De oorlog. jaargang, Vrijdag 15 December 1916 No. 15322 m DE ZEEVALK. 1% ir Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen Prijs per kwartaal:" Vöor Schiedam on Vlaardingen fl. 125, franco per post £1- 1-65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. gr m" «ff— k Advertentién voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). d.ds'A Prijs der Advertentiea: Van 1G regels £i. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per tegel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentién hij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Taxieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te hekomen. Dagelijks worden zo genaamde kleine advertentién opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon BUITENLAND. Van hot Westelijke front. Duitsch legerbe'rioht. Legergroep kroonprins Rupprecht van BeierenOp enkele deelen van het Somme- front tijdehj'k krachtiger artilleriebeschie ting- Legergroep Duitscbe kroonprinsBij1 Forn de Paris, in 'Argonne, werd, na hevige artillerie-voorbereiding, een oprukkende Fransch© patrouille afgeslagen. Aan den rechter-Maasoever nam de ar tilleriebeschieting in den namiddag toe. De keizer in den Elzas. De keizer heeft gisteren in tegenwoordig heid van den kroonprins in de buurt van Mülhausen in den Elzas een revue over de troepen gehouden. De „Lokal iAnz." verneemt uit Mülhau sen, dat do keizer in directe aansluiting op zijn zoo buitengewoongewichtige ken nisgeving yan bereidwilligheid tot den vre de, oen inspectiereis naar het Westfront heeft ondernomen. De bedoeling van deze iris naar het front is, behalve een uiting yan dank, tevens, die van den weiisch om te toonen dat onze bereidwilligheid om vrede te sluiten het toegendeol beteckeivt ,van veronachtzaming onzer paraatheid en ran onzen wil om te overwinnen, ingeval ran een afwijzen der vredesondonh;ui deli n gen door onze tegenstanders. Tan het Oostelijke front. Buitscli leger bericht. "Front prins Leopold yan Beieren: Niets bijzonders. Front aartshertog Jozef: In de Woud- Karpathen op verschillende punten artil lerievuur. Russiscth Icgerberich t. Aan den spoorweg TamopolZolotsjof hebben onze vliegtuigen met groote uit werking bommen geworpen op het slation - Ploegof en eveneens op ©en convooi bij1 het dorp Roetsje, ten noordoosten van den spoorweg. In de streek van bet station Po- toetora en ten oosten van het dorp Li- pitzadolna hevig artillerie- en mijnwerpers- yuur. Pogingen van den vijand om met sterke ■detachementen een verkenning te doen aan de Narajoefka in de streek van het dorp Codsjoemlata werden door ons vuur ver edeld. In de Woudkarpathen bombardeerde onze artillerie met goede uitwerking Kozosmexo en veroorzaakte daar 7 branden. Tan het Roemeensche front. jDjos/tB^ibjjksdh ilogeitberich't Eegergroep-Macikensien: De vijiand is ook aan de Besneden Jalomatza in terugtocht. Aan onze zijde Wtederomr terreinwinst Legergroep-JozefDe Russen vielen we der aatni. Zij leden c- gisteren overal, zoo wel ten, zuiden War t Uzdalals in het Trotüsdal en ten 'm van Tolgyes bloe dige verliezen. By Jomanesie schoot een O.-H". vliegen een machine neer. Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAEL SABATINI. 