69"" Jaargang, Maandag 18 December 1916 NO. 15324 i DE ZEEVALK. Deze courant verschijnt d a g o 1 ij k s; met uitzondering van Zon- en feestdagen. Prijs per kwartaalVoor S c h i e d a rn cn VI nar dingen 1.25. franco per post tl. 1.65, Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën - voor het eerstvolgend uwmirer moeten des middags vóór een uur aan hetBureau bezorgd zijn. Bureau: Lange 1 laven No. Hl (hoek Korte FTavon). //C. NA A Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 40 cent per no gel. Groote letters naar de plaats die zg innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven, biervan zijn gratis aan hét Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan bot Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoo" 103. BUITENLAND. Van het Westelijke front. I>uitsch legerberioKt. Legergroep-prins Albrecbt ran IVurtem: berg: In "den sector Ypcren-Wytsóhaefel nam de artillerie-actie nu en flan bijzonder, krachtige afmetingen aan. Onze aanvalstroepen drongen ten Z.O. Van Zillebeeke tot inde tweede Engelsche) linie door, waarvan de bezeting. pp dof vlucht sloeg. "Legcrgroep-Duitscbo Kropjnprins: Op 45 December gelukte het den Franscben pan; het N.O. front van Verdun pns uit dr{ voorste linie in een tweede .in gereedheid gebrachte linie terug te dringen; (deze! nieuwe linie loopt over de.Talon-hoogte, de' hoogten ten N. van Lpuvemont en de lioevd Chambretes on. ten N. van Bezonvaux. In het Somme-gebicd' nu en dan sterk artillerie-gevecht. Aan den o oslol ijken oeveü vdn de Maas zijn de gevechten na een rustig verioopen nacht weder levendiger gewor den. Legergroep prins Rupprecht Van Beieren Bij Hannescomps "ten noorden van: de Ancre trachtten Engclsöhe 'afdeelingen onder bescherming van 'oen krachtig vuur de Duilsche loopgraven binnen te drin gen; zij werden' echter bloedig teruggesla gen. - Legergroep Duilsche kroonprins: Aan den oostel ijken oever Van dc Maas zetten de Franschen gisteren hunnen aany;ü voort. Na harden strijdbleef Bezonvaux en het boscli ten' westen van het dorp .in hun banden. Hun In noordelijke richting voortgezette aanvallen' zijli Üoodgeloopen »p de Duitsche spellingen op dé hoogbe- ruggen ten" noorden van het dorp Bezon- yaux. Hransch legerbericht. Aah' den rechteroever van de Maas deden do Duifschers geen enkele tegenbe weging ip den loop ,van den nacht. De be schieting van het geheel© nieuwe Fran schei front was zeer hevig. Het wordt bcvesfcigdi dat de vier -Franschfc divisies, die gisteren! «ten aanval deden tussohen' Maas en Woe-- yre, ten. minste vijf Duilsche divisies sloe gen, waarvan allo regimenten in dien strijdt kwamen. Van al die regimenten' .zijn g>. vangenen gemaakt. In de streek van Chau- voncoiurt maakten" dé Fransehen gevange nen bij'een coup dé maan'. In Champagne werd een 'DuitseHé ver- kenflersafdeeling, die één der kleine Fran- sche posten ten westen van Navarin trachtte te .nemen, zonder vee! moeite terug--' geslagen. Aan den' rechteroever van de Maas slechts enkele piatrouille-gevecKten in de huurt van Bezonvaux. In den .sector St. Mihiel werd een po ging der Duitsch'ers om de Fransche loop graven, bij Chevoncourt te jiemen door bet vuur der Franschen verhinderd. Roman uit het laatst der 16ë eeuw, naar, *t Eogelsch van RAFAEL SABATINI. W K3 88) r Het liep opjgpveeT togen middernacht -toen zij niet langer in staat de onzekerheid te verduren opstond en zachtjes naar den in gang liep'. Heel stil lichtte zij lw<t gordijn op en.toen zij een stap vooruit dieed, strui kelde