Be oorlog. tSê M 69"* Jaargang Zaterdag 16 December 1916. No. 15323 Dit JMier testaat ait BRIE Halo. Eerste Blad. DE ZEEVALK. r. i I 1 Deze courant msch.jnt dagelijks, roet uitzondering van Zon- en Feestdagen. Injs por kxvaitaalVooi Schiedam en Vljaardingen fl. 1^5 franco per post fL 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Viaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertention voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. BureauLange Haven Nb. 141 (hoek Korte Haven). Pnjs der Advertentie n: Van 1G regols fl. 0 92; tedere regel meer 20 cents Rectumjs 10 cent per regel Groote letters naar de plaats die zjj innemen. Advertentien bij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Tarieven biervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau t« voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester ©n Wethouders van Sdhie dam; Gezien het verzoek van de N. V. Neder- laadsche Conserven- en Veevoederfabrieken „de Schie", om itorgumning tot het oprich ten van een fabriek toit bet drogen en in zouten van groenten in het pand Willems- fcade 7, kadaster Sectie L no. 624 mtet een electron! otor van 10 P.K., drijvende een ventilator en verschillende snijmachines; Overwegende, dat het deskundig onder zoek met betrekking- tot deze aanvraag nog 'niet is geëindigd; Gelet op de Hinderwet Besluiten de beslissing over genoemde aanvraag tc verdagen. Schiedam', 17 December 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam M, L. H0NNERLAGE GRE1E, De Secretaris, V. SICKENGA. 49/27 Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie dam, - l maken bekend, dat de 'Bxanderssteeg op Maandag 18 en Dinsdag 19 December a. s., voor het verkeer met rij- jen voertuigen zal zijn gesloten. 60/12 Kwade praktijken j - bij do keuring, Van dionstpl iühti gen. De Burgemeester van Schiedam waarschuwt de militie- en. landstormplich- tigen -er Voor zich met tusschenpersonen in verbinding te stellen om voor dian dienfet afgekeurd te worden gmdat, indien zij in derdaad ongeschikt zijn, de afkeuring ook tonder de tussdhenkomst vau ilie personen zou plaats hebben; en wijkt met nadruk op art. 206 van het Wetboek vau Strafrecht luidende: Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt gestraft: lo. .hij die zidh opzettelijk voor den dienst bij de militie ongeschikt maakt of laat ma ken; -2a: hij die een ander op diens Verzoek opzettelijk voor dm dienst ongeschikt maakt. Indien in het laatst© geval liet feit den- dood tengevolge heeft, worit gevangenis straf van ten hoagpte zes jaren opgelegd. Schiedami, 16 December 1916. i De Burgemeestervoornoemd, M. L'. HONNERLAGE GRETE. 61/27 Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAEL 'SABATINI. M y ,87) „Naar zeel" riep Sakr-el-Bahr. „Hij zal .in ieder geval niet ver zwiemmen. Maar wij zullen zijn weg wat korter maken." Hij greep, een kruisboog van het rek bij den groeten, mast, legde er leen pijl op en mikte. >4« Maar op het punt Van te schieten, hield hij op. r i „Marzak 1" riep hij. „Hier, prins der sdhut- hier is een doel voor jol" -/v Van het achterdek af, waar hij met zijn Vader naar het hoofd van don zwemmer keek, dat in het afnemende liclht bijna ver- dwen.en wan, teek Mar zak met koele min- adhting naai' zijn uitdager, zonder antwoord te geven. Het scheepsvolk lachte onder drukt „Kom1 nu", riep