86) HOOFDSTUK XX. De Boodschapper, I Vppr het overige van den dag bleef zij in de hut in pijnigende onrust, omi te weten waf er gebeuren ztoju len er nog des te meen) door gekweld, omdat Sakr-el-Bahr al die ttrön, niet bij haar kwam. Eindelijk tegen den avpnd zich niet Langer kunnende be togingen, ging Ze weer naar buiten en toe- V Valiig op een ongeschikt oogenblik. De zOn was ondergegaan on het avond- - gebéd werd op het schip opgezegd, de g©- beeio bemanning lag geknield. Toen'zij dit f zagt trok zij zich instinctmatig terug cn blèof achter het gordijn vcrboogcn, tot het gebed geëindigd was. Toen sloeg zij het ter zijde, maar zotnder langs de Nubiërs te gaan, die op wacht stonden, zag zij'links van zich Asad-ed-Din met Marzak, Bis 'katne en een paar andere officieren op den divah onder 'le tent Haar oogen zochten 1 -Sakr-el-Bahr, en zij zag hem het gangpad 1 'afkomen. niet zijn grooten, söii om meienden -..stap achter de bootntansmaats, die aan lie slaven het karig avondeten reikten. Plotseling stond hij stil hij' Lionel, die -*)een plaats aan het eind van. een riem f'iviafc naast het gangpad had. Hij sprak hem toe in' de lingua franca, die Lionel vjeistoind, en, zijn woonden Honken; luid Duitsch legerbericht. In het Gyergyo-gebergte en bet Trotus-dal zetteen de Russen, zonder sudces, doch met Veel verliezen, hunne aanvallen voort Legergroep-von Mackensen, ondanks de groote moeilijkheden, door den slechten toe stand der wegen, gaat de opmprsoh gunstig voort Groot-Waladnje, ton zuiden van den spoorweg Boekarest-Tsjernavoda is van vijanden gezuiverd. Russisch legerbiedüfchit In kien loop van 12 December zfette de vijand -zijn aanvallen in de richting van Boozer© voort Onze cavallene en infan terie kreeg mief den, vijand voeling ten zuid- Westen Van Boezooe. Onze Cavalerie die in den loop van 12 Deo oprukte raakte in hardnekkig gevecht met den vijand, die te voet en te paard vocht. Bulgaarsch legerberich.t. In de Dobroedsja gering artillerievuur en patrouillegevechten. In Oost-Walachije duurt de opmarsch der verbonden legers voort. De voortroepen van deze legermacht, die den Donau overtrok bij Toetrakan, Silis- tria en Tsjernavoda bereikten den spoor weg BoekarestTetistd. Aan de Zwarte Zeekust bombardeerden Russische schepen Baltik. Vier inwoners zijn gedood, vijf gewond. Het Roemeensche spoor wegpersoneel, üe Lokal Anz." verneemt uit Weanem dat te bevoegder plaatse in Sofia het be richt is ontvangen, dat de directeur-gene! raai der Roemeensche staatsspoorwegen, Cotesco, eergisteren aan Mackensen audiën tie h ad aangevraagd, welke hem werd ver leend. Cottesco stelde aan Mackensen zijn diensten en die van het. geheel© Roemeen sche spoorwegpersoneel ter beschikking. Het aanbod werd aangenomen, p-nderj voorwaarde, dat het peTsoinoel onderget- schikt zou zijn aan het Duitscbe opperbevel. Tan het Balkahfront. Fransch legerbericht. Do vijandelijke artillerie beschoot het ge heel© Servische front en Monastir, waardoor opidcr Ide burgerbevolking ©enige slachtoffers werden gemaakt. De batterijen der geallieerden antw;ojotr|i- den met succes. Gdetn infanterieactie. Duitsch legerbericht Ten 0. van de Tsjerna mislukten, de door Serviërs uitgevoerde aanvallen onder zware verhezen voor de Bulgaarschc stct lingen. Bulgaarsch legerbericht In de streek van Monastir gering arfcil- terie- en mijnvuur. Ten zuiden van Monas tir en in do TsjCiZabocht levendige vijan delijke artillerie-actie, vooral in de om geving van Paralova Tón oosten van de Tsjerna sloegen wij een vijandplijkon aan val of tusschen Gradesjnitza en Traova. In de streek van de Moglena zwak vijandelijk artillerievuur. Ter weerszijden van de Var- dar gering vijandelijk artillerievuur en le vendige maar onvruchtbare actie der vijan delijke vliegers boven onze stellingen cn achterhoeden. Aan het Belasitsjafront artillerievuur en cn werden door allen op bet achtenlek ge hoord, zooals zijn bedoeling was. „Nu, hond-' Hoe bevalt de kost van de galeislaven aan