zij'bijna over een-lichaam; «lat voor den' drempel lag Zijl trai verschrikt terug, hukte zich toen, om- te kijken en hij de zwakke stralen Van de lantaarns aan deri hoofdmast eartdc leuning van het achter lek, herkende zijSir Olivier en zag zij, dat bij s.liöp. 5Jij létte'injet-op dé twee Nubiërs die onbewegelijk als standbeelden de wacht hielden, -Zij bopgi zich over. hém heen, tón viel toen zachtjes op haar knieën naast/ bient néér. Er stonden tranen in Jiaar oogen, tranen; die haar wienden afgeperst door erin teódere ontroering van verbazing cn dank baarheid over zooveel trouw!. Zij. Wist niét, dat bij den Vorïgeu nacht ook zoo geslapen bad. Maar het Wits* haar genoog, hem nu bier be vinden, liet trof Kaar zonderling cn .diep, dat deze Wam, dien zij altijd gewan- 'troUwd en.verkeerd' beoordeeld bad, zelfs; als .bij sliep, van zijn lichaam! een slagboom maakte vpor haar meerdere veiligheid <éi héschorming. - •Een, snik ontsnapte haar ein op dat ge- luid; ztoo licht en waakzaam sliep: hij, zat bg ..gecht. op.; sa zop. zij Aan de rest van hét front verliep de nacht kalm. Yan het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Front-prins Leopold van Beieren Na een sterke vuurvoorberoidiug doden dc Ilussen een, aanval bij ILloekst (ten noordwesten' van Dunabuig). Deze werd afgeslagen. Ten noorden van de spoorlijn Jvowel' Lóezk: bestormden afdeelingen van" liet Braaidenburgsché infanterie-regiment No. 52 Russische stelling op ,eqn front vanj ongeveer 600' AL breedte. Vijf officieren cn 300 man werdén gevangen genomen en ver- Scheiden mitrailleurs en raijnemverpera buitgemaakt. Front prins Leopold van Beieren. Ten westen van Loezk drongen Oostearijksch- Hongaarsche troepen, nadat, zij oen mijn .hadden doen' springen, in de beschadigde vijandelijke stelling en keerden, na hun verwoestingswe'rk te hebben volbracht, met een aantal gevangenen en buit terug. Russisch legerbericht. In 'dé richting van Kowel in! de -buurt van Bolchoi on Malyi Porsk deed do vijantï den loden Déél tegen drie uur na een ar- lilteristisehe voorbereiding een aanval; Deze werd door het vuur der Russen af geslagen. i Den 15en Deti hervatte Se vijand jna een voorbereidend vuur met een sterke troepenmacht den aanval. Maar ook deze werd afgeslagen. Bij het invallen der duis ternis verflauwde het gevecht. Tegen één» .uur in den nacht wederom eon! aanva)'en nu gelukte het den vijand';eaU gedeelte varj de loopgraaf van een. der Russische com pagnieën te bezetten. i-i In den. nacht van 16 op 17 Dqc. vertroH tweemaal een geblindeerde aute uit het dorp Kabarowtsji om de Russische loop graven te beschieten. j "i Pogingen van vijandelijke verkenners .ont in de buurt van .Tesupol ovér de Bistritsof te trekken, werden door het vuur der Rus sen verijdeld. In de buurt van. Staryi Lisetz' deden! Russische éclaireurs met succes een ver kenning en maakte daarbij krijgsgevange nen. --p ,- 1 In de streek ten zuidwesten van W.ote poetma werden verkenners, door de Rus sen uitgezonden, met een hevig vuur ont vangen. Daarop vertrokken twee .baial- jons om hou te steunen eu dreven den vij and terug. Deze deed daarop met een groot aanta] troepen nog een: aanval, dié echte® met de bajonet werd algeslagen. Dé Ruki sen maakten 50 gevangenen. Bij de verv olging drongen zjij pen' vij andelijke loopgraaf op een hoogte binnen Dezé hoogte werd1 daarna Versterkt. Ten oosten van het dorp Konioekbi duur de het, gevecht om het bezit van de loop graaf 'van een Russischen (post gisteren voort tot zeven' uur 's