Sakr-el-Bahr. „Neem je boogt" 1 „Ms je Veel langer Wacht", zei Asad, „zal hij Duiten je bereik zijta.. Hij is nu al nauwe- dipes zichtbaar meer." „Des te moeilijker is het schot dus", antwoordde' Sakr-el-Bahr, dia slechts talm de, om) tijd te winnen. „Des te scherper p proef. Honiderjd philips, Marzak, dat .gij dht (Lrt/hoofd in geen drie schoten zult raken len dat ik het bij het eerste doie zinkenNeemt |jge de weddenschap aan?" „De ongjeloovig© komt' ieder oogtenblifc bij, i(U;Voior deaa dag", was Maarzaks waardig "jatttwoojd;. „Kansspelen zijn dpog fleja Pro- BüJITENLAND. Fan het Westelijke fronf Duitsch legerberich.l Aan, den westelijken Maasoever poogden de Franschen in een driemaal herbaalden aanval tevergeefs hun, voor korten tijd op de hoogte 304, ten. Z.O. van Malancourt verloren loopgraven te herwinnen. Tèn 0. van de rivier gingen zij, na een krachtig lot ver in het meer naar achteren gelegen gebied treffend vuur, tot herhaal de aanvallen over Aan de Cölc de Poivre mislukte het optreden in ons afweervuur Op de zuide lijke helling voor het fort Hardaumont kwam de aanval in ons vernietiging-vuur niet tot ontwikkeling Aan de Somnrie geringe gevechtsaet'e. Aan de Maas doen db Franschen sedert den voormiddag herige aanvallen, waarbij zij voordeden in de richting Louvemont en Hardaumont behaalden. Hot gevecht is nog niet beëindigd. Fransch legerbericht. Geen belangrijke gebeurtenissen. Van het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Front-prins Leopold van Beieren. Ten N. van den spoorweg ZloczowTarnopol drongen Duitsche troepen in dc Russische loopgraven en brachten 90 gevangenen mede. O o s t en rijk sc h legerbericht.' Bij Konioechy ten zuiden van Zborow (Galieiê) nestelden zich Oostenrijksch-Hon- gaarsche afdeelmgen over oen frontbreedte van 350 Sf. in de loopgraven van Russi sche voorposten,. Van het Balkanfront. Fransch legerbericht. Afwisselende artillerie-actie over het ge- heele front, voornamelijk in de "Streek van liet Doiran-meer. In de streek ten Noorden van Monastir werd een vijandelijke colonne door ons vuur uiteengedreven. 1 Groote actie der geallieerde vliegers. Een vijandelijk toestel werd neergeschoten ten Zuiden van Petritsj. Duitsch legerbericht. Gedeeltelijke aanvallen bij Paralovo in Gradosnitza, aan beide zijden van den oos telijken arm der Tsjerna, brachten den vijand slechts verliezen. Patrouillegevechten in het Slroema-ge- bied. Aan het Macedonische front is het rustig. Oostenrijkschlegerbericht. Geen verandering in den toestand. Engelsch 1 ogerberi c h t. De adrpiraliteit bericht: Een "'escadrille -*o- '?£Sf W' 1Ir ïM feet Verboden." „Haast je Utah!" riep Asad. „Ik kaa hom nauwelijks meer onderscheiden. Slaak je getwist." „Poeh", was het minachtend antwoord. „Tlodh nog een mooi doel voor een oog als het m!ijrw. Dc mis nooit zelfs niet in het donker." „IJidele snoever", zei Sfirzak. „Ben'ik dat?" Sakr-el-Bahr schoot zijn pijl eindelijk irt do iluistcrnis af en tuurde de ridhting! na, die ver verwijlen! was van het hoofd van een zwemmer. „Gerankt!" riep hij brutaal. „Hij is verdwenen F „Ik geloof dat ik hem nog zie", zei er eeln. „Uw «ogen bedriegen u bij' dit licht. Nog moeit heeft iemand, kunnen zwemmen met een pijl door zijn hoofd." „Ja", zei Jasper, die achter Sakr-el-Balir stand. „Hij is verdwenen." „Het is to donker om te zien", zei Vigi- tolloi. Em