je verwende maag?" Lionel keek naar hem op. „Wat zegt ge?" vroeg hij m liet Engclsch, Sakrcl-Bahr boog oVer homi been, en zOioals allen zien konden, stond zijn ge laat kwaad en spottend. Zeker sprak hij nu ook Engelsch tot hom1, maar slechts een gemompel bereikte de schei-p luisterende ooien van Rosamundo, maar naar zijn blik te ooideelen, twijfelde zij niet aan de strek king zijner woorden. En toch was zij ver van de waarheid. De spotternij op zijn ge laat Was slechts oom masker. „Let niet op mijn blik," zei hij. „Ik Wij, dat zij ginds denken, dat ik je sar. Kijk als iemand, die getergd wordt. Kruip of broom, maar luister. Herinner je je, dat wo eens als jongens van Penarrow naar Trefusis Point gezwommen hebben?" „Wat bedoel je?" vroeg Lionel ton de natuurlijke dofheid van zijn uiterlijk Was geheel, zooals Sakr-el-Bahr kon verlangen. „Ik b©n benieuwd of je nog zoovter zoujdt kunnen zwemmen. Zo© ja, dan.' zou een smakelijker avoin.deten je aan Wet eind wach ten aan boord van het schip van Sir John Killigrew. Iladt je het nag niet ge hoord? De ZilVeren Reiger ligt vóór an ker in de baai aan den anderen kant van de kaap. Als! ik je het middel verschaf, denk'je, dat je er dan heen zoudt kunnen zwemimen?" - Lionel keek hem in de diepste verbazing aan. „Houdt je me voor den gek?" vroeg hij eindelijk. „Waarom zou" ik je met zooiets Voor den gek houden?" - het geen bespotting mij-een manier paü ouillegevechlen. Ter weerszijden yan de Stroema op zich zelf staand kanonvuur en kleine patrouillegevechten aan de Acgeisehe kust in de streek van Drama, activiteit van vijandelijke vliegers zonder resultaat. Bij Donat schoten we een Fransch vlieg tuig neer, welker inzittenden, onder-luite nant Jcan. Rechad cn onderofficier Jean Legaleski, gevangen werden genomen. T redesyoorstellen. Botnar Law over het aanbod. In het Lagerhuis zeide minister Bonar Law, ter loops sprekende over de vredes voorstellen, dat de regeering nog geen vre- desvooxstoUesn heeft ontvangen, doch het thans reeds wenscshelijk achtte de volgen:ie verklaring af te leggen: De goallieeiKlein willen, dat er Voldoen de herstel van'het verleden en voldoende veiligheid voor de toekomst zal zijn. (Luid© toejuichingen.; Dat is nag do politiek ten dat is nog het besluit van Zijner Majestoits regeenng. (Hernieuwde langdurige toejui chingen.) De verklaring van Briand. Minister-president Briand deted in de Ka mer omtrent d© vredesvoorstellen van Duitschland de volgend© mededeeling: „Na zijn overwinning te hebben geproclameerd, terwijl het intussctet nienwo pogingen in' het Werk stelt om ze te behalen, zendt Duitsdhlamd ons door lie ruimte ©enige woor den toe, over welke ik mij nader moet uit laten. (Toejuichingen.) Ik zal aan de Kamer later officieel Ide juiste gemeenschappelijke opvatting van de geallieerden modeieelen, het is echter mijn plicht om mijn land nu reeds te behoeden voor een mogelijke vergiftiging. (Toejuichin gen.) Wanneer een land, dat tot de tanden ge wapend is, zijn geheel© burgerbevolking mo biliseert, op gevaar 'af zijd gedesorganiseer- den liandel en zijn bewoners te ruinteercm, wanneer Zijn ovens staan te gloeien! ter vermeerdering van zijn oorlogsmaterieel, wanneer hij met terzijdes tolling von hel vol kenrecht de bevolking van ©en bezet land wegvoert en noodzaakt voor hem te werken en ik zou nujn land niet toeroepen„Laten1 wij voorzichtig zijn", dan zou ik groote schuld op mij laden." (Levendige tojerjui- ohingen.) Bethmainn zeide: „Wij willen aan otnzlo volken alle mididelen tot welvaart iloen deelachtig Wondeln, die zij kunnen wen- sdben" en aan do andere