeger wer den door do centrale mogendheden vorwach-' lingcn gewekt, Ditmaal zou een teleurstel ling, des te smartelijker moeten zijn, omdat met zekerheid kan worden verwacht, dat de» dat als wij eciünaal op de open zee zijn, wij zeker, ontdekt zullen worden, en La- rocque heeft u gezegd, daf hettwintig ka nonnen voert. Iic zog u, dat, als wij er door aangevallen worden, het het beste is, dat het hier 'gebeurt; maar als we hier kalm Kijven liggen, is or pilo kans, dat we.in 't geheel |nict aangevallen zullen wérden. Dat men geen vermoeden heeft van onze tegenwoordigheid blijkt daaruit, dat men liet anker uitgeworpen heeft aa,n de andere zijde van do kaap. En bedankt, dat, als wij vluchten voor oen gevaa.r, dat niet be staat, on m onze vlucht zoo gelukkig zijn dat gevaar niet Werkelijk tc' makten, wij cm rijken koopvaarder verliezen, die ons allen, voordeel zal aanbrengen. „Maar ik verspil woorden mot redewee- ren", eindigde hij plotseling. „Ge hebt de bevelen van uw heer Asad-ed-Din gehooid en dat is reden genoeg. Niet meer hier over dus." Zonder zelfs af te wachten, dat zij zich verspreidden en naar het voorschip terug keerden, wendde hij zich tot Asad. „He't was misschien goed geweest den hond, die v'au Dragut en Jerba sprak op le hangen", zei hij. „Maar het hoeft nooit m mijn aard gelegen, ruw te zijn met mijn volgelingen". En dat was alles. Asad's' stemming was van verbazing snel Veranderd iu bewondering on een zeker berouw, waarin, zich eentintje afgunst mengde, toon hij zag, dat Sakr-el-Bahr slaag de, Waar hij zlelf jammerlijk gefaald hal, Deze afgunst verspreidde zich overal als een olievlek. Had hij teerst sledhts ontevre denheid legen Sakr-el Baiir "giêkoestenl, nu gevoelde hij plotseling haat tegen, iemand, m wien hij nu een mededinger zag naar de macht en jhet gezag van den Dey. vVopr- oorlog in dat geval zonder jots be ontzien1 zal worden doorgezet, waaronder voor als ook wij neutralen zouden te lijden hebben.' Do Duitschc vredesvoorstellen worden! door de Fransche pers voorgesteld als eenj plompe manoeuvre, die niet anders behoeft te worden opgevat dan als een aanwijzing, dat Duitschland in een moeilijke positie) vei keert. Te „Journal'' schrijft: 5,In! Duitschland beoogt men met de manoeuvre liet volk te overtuigen, dat de regecring niet aansprakelijk is voor dé opofferingen, die het zich moet getroosten. Bedenkt den toestand van millioenen mènschon, die se dert maanden niet meer krijgen dan 150 gr brood per dag en 100 gr. vleesch pen week. Hoe groet ook de discipline in Duitschland is. zij zou een knak krijgen,1 wanneer bij do massa de indruk werd get- wekt, dat zij lijdt voor 'de eerzucht van en kelen. Do geniepige voorstellen trachten de Duitschers overtuigen, dat alleen de vijan den aansprakelijk zijn voor het voortduren! van den strijd." De Matin" zegt: „Zeer emstigpfeiten zijn te onzer konnis gekomen. Wanneer hef enkel het volk in de steden en op het platteland was, dat ontberingen, te lijden heeft, zou het slechts een half ongeluk zijn; die menschen houdt men» in bedwang met een algemeenen oproep en met enkele be dreigingen, maar het zijn ook de strijders, in de loopgraven, die te lijden hebben. De voeding van den soldaat is slechter gewor den en over drie maanden zal zij zoen middelmatig geworden zijn. Duitschland moet dus over vrede sprekou en wel in diplomatteken vorm, maar zonder nadere omschrijving, ten einde, zöo mogelijk, ver deeldheid to wokken, bij den vijand, zonde dat ook verdeeldheid ontstaat in het bl'ok| van de coalitie der Cedlralen. 