toen keepde Asad zich om:. „Nu geschoten of verdronken, hij is weg", zei hij en daar was de zaak mee afgeknepen. jSakr-eDBahr zette den kruisboog weer in het rek en kwam langzaam naar het ach terdek toe. In den söh/emter zag hij Rosamunde's bleek gelaat tegenover zich tusschen de twee don kere 'gezichten Van zijn Nubiërs. Zij trok zich terug, toen hij naderde en, hij Van plan haar zijn nieuws mede te dealen volgde haar in de hut, en ge lastte Abiad licht te brengen. Toen dit aangestoken was, keken zrj el kander aan en hij zag haar diepe ontroe ring'en raadde er |ie oorzaak van.( Plotseling viel zij uit: marine aeroplanes wierp den 14den dezer een aantal zware bommen op de brug van Koelelu-Boergas ten zuiden van Adrianopel. Men gelooft, dat er belangrijke schade is o (ingericht. Van het Boemeensche front, Duitsch legerberiqht. Front aartshertog Jozef. In het Zeven- bergsche oostfront hadden de Russische aanvallen gisteren meerondeels evenmin succes als pp de vorige dagen. Op een hoogte konden dc vijanden voet vatten. Fiont von Mackensen. Brandende lorpen tooncn den weg door Groot-W alachrje, dien do Russen op den terugweg namen. Ónder do ongunstigste weerstoestanden wedijve ren de centralen, om den tegenstander in de vlakte met tot rust to laten komen. In het gebergte biedt de vijand in de be vestigde stellingen nog tegenstand, die ech ter werd gebroken. Boezeoe is genomen. Vierduizend gevan genen werden gisteren door het negende leger gemaakt. Bij Fetesli trokken sterke Bulgaarsche troepen over den Donau. Het Dobroedsjaleger vervolgt den vijand. Deze heeft ten gevolge van het »nelle voor waarts dringen van dat leger zijn stellin gen in den afgeloopon nacht ontruimd. 0oste;nrijksch legerbericht. Ten. noordwesten van Ocna wordt liet gevecht met verbittering voor1 gezet. Ten zuiden yan het Uz-dal werd een door de Russen genomen hoogte in een tegen aanval weder op hen veroverd. Ten noorden yan het Csobanios-aal be haalde de vijand een plaatselijk voordeel. In de Woud-Karpathen verflauwt de Russische aanvalsactio. (Overigens komt het legerbericht overeen mcl het Duitsche.) Dc veldtocht in Roemenie. Op 13 December werden gevangen geno men in Roemenië 28 officieren cn 1700 man; tevensxwerden 5 mitrailleurs en 4 spoortreinen buit gemaakt. Op den Hou werden wedeiom 1300 man gevangen ge nomen. Tot 14 December "waren 65 000 vitfrk. K.M. Roemeensch gebied, ongeveer de helft Van geheel Roemenië, door jns be zet. Ter Zee. Schepen gezonken. Lloyds meldt, dat het Noorsche s.s. „Kaupanger" gezonken is. Het Porlugeesche s.s. „Leta" en liet Engelsch© s.s. „Glencoe" jpjn gezonken. Op een. mijn ajestoolen. Aan „Aftenposten" wordt uit Christiania bericht: Het Zwcedsohe stoomschip „Vula" (2129 reg ton) uit Relsingborg, m ballast op weg van Malmo naar Engeland, is Woensdagavond 69 mijlen ten westen van Skagen op een pijn gestooten Een,boot mei den kapitein en achtman van de equipage is te Christiansuad aan gekomen, een andere .boot met dertien man is neg zoek. „Boost! Duivel! hijgde zij. „God zal je straffen. Ik zal iederen ademtocht gebrui ken oim Ifem 1c smeëken je te straffen, zoo als je het verdient. Moordenaar. Hond! En ik, arme annoozele, geloofde j© valsch? woorden. Ik dacht, Gat, je oprecht waart in je berounv over het kwaad, dat je mie ge daan hebt Maar nu heb je me getoond...." „Hoe, bob