avouds. De loop graaf ging viermaal achtereen in andere handen over en bleef ten slotte in het bezit .yan den vijand. elkander in d© oogen, zijn donkter, gebaard valkeagolaat op diezelfde, hoogte met haar bleek, stralend gezicht. „Wat is het?" fluisterde Jiij. Zij trok dadelijk terug verschrikt door die vraag. Toen. herMiólde zij zich eu trachtte, edit als oep. vróuw; die zaak, waarover zij .kwam; te onlvvijkeu én te verhelen, nu de kanjs haar gélioien' werd „Denkt ge", 'staméide zij, „dat Lionel het schip .van Sir John loereikt heeft?" Hij wierp oen snellen blik in tie richting Van den divan, waair ile Dey onder de tent sliep. Daar was alles stil. Diiarenho- ven was de vraag in het Engelsdh' gedaan. Hij stond op en stak oen hand uit om: haar op, te holpetm Toen vvtenkte. hij haar; weer naar de kajuit'te gaan;, waar hij haar volgde. „Houdt de onrast u wakker?" vroeg hij; half vragead, lialf 'bevestigend. „Ja", autvveerdde zij. „Dat is eigenlijk niet noodlg", verzekerde hij blaar. „Het is niet waarsdhijnlijk dat Six John voor miidden in rJen nacht in beweging zal kémeu zoodat hij ons onverwachts kan aanvallen. Ik twijfel niet, of Lionel heeft hem bereikt. Het is niet Ver. Bovendien, zoodra hij de baai uit was, kon hij over land gaan tot hij: bij hét sdhip was. Hij heeft zeker zijn boodsdliap ostergebraeht." Zij! ging ritten, haar blik vermeed dén zijnen; maar hij het licht, 'dat op haar gelaat viel, zag hij de sporen- van tranen. „Zal er gevocliteu worden, als Sir John komt?" vhoeg rij.hem hu. „Wel waarschijnlijk. Maar wat helpt hét? Wij rijn; gevangen -- zéoals vandaag ge zegd sinèrctfih -juist; zoo'n. val; als dien, ■waarin; Andreas Doria, .Dragdt ving bij Jerba, hehahlo dat do. slimpie Dr^t jeejnj gitweg Kleine yijandelijke afdeelingen', die, de Russische 'stelling in dé buurt van lezak- po) .trachtten te naderen, werden door hét vuur der Russen naar hun loopgrayen' te ruggedreven. Van het Zuidelijke front. Italiaansch legierb'éricKt. (Bericht van den Opperbévelliebber.; 'Op, 'het Trentino-front groote artillerie-activiteit. De IlaJiaansche artillerie bélemmerde be wegingen van den vijand aan! lie Ifoven- Asti c» eh cp hot Asiago-pl ateau. Aan het Giulia-front nrtillerie-acries Jein patrouille-activiteit. Aan de toeschieting door den vijand van woningen te Monfalchne werd teen,' einde, geinaakt doordat de Italianen hun vuur richtten 'pp vijandelijiké kampen bij Com.e- n.o>. (Komen.) Oostonrijksch legerb'erioKt. De toestand is dezeUiiO gebleven. Yan hefc Bajkanfront. Duitsch' legerbericht. 'Aan -het Macedonische front geeö be langrijke gebeurtenissen. Fransch legerbericEt. ATtille rie-geveclit op verschillende plinten van het front. PaLro-uil Ic-govedliten in dien Italiaansehén sector. y W f i .j j Bulgaarsoh' legerberich'.t Macedonisch front: Van Eet Presba-meer lot gan de Stroema zwak artillerievuur van den vijand. Langs deStroema eii in het Seres-dal nu en dan. artillerievuur. JBij de monding van de Stroema artillerie- actie en patrouillegevechten'.. En gelsch leger her icKt. Aan {iet Stroema-front sloegen de Erigel- schen (een: op zichzelf staanden Bulgaar- schen panval op een der onlangs verover- de stellingen af. Oorlogsschepen hesclioten loopgraven tett oosten ,van Neohoor. Overigens bleef de actie jbepêrkt tot artillerie-vuren. Oosten rijk seh.legerbericht. Geen {lelangrijke gebeurtenissen. L u cb taan val. De Engelsche admiraliteit berichtEèrf escadrille mari ne -aeroplane s deed den 15ën December een aanval op Razlovoi, 60 K.M. ten