1 Ten opzichte van de neutralen is na den veldtocht in Roemenië het ©ogenblik zeer gunstig gekozen om edelmoedig te schij nen." - 1» „L'OeuVre" schrijft: „Duitschland moet, ondanks zijn overwinningen, uitwegen .zoo ken. De burgermobülisatio was er één, dej verleening van autonomie aan .Polen oen' tweede. Het vredesvoorstel is ler weer eenj De honger teistert (het geboete Duitscbe ge bied; do Mark heeft 45 procent vau haai! waarde verloren; fabrieken, dio voor den oorlog niet dienstig kunnen zijn, worden; gesloten. Dat verklaart de Duitse he vre desvoorstellen." 1 „Excelsior" verklaart: „De geallieerden kunnen trotsch zijn' op heigeen 'geschied is. Het is thans de eerste keer, dat Duitschland officieel voorstelt over vrede te onderhan delen en (net zal niet do laatste keer zijn. Wij kunnen mot dubbel vertrouwen, dej nieuwe stappen afwachten, tot Welke del noodzakelijkheid de vijand nog zal1 jiopon."| „Paris Midi" schrijft: „De vrede, (dieiï Duitschland wil, dien de rijkskanselier pief heeft durven aangeven, maar dien: men uit zeker er iwas geen plaats mleer voor hen beidon in bet rijk van Algiers. 1 Daardoor bestierven de woonden van lof, dio hij tem opkwamen, op zijn lippen, nu Sakrel-Bnhr en hij van aangezicht tot aan gezicht stonden. (Stilzwijgend keek hij zijn aoderbevolhebbe.- aan met kleine,, kwaad aardige o1 ogen, waarvan de uitdrukking al leen door een dwaas niet begrepen zou; zijn. Sakr-ol-Bahr was geen dwaas, en hij be greep het pirmddcllijk. Hij voelde een be klemming in zijn hart cn toom kwam in hom boven. Bijna, berouwde het tem, dat hij vajn liet oogenbhk van zwakheid en mui terij hij liet scheepsvolk geen gebruik ge maakt had om. te trachten den Dey geheel op zijde te schuiven. - Dc Verzoenende woorden, die liij had willen uiten, hield hij iu. Tegenoivleir dien venijnigen Mik stelde hij zijn gewone spot zucht Hij wendde zich tot Biskaine. „Ga teen," gelastte hij hem1 kortaf, „ten neem 'dim dapperen Zeeheld met u." En hij wees top Marzak. Bjskaine Wendde Zich -tot tien Dey. „Is het uw! weTödh, Heer vroeg hij. Asad knikte stilzwijgend en wenkte tem wtetg te gaan' met den ter neergeslagen Mar zak. fileer," ztai Sakr-ol-Bahr, toen zij alleen Waren;, „gisteren deed! ik u__ ieetj Voorstel om de breuk tussohm ons "te Héden jen gij hebt het geweigerd. Maar als ik tap de verrader en tmtóter geweest was, dien ge mij genoemd hebt, had ik partij kunnen trekken, van de stemming mijner Zeeroo Vers. Had ik dat göiaan, dan had ïk niet rateer tbehoevetn voor te stellen of te ver zoeken. In plaats' daarvan batd ik kunnen tevetejrp Nu ik -ft, zulk een dooiplaand bje- de bladen voldoende kan opmaken, is van dien aard, dat men, in plaats van te seinen i „De keizer biedt aan de wereld den vredo aan", beter had kunnen telegrafeeren„De keizer biedt aan de wereld de slavernij aan." In de weaeld zouden in het vervolg twee soorten menschen zijn; de rijke, ge- eerde man, die vooral op aard /ou hét iv schen, n.I. de Duitscher. en de man vooï eeuwig gedoemd tot ellende, tot omtolg"- schikten arbeid, 11.1. do niet-DuifFchc EU roue aan." Reuter seint uit Londen: Van mdnisterieole zijde zal men zich waarschijiüijk niet uitlaten over de Duit- sdhe vredesvoorstellen voor de bond gen 00 ten, zijn geraadpleegd. Er kan echter nu reeds verklaard vyomieni, dat de absolute eenstemmigheid, in "de Engjolsdhe"blalien Van allo nuances niets anders dan eeni weer klank is van dezteJfde eenstemmigheid zoo wel bij de ministers en d© regieringen tier botntdgiemooten als bij de gealheenie v of- kent Het is niet bekend of de nota's over de voorstellen reeds zijn ontvangeai, met het oog echter op het feit, dat de Centrale mogendheden poseeran als overwinnaars, meent men reeds te weten Van welken aand zij zijn. E'eru feit is, dat deze uiting van Duitstóhen Muf Verwacht werd en op haar juiste waaide wordt geschat. Indien die voorstellen werkelijk het karakter hebben, dat men zich er van voorstelt, zijn zij ge- doemjd tot mislukking. De daad- lier Duitselhers wordt beschouwd ate een sluwe poging omi tweedracht *to zaaien tussdtien do geallieerden, ilooidat zij misschien voarwaarden aanbieden, waarvan leen deel aannemlallijk is Voor den een en] mie t Voor den ander etn tevens als een stérk be wijs (een, bevestiging van de feiten, die de geallieerden, zeer goied kennen) dal men in Duitschland weet, dat do centrale mogend- heden nooit den oorlog kunnen winnen. Ei zullen 'aan het front der geallieerden mis schien wel perioden van druk voorkomen, toch zal liet «enige antwoord, dat op lie VredesrwoorsteJlen van den vijand gegeven wpjrdt, zijn dat er nog eens wordt verklaard, dat de oorlog, voorzoover de geallieerden betreft, alleen, dan zal 'eindigen, wannéér |lc doeleinden, voor welken -zij hem begonnen zijn, bereikt zijn, Een ander antwoord is met mogelijk. A'merikaans1" 10 persste.m- moi>. Reuter meldt: De Jjladen to Nevv-York Verklaren in hun bespreldngen van do Duitsche voorstellen eenstemmig, dat voor do goallieerden de^ tijd nog niet rijp is om die te overwegen. De bladen zijh alle Van mooning, flat Bethmann Hjollweg's aanbod, 'n staaltje van politieke chicanerie is, met biet doel dc Duitsche zaak in binnen- en buitenland gunstiger voor te stellen. De „New-York jflerald" zegt, dat alle met deze vredesvoorstellen in verband slaande omstandigheden de overtuiging versterken, dat Duitschlands «enig doel is, het snel toenemende algemeene protest in Duitsch land togen de voortzetting Van den oor log te bezweren en zoo mogelijk den weer zin van het volk togen de militaire maobi- vvijl3 van mijn trouw gegeven heb, hoop cn Vertrouw ik, )dat ik mijn vroegere plaats bij u. terugi zal krijgen, cn dal gé nu zult foestómmem 111 myln voorstel betreffende de Frankische vrouW' ginds. Het wps missöhiefn ongalukkig, dat zij daar ongesluierd stond op het achteidck 'binnen het bereik van Asad's blik; want het zien van haar deed hem zijn weifeling terugdringen, en besluiten, niet toe te geven. Hij zag haar een oogenblik aan, en tóen lichte blo» kleurde zijn wangen, die lioor den angst doodsbleek waren geworden. „Het staat |niet aan u, Sakr-el-Bahr," antwioeidde hij eindelijk, „mij voorstellen te doen. Dat ge dit durft, bewijst, dat go Ver zijt van de trouw die uw mond belijdt. Gij kent mijn wil omtrent haar. Eens hebt g]e mij gedwarsboomd m bélrogen, en daar voor de Heilige Wet vau den Profeet mis bruikt. Zp|0 ge voortgaat een hinderpaal op mijn wieg te zijn, zal het gevaarlijk vojor uwpidem" Zijn stem verhief zich en beefde Van toom. „Niet zoo luid", zed Sakr-el-Bahr, met oogén, die ook' van toom fonkelden. „Want ate mijn pionnen uw, bedreigingen hooren, sta ik er niet Voor in wat volgen kan. Als ik miij tegdnj u (Verzot^ 'is het gevaai-lijk voor mijl, zegt ge. Itot zij don zoo." Jlij glimlachte grimmig. „Hot is oorlog tusschem om®, Asad, zooals go gekozen hebt Als de gdvjoigaa u oweretelppa,' herinner u dan, dat het uw keus was." "„Oproerige, verraderlijke zoop Van Pen ■hond 1" brulde Asaii. Spkr-el-Bahr Iseeade zich' oimi „Ga voort op het pad van de iiwaashéid .van pen ouden m!an", zei hij ovjer zijn schouder, „en zie toe, waarheen u, dat zal vperea." Paaipp hj jdjopr Jiet gangpad haar nerie, die het tot zplko groote offers dwingt, te temperen. Do „World" zegt, dat Duitsch'amJj of schoon het België, het noordoostelijk deel van Frankrijk, Polen en Servië bezet heeft en Roemenië zoo goed als buiten gevecht heeft gesteld, toch officieel erkent, dat do oorlog een mislukking is, dat Duitsch land Europa niet beheorschieu kan. dac bef den wede niet door wapengeweld mf- iln iu gen kan en dat het daarom zijn toe vlucht neemt tot de diplomatie, die het iu Juli 1914 met zoo groote minachting ter, zijde zette. t L f 11e „World" zegt voorts, dat men met liet oog op de opofferingen die de geal lieerden zich getroosten, yeihg aannemen kan dat Bethmann Hollwegs