ik u gekwetst door hetgeen ik Lionel gedaian. heb?" viel hij in, ©enigs zins verbaasd over zooveel heftigheid. „Mij gekwetst!" riep zij, en zij wend weer ko»d en kalm door verachting. „Ik dank God. Hal go niet bij madlite zift, mij te kwetsen- En ik dank u, dat ge mij genezen hebt van mijn dwaze verkeerde mooning omtrent u, mijn geloof in uw be rouwvolle bewering, dat het uw doel was mij te redden. Ik zou geen raiding willen aannemen tui de hand van een moonieaaar. Ik zal er ook geen gelegenheid toe heb ben. Veeleer", ging zijf voort, „zult ge mij opofferen aan uw eigen lage bedoelingen, welke die ook zijn mogen. Maar ik zal u dwarsboomen, do Hemel helpo mij. Wees zeker, dat ik daar toot maal genoeg zal hebben." En sidderehii,, kreunend; bedekte zij haar gelaat ,eu stond duizelend voor hem. Hij keek too met zwakken, bit toren glim lach hij begreep haar stemming even goed als hij haar duistere bedreiging van hem te dwarsbooraeu begrepen had. „Ik kwam", zei hij bedaard, „om u Ho verzekering te brengen, dat hij veilig weg is, en ami u te zieggen met welke boodschap ik hem gezonden heb." Iets dwingends in zijn stem, do rustige rietenbeid, waarmede hij sprak, liipjagein haar hem Wee?1 aan. te zien. Diverse berichten De Faus enhetvredesaanbod. De Romeinsche correspondent van „De Trj'd" seint Ten Vaticane is niet de minste inlichting te krijgen over den indruk, dien aldaar het vredesaanbod der Centralen heelt ge maakt, en alle personen van invloed hou den. hun mcening zorgvuldig geheim Slechts één hunner verheelde niet, dat de zinsnede der nota, aan den pauselijiken nuntius .te Woenen overhandigd en' doelende op den door de krijgs vei richtingen geschaj>en toe stand, waarmee rekening zou moeten wor den gehouden, een geschikte basis voor onderhandelingen moeilijk zal maken, zoo daarbij niet in aanmerking wordt genomen de staat van reeds voorbereide krachtsin spanningen. De H. Stoel zal geen stappen onderne men, alvorens hij zich verzekerd heeft, dat zij gevolgen zullen hebben, maar inmiddels laat hij niets onbeproefd, om de redelijk heid te doen inzien van besprekingen over ,een basis, waarop een rechtvaardige cn duurzame vrede te bouwen is. Reeds eer der was het mij bekend, dat do paus heeft aangedrongen op zoo verregaand mogelijk gematigde vredesvoorstellen, indien die gelijk thans is geschied zouden wor den, gedaan. Zwakke positie en krachtige actie. De „Neue Freic Pr esse" schrijft: Het is opmerkelijk, dat in Londen en Parijs regeeringen met een zwakken par lementairen ondeigrond een buitengewoon krachtige politiek willen voeren. Lloyd George is parlementair zwakker dan Asqmth en zijn politiek moet krach tiger zijn. Briand is in hef parlement veel zwakker geworden en do politiek moet juist de legerleiding tot hoogere activiteit meesleepen. Deze tegenstelling is kenschetsend voor den toestand: zwakke regecringen, die zich voornemen verhoogde kracht te ontwikke len, kunnen moeilijk succes hebben en zijn reeds in tegenstelling met de geestesgesteld heid van het eigen volk. Briamd's positie. Er in, "na Briand's red© over het Duit sche Vredes-Voorstol, in do Franscho Kamer, nog uitvoerig gedebatteerd. BjiamJ's politiek werd heftig aangevallen. Leygues, die een ïmtenpellati© hield over den toestand in Grie kenland, protesteerde togen de kneveling van parlement ©n pers daotr Briand's dan