Volken werpt hij als aalmoes toe, dat hij Wel zoo goed wil zijn) 'b'en niet te vernietigen. Na den! slag aan de Marno, na Verdun durft m©n zoo iets aan jfio-t roemrijke Frankrijk! aanbieden, aan. Frankrijk, dat nogj rechtopi staat. (Toe- juich ingen.) Een dergelijk document motet men over denken en dan nagaan, welkte bedoeling liet heeft. Ik heb het recht boven) van deze tri bun© te zeggen: Het is een manoeuvre, waarmede men traclit de geallieeriten to ver doelen, do gewetens te Veromtrusten en lie volken to demoralisoeren. De Fransche republiek Zal ander soortge lijke omstandigheden niet minder doen dan indertijd de Conventie." (Algomeene toejui chingen.) tot mijn bevrijding aan do hand to doon?"- Salcrel-Bahr lachto, en nu spotte hyl "wter- kolijk. Hij zette zijn linkervoet op de roei bank, leunde Voorover met den'elleboog op zijn knie, zoodatzi|n galaat vlak hij dat van Lionel was. „Tot jouw bevrijding?" zei hij1. „Bij God! je liebl altijd alleen aan je -zelf gedacht. Dat joft oon schurk van je gemaakt. Jouw bevrijdmgl Goede Gal! Is er niemand dan jij, die ik zou willen bevrijden? Let op, ik wil, dat ]cvnaar liet scJnp van Sir John zwemt, hem ze,gt dat dit galjoen hier ligt en dat Rosamundo aan boonl is. Mijn zorg geldt haar en zoo weinig jou, dat mocht je bij je onderneming verdrinken, het mij alleen spijten zou, dat mijn boodschap niet overgekomen was. Wil je den tocht onder nemen? Het is, behalve de dood, je een i ge kans om. aan de roeiersbank te ontkomen. Wil je gaan?" „Maar hoe?" vroeg Lionel, hem nog al tijd wantrouwend. „Wil je gaan?" hield zijn broeder aan. „Verschaf mij het middel en ik zal gaan" (was het antwoord. „Heel goed." Sakr-el-Bahr boog zich nog meer avtecr. „Natuurlijk denkt ieder, llie naar ons ziet, dat ik je tot wanhoop terg. Spoel dus je rol. Vlieg qp «n probeer mte C slaan. Als ik dan terugsla en dat gal ik goed doen, zoodat men niet aan ko mediespel kan denken dote dan of je flauw bent gevallen. Laat de rest aan mij over. Nu", voegde hij er scherp bij, ten daarop stond hij met ©en spotlach or als om weg te gaan. Maar Lionel volgde snel de les op. Hij sprong op ia zijn boeien en zicfn zoover mogelijk uitrekkend, .sloeg "hij Sakr-el-Bahr ift bet gezicht, Vpn zj|n tent geleek het ojok Een nota van den Paus. De „Lokal Anz.'* verneemt int Zurich, dat in aansluiting met het vredesaanbod der maditen-EuTopeeschte mogendheden, de paus een nota zal zenden aan de oorlog voerend© staten. De Dnitsdho nota. De Duitsche nota is ontvangen en in han den van president Wilson. Men verwacht' dat ze gomder Vertraging aan de oorlogvoe renden zal worden overgtebracht. Een uiting van den president Van hot Huis van Afgeva-ardigdten. President Schwerin-Lowitz sloot de zit ting van het Huisl van Afgevaardigden mot de woonden: Ik geef uiting aan de hoop, dat als we in het mauve jaar wtecr bij' eehkomcin, zij het door het grootmoedige Vredesaainbold van ilen keizer en zijn bond- genototan of indien de vijiand nïet anders wal, dooir verder© heerlijke overwinningen van anze onvergelijkelijke troepen (leven dige toemicihimgen),, wij het grooto doel van een zegevierenden dunrzamen vrede een groote schrede nader zullen zijn gekomen. (Hernieuwd© levendige toejuichingen.) Rede van Scheidemaun. De Seider van de sodaal-itewocratische fradtie, iSdieidomann, hield Jm ©en door vele duizenden bezochte volksvtergaiering te Chemnitz een red© over het vredesaanbod der öeintral© mogendheden, waarin hg den 12den Dtedember als deai heerlijksten dag gedurende den oorlogstijd kenschetste, om dat (DuitedhLanjd op Uien dag als eerste de