voorstellen met aangenomen zullen worden. Tiet blad zegt, dat, als Duitschland in derdaad bezig ware den oorlog te win nen, het geen voorstellen behoefde te doen en als hot Duitsche volk met zijn regee ring tevreden ware, dan viel er niets an ders te overwegen dan de middelen tot verdere ontwikkeling van de militaire hulp middelen der natie. De „New-York Times" merkt pp, dat nóch Bethmann ffolhvegs verklaring, nóch zijn nota definitieve voorstellen bevat. Zou er ©enige uitlegging van het voorstel mo gelijk is, dan is hot deze, dat men het moet beschouwen als een zet om een conferentie bijeen te krijgen, in de hoop, dat daar mogelijkerwijze gegevens zouden kunnen to berde gebracht wonden, waar op de vredesvoorwaarden zouden kunnen berusten. Zoo dit plan mislukt, za.l Duitschland verwachten, dal de wereld do geallieerden verantwoordelijk zal stellen voor de voort zetting van den oorlog. De wereld zal echter haar eigen meening hieromtrent vormen. Het. blad vrangl zijn lezers, zicll in to denken hoe de Entente do Voorstel len opvat, teneinde zich een verstandig oordeel ov'er de ontvangst, welke die vre desvoorstellen waarschijnlijk van de zijde dei geallieerden te beurt zal Vallen, te vor men. „Allen omgorden opinioüw dc len denen," zegt het blad, „om den strijd krach tiger Voort te zotten. De Eugplschpn, de Franschen en do Russen zjjir allen oVeu vast besloten, dat de oorlog moet eindi gen op een wijze, die hen tegen nieuwe oorlogen heVeiligt. Als dp vredekojmt, jan moot die duurzaam zijn en eg moet geen gevaar van nieuwe oorlogen blijven, bestaan. AsquiLh, Trepof en Rriand bob ben allen verklaard, dat de vernietiging, van het Pruisische militarisme do onmis bare grondslag en de waarborg voor oen duurzameri vredo is. Do nota van Beth mann Doll weg zegt daaromtrent niets en zijn zwijgen dienaangaande is veelbeteeke- nend, wij mogen zelfs zeggen noodlottig. Ter Zee. .Verliezen terzéo. DuLtsdh bericht: Met het vergaap der „Suffen" is het aantal vér!oren gogano oorlogsschepen Van allerlei typen van den vijand gestegen tot 192 met 744.609 ion,- en wol aan Eugotethe zijde 123 schepen (563.200 ton), Frankrijk-29 schepen (53.900 to]n), Italië 20 schepen. (636.000 ton), Bus- Ga iS /jPé het aditeidek en liet dén Déy, achter, ui- leen met zijn toom en een zekere vroes^ opgewekt door dié laatste vennletole bo- dreigmng. Maar al was hij vermèle! in zijn bodreigmgen, Jiet-Jiart van" Sakr-e.l-Balir, Was vol zorg. Hij had een plan gemaakt; maai; hij bogreop, dat tussdhan bot bedenken cn) de uitvoering veel kwaad kon gebeuren. „Jonkvrouw©", zei hij tot Rosamund©, ten vijl Jiij op het achterdek trad'. „Ge han delt piet verstandig tmet n ZO© openlijk te Vertoonian.'' Tot zijn verbazing keek zij heml met fcea vijlandigen blik aan. „Niet verstandig:?" zei zjj op: minach tenden toon. „Ge bedoelt, dat ik dan mis- sdnen meer zie dan de bedoeling is. tWelk' spel spoelt ge liier, dat go mij één, ding zegt, en door pw daten toont, ,dat ge iets anders wilt?" Hij behoefde niet te vragen wat zij be doelde. Hij begreep dadelijk, dat zij hot too-, neol, dat zij had bijgewoond, verkoold had- uitgelogd. „Ik wil u slechts hérinaeron'', zei h^ zeer ernstig, „dat ge mij reeds eenmaal onrecht held aangedaan door een overhaast P|oadocil, zooals n bewezen is." Haar overtuiging weid iets geschokt. „Maar dan.begon zij. „Ik vraag slechts uw bordeel tot iffet laatst op te schorten. AJs ik in leven bljjf, zai ik u bevrpen. Lntassctoi veitaobk! ik u'ih uw hut te Mijvenj. Itet helpt mij niét, dat' ge gezien wondt,'- 1 i 4 "p Zij kedk hem aan;- een vferito^! omi vbr-Y klaring trilde op lrnar lippen. Maak tvOor het fl a!, Ui tijm 4m vS pMh liet ®oidj|a) topg. te SCHIEDAMSCHE 3 - .-i-a «fesj - i, Ai lSïi ris! v - - V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1