smix, Vooral tijdens den Roemiöansdhen veld tocht. Toan Briand tegenwierp dat de re- geerilng Griekenland en Roemenië voldoe»n|3ö mlicihtinigan had gegeven in gjeheim'e zit ting, Wond de oppositie zich geweldig op. Taidieu, de beleende schrijver der bni- tenJandsche overzichten in de Temps, kri tiseerde in een lange rede het heel© stel sel Van Briand en ei sekte dat Briand zcxu aftreden. Zoomin in den bewegingsoorlog als in den almattingsoodog hoeft de Fran- sdhe regeering het verstaan, te organiseeren. „Ik bedoel Lionel natuurlijk", zei hij in antwoord op liaar vragenden Wik. „Dat too- neel tusschen ons de slag en de bezwijk ming en de rest was alles komediespel. Evenzo» het schieten later. Mijn uitdaging Van Marzak was een list, om tijd te winnen - om schieten te voorkomen, totdat Lio nel's lioofd in de duisternis zoo ondui delijk was gewonden, dat niemand zeggen kom of het er nog was of niet. Mijn pijl ging Ver van hem, vandaan, zooa's mijn he- duelling was. Hij zwemt om dia kaap met mijn boodschap aan Sir John Killigrew. Hij was vroeger een flink zwemmer en zal het doel gemakkelijk bereiken. Dat kwam. ik u vertellen." Langen tijd bleef zij hom sprakeloos aan staren. „Spreekt ge de waarheid?" vroiag zij ein delijk op zadhten toon. Hij haalde do schouders op. „Wat zou ik met ©en. leugen bereiken?" Zij zojnk plotseling; op den divan meer; bet was bijna, of zij krachteloos instortte; en even plotseling begon zij zaciht te wee- non. „Ejnen ik geloofde flat ge|ia,t ge- „Juist", viel hij: haar boos m do rede „Go hebt altijd hét beste van mij geloofd." Daarop koerde hij zich om en ging snel Ihcen. HOOFDSTUK XXI Moritui-u,s Hij verliet haax mtet dén Hart vol bit- tetibiedd, Haar in diep berouw achterlatend- 't Gevoel vajn; deze haar laatste onbillijk heid .teganpwer hjem overstelpte Haar zoat De oedonomisohe voorzorg is ontoereikend geweest. Alle xmafhanbeDjk gestelde dagblaii- artikelen wjorden verheden. Een oimdht- bare maatstlok dirigeert de lof] ie leren. De regeering schept ©en geestestoestand van bedrregelijk optimisme, dat in strijd is miet de feiten. Vandaar de diepe teleurstelling^ ■die in heel het land over de jongste gebeur tenissen heerscht. Frankrijk's moed wondt niet gestaald door een nieuw votuyu van vertrouwen voor Briand. Na Tardieu sprak Violette. Dezte weet aan Briand de transportkrisis, de gebeur tenissen in Griekenland, d© béireiginig Van Sarrail's leger en den val van Roemenië. Admiraal Fonmet, zei bij, mo-i nu de zon- denbok zijn. Meneer de minister, riep bij uit, u schijnt Het gelieimi der omerwinning te liezittenI Maar toont u ons datdan! Franknjk heeft een ijzeren vuist noódig om orde te scheppen in zijln verwarden toestand. Wil Frankrijk den oorlog tot 't uiterste) volhoudendan todi zeker niet mtet Briand aan 't hoofd. Mistral, socialist, sprak over het vredes- Vooistd: Wij eischen dat Wij niet onkun dig worden gelaten van de beraadslagingen der geallieerden over de vredesnota. Wij wenschen met den een of anderen: rïagi voor een uitgemaakte zaak te worden gesteld. Wij eisdhen dat de Fraxische negeering liaax oorlogsdoel bekend maakt. Mourie, oud-minister vim marine, Ver klaarde dat een nieuw votum! van var trou wen in Briand tot dictatuur kon Lellen? Admiraal Bicaaimé getuigde dat niemaud van vrede wil weten alvorens de vijand het laind uit is gejaagd. Maar daartoe is. de regeering van Briand niet in slaat. 