posten-van Istip. Er werden een groot aantal {bommen' geworpen en! yeel treffers waargenomen. Italiaansch légerboricïït. Aan het Trentinó-front lielérnmexde Het bnitengew<x«i ongunstige weder gisteren elke ac'tiCL i j [I j I {.sW'ISIÏI Aan het Giulia-front artillerie-acties in dc XOine ten oosten vanGörz en op denj Karst. Bovendien arbeidden de Italiaan- sdhé troepen aldaar, ondanks hét slechte weder, aan de venkedigingswerken. Diosteturijksdh iégeiibdiKïoSfif.: Er gebéurde niets' van belang.' I - Yan het Roemeensche frout. Duitsch 1'egerberïöEt. Front-aartsliertog Jozef: Ten Z. van {léf Uz-dal werden tweemaal Russdsch'e 'aanval- voor zijn galeien vond, en er hier. geen motgtelijk is. Mood dus, want hét uur Van uw bevrijding nadert zeker,." Hij hiieilli op, en g;in,g teen zacht, bijna nederig vtoort. „Het ié'riiSjn! bede, dat Jatjc ia éen ge lukkige toekomst, deze laatste paar wekten u slechts eon booze droom toeschijnen."' Op deze béde gaf zij geen antwoord. Zij zat stil met gefronste wenkbrauwen. „Ik wilde wel dat het zonder, viecihtea ken gebeuren," zei zij nu, en zuchtte 'droe- vig. „Ge behoeft niet 'hang te zijn," stelde hij baar genist „Ik zal alle voorzongen, voor u nemen. Ge zult hier blijven tot alles véorbij is en de toegang zal bewaakt wor den door ©enige vertrouwden." „Gij verstaat mij verkeerd," autiVoondiio zij; en keek plotseling naar hém1 op. „Denkt ge, dat ik voor mij Zelf vrees?'' Zij hiöld weer op én vroeg hictrh1 'toen: „Wat zal uw lot rijn?"- „ik dajnjtó viotor die gedachte;" antwoord de hij epngtig. „Ik krijg mijn verdien te loon. Als het. maar spoedig is." „0, nieen, neen!" riep Zijl ;,Dat nietl" En zij stond ontroerd op. „Wat zou er anders overblijven?" vroeg hiji, cn glimlachte. „Wolk beter, lof zou iemand mij kunnen teewensohteh?" „Gij moet bleven leven' en naar Engeland terugkeeron," riep zij; 'tot rijn verrassing uit „De waarheid!'moet aan den dag komen eu u moet recht gedaan wonden."' Hij wierp zulk een feiten en doordrin genden blik op haar dat rij de oogen neer sloeg. Toen lachte hij kort. „Er. is maar één! Vorm van geredhlighéidj die ik in Engeland kan vtenvaehten," zei hij., „Het is een gerechtigheid toegediend; •in hennep, Gelppf mij!, jonkvrouw^ '%v len in ons arülleriievuur tot plaan gebracht. Front-Mackensen: In rusteloozen strijd bereikte jete linkervleugel van het negende leger den straatweg Boezeoe—Rimnicut— Sarst. i - i Ten O. van Boezeoe werd, aan d.e rivier1 van dien naam, door onzen rechtervleugel! de overgang over de.Calmahü .verkregen. Opnieuw werden 2000 gevangenen binnen gebracht. Het Donau-leger dringt onophoudelijk haar het noordoosten voort.- In de Dobroedsja gaven de Russen hunne zuidelijke stellingen op. Bulgaarsché en[ Turksche 'troepen gingen in snelle vervol ging over dé (linie ..CogeaïaeCartalHir- sova. 1 j In Groot-Walachije en de Dobroedsja wormen de Duitsche troepen', ten deele na gevechten, vrijwat terrein. t Dé Duitsiche legers zija Ovjér «te Boezeoe en de' Beneden Cialmatoei getrokkten. Het Dobroedsjateger, wion, terxiein in noor- delijke richting. Bulgaarsoh' logerberïch.t Ia dé Dobroedsja' vervolging der terug trekkende Roemenen." In oostelijk Wajachije trekken dé Bulgaaxsche divisies ten poor dén van den benedenloop van fio Jalorn- nilza. i i Op hét station Festesli maakten! dé Bul gaven HÓ wagóns buit en pp het station/ Tsjoelnitza 4T wagons en vier locomolieve en bovendien 11 wagons met petroleum. Russisch logerbeniéhit In dé Woud-Karpathénvbésohoiten sterk© vijandélijke patrouilles, die dicht bij (le Russische loopgraven ih. dé buurt yan, Rafailofwaren gekomen, dé Russische linies, zij werdén echter door vuur uiteen gedreven. Daarna werden zij door Russi sche verkenners achtervolgd'. De Russen!, sloegen een vijandelijk-en! 