baud booli tol overeenstemming en vrede. Tot de sociaaldemocraten van de vijan delijke landen richtte Scbeademann hot vol gend bepoep: Indien do voorstellen van de dentrale mogendiieden, iets bevatten, wat met nwt 'eer en toekomst onvereenigbiaar was, daar zoudt ge ze moeten afwijzen, maar ge rijt verplicht van uw rqgeerihg te ver hingen, dat rij de Voorstellen van de een trale mogendheden zorgvulilig oVcauveegt. Indien |gij een vergelijk op zich zelf zoatdt wiillen afwijzen, dan zoudt ge oen gewed dige MoCdschuld op u laden en u zielt evtonzoo verzwakken, als ge ons er door Zoudt Versterken. Dien staat echter, door welks stijflioiofdagSheid en machtshonger d© onderhandelingen zouden mislukken!, zou de VerauhvpoTdelijkheill voor al bot komen de treffen. Indien de naaste lijl oaxs door het ge- ibrek aan inzicht der verblinde tegenstan-i ders een teleurstelling zou, brengieh, dau Zullen wij ter verdediging van ons volk tegen een vijand, die onze vernietiging Wil, in krachtige vastberadenheid' schouder aan schouder staan tot den laats ten man. De red© Vond levendige eenparig© instem ming. Ee|n Dnitsclie bespreking. Do „Frankf. Ztg." ztegt, in oen bespre king van het vredesvoorstel „Geen dor beidte partijen ligt op Hen grand, en een uitweg kan alleen gevonden wonden door overeenkomst. Dat is dan ook de zin en de betoekenis van de note van1 dön Rijkskansditer: wij eisdben niet en be- Wleln met als overwinnaars, maag wij stellen voor en wachten antwoord en tegenvoor stellen. Daarop zal het aankomen, of de niet op komediespel. Daarop zonk hij weter met gerammel Van zijn ketens op de bank neer, terwijl al zijn lotgenooten, die zij» kant uitzagen, met schrik toekeken. iSakrel-Balir scheen onder den slng te duizelen ©n er ontstond onmiddellijlc be weging aan boord. Biskaino sprong op mot oen kreet van verbazing; zolfo Asad's oogen fonkelden Van belangstelkng bij het onge wone gezicht, dat oen galenslaaf oen zce- roover aanviel. Met ccn kreet van toorn, den kreet Van een wild beest bijna, zwaaide Sakr-el-Bahr toen zijn sterken arm cn zijn Wist daalde als ©en hamer op Lionel's hoofd. Lionel zonk ineen onder den' slag. Sakr- el-Bahr's arm yórhief zich ten tweeden male. „Jou hond!" brulde, hij en hield zich toén in, omdat hij bemerkte, dat Lionel sdhoen te zijn flauw gevallen. Hij keerde zich om en riep o>m Vigitollo en zijn helpers met. een stom1, die hoescih was van drift. Vigitolla kwam op een draf aan, met oen paar Van Zijn mannen' vlak achter zich. „Maak de boeien vhn dien ketel los en gooi hem overboord", ldonk hot ruw© be- Vel. Laat het een voorbeeld voor de anderen zijn. Laat hen loeren, wat het gcVolg is Van muiterij in hun gdederen. Vooruit, z©g Üc."- Onmiddellijk werden hamer en beitel ge baald. Vier harde slagen op metaal klon ken en Lionel werd van zijn plaats naar het dek gesleurd. Hier kwam! hij bij en schreeuwde om genade alsof hij werkelijk verdronken wend. Biskaine lachte onder het tentzeil. Asad, keek goedkehkcnli toe, Rosa- mulnJde trok zich terug, befvfend en sidderend, dopp iaËscbutei bijna ee;n ttewi^njn^ nabij.. Entente in denzelfdea geest denkt, dat da vrede een overeenstemming moet zijn, die met liet oog op den toestand moet won len tot stand gebracht. Is dat het geval, dan zal zij onderhandelen; weigert zij onderhan delingen, dan i-il men daaruit moeten op maken, dat zij' geen owereenriemming wensdht, dat integendeel haar oorlogsioel v.erkehjk de nog met bereikte nederwerping van Duitsahland cn zijn böndgenooten is, on dal zij meent den vrede, dien zij wil, door omderhamlelingen niet te kunhen be reiken, maar