'Briand erkend© ilat de pogingen der re- gecring meermalen waren mislukt. Maar dit is neg geen raden, om een regeering: te ver werpen. Hij maande de Kamer, zich dicht oni de regeering te scharen en alle midde len die tot de overwinning kunnen! leiden, toe te staan. Zij zullen alleen tot heil van 1 den lande worden aangewend. Bnanld oogst, te eenerzijds toejuiching, lokte anderzijdBl met zijn rede félle protesten uit De motie van vertrouwen ging ér tea slotte mot 314 tegen. 165 stemmen, doom Aan de Kamerzitting was een geheime sanwmboimst van de oppositie in Kamer van Afgevaardigden ea Senaat voorafgegaan^ waarin Glemencieau verwoede aanvallen deed pp Briamd, die volgens hem niet in. siaat is den oorlog na eea verwerping van het Vredesvoorstel tot ©en gelukkig einde te brengen. 1 f j Amerikaasnsohe persstemmlert v De Washingtomsdhe conespoudent van de Kölnisdhe seint nog enkele Amerikaansche porsstamimen, die gunstig 2ija voor Het vr&- desvooistel der centralen. De New-York America» zegt dat het voorstel het begin! van het eindie dient te zijn. Ook voor de Ver. Staten is het van groot belang dat er vrede koinit, niet alleen uit overwegingen van rionsdhel ijkheid, maar ook vwr de stoffei- lijk© bolangen van Amerika. Het evenwicht in Europa en de vrijheid ter zee zijn even goed voorwaarden voor d© veiligheid ea de voorepocd van Amerika, als voor die der 'geheel© wereld. De Duitsch-Amerikaansohö bladen, als New-Yorker Staats Ztg. en Deutsche He- roild juichen, u,it den aairl der zaak Het vtoor- 'v: A; 'ièi dat het de maatstaf wenl, waarmede zij al 't andere onrecht afmat, dat hij Hoor, haar igoleden had Misbdhion hal zij dooi; haar overspanning geen goeden kijüc op de zaak en overdreef zij totdat liet haar scheen!» dat al het leed' en kwaal, waarvan in dit Verhaal gesproken wordt, het onmiidilellpjM gevolg was van haar eigen ontrouw. Daar allo oprecht berouw! van zelf ga- Vo!igid wooidt door den vurigen wensch, ouü gfl&d to maken, was dit ook met baar Het gcVal. Was hij mlaaoi' niet zëo spoedig Heen gegaan, dan zou hij haar op haar knieën' gezitcja Hcjïben, dmieekand om vaugiffenis( voer al het ojnrédht dat haar gwlacH ten hem gedaan hadden eti ten volte haar eigen onwaardigheid en laagheid erkennend. Maan daar zijn rechtvaardige toprn hem uit haar togelHwoKMdagheid venlnewert had, kon zij slechts over alles zitten peinzen en de woor den overdenken, Waarin zij haar pleidooi om Vergeving kloetten zjoiu, als hij weer torug- kwuimL Klaar de uren. gingen Voorbtj en er Was niets1 vian hem ie zien. En tesn kwam! bijna mot een sdhok van* angst de gedachte bij baar opt, dat binnenkort het sdhip van Sir John KUlegrew hen massdhien zou aan vallen In haar afgetrokken hei,d had zij nau- weüjKs liiieraan1 gadaciht. Nu die gaiach'te bij haar opteVaim!, godd haar zorg alteetd de gevoltgien er van voor Sir Olivier. Zonjrt/f er geviodhten worden en zou hij misschien t omkomen in dien strijd, hetzij door de ban- den der /Engctedhen of der zeeroovora, dia hij om haresatwiHe had verraden, mbga#nVnn zonder ooit haai' bekentenis van berouw te hooran, zonder die wiooxiJen van veagHfetris/V-; te spreken; waaxmuu; haar ziel zoo dorstte?, to W /i f 1 I/ fè VI. I 'i f'i {JZorAtverj&lgd}, 103. y* f /ff' f 9 1 M iW, c

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1