'aanval af in het d!al Vajn' de Qitur 'aan dé grens van; Mol davië.; I: De strijd in: Rjbomenië. De IihfceavJeugot van «te in Waladiije «ppe- neerende vCrhdnden "strijimachten dringt yoorwaaits op den weg BoezoeiRimiuiciul- Sarat. Het Centrum «werschreod den Zunan- strooim; «te rechtervleugel forceerde den doortocht door de Calmatujuklaaigto.- Daar mede is fle hoioliriiaftht Van hét telgér v. Macikénsen. in snellen opmarsch naar do laatste Russisch-RoemeeiascliC stelling n.l. de SeretldiniCj Welke in hét oosten reeds aan «ie grens raakt. De hoop. vari de mali- -tairo deskundigen Van de Entente, dat het Russisicho Dohroeclsj:deger zijn gunstige stel ling tot een actie over dén Donau in, denj rug ivjan te verbémtenen zon, gebruiken, is niet uitgekomien. De Russen voelden zich zélf in de flank bodreigl Cn geven er do voorkeur aan.' hun mét zoo veel bloéd ge kochte ien zorgvuldig versterktestellingen in het zuidelijk deel Van de Doh'roedsja te ontruimen. Do VerbOriidcn Biilgaarsclie, Turlcsolüö en Duitséhe Veawnlgtars overschreden, reeds lie linie CjolgealaC Cartariviér - Harsova. Daarmede kan men do. Opératies- in .Wala- chije beëindigd achten. te berucht gewérdeW om1 genade te Verwach ten. Het is het' beste, dat er vannacht een eind aan komt. Bovendien," vocgié hij er bij, en hij het zijin spottenden toon Varen, en word somlier, „deuk aan mijn Verrkier- -Jijike daad tegenover mipi' mannen, die, wat rij ook rijn' miogen, mij gevolgd hébben in tal van gevaren en nog vandaag getoond hebben, dat hun liefde en trouwi aan mij zélfs groeier is; «dan hun toewijding aan Tien Dtey zelf. Ik heb hén aan hlet zivOard «Da-erge- tevcrdL Zou, ik dan met 'cere kunnen blijven leVen 'Vpton u cn te nwén miogen zij slechts armé heidan.-en rijn,- maar Voor mij rijn zij mijn zoovakken, mijn krijgslieden, mijn trou we, dappere volgelingen, én ik zou inder daad «ten ,honll' rijn, afei ik «Len dood over- l«telde; waartoe ik hen gedoemd bobt Tenvijil zij luisterde en- door rijn woon ion begrip kreeg van iets; dat haar tot nu toé ontgaan wlas, werden haar oogen groot van afsChuw. „Moet dat do prijs' Van' mijn' béHTijiing zijn?"- vroeg rij hom angstig. „Ik hoop vian. niet,"-antwoordde hjj „Ik bob ©en plan dat Het misschien, vermij den kan." „En uw eigen lévén tevens rédden Vroeg zij hem snol. j,,Waarom u over zoo'n kleinigheid druk gemaakt? 'Mijn leven was reieds verbeurd. Ate ik naar Algiers terugga, zullen ze mij zeker ophangen. Daar zal Asad wél voor zorgen, <m al mjtjn zoevalkéa kunnen mij niet van dat lot redden." Zc zonk op. den divan neer, en zat daar oils écn' toonbeeld van hopeléoze smiart. 5,D£ zi© bet," ziei zjj. „Ik zie Het Ik héb' dit lot cvén gebracht.- Toen: Lionel op «ii© boodschap uitzonlit, hebt hg UW lé^iefe' te Met Bjoézoéo viel hét laatste belangrijke spoorwegknooppunt yan ,WalaChga in han den aan te' Centralen, di© thans reeds ruimi 2/s i-an het RoemeenschJe spoorwegnet in hun bezit hébbén. D© Boez-oeoJalonitza^ linie vormt nu in handen van1 te verbon den troepen «sen strategische tweede en teite linie ter bescherming van de ver-' oVexte korenschuur en potroleumvooiraad. Van de Turksche fronten. Russisch legerbcricEL Kaukasusfront: In dé buurt van den bérgj Karakay, 15 werst ten .westen van Kalkita, ■viel