door de wapens te kunnen dwingen. Ter Zee. Getorpedeerde schepen. Lloyds meldt, dat het Poftugeesche zeil schip „RrezieUa" in den grond geboord zou! zijn. Hö't zeilschip „Emma Lanterns" is ge zonken. De bemanning is gered. Het Noorscho s.s. „Bob" landde te Chris- tiania de bemanning van 15 koppen van' liet s.s. „.Björ" (Christiania), dat Maandag- miüdag vier mijlen van Rijvlngen door eeg Duitsche duikboot in den grond was ge boord. (Het Noorscho stoomschip „Bjor" was 1.090 ton groot en in 1885 gebouwd. Het behoorde aan Dampskiblsselsk, Baltic). Lloyds meldt, dat 'do Emgelscho stoom schepen „Burahope" en „Blrctwalda" ge zonken zijn. Lloyds bericht dat het Engelsche s.s, „Saint Ursula'" gezonken is. Lloyds bericht, dat de Engelsche schoe ner „Rorna" van St. John's Newfoundland^ op 30 November door een vijandclijkon on derzeeër getorpedeerd is. Lloyds bericht, dat liet s.s. „Harlyn"j,| van Londen, op 9 Dcc. getorpedeerd is. Lloyds boricht, dal bet s.s. ,,IIaTlingl.on"ft van Londen, op 9 Dcc. gezonken 'is. Do be manning werd opgepikt door fl© „Ilarlyn". Zeven ledc-n der bemanning van de „ïtar; lington" verdronken, bij de torpedeerin^ van laatstgenoemd vaartuig. Diverse berichten Meer m a n n e n. In Engeland is een aanvuUings-opf rocping uitgevaardigd, waariuj nog een mil- iioen mannen worden ge\naagd voor den) militairen dienst, voor bet jaar eindigend© 31 Maart 1917. Dit aantal is waarschijnlijk bedoeld! boven hot aantal reeds voor het jaar 1916 1917 op de been te brengen; dil aantal wasi 4 millioen, hot wordt nu 5 miUioen. 1 j Eencrodiet van 400miltlioen. 1 Hot Lagerhuis heeft oen cirediol van vier honderd millioen pond sterling met alge- meene stemmen toegestaan. Bij do indiening van" de nieuwe credief- aanvragc, \erk) aarde Bonar Law, dat hij) do totale uilgavcity-oor jlieit financieelo jaar, 191G—HU7 qp £"1.9,^000.0000 begi'ootte. Do vcfmee'rjlering'de'r uitgaven die thansi 5.710.000 persdag Ttetlragen, moet boofd- Zij zag Lioneltogen^parielcnd door li© bootsmansmaat naar.styurbo'ord dragen en o'vor 'do verselin.imng werpen mot even wei- nig omslag, alsof hij een hoop afval Was. Zij hoorde den Inalslimx gil-van angst, waar-, mede hij vendtweon, lien plons van zijn no, tm in do stille, die daarop volgde, den lach van Sakr-el-Bahr. Een oogenblik stond zij daan met angst en afschuw voor dien afvalligen -zeeroe ver m hu u* hart. Zij was verbijster^ en verward. Zij tracilitte geregeld na to denken over deze nieuwe daad van hem, deze daad. van dierlijke ruwheid on broedermoord. En zij kwam tot do vaste overtuiging, dat hij haar tot nu toe bedrogen had; hij liaii ge logen, toen hij zwoor, dat zijn doel was haar te bevrijden, Ikt lag niet in zulk een karakter, berouw to gevoelen over oen bedreven kwaad. Wat z jn voornemen was, kon zij nog niet doorgronden, maar dat het slecht was,, daaraan twijfelde rij niet want zij'n bedoelingen kondei niet anders dan slecht zijn. Zij was nu zoo' overspannen, dat zij aLle zonden van Lionel vergat en alleen diep medelijien met hem' gevoelde, dat hij op zoo'n vrcesolijke manier, in d©n dood geslingerd was. En toen klonk plotseling oen kretafc Vain; he^ "tomscthip. - „Hij1 zwemt 1" Sakr-ei-Babr was deze mógelijkheid Vpor- berrid, f „Waar? Waar?" riep hij cjn, spropg naaï, de Verschansing. i t j j „Ginds 1" wees oen man. Andoren waretó er bij gekomen, en staarden door li© Vallende) duisternis1 naar hot zdclli bewegende voor-", werp, dat Lionels hoolld was en den flauwj ziditbaren, k,ring^ dio aanduiildo, dat hB' zwpm^ (TEordf f4'. 103.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1