een Russische compagnie éen Turkschej post, 'Lei* sterkte van 60 mail aan enj velte een gedeelte daarvan ïteder, met bajonet.'Do rest vluchtte. Andere afdeelingen, «lie ten! ifefuiden yan] deuzielfden weg opereeoten, troldcen hit dé streek OvliaAdjaharab Vooruit tot -dichlj bij hét Salpantsia-diil' waar - zé ©chteé door een stesrkeren troep verten (tegengcH houden- ;:j h ./i- i' I*- Ter Zee. Opgebracht naar één j Duitsche haven. I De Deensche stoomboot „Vidar"- met le vensmiddelen en reizigers' aan boo/nd yanj Kopenhagen naar Engeland vertrokken is: in het Kattegat door een Duitsch oorlogs schip aangehouden en ter onderzoek naar, een Duitsche haven gebracht. (Het s s. „Vidar"; groot ca JL300 br. ta gebouwd in 1915, ebhoort aan Bet Fore- nedo Dampskjbs Selsk., te Kopafhagea); Getorpedeerde Bohép^up De schoener Solon "van Gotlienhurg m«ït een lading hout vertrokken, werd .Woens dagmiddag ten westen van Hanstholm' (westkust Jutland) door'een Duitsche duik boot in «len. grond geboord. Do duikboot nam de bemanning," -vijf koppen, aan boord! en gaf haar zeven iiren laten over. aan! dé stoomboot „August"- van Ikm<3skrona. Do Stockliolmer schoener „Palandi»", naar Engeland op weg met houtslip, werd Maandag voor Özö door ©eu Jkuitsché duikboot in brand. gescJiofeai. D© bemapi- ning ivérd opgenomen door de ptpoanboiOti „Florida", van Malmö. Lloyds meldt, dat het Noorsehe stoom.- schip„Bxask"- en het Zwoedsch© stoom schip „Vala"- gezonken zijn. Do bemannin gen zijn gered. i (Het s.s. „Vidar", groot 2129 br. t> geb (bouwd in 1901, behoorde aan dé Ited«2iiakt, Vala, o Héteingbotrg; do ,^rask"- was een' stoomschip, van 905-n. r. f) In dei Zwart© Zoé. L Met bét doe]' de: qiolens te vemiden, dié meel leveren; aan hot Bnlgaarsclie leger,) beschoten Russische oorlogsschepen den' 13<lön: Deo. niet succes te Jiavrn Balcikj 2^ij worden, daarbij zonder resultaat bescho ten door vijandélijke k'ustbatterijen ea' aangevallen door hydroplanes ed onder-'- zeeërs. i i i t Gijihadt geen' nedit dat te liolem',- zanden mij ©east te raadptegeu; Gjf hadt giecn nacht te vorondcrstelleai, «Lat ik hij zoo iets: moio- plicihlig ztou, willen, zijn. lis wil hét «sffiesT piot aannemen. Ik vjil niet, Sin Olivier.'J. „Go .hebt, Goddank, gwn1-' keus!" ant woordde hij haar. „Maar gij- dwaalt in uw gevolgtrekkingen. Ik alleen heb' dit nood loot over mij gebracht. Hefc is de natuur- tuurlijko vrucht van mjjn zxnnéleoze daad.; Het werkt ©p mij terug;- zooals alle kwaad- op den bedrijver terugslaat." Hij haaMéj do,schouders op, als om zich Vaat lie zaak? af te maken'. Toen ging. hij op «ren anderert toon, met een zeer verlegen, zachte stem ViOiorL ,„Is het missidhieu.' to veel gevraagd, «lat gó mij al bef leed vergeeft,, dat ifc over u gebracht héb?" „Ik gedoof," antwoordde zij hem;;,iiat hot aap mij is, u Vargiffiepis te „Aan m^?" „Voor mijn ontrouw, dio dé ooaPak Vaa alles is geweest. Voor 'm$a hareadwiiligbeid om vijf jaar geleden kivaad van K to ge>- teoven, voor hot bewijé van uw onschuld, dat er bij Was." Hij glimlachte heel vriendelijk: tegen liaaiv „Ik geloof, 'dat ge gezegd' hébt. dat uw instinct u leidde. Zelfe, hoewel ik li© «laad niet gedaan had, waarvan ik badéhuliigd" wierd, wist uw instinct toch, dat ik slecht was; en uw instinct had galijki,; want ik ben slecht ik moet hét zjjn.' Dit rijn uw ©igtan. woorden. Maar. geloof niet, dat ik er u mede bespot. Ik h^n dé waarheiii erVap |gapp> iazaep.""y 'CfëMflt txrgolityr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1